Skip to main content

Full text of "Philippi Argelati Bononiensis Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, seu Acta, et elogia virorum omnigena eruditione illustrium, qui in metropoli Insubriæ, oppidisque circumjacentibus orti sunt; additis literariis monumentis post eorumdem obitum relictis, aut ab aliis memoriæ traditis. Præmittitur clarissimi viri Josephi Anto"

See other formats

Digitized by Google 


I 
BIBLIOTHECA 

SCRIPTORUM 

MEDIOLANENSIUM- 

TOMUS SECUNDUS» 


Digitized by Google i 


/ Digitized by Google 


PHILTPPI ARGELATI 

BONONIENSIS 

BIBLIOTHECA 

SCRIPTORUM MEDIOLANENSIUM, 

ACTA, ET ELOGIA 

VIRORUM OMNIGENA ERUDITIONE ILLUSTRIUM, 

QUI IN METROPOLI INSUBRIA, OPPIDISQUE 
CIRCUMJACENTIBUS ORTI SUNT; 
ADDITIS 

LITERARI1S MONUMENTIS POST EORUMDEM OBITUM RELICTIS, 
AUT AB ALIIS MEMORI TRADITIS. 

fr 

PRAEMITTITUR 

CLARISSIMI VIRI JOSEPHI ANTONII SAXII 

Collegii SS. Amhrafii , & Carali Oblati , luctum Bibliotheca Ambrojiana PrtrfebH 

HISTORIA LITERARIO - TYPOGRAPHIC A MEDIOLANENSIS 

AB ANNO MCDLXV. AD ANNUM MD. NUNC PRIMUM EDITA ; 
una cum indicibus necessariis locupletissimis. 

TOMUS SECUNDUS. MEDIOLANI, MDCCXLV. 


IN IDIBUS PALATINIS. 

SUPERIORUM PERMISSU _ 


Digilized by Google 
755 


LA SCRIPTOR. MEDIO L. 


LA 


75 6 


L 


CMXXXIll. 

LAFFORIUS SIMON. 

E N vobis , Lepores Optimi , fecundam- 
Bibliotheca; Mediolanenfis partem , in_ 
qua non minoris eruditionis , & fami 
Viros dabimus , multofque hatftenus Lit- 
terarii Reipublici ignotos proferemus in 
medium . Inter Mediolanenfes igitur Canonicos La- 
teranenfes omnibus prorfus incognitos , & quod mi- 
rum dt etiam fui Ordinis Auctoribus incompertos 
( Rofinus enim in Lyceo Lateranenfi de ipfo ne ver- 
bum quidem habet) Simonem LaiTorium hic commen- 
dabimus, qui in tenebris adhuc lateret, nifi humanifli- 
mus Vir JC. Francifcus Onuphrius Cotta mihi perhu- 
maniter communicaflet panem alteram Mufii Nova- 
rienfis Cl. Jo. Augultini ejus Patris ,in qua Auftor iltc 
memoratur. Optandum interea eflet laborem pnedari 
Scriptoris ad illius , 6c Novarienfium gloriam in lu 
ccm edi . Sed ad Lafforium redeamus, qut in Pago 
Caftclletti ad Ticinum amnem in Ducatu Mediola- 
nenfi natus dt ; & perferioris viti defiderio du&us 
Canonicam Regularem vitam in Monaflcrio Santfti 
Marii Crefcennaci non longe ab hac Urbe ample- 
xus fuit . Tanti integritatis laude floruit , ut Con- 
tribules fui nullum alium meliorem cxiltiraaverint . 
cui Statuta Patrii compilanda demandarent . Po- 
fcentibus ergo Confulibus , & Oppidanorum prici- 
puis , anno reparati Salutis MCCCXL. 

Scripfit : 


L Statuta Caftclletti fupra Ticinum . 

Ea M-inufcript i in Pergameno ferrari in publico Ca- 
ftelletti Tabulario indicat idem Cotta in Adden. ad 
Muf. Novar. p.ig. 147. MS. apud Au&ori: lilium-, 
ubi etiam Lafforium a Jofcpho Ariila commendari 
tciLitur . 


CMXXX 1 V. 


LAMPUGNANA RHAUDENSIS CORNELIA. 


F (Eminis litteratis , qui meam Bibliothecam illu- 
rtrant , hanc quoque addere juvat , Corneliam 
(ciltcet Lampugoanam , qui ex Comite Profpero , 
atque Sufanna Pagana Conjugibus , vitam afpexit 
in hac Urbe dic VII. menus Martii anno MDL- 
XXXIII. Sacris Undis perfufa in Ecclefia Sandti Eu- 
phcmii , feptennis inducitur in Monaitcrium Santfti 
Bemardi educanda ab Amita fua Violanta Lampu- 
gnana . Nupfit Francifco Rhaudcnfl Viro Patricio 
JC. Collegiato , atque Regio Confcudatario Oppidi 
Burghctti in Agro Laudcnfi , nec non ex LX. Me- 
diolani Decurionibus , de quo agit laudatiflimus Si- 
toniis in Chronico Collegii J. PP. Artic. 744. , quo 

E >ll novennium orbata e(t, tribus exceptis filiabus . 

auretanam Avdcrn invifit anno MDCX 1 X. Se rece- 
pit cum duabus natis inter Virgines Afcctcrii San- 
dto Philippo Ncrio dicati apud Samftum Barnabam , 
obiitque anno fcqucnti virtutum fama , & fan&itatis 
odore celeberrima . Corpus ejus magno populi con- 
curfu in Templum S. Sepulchri iliacum fuic , cum- 
hoc Epitaphio : 

Tom. 11 . 


HIC SITA EST 
CORNELIA LAMPVGNANA 
RHAVDENSIS 

Q.VAE VIVENS CVNCT 1 S EXEMPLO 
PRAELVXIT 

HVIC CAELESTEM ADPRECARE LVCEM 
OBIIT ANNO MDCXX. XIX. IVLII . 
Scripfit : 

I. Efercizj vttrj Spirituali. 

II. Orazioni varie divotiilime. 

Exeant ad calcem Vit* ejufdem ab Hippolyto Porro 
confcripts. Psvia, p ir it Ntgri , 1614. in 4. 

Ibi funi 111 laudem Corneli* Epigrammata duo ejufdem 
Porri, fic Carmina duo Italica, vulgo Sonecti, C*f.i- 
ri» Burri. 

Vidende quoque funt Sched* Sitonians. 

C M X X X V. 

LAMPUGNANUS ASTULPHUS. 

C Onfularis ampliffima Colleitio , qui apud ami- 
cillimum Jurifconfulcum Joanncm Sitonum MS. 
fervatur , maximo nobis ufui fuit in hoc Opere ; ex 
ea enim haufimus plurima , prout Ledtores facile- 
videre poliunt . In ipfa igitur ex Lampugnana Gen- 
te, cujus Eruditos laudandos jam fufccpimus , non_ 
paucos invenimus hoc Magiitratu in hac Urbe fun- 
dos, videlicet Lifnam, qui anno MCLXVItt. Rogc- 
rium qui annis MCXCIV. & MCXCVII. atque Al- 
bertum , qui annis MCXCIV. ac MCXCV. Confu- 
les Julbtix fuere in Mediolanenfi Republica, ipforum- 
que Placita in pergameno confcripta pluries vidimus 
apud prifatum JC. Sitonum , quemacfmodum ctianL- 
apud Nicolaum Sormanum Ambrofiani Collegii Do- 
«Storein , ambos editis Operibus dc Lirtcriina Re- 
publica' optime meritos . Horum fecutus vdtigia_ 
Allulphus , de quo nunc agendum , Rubini Lampu- 

E i Jurifperiti filius , anno MCCCXLVIII. in Col- 
ui Jurifconfultorum cooptatus , inter Lcgum- 
Profcflorcs itate fua claruit ; cumque anno eodem- 
dc corrigendis Patrii Statutis recens conditis agere- 
tur , Virifque priltamiffimis hujufcemodi Provincia 
cicmandaretur , eos inter dignus habitus dt Altul- 
phus , qui hanc fufeiperet (partam , atque ad Rci- 
publici utilitatem 

Stanna rccem compofita ad incudem revocavit. 

Agunt dc ipfo , 8c dc alii* fupradicki* Lr.mpugnani», 
Tiiltanut Chalcus in Hiftoria Patri* lib 11.pag.xt7. 
ad annum Mt.XClV'., & c fupralaudatus Sitonus in- 
Clironito J. PP. Colleg. Mcdiol. pag. jo. Artic. jy. 

C M X X X V I. 

LAMPUGNANUS AUGUSTINUS. 

F Amilia Lampugnana inter Mediolanenfes no- 
biliflima , ex qua tot Viri Eruditi in prifenti 
tnea Collcdtione locum non infimum tenent , de- 
dit etiam Auguftinum , dc quo nunc ditfturi fu- 
mus , cui in Siculo fitic nomen Joanncs Banrifla . 
Adhuc tenera itate Regulam Sanai Benedi&i in_ 
Monaiterio Cafllnenfi Sandti Simpliciani hujus Ur- 
bis amplexus dt anno MDXC 1 X. dic XXIV. Apri- 
lis . Scholafticis quidem rebus fcdulb vacavit, fcd 
Mufas , Sc amoeniora Studia nihilominus excoluit , 
A qui- 


Digitized by Google 737 


LA 


BIBLIOTHECA 


LA 


quibus faventibus , pratclaros ingenii foetus , tum- 
prosa , tum metro , in quibus aeque dulcis , & faci- 
lis erat, in vulgus protulit; qui quamvis ingenii acu- 
mine , Italicae ltngux proprietate , & elegantia , gra- 
vitate , 8c foliditate Sententiarum lint praeliti , ob 
lingularem tamen pietatem , & moralia , ac fpiri- 
tualia documenta , quibus iidem omni ex parte fca- 
tent , majorem etiam commendationem merentur . 
Celebriores per Italiam Academi* , Veneta fcilicet 
Incognitorum, Brixienfa Errantium, Bononienfis In- 
domitorum , Genucnfis Dominantium , altzquc in- 
ter Socios cenati m cum cooptarunt , cum prseter 
do&rinam , morum etiam comitate , candore , & 
affabilitate omnes in fui amorem , & benevolentiam 
alliceret . In fua vero Congregatione Prioris pri- 
miim , deinde Ablutis dignitate fuit infignitus , B 
fcd podea Regimine abdicato , Abbatis titulum fo- 
Ibm retinuit , ut liberihs fibi , Srudiifque poflet in 
cumbere . Laudibus , ac xrate plcniflintus , obiit 
oltogcnarius Mediolani in Afcetcrio Samfti Simpliciani 
circa annum MDCLXVI. Ejus Opera, quae Artncllimrs ' 
diligentirtirae protulit in fua Bibliotheca Beacditft ino- 1 
Cafltncnfi nunc dabo, additis etiam nonnullis, dc qui. 
bus iplc accuratiflimus Collc&or edodtus minime fuit. 


75 * 


Hxc lunt : 

La Peftilenza feguiea in Milano Panno MDCXXX. 
raccontata da Don Agoltino Lampugnani Prior 
Cafinertfe: al crenrflimo Duc i d’ Mamnvi t.jrlo 
I. Gonzaga. Milano, for Corio Forrondi , i(Sj4. 
_*» 4 * 

Sctte Smli cPAmorc vibrati da Gesu Crifto in- 
Croce ali’ Anima fedclc , fpicg.tti d.i Don Ago- 
ftmo Lampugnani. Bologna , prejfo Gio. Botnfla 
Torrmiy 1640. m 4. Rxi.it etiam AIS. 111 H10I10- 
tbeca S. Simpliciani Medio!. uienlis , pariter in 4. 
ex ratus ab ipfo anno MDCXXX. , dum effet 
ibi Prior , dumque Mediolani pcftilentia grafia- 
retux. 

Lettcra di D. Agoftino Lampugnani intorno al- 
cune difficolta dclla lingua Italiana, pubblicata 
da Gio. Battifta Magitalpinn : a Fi lippo Meda Se- 
cretario dei Senato di Milano . Bologna , for 
Nieoto ToMdimi , 1641. n» ix. Eli Libellus ad 
orthographicam rationem retinendam contra— 
expunctores liter* H. , fic admittentes Z. pro T. 
Turrian* propaginis Arbor explicata . Bononia , 
afud Jacobum Montium, 164]. rn fol. 

Cecilia predicante , Rapprefcntazione Sacra . Bo- 
logna , for Domenico Barbttri , 164J. Opus Poe- 
ticum a Valeriano Cailillionco in quadam Epr 
Hola valde laudatum . 

Sqmtinio d'Amore , Opera Academica , Parti II. 

Bologm, for ii Tobaidmi , 164;. r» ix 
DdLi Viu di Santa Radegondi, che di gran Re- 
gina fi fece .*» onaca di Sau Benedeiio , lib. V. 
Milano, for Loduviro Monzo , 1649. in 4 in fine 
agitur dc duabus SS GetuuJibus devotorum- 
giatii. 

Lumi dclla lingua Italiana f diffidi da rcgolt-. 
abbrevi ne , C dubbj cfaminati fub nomino dei 
Fuggitivo Academico indomito . Boiogna , for 
Car Io Zonoro, 1651 m ix. Opus hoc adhuc MS. 
tniferat Auguftinus Academicis indomitis B0110- 
nieiifibus emendandum , dc corrigendum , at 
illi infeio Authore , Operis luce diguiffimi par- 
tem evulgarunt 1641., dc pofiea idem integrum 
l6(x. apud Zonarum , fub nomi.c Academici 
Indomiti , ut diaum cit , ediderunt . Augutluius 
itaque ipfum pofiea a fe recognitum recudendum 
curavit, fuo cxprrfTi nomine appofito. Medio- 
lani, afud Ludovieum Monitam, j6jj. 

Diporti Academici avuti in diverfe Academie— 
Milano, proffo Lodavieo Mona , 165). m 8. Con- 
tinet fcaJecnn Orationes valde eruditas , qu* 
felcttiorcm Pmlofophiam , inter ceteras Scien- 
tias, redolent 

Dclla Larrozz.1 da Nolo , ovvero dcl veftire, cd 
uf-tnza alta modi lib. Ii. di Gio. Jont » Pagnal- 
mino ( ideH aiueramnt 'ticc di Don Agoftino 
Lampuguani ) . Milano , for Lodovico Monza , 

, 6 * 9 ‘ . 

Dclla Carrozza di ritorno, ovvero delPefame dei 
veftire alia moda lib il di Gio.Jonra Magnal- 
pino ( eodem nomine inverfo ) . Milano , prejfo 
lo flojfo, |6jO » ix. 

Philippus Picmellus, loco mox citando, hzc alia 
AuguHini Lampugnam imprcfTi Opera receu- 
fct , quam vn locutu , fic annum comouis ftne I 


XVI. 

XVII. 


omnium , ut illi mos eft , praetermittat j hzc 
proinde funr verba Armellim 

XII. La Ninfa Gucmcra, Favola Paftorale. 

XIII. II Cclidoro ; Rorn.inzo. 

XIV. Ode Latina m Creaeione Ducis Vcnetiarum An- 

tomiPnuIi ; fic inferibitur: „ Clio plaudens , 8c 
n cxultans in Seren Principis Venetiarum Anto- 
*» n *' dc Priulis clcdioue. Ode D. Augultini Lam- 
n pugnani Monachi Cafiin. dicata Perilluflri , ac 
M R. D. D. P-iulo Containo Ferrarienfis Ecclefi» 
„ Canonico. „ Vonttut, idt8. apud Antonium Pi~ 
nt-ilum hnproft Uucalam , m 4. Dedicans eri Mar- 
cus Antonius Broilus, qui de Authore hujufcc- 
lucubrationis , fic loquitur in principio Opufculi: 
h In cujus eled onem, cum hzc Ode feripta err- 
n cum ferretur , & a fummis Viris fummoperc-. 
n laudati audierim , ft.it im na&a occafione , Au- 
thorem ipfum confului , camquc efflagitavi , ni- 
,, hii ille hujufcc rei fu^picabatur , concclfit tamen 
„ non invitus, fed verecundus .quin & ad llluftrifs. 
N Cardinalem Priulum aliam addidit. Utramque 
„ typis coiifignandam volui &c. „ Angelicus au- 
tem Aprofius , qui in Ribliotheca Aprofiana— 
pag. xff. & feqq. Auguftinum Limpugnanum- 
laiidat, cjufquc Opera diligenter enumerat, af- 
ferit , eum dono dcd.flc eidem Bibliotheca Apro- 
fianz non folutn exemplaria eorundem Tuorum 
Operum , qu* ibi referuntur , fed etiam alios 
variorum Authorum libros haud fani contem- 
nendos , cujus effigiem ad Virum expreRun in 
Aprofiaua Bibliotheca idem Aprofius vcieiis ami- 
citiz memor, collocandam curavit. 

Cv. L*Eroe mendico, cioe de* Gcft' di S. A IriHo, libri 
cuique. Milano, prejfo il GBi/olfi , i&fj. im xx. 
Atti di Contrizione. 

Poefie varie . 

Q,ia (equuntur Manufcripca adhuc finit. 
Antiochiale , owcro Rifpofta in difefa def Cara- 
lier Marini intorno all'Adone, fatto da Balbi no 
Balbucer a Momo. Mi. autographus in Apro- 
fiana in 4. 

XIX. Stimoli ail’ Anima fcdcle per infervorarla alia— 

divozione dei SantifEmo Sagramento deli* Alta- 
re » rptegari da D. Agoftmo faimpugnani. Prio- 
re Laflincnfe. Tom. il. in 4. MSS. 

XX. Vita dclla Vcrginc Santa Gcrtrude , RadeiTa di 

Nivcllc , Proiettrice dei Brabante , compilata— 
da D. Agoftino Lampugnani. Incipit: n Egit e 
,, piu che vero. „ MS. in 4. 

XXI. Jnfedelta fcdele; F.«vola Bolcarcccia . MS. in 4. 

XXII. La Fiammella; Favola Paftorale. MS. in 4. 

XXiiL Odarum fic Carminum D. Auguftini L.impugnani 

libri IV. MSS. in 4. H*c omnia exeant Me- 
diolani in Bibliotheca Sanfti Simpliciani , ab 
Armcllino ipfovifu anno MDCLXXXV 1 II. , ut 
ipfe afleiit. 

Horum ultimus verfi adeft etiam hoc titulo : 

,, Carminum Don Auguftini Lampugnani Abba- 
„ tis CalEncnfis libri IV. Epigrjmmatum i primus 
n Sacer , fecundus Domcfticus , tettius Criticus, 

,, quartus Odarum . MS. in 4. fignai. num. 90. 
apud Monach. Ciflcrc. S. Ambrolii Mediolani. 

XXIV. Ode Dicolos , Diftrophos in laudem Sancti Nico- 
lai Magni Mircnfis Epifcouj , imprcfTa ad cal- 
cem Hiftori* Fortunati Ulmi, dc translatione— 
Corporis ejufdcm Sancti Nicolai, edita FenetHt 
anno 1616. tn 4. , edque pulcherrima, atque dc* 

' gantifEina. 

(XV. Carmen Latinum a.l Jo innem Antonium Caftil- 
lionzum . Exeat in libio, cui titulus: „ Fluri- 
„ lcgii.ni Antiquitatum Mediolanenfium „ cjufdciu 
Caft Ilionei , de quo jam dictum . 

(XVI. Rimc di Agoilino Lampugnano. Extant in libro 
inferipto : „ Raccolta di varie Poefie in morte 
„ di Tiziano Veggclio : „ Tcitc Crcfcimbcmo , 
loco infra cit.tu.to. 

XXVII. La Bruttczza lod.ua. 

XXVIII. La Bcllczza lodaia . H* II. Orationes Auftoris 
noftri leguntur in libro : ,, Dilcorfi Accadcmici 
,, de* Sienori Incogniti avuti in Venezia nellx— 

,, Accadentia dell’ llluAriffimo Gian Franccfco Lo- 
„ redano . yentzia , for il Sarzina , i6|j. in 4. 
Quatuor portcnoics Articulos Armellinut non— 
vidit, cujus verba interim, que fequuntur dc— 
Lampugn tno notlro, ccnfui hi.- adJere, etfi Jc- 
Iicatulis forfan parum facienda apparebunt . 

,, Nec pretcrmittendum puio , qaoo Conflanti- 
, nus CajeiMNM in Eputola nuncwsaioria id 
4 Mauritium Rnganum Lajctanum , l undorum- 
„ Epifcopum , Uibifquc Cajet* Judices , fic Con- 
„ filiarios , quam Vite Sanati Erafini a Gela- 
„ fio il Papa confcripte , atque a fc edite Ro- 
n me anno 10 , fic Scholii' illuftraie, premi- 
* fit , dc Auguilmo Lampugnano narrat , cum- 
,, nempe , dum Monaftcni Sancti Angeli in eadem 759 


LA SCRIPTOR. MEDIO L. 


LA 


760 


n Cajerana Urbe Prsspofi tum , fcu , ut dicimu* , i 
». Priorem , ageret , appofuiflc fubrcqucn* Difti - 1 
„ chon , a fe compoGtum , Cajetam Monti» , San- | 
»• dtlTim* Trinitati» nuncup.m , admirande fcif- 
•* fure , in defcenfu dextrorfum prope Sacellum- | 
»» Sanfti Crucifixi , ubi ufque in prefen» cernitur 
„ fignum manu» cujufiiam increduli Mahometa- : 
M ni , ac obftinati pernegantis , hot Monte» divi- 
to no nutu , ac miraculo in Redemptori* obitu 
„ fuifli» difciiTo» ; dum enim manum petre vio- 
* lentius inferret , dicxretque : Ita hoc verum- 
» eft, atque Saxum iflud mafla cft farinacea, vel 
„ ladea , cononub perra , vcluti cera igne molli- 
to ta , ceifit applicite manui , ejufque veftigium- 
„ profunde in fe ipfam recepit , quod hodieque— 
„ ibidem cernitur j En Lampugnani hac de re 
„ Didi chon; 

Improba mtm renuit virum , quod fama fatetur 
Credere , at boc digitis Saxa Itquata probant . 

,i Refert quoque idem Cajeranus in eadem Epiflola 
„ cjufdcm Lampugnani Epigramma ibidem pari- 
to ter appofitum , quo exprimitur h*c Colmo- 
„ graphorum anitnadverfio , oculorum videlicet 
„ aciem per ipfam Sacri Montis rimam recta li- 
to nea Hicrofolymam ferire , quod Lampugtunu» 
„ eleganter, xque, ac devote fic explicat: 

Quifquis adet , curas animo depellito inertes , 

Tum pius , atque tremens bune venerare locum . 

Agunt de eo magna cum laude Hieronymus Bor- 
fcriu» in Supplemento Rerum Mediolanenfium- 
Cap. ia. Angelicu» Aprofius in Libello dido 
Viliera aluta Hccatofte ec. fol. »4. Itemque_ 
in alio Opere , cui titulus : Lo Scudo di Ri- 
naldo , fub nomine Scipioni» Glarea ni , pagina 
*».» ubi dedicat Auguftmo Lampurnano Capi- 
tulum 6 . , cuju» Programma „ Q^ial peccato 
„ foffc maggiore o quello d'Ad.imo , o qucllo di 
„ Eva. r, 1 urumque in Bibliotheca * profana p.«g. 
fit fcqq. , ubi perhonorifici de eo loquitur , 
ejufque Opera fert omnia reccnfet, exhibet qut_ 
piolixum quidem , at fari» venuftum carmen- 
a Comite , fic Eauitc Caf.ire Scrofato ex Col- 
legio Judicum Mediolancnfium in ejus lau- 
dem confcriptum , cuju» fpecimen Lcdoris 
oculis mox fubjiciemu» . In laudata vero Hc- 
catoilc quacuor Lampugnani libro* fido no- 
mine ab eo edito* reccnfet, quorum iiltimu* eil 
Antiochiaie fice. „ Originale nell’ Aprofiana : di 
„ audio fi fa menzione in fine dei Vaglio Critico 
„ ai Mafoto Galiftoni , portato coi vero nome . „ 
Juftus Fontaniuus in Catalogo fcIcCtiorum Au- 
thorum , qui de praecipui» art:E>u* , fic facultati- 
bus Italica lingua fcripferunt , eduo Rone an. 
i7cd. t. larte pruna , qui ert Par» fecunda Tra- 
ftatus dell' Eloqucnza Iraliana pag. »5., editio- 
ne vcr6 tertia ibidem , anno 17x6. pag. 71., 
fic eruditum Opui Augurtini Lampugnani dc_. 
Luminibus Italice linguis , ut fupta , refert , 
quamvis Authorein nominant , C.iiTincnfcm- 
fuirte Monachum reticeat. Dominicus Barthuli 
in Libello inferipto, AtU d'AchiIlc pag. xj. Au- 
thor Libri : Le Glorie degi' Incogniti Academi- 
ci di Vcnezia pag. 11. , ubi cum decus amici- 
tie , Stirpis fue gloriam , fic virtutis dclicium- 
vocat , qui innumero» applaufus ob ftyli dulce- 
dinem, novitatem acuminum, raram inventio- 
num , fic fceiuum menti» facunditatem merue- 
rit , indicatque aliud ejus Opus pnenotatum- : 
Odor fuavitatit , five Exercitatione* Spirituales. 
Virttur ibidem ejut effigies cum fubjefto Difticho: 

Quos tua dat radios Lampas , qua lumina profert 
Mac tuus in primis Celiodorus babet . 

Francifcus Laurcd mus in Epiftolis ad eum datis, 
que leguntur Epiflolarum ejus. Par. I. pagg.4 6. 
3x9. 4&i i. Bernaidus Pez Melliccnfis, Epillola X. 
Apologetica pag. xjo. In Rcgdlis t ali nentibus 
pag. lyo. a tergo in margine, fic: Abbas Titu- 
lans ex regimine multa Icripfit . 

Comitis , fic Equitis Cefaris Scrofati in Auguili- 
num Lampugnanum Carmen, fic incipit: 

Pater , delicta novem Sororum , 

Paterque unius , una fpet , ocellus , &C. 

Reliquum legi poteft in precitata Bibliotheca— 
Aprofiana pag. xpx. fic fcq. 

Citatis Audoribus addimus Crefcimbenium in li- 
bro „ dc’ Commentatj intorno ali’ illoria ddla 


„ volgar Pocfia „ Vol. IV. Lib. III. Artic. 71. 
pag. 19}., fic tandem Pidnellura in Atlicneo 
pag- 1. o 

C M X X X V 1 1. 

LAMPUGNANUS CJESAR. 

N Coenobio Caftclhccii nomine prope Mediola- 
num , quod incolunt Monachi S. Hieronymi , la- 
crum eorundem habitum aflumpfit Caefar Lampugna- 
nus , Hieronymi , & Hippolyta Pullcrix conjugum- 
filius , qui 8c nobilitati ipfius familia; , & vita admo- 
dum Religiofx , quam ex integro fcqui inilituit , 
ftudia , & animarum falutem peregregie addidit , 
nam in Patria mea charifltma , Parochus Ecclefix 
Samfli Barbatiani , a Suis adletfhis omnem lapidem- 
ad movit , ut zelus ovibus eidem commifiis tam- 
feribendo , quam verbum Dei c fuggeiku diffeminan- 
do , proficuus eflet . Non tantum ibi , fcd in aliis 
Lombardix Civitatibus , non fine ingenti laude plu- 
res Conciones habuit , laudatur igitur pro ejus Lucu- 
brationibus , 

Qua funt : 

I. Breve Riicconto ddla Vita , e Miracoli di S. Barbiziano. 

Bolo na, prejfo il Monti , 1637. in 8. 

II. Predichc varie. Extant MSS. apud Suo*. 

Iu Picinellut 111 Athcnseo p. sjy. ficSchcdx Sitoniana. 

C M X X X V I 1 1. 

LAMPUGNANUS FABR1TIUS. 

F Abritius Lampugnanus JC. Collegiatus Mediola- 
ni , filius Francifci itera JC. Collegiati Senato- 
ris , 8c Blanca Vicecomitis conjugum , non tam- 

{ urifpentus atque Caufarum Patronus optimus eva- 
it , fc l 8c etiam egregius Poeta , uti ex fcqucntibut 
patebit. Supradi&um Collegium Jurifconliiltomm in- 
grelRis el% anno Mundi Redemptionis MDXLVI. ,ibi- 
que adferiptus numeratur ad ann. ufque MDLXX1X. 

Dc ipfo damus : 

I. Elogia plura Latina. Ex Picincllo> 

II. Infcripiiones varia. Ex eodem . 

III. Poemata item Latina. Extant in libro Petri Francifci 
Spinula, inferipto Catulli imitatio. Ex eodem. 

IV. Alia in ejurtiem Auftori» libro Pfalmorum . 

Ipfuin laudant Morigia in libro de Nobilitate Medio!, 
cap. 4. lib. 3. Abbas Picincllux pag. 179., fic Sitonus 
in Chxoo. ColL J. PP. pag. 1 14. Art . 

C M X X X I X. 

LAMPUGNANUS FRANCISCUS. 

A Lterius Francifci , atque Elifabethse Borrome* 
Conjugum extitit filius Francifcus noficr , qui 
ad Jura edifeenda fummopere deditus , ira io- 
omnium oculis illuxit , ut in numerum Nobilium- 
('ollegii Mediolanenfis cooptatus fuerit anno Chnlli 
MDX1V., & ut exigebat illuftrtum maiorum fuo- 
rum familia , inter LX. Patria Decuriones lo- 
cum habere jam meruerat , deinde Quatior Magi- 
llratus Ducalium Reddituum Extraordinariorum ef- 
ficitur , poli ea Ducalis Cxfarcufquc Senator Medio- 
lancnfis ; fed quod ingenii fui perpetuum Monumen- 
tum erit , ad novas Conllitutiones compilandas , at- 
que in ordinem redigendas ab Invitfhlumo Cxfart— 
Carolo V. adledlus anno MDLI. reperitur . 
Extat prafati Senatoris memoria in Lapide Sepul- 
chrali polito in pariete prope Aram Diva Maria 
fine labe concepta, in Ecclelu Sanilt Angeli Patrum 
Minoritarum Divi Francifci de Obfervantia Burgi 
Legnani Duc. Mediolani , tenoris ut fequicur : 

EU- 


Digitized by Google Habemus de ipfo : 


I. ConfUium Juridicum. Extat inter ea Cephali. Vol. II. 

num. }8. 

II. Nove Conftitutiones Mediot.menfn Dominii , quas ju- 

bente Carolo V. Imperatore compilavit, fle in ordi- 
nem redegit anno A 1 DXLI dic IIX. O&obris. 

IU. Eredio Magiftratui Sanitatis cum inilirutis ad eandem 
rem confentaneis per Francifaim Sfortiam II. Au- 
dore Francifco Lampugruno. Mediolani , 1534., 8c 
iterum ibidem apud Pontium , 1J7 6. in 4 Cujus libri 
verfio Italica fcqueutem titulum habet : „ La Ere- 
„ 2ione dcl Magifirato dclla Sani t a di Milano , rilfcabi- 
,, Hut da Fr.mccfco II. Sfor2a , ed ordinata da Fran- 
„ cefco Lampugnano. Povia, par il Bortoli, >578. m— 

fu» 

In principio hujus Operi* addi Epiftoh Nuncupatoria— 
Francilci noftri ad CclcbcrTimum Virum Scipionem- 
Vegium a nobis fuo loco laudandum , in qua hxc 
verba leguntur : „ Sci* Phyficorum exeellentiffimc— 
„ Scipio Illiiftriflimum Principem , tuo forfan impulfu 
„ mini mandalTe, ut Decretorum , 8c Ordinum Officii 
„ Semitat is , rudem & incompofitam congeriem , in- 
„ meliorem formam redigerem, fle qux expedire arbi- 
„ trarcr, adderem: labor iqfam quippe, & duram pro- 
„ vinctam : mihi prxfertim , qui Senatorii muneris 
„ negotiorum multitudine obruor 8cc. 

IV'. carmen Francifci Lampugnani in laudem Senatoris 
Andrcx Alciati . Extat AIS. in Bibliotheca Fratrum- j 
Marchionum Vicccomitum . 

Ego vidi in MS. Bibi. Ambr. iignat. T. num. xo. in 4. 
Gabrieii* Paveri Fontana Placentini Epithalamium in • 
Nuptiis Francifci Lampugnani , & EJifabeth* Lan- 
dri.inx . Ubi multa de iftis duabus Familiis . 
.Memoratur a Cavatio in Alleviam. Stat. Mediol. a Lamio 
in Senatu Mediol lib. }. pag. ijj a Sitono in libro 
fupradiAo pag. 8<,. Art. JJ 4 * . atque a Bartholomxo 
Curtio in Notitiis Medicorum Alcdiolanenfium pag. ji. 


761 LA BIBLIO 

(A 

ELISABETH BORROMEAE 
PVDICITlA°EDVCATIONE LIBEROR VM 
OFFICIO ET OPE IN AEGENOS ET AEGROS 
CONSILIO DEXTERITATE AC PRVDENTIA 
MATRONAE INSIGNI 
FRANC1SCVS LAMPVGNANVS 
IVRISCONS. ET SENATOR 
INDESINENTI DESIDERIO MAERENS 
M. P. 

NATA ANNOS LXXIII. 

OBIIT PRIMO APRILIS MDXXVUI. 


In ejus laudem juvat etiam hic addere par- 
tem EpiHolx Latin.r Hieronymi Perboni , aux 
legitur inter hujus editas Mediolani , apud Me- 
dam MDXXXIII. lib. IV. pag. VIII. his verbis : 
„ Vivit hxc rui animi pictas , & juHitix frutftus non 
„ folum apud me : fed quique boni , & eruditi , & 
„ magni Vates celebrant , & extollunt . Tantum- 
„ ilh tui ingenii excellentia inter alios Senatores 
„ eminet : quantum Sol inter minora fydera &c. 
,, Non fubticebo mehercle quod audio dc tua fubli- 
„ mi virtute . Paflim plurimus fermo cH de tuo in- 
„ genio , quam prompte , quam fapienter va&ria_, 
„ legum revolvis : quantum cs fublimis poetico , & 
,, oratorio Hilo . Dii immortales ! qux illa his dic- 
„ bus paucis refonucre tua carmina auribus nollris ? 
„ profc&o nifi invidi obflringerent mihi linguam- , 
,, nifi vererer paucorum, quos nofeis, lurida venena, 
„ exclamarem per re fxcula nortra non ceffura vete- 
y, ribus &c. „ Tantus Vir defideratus trft anno repa- 
rat® Redemptionis MDXLVI. 


THECA 


LA 


C M X L. 


761 


LAMPUGNANUS FRANCISCUS alter. 

I N dubio aliquando fui , an inter Scriptores Mc- 
diolanenfes Francifcum hunc Lampugnanum ad- 
texerc dcbuiUem, rationibus , quas Ledlor Benevolus 
habebit , ex ipfis verbis qux leguntur in Tom. I. 
Scriptorum Ord. Prxdicatorum a Clariflimis Qpctif, 
8c Eccard editorum; fed cum Viri ifli emunftx naris 
juftis Criticx regulis rem examinarim , fatius duxi , 
ipfa , ut jacent referre ; judicium ergo penes Lc&o- 
res ello , nam litem hanc dirimere ego minime— 
audeo . Hxc funt .* „ Francifcus Lampugnanus Me- 
,, diolanenfis quidam inter Scriptores Lonbardos re- 
„ cenfetur a Rovetra primd aa MCCLXXV 1 I , 8c 
„ ab eodem dicitur Epifcopus Cxfcnatenfis a Grcgo- 
„ no X. datus , & inflitutus , coque titulo in Con- 
„ cilio Lugduncnfi II. fcdille, ac fcripfifle . 

I. Summam brevem pro Clericorum inftruaione. 

II. Libellum Dodrinx Chriftiane pio parvulorum , atque— 
fimplicium inilitutionc. 

III. Manuale Parochorum : 

„ Ac de Operibus quidem penes illum fides, cOm ubi fer- 
„ ventur falcem MSS. , aut cui vifa , nou adJat : at dc 
„ Epifcopatu «fi confentiemem habeat in aliquo Fon- 
„ tanam , in Theatro (dico in aliquo , nam non con- 
,, venit in annis, volens promotum anno MCCLX 1 IL 
„ fle mortuum anno MClLXX. ) ego non a Acutior , 
„ cum huius Epifcopi non meminerint Bernardus Gui- 
„ donis , Leander , Lufiunut , nec Raaxius : imb nul- 
„ Ius ci locus fit in fene Prxfulum Cefcnatcnfium k 
„ Mc.CLXX. , ad MCCCX , ut apud Ughdlum cui- 
„ libet infpicicnti patebit , aliufquc ad MC* LXX 1 V. 
„ adnoietur , qui proinde Concilio Lugduncnfi affuit, 
„ fi quis affuit . Verum di a Pio P. ii. lib. 5. pag. jo. 
y, laudari quemdam Francifcum Statum Epifcopum Cx- 
„ reuatenfem, fed is circa annum A 1 CCCCXLV. fedif- 
,, fc dicitur fub Magillro Ordini* Petro Rocliim , quod 
„ cum Chronologia Rovctix non convenit. (>ixdam- 
,, mihi fufpicio erratum efle in Epifcopatu , fle feriptum 
M Cxfcnatenfis, pro Cenctenfis 1 fuit enim revera quidam 
„ Francifcus Epifcopus Cenctenfis a Leundio , oe aliis 
„ laudatus , de quo cum non fat accurate Ughellus , fle 
„ cura excipiens Fontana loquamur , placet luc ejus 
„ Epitaphium referre, ut legitur apud Bartholomxum 
„ Burchelati Commentar. Hift. Tarvif. edit. Tarviiii 
,, 1616. in 4. Sic enim lib. 4. 

FRANCISCVS DE ARPO CIVIS TARVISINVS 
FRATER DOM 1 NICANVS 
EPISCOPVS CENETENSIS RELIGIONE INSIGNIS 
HOC ANNO MIGRAVIT AD DOMINVM. 

„ Quo fle Frater FalcusTarvifinus cjufdem Ordinis Sum- 
„ mi Pontificis, nempe Bcncdidi XI., Nepos dilcCtiffi- 
„ mus lucis ufuram umifit anno Domini MCCCX. Ex 
„ quibus emendes Ughcllum, fle Fontanam, qui mor- 
„ tem Francifci hujus de Arpo ponunt ad McCC. 

Sic fcripferum fupracitati Audkorcs loco jam d cto,T.L 
pag.t 1 1., quibus ob nullum documentum tnthi cxhibsium 
nihil adjicere poffum. 

C M X L I. 

LAMPUGNANUS GEORGIUS. 

P Etrus Lampugnanus Jurifconfultus Collegiatus , 
atque Fifci Patronus in lucem edidit Gcorgium, 
dc quo nunc elt fermo , uti me benigni ter admo- 
nuit fxpc laudatus Sitonus ex Inllrumcnto anni 
MCCCCXL 1 II. penes eundem . Inter Patrix Decu- 
riones , & ex XXIV. Capitaneis , & Defenforibus , 
necnon ex quinque principibus Reipublicx Mediola- 
nenfis memoratur a Corio in Patriis Hi Horiis ad 
annum MCCCCXLVII. , fed audiamus quid de ipfo 
fcripfic Vir egregius , & littcratiHimus Guidus Pan- 
cirolus loco infira recenfendo. „ PrTtermittendus non 
„ ell Gcorgius Lampugnanus , qui iis temporibus 
„ Ticini docuit , felicior , fi fe turbis popularibus 
„ non immifcuiflct . Deceflerat Philippus Maria Dux 
„ Mediolani , apoplexia correptus auno humanx Sa- 

„ lutis 


Diqi 


1 by 1 


7«j LA SCRIPTOR. 

„ lutis MCCCCXLVtt Alphonfo Aragonum Rege A 
„ haerede indituro ; populus ad libertatem afpirans 
„ XII. Viros, qui Rcmpublicam adminiilrarem, clc- 
9, git . Georgius magnus libertatis afiertor , ac Dc- 
„ mocrarix Itudiofus Philippi tellamcnrum dilaniavit. 

„ Sed cum Civitas inconltans , Nobilibus dejedis , 

„ cx ima plebe XII. Viros ignobiles legiflet, qui ma- 
„ giftratum gererent , hi Patritios , quos multis mo- 
„ ais offenderant , fufpedos habentes , feptem ex il- 
„ iis primarios , & opibus claros , & quofdam alios 
9, fraude interemptos necaverunt ; inter eos fuit Geor- 
„ gius , quem Legatum ad Fridericum Imperatorem 
99 auxilium imploraturum mittere fimulanr , & in iti- 
,9 nere Modoetia? captum necarunt . Hunc exituni* 

99 Georgius habuit popularis libertatis lludiofus . Po- 
,9 pulus fame laborans arreptis armis , plebejos ma- g 
„ gi liratus in vincula conjecit , 8t Urbem Francifco 
„ Sforti* eam obfidenti tradidit . „ Mihi aurem da- 
tum eil d« illo Opus proferre , quod ex Catalogo Bi- 
bliothecx , quem penes fe gellamr inclytus Rex F ran- 
corum Francifcus I. alibi citato libemifiimc haufi . 


MEDIOL. LA 764 

fe vertit, & tam feliciter, ut ipforum Magiftcr cite- 
rius, in Romano Sapientia? Archigymnafio publice &c 
fine llipendio per aliquot annorum tempus profclTus 
fitjfcd forfan ob nimium difcipulorum numerum, fcu 
verius pro majori lucro acquirendo, leduram in pro- 
priam oomuin tranlhilit- Vir ille meliori fortuna dignus, 
a quodam homine fl.tgiriofo fraudatus fuit pecunia-, 
non pauca, quam ipli mutuaverat, qui de caula fere 
fatuus extitit ufque dum remediis opportunis adhibi- 
tis ad prillinam mentis faniratem redierit . Eximius 
Cardinalis , & Princeps Theodorus Trivultius non 
tam 11 m ipfius mifertus cfl, fed etiam quampluribus 
beneficiis eumdem Hieronymum donavit , donec 
morbo , quem Pituitam vacant , e vivis ahiic anno 
Chrilli MDCLI 1 I. die XVI. Februarii . Tdlimonia- 
pietatis ejufdem funt ultimae ipfius Tabula? , in qui- 
bus haeredem conllituit Collegium Patrum Societatis 
Jefu Romae , quod Domum ProfefTam appellant , 
ejus vero ingenii , qux fcquuntur Opera 

Videlicet : 


L 


Leflure in Tu* Civile , 8c Publicum Gcnrgii I-ampu- 
gnuni Mediol mcnlls . MS. in pergamcuo tu fo! 

Inier Epiftolai Francifd Philclplii editioni* Venei* an- 
no ijox. in fol. extat Epiilola ad Gcor^ium I-ampu- 
gnanum milTi pag. 41. 

Videndi funi Pancirolu* fupradifhn in libro de ebrii 
Legum Interpretibus eap. 58. pag. 19*. Corius inHi- 
ftoria Mcdiol.menfi Pane V. ad annum MCCCi.XLV II. 
Moriggia Nnbil. Medio!. Irb. ili- pag. ijji. VEnc.uSyl- 
vms 111 Horori.» Europe cap. 40. Dnn.uus BoiTuu in* 
Chronica Mcdiol. ad anno* Mt.DXLVllI. Ac Mt-D- 
XL 1 X. Francifcus Nobilis in Arbore Lampuguanc 
Fatr.il x, atque bitonui pag. 45. arr. 168. 

C M X L I I. 

LAMPUGNANUS GULIELMUS. 


C 


I. Compendium Introiuflioni* ad Juftinianeai Inftitutio- 

nes . 

II. Dc ratione ftmbndi in urroque Jure . Sunr ambo uno 

Volumine . Roma , apud Corbellettum , 16x7. m 8. idem 
Liber denuo mipieflus fuit d Didaco Font.ina , ac 
Lilio Bifci* Cardinali nuncupatus. Roma , apud eum- 
dem Corbellettum . 

III. Hieronymi Lampugnani Jurifutriufque Do&ori* in In- 

iiitutione* Imperiales , ac titulos utriufque Ccnfur» 
ad coflem Lio. perlinentes, Difputdtioncs : ad Illo- 
ftrifi. dc Rcvcrendifi. D. Principem Tiivuluum Pro- 
1 ])OU- Apoitol. 8c bacra Carr.cr* Clericum. Vol. VI. 
MS. in 4. Ex:am in Bibliotheca Ambrofiana lignati 
O- num. 44. ad 49. Unguli pigg.400. 

Agunt de ipfo Janus Nicius Eniraus in Pinacotheca* 
Tom. 11 . Leo Allanui in Apibus Urbanis pag. iji., 
fic Piciiicllua in Atheiuw pag. 541. 


I Nclytus Mediolani Dux Philippus Maria Viceco- 
mes pro anim* fu* falutc , Confilium petiit a 
ijuibufJam Viris in facultate Theologica illius xvi 
in hac Metropoli celeberrimis , quod ego legi ad 
calccm cujuldam Codicis MS. Bartholom.ifi dc la_ 
Valle , dc quo iuo loco didurt fumus . Eidem Con- 
filio fe fubfcripfere D. Francifcus de Ia Cruce Vica- 
nus Reverendifs. D. Archiepifcopi , M. Abbas Sandi 
Celfi , Danid dc Rhaude , Frater Alhertus Ordinis 
Obfervanti* Minorum, M. Grcgorius Ordinis S. Mar- ™ 
ci, Frater Gulidmus dc Lampugnano Ordinis S. Eu- 
florgii , Don Anfdmus Ordinis S. Petri de Ghfiiatc. 

Ad didum Confilium quaedam ab Anonymo oppofita 
fuere , qua de caula aafunt Virorum fupradidorum 
Refponfiones , audoritatibtis SS. Patrum ac Theolo- 
gorum firmat* . Noller vero fupradidus Gulidmus 
de Lampugnano ignotus Scriptoribus Ordinis Prxdi- 
catorum a me nunc producendus erat inter dodos 
Mediolanenfes , etfi nil aliud dc ipfo dare polTnru 
prsterquamquod 

I. Confilium pro falutc anime, quod llluftriffiirius acCla- 
rilHmus Princeps Philippus Maria Dux Mediol.ini p<v 
ftulavit . Diploma ejufdem datum ell dic IX. M-iji 
MCCCCXLVI. 

II. Rcfponliones eoiumdem Virorum in decem Capitula— E 
diiliibut* , date funt eodem anno, dic pcnulttma— 

Junii . 

C M X L I I I. 

LAMPUGNANUS HIERONYMUS. 

E X Joanne Bantifta Lampugnano , atque Laura- 
• itidem LampugnanaConjugibus lutem vidit Hie- 
ronymus , quem nunc liudamus , die XX. menfis ja- 
murii.Chritlianx verb Redemptionis anno MDLXX- 
VII. Philofophicis , necnon Theologicis fludiis edi- 
fcendis in Almam Urbem fe contulit , in quibus tam 
dodus evallt , ut iplas facultates e Cathedra pluri- 
bus didi averi t, iilque pollea relidis ad jura difeenda 
Tom. II. 


C M X L I V. 

LAMPUGNANUS JACOBUS. 

A Nno Chriftiano MDLV 1 I. Patre Bernirdo, in- 
lucem venit Mediolani Jacobus Lampugnanus , 
qui tam felicem afpedum , 8 c animi dotes adeptus 
fuit , ut vix Hyppocratis documentis perceptis , tn— 
cifdem Magiller evaferit anno tantum = tat is fu* vi- 
gefimo fexto , quo ob famam fu* virtutis ipfum_ 
vocavit Taurinum Marchio Ellenfis ad penes lc Ar- 
tem Medicam exercendam . Tanta fuit exiUimario 
breviter a Jacobo nollro fibi acquifita , ut Cathcdrd 
in Univcrfitarc Montis Regalis menierit infigniri , in 
quarotain Philofophiam magno difcipulonimconcurfu 
explicavit dodilTimi . Sed tam angullos terminos ei 
non reliquerunt fors , atque illius merita , nam Ro- 
mam pollulatus a Nicolao Sfondrato tunc Summi 
Pontificis Gregorii XV. nepoti , 8 t pollea S. R. E. 
Cardinali ampliflimo , in primarium ipfius Pontificis 
Medicum eledtus extitit , quem prxtermifit interPro- 
cophyficot Apollolicos Eques Min .iofius in iua Ro- 
mana Bibliotheca , necnon primariam Mcd'cin* Le- 
duram in Archigymnafio Romano obtinuit, quod acci- 
dit juxta Io. Bapt. Sylvatici fententiara, an. MDXCIV. 
H*c vero funt verba ejufdem Syhratici in laudem- 
Lampugnani noftri , qu* leguntur in ejus libro de_ 
Collegio Medicorum Mcdiolanenfium : Annum_ 

„ nunc agit quinquagefimum , inter primos Almx 
,, Urbis Medicos primas tenens , dodus, bonus, clc- 
„ gans , modcllus , atque ea vit* moderatione , & 
,, probitate utens , ut ad Fcclcfitfticos honores non 
9, fcmel fuerit vocatus . „ Tranfadis vix quatuor an- 
nis in eo munere agenti Limpugnano nollro obti- 
nere licuit a Sandilfiino Pontifice C lemcnrc VIII- me- 
morandum illud Diploma , quo Phyfici Collegiati 
Mediolanenfes honore Equitum , Comitumque Pon- 
tificiorum infigniri meruere , Cardinale Paulo Camil- 
lo Sfondrato, qufdem Pap* Nepote c*iam interccdca- 
B te. LA 


765 LA BIBLIOTHECA 


7 66 


te. Fratrem habuit Herculem , qui 8c ipfe fupradi- 
dlum Phylleorum Collegium ingreflus elt anno MD- 
XCV 1 II. Vivebat adhuc Scriptor, de quo agimus, 
juxta Clariflimum Sitonum in Chronico MS. Medico- 
rum Mcdiolanenfium , anno MDCXXXII. ideoque^ 
ufauc ad ultimam fencdlutcm pervemfle cognofcttur , 
fca pol tremam ejus diem nulli adhuc memorarunt. 

Opera illius funt 

I. Epiftol.i de Chalcanrho ? quam publicavit Petrus Oa- 

ftcllui in DccjiJ. L Epit. IX. 

II. De Febribut . 

III. De Hiunoiibu* . 

IV. De Crifibus. 

V. De Purgatione . 

Qps omnia MSS fervari apud ejui Difciputos teftamwr 
infraferipti , nempe Leo All.uiu» in Apibui Urbanis 
pag 141. Curtius in Libro de Medici* Mediolanenfi- 
bus pag. i»p. , atque Picinclliu in Atheneo pug. 144. 

C M X L V. 

LAMPUGNANUS JACOBUS alter. 


A 

C MXLVIL 

LAMPUGNANUS JULIUS CAESAR . 

TUlius Cxfar Lampugnanus parentibus Hieronymo , 
J atque Cxcilia Raynona conjugibus M.-dtolanenfi- 
bus lucem primam vidit die X. Apnlis, anno MDC- 
IX. Ab eifdem optime educatus, facultatem Medicam 
fequutus cit tam felici eventu , ut Laurea Do£lo- 
rah exornari meruerit iu Univerfitate Ticinenfi anno 
MDCXXXin. Ad Patriam reverfus iKidia acerrime 
profequutus eft , & non parum nominis in igrotis 
curandis libi aequi livit , ira ut locum in Collegio 
Phy ficorum Mediolanenfium habuerit anno MDCLIX. 
die ver6 XIII. racnfis Decembris , inter Viros , quos 
XII, . Provifionumnuncuoantur.adleiftus extiterit. Eru- 
ditionem ejus facili cicmonilrat Liber infra memo- 
randus , quem typis tradidit , 6t plura certe expo- 
rtanda erant ab ipfo , nifi mors cito nimis illum no- 
bis cripuiflct anno MDCLXI. die VII. Maji. 


I N cclcbratilfima ab omnibus Societate Jefu fum- 
mopere illuxit Jacobus Lampugnanus Francifci 
filius , qui ob ejus Angularem virtutem , pictatcmque 
Suis , aliifque Viris doftis femper charus extitit . 
Litteras humaniores in Romano Collegio docuit, nec 
non bis totam Philofophiam ibidem folide explicavit. 
Prudentiam quoque lingularem adeptus eft , pro qua 
Collegia fui Societatis tam Tibure , quam Vireroii 
omnibus plaudentibus rexit . Pauca de ipfo habemus, C 
ut infra videre eft, fed, ut ab ungue Leo , ingenium 
canti Viri in eis optimi elucet . 

Sunt igitur 

I. Jefu. inter tormenta Deu* 1 Oratio di&a ad S. D N 
Urbinum Vili, ipfo Parafceves die in Sacello Ponti- 
ficio Vaticano . Rems , tx Typograpbia Fraxctfci Cor- 
btUciti , 16)4. rm 4- quam Theodoro Cardinali Trivul- 
tio dicavit . Eamque inter Oratione* PP- Societ Jefu 
imprefiam reperi pag. 649. Roms , apud Maftardum , 
1641. r» n. 

II. Concione* Spirituale* San 3 i Francifci Affifi.ui* es Ita- 
lico in Latinum fermonem ab eodem vetfa. 

Ita Philipput AI legam be in Bibliotheca Scriptorum Soc. 

Jefu , oc Abba* Philippus Picinellu* in Ath neo 
pag. 24)., nec non Cinellu* in Bibliotheca Vol. Plu- 
tco ilL U 

C M X L V I. 

LAMPUGNANUS JO ANNES. 

T Emporum edacitas fatis non fuit , ut vel Reli- 
gioni ampliflim* Fratrum Ordinis Prxdicaro 
rum , vel nobis oblivioni traderetur Joanncs hic 
Lampugnanus , qui in Coenobio San&i Euilorgii Pa- 
tri’- fu* Mcdiolancnfis vinutc , moribufque vitae Ec- 
clefialticx optime congruentibus, in omnium oculis 
prxluxit anno MCCLXII- Prxter alias virtutes, fcien- 
tiafquc , quas Lampugnanus noller adeptus fuerat. 
Oratoriam facultatem tam fervido zelo exercebat , 
ut fua artate facundus , doftiflimufque meruerit vo- E 
cari . Teilibus vero Scriptoribus infra rcccnfendis , 
obiifll* fertur anno Chrilh MCCXCIII , ac Scripta_ 
rcliquifle , qui fcquuntur , nemine autem indicante , 
ubi in prxientiarum reperiantur 


En Operis cjufdera titulum 

I. Levi* pun&ura Tabaci , Phyfici Julii Ccfari* Lampu- 
eii-ini . Peiilluflri , & Admodum Rcv D. Jofcpho 
dc Rafii* Sacrarum (aeremomrum UigiAro in Me- 
tropolitana Mcdiolmc. f» . Madidant , apud Jo, Bapii- 
flam , tr Julium C.rjarem fratrtt Matantla , 1*30 tn 8. 

Ex Advocato Joanne Je biio.us dc Scocu in Chronico 
Collcg. Vobb. Phylicor. Me.liol. p.irt II. Artic. jiS. 
MS. m fol. de anno MD.lV « 11 . ista' pene* ipfum* 
Authorem , necnon ex Picinclli Arhcnco pag. joo. , 
& rx Bartholomeo Curtio de Medici* McJiolaneofi- 
bu* pag. 187. 


C M X L V 1 1 I. 


LAMPUGNANUS LAURENTIUS. 


L Aurentius Lampugnanus Stephani , 8c Catharinx 
Amatar nobilium coajugum filius , Ambrofiique 
Lampugnani anno MCCCCXV. JC. Collegiati Me- 
diolani ex fratre nepos , in Vico Caftdlantia Agri 
Med olanenfis ortus , vigefimo itatis anno , qui Sa- 
lutis erat MCCCCXXXV. , habitum Eremitarum 
in Congregatione Lombardi* , atque S. Mari* Co- 
ronat* Coenobio fufccpit . Brevi emenfis Divinorum 
I ludiorum curriculis , Lcftoris munus exercuit , & 
adhuc Diaconus inter Sacros Oratores rccenfitus in_ 
Divini Verbi minillcrio magnam nomini fuo fam im_. 
comparavit. Congregationis fu* Jura feripris, verbi£ 
que defendit , & tamctfi plurimorum (ibi invidiam* 
conciliaflet , nullo tamen paiflo a tam pracl.ro pa- 
trocinio ceflavit . Juvenili adhuc itate ad primanos 
Congregationis (u* gradus omnium Votis afeendit: 
ter Vifitator , fepties Defii nitor , quinquies Prifes , 
& bis Vicarius Generalis annis MDXI 1 . & MDXVII. 
in Comitiis Vercellenfibus, 8c Cremoncnfibus elettus. 
Plura intulit Volumina in Bibliothecam prxdi&i Coe- 
nobii S. Mari* Coronat* , qu* adhuc ibi extant 
ejus nomine infignita a me non fine voluptate infpe- 
&a . Obiit xtatis anno LX 1 X. Salutis vero MDXXV IL 

Scripfit 


Scilicet : 

I. Sermone* Dominicale*. 

II. S«. mone* per Annum . 

I.I. Sermones (|>iadr.igcfimales . 

IV. Sermones dc Santtts. 

Sic Pn« FeriundeJ! , Altamura , Rovetta ad annum* 
MCCXCVl. Ciefccntiu* Prcfidii Kom.ini p. III Mo- 
ri^gia in Nob. Mediol. lib. III. Picinellu* in Athe- 
naeo p :g. jo.f. quos omnes fecuti funt Qiietif , Sc Ec- 
caid in Tomo i. Bibliothccs Scriptorum OrdiiiitPrx- 
dicatorum pag. 4} 4., eifque ego addo Maxucc.um in_ 
Bibi. Mariana p. i. pag. 747. 


L Corpus Philofophicum ex primariis Augulliniani Ordi- 
ni* Scriptoribus coll.-Aum , q«iO,l lucem non vidific^ 
dolemus, tcllc Calvi in Monumenti* hiftoiicis Coii- 
gicg itioni* Ercmit. Lombird. p.irt. J. pag. 197. ubi 
Laurentii geihi rccenicmur . 


CMXL 1 X. 


Digitized by Google 


LA 768 


7«7 LA SCRIPTOR. M E D I O L. • 


C M X L I X. 

LAMPUGNANUS LITTA. 

L itta ex nobiliffitna Lampugnanorum gente in hac 
Metropoli ortus, inter Patria Patres jure ac me- 
rito recenferi meruit , quorum laboribus , atque vi- 
gilantia inftauratioaem liiam debet poil excidium- 
«ttnobirbo jubente patratum hac Urbs florentiflima . 
Confulatum geflit Mediolanenfis Reipublic* Litta no- 
fter circa annum MCLXX. cum inito confilio pro- 
fugi Cives Patrios lares in natali folo reftituere de- 
crcviflent . Formandis etiam populi moribus cum- 
Collegis fuis operam dedit eximiam Vir prudentifli- 
inus , omnibuique Sxculis memorandus , propter ea 
qua cum eifdem condidit circa ipfum annum : 

L Statuta Reipublice Mediolanenfi apprime proficua . 
Jpfiut nobii memoriam e vetuftis Scriptoribus infinu.it 
Comes Oaavius Archintu* in laudi tiffima Collcftio- 
ne fua MS. Manum. Familiarum McdioLuienfium . 


C. M r.. 

LA M PUGNANUS PETRUi__xMARXYR.- 

E Tfi inter Lampugnanos , quorum feriem nonnulli 
dederunt, mini datum non fuerit reperire Petrum 
Martyrem Chronici mox recenfendi Au&orem , at - 1 
tamen non tantum ex cognomine Lampugnano quod 
Gens ifta , a loco in ditione Mediolanenfi exiftente— 
fi c nuncupato , unde originem fuam traduxit, haufifle 
perhibetur, ( nam aliquando ipfos inveni a Lampu- 
gnano vocatos , quandoque ver6 de Lampugnanis ) , 
attamen , dico , in Scriptoribus Mediolanenfibus 
Petrum Martyrem locatum volui , verum etiam ex 
eo , quod pluribus in locis Patriam fuam oftendit 
Mediolanum . Hunc prorfus ignotum Scriptorem- 
accipiant Leftores , Sc ad Mediotanenfem Lampu- 
gnanorum Familiam fui libenter addant. 

Opus cjufdcm (1c eft inferiptum 

I. Petri Martyrii Lampugnani Chronica rerum ut pluri- 
mum Mcdiolancnfium . Incipit i dic M.iriit XV' II. 
Julii anui MCCCLXIX. ulque ad anuum MCGCC- 
LXXXV. MS. in fol. Enat in Bibliotheca Fratrum 
Marchionuin Yicccomitutn . 


C M L I. 


LAMPUGNANUS PHILIPPUS. 


P Hilippus ex nobili Lampugnana Gente Mediolani 
ortus eft , atque anno MCXCIV. munus Ar- 

chipresbytcri Metropolitana: Mediolancnfis obibat , 
ex MS. Tnvultti , de quo fuo loco . Poli obitum- 
Ubertt Archiepiicopi totius Clen confcnfu ad eam- 
dem Inlulam cludius fuit , Bt a Coeteilmo HI. Ponti- 
fice confirmatus . Hujus Ecclefix gubernacula fulce- 
pit die X. Jumi, anno MCXCVI Quanti eum fecerit 
Innocentius Papa III., qui Cceleltino in Petri Cathe- 
dra luccellit , plures tcluntur htterx ad Philippum- 
eunde- m data? , cire parum m corpore. Juris Cano - 
nici inlcxrg confpiciuntur ■ Hujus Praefulta tempori- 
bus acccrbiflima bella, Mediolanenfihtis , Sc Papicn - 
fibus inter fe contendentibus « Infuhriam afflixere . 
Philippi tamen pnidcntii , 6t in gerendis rebus la- 
bor indctdlus , adeo dilcordes animos dehmvit , ut 
i<Sto tandem foedere , pax optata redierit . Annos' 
decem , menfes quatuor , dies leptem laudabiliter 
Ambroliinx praefuit Ecclcfi® , jacebatque in Tem- 
plo Sandtae Mariae Majoris Mediolani nunc diruto . 


A 


Habemus hxc de ipfo 


B 


C 


I. Litterae quarum meminit Innocentius III. in Epiftola data 
Laterani XI J. K.il. Novembris anno IX. Pontific. 
fui, (quas cxfcripfit Ughclltii ex Rcgcft. Vatie. Lib. 
IX. pag. n 6. n. 117 ., Sc extant in Ital. Sac. Tom. 
I V. m EporcJien. n. 14 . ) ad fc datarum , quibus ei 
Philippus nmicuverat Petrum ab Epoicdienii Capitu- 
lo electum Epifcopum , 8c a fe confirmatum , confe- 
crationis muuere nondum percepto , folitudinis amo- 
re ductum ad eremum rowugifie. 

U. Epiftola Philippi Aicluepifcopi ad Innoc. III. fuper dif- 
cordia Canonicorum, Ce Monachorum S.tn<Ui Ain- 
brofii circa anis. A1C1C. txtinr in collectione om- 
nium Voti» typis iradcnda dottifs. Sormanni . 

Extat quoque Eputola lnnoccntn III. ad eundem , ut 
Cauiidtcum Pattagucrrani gravi crimmc illig :tum- 
lilUt q.i impi mimi; i m .nn .yo::olko Jud. ; qu , 
cum Anatlicinatc fcuat. Dat. Rom» Id. Apr. Ponttf. 

Alia eiufdem ad eundem . ut Amanucnfis 

rat Hei i. ico Subaiaconu fuo , c:n 1 M' -X*.. ■ ili. 

Alia ut v,kricum Bonacofam recipi .t in canonicum S. 

Ambrofii . Dat. Roma VIII. |J. lulii Pont .UiAO l~ 
Alia fuper negotio conferenda Cancellarig Mcdiolancn- 
Iis Ecclcfi®, de quo negotio inter sedem Apoftollcam, 
gc Mcdiol. ?us videbatur ambiguum. Uat. Pcrufii IX. 
KaL Qttob. radt imnol ~~~ “ “ „ ,, 

Sententia Lothirit Epifcopi Vercellenfis , Girardi Ab- 
b.ms .u- 1 1 2 : ci to . 3c Prcst-y eii Ub-ni .Wmtuarii 
EillyiL-luui Ecclttli-.i! >. ! ;| > I.imili.ji -lie ,ib limae, lll. 
Delegatorum , in Caufa vertente inter Philippum Ar- 
chicp 8c Milonem Cimiliarchim fuper rctcctionc— 
Vclfium , «c 1'aramcnioruin hccl.ina .*> Marig fn uie 
Archiepilccipi.laia dic XVI Junii MCCVI. Kcpcriun- 

tur omm.i In iupr-Jdiaa Ciilieaioite Sormanni. 

Agunt de i pio nCta MciUoluncntis tcclctue p. 0 . num. 
pj. Ugliellus tn Axchicpilcopis Mediolancaiibus , & Q 
placet Piciacllui ili pag- 


C M L 1 L 


LAMPUGNANUS POMPEJUS. 


D 


I Ntcr Jurifconfultos Collegiatos Mediolanenfes itn- 
prnhn fcrmft labore a clariflimy Sitpnp colluas 
reperitur Pompejus Lampugnanus Petri Pauli Achil- 
le geniti , 6c Angelz Citudinx conjugum filius : 
Philippi Kquitis Urd. 5. Stephani frater, & claruiffe 
rrirrinir anno MDLXXV. ad MDCXVII. Plura no- 
bis datum non ell dc Viro illo proferre , atque in- 
har B ibliotheca me morandus minimc ^orc.t J _.niG 
fortuito in Librum , quem pra? manibus habui , in - 

cidilTcm . 


Hic eft titulus ejufdem , ut jacet 

I. Tufti Lipfii in Cornelium Tacitum Not« cum MS. Codi- 

cc Si;ra:-dul.u:» colu» i Nip; , f. u^.^nino—. 

TTl Illultnfi. G.dcinium Miruidule \ ■ ot mtem , gc 
Crnqirdiic Piiiicip.nl • atrymt , Stmf w. flCMti 
Viotti Parnwfit , ‘6or. h u. Epiltota nuncupatoria— 
data CS Aoi»* i* * 1 Ital. Junii . “ 

Videndi funt Advocatus lupiudictus Sitonui in Clironico 
C<dl. J. PP. ariie. 61». pag. iu. oc Mor.ggu in Hi- 
ftcuia Antiqun. Mcdiol. Llb. lll- Cap. XI » . 


C M L 1 M. 


LAMPUGNANUS PRINCIVALLUS. 


E X inclyto Lampugnanco Stipite prodiit S.tcuIo 
XV. PnncivaHiis Lampugnanus ; Petri jurifeon- 
fulti Collegiati , Ducalilqu.* Pilei Patroni in toto 
M cdiolanenii dominio , atque Urflnx Vularinarii^ 
luilrium Conjugum filius , qui Cc iplc tn Collegium 
|urifperitorumMediolancnfiurn cooptatus extlcit.nec 
non Gubernatoris munti t Ptac^ncing Utb'^ furnmi 
cum laude fultinuit Anno MCPLXVI. Nec mihi 

per- 


7*9 LA 

pcrnu(Tum fuit plura de ifto aliunde perquirere, nam 
fatis fuperque laudatur in fcqucnti Elogio fupra tu- 
mulum ejuldem appofito , in Ecclefia San&i Franci- 
fci Mantua: , ubi fcpulchrum habuit Anno Domini 


BIBLIOTHECA 


LA 


77 ° 


MCCCCLXXXVn. In eodem LcAor videbit quantum 
in Litteris , atque in Armis Vir pcrfpicuus cxccl- 
luerit , ita ut Fabiis , Catonibus , Metellis xquipa- 
rari meruerit ; fic enim legitur 


PRISCA FIDES TACEAT FABIOS DVROSQUE CATONES 
VIRTVTVM HIC CENSOR NEMPE PERENNIS ERAT 
LAMPVGNANA DOMVS TVLIT HVNC HVNC INCLYTA MVNDO 
MAGNIFI C VM BELLO CONSPICVVMQ.VE TOGA 
Q.VAQ.VE FIDE VIXIT POPVLVSQVE DVCESQVE PROBARVNT 
INSVBRII Q.VORVM GLORIA S VMM A FVIT 
NOMINE PRINCIVALIS F VER AT PIETATE METELLVS 
HEV BONA TOT TVMVLO CLAVSIT ACERBA DIES! 

ANNO MCCCCLXXXVII. 


Mihimetipfi interim gratulor, quod ingenii illius 
Lampugnam aliqua monumenta reperire fors obtulit 
in evolvendis Epiifolis Candidi Dccembrii , io- 
quarum una legi 

I . Tetentium a Princivnllo Lampugnarvo illtirtr.mim fuif- 

fc , qua propter pluribus laudibus ipfum coinmc.iil.it 
Dccembrius in fcpillola fupramemorata , que extat 
inter A 1 SS. ipfius Dccembrii in Bibliotheca Ambro- 
liana , fle data ert Auno MCDLX. die verd XXIV. 
Mcnfit Septembris. 

II. Judicium Priucivalli Lampugnani fuper Tnr.d itionem 

Lconardt Aretini Ethice Ariftotelu , quam Candidus 
Dccembrius LampugiMno milit j 8t illius fententiam 
profert in Epirtola eidem feripta dic V 1 J- Junii 
A 1 CDLXVI. in ipfa veib Decembrius Princivjllum 
nollrum Virum do&iflimum vocat. Extat ibidem. j 
Kcmor.it ur a Clariffimo Si tono in Chronico J. PP. pag. 
146. artic. j8<5. , 

C M L I V. 


LAMPUGNANUS UBERTUS. 


I N numero celebrium Jurifperirorum Sarculi XIV. 

ex confenfu Virorum dofliffimorum ipfius arvi 
locum habere meruit Ubertus, feu, ut alii malunt. 
Uberrimis Lampugnanus , aut de Lampugnano. 01- 
dradus Jurilconfultus Collegiatus merirb gloriari po- 
tcil de hoc illullri Filio , nec non dc altero Maphio- 
li nomine duabus Infulis exornato , nam Eccleliam_ 
Epifcopalem Plocenfem primiim , deinde Archicpi- 
fcopalem Mcflancnlem iile rexit . Norier verb Anno 
MCCCLXXXV Collegium Nobilium Jurifpcrito- 
rum Mediolanenfium ingreflus eft , poftea primarius 
Legum Civilium Interpres , & Baldi Perufini col- 
lega in Ticinenfi gymnafio efficitur. Ducibus Medio- 
lanenfibus tam charus exritit , ut in fuinmo honore 
habitum, ipfum ^ Confiliis & Vicarium Generalem- 
▼oluerint. Notatur k Clariffimo Sitono , fedifle in_ 
fupra memorato Collegio ufque ad Annum MCDJI 
ignoro tamen an illi annus ille fuerit ultimus, nec nc . 
Interim de ejus Parente Oldrado juvat hic dare 
Eutogi m Petri Candidi Dccembrii, quod legi inMS\ 
pluries laudato Bihliotb. .9. Antonii Cleric. Regula- 
rium hujus Urtis fequentibus verbis 

fiic jacet OUraJus , quem Litmpttgnana propago 
Edidit , & multit fuit it virtutis im igo , 

Dives opum , fed honore prior , dominoq verendus , 
Quem coluit , fuerat nulli pietate fecundus : 

Sed mors euntia domans animam decedere terris 
JujJit , dr in coelum radiant lirat intulit aflris. 


Perpetuo interim commendabunt Ubertum no-. 
/Irum qme fequuntur 

I. T radia rus varii Philofophici • Terte Picinello. 

II. Confilium Juridicum extat in Vol. V. Buldi num. 477. 

III. Aliud Cmilc reperitur inter Confilia Laurentii Calca- 

nei , cflque num. 54. Lugduni , 1 ${4. n 1 fol. 
Laudatur a (ilariffimo Sitono pag. jd Artic. 74, aMo- 
riggia Lib. III. Nobilitatis AlcdioL Cap. XI. & a 
Ficmello pag. jn. 


C M L V. 

LANDRIANUS BERNARDINUS. 

G Ens Landriana , de cujus prxftantia , & anti- 
quitate alibi nobis fermo erit , Bernardinum- 
inter tot alios Viros doftos enumerat , qui cx pa- 
tre Lanzaloto floruit in fine Sarculi Xv. , atque.^ 
initio fubfcquenris , nam fedem habebat in hac Ur- 
be , atque in Parcecia S. Vidloris ad Theatrum , 
dum cum aliis Incolis Portar Vcrcdlinae Anno MCD- 
LXX. jusjurandum fidelitatis prxllirit Primogenito 
Galearii Maria* Sforciz Mediolani Ducis , paulo an- 
tea nato . Celebratur ut Jurifconfultus ab Ausiori- 
bus infra citandis , quibus ctfi tacentibus , talem-, 
olbndcrent Bcrnardinum nollrum ejus doeliffim* Lu- 
cubrationes a nobis infra memoraniar . Miramur in- 
terea , quod Clari (limus foannes Jacobus Mwgctus 
ipfum intulerit in futm Bibliothecam Scriptorum- 
Medicorum Tom III. pag 10 . Additiones B rnardi- 
ni nollri proferendo in Praiflicam Joannis Petri dc* 
Ferrariis , nam & hoc Opus , non ad Medicinam., , 
fcd ad Jus fpciflar , & quidem Bernirdinus Landria- 
nus , non Medicus , fed Jurifconfultus locum ha- 
buit in Collegio Nobilium J. PP. Mcdiolancnfium , 
ab anno MCDLXXXIII. ufque ad annum MDXXV. 

En igitur Opera ejufdem , quorum partem noc 
primiim recenfemus , videlicet : 

Egregium ac feniliffimum opus Maleficiorum Domi- 
ni Angeli Aretini, cum additionibus optimi Pra- 
Aici DD. Auguflini Ariminenlis, 8c Bcmardini de 
Landriano Mcriiofanrnfis . Mediolani , per Jo. An- 
nium SeinzevztUer , impcnlis Nobilium Virorum 
T)D Jo. T-icobi 8e fratrum de Lignano, ijs». die 
X. Octobris . in fol. nux. 

TndLirus Maleficiorum Domini Albcrti dc Gandr- 
110 J. U. D. Exccllcntifiimi , una cum Apoftillic 
J. U. D. Domini Bcmardini ex Capi>aneis dc Lan- 
dri.tn» Mcdiofaocnfit . Medtolam ut fupra dic VIII. 
AugiriK . 

Prima la-^hira Dominici de SanAo Geminiano fu- 
per fexto libro Decietalium cum Apollillit eximii 
j. U. DoCtoris Mcdiolancnlis D Bcmardini cx 
Capitancis dc Landiuitu , 6c novifluiic adjunctis 
aduitiorubus egregii Viri Alagidri Joannis ite Gra- 
dibus 


Digitized by Google 77 i LA SCRIPTOR. 


dibus U. J. profefforit , Confliariiquc Domini no- 
flri Ludovici Regit Fr-ir»corum Chrilhaniflimi 
Tridini , per Joanmm de Ferrariis , & Cerarium de 
. mox. 

prolixi Reverendo in Chrirto 
Patri D. Luchino cx Capitaneis dc Landriano Ju- 
ris Pontificii Scholari , recommcnditario perpetuo 
preceptori* Santti Antonii Placenti*, ncc non- 
Apoftolic® Sedi* Protonotario , benemerito , Cc 
consanguineo honorando ; in qua plura de Lan- 
drian* Gentis nobilitate, atque affinitate agitur. 
Extat in eodem Codice . 

iV. Scholia, fcu GlofT* in Unirerfum Opu* Abbati* Pa- 
normitani fuper Decretalibus - Taurini , apud Ni- 
colaum da BanadiUit , 1J17. in fol. mox. 

VI. Additio ad Confilium Bartoli a Saxoferrato an Pof- 
feffio «eflimata in libro Communit , devenien* in- 
Ecclefiam , teneatur ad Colledat , & onera extra- 
ordinaria falvcnda. Extat in Git. aurea Gattici 

au. SchSa M Adnotationc* ad PraQicam Joannis Petri 
Ferrarii Papienf.t . Yrnetut , apud Oftaviomm- 
Seotum , 1451*5., & itsrum iiSoj. in fol. necnon- 
alibi. 

,VUL Additiones ad Alexandri Tartagni Imolcnfi* Com- 
mentaria in ff. 8c Codicem . Extant cum ipfiut 
Tartagni Commentariis - Lugduni , 1J49. , & Yt- 
sutin , 1595. in fol., ubi Bcriiardinus onAcr juril- 
prudentic prcftantiflimum lumen vocatur. 

Agunt de eo Augullinut Fontana p p- verbo de Fer- 
rariis pag. }4>., & verbo Lanariam pag. 548. Ra- 
phacl Fannianus in Commentariis nobilium Mc- 
diolanenfium Familiarum , Jo.umcs bitor. ut in_ 
Chronico Juris PP. Coi. AlciiioJ p. x. Artic. x6o. 
& Vir nobis amiciflimus Canonicus Joannes An- 

« dreas Iricut in HilL Typogr.ipb. Tridmcnft , quz 

ab ipfo acku cuditur . 


Zwir, 1511. tn fol 
Epiflola Latina fatis 


A 


B 


C 


C M L V I. 

LANDRIANUS CJESAR. 


E X Nobilibus Parentibus , Francifco fcilicet Lan- 
driano Jurifconfulto Collegiato , & Laura Ho- 
modea Conjugibus in Iucctn venit Cxfar , de quo 
agimus , die vigefima quinta mentis Odtobris , anno 
Chriiti MDLXXXIV. Suorum do&idima vcdima_ 
fccutus , Legibus tam fcduto incubuit , ut Juris . 
PP. Collegio hujus Urbis adferibi meruerit anno 
MDCX. die fexta Manii . Ingenii probitatifque iptius D 
teftimonia funt munia ab eodem optime perafta^ , 
nempe Magidratus , cui nomen Sanitatis , anno 
MDCXXXV. Auditoris , nccnon Vicarii Pr*toris 
Provinciarum Cremonar & Panis . Ex Nobili Ma- 
trona Angda Cruceja quaruordecim liberos fufccpit , 
ot me monuit amiciflimus Jurifconfultus Collegiatus 
Jofcph Landrianu. , cui inter alia harc mea Biblio- 
theca debet hunc Caelarem , qui £ vivis fublatus an 
no MDCXLVIII. die V. Aprilis , feriptum reliquit 
Opus eruditione juridica undique adfperfum . 

Videlicet : 

L Enchiridion Juris MS. in fol. magno ingentis molit . 

Ext.11 apud fupradi&um Jolcphum Landxianum J. C. C- £ 
Auctoris Abnepotem . 


C M L V 1 1. 


LANDRIANUS GERARDUS. 


M Ediolanentium , ac Landri anorum Familiae ma- 
ximum, perpetuumque erit lumen Gcrardus 
Landrianu» , Antonii ex Capiraneis de Landriano 
Ducalis Feuduarii Oppidi Landriani , necnon Duca- 
lis CalHLini Mdegtuni , 8c Abbiati Gratii, filius , cu- 
jus Elogium fi ex integro , ut par fuiflet tanto Viro 
1 arn. II. 


M E D I O L. L A 772 

mihi texendum eflet, plures paginx implenda: forent; 
fcd ciim tot Auctores de iplo cum ingenti laude lo- 
quantur, inditurum meum profequendo, breviter me 
expediam . Tanta fuit illius probitas , atque inge- 
nium , ut adhuc juvenis Pntbcodam Canonicalcm in 
Batilica San<5btiira;e Trinitatis Papis obtinuerit, dein- 
de anno MCCCCXVII1. dic XV. Martii ad Infulam 
Ecclefix Laudenfis promotus a Summo Pontifice^ 
Martino V. mirum clt, quot Beneficiis, 8c donis Ec- 
clefiam ipfam ditaverit . Eugenius quoque Pontifex 
IV. illum cum XVII. aliis Viris in litteris, atque ne- 

f joriis peragendis celebrioribus delegit , ad Conei- 
ium Bafileenfe evocandum . Patres criam ejufdem 
Concilii Legatum Gerardum noftrum miferunt adAn- 
glix Regem , anno Domini MCCCCXXXIL coram 
quo, aliifque Regni Magnatibus, gravidinum Oratio- 
nem Gerardus habuit a nobis infra recenfendam- - 
Primus fuit etiam Abbas Commendararius Monaderii 
Charxvallenfis , 6c ab Eugenio IV. Pontifice ab Ec- 
clefia Laudenfi ad Comemem translatus extitit dic- 
VII. Martii , anno MCCCCXXXVII. ideoque It plu- 
ribus Cardinalis Comcnfis vocatur , nam ab eodem- 
Summo Pontifice in Concilio Generali Florentino , 
plaudentibus omnibus. Purpura intignitur die XVIII. 
menfis Decembris , anni MCCCCXXX1X. Memora- 
tu dignum cft , quod cura , atque benefitio Gcrardi 
nodri fruatur Kdpublica Litteraria tribus Libris Ci- 
ceronis de Oratore, qui deperditi erant, tedibus Bion- 
do in Italia illultrara pag. 396 editionis Bafileenfis , 
nccnon Jofcpho Alexandro Furictto in Prxfationc- 
Operum Gaiparini, & Guiniforti Barziziorum editio- 
nis Romanx , atque in Vita ejufdem Gaiparini . In- 
omnibus fere Scientiis verfaridimus , necnon Grxci 
Lingua fummopere prxditus extitit , ut notatur in_ 
Tabulario Ecclefix Epifcopalis Laudenfis Orator 
ejuidem Eugenii IV. ad Philippum Mariam Viceco- 
mitem midus , non folum maximam exitiimationem 
apud cumdem fibiacqtiifivit, fcd ob popularem auram, 
in quam cum Antonio ejus fratre Gerardus noder in- 
cidit, fufpicionem ipfius Principis adeptus eft ; ita ut 
dixerint nonnulli , quod periculum veneni , una cum 
eodem fratre futiuliflet , tede Oldovino , qua dc- 
caufa Viterbium fejcontulit, ubi mortem invenit, om- 
nium cum moerore dic VIII. menfis 0<5tobris,anno Re- 
parati Salutis MCCCCXLV. ut indicat Infcriptio 
illius Sepulchro appofita , quod habuit in Eccleluu, 
Fratrum Minorum S. Francifci , his litteris : 


GERARDVS LANDRIANVS MEDIOLANENSIS 
S. R. E. CARD. AMPL1SSIMVS 
ALIQ.VOT SVB EVGENIO IV. LEGATIONIBVS 
FVNCTVS 

VITERBII VIII. IDVS OCTOBRIS MCDXLV. 
E VITA DISCEDENS 

HIC SVMMA CVM PIETATE CONDITVR . 


Supradifti quoque Antonii , Gerardi noftri fratris , 
Elogium juvat hic addere , quod legitur in Sacra_- 
flEAc Divx Mari* Coronatx hujus Urbis , ubi Cor- 
pus ipfius jacet , ut cius falcem memoria fervetur 
poderitati , etfi nullum tu* virtutis Monumentum- 
xtas nobis reliquerit , nam gravem Oratorem fuifle , 
ex ipfis verfibus facile agnolcitur . 


C Epi* 


Digitized by Google 773 


BIBLIOTHECA 


774 


L A 


LA 


EPITAPHIUM ANTONII LANDRIANI 
MAGNIFICI, S APIENTISSIMIQU E MILITARIS DUCTORIS. 

MARMORE Q.VI SITVS EST GENEROSO S ANG VINE NATVS 
HIC TOTIENS HOSTES QVOTIENS VEL MAXIMVS ALTER 
OBRVIT OPPOSITOS ET NE SIBI TVRPITER VNVM 
CARMINA SVBTICEANT MALE TVTA HAVD ANTE RELIQ.VIT 
HOSTIBVS IN MEDIIS ROMANENGI MOENIA CINCTVS 
OMNIA QVAM R VERENT ANIMOSI COCLYTIS INSTAR 
INSVBRIVMQVE FIDES DVCIS INCONCVSSA PHILIPPI 
F ABRICIVS CVI FIDVS ERAT CVI REGVLVS ALTER 
RELLIGIONE GRAVIS MERITIS Q.VIBVS EXTITIT VNVS 
IMPERIVM PRAEFECTVS HABENS CREMONENSIB V S AMPLVM 
OR ATORQ.VE GRAVIS DVCE SIC ST AT V ENTE PHILIPPO 
LECTVS AD ALPHO NSVM LONGISSIMA TEMPORA REGEM 
LAVDIBVS ET FAMA SV PER IGNEA SYDERA NOTVS. 


Eximius praefatus Cardinalis Gerardus patruum ha- 
buit Beatum Bcrnardum Landrianum, nobilis ViriGe- 
rardi fenioris filium anno MCCCCXXXIX. Epifco- 
pum Aftcnfcm , dein anno , MCCCCXLVI. Epifco 
pum Comcnfctn ♦ nempe fuceeflorera praefato Cardi- 
nali Gerardo juniori ejufdem nepoti , & obiit dic_ 
XXXI. Augufti anno MCCCCLI. cujus ultima» Ta- 
bula» cxtant penes fxpius laudatum Sitonum dat* die 
III. Novembris , Indntoone XII. Anno MCCCCXL- 
VIII. Dolendutn interca ert , quod de Cardinali no- 
ftro Landriano parum nobis fervaverit temporis eda- 
citas , nam nulla diligentia pollhabiti , ha»c tantum- 
reperire mihi licuit . 


A 


vator Vital.Thcatr.pag. if Galearius Guald. Rclar- 
Mcdiol M. IN. BiflL Sercgn.EIog Borrom.pag. jo*. 
Francif. PIliMph. Epiilol. Leonard. Brunut, Laurcn. 
Valla, Joiiincs Eggi Purpura Do 3 a , Soondanu* in 
Contin Annai. Baronii ad annum MCtXCXXXIL 
Benedicius Jovius in Hifioria Patri» lib. 11 . pag. 177. 
Morerius tn Lcxlco , Sitonas in t.hron Colleg J.PP. 
pag. 41. art. 1)7. fic Picincllus in Athcnso pag. ijf. 


C M L V 1 1 1 . 

LANDRIANUS IGNATIUS. 


f. Oratio Gerardi Landriani Epifropi Laudenfis , Bifleen- 

fi* concilii Oratoris ad Rige.n Angli* , Ce reliquos B 
Patres Confcripto* Regni . Extat iu Collectione Re- 
gia Conciliorum Tom. XXX. pag. <S6j. fic fcquenti- 
DU* . Rcpcriiur quoque ftlS in Cod. num. 116. Bi- 
bliotheca Heilsbror.enlis, juxta Catalogum ejufdem edi- 
tum Narimbergs , 17$ 1. vt fbl. 

II. Sermones varii in eodem Concilio Baflccnn habiti, ex 

Attis fjcpfe didi Concilii, teile Dupinio m Bibliotheca 
Ecclelutlica Tom. X»I. pag. y 1. 

III. Epiftol.c V. Latiux eruditilTunx aJ Petrum Candidum- 

Decembrium date Florenti* anno MCi.CCXLl. cum 
Refponiionibus Decembrii Mediolani dat* eodem an- 
no . Extant 111 MS. Bibl:otbec.e Ambrolian* fgn. T. 
r.um. *}J., cui titulus „ Candvli Decembrii Epiftol* 

„ a Thoi.i 1 de Curciis Novanenfi cc licti* , 8c /criptae 
,, anno MCCCCLXX. „ inter quas plure* funt Mcdio- 
laneiifium ad Decembrium, de quibus fuo loco. 

IV. Epiilola ad Gafp irinum B.irzizium . Fxtat inter Epifto- 

iit familiares Ulitt* , editioni* Rotnann , 17»] m 4. 
pag. 115 fic ali* B.trzizii ad Gcrardum in MS. Bi- C 
bboth Ambiof. fign L. n. 69 in 4. 

Ali* plutes Epiftol* ejufdem Decembrii ad Gerardum.. 
Landrianum leguntur in altero Cod. MS. fupradiCt* 
Bibliothecae Ambnftini fign. S. num. \p. 

Epiftol* duse Antonii Panormita ad cumactn Lxndria- 
num funt in MS Ambrofi.ino fign. H. nu 49 in 4. 
Inter Epiftnlas Francifci Philclphi editionis Venete anni 
ijoi. in fol. Extat EpiAota Gerardo Landriano Car- 
dinali Comenfi p.ig. »8. 

Extat etiam Epiftol.i fatis erudita Laurentii Valle ad 
cumdcm de Conftaminiana donatione inter Epiflolas 
Regum ,Princ ; pum , Rerumpublicarmn 6cc. data Me- 
diolani IV KaL Novembris McCCCXL. Fewetiis , 


Ad cum Epiltul* duse Iconardi Aretini, prima, qu* fit 
differentia inter Civitates Itali* Comum , fic Cumas ; 
altera, rationes, c.iufxquc vari* redduntur Oppido- 
rum nominum, & ab eis deduciorum. In lib. VIII. 
Epul Aut. edit. Rafilrtnjit pag. {44 fle fcq. fic denuo 
in nova editione Flortutma 1741. Tom. II. pagg. tu. 
8c 115. 

De eodem videndi funt Ferdin. Ughell. It.il. Sacr. Al- 
plvonf. Ciaccon.in Vu.Cardd. Auguilm. Oldoin.in Vit. 
c.udd. Francif. B. liari» Chron. comenf. pag. ij». 
Quintii. Lucii. P.iflf.laqu. Epill. hiilnr. pag sto.Prir». 
Ab yf. T.utus Mattyrclog- Comenf. pag. 184. p., u l. 
Morig. hili, antiquic. pag- *7J. fic hift. Nobdit. pag. 
«ij. 170., fit Suamur. memorabit. lib. i.cap.n. Sal- 


D 


I Ngenii felicitas , lingularis eruditio, & qu* erit 
in primis recenfendu , pictas eximia , Igrutiutn- 
Landrianum fummopere commendant . Natus & ipfe 
in hac Urbe anno a Virj ;inis partu MDLXXiX. 
inter Monachos Olivctan* Congregationis fe adferip- 
fit anno fcxtodecimo fu* * tatis . In eadem fetentias 
tam fedulo prolocutus dl , ut non tantiim eximius 
Theologus evalerit , fed etiam in linguis Gr*cis » 
atque Hscbraicis fumma cum laude illuxerit , dignus 
propterea qui primam facultatem pnenes Ferdi- 
nandum Mantux Ducem, immo ut aderit Picincl- 
lus , etiam apud Francifcum & Vmcemimn_ 
Mantu* quoque Duces exercuerit . Sacris litte- 
ris explicandis ita incubuit , ut Concionatoc 
egregius ab omnibus admiratus , eo magis quia 
plures Hsbreos ad Catholicam Fidem converte- 
rit . Fama tanti Viri quocumque delata in cau- 
fa fuit , quod a Summo Pontifice Romam voca- 
retur, opem laturus in Congregatione de Propagan- 
da Fide ad documenta Chriilian* Religionis ampli- 
ficanda , fed dum ad iter fc parat , mors ipfum mo- 
Iclle rapuit die XVII Aprilis anno Domini MDC- 
XLII. ix/ll fu* Religionis honores , merito obtentos» 
nam uti Abbas pronatifiimus , Monaftcrium S. Vi- 
«Sloris peregregie gubernaverat anno MD' .XXXVIII. 
& Vifitatoris munere decoratus extircrat . Vir lon- 
giori vita dignus , omnia qu* ferinfit in lucem pro- 
ferre non potuit , nos itaque ut illius memoria un- 
quam non fit peritura, ejus lucubrationes d extolli mas 
tam typis datas quam adhuc MS. nunc reccnlcmus. 

H* funt : 

I. Virginis Panu* , «jufque Filii Emmanuel Divini- 

tati», 6c Humanitati*, Scripo.ruli* Diffcrtatio, 
atque Dcmuuilr.itio , advcisus Hxbrco» , fic 
Hxicticoi. Mediolani, Typis Amirofiamit , itfjj. 
tn 4. 

II- EjufJcm Operi* Traftatu* fecundus 8c tertius . 

Alediolani , fer Joannein Petrum Reme! latum— , 
1041. n» 4. llac oput manu AuCtcuu lcnptum 
! 'ego 


Googte 


SCRIPTOR. MEDIO L. 


ego vidi in Bibliotheca Suorum S. Vi&orii A 
Mediolani. 

III. Dc Sinctifliiru Trinitate . 

IV. Dc Divinitate Regi* M effis. 

V. Rex & Mona rea hujus. 6 e futuri Sacuii. 

VI. Propheta a Moyfe pi «diteus. 

VII. Legislator nove Legis omnibus prxditkus . 

VIII. Pontifex, 8c Sacerdos in «ternum. 

IX. Redemptor animarum paffiooe Cruci*. 

X. Debellator mortis in fui refurrcLtiune . 

XI. Judex omnium venturus . 

XII. Sceptrum Juda multis Seculis ablatum . 

XIIL LXX. Damclis Hebdomade, jam tranfade. 

XiV. Tertium Templum nullo modo edificandum. 

XV. Statua Nabucodonofor ad nilnluin rcda&a. 

XVI. Virga JdTe j.im floruit . 

XV 1 L Dc Adoratione Imaginum , & invocatione San&o- 
rum fecundum antiquo* Hcbrxos. 

XVIII. Conceptu* Hebraici . 

XIX. Dc origine punctorum. B 

XX. DeRabbinis. 

XXI. Alia qu*dam Opufcula , que omnia fervantur 

M». apud Suoi , teflibus infrafcriptis , qui funi 
Michacl Anpclut Belfonius in Chronologia Coenobio- 
rum Montis Oliveti pagg. i}8. ftc ijj>. Maria- 
nus Armcllinus in Append. Bibi. Bcncditlino 
CafCncnfi* pag. 44. Maracciu* in Bibi. Mariana 
P- P P^g- 6 S*‘ & Picinellus in Athenso pag. 

179 - 


„ Anne MCCXIU. 

a " 

„ In nomine Domini. Millcfimo D^ccnrefimo Dc- 
,, cimo Teriio, Indidlione 1 . die V 1 U. cxetmceOftu- 
„ bri , coram D. Armanno Judico , & Domino Gi- 
„ berro Rubeo Judice , 8c Blanco Notario * 8t Ora- 
,, bona Notario , 8c Marandlo Norano , 6c abis , 
„ Dominus Guido Boncambii , 8c Dominus Jacobus 
„ Balduini , Cives Bononicnfes , 8t Dominus Oddo 
„ dc Landriano Mcdiolancnfis , omnes Legum Do- 
„ «ftorcs,ante Dominum Guazoncm Judicem Domini 
„ Marth*i Bononi* Potefiatis , juraverunt , ad San- 
,, cfta Dei Evangelia, quod de cetero in aliquaTer- 
„ ra non legent Scholarilnts Scientiam Legum , nifi 
„ in Bononia, & quod non dabunt Operam, ut Scho- 
„ lares in alia Civitate debeant commorari . Nec 
„ in hoc conHlium,vel adjutorium przlhbunt.immo 
„ curabunt bona fide, quod Studium in hac Civitate 
„ augeatur. Et quod ipli dabunt cor.fihum Foteftati, 
M & Judicibus de Communi, & Rctftoribus Bononia*, 
„ qui pro tempore fuerint , bona fide , fi ab eis pc- 
„ tierint . 

,, Atftum in Palatio Communis Bononi* . 

Alter eft Guidus de Landriano Poteftas Padua: 
anno MCCXXIII. ut confiat ex libro omnium Regi- 
minum Civitatis PadusaClar. Muratono inAntiqui- 


LANDRIANUS JO ANNES FABRICIUS. 

L itteratis Landrianis mihi datura eft addere Toan- 
nem Fabricium , quamvis dc co nullum Monu- 
mentum mihi oblatum fit , prxter ejus Carmina— 
MSS. , qu* non fine voluptate legi curfim in di- 
tillima Bibliotheca, quam Divus Carolus Borrom*us 
Capitulo Ecclcfi* Metropolitana* Mcdiolancnfis lega 
vit . In eildem ccrtc ingenium , atque felicitas pro 
Latina Poefi hujus Auroris elucent ; nefeio tamen- 
an tertia pars , qu* dcfiJcratur , fuerit , ncc ne 
a Landriano noftro compr.fita , id vero , quod fu- 
perefi , ledfu & typis dignilfimum eft . 

Sic Codex inferibitur 

I. Divi Tutelari* ?.in£li Ambrofli Encomium , feu Suffi- 
mentum ; Poema Lamium . Pars prima , .aque fc- D 
eunda, cujus in fine indicatur cti.im tetua, qn* ta- 
men dccft MS. in fol. julls mutis fign, R- num. j 6. 
Extac in Bibliotheca Metropolitan* Mcdiolanenfii . 


tatum Italicarum Tomo IV. in publicum prolato . 
Summum auoque decus eidem Famili* eft reulum- 
Oppidi Vioigulphi a Ludovico Bavaro C?-fare anno 
MCCCXXlX obtentum . Inter alios, qui in litteris 
cxcclluerunt, numerandus eft Jo. Franci u us, qui fim- 
plicitcr Francifcus quandoque nuncupabatur, Erafini 
6c Lucreti* Pereg* conjugum filius , qui die vigefi- 
ma quarta Oftobris anni .V 1 DLI 1 . pri-.nam dirin afpe- 
xit , & vcftigia fuorum profcquutus , Jura i doflifli- 
mis Perceptoribus didicit, atque in Collegium f.PP. 
Nobilium Patri* cooptatus fuit anno MDLXXVI. 
Quantum in ipfis indefefli ftudii impenderit , ficile 
nofcere eft ex Opere infra memorando , atque illud 
idem defiderium majoris artatis , qua-n illi fuerit , in 
femoribus auget , nempe anno MDLXXXVU 1 . die 
XX. Maji e vivis cito nimis abiit . 


I. Promptuarium Juri* ordine Alphabetico diflribotum- ; 
AuUorc Jo. Fr.incifco Landriano J, C C. Maiiola- 
ncnfi . MS in fol. Autographus magna moli* Ex- 
tat apud Jofcphum Landruiuim J. C. C , 5 c publi- 
cum Logic* in Scholis Canobiani* Profcffoicm, alibi 
a mc laudatum . 


LANDRIANUS JOANNES FRANCISCUS. 

D E Gente Landriana , qu* antiquitatem fuam- 
memorare poteft e pluribus jam tranfaAis Sx- 
culis , duos inter alios fub oculis habui dignos , qui 
minime hic proterminamur ad gloriam hujufcemo- 
di Familia:. Oddo nempe dc Landriano, qui claruit 
Redemptionis noftro anno MCCXlII.,&ficuti eidem, 
& Patri* me* chariflim* perpetuum attulit hono- 
rem Monumentum infraferiptum , quod in Tomo 111 . 
Antiquitatum medii sevi coi. 901. mferuit Clar. Mu- 
ratonus , veniam mihi dent Leffcores , fi 8c ipium_ 
in hoc loco exhibere denub duxerim, nam ad Hillo- 
riam litterariam optime pertinet . 

„ Sacramenta a variis Legum Interpretibus profiita, 
„ quibus conflringebantur , ne extra Bononicnfc 
„ Gymnafium Scientiam Juris traderent . 


LANDRIANUS PAULUS ANTONIUS. 


E X eadem nobiliffima Landriana Fimilia ortus eft 
Glicerius parentibus J. C. C. Cafarc , atque— 
Angcla Cruccja dic XXIV. Maji MDCXXII., qui 
peragis humanioribus ftudiis in Scholis Arcimbol- 
diis , Congregationem Clericorum R-.gul trium Divi 
Pauli Bamabitarum amplexus eft anno MDCXXX- 
VIII. mutato baptifinab nomine Glicci ii in Paulum- 
Antonium . In iifdem Scholis , in quibus edoctus ex- 
titit , Rhetoricam per aliquot annos proLlfus eft , 
fuifque Philolophiam ex Catliedra pronunciavic , de- 
inde zelo Chrifti dudtus , Conciones Annuales , 8c 
Quadragefimalcs non fine plaufu in pluribus Itali® 
Civitatibus habuit . Cum autem nuvim in rebus 

S indis, prudenti^, Bc dexteritate pollerer, nonnullis 
ollegiis fu* (>>ngreg.ttionis profuit , atque in Co- 
mitiis Generalibus primb univerfi cjufdem Coetus Pro- 
curator , dein Propofiti Generalis Affiftens , renun- 
tiatus 


Digitized by Google 777 LA BIBLITOHECA LA 778 


tiitus crt . Acceptus fumraopere fuit Summo Ponti- A 
fici Innocentio XI. aliifque rrxfulibus Romanae Cu- 
ria? . fratrem habuit Conflantium totius Congrega- 
tionis Canonicorum Regularium Latcrancnfium Ab- 
batem Generalem , necnon Marcum Antonium in li- 
gnis Collcgiatx S. Nazari i hujus Urbis Prxpofirum.^ 
Keligiofiflimc femper vixit ufque ad annum MDC- 
LXXXV. , quo Romx ultimum vitae fua? diem obiit 
in Collegio S. Caroli ad Cathenarios vocato ; dt_ 
ejus Lucubrationibus duse tantum edita? fuerunt , re- 
liquae vero ubi delitefcant , fcire Ledfor a me non 
expediet , nam forfan alii in fuo penu ea deduxere . 

Publici juris fecit 

I. Orazionc Funebre ncllc Efequie Solenni di Ferdinando 3 

HI imperadore . Praga , talla S temperia Arcivefco- 
vtle , 1657 ra 4. 

II. Le Glorie dclla Repubblica di Ragufa . Roma , per 1 I 

Rofli, in 4. 

Laudatur in Syllabo Scriptorum Barn-ibi tarum , a plu- 
titt Idud.tio Auctore P Pezio, in Schedii Sitonianis, 

& in Alhenso Picinelli pjg. +4«. 


C M L X 1 1. 

LANDULPHUS. 


L Andulphus Presbyter Mediolanenfis , qui Senior 
dicitur , ob alterum ejufdem nominis Audlo- 
rem , cujus poftea. mentio recurret ; eo tempore flo- 
ruit in hac Metropoli , quo , fedente Grcgorio VII 
Summo Pontifice , incontinentia? , ac limonia? labe. 
Amhrofianus Clerus infeftus erat ; Sarculo videlicet 
XI. Sufpicio ell conjugatum & ipfum fuifle ; certe 
Clericorum nuptiis , ftvc , ut veribs dicamus , con- 
cubinatui acerrimum fc patronum ubique exhibet in 
ea , dc qua paulo poft dicemus , hiltona . Quocirca 
eruditiffimus Ludovicus Antonius Muratorius in Prx- 
fadone Operis Landulphi noftri prudcntifliine Leiflo- 
rem monet , multa in eo reperin , qu* contemptum, 
vel rifum moveant . Hujufmodi funt maledidla, qui- 
bus Romanos Pontifices caibtatis Sacerdotalis Antc- 
fignanos , atque Aficrrores identidem infcftarur ; ea 
item , quae m probos Viros quofeumque incontinen- 
tis infcllos e\omit , atque impudentia non vulgaris , 
five potius ignorantia , qua Sanfkum Ambrofium hu- 
jus Urbis Parentem vel fingit , vel credit Sacerdo- 
tum favifle nuptiis , cum immo Sandlus Do&or plu- 
ribus in locis aperti (Time doceat, nefas dic Viris Al- 
taris minirterio mancipatis operam gignendis liberis 
dare . Multa quoque Landulphus de fuo protulit, & 
pro genuinis aliorum faecibus porteritati nimis cre- 
dulx obtrudere rtuduit , cujufmodi eft : „ Qjierimo- 
„ ni i S. Bcncdidli Mediolanenfis Archiepifcopi fuper 
„ Papicnfis Epifcopi confecratione . „ Eam vulgavit 
citatus V. Clar. Muratorius in Tomo I. Anccdotor. 
Cap. V. Appendicis ; monito prius Lc£lorc de Lan 
dulphi commento . Aliis quoque pro libito effingit 
Orationes aliquas , ut cos Sententiam fuam profeflos 
demonrtret , quin & Miracula quzdam , Vinondquc 
anil ‘s & futiles non rarb promit . Enormes etiam. 
Anachronifmos , immo 8c ineptifllmum llilum merito 
in eadem Przfatione carpit in Landulpho praefatus 
Muratorius , qui tamen ibidem caufam adducit , cur 
in Scriptorum Rerum Italicarum infignem Colle&io 
nem funldla? fidei A udiorem ingerterit . Qua autem, 
occafione hilloriam fuam adornaverit Landulphus , 
ipfe Audior pandit in Epiftola mifla ad Archiprcsby- 
tcrum Mediolanenfis Ecclefi* Ilatim in principio Ope- 
ris Addit etiam cap. I. libri III. quibus e fontibus 
hauferit multa , his verbis : ,, Sed ego homo quam- 
„ vis tantillus , angulliis , 8c tribulationibus lanatus, 
„ fretus , ut credo , pollerorum meorum meritis , 
,, qui hxc videntes cogoofccat , me ad fuarura digni- 


D 


E 


„ tatum laborafle honorem , ad incoeptum fcftinare_ 
,1 aggrediar . Igitur praefinitis , ac determinatis Ar- 
„ etnepifeoporum nortrorum caufis , quas ego multo 
„ fudore , multoque labore antiquos (cifcitando om- 
„ nes , veritatem tamen amantes , curiose reperi , 
«• ac Civitatum Iraliz totius librorum paginas riman- 
„ do fere ferutatus fum , & pro ut potui , multa_ 
tr in brevi comprehendens meis cartulis fubfcripfi . ,, 
Aetatem etiam ollcndit , qu| hilloriam fuam fcripfit, 
ingravefeentem videlicet, ait enim inRythmica Ora- 
tione fua ad Deum , quz legitur ad calccm libri I. 

Cum tu fit Salvator no fi er , unica dtftnfio , 
Juiilum qui prafiitifii Populo Judaico , 
ad d fit mihi tua virtus nutrix in perpetuo . 

De tantorum peccatorum venia te flagito : 
Quidquid juvenis peccando egi in boe f a culo , 

Ut eum ventris tu Judex in tuo judicio . 

Heu mihi qui tot annis vixi in boe firculo 
Numquam bona perpetravi confciut in animo 
Flagrant intus , ardens foris , ullo fine termino . 

Cumque Liber IV. definat in obitu Gregorii VII prx- 
didli , qui migravit ad Dominum anno MLXXXV. 
facile conjicere portum paulo poli e vita difcefliflc— 
Landulphum quoque . 

Habemus ejufdem fequens Opus 

I. Mediolanenfis Hiftorie lib- IV. nunc primum editi n 

MSS. Codicibui Ecclcii* Metropolitane Medml.men- 
fi*, a n>c collutis, cum RcccnFonc , dc Not 1* Doctifi. 
Horutii Blanci J C. Romani ; addita cft etiam Pr*- 
fatio V. U Ludovici Antonii Murutorii . Habetur 
in Tomo iV. Scripr. Rerum Ital. pag- 49. Mediolani, 
Typit noflrit Palatina , ipi), m fit. 

Idem Opus cum Amulphi , dc Lundulphi Junioris Hi- 
Aoriis AIS fervatur in gemino odicc Bibliotlscc* Me- 
tropolitan* Mediolanenfis , quorum veiuitioi |HTga- 
menus fuit olnn Francifci Calidii cjufd.m Fccleliar 
Canonici Ordinarii Viri erudit ifliiii i , cujus Elogium, 
alibi dedimui. In eo initiales omnes liticrs, Ut fum- 
m* Capitum minio inferipta funt . Signum eil E. 
num. ii in 4. Alter verb , quem cifcnpfit lauda tu> 
Muratorius , lignatus ell E. num. ta. in 4 Huic ad- 
didit breves ad marginem « .alligat ionet Jo PcirusPu- 
ricellus , qua ipfi Commentarii loco fuiffe videmur , 
ad editionem Landu Iphi , quam morte praventus per- 
ficere non potuit , exornandam . Hujus quoque po- 
Arcmi Codicis characterum fpeciincn *ic incitum ia 
eodem Tomo IV. Scrtpt. Rer. Ital. dedimus. 

De his MSS. confuluit Antonium Mariam PuAcrlam. 
Canonicum Ordinarium , dc Capituli Metropol tan« 
Ecclefue Bibliothecarium Clarifs. Jo innes Mabillouius, 
prout in Purtcrls ipfius articulo memor.ibimut . 

II. Rythmica Oratio ad beuin . Legitur ad calcem libri I. 

ejufdem Operis; unde aliqua jam deprompftmus . 

Meminerunt Landulphi hujus Cafimiru* Oudinus de. 
Script Eccl. Tomo II pag.701. Puricellus m Diflert. 
Naz.iriana cap. XXXVII. num. i|. 8c alibi (zpius , 
prsefcrtim verb lib. I cap. II num. t. Vita Sanato- 
rum Arialdi, dc Heilembaldi. Picioellua in Aihcnao 
pag. j8j. aliique pcrmuki . 


C M L X I I I. 


LANDULPHUS alter . 


r Andulphus alter , qui Junior dicitur , & a San- 
Li ^to Paulo nuncuparus at , ut a Seniore , dt. 
quo przfati fumus , difc-rner tur , & ipfe MedioUn, 
nernfis extitit: natus circa annum MLXXVL Flore- 
re coepit anno MXCV. quo Hirtorum Patriam feri- 
bere coepit, dcdudlam ad annum ufque MCXXXVIL 
Avunculum habuit Lipran lum celebrem Sanilorum. 
Arialdi , atque Hcrlcmbaldi comitem , cujus laudes 

haud 


Digitized by Google 


779 


LA 


SCRIPTOR. 


haud inulto poli rcccnfebimus , qui priufquam ignem 
ingrederetur , ut fimoniacum comprobaret GroJTuU- 
num Archiepifcopum Mediolanenfem , Landulphum 
ipfum librorum, aliarumque rerum ad fc fpcdlancium 
haeredem jn/lituit , tunc jam in Acolythatus Ordine 
conllirutum . Aberat hic forte ex Italia , degebatque 
in Urbe Aurelianenli circa annum MCII. addifccnda- 
rutn eratii litterarum , audiebatque celeberrimum^ 
Aliredum , & nobilem Jacobum , ut ipfe Audior ell 
in Cap. X. Operis fui . Turonis quoque , & Parifiis 
eruditionem libi comparare fluduit, eodem AIfredo, 
& Gulielmo quodam Magiftris ufus , ubi Anfelmum 
de Puilerla, & Olricum Vicedominum ambos poiiea 
ad Mediolanenfem Archiepifcoparum cvcdloa per 
annum , & dimidium condilcipulos fc habuiflc nar- 
rat ad annum circiter MCV1. Cap. XIII. Alium- 
etiam condifcipulum , fcilicet Bcmardum Epifcopum 
poltca Veronenfem , aflerit Cap. XXXVII. Optimis 
igitur excultus artibus regrelTus ell in patriam , & 
apud Eccleliam $. Pauli, qux adhuc cft Parochialis 
in regione Portat Orientalis , live , ut alii malunt , 
Argentcx , & in Compito cognominatur , quamque 
Avunculus eius Liprandus reftiruerat , habitavit , 
eamque Eccleliam Ordinum fuorum titulum vocat , 
unde eruitur veruftiflimus Ecclelix mos Clericos cer- 
to cuidam Templo adferibendi . Hinc accdlit Au- 
siori nollro agnomen Landulphi de Sandto Paulo . 
Narrat etiam Cap. XXVIII. Presbyterum Nazarium 
Muriculam , qui polhnodum Andrex Mediolancnlis 
Ecclelix Primicerio defundlo fufledlus eft , libi in- 
fantulo coxtanco , & condifcipulo , cum eflet inita 
Ordines Clericus, 8c juvenis ingenio acurilTimus , non 
line caufa nomen impofuifle Clocam Sanfli Pauli . 
In more enim ca artate fuifle notat Muratorius Vir 
Cl. in Prxfationc Operum Landulphi hujus , agno 
men aliquod pueris imponere , quod pro nomine_ , 
vel cognomine in pofterum ufurpatura elt . Quanti 
efllt apud Concives fuos , indicaht munera , quibus 
fe fundhim afTerit Cap. X. Ledloris fcilicet , Scri- 
bx, puerorum Eruditoris , publicorum Officiorum-, 
Beneficiorumque participis , & Confularium Epillo- 
larum Didlatoris . In ca autem perturbatione , quam 
potentiores Urbis excitaverant adversus Avunculum 

3 'us Liprandum , multa 8c ipfc pcrpelTus di . Nam 
> Ecclcfia fua deturbatus , Joraano quoque Archi- 
epifeopo eledlo 5c confecrato anno MCXII. cum- 
adhuc eflet Acolythus, rurfus exdufus elt ab Eccle- 
lia Sancti Pauli . Eo audito , ab Andrea Primicerio 
Mcdiolancnfis Ecclcfix fufccptus elt in communi be- 
neficio Presbyterorum, 8 c Clericorum. Landulphus, 
injuriam ut a fe propulfarct anno MCXV1. Romam- 
aa Lateranenfe Concilium perrexit , Calixtum quo- 
que II. Tcrdonx , ac Placentix adiit , querelas luas 
expoliturus , quamvis irrito prorfus conatu . Coro- 
nationi Conradi Regis in Bafilica Modoctienli anno 
MCXXVIU. interfuit, 8c ante Anfelmum Archiepif- 
copum , a quo prius fuerat clcdlus, ut Capcllanis 
fuis prxefler , ab Ecclcfia S. Michaelis , ulquc ad 
Bafilicam Sandli Joannis Pontificalem Virgam fe_ 
prxtulifie narrat . Adiit quoque jultitiam imploratu- 
rus anno MCXXXV1. Lotharium III. qui in Italiam 
defccnderat, ut Coronam Regni atque Imperii fufei- 
peret . Hic Virum benigne audivit , 8t Mediolanen- 
fis Reipub. Confulibus imperavit , ut caufara illius 
julle , 8c paterne cognofcercnt . Veruntamcn Confu- 
lcs ipfi , adnitente Arnaldo de Rhaude , prxeeptis 
Lotuarii parere noluerunt . Qyo anno defideratus 
fuerit Scriptor noilcr , nemo a me quaerat . Certe 
Acolythus obiilTc videtur, nam in fine Operis fui , 
quod fexagenario maiorem fe fcripfille commemorat 
in calce Capitis XXXIII. hxc verba leguntur : 
,, Surgut igitur Deus exercituum, qui Mediolanum, 
„ & Cremonam corrigat, 8c me Acolytum opprefi 
„ fum , &c expoliatum , quemadmodum in hac inca 
„ copia continente probo* , & pravos legitur , jure 
„ gubernet, 8c protegat. Deo gratias. Amcn. Arnen. 
Deducit autem Opus iuum ab anno MXCV. ad an- 
Tom. II. 


MEDIOL. LA 7S0 

num faltem MCXXXVII. Qpocirca cum , ut fupra 
diximus, tam ingravefeente clTct xrate, laboribufque 
confedhis , paucos poli annos i vivis migrafle cen- 
fendus cft . 

Opus illius tam fxpi a nobis memoratum fic 
infcribitur : 


I . Larululphi Junioris, live de S-uifto Paulo, Hifloria Me- 

dioJ.incnlis ab anno MXCV. ufque ad annum MC- 
XXXVII. ex MSS. Codicibus Metropolitane MeJio- 
l.mcnfn Bibliothcce , aliifque a me collari* ; cum no- 
tis Clar.Jofcphi Antonii Saxii Ambrofian* Bibliothec» 
Prefedi. Habetur in Tomo V. Scriptprum Aer. Iui. 
pag. 460. Editionis noUrte Palatine. 

Adcft Manufcriptus Codex Membranaceus ac pervetullus 
ni c.idcm Bibliotheca Metropolitani Mcdiolancnfis Ca- 
pituli , fic alter ab ipfo cxfrnptut in Arr.brofiana— . 
Primus qui agnovit nunc Scriptorem, fuit Puiiceltus 
in fuis Monumenti* Ambrofun* Bafilica, tum in- 
Vita SS. Hcrlcmbaldi, ac Ariahli. Fragmenta etiam 
intulit fghellut in Tomum IV. Italis Sacrae. Legen- 
da cft etiam Prefatio clariflGmi Saxii , in qua plura 
de Aurtore cj ufque Hiiloria diflerit , ficuti de labore 
in excerpendis variantibus Lectionibus ex duobus Co- 
dicibus tne adjuvante. 

II. Pallio Beati Araldi Martyris, qui ad S. Dionyfium tu- 

mulatur. Eam edidit Purircllus in Capita XXXVIII. 
divif.un lib III. Operis fui, cui titulus: „ De SS, 
„ Martyribus Arialdo Alciato , fic Herlembaldo Cot- 
„ ta Mediolanenlibus „ . Dc quo in Puricello ipfo 
agemus . 

Litterc Gelafii Pap* ad JoTdanum Mediolanenfem Ar- 
chicpifcopum , quibus jubet ut Landulpho fua refti- 
luutur Evclelia : Date Cajeta Id. Martii MCXVIII. 
habentur in Cap. XXXV. Operis Auroris noftri. 

De ipfo agunt etiam Puriccllus loco citato, fic alibi, 
nec non Picinellus in Alhcnao pag. j86. 


CMLX1V. 

LANDUS HORATIUS. 

M Ediolanenfcm Patriam in primis, necnon Fami- 
liam etfi nobiliflimam , atque Congregationem 
faepe laudatam Sandlorum Ambrofii , & Caroli Obla- 
torum maxim& illullravit Horatius Landus ex Phi- 
lippo genitus , nam primis litterariis rudimentis io- 
Seminario hujus Urbis acceptis , ad Philolophicas , 
ac Theologicas facultates tam fedulo operam dedit , 
ut fupradidla Congregatio libenti fiime ipfum ample- 
xata fuerit . Munera duo , quibus exornatus extitit , 
fatis ollendunt , quanti eum feciflent omnes , qui ab 
eodem expcftabant Opera ad publicam utilitatem- , 
atque eruditionem congruentia , qu* nos infra dabi- 
mus . Primum fuit igitur Cathedra ei collata in_ 
Scholis Palatinis , ex qua litteras humaniores non_ 
fine ingenti plaufu docuit, fecundhm ver 6 Chronill* 
Regii , ideoque in ipfius laudem ulteriora proferre^ 
fupervacaneum duco . Floruit Audior noilcr medio 
Sa;cuIo tranladlo , ut dodlifiim* Lucubrationes ipfius 
infraferiptx facile demonllrant . 

Ncmpi t 

L Senatus Mediol.incnfii . Tyfit Arcbitftfc^ihtt , i«j 7 . 

II. Fragmentum fccund* partis Senatus Mcdiolancnfis . 

Mfdtolam , 164J. t» fol . 

III. Obfidio Crcmoncnfi* Galliarum Regis , 8 c Subalpino- 
rum , ac Mutinenfium Ducum , locialibus armis m- 
flituia , Philippi IV. aufpiciis armis, Marchionis 
Caraceno duftu foluta . Mtdiolaxi , *pwt Malauflat , 

IV. Conjurati* Padiliana punita anno MDCXLVUI. Mt- 

dt olant , apud Malahflat , 16 J 4 . n fol- 

Eum laudant Hieronymus Glulinus in Annalibus Ale- 
xandri* fub annis MDCXXVHL, MDCXXIX., fic 
MDCXXX. Advocatus Silonus in 1 heatro Gcncalog. 
Famil. Nobil. Mcdiol pag. »J9- MS- «n fol. penb* ip- 
fum Auctorem , fic Picindlut in Athcnoo pag. 4 J 4 . 


D 6MLXV- 


30 gle 


:ed by 7*1 


LA 


BIBLIOTHECA LA 7S1 


C M L X V. 


LANDUS HORTENSIUS. 


S Ub variis fi&is nominibus Hortenfius Landus plu- 
ra fua Opufcula in lucem produxit, qua d« cau- 
£a nonnullos etiam Viros do&os fefellit , inter quos 
enumerandi funt Simlerus in continuatione Bibliothe- 
cae Gefneri , aliique , qaos Abbas Picinellus fint- 
ulla animadverfione fecutus eft; nam in fuo Athenaeo 
perperam Landum noftrum fub nomine Hortenfii 
Tranquilli Leporibus dedit ; nos ver6‘, re melius 
perfpe&a , ab optimis hujus Saeculi in re Litteraria 
Criticis facite confpicimus , non tantiim ipfius ve- 
rum nomen , fed etiam alia ad eumdem fpc&antia , 
nempe quod Romuli Amafei difcipulus extiterit , & 
cartera qus in fequentibus ejus Lucubrationibus Le-' 
dtor habebit non injucunda , nam ha&enus aliis 
aflutz fuerunt , aliquae vero aliorum noftro ,. qux 
«jus minime funt, etenim eodem Sseculo XVI. floruit 
quoque alter Landus Medicus , nomine Bafliamis , 
patria ver6 Placentinus , quem nonnulli cum noitro 
confuderunt , atque hujus aliquot Opera illi tribuunt. 
Inter extera Dialogus eit circa Eralmum , quem efle 
genuinum foetum Hortenfii conjicit Belius, quod 
me perfonatus apparere feraper confueverit in fuis 
Operibus . Audior vero Dialogi circa Erafmum fe_ 
Philaletem Utopicnfcm appellat , tum quia Hortcn- 
fius hoc idem nomen aiTumplerat in altero Dialogo , 
cui titulus Forciarix Qpxihones, in quo fe dicit Phi- 
laletem PoJytopienfem : tura denique , qubd in fuis 
Paradoxis , in quibus probare nititur, non efle igno- 
miniam ex fcorto nafei , plures litteratos homines in 
exemplum adducat , nempe Petrum Lorabardum^ , 
Jafonem Maynum , Longuellium , Celium Calcagni- 
aum , Erafmum , de quo haec feribit ,, Oh quanti 
„ Letrcrati hannoci dati i furtivi abbracciamenti ec. 
„ hannoci dato ua Erafmo Roterodamo , e per ope- 
„ ra d‘un valente Abbate ce lo dettero „ fed nc— 
amplius moram Ledtoribus afferam , reliqua , ut di- 
scimus , ad ejus Lucubrationes pertinentia , infra da- 
bimus . Nil ultra nobis licuit invenire de eruditi hu- 
jus Viri adlis , nifi quod celeberrimam Lucrctiam- 
Gonzaeam in litteris edocuiflct ; contentus igitur fit 
benevolus Ledtor de Operibus Scriptoris ooitri 
fine labore undique a me quxfitis , 

Qux funt 

I. Cicero Relegatu* , Dialogu* . 

Ii. Cicero Revocatu* , Dialogu* . Primum edidit anno 
MDXXIV. fecundum verd poft annos circiicr de- 
cem , ut colligitur ex ejut Paradoxis, in quorum 
ultimo fic- habet : „ non dubbi to , che molti non 
fi abbiino da macavigliate.che ancora fatto non 
„ abbia Ia pace con Marco Tullio , qual gia fono 
„ poco meno di diec’ anni , chc mandai con fuo 
„ gtan fcorno in efilio „ fic infra ,. quando fcriifi 
„ il Dialogo intitolato Cicerone Relegato ec. „ ex 
quibus colligitur , m . lc Hcnricum, Ludovicum. 
Coftaneum eoe tiibuiffc Cardinali Aleandro : 
editi ambo uno Volumine habentur . Lugduni, 
4 Pud Ssbatha' urn Gryphium , 1JJ4. fic Pomponio 
Trivultio dicati , & Vtnttiii, apud Stjfmn , ijjy. 
in 8. De ifbs etiam obloquitur in libro fequen- 
ti : 

111 . La Sferza degis Antichi , e Moderni Scrittori , di 
M. Anonimo diUtopia, ( Hortcnfio Laudo; con 
una Efortazione alio flud o delle Lettere. u Vi- 
mgia , prr Andrta Armata * , if jo. in 8. 

IV. In Dcfidcui Erafmi Funus: Di 1 logus lepiJiffimus , 

K imum in lucem editus Ba/iU-a, 1J40. m 8. fine 
'.preHurii nomine. 

V. Paradoffi . In calce impreffionis Veneto hec legun- 
tur : SVISNETROH TABEDVL , qua inverfo 
ordine produnt HORTENSI VS. LVDEBAT. 

.T L Commentario delle psu notabili, e moltruofe cofc_- 

4 ’lulia , J» y ntzsa , par Gia. BarrtltUo , ijfy. 


in 8. fub nomine Nicolai More . Le&orem allo- 
quens , ait „Godi Lettore il pccfente Cosnmcn- 
„ tario nato dii conftantiffimo cer vello di M.O.L. 
yy ( fcilicet Meffer Ortenfio Lando ) deno per 
m fua natural manfuetudine , il Tranquillo. 

VIL Catalogo delle cofe , che fi maneiano , c delle bo- 
vande, che oggidi s'ufano . Eu una cum fupra- 
dicio, 8c in fine rus litteras habet SV1SNETROH 
SVDNAL. ROTVA. TSE. Qpa fi inverfo ordi- 
ne legantur hec efficiunt : 

EST AVTOR. LANDVS. HORTENSI VS. 
VUL Sermoni funebri delle bcftie . In eorum fiue fe di- 
vertis verbis exprimit , Hortanfio Lando , datto il 
Tranquillo . 

IX. Settc hbri di Cataloghi . In Vintgia , pratfo il Gio- 

lito , iff t, in 8. 

X. Quattro libri di Dubbj, con le fohizioni a dafcua 

dubbio . In yingia, prtflo tl Giolito , IJJS. *» 

XI. Oraculi dc' Moderni ingegni ii d’Uo®ini , cr*me_» 

di Donne . In y magia . per it Giolito , 1 jjq. «1 8. 

XII. L'iinbafciatore , Dialoghi fei . Ex Domo ia lite* 

cui titulus : La Libraria , pag. 71. 

Varj Componimcnti, ideff: 

XIII. Qjiefiti Amotoli con Rifpofie. 

XIV. Dialogo intitolato Uliffc. 

XV. Ragionamento occorfo tra un Cavalicre , ed iul- 

Uomo folitario . 

XVf. Alcune Novelle. 

XV II. Alcutie Favolc. 

XVIII. Alcuni Scrupoli , che fogtiono correre nella quoti- 
diana noflra Lingua . Omnia uno Volumine, bt 
y magia, prtflo GahruU Giolito da’ Farrart . ijjs. 
t» 8. fic juxta Forit amnium ibidem iJJJ. 

XIX. Confolatorie in nome di diverfi Autori. In y magia 

par Andraa Arrroabana , 1JJ0. in 8. 

XX. Lettere di molte valorofe Domie , nelle quali chia- 

ramente appare, non effere ni di cloquenxa , nfc 
di dottr : na agli (Jommi inferiori . In 1 'megia — 9 
prajfo il Giolito , 1548. ra 8. I11 fine habetur bre- 
vis Adnotatio B inholomci Peft-iloffss,qui adver- 
tit Hortenfium Landum Epiftolas edidiffe hor- 
tante Octaviano Raverta Terracin» Epifcopo do- 
fignato . Ibi quoque in laudem Landi extat Car- 
men Italicum Francifci Sanfovini . 

XXI. Lettere di Lucrezia Gonzaga d*Agaauolo . In V ma- 

gia . prtfo 'Gualtiaro Stolo . De Ilis tribus ultimis 
Articulis plurimum differit Cf. Fontauinius in_ 
libro inferipto ,, Dell’ Eloquenra Italiana ,, edi- 
tio textia pag. jdp. ubi perperam Hortenfium no- 
(Irum Medicum Mediolancnfem vocat . Vario- 
rum Doctorum verfi judicio, Epiilols fupradida 
tam nomine plurium feminarum , quam Lucre- 
ti « Gotizags , Joannii Pauli Maufiom Romani 
uxoris , funt Hortenfii noftri , ut faalt ex ililo 
ejufdcm apparet. 

XXII. Pancgirico in lude de! Landi . Extat in fuprxdi&o 

libro num. XX. 

XXIil. Paneeirico in lode dclla Marchefana dellaPadulla. 
V mtgta , prtflo il Giolito , «JJi. «8. 

Hic juvat addere vciba ipfa Clarifs. Fontaninii ad 
hos duos poficrioies Articulos fpe&antia, ut melius 
Lcdtor inilrudhi* fit de iifdem. 

„ Lc ultime Lettere a nome di Lucrezia, fi fingo no 
„ venir quali tuttcdal Caficllo della Fr.itta nclFer- 
„ rarefe : e il Landi in una di effe fa , che ellx^ 
„ feriva ai Rufcclli d'aver letto un Pancgirico tefi- 
„ futo ( al fuo dire ) non fo da cui , in mia com- 
„ mendazione . Ma quefio Panegirico , il qual fi 
„ finge tradatatd di Lingua Laiina in Caftizliana, 
n e poi nella noltra Vulgare, e appunto dei Landi, 
„ c inficme con un alcro in lodc della Marchcfana 
„ della P.idulla di Cafa d’Efte, fu ftampato in y *• 
M nagta, Vrijfo il Giolito , ntl tjfs. m 8. fenxa no- 
„ me delrAutore. che dedica amendue quei Pane- 
„ girici a Bcrnardo Micas . L’Autore pcr6 non fil 
,, altri , che il Landi , ivi dal Rufcclli in una Let- 
„ tcra a Lucreia datone per Autorc. 

XXIV. Dialogo di M. Ortenfio Landi tra Lucrezia Gon- 

*aga , e Filalete, chc b il Landi, nel quale fi ra- 
giona della coufolazione e utilita , che fi gufia_ 
sii leggendo la SacraScrictura,e fi tratta eziau- 
dio dclr ordine da tenerfi nel leggerla , moftran- 
dofi effer le Sacre Lettere di vera cloqucnxa , c _• 
di varia doctrina alie Pag me Lettere fuperiori . 
bt y ataxia , al Stgno dtl roxao , 1 55*. « 0. 

XXV. Conciones IL de Baptifmo una, 3 c altera de Pre- 

cibus. 

XXVI. Dilquifitioncs in loca felediora S. Scriptura. 
XXViL Explicatio Symboli Apofioiici, Otationis Domini- 
ca, fic Decalogi . De his poilerioribus fides fit 
tantum, fi tamen habenda cfi in hoc, Picinello, 
nam nulli . qui de Hortcnfio Lando dilieentif* 
fime fcriplerunt, de iit locuti funt . Dub imu 
ct\ .m Ditquiiitiones (upradi^st fint ecdcm , quas 
nos dedimus uum. XXIV., divinari uuciiui r.uu 


cfi 783 LA SCRIPTOR. MED IO L. LA . 784 


cfl k quo fonte Pirintllin illa biberit . Qu* no» 
proferimus, ex infraferipti» Audloribus digmfli- 
tnii collisimus , nempe 

Ex Cselio Redigi no , ex Fontaninii libro inferiptoc 
Delia Eloaucnza Italiana pagg. 89. 369. yyo. 
581. ex Baile in Lexico Chritico, verbo Landut , 
ex Opufculii ejufdcm Landi Ioda citati* , & fi 
placet ex Ficinelli Athensco pag. 438. , & ex 
Epifiola Matii Julhnopolitani , editiomr Florenti- 
ne Ssrmatelli, iypo. in 4. ad Hortenfium Lan- 
dum fcripta , in qua etiam de propriis Operibus 
plura erudite feribit . 


A 


C M L X V I. 


LANFRANCUS. 


D Um clariflimus Bartholomxus Curtius in fno 
Opere de Medicis Scriptoribus Mediolanenfi- 
bus diflerit circa *tatem, qua apud Italos Arabica lin- 
gua florebat , brevibus verbis le expedit de Lanfran- 
co Mediolanenfi , qui regnante Rodulpho Csefarc— , 
ex Arabo in Latinum Opera varia Chirurgica vertit, 
in aula Philippi Pulchri Francorum Regis moram 
trahente anno circiter MCCXCV. ibi enim profeflio- 
nem Chirurgicam, fumma cum laude exercebat . Optan- 
dum foret quod fupradi&us Curtius indituram iuum 
profequendo , melius nos inrtruxirtet de atftis , 
Ihidiis , atque de prxdantia Operis Auroris nodri . 
Quanti ipfum feciflent Galli , Angli , atque Ger- 
mani facile conjici poteft a tot MSS. Codicibus fu* 
Chirurgi* , qui in pluribus Bibliothecis reperiuntur, 
prxter repetitas editiones , de quibus infra . Opus 
fupradidhim complevifle Lanfrancum anno MCC- j 
XLVI. aflent Mangerus loco infra recenfendo : Ego | 
vero pr* manibus ipfum non habui , fed h*c legi in | 
Fabricii Bibliotheca Latina : Tomo II. pag. 71». 1 
,, In Przfatione parva? Chirurgi* Le<florcm Auclor 
„ conjurat per Deum , ne aliquibus idiotis tradat 
eam , ne per ignorantiam eorum ( qu* in majore 
„ funt expoma ) opus meum noceat alicui . 


C 


Scripflt igitur ; 

I. Chirurgia Magna . 

1 L Chirurgia Parva. V met iit , apud Oflav. Sectum, »490 
& ibid. Cum ali» , 1499. , apud liernar dtnuw V enetum , 
1519., apud Jutirjt , 1^6. m fol. Lugduni , apud Paea- 
num , 1JJ3. 1» tol. cum Guidonit Cauliaci , Rogem, 
Benapalix, ac Rotandi, ejufdcm argumenti feripti* . 

Clariflirrui» autem Montfauconiu» in Biblmih. Mj>S.T. I. 
pag. 96. , 8c T. It. pag 960. ipfius Operis Manufcrip- 
ta exemplaria nobis fic dedit 1 

Magiflri Lanfranci Mediolanenfi* Compendium Chirur- 
gis. MS. in Vatie. Cod. 47]. olim Reginae Svccis . 

Lanfranchi Mediolanenfi* Ars Chirurgis . ibici. Cod. 
]£7. 8c 473. Ex Bibi. Paulina Lipficn. 

Lanfrancu* Minor Opufculum Chirurgicum . 

Chirurgia Lanfranci Mediolanenfi* . Ex Biblioih. Regii 
Angi» . 

Lanfranci de Mediolano Chirurgis Majoris libri quinque . 
In Cod. sysj. olim Coibcrtina nunc Regis Patificn. 

Traifle de Chirurgic de Lanfranc dc Milan ficrit a 
Monrpelier au Moisd’Avril l’ann 1434. 

Agunt dc ipfo Jo. Amonida Vander-Lindcn dc Scriptis 
Medicis , Conradus Gcfnerus . Jo Jacobus Frifius , St 
Pafcaftus Gallus in fuis Bibliothecis , Curtius in- 
citato libro pag iy., Mangeius in Bibi. Scripto- 
rum Medicorum T. III. pag, *y. , fic Abbas Picmel- 
lus pag. 3 '66. in Atbenso. 


C M L X V 11 . 


LANGLOIS ANTONIUS. 


A Ntonius Langlois Mediolani ortus anno Salutis 
nollr* MDCLX. parente Petro VefontionisBur- 
gundi* Urbis Cive , qui inde profeftus Mediolani 


fedem fixerat , Braydenfls primiim Academi* Alum- 
nus , tum in Papicnfi Athen*o Medicinam edo&us , 
ibidem Phyflcam adeptus ed Lauream . Curandis 
*gris in Patria fedulam navavir operam , Proceribus, 
& Matronis clariflimis acceptiflimus . Ad Patavinam 
publicam Phvfic* Cathedram regendam evocatus 
nunquam adduci potuit , ut patri* chariratis oblitus 
alio migraret . Sejnuagefimo fecundo aetatis fu* anno. 
Uxore amifla Clericali militi* nomen dedit , 8c Sa- 
cris initiatus Sacerdote Viro digniflimam ufquc ad 
extremum fpiritum vitam tranfegit . Prxdantiflimos 
in Litteraria Repnblica Viros coluit , ab his viciflim 
plurimi habitus ; quos inter memorandi Antonius 
Vallifncrius, Lucas Tozzi , Angelus de Blaflis, Co- 
grortus , & Macoppc Patavini Gymnafii Anteceflb- 
res . Eum Antonius Varni Phyficus celeberrimus Gal- 
li* infigni Elogio commendavit. Obiit anno MDCC- 
XL. in Vico Caslerto Plebis Incini Ducatus Mc- 
diolanenfis in primario ejufdcm Vici Templo condi- 
tus paterno Tumulo , cui Jixc incifa funt : 

PETRVS LANGLOIS SIBI ET SV 1 S. 

Scripflt 

f. Tra&utum «le Febribus in genere. 

II. Tractatum dc Febribus malignis. 

III. Tr.1tl.1tum de Variolis . 

IV. Tradaium dc Cliina ChiiMe. 

V. Opu* Philofophicum de Natura. 

VI. Inllrudioncs de redo prudeutique ufu Medicinis. 

VII. Contra Abufum Flebotomia. 

VIII. Plure» Confultatione* Medicas , aliaque minori* mo- 

menti Opera , qu* omnia Manufcripta fervantur 
apud Phyficum Jofcphum Bimium Difcipulum , fic 
amicum Authom • 


C M L X V I I I. 


LANTERIUS HILARION. 


H llarion Lanterius Mediolanenfis, cujus cognomen 
Abbas Picinellus ignoravit , ideoque lub folo 
nomine Hilarionis in fuo Athcnxo ipfum intulit, Mo- 
naderium Glaxiatenfc Sandlorum Petri, & Pauli hu- 
jus Urbis inter Monachos Caflinenfes ingrertus eft , 
juxta Armellini fententiam die XXV. menfis Martii, 
anno MCCCCLXXII. contra veri> Placidus Pucinel- 
lus, in ejufdem Monarterii Chronico cap. 68. annum 
MCCCCLXXI. defignat : ibique in Monallicis difci- 
plinis , & Litterarum fcientid tam peritus evaflt, uc 
dc fe omnibus admirationem merito excitare merue- 
rit , ideoque Cancellarius , & Procurator Genendis 
elefhis , in ipfis muneribus fideliter , & nullo labore 
diligentiaque pofthabitis , fuorum univerfali confcnfu 
ad Abbatis dignitatem extolli promeritus cd, primiim 
anno redempti Orbis MCCCCXCVI. fecunuo anno 
MDI , & iterum anno MDVI. Amicirtimum habuit 
Equitem Renatum Trivulrium Virum infienem, a quo 
Saiufli Mauri Abbatis Cella dotata fuit. Noder vero 
reditus Mnnadeni fummopere auxit, ut abunde Puci- 
nellus fupradidlus notat , nec non ad magnificentiam 
animi fui demondrandam fat cd Monarterii ampli- 
ficatio , nec non Ecclcfla ab ipfo exornata., , 
qua occafione SeDuIchrum Ambrofli Gryphii , de quo 
jam egimus , nefas duxit li loco ubi erat, removere, 
nili habita a Summo Pontifice facultate , ut in Am- 
brofio fupramemorato jam diximus. Funeribus Bea- 
tricis Eltenfis , Ludovici Mari* Sfortix Mediolani 
Ducis uxoris , in S. Mari* Gratiarum Templo per- 
aftis interfuit , nec de hoc contentus , in fua etiam- 
Ecclcfla eleganti Pira condru&a , & magnifice 
exornata, per plurcs dies , tple &c ejus Monachi Sa- 
crificia, 5 c preces Deo offerentes , fum» cxtindbe 
Principis j>erfunttum voluit , qua de re Dux Lu- 
dovicus Abbatiam S. Mari* in Dona Clavennx in- 

Val- 785 LA BIBLITOHECA L A 786 


Valletcllina , Dioecefis Comenfis , tunc temporis in- 
Commcndam Ordinis Ciftercienfis , ut Coenobio de_ 
Glaxiate conjungeretur , curavit . Rem ex integro 
refert citatus Pucinellus , 6c Diploma Alexandri VI. 
Pontificis datum Romae anno MCCCCXC VII. VIII. 
Idus Julii recitat . Hilarion nofter portquam Abbas 
in Ordine fecundus Mcmafterio Glaxiatenfi per tres 
vices , ut innuimus , aliquot annos fumma cum- 
laudc prarfuit , alia quoque optime adminiftravit, 
feientiarum ftudio nunquam rclidlo ufque ad fenetfhi- 
tem . in qua ad Comitia Generalia in Di vi Benedi&i de 
Padolironc Mantuanx ditionis celebranda, profe&us, 
ibidem c corporis carcere folutus , ad Superos tranf- 
iit , magno fuorum lu&u, anno Chriili MDXI. 


A 


Habemus de eo g 

I. Hilarionit Monachi Mediolanenfis Legendarium non- 

nullorum Sanctorum abbrcn.irum , fupplemcnturo 
illius de Voragine fecundum K.tlend.irium Mon.t- 
fticuin . Imfreffiim Mediolani , per Martflrum Jteo- 
b;m de la Ripa de Sanllo Nazario , dic 16. jtprtlis 
1484. 1« 4. 

II. De Conceptione Gloriofie Virginii M.iri*. 

III. De Vifitatione Glonof* Virginis Mari*, cum nonnul- 

lis cjufelcm Virginis miraculis. 

IV. De Solcmnitate B. M. ad Nives , & de quodam ejuf- 

dem admirando miraculo . nccnon dc Corona ejus 
Aurea Stellarum duodecim eidem Virgini ab omni- 
bus quotidie perfolvenda . 

T. De Translatione S. Georgii Martyris lib. I. incipit : 
Cogis mc Fateri erat MS. in S. Gcorgio M. Wio- 
ne teftc. 

VI. Exhortatio pciutilis S. Bafilii Epifcopi ad Monachos. 

VII. De Floribus excerptis cx Gpufculia S. Bcrnardi Abtv- Q 

tis in laudem Gloriofx V. M. collectis in um.m_ 
Opufc. H*c VII. ultima Opufcula funt in fupradi- 
tta editione. 

Extat etiam in Bibliotheca Ambrnfiana liber ligna 
tus tj» num. 4pj. in 4., in cujus i.pae. (nam- 
libri profpc&us dccll ) lic legitur „ MDLXXi. Lc- 
„ gendaiium editum ab Hil.monc Monacho Medio 
,, lancnfi OrJ. S Benedicti imitulatum Supplcmcn- 
„ tum Voraginis anno 1494. die 16 Aprilis , in 4. 
n Fort lodicem autem SS. hoc ibi fubditur Exafljdion: 

Multorum Vitat , moret , dr momina Ltflor 
SanQorum , nofiri Ctme labor n ope . 

Non Mufat , non falfe Deum cunabula canto , 

Nte vdirai latebras btc Helicontt bebet j 
Ntl fidi mfrritur , tantum ob fervat io falli 

Panditur , ut Veterum pagina certa docet . D 


nis GenevcnGs 170J. pag. ai4. Maraccius in Biblioelu. 
Mariana p. p. pftgg. 1175. dc ipd. Picincllut in Athc- 
n*° pag. }8o. nccnon Armellinus in Bibi. Bcnedi- 
ftino-CaiTinciifi p. p. pag. »»t., atquo Uarifs. Sa- 
xius in Hitt. Typog. 


C M L X I X. 

L ANTERIUS PAULUS BERNARDINUS. 


B Rcviter me expediam de Paulo Bcmardino Lan- 
tcrio Mediolancnfi , Ecclefia* Viglcvancnfis Prat- 
pofito , nam Clarifs. Saxius nofter de ipfo in fua Ht- 
ftoria Typographica hujus Metropolis fatis diflerit . 
Florebat Vir ilte Steculo XV. ideoque etfi parum- 
fuperfit de ipfo, juxta inftitutum, quod nobis pri- 
fcripfimus, inter Au&ores rccenfemus, nempe qui om- 
nium Mcdiolancnfium eruditiffimus vocatur a Ffan- 
cifco Puteolano in Epiftola ad Jacobum Antiquarium, 
prsfixa Cornelio Tacito , ac etiain laudatur a Ste- 
phano Dulcinio ad annum MCCCCLXXXIX. Inter 
Epigrammata Jacobi Valerii extat unum Pauli Lan- 
terii tenoris fequentis ; 

Omnia ridebant tota fceliciter urbe , 

Ciuffaqut latitis non erat una tamen . 
Implebant animos Hymeneia ftfla faventes , 
Excibat plaufus Martia palma novos . 

Cum maturavit partum Lucina beatum , 

E* Regem nobis Regia nupta dedit . 

Ergo intra pares ludos , dr bellica palma 
Pramia qui dextra vivere coepit ave , 

Ipfe triumphali lauro corne Hi t olivam 
Pacificam , infignis Marte togaque fimul. 

Scilicet Imperio natus Sceptrif/ue regendis % 

Haud aliis nafei debuit aufpiciis . 

Interim conjicere pofTumus , quod nofter plura feri- 
pfcrir , qu* in apertum quandoque proferet xtas . 

Damus igitur 


VIII. Dc Vita S. Simeonit Monachi , qui in Monafterio 

S Benedicti dc Mantua requiefeit . 

IX. Dc Tntnsl.it ione Brachii cji. felem S. Georgii ad Mo 

nafteiium S. Georgii M. Venctiarum , u-fte eodem . 
ArnolJo lign. Vit. lib. II. pag 4x5. cap. 69. ubi 
dc eo agit. 

X. Paradifus dcliciofus in Apparitione Domini Parma , 

apud Ugolettum , ».1505. m 4. teftc Armellinu .cu- 
jus funt hac verba : „ In fronte unius exemplar» 
„ hujufcc libri Panne impreffi , qui modo extat in- 
„ Bibliorh. S. JuAina Patavina , ita prorfus manu 
„ exaratum legitur ; Hic liber fuit compofttus per 
m Revcrcndiflimum D. Hilarioncm Abbatem Congr. 
M noflra Cafmenfis, prout dixit mihi D. Simpliciano 
„ de Affio Monacho S. Vitalis Ravenna , Rcver D. 
„ Benedictus de Parma Abbas Monafterii S. Bcnedifti 
„ Ferraria , dum eflem ibidem anno MDXXXIX. , 
„ qui etiam dixit, quod ipfe rogatu ejuHem P. I?! 
„ Hilaiionis, pro majori parte librum Icripfit. w Ex 
quibus cognofcimus , librum hunc prodiiffe Parma; 
A; o; vinum , qua dc caufa Arnoldus laudati Lien. 
Vit lib. II. c.ip. 7».. pag. 440. , ejus libri veie 
aurei Auctorem vocat Monachum quemdim Con- 
greg. S. Juftina, qua nunc Cafinenfis dicitur, quia 
nimirum ignoravit , Hilarioncm illum, de quo Ipfe 
met egerat fupra cap. <fj>. pag. 4 ij. ejus e/Tc_ 

« ermanum parentem . Cacerum Auftor librum- 
unc primum Italica , dcin Latina lingua concin- 
navit , ut cx Prtef, itione liquido conflat , iu coque 
animam , Orationis medio , ad contcmpl ttionem- 
dinsir , ac difaonit , & Orationis Dominice valde 
prohxun expolitionem adornat. 

Videndi funt , prater Arnoldum VVion fupracitatum, 
Poflcvinus in Sacro Apparatu Tom. II. Pucinellus 
in Chronico Gltxiar. cipp. LXVIIl., I.XX 1 ., fc 
LXXV. TciUcriu» in Auctario Catalogi Scc. cditio- 


E 


I. Epithalamium Lanterii Lmlovico Sforti* Mediolanenfl 

dicatum : ext.it MS. in Regia P vrilienfl Cod.6;o j., cx 
Montfauconio Biblioth. MSS. Tom. II. pag. 764. 

II. Epigramma in laudem Calparis Vicecomitis , ubi fe— 

Prepofitum Viglcvanvnfls Ecclcfie prodit , dc quo 
Clarifs. Saxi as. 

III . Epigramma aliud . Extat in Rcfiduii Triflani Calchi 

In libro Vlf. Sylvarum Lancini Curtii editionis Me- 
diolancnfis anno 1511. extat Ode ad Paulum Lantc- 
rium Mexiiol.tnenfem pag. i}8. 

Dc eodem egit ctfi parum etiam P. Mazzuchellui in- 
fuis Schedis . Forfkn frater , aut f.dtem aibnii fuit 
Abbatis Hilarionis , quem jam laudavimus paulo 
fupra, faltcm ejus coaevus , ut patet, extitit . 


C M L X X. 


de LAUDE ARSILIUS. 


A Rfilius de Laude cx J. C. Alphonfo , ataue_ 
Thercfia de Fcdericis con jugibus Trivilii eaitus 
cft in lucem . Ab ineuncc pueritia latinis litteris ex- 
cultus, adolcfccntiam Juri edifeendo, juventutem di- 
cundo laureatus adjecit . Infigniutn Oppidorum Ca- 
ftri Leonis , ac Vicquerix Prxtor, at Mediolani jam 
Vir fubftitit inter fori Advocatos . Florebat ver6 
eximia prudentul , qua , fi fieri pollet f lites compo- 
neret potius , quam difeeptarcc , minufvc aleret , 

clien- 


by Google 


787 LA SCRIPTOR. 

clientelarum difpendiis «verfus apprime, etfi debicat A 
fibi mercedis non eflet inimicus . Cbm autem cogno- 
viflet ad fui muneris officia exa&e explenda antiqua- 
rum Legum fcienciam non fufficerc , Proclamatum- 
etiam , quae vel Regum , vel Gubernatorum , vel 
Magiftratuum audloritate edita erant , notionem fibi 
exadtiifimam comparavit . Imprimis autem quafcum 
que potuit Senatus Sententias collegit , ut obje&is 
cafibus , videret , quo ampliffimus Ordo eflet incli- 
naturus . Erat autem tenaciflinue memoriae , ac mul- 
torum grati! pollebat , cbm prxftaret comitate , nec 
i leporibus , cautifque fidibus abhorreret . Ante fe. 
nium caecitate afli&us non tamen depofuit togam- , 
nec fui muneris intermifit officia . Quippe adjutori- 
bus ftudii ufus Confulta di&abat , ut quoties libri 
infpicicndi eflent , cos indicaret , ac loca , paginas , B 
lineas , in quibus quaefita continerentur , ftupentem- 
juventutem c veftigio doceret . Hoc ufus vitae gene- 
re Vir czteroquin contincntiffimus , ac ad femum- 
caelcbs , cum Trivilium in patriam fuam per ferias 
Autumnales feccffiffet , levi ta< 5 his apoplexi e vivis 
poft aliquot menfes ingravefeente morbo ereptus cft, 
praeclaroque funere iublatus anno MDCCXXXVII. 
menfe Decembri . 

Reliquit 


M E D I O L. - LA 788 


Scripfic : 


*. uraiione. 

II. Dc Hori* Canonici*, uno tantikm Volumine . Medtola- 
1 n, 4 fud W*f.n Bimiivn Alci at um, fine anno, m 1». 

III Iflorie di Medi , e Tratfazionc de’ Sann Aunn, e Vei- 
mondo . Mtlano , fer Gish Batti fit Alciati , l 6 iy. 

IV. Btcve Storia dellc cofe memorabili di Trevj . Milam, 
per il Rame Hau , 1647. in fol H*C verb copiofiot ctl 
MS. in Bibi. Ambrof. Cod. Cgn. D. n 18. hoc ti- 
tulo : - . 

Breve Storia dell* Origine, c degli Arenimenti dcll an- 
tico e nobile Caticllo di Trevj, poflo inGerad'Ad- 
da,dcfcritra d.il Dottore, e Tcologo Emmauuelc— 
Lodi nativo dei medefinm Callcllo , e Canonico di 
S. Stcfano inBrogbo di.Milano, diviti in libri fci. 
Eli pagg. nij. prxtcr Jnd.ccm. 

Etiam de illo plura debemut fiepi laudato Canonico 
Barizjldo.ncc non Cl. Sitono: memoratur quoque 
a Picincllo in Athcuato pag. 169. 


C M L X X I I. 


de LAUDE JOSEPHUS SEPTIMIUS. 


I . Confulta fua partira Manufcripta , partim Typi* cx- 

cufa . 

II. Adnotationet in nova* Mediolani ConAiuitioncs . 

Ili, Collectionem Proclamatum Mediolaiitnfiuin cum Notis, 
oua omnia h.ibeniur anud Abbatem Eminanudem 
Ailihi fiatrem , atque heredem. 

H«c nobis fubminiflravit amiciflimu* , do&iflimufquc 
Canonicus Bariaaldu* Trivihenfi* . 


C 


C M L X X I. 


de LAUDE EMMANUEL. 


E MmanucI a Laude, Danielis filius, opulenta Fami- 
li! Trivilii natus eft anno MDLXxXV., inge- 
nioque furnmopere praeditus , ad pietatem , ac lit- 
teras fafh> . Admodum adolefcens Clericali imlituto 
in Seminariis Mediolancnfis provincia* litterarum ftu- 
diis excultus , Philofophiam ac Theologiam impen- 
fius edidicit . Itaque r riderico Cardinali Borromxo 
acceptus , facrarufque Sacerdotio Medam dcilinatur 
ad audiendas ibi Virginum Bcncdi&inaram confeffio- 
nes : co munere ira pcrfun&us cft , ut fumma toto 
Parthenone pietas , chariras , ac religiofx folitudinis 
fludium eximie floreret . Inde diviti fatis Canonicatu 
Stephanianse Bafilica* Mediolani donatus ex mcriio , 
quicquid temporis ab horis canonicis fibi fupererat , 
inter officia ad folattum miferorum , ac littcrarum- 
fludia dividebat . Quare a Fridcrico Cardinali cre 
bris illi dignitatibus, ac Sacerdotiis opulentioribus ob- 
latis , modeftiflimus Vir ut ea admitteret adduci non 
potuit . Ad fenefturem Canonicatu potitus , cum- 
Diyinis Horis iutelligeret fine magno jam falutis 
periculo fc interefle non pofle , exauflorari fispius 
petiit, atque segr£ tandem obtinuit, modica fibi pen- 
sione refervata . Tum vero Trivilium rediit , ftatio- 
nemque in patria fua diu exoptatam non abiturus 
neque removendus elegit . Non tamen defides trahe- 
bat dies , facris Virginibus D. Auguftini a confcflio 
nibtis datus , amicorum officiis intentus , litterarum 
fludjis addifbs, plenus denique negotiorum, dum- 
vacaret.qua vit* confuctudine ufquc ad mortem ufus 
eft . Fratrem habuit Felicem de Laude Abbatem in- 
Agnis Monailcrii S. Ambrofii Mediolani per fepten- 
mum ab anno MDCXL 1 . ad an. MDCXLVII. , dc_ 
quo Arefius in Chronologia Abbar. pag. 05. Obiit 
anno MDCLVU. 

Tom. 11 


D 


E 


I Ofeph Septimius de Laude Trivilium patriam na- 
ftus , nomen inde fortitus e(t , quod perpetuo or- 
diue cum (optimum mafculum Mater Therefia Fri- 
dcricia Alphonfi Jurifconfulti Uxor fcelici partu eni- 
xa eflet . ruor litterarum ihidia in Mediolanenfi Se- 
minario fcclatus per adolefcentiam , Fhilofophix pri- 
mum , rruw Theologix ita fefe addixit , ut huma- 
niorum litterarum ciStum non intermitteret . Jamque 
Sacerdotio perfuniflus. Oblatorum' Sanatorum Ambro- 
fii , atque Caroli Conlortio adferiptus cfl . Inde apud 
eos. magna cum opinione (aerae eruditionis multis an- 
nis Philofoplios , Theologofque cft interpretatus . 
Itaque Aroorofian* Bafilicz ex meritis Archiprcsby- 
ter a Cardinale Herba Archicpifcopo renunciatus , 
qui Dignitatis gradus fecundus in illa cft, eam a ve- 
tuftatc repurgandam curavit . In illo opere antiquita- 
tem exa&e ita cuftodiit , ut ipfam umen exornaret , 
dum fervat. Cryptas ibi anriquiffiraas marmoreis co- 
lumnis fuffulfit , carumque parietes immiflo, uberiori 
lumine, novo, amoeniorique teftorio loricavit plafti- 
cis operibus excultos . Inde cum Divi Laurentii Prx- 
pofitura vacaret , qux Dignitas in Urbe Mediolano 
vel inter prarcipuas Sacerdotii eft , ad eam evocatur 
Septimius, qui jam pridem inter Examinatores Cleri, 
Confultorefque Arcniepifcopalis Curiat fuerat adferip- 
tus. Tot defumflus muneribus gravi morbo tentatus, 
cum periculum evafifle cenfcrctur , improvifo propi 
obitu fublatus cft . 

Edidit : . 

L Panegirico in Fode di San Bcrnardo detto in Sant'Am- 
brogio : dedicato al Cardinal Arcivefcovo Bcnedetto 
Eiba Odefcalchi. Mtlano, fer ,1 Bimtbt , 1711. n 4. 
IL DiflVtniio Hiftorica d« Tumulo Sat»a» Marcdlm* Vir- 
gini* Sorori* SanttilEmi Parenn* noftri Ambrofii in 
cjufdcm Imperiali Bafilica bumar*, e veiufliffimi* 6c 
rcccntioribut Monumenti» collega . Mediolani, afui 
Penum Franeifcum Navam, i7*J. »» 4. Extant m une 
fubfi optione* plurium Theologonim . 

Hxc partim debemu* fupra laudato Canonico Bari»l- 
do, partim CL Sitouo, aliaquc nos cxcerpfimu*. 


E CMLXXm. 


:ed by Google 


7*9 


LA 


BIBLIOTHECA 

|A| 


LA 


790 


C M L X X I I 1. 


4e LAUDE OLDRADUS. 


F ^tnjlUm de Laude , qux Mediolani florebat , 
.jam a Sxculo XIV. praeter Trivilii natos , 
mox a nobis jam laudatos , nonnullos etiam pcpcrit 
memoria dignos , quos inter Colleffeo ampliflima— 
Archintca Familiarum illuArium MediolanenfiurTL- , 
tres enumerat ex Confllio Generali hujus Urbis An 
no MCCCXL. exj dentes . Pctrolus etiam dc Laude, 
incola Portae Ticincnfis , ad reformandum Exti- 
mum hujus Ducatus Anno MCCCLXXXI. adferibi- 
cur , quo tempore decreta fuit Proceflio dc Manda- 
to Principis quotannis cum Provifionum Vicario 
facienda ad San&i Jacobi Apofloli Hofpitale, in me- 
moriam vuflorix oDtcntar contra Gallos . Celebris 
fuit etiam Ludovicus Anno MDLXII. ex Confilio 
Generali , atque Urbis PrxfeiJlus Anno MDLXVI. 
In eadem Colieftione reperi Oldradum de Laude— 
Juris CT celebraciflimum fuifle temporibus iofignis 
Bartholi , necnon adhuc extare Confiliorum ejus 
Volumen . Illud vero undique a me quxfiumL- , 
minime xeperire datum fuit , nihilominus Oldra- 
duro non omittendum efle Cuius du?ii , etfi Opus ip- 
fius fu impreffum vel non , adhuc incompertum^ 
habeam . 


CMLXXV. 


LAZARONUS PETRUS. 


D E Petro Lazarono Mcdiolanwrfi -nil ampHu* 
proferre poflum , praeterquam quod ipfe- 
teftatur in fronte fui Operis , nempe publicum Pro- 
felTorem fuifle Artis Oratoriae in Ticinenfi Gymnafio . 
Alibi conquellus fum tam celeberrima Academiae 
nullum extare Catalogum Virorum, faltem illurtrium, 
qui in ea floruere, ut de Patria, eorumdemque* ferip- 
tis notitiam haberemus. Sperandum, quod aliquando 
orovincia Reipublicx Litteraria utiliflima a quodam 
Viro dofto aflumatur. Lazaronus nofter Poema pro 
,more Sarculi XV. fatis elegans, fcripfit de Nuptiis-lm- 
peratorix Majellatis Maximiliani , cum Nuncupato- 
'ria , cui titulus 

I. Scrcni/umo Romano Regi , Invickiffimoque Imperatori 
ddlgruto M -nimii- ano, Pcrru* Ljaarimu* Anu Ora- 
tori* in Ttcincnli Gymn.ifio Publicus Lc&or S. P. D. 
Imprtffum A fedioltmt, per Aniontum Zarottum Pfrmen- 
ftm Anno Dom 1494. die prima OHohrii . 

De co Clarift. Suxuu in Typoijraphica Hili Mcdiol. 


C M L X X V I. 


Damus ergo ejufdem 
L .Confdiorum Volumen. 

£« fuprodjCU LuJkUioiw Comitii O&avii Archinti . 


C M L X X I y. 


LAURENTI yS. 


L Aurentius, hujus nominis fecundus, pofl obicum.. 

Frontonis , qyi Ambrofianx Cathedra Pallor 
illegitimus per annos XI. incubabat' , anno circiter D 
DL^XXI. a Populo & Clero Mediolanenfi , qui ut 
Barbarorum rabiem declinarent , cum Sanfto Hono- 
rato Arcbiqpifcopo Genuam fc rpeeperant , ad Ar- 
chicpilcopale fafligium evehitur , dcflioncm ejus 
Apojtolica auriioritytc confirmante Ptjagio II. Sum- 
mp goptifice . Quamvis aujem in tam mifera inci- 
djflct tempora, quibus neque ad propriam Ecclefiam 
accedere darenir , ejus tamen jura , & poflefliones , 
prxfcrtim in Sicilia Infula ficas , flrcnue defendit , 
miflo etiam ad Apoflolicam Sedem Conllantio Dia- 
cono , qui ei poflmodum fuffctflus efl . Placuit nobis 
ipfum in hac Collcdlionc proferre rcfpetflu potifli- 
jqiim ejus Epiflolx ad D. Grcgorium Magnum ferip- 
tx , yt infra , etfi parum nimis aliquibus videbitur , 
fed in tanta temporum antiquitate far cft . Obiit I. E 
Pontificatus Divi Gregorii anno, Genux, statis fux 
apnq LXX3fV. Scpulcus efl ad Sa&um Syrum . 

Habemus igitur 

L BpiftoLm ad SanQum Grcgorium Magnum fetiptam , ut 
San&ui Pontifex icRitur in Epiflola LXXX. lib. I. 
ad cumdetn Laurentium dau, in qua meminit dc— 
Conllantio Diacono Mcdiol, uicnfi , p culea ipfiui Lau- 
rentii Succefforc , & de auibufdam redditibui Ecde- 
(is Mcdiohncnfii in Infula Sicilia. 

Agunt de co A&.1 Ecclcfi* Medio|.inenfts , Ughellui To- 
me IV. in Mcdiol. num. XXXi V. fic alu permulti . 


L A Z A R V S . 


S Anflus Lazarus , fcu , ut aliqui volunt , Lazarius * 
Civis Mediolanenfis , Lazari filios, i San&qGly- 
cerio hujus Urbis Antillite Primicerius creatus , eo 
defunfVo , Fpifcopale munus Aifccpit circa annum-» 
CCOCXXXVII Clerum Populumquc fibi commif- 
fum llrenue gubernavit , fan&iflimx Vitx laude illu- 
ftris . In fumma Gothonim barbarie multa pcrDcflu* 
mala , atque Urbij excidium , numquam a piitoraji 
cura animum remifit . Monafterium S. Auguuini Di- 
fcipulis extra Portam Cumanam , ubi nunc coofpici- 
tur Coenobium Eremitarum ejufdem Sandli Auguftinj 
apud S. Mariam , qux Coronata dicitur , Lazarunu* 
excitaffe tradunt loannes de Deis , & Ripamontius . 
Sub Pontificatus lui initium triduanas Litanias infti- 
tuit, qux haflenus folpmni comitante jejunio inAro- 
brofuna Eccbfia hebdomaejd prima pofl Afcenfioneni 
Domini celebrantur , 8c inter prxeipuos Mediolanea» 
fes Ritus enumeramur. Inflitutx flint ad repellendos^ 
Divino prxfidio invocato , ab Urbe barbaros * fre- 
quens enim in pfccibus mentio occurrit tn«nium- , 
atque portarum , Si Angelorum cyllodia ab Omnipo- 
tenti Deo depofeitur , qux Civitatem , 8c Incola» 
fervet incolumes . Ritum hujufcemodi Litaniarum-. 
Lazarum nortrum a Mamerco Vienncnfi Epifcopo dU 
diciflc feribunt nonnulli , verum cruditiffimus Pater 
Bollandus ad diem XI. Februarii in A&is Sanfti La^ 
zari f . II. num 6 . fatis patenter edocet , »d perpe- 
ram afleri , cum Lazarus ante obierit , quam Ma- 
mercus ad Epifcopalem Sedem Vienncnfis Eccleu® 
eveheretur . Prxfuit Ecclefix Mediolanenfi ufquc aa 
annum CCCCXLIX. Obiit anno xtatis fux LX. die 
XIV. Martii , S. Leone Magno Summo Pontifice— » 
fuccedente fibi in Mediolanenfi Cathedra Sanilo Eu- 
febio, de quo jam diximus , & colitur in eadem Ec- 
clefia die II. Februarii . Ejus Corpus fervatur in Ara 
Maxima Bafilic* Apoltolorura , qu® Santfli Nazarii 
dicitur . Eum boq laudavit Carmmc Enoodiua : 


Lazarus 79f LA SCRIPTOR. 

* A 

Laxarus ut diri premeret pede culmina Mundi , 
proribus accitus , trux venit in medium . 

Quem frons Ista p.*rum vitiis definxerat boflem 
Multtantcm culpas luminibus tacitu . 

Refpiciens lapfut , deterfit nubila vita : 

Curam [spe dedit vulneris obfequio . 

Non latuit , te&is facinus qui geffit tn antris : 

Ab f ens criminibus tortor ubique fuit . 

Innocuis placida vernabat luce fer mus , 

Ceu fpeculum noxis injiciens faciem . 

Prxfcripfk Laurus Clero Populoque Mediola- 
nenfi . 

V Prece* in Litanii» Triduani* recitandas , & formulanv- 
uni vertam io multa tranferiptam exemplaria per Col- 
legia , 8c Ordines , vicatim quoque , de rcgionaum- 
dividendam curavit . ..... 

Has preces poftinodum Stcphanus Cardinalis Nardinus, 
qui circa annum Domini MCDLXX. McdioUncnfi 
EcclcG* profuit , imprelTo Codice redonavit pietati , 
dc tivo , cum jam prope linctarum ibi ime ccdcrem 
xcDuflati . 

Vide Bollanduna A Et. SiM>a. ad dietn XI. Fcbr. 

Fjulque Elogium , tic Scriptores , qui dc co agunt , in- 
feruit Clar. Bofca in Martyrologio Mediol. a ic con- 
feripto , ad diem XI. Februarii . 


CMLXKVM. 


MEDIOL. 


LE 


792 


A N D E R. 


L Eander Mcdiolanenfis Capuccinus eiufHem Pro- 
vinciae Alumnus , tamquam Theologus, Sc Con- 
cioimor eximius tantiim k Suis ia Annalibus deferi- 
bitur , & mirum dt , quod Viri temporibus fere no- 
ftris virentis exciderit cognomen , canta cit incuria— 
vel modeftia eorum , qurbus cocdi cire debuerat fa- 
mam non folum Ordims , quem Scriptores nonnulli 
profefli funr, fed & etiam familiarum , t quibus ori- 
ginem traxerunt , nec Opera , qux in lucem prodie- 
re tantummodo indicare j fed A&a quoque , digni- 
tates in eorum Coetu habitas , 8c Scripta pofteriorum 
memorix tradere dignum 8c juAum fuerat . Dc Lean- 
dro itaque exhibere ultra mihi non licuit nifi Opus 
infrairitpcum jam editum , 8c alia adhuc MSS. 

Qjix fune 

I. Compendio dclla Vi#m , t Morte cicHa Venerabile -Suor 
Vcronica Calcaterra , Fondatrice dei Collegio delte- 
Vergini dclla Prcfentaziooe di Maria Vcrginc coi ti- 
tolo di S. Filippo Neri in Milano . Ivi , preffo Lodovi- 
to A fonza, i6yx. in 4 . 

U. Qiiadragefimale , ot Pancgyre* plure*. MS. in fol. VoLIl. 
Ex Bibliotheca Scrip*oo»H* Ordinis Minorum $. Frau- 
cifci Capucrinorum a Dionyfio Gcnucnfi contexta- 
Edit. 11. pag. »»o. 


C M L X X V I 1 1 . 

LEAZARJUS, five LEAZARNUS PAULUS. 


B Ooonienfi homini, cui infticutum fit Bibliothecam 
Scriptorum Mediolaneafium texere , durum ell 
invenire , Paulum Leazariufh five Leazarnum unum 
ex celebrioribus Jurifconfultis Sxculi XIV. nam ori- 
ginem k Patria mea char illima traxilfe aliqui conten- 
ti jut , alii veri Mecliotanenfem i pium faciunt . Pro 
prima fenteotia cft Albencus, 6c ipfc inter Jurifpcritos 


infigais j ideoque in R. C. qux fit longa Confuot- 
fub num. 78. Leazarium Bononienfcm dicit , conxrp 
vero Card. io Prooero. Clement. ult. X. dc. fecundis 
nuptiis , fub num. 3. vult ipfum Mediolanenfem . 
Attamen litem hanc dirimere ego minime audeo , 
contentus pro eo inferendo in hac mea Collcdtionc— 
adhaerere opinioni Cardinalis fupradidli , atque hos 
verius addere a Raphafcle Tulcano compofitos , a 
me alibi citatos , 8t a pluribus in lucem editos , 
inter quos eft CL Si tonus in Chronico J. PP. Mediol. 
pag. 13. p. II. 

Delie Sacrate Leggi bove Milano 

Partorito ja gloria , r lo fplendore , 

Qtefli i primier fur 1 Silvio GiuHano 
Avo d*l gran Giulisno Imptradore , 
yincenzo Glo (fator , Giovan Lignano % 

D ali’ Orto Uberto di Atinerva onore , 

Gberardo Catapifio , e Paol que Ilo 
Di Leaxasmo fpvrto altero , t bello . 

Floruit igitur Pauhis Leazarius , Joannis Andrex au- 
ditor , cum Rainerio Forolivienfi , & Jacobo Butri- 
gario circiter annum Salutis MCCCXL. Bononix in 
Jure Pontificio emicuit , in quod non pauca fcripfit , 
acutas Quxftiones a fc disputatas reliquit adeo co- 
piofas , & utiles , ut frugi homo eas maxime faciat , 
quemadmodum aflerunt Au&ures omnes infraferipti . 
Inter alios Joannem a Ligt»no , mox a nobis laudan- 
dum erudivit . 

Scripfit plura , qux memoramur utfupra , 
nempe 

I. QjasfUone* utiliflima* in Dectetorum libro*. 

II . DirpuMtioiw* in omne* tirulo* Juri*. 

Iu BjUus in I. ij. tJ. «* quib. cauf. m£tm. *rtov. 
Abb. in c. Felina in c. S< quando , 5. n. j. X. dc ro- 
fa. o x Gaidi Panciroli de Clari» Legum Interpreri- 
bu* lib. 111 . cap. XXIL pag. 341., & ex Marci Ha»> 
tun Epit. lUufttium Virorum cap. 196. 


C M L X X I X. 

LEDESMA ALEXIUS. 


Divi Pauli Barnabitarum nuncupata , 
lcfccns fc Deo facrayir , & non tam litteris , quam 
prndcrnya lommopere pijxditus Cathedras Philolophi- 
cas , atque Theologicas afeeodit Maceratx , Fulgi- 
nci > 8t Kxvnx , fed etiam munere Panitenriarii in 
Bononicnfi Metropolitana decoratus cit , 8c pluribus 
fui Ordiri» Collegiis dibaium flaufu prxfuit . A fe- 

S ribus vero Opcrihus , qux publici juris fecit , 
: ingenium cius agnofqitur . Obiit Vir ifte xtate 
& LbiwUHis gravis in Urbe Dcrthona medio Saxulo 
proxime trama&o . 

Hxc funt , qux dc eo damus 

I. Do.leci Difcorfi intitolati le dodeciPitture, o fiano le 
gr.imiexAC di S- Alcfiio . Roma , afpreffb Francefa» 
Cavalti , 1617. i* 4. 

II. Le gtorie di S. Lucina Matrona Romana . Bologna , 
apprtjfo Corio Zmro , 1646. in is. XU. edizunt. 

IIT. La Tcodolmda . Foligno , fer AgoUno Alerii , 1649. ii» 4 . 

IV. La Gondcberga . Bohgna , per Gtacomo Monti, 1648. 
n» ix. 

V. Vita di S. Gherardo Confeffore . Bologna, fer U Mon- 
ti, 1647. m 4. 

VI. De rebus geftis Cofmi Dofleni , fld Caroliun Septalam. 
Vcrtbon * , apud Vialm , t6yy. a 4. ^ 


Digitized by Google 


LE 


75 + 


7VJ LE BIBLIOTHECA 


Vil. De Vita, & rebus geflis Gahrielit Palaotti, S. R. E. 
Card. Bononia , apud Cardum Z marum , »647. in 4. 

VIII. EJc r.oium Centuria i. Motor ata, apud tiuranymunu. 

Stlvumum , ici+i. r» 8 

IX. Pareri Accademici. Bolopta. far ii Morti , 1647. init. 1 
De eo Abbas Piciiiellus in fuo At hc n*o pag. 17. Oeta- 

vius Boldoniut in fua Epigraphicu, 8c Carolu* Con- 
fiunt i ut Rjbbius in Continuat. hifioria Epifcopo- 
ruin Bononienfium, inter Opera Caroli Sigonli, Tam. 
DI itofim editionis. 


A 


I. 


Videlicet : 

Gatyari de Legnanix Mediolanenfii Canonicorum Regu- 
larium Laterancnfmm Abbatia Generalis : Condi tu- 
riones pro unione charitativa cuin Canonicis Regu- 
laribus S. Cnicis , quas fcripfic Lon imbri* . Eztant 
in Cod. MS. Bibliotheca Regis Angli* num. u| 5 . 
refte Monif.tuconio . 

De eo agit Rofinui in Lycao Latcrancnfi . 


C M L X X X. 


C M L X X X I. 


LEGNANUS GASPAR. 


G Ens Legnana primum cognomen habuit de Ol- 
drendis , ut ex publicis Documentis aficrit Cl. 
Sitonus cemies a nobis laudatus in fuis Schedis , 8e 
quia in Oppido Lcgnani nomine , decimoquinto la- 
pideOricntem versus, ab hac Urbe diiTiro, originem 
luam traxit , de Legnano portea perpetub vocata cft. 
Le&orcm nortrum forte fatigaremus , fi Viros illu- 
lfrcs dc hac Familia Mediolanenfi, aliam Bononicnfem 
nobilifiimam prattereundo, hic recenfere ftatuilTemus; 
Sufficit pro omnibus celebratiffimus Jurifconfu Irorum 
Princeps Joanncs , de quo parum infra nobis fermo , 
& forian longus nimis ericpr*ter inlHcutum nollmm. 
Alias in magna Colle&ionc Archintea cognovimus.ex 
Confilio generali in hac Metropoli futflc VIII. de— 
hac Legnana Familia ab anno MCCCLXXXVII1. ad 
MDCXXX1V. a Jacobo nempe ufque ad Hierony- 
mum , & totidem m Officio XII. Provifionum a Bon- 
derolo in annum MCCCLXXXV1. ufque ad Joannem 
Jacobum ipfum munus agentem anno MDCXLII. Gaf- 
parem vero, de quo nunc agimus, apud Clarifs. Ro- 
finum in Licxo Laterancnfi cognovimus , nam cam- 
dera celeberrimam Congregationem rexifle aiTerit mu- 
nere Abb tis Generalis currente anno Nativitatis Do- 
mini MDLXVI. Opus ejufdem, quod infra dabimus, 
fervat ampliffima Vaticana Bibliotheca ex Catalogo , 
quem dedit Montfauconius , titulo fubfequcnti 


LEGNANUS HIERONYMUS. 


B 


C 


E X przclariffima Legnanorum familia , de quo- 
fupra in Gafpare aliquantifper difterjimus, Pa- 
tre Joannc Jacobo, ortus eft Hieronymus , dc quo 
nunc di&un fumus . Virtutes eximias ab ipfa natura 
Vir ilte acquifivit , ideoque folida judicii prompti- 
tudine , breviter in litteris emicuit , ita ut pofhuam 
anno MDCXXX1V. unus ex Sexaginta Patri* Decu- 
rionibus adlcdlus fuerat, tantam omnium exiihmatio- 
nem fibi conciliaverit, quod Orator ad Hifpaniarum- 
Regem in Aula Matritenfi a patria ipfa mitteretur . 
Tanta ejus fuit Orationis vis , ut Maximis , atque— 
Caconibus compararetur , 8c quod plus cft, pietatem 
tam affidue coluit, ut illius vita pro exemplo etiam 
eorum, qui ex profefso fanrtimonum fequuntur, dari 
pofiet . Legationem fupradi&am ad Philippum IV. 
egit aetate annorum LXx. , in eaque dies fuos claufit 
cum omnium, ipfiufque Regis moerore. Adfupradi&as 
tanti Viri dotes fingularem quoque ejus modeftiam- 
adjicimus , ob quam litterarius Orbis nunquam- 
ipnus lucubrarionibus frucrerur , ni Carolus Hie- 
ronymus Capatius cx Somalca? Comitibus , Au&oris 
nollri amiciffimus , & quem jam laudavimus , ali- 
quas in publicam lucem protulifict . Satis eft 
inrerim de Hieronymi laude in tdbmonium proferre 
fequens Elogium , quod marmore exfculptum , cui 
fuper eminet etiam marmorea ejufdem effigies. Patriae 
Decuriones in Templo S. Mari* Paffionis hujus Ur- 
bis excitatum voluere , occafione , qua ampliffimo 
Funeri pro eo celebrato interfuerunt : 


HIERONYMO LEGNANO 

NOBILITATIS ET PROBITATIS ANTIQ.VAE MEDIOLANENSI PATRlTIO 
CHRISTIANAE PHILOSOPHIAE BONARVMQVE LITTERARVM LAVDIBVS SPECTABILI 
OMNIVM NOBIL1VM MAGISTRATIBVS CVM VIRTVTE PERFVNCTO 
AC DEMVM AD PHILIPPVM IV. IN HISPANIAS LEGATO 
IBIQ.VE DVM REM PATRIAM STRENVE AGIT 
MORTAL1BVS EREPTO 

M ARCHIO CAROLVS GALLARATVS VRBIS PRAEFECTVS 
ET LX. DECVRIONES DECVRIONI OPTIMO 
INSIGNI CELEBRATO FVNERE 
DESIDERIO AMORI ET MEMORIAE 
# POS. AN. SAL. MDCLI. 


Damus de ipfo 


D 


L Difcorfo , orero confide rasioni intorno alie cofe del- 
la natura , ordinato al Divino conofcimemo. 
Libium hunc edidit Horatiui Landus Mtdiolani 
1647. in foi. 

IL Riflcffioni divore intorno adi eccefli doloroii , e cor- 
porali , c mentali (offerri dal comune Rcdcnio 
re per fincaaa dcl fuo grand’ amore verfo dcll' 


Uomo ingrato , con akune ponderazioni affet- 
tuofe fopra la vita, penfieri , meditazioni, e do- 
lori dclla gran Madre di Dio Signora nollriL- , 
nella palEo.ie e morte dcl fuo Unigenito , e Di- 
vino rigliol o, Opera poftuma dei Signor Giro- 
lamo Lcgnano gia Or.uorc per la Patria a Fi* 
lippo IV. , dedicata al Signor Marchefc Vercelli- 
no Vifconti . Cuaftalia , proflo Marea Erafmi , 
1 669. in 4. 

II I- 


Digitized by Google 


795 


LE 


SCRIPTOR. MEDIOL. L'E 


79« 


JH. Tofephi Ripamontii , Hiftorici Regii Vita . MS. 

IV. elogium Card. Fedcrici Borrom*i . MS. 

V. Di icor fo concernente agli interdii delle Citu , Pro- 

vincie, Repubbliche, Regni, 8cc. MS. 

VI. Difcorfo, e parere intorno alia rifoluzionc d’efpu- 

gnar I.» Piazza di Cafale . MS. 

ViL Difcorfo, fe ia Pace tranata tra Ia Cafa d’ Auftria , 
e Ia Francia forte per ftabilirfi . MS. 

VIIL Parere , fe fi do verte mandare Oratore in Spagna a 
rapprefentare le cofc dello Stato di Milano . MS. 

IX. Vita dei Salvator dcl Mondo. MS. ncfdoanfit idem, 

quod numero II. dedimu*. 

X. Dell* Eccellenze di Maria Vercine. MS. 

XI. Difcorfo di Paat per interpofizione dei Romano Pon- 

tcfice . MS. 

XII. Difeorfo per le novitit dei Forte di Monaco. MS. 

XIII. Dilcorfo lopra le qualita di un giovane Cavalicre_ , 

che dovrebbe fervire d’ Idea a tutta la nobilta . 

MS. 

XIV. Pntfatio ad Decadum Hift. Ripamontii lib. III. Ic- 

3 itur in hujui Operibut. 

i ant omnia, ut arteric Picinellut , apud fupra- 
ditium Comitem Cavatium a Somalca , imo af- 
ferebar idem Pirinellui , aut fomniabat , quod 
anno MDCDCVIU- actu Typis cudebantur, uno 
aut pluribus Voluminibus ni fol. Qu* verd no- 
tata funt numeris III. & IV. rcperiuntur penes 
Canonicum Joannem Andream Iricum , mihi 
fumma amicitia conjunftum . 

Videndus eit fupra memoratus Picine Ilus in Athe- 
n*o pag. 34). 


C M L X X X I I. 
LEGNANUS JOANNES. 


S Uoervacaneiim effe duco quod fcripfir aliunde- 
oofliffimus CaGmirus Oudintis in Tom. IU. de— 
‘Scriptoribus Ecclefiar antiquis , circa Joannis Lc- 

J jnani , five de Lignano * ut ipfemet plunbus in locis 
e nuncupavit , Patriam , eo quia Viro lupradiHo 
“nullum dubium effe debebat , quod Mediolanenfis 
fuiflct , non autem Bononienfis, etfi in ea Urbe per 
.multum aevi Jus Canonicum, 8e Civile ipfum docuiffe 
certum Gt . Etenim Joanncs noder oriundus ab Op- 
pido Legnani nomine, nemine reluHame, Familiam 
non tantum , atque Mcdiolinuin , fcd Jurifpetitiam- 
iplam illuftravir , cujus Princeps a fere omnibus fuse 
astatis nuncupabatur ; natus clt igitur Mediolani, ut 
afferit Cl. Sitonus, patre, cui nomen erat Comes dc 
Oldrendis , quod primum fuit cognomen illius Fa- 
milia;, ut jam monuimus in Gafpare dc Legnano . 
Gloriari quoque fummoperepoteft patria mea charif- 
fima , ob moram tam diuturno tempore in eadem ab 
eo peraHam, & ob Legationes pro ipfa ad Summum 
.Pontificem habitas .Uxorem duxu Novellam Fcderici 
Catdarini , celeberrimi illius Jurifconfulti And rea 
geniti , filiam, et qua procreavit Baptillam , ab eo- 
que reliqui nobilifTimx Gentis Legnanae Bononien- 
«ns, ufque in hanc diem magno cum decore fulgentis, 
prodiere. Vir nofter philofophico ingenio , fplendicfi 
nabitus pariim ftudiofus fuit , qui femel ad nuptias 
invitatus - , & ob vilem vellem negleHus in infimo 
•loco pofitus ell . Itaque ubi ob vulgarem cultum nul- 
lam virtutis rationem haberi vidit , purpuream to- 
gam fibi afferri juflir , & e menfa furgens in fuperio- 
re loco , quem fibi deberi exiftimabat , eam co’- 
locavit , illud praffarus : Vellem coluiftis , ve- 

llem habetote , quo diflo omnes ob fatSlum admi 
rabttndos , & pudore fuffufos relinquens difccffir . 
!’Difcip!inas , & earum ftudiofos mirifice adamavit 
‘inter quos fuit Paulus Leazamn? , quem paulo ante 
laudavimus . Anno MCCCLXXI. cum Gregorius 
XI. Summus Pontifex Collegium , quod vulgo Grc- 
gorianum vocatur , condere in aedibus Pepulonmu 
Bononiae inftiwiffec , inftrumenti emptionis earum- 
conficiendi cura demandata eft Jo. noftro, ut teftatur 
Ghirardaccius in Hiftoria Bononienfi loco citando . 
Bis Bononicnfium nomioe Orator ad eundem Pontifi- 
Tom. II. 


A Iccm Gregorium XI. miffus fuit, annis' nempe MCCC*- 
‘LXXVI., & MCCCLXXVII., k quarum Leg itionum 
ultima , & ab Urbe Roma ad Bononienfem reverfus 
Vicarius Generalis Pontificis fadlus eft , ut afferit 
fupradiHus Ghirardaccius . Quandoquidem vcr6 
dc eodem Summo Pontifice loquimur , qua; ad Au* 
Horum nollrum fcripfit Cliriffimus Pancirolus appria 
mc pertinentia , juvat hic promere : „ Cum ver6 
„ Gregorius XI. cx Galliis Romam reverfus decef* 
„ fiffet , Cardinales , armaro populo Romanum, aut 
„ Iratum Pontificem efflagitante , Urbanum VI. 
,, Pontificem renuntiarunt; fed cum armorum metu 
„ fc id fcciffe affeverarent , Clementem V. clege- 
„ runt , unde orto fchifmate , Joannes cum Balao 
„ caufam Urbani feriptis llrenue defendit .• Erat tum 
B j ,, in Falifcis ( nunc Montem Flafconem vocant ) 
quem dc fe beneraeritum Cardinalis dignitate li- 
benrer fc honcilaturum fuiffc Pontifex dixit , nili 
i „ conjugatus co honore frui non potuiffet , cui Jo- 
,, annes . Nolle fe , inquit , f .inguina* pauperibus 
,, deftinotum bibere , fed ex (udo*e manuum fuarum^ 
„ visurum , cum fibi Dent concefiifet , «f laboribus 
,, poffet vitim fufJinere . Tum Urbanus, po(fet t ait, 
„ etijm habent patrimonium ex reditibus Ecclefia vi~ 
„ vere , fi velit ; 8e ut erat eruditus , citavit Glof- 
„ fam id narrantem . At Joannes , inquit , 

„ & Pontifex ex bonis Ecclefi* vivere , fed non di~ 
„ tare nepotes , his fe non indigere fignificans , 8c 
„ cognatis dandi fugiendam occafionem . Extat de— 
liac re Epi.lola Joannis noilri , quam nos inter ejus 
Opera rcccnfebimus . Nihilominus tamen Joannes 
Romam ad falutandum Urbanum Pontificem crea- 
tum profcHus , ab illo benigne & comiter exceptus, 
& dimiffus cll . Dedit autem illi idem Urbanus 
Sextus duos pileos rubeos ab Philippum Caraffam-, 
& Bartholomxum Mezzavaccam deferendos , uti 
Cardinales recenter faHos , qua occafionc extac 
Oratio ad unum ex iifdem Cardinalibus ab co habi- 
ta , in Templo Divo Dominico facro Bononiae , 
quam omifit Odericus Raynaldus, ut fuo loco dice- 
mus . In fine veri» ipfc Joannes ita dixiffe legitur ; 
„ Qyiacrgoolim fcholafticl doHrinl filidilcHilfime, 
„ nunc ratione dignitatis, & officii pater reverendiffi- 
», mc , SanHifs. Pater , & Dom. nollcr Dom. Urbi- 
„ nus foli divina providentid SacrolanH® militantis 
„ Ecclefije Papa VI. vos promovit ad Cardinalanas 
„ apicem , auHoritate fpcciali in hac parte mihi 
„ conccffa , & commifla per praefatum SanHifs. Pa- 
„ trem, 8c Dominum, ut uni ex Cardinalibus, dc— 
„ quibus praedixi , fuper caput tuum imponam or- 
„ bcm , quem una cum aliis cardinibus fuilenta &c. 
„ Ad honorem Dei omnipotentis, 8c gloriofa; Virgi- 
,, nis Mari*, Regis, Reginx Coelellis, 8c Beatorum 
,, Apollolorum, & Beatorum Nicolai, & Dominici 
„ Confeftorum , fub quorum titulo conllruHa eft 
„ ha»c venerabilis Ecclcfia , & totius Curiae rrium- 
„ phalis . Ad honorem, Sc exaltationem SanHiffimi 
„ Patris , 5c Domini , Domini Urbani foll Provi- 
„ dentit Divint Papx VI. & SacrofanHx militantis 
„ Eccicfix ad falutem, 8c quxtem hu»us almae Civii 
,, ratis , nccnon divinalis Studii Bononienfis, affumo 
„ hunc orbicularem pileum, &fuppono capiti tuo8cc. 
Anno MCCCLXXX. c^cunte Junio , denub fuille— 
Roma , teftatur Rodericus Bemardi unus ex Le- 
gatis Joannis Regis Caflell* ad Pontificem in Rela- 
tione lua , quam fervari afferit Oudinus in Codice— 
MS. Colbcrtino num. Rif. In ea contendit quoque— 
idem Rodericus , quod Congrcffu habito aim Joar£ 
ne noftro fuper eieelioncm Urbani VI. , & Librum- 
i a Legnano feriptum pro defenfione ejufdem Pontifi- 
cis, in mentem veniffe ejufdem Aufloris noilri , non 
I bene ea, qux in Conclavi a Cardinalibus a£la fuere , 
fibi relata extitiffe. Sed cum inrtitutum noftrpm mi- 
nime fit de fimilibus controverfiis hic agere , LcHo- 
rem remittimus ad fupradirtumTom. III. Operis Ou- 
dini , in quo tota Senes legitur illius Congreffus Ro- 
F mz 


797 LE BIBLIOTHECA LE 79? 

orta foit controverfia , in qua Barbaria , Socinus * 
Ruinus , Corneus , Crotus , Viri omnes celebratHfi- 
mi confuluerunt . Obiit Bonont® an. MCCCLXXXITI. 
die XVI. Februarii, fcpultufquc Fuit apud San&unv- 
Dominicum cura magno Virorum Principum ejufdcin 
Urbis concuriu , inter quos adititifle etiam Funeri 
ejus Philippum Caraffam Cardinalem adducit Ghi- 
rardaccius. En Epitaphium Seputchro ejus inferiptum 

FRIGIDA MIRIFICI TENET HIC LAPIS OSSA IOANN1S 
IVIT IN ASTRIGERAS MENS GENEROSA DOMOS 
GLORIA LEGNANI T1TVLO DECORAT VS VTROQ.VE 
LEGIBVS ET SACRO CANONE DIVES ERAT 
ALTER ARISTOTELES HIPPOCRAS ET TOLOMAEI 
SIGNIFER ATQ.VE HAERES NOVERAT ESSE POLI 
ABSTVLIT HVNC NOBIS INOPINAE SINCOPA MORTIS 
H E V DOLOR HIC MVNDI PORTVS ET AVRA I ACET. 

ANNO MCCCLXXXI1I. DIE XVI. MENSIS FEBRVARII. 

L. B. 

HOC OPVS FECERVNT IACOBELLVS ET PETRVS PAVLVS FRATRES 
IO AN. LEGNANO BONONIAE DOCENTE. 


msc habiti «ner Auctorem noitrum , « Rodcricum- 
Bemardi, qui fatis aliqqurn ccnfctur lc£tu digniflimus. 
Monens autem loanncs noder , libros extra Fa- 
miliam fuam , Teltamcnto alienari prohibuit, 8t fi Bap- 
lifta, quem upicum filium habebat, fine liberis decefiif- 
fet. Collegium Studioforum inlbtuit, fcd natis podea 
Guiliclmo , 8c Georgio nepotibus , id evanuit . Prae- 
dia nonnulla in agris tam Mediolanenfi , quim_ 
Bononiunfi haeredibus reliquit, inter quos poftmodura 


Hi «ximli Sculptores erant , qui Maufolxum fupra- 
diftum elaborarunt . 

H«c funt tanti Viri Opera a nobis diligcnriffime 
«xprefia, qu* immortalem Joannem noitrum faciunt. 

I- Txa&Jto» de Bello , quem compotitum fuiffc anno 
MCCCLX. docet Codex num 978. Bibliotheca: 
Colbertin*. ubi fic h ibetur, tefte Oiidmo „ Ex- 
plicit Tradatu» de Bello editus fic compilatus 
n per me Joanucin de Linyhuio minimum- 
n utriufquc Juris Dodorem ia Jtudio Bononix 
„ annoMCCCLX. pe.idciuc Ioni exercitu centra 
n Civitatem. Adcft quoque MS. in Bibi. Regine 
Sveti*, nunc in Vaticana num. jdj,. cx Monr- 
. faucon Bibl oth MSS. Tom. I. pag, 11 Editus 

veib Mtdiolani , efnd frntrtt dr Li prono , an. iji/. 
cum Trad.uu Paiid s dc Puteo de cudcm mate- 
ria* Iu hac editione poti verbi fupr.tdida, pen- 
dente forti exercitu in Civit item, legitur «quod 
„ c.mfurn dedit huic Tiidatui , ut fchol iribus 
„ tunc cuufa fo.et exercitii , fic Dodorum fiibjicia- 
n tur corredmni. „ P.tulus Antonius vero de Li- 
gnario ex filio Nepos Joannis nofiri , fic J. C Coi. 
Bononiae , Additiones ad eumdem Tr.td.itum de 
Bello fcripfit anno MCDI.XX , fic impreff* funt 
laurini 15x5. n> 4. Adfunt etiam MSS. in Br- 
blioih Colbertiua Cod 918. te ile Montfauconio 
Biblioth. MSS. T. I pag, oj8. 

IX. Traditu* de pluralitate Beneficiorum . In Codice. 

*77X. Bibliothecae Colbertin* idem legitur, quod 
fic in editione ejufdcip Operi* anno 151» Panjiu 
actu, nec non in altera Mediolanenfi uipramcnio- 
xata anno inj, videlicet „ per Dominum Joan- 
n nem de Lignaim J U. D. in Urbe tunc cx- 
„ ccIFcntiffirai in Chrifto Patris , fic Domini D. 
M Libani Divini Providentia P.ipre V. portea— 
» Canoniz.ui fice. Extam quoque hi duo TradUtus 
ui Tom. XVI. rr.^ttuuin Juris 
IH. TriUUtusde Amiciti 1 , qui incipit „ Circa circulum 
„ amiciti* „ . Extat in Tom XII. CoHeftionii 
pluries citat* Tr-ict ituum Utriufquc Juri' p ig.117 
quem librum „ de Pace fic amicitia infcripxum 
„ efla in veteri Codice Cantobrigienfi Dumus 
„ b. Petri, teiUtur Thomis Jamcfius, in Catha- 
„ logo MSS. Cantabiigi* Academi* . 

IV. Ttadatu» dc Ccnfurts Eccicftafhu* incipit ,, in Tra- 
„ datu de Coifiira Ecclcfiurtiua „ . Extat in- 
fupr-idivto magno Opere T cadatuum Turis Tom. 
XI V. pag. 107. habetur quoque imprrOut Medio- 
Urn , gtr J ornum Jocabam & fracti de Lipuno , 


B 


C 


D 


fine anno , hoc titulo „ dc Ecdefialiico interdidu^ 
H fic dc Cciifura Ecclcfiaitica , fic fic eft fini* 
„ hujus Trad itus compotitus per Fxccllemifltmum 
„ J. U D. Dominum Jo. de Lienann dc Mediola- 
» no feripeus in Generali Concilio Balileenfi , per 
,, me Jo. Tollcner de Dyedcm • anno Domini 
„ MCDXXXV 1 . in profudo divifioni* ApoOolo- 
* rum. 

V. Commentaria in omnes Decretalium libros VoL V: 

MSS Reperiuntur in Biblioth. Ecclefi* Cathe- 
dralis Paiavma, telbbus Mantua , fic Bellau.cra 
locis ad calcem citandis . 

VI. Commentarii in Clcmentinas . Ita afleritCard.Fran- 

cifcus Z.ib.irclla in Procmio Lcctur* fu* (upcK 
Clemcm-nis . 

VII. Epifiola ad Petrum de Luaa Cardinalem die Xv III. 

Augufti anno MCCCLXXVUI. feripta , ut cuna 
cctcrofque Cardinales dehortaretur ab cleau>- 
ne novi Pontificis adverfus Urbanum . E*tat ek 
integro In Codice n. 8ti« MS. Bibliotbec* CoV- 
bertm*, tefte Oudino. 

VIII. Oratio h/bita od Cardinalem ( puto Caraffam ) five 

ad Banholomzum Mezzav aceam , occufione qu» 
ei tnbueb.it pileum rubrum , ut fupra monuimus - 
Extat in Codice MS C-olberrino n 814. 

IX. Tradam» pro defenfione Ffodiouis Urbani , quem- 

dc fictu Ecclefi* inferiufit , editus anno 1 179 » 
menfe Augullo , ut ipic aflerit in eodem Tra- 
dat u in duas parte» divito , fecunda pars ver6 
hunc titulum profert s Teni* fic ultim* Allcgario» 
nes Joannis de Lignano. Extat in Codice MS. 
fupradid* B:bl. Oolberrin* n. 81 J. , fic ex eo 
frag.i enta qu*d.im edidit Odoricu* Rainaldu» ajl 
annum 1178. §. }8. , illum verfi miffum effe 
ad Univcriitatem Parifienfem ab Urbano Ponti- 
fice, fidem facit Rodericus Brmardi in duuono 
fua ad Joannem Rcecm LiUl e ll * dc hi», qu* ipfe 
egoiat Rom«cum Urbano. Ipfa relatio extat ux 
Codice Harlcano, ut diximu», tefte Oudmo . Cl. 
Baluzius verb in notis ad Vitas Pap. rum Av*- 
nionentium dubitat an iitius Traditu» (kAudoc 
Lignanu» , fed prnter omne dubium ell , cx <a« 
qu* fupra in V'it.« retulimus . Meminerant m.ju* 
Scripti etiam Peti, de Florcntals Prior Ho- 
rcfficirfts , in Chronico , in Vita Clcmcnii» 
VII. his verbis : „ Pendente vero ut pu-*tcr- 
„ tur pix.iivto fthifmate , plurimi Doaoiura- 
„ Legum fic Juris Canonici , TradXtus compo- 
„ fununt . Qiiorum primus Doni. Joh de Li- 
t , nhi.uio Tractarum edidit, in quo .lihrmatEIe- 
„ cbonein didi Urham efle Mnonicam , tpuuu* 
m que cfle vemot Pupam. Abba# veso S. Veda- 


*i w* 


Digitized by Google 


799 


LE 


SCRIPTOR. MEDIO L. 


LE 


800 


t , fli , Regi* Franci* Confiliarius , Do£tor dccre- 
„ totum, fecit alium tractarum , in quo afTcrit 
„ Electionem Urbani effc nullam , fic Clemen- 
„ tem forfe verum Papam . Qjiibus tra&atibus 
„ cum eorum qutfticinibus 8c determinationibus 
„ propter fui prolixitatem otnittimut 6cc. 

X. De Pace, five de Pace anime . Reperitur in Codice 

MS. Colbertinc ejufdem Bibliotheca n. 68 5. Ex 
Oudino. 

XI. Tra&atui de Horit Canonici* , hoc habem initium i 

M Ad honorem illius &c Ezt.tt in Tomo XV, 
Colledionii Academi* CantabrigianC* , tcfte_, 
fupral lud.ito Thoma Jamefio . 

XII. De Reprefalii* Pafm , 1487. fit* Im prtffbr it iwmritc— , 

m 4. rarif*. 

Hujus tam celebris } C. ampliffime omnium mentionem 
facit cit. Oudinut,Stcph. Baluzius in Notis ad Vitas 
Paparum Avenioncnuum pafliro , ftd potiflimum- 
cof. 1400 tc fcqq Paulus Frehieru* in Theatro 
Virorum eruditione clarorum pan. II. SeCt. IV 
p ag- 789- p °3 Hieron. Ghilinum , in Theatro 
*** Virorum litteratorum . G nidus Pancirolus 

libro de claris Legum Interpretibus pag. 54+. 
Marcus Litta de Urbe Mediol. pag. aj. Ghirar- 
daccius in Hift. Bononienfi pagg. joj. j50.Sc 371. 
Bumaldus in Minervalibus Bononienlibus , Pom- 

E jus Scipio Dulphiut in Chronol. Famil. Nob. 

non. pag. 4}). Francifcus Amadius in Nobil. 
Bonon. pag. 119. Joannes Petrus Crcfccntius in 
Amphitheatro Rom. p. p. pag, »57. Mortggi«_, 
Leander Albcrti , Trithemius 8 c Fabricius in_. 
Hift. Ecdef. Pieindlus in Atbeuoo pag. J04. Si- 
tonus in Chronico p. p. An. 47. pag. ij. aliiquo 
innumeri . 


C M L X X X I II. 

LEGNANUS JOANNES PETRUS. 


G Rammarici regulae tam ab Emmanuele Alvaro, 
quam ab Horatio Turfcllino , inter Societatis 
lefu Patres do&ilTlmis di£lata? , minime deterruere 
Joannem Petrum Legnanum , quin & ipfe fuas ede- 
ret , fperans in meliorem formam , atque clariorem , 
methodum Lingui Latinz in publicum proferre , 
ideoque Volumen fub nomine Hypomnema typis de- 
mandavit . Floruit Vir ilk in Congregatione Somaf- 
• chenfi medio Sxculo nuper tranfa&o , quum anno 
retatis fuz XVII. , Chriffi MDCXVin. dic m. Junii 
facrura habitum induerit in Collegio S. Marii Se- 
creti huius Urbis. Nil amplius a Suis edifeere mihi 
licuit ; idcoquc tantlim addere pofTum ex ejufdem- 
Prxfariuncula , atque ab Epiftola Nuncupatoria Pauli 
iBflJBl Legnani ex eadem Somafchenfi Congregatio, 
ne , qui Librum , ut ipfius verbis utar , precibus , 
blandiciifque Auftori abftuht , & typis cacre cura- 
vit , quod Joannes Petrus alia Opufcula tam ftrifto , 
quam folato fermonc feripta , prilo parata habebat 1 
dolenti um igitur cit , quod & ipfa forfan perierint . 

** En titulus Opufculi fupradi&i 

. I. Hypomnema in multiplices omnium fere verborum ufu 
magis vementium fenfus , Litterarum amatoribus , 
& iludiaf* preci pue Juventuti peraccommadum- j 
Pauli Ttmiln Legnani RR. PP. Somafchcnf. Congrcg. 
, Alumni Prothymia in lucem editum . Ad lllulfrifit- 
mos , 6c ornatilfimos Ephebos DD. Jo. Baptiilim- , 
fle Andreum ab Auria , ac DD Hieronymum , &z 
Joannem a VVatevilla. MeJwJani apud Trtvgrapbxji 
flihUtilxc* AmirofiaM*, 161 j. m 8. 

Laudatur ia Schedis MazzucltcUwtui . 


C M L X X X I V. 


LEIN ATIUS JOANNES STEPHANUS. 

T Emplum S. Marii Fulcorini nuncupatum hujus 
Urbis , quod nunc a fundamentis magnifice erc- 
dtum vifitur , eximia libcralitate Eminentiis. Archie- 
pifeopi hujus Metropolis Bcnedidti Herbi Odefcal- 
chi nuper fandtiflime , ut vixit, defuntfti , duobus 
fere jam Siculis tranfa&is pene dirutum , propriis 
fumptibus reflauraverat Jo. Stephanus Lanatius Hic 
Sacerdotali viti optime deditus Prxpofituram fupra- 
difti Ecclefii obtinuit temporibus difficillimis, ideo- 
que non minus pietate , quam munificentia dudtus f 
pnter Templi fupradidi rcflaurationem , nonnulla»- 
Bona Pripofituraiia vindicavit, deinde in pauperibus 
fublevandis , non tantum *re , quam Orationibus in- 
cubuit , maxime in effugandis a pluribus Fncrgumo- 
nis Dxmonibus , quorum causi affligebantur ; totus 
ideo animarum faluti deditus , magnam apud omnes 
exiftimarionem promeruit , ita ut cum a <1 mortem.. 
pcrvcnifTet anno Domini MDLXXVI. incredibili pi- 
ne concurfu , cadaver ipfius ad fcpulturam delatum- 
fit . Scripftt Vir ifle optimum Librum , quem fuis 
fumptibus edi imperavit Hifpaniarum Rex Philippus 
II., ideoque Autffor pines do&os , $c pios homines 
fami nunquam erit moriturus . 

En ipfius titulum 

I, Volumen Horailiarum fe S. Ambrofii Epifcopi , 8c Doe 
ttoris libiis contextum , opera , & ftuclio Stcphuni 
Leiiiatii Presbyteri AlcdioUnenfi* , & EccleG* S. Ma- 
ri* ad Fulcoii.ium PrcpoGri . AJ Amplifs. 8c Opr, 
S. B. E. Cardinalem Carolum Borrom*um Archicpi^ 
Tropum Mediolani . A ni utrem , tx OiOH 
S.infJ. 

PicincJli Athcncum pag. j»p. 


C M L X X X V. 


v^ 7 i 


LETI GREGORIUS. 


Regorius Leti Hieronymi filius , quem invito 
vj animo inter Scriptores clariflimi hujus Urbis 
recenfemus , natus efl Mediolani dic XXIX. Maji 
MDCXXX. Cum Marcus ejus Avus Familii Bono 
nicnfis unicum germen fe Romam contuliffct, ubi cx 
Aulico Cardinalis Aldobrandini Anconam rexit , 8c 
pofl alias dignitates impletas obiit annoDeipari par- 
tus MDCXXVU1. cum Arimino prxeflec Duos re- 
liquit filios Auguftinum Francifcum , ntque Hierony- 
mum ; quorum primus Clericali militii fe adfcripm, 
alter vero arma fecutus Ducis Etrurii Peditum Tri- 
bunus Mediolani tandem fedem fixit dtafta Uxore— 
anno MDCXXVIU. Ex eo genitus ell Grcgorius , 
qut apud PP. Societaris Jefu in ('ollegio Cofentino 
ad annum ufque MDCXL1V. lludiis operam dedit . 
Romx quoque aliquantifper commoratus in Patriam 
rediit . Cum autem Augulbnus Francifcus Patruus 
Aquzpendentis Epifcopus eum ad Ecclefiallicam vi- 
tam adducere conaretur , Gregorius & Clerum > Sc 
arma indignatus in Galliaa , Patruo relirto , conten- 
dit . Eo in itinere Janu® cum Domino de Saint-Lion 
Calvini alTecU amiciti3 initl , ex eius familiaritate- 
corrupto intcllcdlu animum ad Hircfim convertit . 
Inde Genevam profedus , ejus Urbis Religionem- t 
8t Politiam apprimi didicit . Laut tnam cum venif- 
fet, Joannt Antonio Guerino Phyfico clarifiimo adhi- 
fit , & Calvintanos errores ejus intuitu profdlionc_ 
publica amplexus anno MDCLX. Geacvam regrefTua 

cum 


Digitized by Google Soi L E rBIBLITOHECA L E So* 


cum lingulis quibufque dcxfVis Viris , praferrim vero A 
cum Italis commercium iniit . Poft annos quatuor- 
aecim ejus Urbis Civitate donatus eft gratis , quod 
ame ipfum nulli contigerat . Armo MD .LXXlx. in 
Gallia? abiit , poliea in Angliam , ubi a Carolo II. 
Rege benigne exceptus , & donis decoratus Hillo- 
riographi muneris etiam recipiendi fpem concepit . 
Hiltoriam ibi Anelicam , fea parum foeliciter Icri- 
pfit , ideo Amilelodamum contendens anno MDC- 
LXXXII. Hiftoriam ejus Urbis publico decreto con 
fcripfit; ubi etiam anno MDCCI. die IX. Junii diem 
claufit mcnfe accumbens inter geminas fuias x tatis 
fuse anno LXXI. 


Scripfit 


B 


I. 

II. 

III. 

IV. 


VL 


VU. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 


XII. 

XIII. 

XIV. 


Teatto Gallico, overo Ia Monarchia ilclla Reall 
Cafa di Borbonc in Francia iotro i Regni di 
Enrico IV. Luigi XIII. c Luigi XIV dall' 
anno MDLXXII. ftno ali’ anno MDCXCVll. 
Jm AmfUrdam , ttfpt. • 1^7. Tomi V II- in 4 
cum figunt sci: cis . 

Teatio Belgico, overo Ritratti I florio , Politici, 
c Geogi.ifici delle ferte Provineie unne . At— 
AmfUrdam , 1650. 7 sm U. in 4. cum figuris 
■neis . 

Teano Britannico, overo Ifloria della gni'de_* 
Brctagna. Ibi ,1684. in it. Tom.V. HocOpua 
primum vidit lucem Londm Vol. II. i» 4. 

Letalia regnante, overo Dcfcrizioiie dcllo flato 
prefente di tutti i Principuti, c Repubbliche 
d’. talia. InGeneva, 167$ Tomi IV. 1 n ix. Ti- 
tulus primus quo prima editio inicribebutur, 
iic fuit : Dialoghi idonei . Haec fecunda edi- 
tio plures additiones habet, utpote indicem* 
Virorum illuArium , ac indoarmtt infignium. 

Vita dcl Duca Valemino , detro il Tiraimo di 
Roma , dderitta da Tomafo Tomafi , con un 
aggioma di G L. ( Grcgorio Leti ) In Montt- 
tbtaro, 1670. ht ix. 

II Ncpoiifmo di lioma , overo Relazionc dclJc 
regioni, che muovono 1 Poniefici ulP.iggran* 
dimento deWYpoti j dcl bene, e male, chc_> 
h.mno portato a IU Cliiefa dopo Sifto V. Al* 
Amfierdam , 1 667, in ia. Hic liber in linguam 
G illicam translatui impreflus fuit in Belgio an. 
*to 3 >. I ' «i II- i ■ ia. & Stodegardie latino fermone 
»«4. 

Itinerario della Corte di Roma , overo Teatro 
dcllu Sede Apoftolica , Dataria , e C ance ll.iria 
Romana TaUnza ( cioe Gnieva ) 167$. Tom. 
IIL in ix. Prima pars hujus libri jam prodie- 
rat anno 167%. hoc titulo? „ Li prccipizj dcl- 

,, ta Sede Apoftolica , uveto Ia Corte ai Roma 

» pcrfeguit.ua, e perlcguirante . „ 

L’Euiop.i Gelof.t, o Gclosii dc' Principi d*Eu- 
ropa. In Colonia (ciofc Geneva) 1671. Tam. II. 
n ix. 

La Fama G.lofa della Fortuna, Panegirico fo- 
pta Li N.ifcita, Vita, Azioni, Governo, Pro- 
gredi, V u tone , Gloric , e Fortune di Luigi 
il Gunde. In G ex, 1680. in 4. 

La Monarchia U nivei file dcl Rc Luigi XIV. 
In A-nfierdam, 1689. Tomi II. in ix. Contra.* 
verb hoc Opus aliud publici jutis apparuit hoc 
titulo : L’Europc rclufcnec du Tombcau de • 
M- Leti, ouRcponfe a la Monatchic Univer- 
fcle de Louis XIV. Par L D. M. D R. n_ 
l itreebt , ifipo. in ix. denuo AmfUlodami iiu. 
lingua Gallica anno 1689. 

IRoria Ginevrina , o fia llioria della Cirta , e— 
Rcpubblica di Geneva , cominciando dalla fua 
prima . ondazione fino al prefente . In Am- 
flerdam , 1686. Tomi V. m ix Pars hujus Ope- 
ris, regimen Eccldufbcum ,8c Politicum con- 
tinens, typis data fuit ab Auttorc lingua An- 
gina anno 1681. , 

Ccrunoni.de Ifloiico, c Politico. In Amfierdam, 
108;. Tomi VI. m ,x. 

Ragguaglj riloiici , e Politici dclle Vini , t_ 
Auftimc neccflaric alia confervazione devii 
Stati, con infiniti efempj. In Amfierdam , 1089. 
Tom. IL in 8. denuo 1700. cum pluribus addi- 
tionibus, Sc iterum lingua Belgica. 

Vifioni Politiche fopra gl’ interdii pii reconditi 
di tutti i Prcncipi , e Repubbliche di tutta la 
Criflianita . In Germania (cioe Geneva) 1671. 
m ix. 

Li Scgreti di Stato dc’ Prencipi d*Europi rive- 
lau da varj ConfciTori politici, con aggioma. 


C 


D 


E 


XVI. 

XVIL 

XVIII. 

XIX. 


XXI. 

XXII. 
XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVIL 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 


conftderabili . In Colonia (cioe Geneva ) 167$. 
Tomi III. tn ia. 

11 Livello Politico, o (ia la giufta Bilancia , nel» 
la quale fi pef.lno tutte le maflime di 'orna, 
ed azioni dc' Cardinali viventi . In Cartellana 
(ci"C Geneva) 1678. Tomi IV. in ix. 

Diuloehi lllorici , overo Co-npcndio 1 flor ico dejl' 
icafl.i, e dcllo flato prefente de’ Prcncipi , c_ 
Repubbliche Italiane. In Geneva, i&Sj. in ix. 

Dialoghi Politici, overo la Politica , die ufano 
in quefli tempi i Prcncipi , c le Kcpubliche 
Italiane per confervare 1 loro Stari, e Signo- 
rie . In Geneva, 1 666. Torni U in ix. 

Vita di Sifto V. Lofana , i«i<Sy Tomi II in {a. 
Iterum AmfUlodami anno ioHj. cum additio- 
nibus, denub Partfiit in Gdlicum ferpioi.tnu. 
yctf.i anno 108). Vol. Il & alibi jduries. 

Vita dei Cattolico Re Filippo II. Alonarca def- 
le Sp.igne. In Coltgni ( cioe Geneva) 1679 T<* 
mi II. tn 4. Iterum in Gallica lingua anno 

„ » 714 - 

Vita dell' Invitt iflimo Imperadore Carlo V. Au* 
ftriJco . In AmfUrdim, 1700. Tomi IV. r» ix. 
In Gallicum fermonem vetfa fuit a filiabu* 
AuQoris , editaque in IV. Vol ut fupra. 

Ifloria , overo Vita di Elifabetta Regina d’In- 
ghil terra, derta per fopr.uiomc, laComedian- 
tc Politica. In dmfltrdam ,ity\ Tom. II. m ia. 
Et lingua Gallica anno fequcnti. 

Ifloria , o Mcmorie recondite fop» la Vita di 
Oliviero Cromucle detto il Tiranno 
Vizj , ed il Prencipe fensa Virtu In Amfhr - 
dem , i6<ji Tom. II. in 8. Item in lermonc^ 
Gallico .1111101694. 

Vira di Don Pierro Giron Duca d'Ofluna. Al. 
Amfierdam , 1659. Tomi III tn ix. & in Gal- 
licum idioma conveifa m Pariti , 1700. 

Ritratti Iflorict , overo Ifloria dcll’ impeto Ro- 
mano in Germania. In Am/Urdam , idSp. To- 
mi IL in 4. 

Ritratti Iflorici , Politici , Cronokgici , c Gc- 
nealogici della Caf 1 Screniflrma , ed Eieuor^le 
dr Brandeborgo. In AmfUrdam , 1687.700» IL 

m 4. 

Abregc de 1 ’Hifloirc de la Maifon Sereniffime-^ 
& Elcitor.i le de Br.mdcbourg , ccritte par Gce- 

J ;oire Leti en Italien, fle tr. idui te cnFrai ^ria 
uivant 1 'Extrait , 8c par les Soin« dc l'Au- 
teur . A AmfUrdam , 1087. in ix. 

Ritratti Iflorici, Politici, Cronologici , e Genca- 
loeici rlcl l.t Cafa Screniflima ed Elcttorale di 
S.ilronia. In .imjlerdam , 1688. Tomi II.' in 4. 
Vita di Donna Maidalchini dalPAbbite Gti.ildi 
( ciofc Gregorio Leti ) feritru . Ragnfi ( cioi 
Geneva ) 1 666. in ix. anno eodem Gallico 
fermone edita apparuit Lugduni Battavorunf. 
Roma piangente, overo Dialogbi tra il Tcvcrc, 
e Roma. At Leida , ■ 666. in ix. eadem Gal- 
lici lingua Avimone ( feu verius Geneva ) ap- 
paruit eodem anno . 

HSindicaro d’AlL(Tuidro VII. coi fuo Viaggio 
nelPaltto Mondo, abfquc loco . & nomine^. 
Typographi, 1608. ia ix. Gallice rcimprdTua 
anno fequenri. 

II Cardinalifmo di Snnra Chirfa , non fignato 
editionis loco, i($>8. Tom. III. iit ix. 
Ambafciau di Romolo a Roma, uclLi quale vi 
fono aiinriE tutti i Tr.mati , Ncgoziati, Sa- 
lire cc durante It < cde Vacante . Bruxellet 
( iddl Geneva) 1671. in ix. fle ibidem nomine 
Coioma mula anno fequcnti. 

Gli Amun di Carlo Gonzaga . Geneva , finc_* 


anno, in tx. 

XXXV. II Vaticano languente dopo la morte di Cle- 
mente X. con li rimedj , abfquc loco , 1 677J 
Tom. III. in ix. 

XXXVI. II Prodigio della Natura, e della Graaia Poema 
Eroico fopra 1 'intrapreft il’lnghilterra dcl 
Prencipc d'Orunges , abfque loco, fle anno » 
cum figuris. 

XXXVII. Strage de’ Rifbrmati Innocenti , abfque loco, 8c 
anno, in 4. 

XXXVIII. R. Bandita : Difcorfo Accademico prefentato 
agM Umorifti di Roma . In Bologna , 1651. 
in ix. 

XXXIX. Critichc Iflorichc, Politiche, Morali , Economi- 
chc, 8c Comiche. Sopra-le Lottene antiche, 
c moderne , fpirituali , e temporali de i Sta- 
ti , e dcllc Chicfe . Primo Italicfc , poflino- 
dum Gallice ciit*. In Amfierdam ,10^7. Tom. 
II. m ix. 

XL. Lei ere fopra difFercnti .Materie . At Amfierdam, 

1700. 'Tom. II. in 8. 

Praeter raccnlit.i Opera, qiut Gregoriui ut fuL. 


re- 


Digitiz® 


Google 


xv. 


8oj LE SCRIPTOR. MED IO L. LE 8o+ 


recognovit , alia fune qua Au&or rcfbuir i te A 
oh urinam vel nulla, vel puriora produxitfet! nam- 
t juAiflimam S. R. E. Cenfuram non fubiiffet . 

E)u* Elogium confcripfit Le Clere , cui filiam Audior 
def ponderat , ut refert Morcriui in edic* Amftdoda- 
mcnfi ( fle imer A udiori* Epiilotai . 


CMLXXXVI. 


de LEUCO PAGANUS. 


B Eatus Paganus a natali folo , quod cfl Leucunru 
munitiflimum Ducatus Mcdiolancnfis Callrunu, _ 
nuncupatus f in Urbe Bergomo , ex ipfius Samfli " 
Dominici manibus P radicatorum habitum lufccpifle 
narratur . Hinc fa&um ell , ut fuuin Bergomates 


; ajTerant , quos inter Calvus in Scena Litteraria Eru- 
ditorum Bergomenfium parte prima pag 419. iiL. 
errorem etiam indu£us ab altero Pagano B.rgomen- 
fi, qui poft obitum nothi floruit anno MCCCXXIIL 
tdle Leandro Albcrri fol. i}6. Iit. B. 8c ex eo Q.ue- 
tiffius in Scriptoribus Ordinis Pridicat. ad an. MCCC- 
XXiU. Paganus ergo noilcr dotftrini pariter , & pie- 
tate clariflnnus e LVH. annis , quibus inter Sodales 
fuos vixit , quadraginta variis in locis facris traden- 
dis litteris infumpfit , ciun interim Divini Verbi Mi- 
nifterio toto animi conatu fervidus operam daret . 
Dum autem in Coenobio Novocomenfi Sacra* Inquifi- 
tionis munere fungeretur, anno MCCLXXVIL ipCb 
Protomartyris fello dic ab impiis multis confolius 
vulneribus, 5 c in latere lance .4 perforatus, migravit ia 
Caelum multis clarus miraculis . Sacrum ejus corpus 
conditum cil in Ara maxima Templi Sandli Joanais 
in Pedemonte apud Suos cum Elogio fcquenti : 


CORPVS B. F. PAGANI I ACET SEPVLTVM 
IN ALTARI MAIORI 

HVIVS ECCLESIAE S. IOANNIS DE PEDEMONTE DE CVMO. 


Sicuti autem Calvus 4 duobus Paganis Bergomenfi , 

6t Leucenfl unum fecit, fle utriulque feripta uni tri- 
buit. Nos Quetiffii Sententiam fecuti. Pol tilias fuper 
feriptur* libros Pagano Bergomenfi relinquentes , 
Leucenfl noitro fcqucmia feripta adjudicanda cen- 
femus . 

I. Sermone» de Adventu Domini. 

II. Sei monet de Tempore. 

III . Sermone» de Sanftis . 

IV. Sermones de Deipara Virgine in eju» Solemniratibui 

V. Sermo Dominicae quart* poft o&abat Pemccofte* habi- 

tui, quem Mf. fervari Parifut apud Auguftiniano* 
ad Fontem novum in collectione Sermonum • va- 
rii» Parifiit habitorum inter annum MGCXXX., 

& MCcL. n u. Cod. 149. reflatur idem Qj*etif. 

Eum Carmine I.iuaivii Piu» Muciu» . 

Vitam ipfius fciipfit Georgiu» Lorigu» , ut in ipfius 
Elogio mon. bimus. 

Agum ac co, praeter jam citato», Sal.tnha» , B-ilLiri- 
nu* , Bofca in ilaityrologio Mediolanenfi , fle alii D 
plure» . 


CMLXXXVI I. 


LIPRANDUS five LUITPRANDUS. 


T Iprandus Presbyter Mediolanenfis San£liHcrlem- 
caldi Martyris , una cum San&o Arialdo in_ 
comprimenda perditorum Clericorum contumacia , 
collega, tanta prudenti* laude floruit , ut cum Con- 
radus Itali* Rex in locum Hcnrici Patris excommu- 
aicati fuffcdlus, confuluerit. Groflulanum Simoniaca £ 
labe infc&um , qui ex Epifcopatu Savonenfl ad Me- 
diolancnfcro Cathedram , i parte Cleri & Populi 
vocabatur , fummo Audio ab eo honore arcendum- 
curavit, quin ardentis rogi judicium ad comproban- 
dam Groltulani Simoniam non fine miraculo inta&us 
fubivit . Praeferebat Liprandus , fideles ad pugnan- 
dum exhortaturus , Crucem , tunc cum Herlcmbal- 
dus Martyr occubuit , 8c ipfi per fummam crudeli- 
tatem na(us, 8t aures obtruncat* fune . Qiurc inter 
Samflos ConfdTores ejus A6la recenfent Bollandift* 
ad diem XXVII. Junii . In Ecclefia Sanlti Pauli , 
qu* in Compito dicitur , plures annos Sacerdotio 
Junlhis eft , & multa patravit miracula . Groflulano 
ver6 ab Ecclcfla Mediolancnfi amoto , & in ejus lo- 
cum fuffedlo Jordano , Liprandus in fumma conili- 
tutus Icnccflutr delatus cit ad Monallcrium Pontidicn- 
T m. II. 


jfe , ibique , anno Domini MCXHI. die VI. Januarii 
piiflime obiit . Illius Corpus in eodem Monallerio 
C tumulatum fufpicantur Bollandiil* translatum fuiifc- 
Papiam , ejufque olla eadem cfle qu* reperta funt 
inter reliquias inventas prope Tumulum Luitprandi 
Regis anno MDIV. dic XxIV. Julii , fimul cum of- 
flbus S an 61 i Thom* Martyris . 

De ipfo fuperdl : 

I. Oratiuncula . 

II. Difpuiaiio cum Groflulano . 

Ext.int apud Puricellum in A&i* SS.Arialdi 8c Herlcm- 

baldi libro IY. Cap. LXXXVDI. n Chronico Lau- 
dulphi . 

Habcmu» ad Liprandum Gregorii Pap« VII. Epiftolam, 
qui i pium confolatur polf ftediffiraam muti Udonem, 
in ipfa poft collaudatam eju» conftantiam fubdit t 
„ Proinde Martyr ChriAi , confortare m Domino . 
„ Magi» creda» in te nunc effe Presbyteratu» off- 
„ ctum, quod prius olei un&ione , nunc tui eft fan- 
„ ruinis tinSionc commiffum 8cc. Eam integram- 
dedit Landulphu» junior Liprandi Ncpo» , 8c cx eo 
Poriccllu» in citaro libro pag. J17. , unde eoam ex- 
fcripfere Bollandiftc. 

De eo quoque Bofca in Martyrologio McdioL ad Kal. No- 
vemb. ubi Beatum ipfum vocat . 


CMLXXXVIII. 


LITTA ALEXANDER. 

N Emo eft inter Mediolancnfcs Hilloricos , qui 
de Litta Gente mentionem honorificemilflmam 
non agit , nam tefte Gualvaneo della Flamma ufque . 
de anno Chrifti DCCCXL. jam florebat in hac Me- 
tropoli , & Angilberti II. Archiepifcopi folemniori 
ingreftui IV. Nobiliores de Littis prtecedcbant . Co- 
rius quoque ad annum MCX 1 X. ipfam celebrat, alii- 
que nonnulli , fummo cura honore memorantur a 
Gtialvanco fupraditfto 8 c Boflio* , & fignanter ad an- 
num MCOCxXIV. ubi hanc illullrcm familiam ac- 
ceptiffimam fuilTc Summo Pontifici Joanni XXIT. 
allerunt , quorum velligia & nos fcquentes, in littena 
fami dignos libenter adneiflimus . Primus amem, qu» 
mihi fc offert , Alexander cil , Camilli , & Marga- 
rit* Bolfi* filius , qui Leges tam Canonicas , quam- 

I Civiles , ita profecutus clt , ut in Coi leti umj. PP. 
Nob. Medio!, jam ingreflus.de Anno M 0 LXXXIV. 
a Sixto Pontifice Maximo vice Flaminji Piati , Anno 
/— , : .1 1 utv 1 


Digitized by Google Sojr 

VtbUKXVl ittref A*lv«Mw ConfiRortalcs ad- ] 
CriSi tdmicrtt . HifpKiaram Rogi» Jura muttis eft, 
virtute duce, rn Aleis Romi viriliter, detiiiK Grego- 
r!o XIV. fedente «uno MDXCI. , ut Canturio uu 
Syllabo Advocatorum Sacri Coufirtorii plieet , led 
jutu sitomtm' MDXCVI1. die XVII. Aprilis Roma- 
Rone' Auditor adledVus , mtoqoe munere Vir do- 
s , probufque , egregie perfun&us cA . In caufa_, 


Lf So6 

[ Cafioftizationis Divi CaroH Borromei Apoftolicu* 
Delegatus maximi cura pnriemix' , ftitn dodlrin* 
I laude fe gelTir . £ vivis eximicur Roma die XXX. 
Septembris, anno Redemptioni* raodr* MDCVI ip- 
flufque cadaver in Teittpfo 5: JVferia? Angehwwii ad 
Thermas conditura eft , ac fcqucnri Epitaphio deco- 
ratum : 


BIBLIOTHECA 
A 


DEO TRINO ET VNO 

ALEXANDRO LITTAE L V. C. f ATRITIO MEDIOLANENSI 
ROMAE ADVOCATO COKIlSTOKrALI 
CATHOLICI REGIS CAVSARVM PATRONO 
AC DBMVM ROTAE AVDITORf 
VIRO 

DOCTRTNA VIRTVTt 
SRATIAQ APVD SVWMOS PONTIFICES 
CLARO 


Q.V I SACELLVM HOC VBI QVIESCERET 
DEIPARAE VIRGINI 

AC BEATO HYACINTHO EREXIT ET DOTAVIT 
CVM ONERE VNIVS ANNIVERSARII 
HIERONYMVS EQVES S. STEPHANI 
NOMINE FILIORVM ADHVC INFANTIVM 
ET HAEREOVM 

Fratri charissimo moerens fosvit 
Anno mdcvhi. 


Reliquit pof! (a 

Ia IMOtfitmuiri Sacne Bone Rocnanc volumen ingens . Extat 
MS. Ro.nU in Archivo Sacr* Rota , & Mediolani in 
BtMioSh. Fjlri Cornui* Cafcria Moiuii , qui paucos 
hos ante die* migravit i vii». 
ff&tn laudant CuRitatmajus in Cat<k Auditor. Sacre 
Ro«k Romane < Tbrodofius Rubuit in Vol. IJ. Sin- 
gularia Decif. Sae. Rotae Rom. Chartarius in Syllabo 
Advocatorum Sacri Gonfntorii edit. Romana pag. 
iy 7 . 6 c SUonus in Chronico pag. 106. an. 671. 


CMLXXXIX. 
LITTA ALPHONSUS. 


S I Littarum illuftris familia , majori honore care- 
ret t Alphonfus , dc quo nunc agimus , abun- 
danttflime ciacm afferret , nam patre Pompejo , ma- 
ireque Luci a Culina Matrona nobiliffima , in lucem 
aditus dic XXlX. Septembris anno serx Chriffianx 
ftiDCVIII. in humaniorum litterarum , ac Philofo- 
phix ffudii» ver fatus , Jurifprudcntix irt Academiis 

G imiim BoOonienfi in Italia , deinde Salmatieenfi in 
f ( afti.i,fediilam operam navavit. AnnoMDCXXX. ! 
•b Urbano VIII. Pootifice Maximo , utriufque Si - 1 
Anaturz Referendarius creatus cil , dein Gubernator 
Urbii Veteris , atque Arimini extitit . Poffca vcr6 
Ducatui Spolctano , ac Camerinenli prxfuit ; Bono 
iffenfi , Fcrraricnff , ac Romandiolx ProvifiCiis mti- 
ikre Prulcgiti non parum juvit . Regnante Irtrtocen 
tio X. Afculum in Piceno cum fuprema audloriratel 
tniilus t feditiofos tumultus a rebellibus excitatos 


B compcfcuit , & Campaniam maritimam , cbm Re- 
jgnum Neapolitanum undique fludluaret r modera- 
tus , Marchix Provinci* regimen , nulla intercur- 
rente difcordia triennio tenuit. Ab eodem Pomiiicc- 
Infulx Mediolancnfcs ci collatx fuere , tandem Ale- 
xander VII. ipfutn ctfl abfemcrti anno MDCLX1V. 
Presbyterum Cardinalem fub titulo Sandix Crucis in 
Hierufalcm creavit. Mortuo Alexandro, Clemens IX. 
inter Parres SaCri Conciltt Tridentfni Intef|>fet^s dele- 
git, Sc merito a pluribus ejus xvi Viris digniffimis ma- 
gnis laudibus extollitur^um inter ceteros Gualdus Prio- 
ratus, loco infra memorando, ipfum ftix «tatis Anci» 
ftitCm nulli fecundum vOcar , moribufquc , pietati, 
dotfrifil , prudenti^ , 8c vltx fan&itatc illuffrem-. 9 
necnon immtmhatis EcclefialHcx, ac dignitatis prop»- 
gatorem acerrimum appellat . Confone de eodenw 
loquitur Antonius Guerinus Bergomertfis Canonico* 
i Panceyri infraferipta eidem didta , cum Archiprm* 

1 fui Mediolanenfis eledhis , poflcfllone inita publica.* 
Oratione falutaretur: his verbis „ & profefto AI» 
„ phonfe litteris non minus facris , quam CeCulati* 
„ bus peritiffimus , Theologus fublimis , Philoft*» 
,, phus difertuS , Legum notitia Infignis , eloquenti* 
„ admirabilis , virtutibus vefb , & vitx probititis 
„ nemini hoc nollro fxCulo poftponcndas ,* . Tot 
virtutibus exomttiflimus , diem cliafif ultimum Ro- 
mx anno MDcLXXlX. juxta fequens Epitaphium-i 
ad cjufdem exuvias in Bafilica Mediolanenfi Metro- 
politana appofitum , quo ex TdUmcnto trinslaM 
luat : 


AD 


C 


Digitized by Google 


«07 L I 


ALPHONSI LITTAS 

CARDINALIS SANCTAE CRVCIS.IN HIGRTSALEM 
0L1M A R C H I E Pl S C O P | M S D I O L A N I 
ORATE PRO EO 

OBIIT V. KAL. SEPTEMBRIS MDCLXXIX. 
AETATIS SV AE L X X I. 


SCRIPTOR. MBDIOL. tot 

AD NIH1LVM 

HIC RIDACTVM E $ T CORPVS 


Elucet etiam infrafcriptis Operibus 

l Synodus Di ®cafa na Mcdiolancnfis rrigeiima quinta ha- 

bita ab Alphonfo Lura, Mediolancnli Archiepifto- 
po % anno MOCLVIII. Accedunt Monjia exeei itio- 
nis dtcrttrttin» et Sy*od« Mediekintnfi uAdefima, 
juffu cjufdem Alphonfi l.itt* adjcfla . MtdtoUn , 
•fui ImprtJJdru Arcbuptfcopi , i< 5 j 8. ia 8. 

IL Synodus Diopccfana Mcdioliuienfis tngefima fexra , ha- 
bita ann6 MDlLXX. Aceddit Appcndtk JionnulUr- 
tum ConftitutiotnMIt , ac Dtcrcfr*rntn A poftoliCo- 
ru«tt , juffu cjuHem adjeAa . Mtdwtam , « furr/L. , 
sflyo. m 8. 

11L Epiflol* ad Ephdlnum Acchiepifcopum ad Germani* 
Principes Aportolicufn Nunciuih pfo tecnptMnda 
alrqua parte de Corporibus SS. Regum Magorum,. , 
Cum ejufJecn krfpor.rione negstiv» , data X. Manu 
MDCLXXV. Estant hujufinodi Eprtut* iitiprefl* 
in Martyrologio Medioianenli ad diem XXf II. Julii, 
quo inf iuflara translatorum hinc Coloniam Sanao- 
rurt Regum memoriam nOn frficUchr venis notat Pe- 
trus Paulus Bofca . 

IV. Alia pro habendis Reliquiis S.AVirini. Efttant ibidem 

.V. Alia a*l Hieronymum Muolium Epifcopum Cafalcnfcnx, 

r i ei commendat pro gruviuimii EccleCae negotiis 
Hieronymum ab Erba , Ordinis Minorum Obfcp- 
vanr. Refwirt. data Mediolani XVII. Aueufti MDC- 
LIX. Extat MS. in V6I XXVI. Mfefl. in B.blio- 
■heca Caaouicoruro Latcianlufium S. Mari* Faffio- 
nis Mediolani. 

Tl. Alia ad HilanonertRantatum, Cuiti e}nfdcm Acfpon- 
Tionibus « Auri in Tom. XXlli. MSb. Rancati , de 
que Tuo loco. 

VII. Ruccomo ddlc vifue da lui faite oella fw» Drocefi al 
Governatorc di Milano prima dVfierc Cardinale^. 
MS. in M. Eatar in Ccrf. fign. A. num. 8». in Ar- 
chivo Monachorum Cifkrcknfium S, Ambrof.i Me- 
diolani . 

£)um ipfe purpureum Birremm « Cardinali Caraffi»^ 
fufccpit , Orationem hibuit Camillus Rodenghi So- 
cietatis JefU , impreff.un Bonoms , rdtfo. n 4, 

Eius Vitam fcriplit Franofcus Maria Rordochius Bo- 
nonienfit , hoc titulo: „ La gloria de' g.Tverni fic- 
,» ckTiudici , e Laicali nellc asioni cfemDUrifliinc dei 
*» Cardinal Alfonlb Litta t o fu Vita dei medefimo . 

Bologn* , t68|. tn 4. 

Joanocs Petrus Puricellus ei nuncupavit Vitam S. Lau- 
rentii Utt» Civis, fle Archiepifc. Mcdiolancrriis . 
Extat ad eum Epillola Italica Francifci Fabri Brcmum 
dani iA Commendationem Caroli Mari* Maddii 
data MedioLini die XVL Maji, MDCLVJI. inter 
Ppiftolai ejufikm Fabri ibidem editas 18^4. 
tAiMUtur 8 Cothite Gualdo Priorato in Fragmenm 
Hilh> ricis , ab Antonio Guerino Canonico Bcrpo- 
mcnli in Oratione Panegyrica fupra enum i.ua, ab U- 
ghello in Julia Sacra , a Siiono in Chronico p.ip. 
105. Art. 885., ab aliiA]ue pluribus. 


A 


B 


C 


D 


C M X C. 


LlTtA ALPHONSUS alter. 


fpe» de eo coaCtpta fcierie , «ec Ipfa ullam fefeliir , 

1 nam annum tantum decimumfepciWtum attingens, aa- 
I Ieram Car meli tarum Excalceatorum Religionem- 
ingreffus ed> r dicio Famil* nomine, atque a San- 
cio Augudino vocari voluit , fcilicet anno redempti 
Orbis MDCLX. In ea fequemt asm» profdlus 
dic XI. Novembri* * vit* perfe<5Hori* exemplis {cien- 
tias addere inftiruit , adeo ut Catbcdfai Philofophi- 
cam , & Theologicam afccndcrc meruerit , aec non 
I tam lingulari prudentia prasdims Adt , ut ad mode- 
randos lue Religionis Convennn nonnullos «m Vi- 
rorum , quam Fmminariim k Sais deligeretur . Plu- 
ries etiam Deffinitor Provincias Mediolaoenfis extitit, 
8c quamquam Orationis aHiduc , & Regule afpcri- 
tatis alfi rror iKjdioTtffimus foret s artamen calamum 
traiflare nunquam deditit, ut ct Opere irtft* rticmo- 
rando facile agnofei potcd, in quo plurium annorum 
fpario Vir nolk-r infudavit Ad ejus gloriam augen- 
dam non parum infetert tric fobjicere , Nepotem- 
illius elle Prarfulem do&iflimum , exemplariflimum- 
que Alexandrum Littam , nunc Ecdefi* Cremonen- 
Its EpilCoporR , hb omnibus laudatidttnthn . Anno- 
rum interim , virtutumque plenus ad Superos evola- 
vit Scriptor noder dic XXVII. meniis Januarii, anno 
vigeflmo otdavo Siculi pratfenris . 

Opus quod Ibripfit eft 

L Compendium rotius Collegii SalmarfcCiifis TheoIogU» : 
fle Philofophist . MS. in fol. ingentis molis carat xpM 
Sum in Biblioth. Convtntus k. GatOli hujus Urbis. 

Ita a Suis 6c aCl. Sitooo. 


C M X C I. 


LITTA CAROLUS STEPHANU5. 


C Aroius Stcphanus Litta Francifci ex LX. Patri* 
DcCurionibus , 8c Hippolyue Mutis FagnanA 
conjugum filius , inter Jurifconlultos Collegiatos Me- 
diolani , 6c unus ix Coitfultoribus S. Officii claruit 
anno MDCXXXI. fibi ditiflfiinam locupletiffimamquA 
Bibliothecam cohdruxir , in qua plures Codices an- 
tiquorum Rhetorum , Oratorum , & Poetarum re- 
periuntur manu ejufdem uberrimis notis adfperfi ; 
magnificam porro prxfati Francifci pietatem tedatur 
Monumentum in fronte feptimi Sacelli in Monte B. 
Virgini Mari« lacro apud Varifium bifee notis ii>- 
cifum : 


E X Alexandro Litu , atque Anna Arconau , pa- 
rentibus nobiliffimis , ortus cd Alphonfus , nunc 
I nobis laudandus , in cujus adolefcenti adhuc ce t a te 
pietas Angularis futnmopcre illuxit , adeo ut magna 


Digitized by Google 


*09 L I BIBLIO T H E C A’ Z L I • 810 

DOMINO NOSTRO IESV CHRISTO FLAGELLIS COESO 

maestissimae matri semper virgini mariae 

AC DIVIS HIERONYMO ET FRANCISCO 

franciscvs et hieronymvs FRATRES : <• • 

FILII QV. IOH. STEPHANI LITTAE 
CIVES MEDIOLANENSES SVPPLICES 
PONENDVM SACELLVM HOC CVRARVNT ■ O 
ANNO MDCV1. DIE IV. OCTOBRIS. 


Obiit Cirotus (bidiis ex integro deditu! anno arx 
Chriliianx MDCLXII. 

Vidimus de ipfo , qux hic damus : 

L Vita Horatii Flacci , 8c Commentaria eruditione Gr*- 
ca, Oc Latina illulirata , in Odis cjufJcm fatis am- 
pJa, cum DiEctutione de metro Poetico Horatiano 
in cifdcm . Eztat in Cod MS. in fol Bibliotheca olim 
ad Auctorem fpc&antis , nunc vcrd penes Co. Caro- 
Ium Litta.n haredem . 

In lib.o, mi titulus : O&avii Ferrarii Prolufiones , 8c 
Epuiolai editionis P«t«v. sOto ia 8 carant Epirtola 
dua» dat* Patavii annis MD, XLIX. 6 c MDCL. ad 
Caroluin Stcphanum Littam . 

Jntei Epillol.it Sigifmundi Boldoni impreffas Midiolaui, 
•pnd Mcmitam , i6«i. adfum IV. ad Littam no.tiun- 
IcnptB anno MDCXX1X. 


A 


B 


C M X C 1 1. 


LITTA JOANNES BAPTISTA. 


F Loruit quoque ex hac Familia Joanninus , qui 
inter J. PP. ColL numerabatur anno Ch. MCCC- 
LXXXV., 8t illius nepos ex Tiphrano extitit loan- 
nes primus Prxpofitus Ecclefix S. .Mari* Schafenfis 
hujus Urbis ; dolendum cll quod de Viro illo J. U. 
D. perlpicuo f uti legitur in ejus Epitaphio 4 Cl. Si- 
tono relato ut infra, nullum monumentum ejus ingenii 
reperiatur . Nollris vero temporibus floruit in hac Urbe 
Joannes Baptilla Litta , filius Hieronymi J. C. Colle- 
giati , & Mari* Antoni* Grimaldx con jugum, nec- 
non germanus frater Alexandri eximii Cremon* Ci- 
vitatis EpifcopiLm ufque in pr*fens Infulam per- 
egregii gellantis , alibi quoque a nobis laudati . Dua- 
bus dignitatibus Joannes Baptilla noiler in EcclefiiL^ 
Metropolitana fu* Patri* illuxit , Ordinariatus nem- 
pe , & deinde Primiceriatus . Primam ver& obtinuit 
anno Chrifti MDCXCVI. alteram anno MDCC1II. 
Sacris litteris fummopere excultus , de ipfis non- 
ignobile dedit (pecimen in Academia Virorum no- 
bilitate , ac do&rina illullrium , quam penes fc in- 
ftrux er at, nunquam peritur* recordationis Comes Ca- 
rolus Arcuimus , 8c plura certe cxpe&anda erant a 
Li*n noilro . nifi mors bonorum omnium invida no- i 
bis eum abtluliflet anno MDCCXL. 


C 


D 


Superfunr de ipfo 


J. De’ Riti , e Ceremonie EccJefiartiche Diflertaxinni III. 
in fupr.dietA 4c.idcinia habiia, Oc IcCtu digniflim*. 
MSS in foL c*. ut apud Marchioncm Sonci ni. 

II. De Oifuio Primiceriatus Eccleli* Mctropol. Mcdiolanen- 
fis M S. .idhuc imperfectus mihi humaniter ab ipfo 
communicatui anno MDCCXXlX. 

De eo loquitur CL Advocatus Sitonus in Theatro Ge- 
rcalogico FamiL Mobil. Mediol. anno MDOCVI es a- , 
rato pag. »67. MS. in fol. penes ipfum Auctorem , & i 
de fu, radiatu Joannmo, oc Joanne io TJicatro Nob. 
pag. j 6. axt. 75>» I 


C M X C 1 1 1. 


J 


LITTA LAURENTIUS. 


S Andlus Laurentius , quem ex nobili Littarum Gen. 

tc Hiflorici Mediolanenfcs genitum afferunt , 
Theodoro Archiepifcopo fucccfCt circa annum Salu- 
tis D. Virtutibus omnibus , qu* Sacrum Pallorem- 
decent , ornatum fuiffe , & in reparanda Patria bar- 
barorum incurflonibus Ubcfa&aca plurimum laboris 
impendifle tellatur Ennodius in Homilia , quam in- 
fra indicabimus . Pro S. Symmacho Papa, & adver- 
sus Schifmaticos flrenue decertavit. Theodorico Re- 
gi acceptus fuit , cumque Coroni ferrei dccorafTc- 
in Templo S. Michaelis , quod nunc adjacet Monia- 
lium Monallerio e regione Bafilicx Ambroflan*, (exi- 
bit Puricellus cap. XII. peculiaris' libri , quem de— 
Vita Sanrti hujus Ancillitis confcripfit . Id tamen- 
Bollandiitis non placet . Cum Sandto Epiphanio Ti- 
cincnfi ad Regem ipfum Ravennx tunc agentem pro 
reb.?Ilibus Itans veniam imploraturus irer fufcepir . 
Prxfuit Romano Concilio anno Dl. celebrato pro 
Symmachi purgatione , primufque Epifcoporum om- 
nium fubfcnpfit . Aliis quoque Conciliis Romanis in- 
terfuifle , & primum poli Pontificem f'ibfcripfitrc_» 
Puricellus , & cu;n co Uollandiil* tdlantur . Ara- 
torem celeberrimum poflca Poetam Parentibus orba- 
tum paterno fovit aftcdlu . Bafilicam S. Xilti prope 
Laurcntianam extruxit . Bafilicam alteram , quam 
Nazarianam efle credit Puricellus, necnon illam Sandlo 
Calimcrio facram magnifico opere rcllauravit ; quod 
etiam de Metropolitana idem Scriptor litteris tradi- 
dit . Baptiflerium etiam marmoribus , picturis, aliif- 
que ornamentis confpicuum condidit . Hxc a Lau- 
rentio vel excitata , vel rcflituta Carminibus ornavit 
Ennodius . Sedit juxta Papcbrochii fententiam annos 
XII. Quievit VIII. Kal. Auguili . Corpus ejus olim- 
ad S. Caflianum fcpulrum , nunc honore congruo fer- 
vatur in Ara Maxima Bafilicx S indli Laurentii, ejuf- 
que Felium die XXVII. Julii Ecclefultico Officio 
celebratur . 

Scripfic 

I. EpiftoUm pro Sanfto Symmacho Papa ad Marcellianum 
Aquilcjeiifcm , cujus hpitlola meminit Epift. L lib.4. 
edit. Sirmundi.quc cll 8. in Edit. Schotti.fxpe me- 
moratus Ennodius. 

Eztai cjufJcm Ennodii prater Epigrammata de Sacris 
Laorcani molitionibus Dictio , q i* etl in Ordine I. 
In nat.di Laurentii Mcdiol.uieiifis Epilropi . Idcft , ut 
notat Sirmundus , ia SataJi ron P t:* , ftd Catbtdrm , 
& Epifcopatu* . tum quoque celebrat iu Dictione II. 
his ycibis: „ P.ucr noiler Lani em ius , qui tot plenus 
n dvtib.il adEccIclUt futigia crevit, quot tcciflsnt fum- 
„ mum fin^ula queque PontiEccip . .11 quo vernarprin- 
„ ccps b ini operis, oc mater honcll.ttis verer mv.li.-i, re- 
n bgioni; fanet* mater patientia, Deum fsmpcr ptica- 
„ tura 


Digitized by Google 

1 


8 ii 


L I SCRIPTOR. MBDIOL, 


LO 


8 1 1 


t , tura Pietas. Qui Ecekfiafticii membris , non fermo- 
„ ne. vitB inftituia tribuit, fed exemplis : qui omnem 
„ callem , quo ad Deum itur , dum praevius incedit , 
„ oftendit . 

Idem Ennodius in fine Hymni XV. qui efl de S. Am- 
brofio, fic pro Laurentio precatui:. 

Seda mamanto lux tua , 

Exorna , Sani U , pofaros . 

Au Sara fultni nohh , 

No Dux firmi culmina 
h nubo teOus horreat . 

Qu i Paflor tft Antiflitum , 

Quod fucat , am na fubmovet : 

Crtgam gubernat Prmttpum , 

Magxfter tfl Dotantium , 

Esrar ad eum EpiftoU Symmachi Pup» , in qua pr*rer 
coiero* ejus laudes, hcc leguntur : „ Ad te, Vene- 
„ rabilis mini Antillc* maxime , Sermo eft, cui cum- 
„ meritorum teftimonio vinus ccnpit a vocabulo , in- 
„ quo a&u» eloquitur , qui nomen appellat . Provida— 
„ parentum diligentia tuorum , priA* te eligi voluit . 
„ quam probari . Tc olim AecuDrib.it inhaerentem ti- 
„ miis , cnftrenfis fiulor excoluit , fic ad Eccfcfix gu 
w bcrnacula pars adverD foliduvit . fieut Dom nui Io 
n quitur in Evangclio : Qui in minimo fidelis , & m. 
+ magno fidalit aft . Te facrum Judex , Sc conlilii Comt- 
„ tem meruit, fic laboris. Bene, venerandis initiandus 
„ Altaribus , fic in Dica converfaiione , quod Sacrum 
„ eflet , clegiftt . Tu pudkiti* in illa «tate niftos in- 
„ ventus es, in qua fic lex obfcquitur drftdcriis flee (In 
fine autem Epiltols h*c habet ) 8i precibus tuis vit* 
i, fucccITus arriferit , geflorum tuorum plena me rcla- 
„ (ione confecrato , ut qux yniverfu nota funt , nun- 
,, furis in pofterum litteris, quatenus gaudeat «tas fc- 
n cutura, ferventur. Extat in Tomo X. Conciliorum- 
editionis Rcg. Parif. pag. XJ4 fic fequenti . 

Vitam S. Laurentii, ut fupra diximus, peculiari libro 
complexus eft Joanne* Petrus Puricellus. 

Aguiu dc. eo Bulca in Martyroloeio Mediolanenll , alii* 
que Scriptores A cdiobnenfes, Parontus in Annalibus 
anno CCCCI.XXXIX. num. 14. fic anno DII. in OO* 
tit margin. fic anno CCCCXCIV. num. JJ. BoIDn- 
du)s ad diem XXVII- Julii , fic alii. 


CMXCIV, 

LITTA MARCUS. 

E X Joanne Andrca Litta J. C. celeberrimo ortus eft 
Marcus , de quo nunc agimus , qui & ipf« non 
parum decoris Familix lux nooiliftimx addidit . Ju-J 
rifprudentix non folum fuit deditus, fed litteras huma- 
niores quoque irtdefinenter coluit , ita ut locum non 
infimum inter Poetas Latinos merito teneat ob non ; 
nulla Epigrammata , qux non fine delegatione le- 
guntur in Opere fuo infra recenfendo dc Urbe Me- 
diolanenfi inlcripto , 6c a nobis pluribus in locis , in 
laudem illullrium Scriptorum prolata . Dolcndum- 
interea eft , quod nec a£U hujus Viri , nec annum , 
quo deccflerit, invenire mihi licuerit , tanthm didici 
habuifte filium Francifcum nomine , qui annis 
MDCV. & MDCXV. enumerabatur inter XII. Prx- 
lides Officio Provifionum hujus Metropolis . Damus 
interea quod po Humus , (cripta nempe ejuldenu. 
Marci t 

Qjjx funt 

L Dc Urbe Mediolanenll , ad Pr*fidem Petnjm Paulum- 
Arrigonum . Mediolani , apud Mofcitnios , 1JJ4. in 8. 

II. Epigrammata plura latina . Extant in eod. libro . 

111. Dc Pace inter Catholicum Hifpaniarum Regem Phi- 
lippum, fic Chriftianiflimum Gallis Regem conditum 
Oratio . Madui, iyjp. in 4. 

IV. De RctD Ratione, fic methodo difccndi Jus Civile. Me- 
diolani, apud Mcfcbentoi , 1560. in 4. 

Ipfum celebrant C*fur P.irona in Fctti* natalitiit Prin- 
cipis Hifpaniarum , de quo fuo loco loqucmur . Me- 
diolani , tdo7. in 4. pag. 13. Picine Ilus in Athenaeo 
pag. 413. Advocatus Sitonas in fuis Schedis , aliique 
permulti ■ 

Tom. II, 


C M X C V. 


LOMATIUS JOANNES PAULUS. 

P liftor eximius Joannes Paulus Lomatius Medio- 
lani ex Antonio dic XXVI. menfis Aprilis anno 
reparatae Salutis MDXXXVII1. natus , ab omnibus, 
qui de Arte pitftoria fcripferunt * ufque ad fydcra_. 
celebratur 3 nec ejus fama unquam erit peritura ob 
exquifitas ejus tabulas , qux ubique , Sc fignanter Me- 
diolani fumma cum admiratione infpiciumur . Ex iit 
dem aliquas enumerat preciofiores Philippus Picinellus 
in fuo Athenxo ; nos vero contenti indicare , quod 
difcipulus fuerit Joannis Baptiftx dc la Cerva vocati, 

3 uem eamdem artem docuerat celeberrimus Gau- 
entius de Ferrariis . Sed ad delcribcndos partus 
litterarios ingenii Lomatii nollri tranfeamus . Nanv. 
Poeta fui xvi fumroopere laudandus ev*fa * 
videre eft cx infraferipns ejus Operibus ab omnibus 
fumma cum laude celebratis . In do&iflima Aca- 
demia Vallis Brenii ad Verbanum Lacum , in qua 
plures Viri do^i floruerunt , Princeps omnium- 
votis ele&us extitit ; fed , oh fors Donorum ho- 
minum nimis invida I Vir ifte vifum amifit anno tri- 
gefimo tertio fu» xraiis , quod infortunium prx- 
dixifle fertur Hieronymus Cardanus , a nobis lauda- 
tus . In libro Baldim , Lufus infcripto , legitur hoc 
Epigramma ; 

Te faecum putat effit , tuos qui percipit Utere 
Sermones j lynctum , qui tua fcripta tegit . 

Qjiam diftat fonut a chartis tuus ? drgu* haberit 
fiault notis , orbum Phinea voce fonas , 

Paticntifljmc coecitatem fulit Lomatius , immo ipfam 
fprevit (cquentes Lucubrationes dodliflimas dicando, 

'Qux funt 

I, Tratuto dcll' Arte della Pimjra , Scultura , ed Archi- 
icttura libri VII. Milano , prejfo U Panxio , 1384., 
fic denuo iroo h 4. 

II, Jlime varie djvife in fette libri . In cifdem imicamt 
eft ea , quap fub nomine Grotefibi i> Pittoribu* vo- 
cata funt , in quibut Dei Dudct , rerumque Sacra- 
rum , .itque ad Principes, aliofque Litterato», nec 
non od Piaorc», 'culpiorc», fic Architeaoi fpc&an- 
tc», expiimit Milano, prejfo il Ponxio, 1/87 rn 4. 

III. Vit i da lui flefio fcriitq in verfi fciolti , Extat in lu- 
pnulido libro . . 

IY- DelD forma dclle Mufc; aFerdiiundo Blcd ci, Opera 
cavata dagl» Autori Greci , c Latini , Mi/ano, pgr 
tl Ponxio, ifpi. in 4, 

V- Idea dei Tempio defla Pittura. Milano , par il fudat- 
to, 1584. fle iterum itvt. h» 4 „ , 

YI. RabiUh , Rime in Ji.igua Milaucfe di G10. Paolo Lo- 
ITV.IZXO, fotto nome di Lompa Zavargna Vabor dr.x 
Val de Bregn , al fonte Pirro Vifconti Borromeo 
parti II Mila o , per U Pmon , 158;. m 4. Sg ite* 
mm pfr il BiHrlli , i£.»7- tn H. 

VII, AccadunD della Valle di B^c^no . In colem libro 
funt plura Poemata, vulgo Capricet , vulgari idio- 
mate Mediolanenfi fcripta , qti in eadein Acadc. 
mia recitabantur. Ita aflerit Picinelju» , nullo «ut 
tem loco, aut anno impreffioni» indicato. 

VIII. Efpofiiionc fopra il Trattato delPAne dell a Pittura i 
tcllc eodem Picinello , qui de more an liber fit MS. 
aut imptclTus non (cfi|nt> 

In Luideo» Auftoris extat Carmen Latinum Sigifmun* 
di Foliani , & duo Italica , alterum Bernardi Rai- 
noldi , alterum fui* longum Joanms Btptifte Vi- 
cecomiti», quo Vallem infim, fic Lornatigm com. 
mendat . Leguntur in liuro, cui titulus: Rabifch. 
In ejus laudem extant quoque varia Poemata tarn- 
Italica, quam Latina Laurentii Tofcani, Ludovici 
Gandini , Francifci Ruidnoni , Joannis Fiancifci 
Vicecomitis , Bemardini Baldini , Scipioni» Albani , 
aliorumquc . . 

Ipfiut Effigie» eleganter pifiU exrat m Mufieo Ma- 
li P n « 


Digitized by Google BIBLITOHECA 


gni Ducia Hctruri» , atcjoe maximam Pinacothe- 
cam Lomariut ipfe affer it habuifle penes Te in li- 
bro num. II. a nobis recenfiio , in qua plulquam- 
MMMM Tabula* egregie dclincatas a P&oribut 
majori* fame fervabat . 

Celebratur a Prasfule Ancirano Fontanink» in libro 
,, dell* Eloqoenza Italiana , terti* editionis pagg. *jo., 
f 68 ., Sc 66 t. t S*. fi non omnes editiones Operum- 
Lomatii dederit , nec refle ea indicaverit { a Cre- 
feimbenio in Opere „ Commentari intorno ali' 
„ Iftoria de Ua volgar Poefia „ Vol. IV. lib. II. cap 
' j». pag. i*e. a Moriggia in Nobil. Mediol. lib. 111 . 
cap. yj. a Gbilino in Theatro p. II. a Petro Paulo 
Bofca in lib- de Origine fic datu Biblioch Ambrof. 
a Picinello in Athenao pag- )n. 8c ab omnibus 
aliis, qui Vius Picorum in lucem deduc.. 


C MX C VL 


LOMBARDUS HIERONYMUS. 


D E Hieronymo Lombarda Mediolanenfi , aliud 
proferre Le&oribus meis non poflura , praeter 
nudum titulum ejus Operi praefixum , quod ferva- 
tur MS. in Bibliotheca celebrat illima Ambrofiana_ 


tium , ut vocant , Regulam profeflus efl ; 8c eo tem- 
pore , quo Lucubrationem luam diflavit , Roma in 
Conventu de Ara-Cceli degebat , guod ipfe teflatum 
reliquit in calce Diflertarionis Iu* hifce verbis: 
„ Hieronymus Lombardus in Conventu deAra-Coeli 
,, Minorum mi « nus „ . Hujus Scriptoris tantummo- 
do meminit Pater Mazzuchellus in fui* brevilBmis 
Schedis . 

Opus fic inferibinir: 

I. Apologia pro Fratribus Mendicantibus adversu t Luthe- 
ranos Germaniae . Exut MS. in Biblioth. Ambrof. 
loco fupra indicato . 

C M X C V I I. 


C M X C V I 1 1. 


LONGUS HONORIUS. 


f N Oppido agri Mediolanenfis Vigluno nuncupato 
l prope Varifiuin , lucem vidit primam Hono- 
rius Longus , Martini filius , qui vdligia Paren- 
tis optimi fcquutus , ad Mathematicas atque Archi- 
tedlonicas facultates fe contulit , in quibus ut illt- 
eminebat , & ipfe nec non in Hydraulica excelluit ; 
quinimmo ut in earum fecunda melius erudiretur , 
Romam profcdlus efl , deinde Neapolim , & urro- 
bique fui ingenii plura monumcnra adhuc exiflunt 
in variis xdificiis ab eo peregregie conllrufhs , 
idcoque non modicum charus extitit variis Principi- 
bus , atque S. R. E. Cardinalibus . Poflquatn ad 
fexagefimum quartum annum perveniffet, in Patriam 
remeavit , imrao ad iplum locum , ubi natales rece- 
pit , in quo mortem adinvenit anno Domini MDC- 
VII. Dum moram Romae traheret , filium habuit 
Honorius nollcr Martinura , aui & ipfe locum- 
obtinere meruiflet in hac mea Biblioth. uti ex Pa- 
tre Mediolanenfi genitus , fi mihi fuiflet luxuria in 
□umero Scriptorum meorum augendo , nam ifle- 
quoque rediit Viglunum f ubi ejus familia adhuc vi- 
get , & Mediolani . Aderit quoque Picinellus , Mar- 
tinum ipfum in lucem edidifle Neapoli, anno MDC- 
XL. Vol. I. quod fu orum primfrm vocavit variorum 
Carminum Italicorum , fed concentus de co tantum 
hic memoriam agere , Opus Patris Typis datum» 
recenfco, quod prae manibus habui , & 

Sic efl inferiptum 

I. Difcorfo di Honorio Longhi dei Teveic , dell.i Aia inon- 

dazione , e de’ foot rimedii ; jII* lllurtnf». c Rcvfcrendift. 

Signore, il Sir. Cardinale Borghefe . Milano, pufo . 

Girolamo Bordoni , 1607. in 4. 

Hxc feribebat Picinellus in Suo Athenaeo pag. 377. 


LONGUS GEORG1US. 


L Onga Mediolanenfis Familia , quae in BolTianis 
Annalibus uti potens in Oppido Leuci , ab anno 
ufque MCCCLVI 11 . deferibitur , nonnullos Viros 
doctos peperit , quos inter nos hic cum Picinello 
damus Georgium , tam litteris excultum » ut Fede- 
ricus Cardinalis Borromxus perpetua recordatione» 
dignus, inter Cultodes Ambrofianae Bibliothecae adii- 
gere ccnfucrir, dum ejufdem Bibliothecae PrxfeCturam 
agebat doCtiflimus Antonius Olgiatus . Georgius no- 
fter, laboribus natus, Indices pane innumerabilium li- 
brorum ipfius Bibliothecae confecit , quos fuprafcrip- 
to Olgiato nuncupa ifc , aderit Bofca in libro fxpe 
laudato de Origine & ftatu Bibliothecas Ambrofia- 
ox . Floruit , ut ab ejus infrafcriptts Operibus con- 
flat , principio farculi proxime tranfaCli , fed an- 
num ejus obitus adhuc ignoramus . 

Haec funt ipfius doCtrin* monumenta . 

I. De Annutis fignaioriis, Ave de vario obfignandi Ritu. 
Madiolani , apud Pontium & Picabam, 1611. tn 8. , Cr 
Lugduni IMUM , apud Haektai , 167». in 1*. 

II. Vitt.c mone dei Beato Pagano dc Lecco. Milano , per 
il Pomi 0, t PicaUa. 1611. m 8. 

UL Indices Libiorum Bibliotheca Ambrofan* . MS S. ut 
fupra . 

Agit de ipfo Petrus Paulus Bofca in Opere fupradi&o 
lib. II. oc Picinellus in Athenaeo pag. *j». 


a SANCTA LUC1A JACOBUS . 
V. CATTANEUS JOSEPH. 


LUCINUS JOANNES FRANCISCUS. 

A D Familiae Lucinae Mediolanenfis antiquitatem» 
offendendam ColletJlio optima Archintea Phi- 
lippum profert, qui anno MCDLXX. cum aliis Por- 
tx Vercellinx Incolis juramentum fidelitatis prxflirit 
primogenito Galeacii Marix Sfortix Vicecomiris Me- 
diolani Ducis . An ver6 fuerit de eadem gente Joan- 
nes Francifcus inter Carmelitas Excalceatos il San- 
fliflima Conceptione vocatus , candide fateor mc_ 
ignorare , fed quod td ignorent etiam Sui , & quod 
plus efl neque tantillum memoris ejufdem fervave- 
rint , pene incredibile efl , eo magis quia Abbas Pi- 
cinellus in fuo Athcnxo a fler i c , Lucinum noilrum 
fua xtate vixifle , anno nempe ChriilianT Redemp- 
tionis MDCLXIII. idcoque aliquis Carmelita adhuc 
viventem ipfum videre atque tangere potuifle vide- 
tur . Addit idem Picinellus , qufcd opus infra rcccn- 
fendum illius Auiloris fervabatur in Bibliotheca». 
Suorum Conventus Sadlx Marix Concefx prope Ar- 
cem Tricti ad Abduam, qu6. me coni Ai , nihilqut- 
inveni , im& nec quod Jonannes Francifcus Lucinus 
fuiiTet inter mortales, nedum inter Carmelitas aliquis 
j mihi 


Digitized by Coogle 


Ii) L V 

mihi indicare fcivit , tanta eft cura in fervandis do- 
cumentis Virorum , quorum fama cum ipfis oblivioni 
traditur . Parcant igitur Le&ores, fi plus quam pro- 
fertur in fupradidlo Athenaeo , mihi eis dare non li- 
cet , nam ibi Lucinus nofter laudatur , uti optimus 
Div* There fiar Regulae cultor fpatio annorum tri- 
ginta , & ob Opus , in quo plurimum infudavit 

Hoc titulo 

t- De Immaculata Deipara Conceptione VoF. III. in fol. 
MSS. magne molit : enabant apud Suo* , ut Cupra . 
Ita Abbat Philippui Picintllm in Athenso Mcdiola- 
nenfi pag. jo*. 


L V Si 6 

in eodem libro fint plura Carmina Italica Luini no- 
llri , ideo inter Poetas 8c ipfe quoque dt recea- 
fendus . 

En quod profert Picindlus » 

I. Sclvn Spirituale. Mils*o , ij8i. in 8. 

Ii. Carmina varia Italica , vulgo So**tti , emant in eodem 
libro . 

Ea Athenso Mediolanenfi , ut fupra pag. 1 «. 


M I I. 


SCRIPTOR. MEDIO L. 

A 


M. 


LUIMUS BERNARDINUS. 


A D Millefimum tandem Scriptorem , Deo faven- 
te , pervenimus, quem commendant pofteritati 
Pidfurx perities , & litteraria quoque dotffrina . Hic 
di Bernardinus Luinus , cujus infigniores Tabulas 
nobis indicat Abbas Picincllus variis in locis hujus 
Metropolis extantes ; nos vero e Schedis Sitonianis 
didicimus , egregium hunc Pidiorem patrem habuil- j 
fe Joannem Luthcrium dc Luino , atque claruifle— 
in fine Sarculi XV. &c in principio lubfequemis . 
Prarceptor ejus excitit Andrcas Scottus .Filios habuit 
Aurelium , & Evangelillam pi&ores 8c ipfos non- 
infima: notse , quorum primi Infcriptionem Sepul- 
chralem , qu* legitur in albo marmore apud PP. So- 
cietatis Jdu in Templo S. Hieronymi hujus Urbis , 
tranferibere hic (latuimus , ne & ipfa cum aliis mi- 
ktt pereat. 

AVRFLII LVINI MEDIOLANENSIS 
PICTORIS EXIMII MAVSOLEVM 
VIXIT ANN. LXin. OBIIT 
ANN. MDXCIU. VL AVGVSTI. 

Dolendum interea eft , quod Paulus Moriggia in fua 
Hilloria Mediolanenfi , melius Luini no/tri Opus , 
quod fcripfifle afierit , non delineaverit ; Titulum 
igitur , ut jacet in Picinello , Ledlor benevole acci- 
pias , & reliqua dc hoc Viro ex Audloribus infra- 
citandis requiras . 

Scripfit ergo 

I. Opera della Pittura . 

Ita Paului Moriggia in Hift. Medio!, lib. I. cap. jp. ex 
quo Picincllus in Athenco pag. 89. De ipfo quoque— 
videndi funt Georgiut Vafariui in p. 111 . dc ad cal- 
cem Vitarum Lorenzetti . fle Hieronymi Carpentis , 
Orlandi in Abecedario Piaorico pag 99. licui 8c Pe- 
itue Paulus Bofca in libro de Origine t dc ft.it u Bi- 
blioth. Ambrof , nccnon Cl. Sitonui iu Schedis . 


M I. 


LUINUS ] 0 ANNES ANTONIUS. 


T Emporibus huic Metropoli feliciflimis , in_ 
quibus adhuc vivebat Divus Cardus Borro- 
mrus , floruit ]o. Antonius Luinus , qui ut optimus 
Pharmacopola , & pietati fummopere deditus lau- 
datur a Picinello in fuo Athenaeo . Opufculum- , 
quod Luinus fcripfit , etfi impreflum, nos non vidi- 
mus , artamen fuib injuria iplum ex Catalogo Scri- 
ptorum Mediolanenfium , non auferendum cite latius 
luximus, fic cum aflerat fup radi dius Picincllus, quod 


LUINUS NICOLAUS. 


A Lterum de Luino inter Scriptores noflros Ledlo- 
ribus proferre datum ert ope Bibliothecae Ma- 
nuferiptorum Clariflimi Montfauconii , nec dubium» 
ciTe poteft, qubd inter Mediolanenles Nicolaus & ipfe 
enumerandus fit, nam gens illa agnomen fuum accepit 
ex Oppido Luini nomine , prope Lacum Verbanum 
firo . Titulus vero Operis infra memorandi homi- 
nem oilendir Ssculo XV. viventem , & cum fit ad 
Summum Pontificem , aliofquc Principes feriptunu 
facile conjici pofle videtur , quod aliquid laude di- 
gnum exhibeat . Optandum foret , quod Colledlori- 
bus Operum illufmum Virorum datum fuiflec tem- 
pus , aetas congrua , at quod plus eft pecunia com- 
petens ad invilendas Bibliothecas faltem Italicas pro 
Ledloribus inilruendis , amplius quam de fola-. 
Infcriptione MSSrum Codicum : Mini fors tantum- 
non dedit , idcoque quod polium offero , 

Nempe 

Nicolai dc Luino Lamentum Chrirtionitati* ad Sixtuna 
IV. fle Frincipet Chriltianoc. Exut MS. in Biblioth. 
Vatie, num. jfij». 

Ita Momfaucoiuui in Bibliotheca Bibliothecarum MSB; 


M I I I. 


LUPUS JO ANNES ANTONIUS. 

R idiculum (ani foret verba Picinelli tranferibere» 
quae in fuo Athenaro leguntur de Jo. Antonio 
Lupo ; excerpere tantum juvat ab illis , quod anima- 
rum curam ipfe gerebat in Ecclefia S. Vidloris , ad 
Theatrum nuncupata, hujus Metropolis . Ex libri ti- 
tulo ab eodem editi , ut infra , parum gloria: vide- 
tur ipfi tribuendum , fed eo quia optimi Tcriptum fit 
Larino fermone , & varia contineat ad memoriam- 
fervandam plurium Virorum Mediolanenfium , latius 
duximus pretereondum non effe . ■/ ; < 

Ejus Libri haec ell inferiptio 

Summarium, in quo Onera, Conftitucionci , & Emo- 
lumenta Societati* XII. Parochorum Urbi* Medio- 
lani nuncupata gloriofe Virginii Maris, fle XII. A- 
poflolorum diflintte co HeOs recenfemur . 1 — ‘ 

Mpvd 'Imum , tffl in 4. 

Dc co Pidnellui tn Athenso pag. %6^ 


MIV. 


Digitized by Google %ty 


L V 


B1BLIO 


M I V. 

LURANUS HIERONYMUS. 

E Tfi parum nimis de Hieronymo Lurano habea- 
mus , ut infra , attamen iplum reperimus undi- 
que laudatum uti Jurifperiria clariflimum , 8c cutiu. 
qus confilium a celeberrimo Andrea Alciato rela- 
tum fit , ipfutn infalutatum non relinquere cen- 
fuimus . Patrem ipfc habuit Jacobum Leone ge- 
nitum , matremque Ifolatam Stratam , conjuges Mc- 
diolanenfei , & non tantum in utroque Jure Do£lor 
extitit , fcd etiam facris fcientiis optime imbutus , 
munus Prepofiti Ecclcfix S. Catharinx loci CafclU- 
rum Dioacefis Laudenfis peregregie fuftinuit, claruit- 
que »n«unte Saeculo XVI. , 5c quod non parum laudis 
ci affert, inter amicos chariores ipfius Clarifiimi An- 
dretcAlciaei extitit, ideoque Refponfum ejus inter i#a 
Alciati fupraditfli legitur. 8c de co meminit idem in 
fuo Antiquario MS. Chriftophorus Luranus Auroris 
poliri pronepos hanc Infcriptionem in fupra memo- 
rata Ecclefia infculptam voluit Anno Chriili MDC- 
XLVU. 

D. O. M 

HIERONYMO LVRANO !. V. D. 

QV1 AVCTORITATE PONTIFICIA 
HOC TEMPLVM 

sim 

JN PRAEPOSITVRAM EREXIT 
ANNO D. MDXIX. 

AC 

PETRO PAVLO EIVS FRATRI 
Q.VI HOC SACELLVM 
IN HONOREM B. V. MARIAE EXTRVXIT 
CHRISTOPHORVS LVRANVS 
REG. FEVDAT. CASELLENSIS 
CONSANGVINEO PROAVOQVE CARISSIMIS 
P. 

Supcrert ramum dc eo 

1 Refponfwn Juri, . E«« inter ca CI. Andre» Alciati 
num. fol. J4. 

E* bchtdu Sitonianis, atque Mazzudielliania . 


M V, 

LURASCUS GEORQIUS, 

C Hronicon , cujus Au<$or eft Georgius Lurafcus , 
a pluries Uudato P. MazzuchcllQ penes Mar- 


THECA LV 8 • 8 

chioncm Brippium infpc£lum , nunc poflidet amicifit- 
mus Nicolaus Sormanui e Congregatione Oblatorum, 
ac Bibliothecae Ambrofianae Doiflor , uti ipfemet tc- 
ftatur in fuo Opere nuperrime edito in hac Urbe— , 
cui nrulus „ Breve Storia dcgli Umiliari „ . Ex 
Schedis inrcrim Maz/uchelliams didicimus , Gcor- 
giura nollrum Ordinem Humiliatorum profelfum fuif- 
lc, necnon Prxpofituram Coenobii , feu Domus S. Pe- 
tri de Vico-boldono , anno Redemptionis Chrillianx 
MCCCCXIX. rexifle . Chronicon ipfius incipit ab 
anno MXVII. unde patet error Sabellici , altorumqud 
feribentium fub FridericoGlnobarbo coepi fio Ordinem 
Humiliatorum. In hoc vero Chronico refertur cap. X. 
Inllrumentum emptionis fadlae ii Gofrido de Crepa 
Fratre Humiliato , 8c Procuratore Domus Brayd* 
Mediolani , quod rogatum extitit anno Domini MC- 
XXXVI. per Ognibenium de Guidonis . Aliud quo- 
lue Inllrumentum exhibetur ibi locationis libellarite 
fa<£la* per Dominam Carcacofam uxorem facobi Mid- 
dii in pannea Vaftallum Fratrem Humiliatum , Sc 
Minitlrum Domus fui Ordinis Roncurii in Agro Lau- 
denfi , rogatum item anno Domini MCXXXVI. die 
XIII. Aprilis, Inditflione XIV. per Arellum Sareguum 
Notarium in Mclegnano Notandum interca dl, quod 
Chronicon , dc quo agimus , inceptum fuerit ab Ano- 
nymo Scriptore , deinde a Georgio Lurafco tantum- 
modo continuatum , pluribufquc notis , atque inter- 
polationibus undique afpcrfum . Vivebat enim Lura? 
Itus anno vigefimo quarto fupra Millefimum, & Qua- 
dringentefimum , ut a nobis obfervatum eft in pluri- 
bus Catalogis Prxpofttorura Ordinis prasdidli Humi- 
liatorum . 

Damus ergo de ipfa 

I, Chronicon Ordinis Humiliatorum . MS. in fol. extac 
ut fupra ■ _ •- 

Ex Schedi* Mazzuchclli inii , 8c ex libro fupramemoraa 
doclifiuni Nicolai Sormani . 

M V I. 

LUTIUS HORATIUS. 

N lfi librum fortuiti» prar manibus habuiflem , Au- 
tflorem ipfius rcccnfcre nunquam mihi conccf- 
fum foret , nulli memoria apud Mediolancnfes de ed 
reperti . Tanttim igitur ex titulo mox cnimciando 
omnibus apparet , u»iffc Horatium Lutium antiqutf- 
fimas Eccleftae Modoctienfis Archipresbytcrum , nec 
non in pluribus locis , 5t fignanter in Epiftola ad Le- 
niorem fc Mcdiolancnfem ollcndit , dc F amilia vero, 
Luti.i nuncupata , documentum nullum vidi , nec ul- 
lus d odium rac fecit , ubi aliquid de ea exiftat , ut 
meum inftitutum etiam hic profequi potuiflem . Li- 
ber certe dignus eft, qui memoria Pofterorum tradar 
tur , cum non fine labore compa&us fit . 

Sic enim infcribttur 

U SacrofanOi Concilii Tridenrini Dccretx , & Canones J 
cum citationibus ex utroque Tcllamento , “ JyP* 
Pontificii Conftitutionibus ab Horatio Lutio Modoc- 
tix Archiprciby tero &C. PUcnti* , afud Bnnxacbtum , 
IjM. in 8. Digitized by Google 


8i 9 MA SCRIPTOR. MEDIO L. 


M A 


810 


M 


M VII. 


A 


MACCANEUS DOMINICUS. 


E Tfi Dominicus Maccaneus, Melchioris filius, na- 
tus fit in Villa Maccanei nomine ad oram Ver- 
bani Lacus fita , attamen ejus pater cuitu 
omnibus aliis e* hac Familia Mediolani lucem pri- 
num afpexit, nam ab aroiciffimo atque Clariffimo Si- 


tono cdo£lus fui de {lemmate Genealogico Maccaneo 

ex publicis documentis compadIo,incipiente a Gcrardo» 

qui claruit, ut Mcdiolaneniis Civis in hac Urbe, anno 
Salutis MCCLXXX. ufque adjoannem Antonium in- 
ter vivos exiftentem anno MCCC( LXXXI. Domini- 
cus vero noller ortus eft trigefimo oAavo anno fu- 
pra millcfimum & quadringentefimum , littcrifqut- 
peregregie excultus , eloquentiae Profeflor publicus , 
Taurinum incoluit , ubi o&uagenario major decejfit, 
8c in /Ede Divi Dominici in ea Urbe fub hac Epi- 
graphe tumulatus quiefeit : 


TAVRINA VIXI STVDIOSVS IN VRBE PROFESSOR 
MVSARVM ET MORVM VOX MACANAEVS ERAT 
CARA MIHI CONIVNX FVIT ELISINA PVDICA 
VIVENS FAEMINEVM DVXIT IN ASTRA DECVS. 


Kec tantum amoeniora Studia fequutus eft , fed & 
etiam Hiftorias , nam primus fuit , qui Verbanum- 
Lacum diligcntifiimfc defcripferit , aliafque fcicntias 
adamavit, ut ab his , qux infra damus, facile agno- 
fcitur , 


Qux funt : 

I. Chorographia Verhani Lacus lib. II. Ad Gaf^arem- 

Vicccomitem Equitem do&il&mum. Madiolani, apud 
Sazenultr , amo 1450. Kal. Aprili t , »« 4. 6c iterum- 
lOvi. *» 4 - Adell in coiem libro EpifloU Joanmi Ja- 
eobi Ghiuni in laudem Auflori* , fle Operi* . 

II. (Li«ftiuocul® quadam ad Gafparcm Vicecomitem- , 

idem Opu* edidit Clariffimus Gi«viu* in Tom. IX. 
Thefauri Antiquitatum Itali® . Aeperitur quoque-- 
MS. in Bibliotheca Mcdiceo-Laurent. Cod. \ 7 ■ rlut 
yj. ex Moutfauconii Bibliotheca MSS. Tom. I. 

III. Epigramma in laudem Gafbari* Vicecomitis , de quo 

CDrif*. Sajtiu* ad annum MCCCCXclII. 

JV. Obfcrvatione* ad Tranquillum . 8c Valerium Maxi- 
mum MSS luinfc apud Cl. Sitonum. 

V. Antiquitate* Allobiogic® . MSS. Italice apud cumdem 

VI. Vu« novem Ducum Sabaudi® . MSS. Latine apud euin- 

dem . 

yu. Epigrammata II. in laudem Jo. Francifci Balbi : exta ni 
in 1 r 'tkatu ejufdem de L nicapionibu* . Mtdialani , 
apud Seixtnultr . ijij m foi. 8t iterum , apud 

Caminum da Tndtno, * j6i. m 8. ad pag. * 7 *« ^ 

Eum vocat Virum cruditilDmum , 8t eju* laudat Car- 
mina Carolut Barbavaria in Epiftola ad Biffium , dc 
qua jam diximus . 

Inter Carmina Italica, vulgb Ritmt , Galparu Viceco- 
miti*, unum eft in laudem Dominici Maccanei. 

De ipfo in primi* videnda eft Hiftoria Typographica^ 
fupradiOi Clarii* Saxii , in qua rccenfcmur diligcn- 
tiflime Opera Maccanei noftri Taurini impreffa. Gau- 
dentius Merula Hift. C illor. Cifalpin. antiquit. lib. II 
cap. XV. Carol. Jofeph Morotiu» 111 Vita Beati Aina- 
dsi page. 69. 88. 117. 109. xtt. xxx xj8. 8c x8j. Le- 
ander Alberti in Defcript. Galli® tranfpadan. Infubr. 
Abraham Ortelliu* in The.ur. Cofmocraph umveif. 
otbit . J. C Laxaru* Auguft. Cotta fub anagramma- 
lico nomine Statii Trogi Catalauni in pr«fat. ad Do- 
minici Maccanei Chorographiam Verbani Lacus rc- 
imprefi. Mediol. an. 1 699. in 4. pag. x. ubi plura v.d. 
A udiore* Diarii Italici Veneni* imprefli Tom. III 
pag. j id. Picincll. ia Athen®o pag. stf j. necnon Sche- 
da amplilEma SiionLan®. 


m v 1 1 1. 


MACINAGUS LUDOVICUS. 


V Exilia Divi Francifci A fi linatis profequt inftt- 
tuit Ludovicus Macinagus, Varifii natus, inter 
Fratres Minores . quos Convcntuales vocamus , ubi 
Theologicis facultatibus tam fedulo fe dedit » ut ia 
Urbe Florentia per dies quatuor indefinenter Scoti 
Sententias propugnaverit , cum omnium admiratione; 
interfuitque eifdem Difputationibus Magnus Hctrunx 
Dux , iaeoque fpes maxima de ipfo concepta luit , 
nec certe fefellit , nam Cathedras non tantum brevi- 
ter apud Suos afeendit , fed etiam in celeberrima Ti- 
cinenfi Univerfitatc , ubi primarius Mctaphyficx Le- 
aor fumma cum laude extitit . Annum yigefiraum.. 
o&avum vix attingens , munus Provincialis lu» 
Ordinis prudentiffime fuftinuit , terque Procuratoris 
Generalis , quo in officio non folum a Suis , lcd 
etiam ab Alexandro VII. Pontifice Maximo ,cligt 
8t confirmari meruit . Mirum igitur non eft , u 
amorem , exiftimationcraque variorum Pnncipum_ 
fihi acquifiverit , inter quos Alphonfum Littam , 
Archicpifcopum Mcdiolancnfcm tantum indicare-. 
juvat , qui confiliis Maccanei nollri fxpiffimc ulus 
eft ; fed proh dolor ! Vir ifte ad fummum ho- 
norem Gcneratams , fcilicer totius fui Ordm.s dc- 
fignatus , omnium votis Roma Mediolanum rcaux , 
diem claufit extremum , citi) nimis , nam fuit ilii 
astatis annus quinquagefimus fextus. Coenobium luum 
Varifii , Teroplumque ob quamplurima Beneficia ibi 
k noftro collata , tanto Viro obftn&a fuere , quam 
ob rem grati animi ergo marmoream effigiem eidem 
erexerunt , fub qua hoc fatis prolixum Elogium inf- 
nicitur, a Ludovico Mannio Cantunenfi ejufdem Or- 
dinis , 8c poftea Aquxpendentis Epifcopo compo- 
fitum pro xtatis genio infelici : 


Tam. II. 


\ 


I 


Icant 


Digitized by Google 


BIBLIOTHECA 


Icone lapidea exprtflian 

Patrem Mag. Ludovicum Macinagum Min. Conv. 
de Vartfio nuncupatum 
Sufpieiens fpedator 

N<m de funere deletu , fid de fcenore gaudeat . 
Mutatum Heroem mutata d filice refert imago , 

Nt came peremptus , fitxo perennet . 

Quid in faxo perennet fallo perennior I 
Hic primarios fuggefius , Religionis exhedras 
Ticinenft Arcbigymnafium illufiravit ; 
dodifltmos libros edidit : 

Provinciam Mcdiolanenfem XXyill. a tat is fua armo 
prudenttfpmb rexit ; 

A Religione femel , ab Alex. Vll. iterum , tertiumque 
( hadenus fingulare) Procurator Generalis eidus ; 
Eloquentia rarus , prudentia infignis , 
rebus gerendis eximius , 

In arduis expeditus , in profperis , rfr adverfis 
hnconcuflus , 

Principibus carus , reliquis amabilis , 
eundis admirabilis . 

Dignus fane , 

quem Francifc ana familia, illuflris Macinagoru Domus, 
Imo Infubris tota , ac Italia quoque ipfa fuum decus , 
& ornamentum appellent , 

Ingentem adeo yirtutstm , dignitatumque cumulum 
( mirabile didui ) 

Undecim luflrontm fpatio coegit , 
totidem plani faculis fuficdurum , 

Ut mors ipfa excufationem ferat, fi feriit immaturum. 
Quid fi ad fitnium vi xt flet ? 

Tantus P 7 r hinc Roma rediens 
omnium votis ad fumma drflinatsts , 

Medici mi maligno morbo correptus fandtflime deceflit 
Die XW. Odobris MDCLXI. at, itis fua ann.Lyi. 
Cujus atrrna fempir felici memoria 
PP. hujus Coenobii , 

Ab ipfo d fundamentis pene readificati, exculti, 
opibus audi 

Hunc lipidem po fuerunt 

juflu Reverendi fs. P. Mag. Jacobi Fabretti Ravcrm. 
Ordinis Generalis Minifiri . 

Parcat au*fo Lerftor , fi hujufmodi Elogium a Pici- 
ncllo relatum , qualecunque illud fit , non duximus 
expungendum . 

Haec poft fc reliquit 

L Bivio dclle Um.inc Operazioni , Difrorfo Academico , 
i* -orale, c Poliiico: al Signor Conte D. Giulio Arefe 
Cav-.Iicie dcU’ Ordine di Calarrava Mtlmo, pretio 
Ludovico Monza, itfjp. «8. I.ibcr eft Theologica, Po- 
litica, aeque Hirtorica eruditione referiui . 

11 . Thcofcolion Theologicum par» prima , nempe de utra- 

J uc Creatori» originatione ; continet Tr.ia.itus dc_^ 
«carnatione, 6c de Trinitate ad Cardinalem Pam- 
philium . Mediolani , apud Montiam , 165J nt 8. 

III. Parus duas alia» promiht , qua* prelo paraverat , fcd 
muneribus Ordini* occupatu», ac tandem morte prx- 
ventui mi non vulgavit . 

De ipfo agit Picinellus in Athcnzo pag. j8p. nccnon- 
iianchmu» in Bibliofophia pag. 40;. 


MADDIUS CAROLUS MARIA. 


demia aliquando eruditus , anno aetatis fua* XVI. Bo- 
nomam Patriam meam dilc&iflimam contendit , ut 
jubente patre Jurifprudcntice operam daret . Veriun 
cum ad Mufarum lludia indole propria raperetur, polt 
B triennium reverfus in Patriam, & inde Romam , Nea- 
polim , & ad alias Itali* Urbes progredi» , deinum 
anno artatis fu* XXXI. , Pr*fidc Bartholomvo Are- 
fio curante , a Secretis Senatus elcdkus ell . Gnccas 
interim litteras tam egregie didicit , ut in Palatinis 
Scholis eas ex S C. multos annos docuerit . Ordo 
idem ampliffimus Maddio Academi* Tic nenfis , 
ejufque Magiftrorum curam commendavit. Gr*cl , 
Latini , Italici , atque Hifpani lingui multa con- 
Icripfit Carmina , Orator quoque eximias plures ha- 
buit Latinas Orationes inter Academicos Florentinos, 
qui dicuntur dellaCrufct ; Arcades, inter quos fuit ei 
nomen Nicii Mcneladii , Faticofos Mcdiolanenfes , 
Concordes Ravennates , Olympicos Viccneinos , In- 
tronaros Sencnfcs , Incitatos Faventinos , Filergitas 
C Forolivicnfes , Ricovratos Patavinos , Gelidos , 8c 
Accenfos Bononienles magna cum gloria fui nominis 
recenfitus . Obiit cum umverf* Litteratorum Reipu- 
blic* ludVu die XXII. Aprilis, anno MD^IC. Condi- 
tus eft in Bafilica S Nazarii in Brolio ante famili* 
fu* Aram , cum hac frugali nimis Epigraphe : 

CAROLO MARIAE MADDIO A SECRETIS SENATVS 
GRAECAE ET LATINAE ELOQVENT 1 AE 
IN SCHOLIS PALATINIS PROFESSORI 
SVPERSTES SVORVM AMOR 
IN HOC GENTILITIO SEPVLCHRO 
MONVMBNTVM POSVIT. 

OBIIT ANNO MDCIC. 

D 

Pro ejus Funere Orationem habuit Alexander Litta in 
Academia a Comite Joannc Borromao in fuis zdibus 
inftituta . AStemitari ipfum commendant ejus Opera 
variis temporibus edita , ' 


I. Rimc varie di Carlo Maria Maggi Accademico dclla 

Crufca , in Ftrenaa , iu lia S i mperia di S. A. S . 
in 4. 

II. Opere di Carlo Maria Maggi Milancfc, con Ia Vita 

fcrirta dalSig. Dotr. Luaovico Antonio Muratori.' 
Milone , prejfo tl Malatada, 1700 , & 1701. Tomi 
V. tu n. Eidem Cl. Mutatorio ipfam quoque-» 
editionem dcbcmu» , apud quem rimam exi- 
ftimationem Maddius nofter meri 16 obtinuit , 
ut pluribus in locis, ejus Operis infcripti „dcl!a 
». perfert a Pocfia Italiana „ cum laudaverit, 6c 
figiunter pag. »7j Vol. II. ubi profert Pancgy- 
nm Divi Thoma ejufd. Maddii in Commendatio- 
nem Ludovici Magni Francorum Regis, qua incipit 
„ dcl Gran Luigi flec. Contra eandem nonnulla 
Centura apparuere , quas omnes Muratoiius fu- 

E radi&us do&iffime evincit. Idem agit fupra-. 

tudatus Muraiorius in codcin libro pag. }8j. 
contra quemdam Arcadem Coloni* Veionenfu , 

? |ui de Middio nolixo quadam non pro dignitate 
cripfit . 

III- Anecdori Poftuma Mifccllanea. Mediolani, apud Ma- 
laSefiam, 1718. in 8. 

IV. Arte.n Poeticam anteponendam efle aliis liberalibus 
artibus i Proluito MS. in fol. p.igg. 10. cum cjufdem 
Fpirtola data die XXL Martii 1687. ad Petrum- 
P.n.lum Caravagium, a quo fententiam pro a p- 
probjtionc petit , cum cjufdem Rcfponfione , Sc 
Car- 


Digitized by Google 


8i j M A SCRIPTOR. 


Carmine Italico in laudem Mnddii. Extat in B:'-i 
blioth. Marchioni* Petri Pauli Caravagii. 

,T. Carmina Italica XXX (L vulgo Sonti ti . Exranr in_ 
libro ,, Rime delli Arcadi T. IV. „ rcperiuntur 
etiam in altero cui titulus „ Scclta dc’ piii Ec- 
*. ccllcnu Rimatori d'ogni fccolo „ T. U. pag. 
)i>o. alibiquc pluries 

VI- Carmina Latina. Exunt in libro cui titulas Aca- 
„ demis AnimoforumPlaufus in laurea Joan.Ma- 
„ rim Sicci de A r agonia. Mtdtol. in 4 

VII. Epifiola gratulatoria ad Alexandrum Perlafchim j le- 

gitur in fronte libri Pancgyrum XXX VI. fu- 
_ pradifti Pcrlafcfue . 

VIII. Alia Latina. Extat inter eas Oftavii Ferrarii , edi- 

tionis Patavine, ad eundem feripta , cum Fer- 
rarii refponfo. 

IX. Alia pariter Latina Franci fco Sad irino J C. do&ifii- I 

mo,i Secretis Senatus Mediolancnfis . ornatiffimo 
Viro» atque Colleg* . Ext.it in calce Refuonfi fu- 
oradiQj Sudarim , in quo agitur erudite de Bi- 
bliopolis, Bibliothecis , Libris, Typogiaphuu. , 
Typcgraph.s , & dc Charta . Inter Refponfa 
ejufdem Sadarini pagg xy. 8c 34. 

De ejus obitu Poema edidit, cui nomen Corona prima. 
Abbas Francifcus Puricellut , dc quo fUo loio , 
alterum cui titulus Corona ficondo , Antonius 
Catti, tertium vero, cui titulus Corona f «rza, 
Ludovicus Antonius Muratorius , qui ejus Vitam 

•J confer iplit , ut dix-mus Ac fcorfun editam Mt- 

dtolami , ftr Jo/rfbum Panduipbutn Malttcfhm- , 
1700, 

Estam xd eum Epiftol* plures Italice Fraucifci Fa- 
bri Brcmundani, in libro cui titulus : „ Letterc 
,, di Franccfco Fabri Bremondun , libri tre, al 
m Signor MarchefcGirolamo Talenti da Fiorcnz.i | 
n Senatore. Sitiam, 1660. iit 8. 

Nemo eft, qui de Poefi Italica , nccnon de eadem 
Mcdiolanenfi Vernacula, 111 qua Princeps fuu 1 
certe Maddius nofter, agat, line ejus Cumina— 
laude , inter quos pr*ter citatum < 1. Muratorium , 
videndus eft Crcfcimbenius in libro „ dell’ iftori* 
,. della volgar Poefu lib. IV. cap. X1I.pag.5ax, 
oc Sitoniis m fuo Theatro Nobilitatis pag. 16«. 
artic. 688. 


A 


B 


C 


MEDIOL. MA 814 


M X !. 


MADDIUS LAURENTIUS. 


M iror , quod non ramum Picinellus , qui tot Scri- 
ptores minoris noti in fuum Athenaeum Me- 
diolanenfc intulit , fcd & alii plures , quorum labor 
fuit in deferibendis Viris illullrjoribus Italicis aut in 
Poefi, aut in traducendis Operibus tim facris, quam 

f Tofanis , c Graeco atque Latino idiomate in Ira- 
icum , nullam mentionem fecerint dc Laurentio 
Maddio nollro , optimo Siculo XVI. vivente, i quo 
non tamtim Hymni Ecckfiaitici in vernaculam lin- 
guam clegantidimc verfi fuerunt, fed qui etiam Notis 
eruditione facra fumme refertis eofdem evulgavit . 
Frullra ego quifivi a&a & originem Viri illius, nec 
amplius quam jpfcmet aflerjt in titulo ejus Operis t 
videlicet quod Archi presbyteratum Ripas Sanvitalis 
obtinuiflet , dare mihi licet; certe ance me liber ille 
celebrari meruiflet . 

En ut inferibitur 

I. I Sagrt Inni , che fi leggono in tutto Panno nella Santa 
Cliicfa, trad.lotti, e commentati in lingua volgare_ 
da Loicuzo M.iggi Milanefe Arciprete di Rip* San- 
vitalc.a Pio V. Pomcfice . Ptntsu, ptr 1/ Rampazut- 

lo , 1567. M 8. 


M X I I. 


M X. 


MADDIUS LUDOVICUS. 


MADDIUS GABRIEL. 


C Um Coetus eximius Oblatorum Sanftorum Ca- 
roli t Ambrofii in hac Urbe conditus fuerit 
a Divo Carolo Borromio pro inilruentiis in ipfo Vi- 
ris ad illuilrandam , fovendamque Ecclcfiaro Medio 
lancnfem , ut facile omnium oculis etiam in prx- 
fentiarum apparet, mirum non e(l, fi parum de illis, 
aut nihil , feriptum apud cos reperiatur ; nam perpe- 
tuo , aut ad Eccl.fias regendas , aut ad alias lucras 
dignitates exercendas, ex fupradidla Congregat ionc_ 
transferuntur . Hoc equidem expertus clt ornat i (fi- 
mus , atque amiciffioius Bartholomxus Rubeus , olim 
Ecclefiat Canrurienfis Prapofitus , qui tantillum- 
nobis dare coadtus fuit in fuo libro nuper edito, cui 
titulus : De Origine , 8c ProgrefTu Congregationis 
Oblatorum . Mihi quoque non parum laboris fuit in 
perquirendis a£lis plurium Scriptorum cjufd-m- 
Congregationis in hac Bibliotheca digne reccnfcn- 
dorum , de quibus aliud memoriae non fuperdl, 
prxtcr Oblatorum titulum . Id etiam contigit 
de hoc Gabricle Maddio, cujus Opus MS. adin- 
veni in ditifllma Ambrofiana Bibliotheca . Accipiat 
igitur Leiflor quod polium , ab aliifquc plura poli 
me expediet . 

Opus ejus fic inferibitur : 


L S. P. Cyrilli Alexandrini Archicpifcopi , de Adoratione 
in fpiritu , tic veritate parva imago , per Prcsbyic- 
G pridem M .ggium D. T. ctficLi anno Domini 
MDX^VIl llluftnfs. ac Reverendi fs. D. D. Fedcnco 
Borromxo Cardinali nmplilfimo, 3 c S. Mediolaneulis 
Ecciefi* Antiil ti vigilantiffimo ; ad calcem Epiliol* 
Nuncupatori* fic fe fubfcribit : „ Presbyter Gabriel 
„ Maggrns Oblatus. MS. in 4. fign. N. num. ne. pagg. , 
86 . optime feript. extat in fupradi&a Bibliotheca. 


D 


L udovicus Maddius Mediolani natus , cx Joanne 
Antonio, & Margarita Siccoborella conjugibus. 
Abbas extitit Comrocndatarius Sanfki Angeli in Re- 
gno Neapolitano , littcrifquc fummopere excultus t 
pneipue Legibus tam Sacris , quam Civilibus , in- 
ter Jurifpcritos C ollegiatos Patrii adnumerari me- 
ruit anno Chrifti MDLXXXVIII. Probitatem, fcien- 
tiamque ipfius optime novit Paulus V. Pontifex, ideo- 
que Lucerienfem in Epifcopum , eumdem elegit 
anno MDCIX. die XXIX. Aprilis . Extat in illius 
laudem Epignmma Bernardim Baldini quod hic ex- 
feribo ab Appendice Epigrammatum ejufdem Bal- 
dini pag. 17. 


£■10 magis tfl cura nobis tua gloria Magi , 

C im.inibufque tuum quaro fonare decui ; 
Hoc magis averfo linquit me numine Phwbus , 
Nec patitur vtflum carmen hiare fenem : 
Nam tremulis pulfa digitis tefludine gratis 
Articuli* numeros me d%re pcjji nrgat , 
Tir vero dignum cantari voce fonora 

Inquit , (jr* arguta , Pindaricifque fonis ; 
Quem fi quis flndeat raris intexere chartis , 
Trntrt hic angufio claudere vafe lacus , 
Quod Paan vetat hifioriam perfiringerc paucis 
Me , nequeo laudes concinuijfe tuas , 


Scriptum fuit Ludovico nollro adhuc Abbati , ab 
ipfoque conflat quantum Mufas ipfe etiam coluerit . 
Defide ratus efl prxflantiflimus Antiilcs anno falutis 
humani MDCXVIII. 


Da- 


Digitized by Google 


*1J 


M A 


BIBLIOTHECA 


M A 


816 


Damus igitur de eo 


I. Oratio ad Carotum V. Caftrem . Memoratur a Hiero- 

nymo Mendrifio , ut infra . 

II. Caimcn ad Jacobum Cmonium . 

III . Alterum .id Francifcum Cicerejum . Fxtant in lib. cui 

titulus : „ Jjcobi Critonii Scoti ad nobilifllmum Vi- 
„ rum , prudentiflimumaue Summe Quefture Regie 
„ Mediolui.cnfii AdminiRiatorem Sfbruam Brivium- 
„ Carmen. Mediolani, apud Pontium , 158). m 4* 

IV. Ludovici Maddii Epiftol* ad Fedcricum Cardinalem* 

Borromzum date anno MDXCV Exeant in f«pn* 
laudata Collcciione Eptftolarum ejufdcm Card in Bi 
blioth Ambrof 

Inter Epifiolas Parthenii 8c Tyri Veneriis imprcff.11 
in 8. catam tres ad Ludovicum nollrum Icripte 
pgg. i8x. X07. *ti. 

Ei dicavit Frater Hieronymus Mcndrifius Expofitionem 
Pfalrni Qui bmhtat . Narrat in Nuncupatori.!, Mad- 
dium reverfum e Legatione adCarolum V. Auguilum 
in morbum incidiffe , <jui egrntui Pf.lmum ipfum- 
continub recitabat , pctntquc a Mendrifio ejus Expo- 
fitionem . 

Laudatur in Tom. VIII. Italie Sacre Ughelli pag. 688. 
in Hitlor. Antiqu. Mediol Monggi» lib. IV. cap. V. 
• Pucinello in Mem. Antiqu. Mediol cap. XVii. mim. 
lix. fit a Sitono in Theatro Nobil. pag. 169. an. 688. 


M X 1 1 1. 

M ADDIUS M1CH AEL. 


A . tii unum c Secretiorum rerum Scriptoribus eligendi 
I jus ei collatus fuent . Demum anno ztatis fu* fex*. 
I gefimo quinto , qui falutis erat MDCCXXJU. V. 
KaJ. Novembris, cum in Villa fua ad Oppidum Ab- 
biatis grafli moraretur, priifltme , ut vixerat , obiit . 
Jacet m „Tcmplo Deipara; ad Divum Cclfum , ubi 
pofthabito majorum Tumulo , quod eft in Bafilicn_ 
D. Nazari i , vivens libi fepulchrum elegerat . Pauca 
admodum ejus feripta habemus imprefla , & utinam 
quoque hzc meliori Critica examinata fuiffent priuf- 
quam typis concederentur , nara Vir noller lingulari 
humanitate praedirus , nemini Carmina fua denegare 
confueverat , vel cum Sacrz Virgines Deo fe aica- 
rent , vel annua Defundi is fuffragia celebrarentur . 
Pluries vero fupprdlo ipfius nomine , unquam mini- 
g | mc digna ut publici juris fierent , edita voluit . 
Ingenium ejus attamen elucet in aliis Carmini, 
bus , que fatis erat tanthm in lucem proferre . Alia 
Opufcula ejus digniora , extant adhuc MSS. pe- 
nes Suos , qua? infra recenfebimus . Qpamplures Vi- 
ros infignes habuit in Philofophia dilcipulos , inter 
quos Comitis Colloredijnfubri* Moderatoris, filios, 
nec non Mariam Helenam Lufinianam GenuenfenL-, 
quz grati animi ergo hoc ad eum Epigramma dedit 

Domino Michacli Maddio ingenii foelicitatera , 
8c morum integritatem utramque abfoluttf- 
fimam , r*5ip«**«r u*rt 'pnr , gra- 

tulabatur Maria Luftniana 
Gcnucnfis . 


D Oleo quidem , & fummopere dolco , de Michag- 
le Maddio loqui coadlus in hac mea Bibliothe- 
ca , nam in ipfo Virum amifi lingulari amicitia inihi 
conjundlum , 8c cujus domeftica tantum converfa- 
tionc per plurcs annos fecum habita, inultum didici , 
& nonnulla ad rem litterariam fpedlanria in meis 
Schedis adnotavi , quibus non fcmcl ufus fum, fienti 
etiam illius Bibliothed a przdeccflbnbus luis furamo 
fhidio contlrudla , & quz ei erat in deliciis . E ce- 
leberrimo arolo Maria jam laudato, atque Anna Maria 
Monticclla genitus fuit III Kal. Odlobris MDCLIX. 
Mediolani Grammaticas lnftirutiones,&Pra?cepta Rhe- 
torica; in fcholis Arcimboldiis fub Clericis Regulari- 
bus , oui Barnabitar dicuntur , przcipue vero fub 
Demetrio Supenfio edodlus ell. Verum accuratiflimo 
Patris fui fludio ad omnem eruditionem , fed in pri- 
mis ad Grzcam linguam formatus , graviora ad Ihi- 
dia Philofophi* fcilicet , & Mathefeos animum con- 
vertit , fruitra oblidentibus & corporis imbecillitate, 
& domclbcorum zelo, verentium ne lludiorum amor 
ejus filuri officeret, quam ab ipfo ortu fatis debilem, 
utpotc leptimo menfe narus , hauferat . Adeo igitur 
in Grzca przfertim eruditione profecit , ut Pater 
ipfc jam plures annos eam in Palatino Gymnafio do- 
cens , illi in eadem primas cedere non erubuerit; & 
non raro ad Michaelem Viri eruditilfimi & verbis , 
& litteris difficillimas Grarcorum Scriptorum Senten 
tias explicandas amandaverint, quas ille mirabili* fim- 
plicitate , & claricate exponebat . Qpamobrem Ge- 
nitor ztatis erg6 laboribus fefliis k Senatu impetra 
vit , ut filio vices fuas committi mandaret , quas in 
Grxcz linguz przceptis tradendis decem 8c novem- 
integros annos Patre fuperftite exercuit , cui etiam_ 
fato fundlo plenis votis fucccflor datus , Arillotclis 
Ethicam in eodem Gymnafio, additis proprii ingenii 
cruditiffimis Notis, fludiofis tradidit .Tam feriis (ludiis 
Poeticos quoque admifeuit, & inter Faticofos, atque 
Arcades Colonia? Infubricz, aflumpto Erifii Lalicmia- 
ni nomine, cooptatus, plaudentibus eruditis Carmina 
plura recitavit . A Senatu quoque in locum defundit 
Patris a Secretis elcdlus , dum annos quatuor fumma 
cum integritatis fama id muneris obiiflet , (ludiis li- 
bcriiis vacaturus , illud fponte abdicavit . A Princi- 
pe etiam in Confultorum numerum fzpd adfeitus 
um julte , prudenterque fe geffit , ut mercedis gra- 


C 


D 


E 


Quamvis ipfa fuis inimica modeflia pugnet 
Laudibus , merito gaudeat , of 1 decus t 
Pluribus officii titulis induda perennis , 

Patrono geflit plaudere Mufa cliens . 

An lateat Virtus , qua fe jam lumine prodit , 

Quam grata agno fc it Patria , fama colit } 

Ergo ubi te pleno mirata efl turba Theatro , 

Jufie vulgatis plaufibus addo meos . 

Ted non quas recolis (ludiis fulicibus artes , 

Quavt inferi Latio lumina Grtjs canam . 

Qua vis ingenii , quod fit tibi mentis acumen , 

■Aurea quam puro vena tenore (luat : 

Qua morum probitat , infe loque integer avo 
Qii fede.it fanila pedore legis amor ; 

Hac alii celebrent : humilis male tradat avena 
Grandia , fublimi Carmine digna eoli . 

Hoc tamen haud fileam t quod te magis t inclyte Maddi , 
Virtus , quam celas pedore , +ulcbra probat . 
Hadcnut obfequium , ne fcilicet ipfa viderer 

Aut ingrata filtns t aut nimis aufa loquast . 

Hzc , quz de ipfo promifimus , damus t 

I. Poefie Mifcell.inee raceolte da Giacomo Machio. AC- 

ts*c tprejfo il MaUttfla , 17 XX. Tom. II ■ « 1». 

II. Ethica Compendi ura. MS. in fol. extat penes Suos, 

atoue fupr/.didos Comiict CoIIoiedo». 

III. Prolulionn .ul Aiillotclu Ethicam , in Scholis Palatini* 

habita . MSS. penes Suos . 

IV. Carmina ejus Itafica atauc Latina, in lib. cui titulus: 

„ Pluuli Poetici per ]e gloriofe Imprcfe dcl Serenift 
,, Principe Eu genio di Suvoj.i. \Uijm, im 4. 

V. In prima parte libri inferipti : ,, Rime de* Poeti illu- 

„ llri vivcuii . In Fatnza , 17XJ. »* 8 pag- j8o. 
finit Carmina IV*. vulgo Soitetti , Michaelis Maddii 
Academici Faticofi, 6 c Arcadis. 

VL In Frnme libri, cui mulus . Antonii Gatti Ante- 
„ crfforis Ticincnlis HiAcria Gymnafii Ticinenfii il 
„ Szculo V. ad finem Sccult XV. fice. Extat io* 
Llu- 


Digitized by Google 


M A 


818 


817 MA SCRIPTOR. 


inudem Audtori» longum Carmen Graecum Blafii 
Garyophyli,cum verl>onc«Latina Michacli* Maddii . 

VII. In Ironte pariter libri cui liiutus : ,, Theatrum- 
„ fcqueflris Nobilitati» Secundae Roinsr , fcu 
„ Cnronicon infigni» Collegii ]. PP 8cc. Mediola- 
ni Aurhore J. C. Joanne de Sitonis de bcotia_ 
1706. adefl Epigramma Michaelis Maddii in Pala- 
tino MedioDncnfi Gymnafio Gr«c* dc Latine elo- 
quenti* Regii Interpretis, ad crudmftimum atque 
ornatilEmum Virum D. Joannem de Sitonis de_. 
Scotia J. U D. Mediolanenfcm Polhiiftora Cives 
fuos fcriptil mirifici illuftrantcm dcc. 

Satat in eju» funere Lamentatio Joannis Stephani Mi- 
rabilia, de quo fuo loco. 


A 


M X I V. 

MADDIUS VALERIANUS. 


Ti A AddiisMediolanenfibus addendus eft etiam Va- 
1VI lerianus,qui optimos mores atque pietatem in 
juvenili artate profequendo , Clericalem Divi Pauli 
nuncupatam Regulam profeflus eft inter Barnabitas 
anno MDCLVI. Artem bene dicendi in Gymnafio 
Laudenfi per plures annos interpretatus eft. Hinc 
Superiorum jultu provinciam fufeepie dc fuorum 
Congregatione & Parentibus Synopfim , jam antea 
ab Anacleto Sicco ejufdem Sodalitatis magni no- 
minis Viro confcriptam , ad exoptatum comple- 
mentum redigendi . Qyo exadViflime prxftito , eun- 
dem laborem ad Federicum Vicecomitem S. R. E. 
Cardinalem , & Medio) anenfem Archiepifcopum- 
nuncupavn . Dcin XXX. annis optimi exempli 
necnon prudentis , do&rinarque in Religione exple- 
tis , ad Superos evolavit anno Redemptionis no- 
ftrs MDCLXXX. , die vero IV menhs Januarii , 
in Collegio Mediohnenfi S. Bamabs . 


C 


Habemus de ipfo 


I. Supplementum ad Synopfim Congregationis Regularium | 

D. Pauli Anadci Sicci. 

II. Vita , e fegnalate Arioni dei Venerando ( ora Beato ) 

AlefTinJro Sauli j a Monfignor Lorenzo Trotti Vc- 
fcovo di Pavia. Mslano , par Cammillo Corrade, 1684. 
ra 4. 

A Suis , oc a Do& iffimo Patre Persio . 


M X V. 


MADERNUS ALEXANDER. 


L Aus non modica Alexandro Mademo debetur , 
nam inter duos do&iflimos Pharmacopholas Me- 
diolanenfes a Joannc Honorato Caftillioneo , Regio 
hujus Urbis Protophyfico fel -dios , unus ipfe extirit 
ad conficiendum ubique laudariffimum Mediohnenfe 
Antidotarium , anno Chrifti MDCLXVIII. Ad tam- 
laboriofum , utileque Opus , focium habuit An- 
dream Blafium , fed nolter majorem exiftimatio 
nem fibi promeruit ab Operibus infra recenfendis 
partim jam proelo promulgatis , partim ver6 adhuc 
ab omnibus defideratis . 


E 


Videlicet 

I. Apparato deirElixir di vita, cd aequa Triacale. Mila- 
no , 1669. in fol. 

IL La t -ognizionc de Semplici, Droghe , c Compofli ufuali nclle 
Speciarie, con le loro qualn^ ben confideratc . Bre- 
viter erat hoc Opus cdcr.dum , feribente Picinello. 
Iu fupradiftui Picinellus in Athcnsso McdiolancuJi p.ig. 
Sit. 


M E D I O L. 


m x v r. 

MADERNUS ALEXANDER alter. 


E X non obfcura ftirpe ortus eft Alexander Mader- 
nus Mcdiolanenfis , de quo nunc loquimur , qui 
in ipfo adolcfcenti* flore inter Clericos Regulares 
Congregationis D. Pauli adferiptus, nobiliores difei- 
plinas , Philofophiam fcilicet , & Theologiam didi- 
cit , in quarum ftudio vivaciftimi ingenii Ipecimen- 
dedit . Eafdem poftea in publico Gymnafio Mcdiola- 
ncnfi apud AEdem Sandri Alexandri ad plures annos 
fummo cum Auditorum plaulu profeflus eft. Romam 
deinde translatus , munus obiit , quod vocant Exa- 
minatoris apud Sandrifs. Pontificis Vicarium , ibique 
Curium Theologicum infra memorandum edidit : 
Opus fatis laudatum , prxfcrtim ob ordinatam me- 
thodum , perfpicuamque rerum, de quibus agit , fo- 
riem . Cxreris prxftat Diflertatio dc Virtutibus in_ 
gradu heroico , quam valde approbavit in abfolutif- 
fimo fuo Opere de Canonizatione Sanftorum Emi- 
nentiflimus Profper de Lambertinis S. R. E. Cardi- 
nalis , Archicpifcopus Bononienfis , nunc vero BE- 
NEDICTUS XIV. Summus totius Ecclefix Pontifex. 
Mademus nofter omnium ferme dignitatum gradu 
fumma cum laude prudenti* perfundtus , Pr*pofitus 
tandem eft univerf* Congregationi renunciatus, quam 
cum regeret , diem ultimum claufit Roma anno Do- 
mini MDCLXXXV. xtatis fu* LXVH. Eum tra- 
dunt Seniores prxdi&i fui Coetus , fi diutius vixHIet 
referendum fuifle inter Cardinales ab Innoccntio XI. 
beat* recordationis Summo Pontifice , cui fuerat ac- 
ccptifllmus . 

Opus fupradidhim ejufdem fcquens eft 

L Curfui Thcologicu» . Rasita , tjrpii Micbatlit Herculis , ass- 
uit 1671. , 167%. , & 1 67S- Pol- IU* Primus 

Torrui» nuncupatu* fuit Cardinali Muicello San- 
tiicruccjo , fecundus Cardinali Benedicto Odcfcal- 
cho , poftea lanocentio XL P. Mnx. tenius Car- 
dinali Gafpari de Car pineo . Complectitur Tracta- 
tu» : De Deo Uno , ac Trino ; de Angelis ; de_. 
Bcatirudinc j de A&ibus humanis ; de Vilns , 8c Pec- 
catis j de Gratia, Juftificatione , dc Merito; de Fide, 
SpC, dc Charitue; de Divini Verbi incarnatione. ; 
dc Sacramentis in communi , de Euchariftia , dc Poe- 
nitentia . 

Ipfi Swnplic^nut Bizozerus nuncupavit Tomum- 
primum Parabolarum Salomonis Iulico fermonc di- 
gcftuni , de quo jam egimus. 

Ea Picindli Atlicn*o pjg. 10. fic fufiut ab Opere plu- 
ries citato amiciftiini, ac doddiimi Patris Pezzii, vo- 
tis omnibus edendo , cujus eft titulus : „ Catalogus 
„ Scriptorum ea Clericis Congregationis San&i Pauli, 
„ per eorumdem cognomina alptiabetico ordine dige- 
,, Rus ; opera dc ftudio Francifci Pezzii ejutdem Congre- 
„ gationis Ptcsbytcri . MS. in fol. 


m x v 1 1. 

MADERNUS DOMINICUS. 


A Ltcrum Mademum inrcr hos Scriptores referre 
mihi datum eft ob ejus laborem infra memo- 
randum , quo pluries ego ufus fum beneficio Cl. Si- 
toni noftri . Fuit igitur Dominicus Madernus Sacras 
Theologi* Do&or , necnon Apoitolicus Prothonota- 
rius, annoque Redemptionis noltr* MDCXCIX. Ca- 
nonicam Imperialis Bafilicx SanAi Ambrofii hujus 
Metropolis cohoneftatus eft . Ejufdem Templi Ar- 
chivo diu prxfuit , dumque id munus adminiltraret, 
anno fcilicet MDCCXIV. fequens Opus confcripfit , 
& utinam alii eodem munere prxditi apud infignio- 
res Bafilicas, atque Clarorum Virorum Coetus, idem 
fcciflcnt . Decetiit nofter anno MDCCXXXUI. 

- K En 


Tom. 17 . I 

I 

i 


. 


En ejus utilifHma Lucubratio 


MA BIBLIOTHECA 
A 


MA 


830 


I. Prapofitorum , & Canonicorum Infignis C0lle5i.it» , 8c 
Imperialis Bafilicc Sanati Ambtofii Majoris Medio- 
lani Index perpetuus. MS. autographus 111 fof. jufta 
molis j feivatur apud Advocatum Joannem Sitonum 
de Scotia Collegii Jurifpcritoium Chrouiflam . 


M X V I 1 1. 


MADRIGNANUS ARCHANGELUS. 


C Irtercienfem Ordinem non parum illuflravic Ar- 
changelus Madrignanus Mediolancnfis , nam_ 
port honores in eodem Coetu a Suis receptos , inter 
quos numeratur Abbatis munus Monaltcrii Sandix 
Alariae Charavallis Ordinis fui , quarto ab Urbe— 
Mediolano lapide, quod optime gclut anno MDX 1 II. 
ad Fpifeopatum Aoellmcnfcm in Regno Neapolitano 
promotus cft die XV 1 I 1 . Augufti anno MDXVI. Gre- 
gem fuum optime rexit fpatio annorum quaiuor, port 
quos c vivis ditceffit ; pruditio tamen ipfius perpe- 
tuo remanebit , ut infra . 

Prarrer ca , qu* de hoc Viro leguntur in Hirto- 
ria Typographita hujus Urbis , hzc diligent illime 
colligimus . 

I. Itinerarium Portugallenfium rx Ulisbona in Jiiitrv m— , 
nccnon in Occidentem, ac Septem rionem, ex Verna- 
culo fernione in Latinum n.idirt..m, interprete Ar- 
changcto Jdadrignam» McdioLucife Monacho Cha- 
nrv.illenfi ■ lu fine fic legitur : „ Operi fuptema im- 
„ nus impolita cft K.d. Quintii bui Ludovico G.illix 
„ Rege, hujus Urbis inclyte Sceptra regente; Julio 11 . 
„ Pont. Mix. Orthodoxim Fidem feliciter moderante— 
,, anno 1508. in foL. fine nomine Typogr. 

Adeft Epiftola Nuncupatoris M nlrignam ad J.ifrcdum- 
Carolum Dclphinatus Pncfidcm , fic Mcdiol Senatus 
Vicccancellanum longa nimis, Frcfariooit loco , in 
qua de variis V iris do&iffimis agit, inter quos fuiit Fran- 
cifcus B.iltius Senator, Joumics Mayna Tauriucnfis 4 
Secretis , Facius Cardunut , Cadar Saccus, atque horum 
duorum narrat Oifccpiatiorvem de Natura , fit Fato 
habitum coram ipfo jafrcdo , quibus difeepramibus 
fc ingrlTere Marcui Antonius Cadamuftus , fic Fran- 
cifcus Tantius Corniger . Laudat etiam Orationem , 
quam Cxfar Saccus Inbuit : „ Dc animi conceptu : 
Laudat Joannem Jarobum Ghihnum, V urum eloquen- 
ti* infimtm , & in ftylo dicendi egeerium : Joanne ■> 
Aimnnum Ciil.mum Medicum preffanli/fimum , qui & 
eleganliorei artet omnes coiit ,fir mone mtlitfiuum , ftr af- 
eff.ibtltfinuim . Lanci mi m Curtium , de quo lic 
uittu' : „ Qui ii Philolbphiam , fi carmen , fi cu 
/is dofirilic genus fprttaverii , numcios omnes 
„ elegant ifiiir c implet ; quid quod cxiempor.ilitatc , fic 
„ fei moiiis concinnitate, fic humanillimit moribus, rc- 
„ liquas emnes dotes (quibus ubertim honeftatur )cxor- 
„ nat sid (imetriam ■ „ Alexandrum Minumnmn vo- 
cat Urbii Decui . Adeft lamii geminum Epigramma 
alterum ad Jafredum Carolum , altetuin ad Ancio- 
rem , in ejus laudem , quod cft : 

Quii meliut librare bommet fcit Prafidt nofiro I 
tibi quo fierent tfia latina dedit t 
EJI doClnna tibi i facunda gratia lingua ; 

Atque fiilut novus efl , orbit ut i jie novus , 

De fe igitur nemo tantum prafumat , ut iffum , 

Cujus et inventor , fieret habete JliJum . 

Legitur etiam Carmen Jambicum Jo Fruncifci Quin- 
ctam Sto» . 

H. LuJovici Romani Patricii Itinerarium Ait hiopix, JEg y- 
utt , utriufauc Arabie , Pcifidis , Syrus , Medix , ex 
Vernacula lingua in Latinum lcrmoncm traductum, 
interprete Archangelo Madtignano Monacho Churx- 
Vdllcnli ; Ad calcem fic legitur : „ Operi fupiema— | 
„ manus impofita ctt aufpicm cultiffimi , celcbrauffimi- 
„ que Bcrnatdini dcCarvajil ficc quo tcmpoic, quibus 
„ nunquam antea bellis itali.i crudelem in modum vc- 
„ xabotur , in iol. fine imprclfoti* nomine . 


Adeft Epiftola AnfWrs fuis long , Prxfationis Iocn, Re- 
verendifs. in Clirifto Patri Domino Domino Bcnur- 
dino < arvaj il Epifropo Sabnenfi , Sancias Crucis iiu. 
Hicruf.ilcm Cardinali ampiiflimo, P .rri irch» Hicrofo- 
lyrnitano , ac utriufqu^^iiilnfnpi.i* Monarth* cmi- 
ncmilEmo ; poli cujus laudes , lic Aiutnr loquitur : 
„ Sed majore fotfan enumeratione praicouiit tuis in- 
„ cumbere licebit aliquando, ubi alia ediderimus , qui- 
,, bus prope ultima manus cd ini; ofit j . Ferfcripfimus 
„ enim in gratiam poflcrit.ltis fola decoris prifeorunu. 
„ xmulatione omnimodam hi.loriarr. , illuilnumquc— 
„ Virorum fatta fortia ; Ex-»rli ab defeftione llegulo- 
,, rum Gallix , qua 4 Ludovico Rege , ejus nominis L T n- 
„ decimo, defeiverunt ,ideft 4 qu ntringcmclimo feptua- 
,, gefimo fupra rnillcfimum Virginei parius apno &c. 

Data cft Epittola Mediolani VIll. K.il. JuniasMDKI. 
Legitur etiam Lancini Curtii Patritis Alediolanenfis Poe- 
tx , 8 c Oratoris clarilCmi Carmen in laudem Operis, 
poft quod aliud in laudem Audloris , & Religioni* 
Ciilcrctcnfit, quod fubdimus; 

Scripta Madrignano numerofa Volumina curjim 
Qui legtt , Aultori per bona verba fave . 

Dic , & 11 AJba jubar quantum Cifierciut Ordo 
Diffundit fohda Relligtonii ope . 

Ingenii tantum ejfe bonis Arebangelui audet 
Cbaravallcrjit Relligtonii Apex . 

Laudant Arclnngdum Madrignanura Rohertus Rufea 
in deferiptione Monafiecii Charxvallii . Uehellus in_ 
Epifcopis Abt-llinenfibus, fic Sitonus nofler m Collecta- 
neis Epifcoporum McdioUncnfium . MS. in fbL pcnca 
Auctorem . 


M X I X. 

M A G N I N U S. 

S I attendendum foret quod Clarifs. Curtius promm- 
ciavit in fuo libro dc Scriptoribus Medicis Mc- 
diolanenfibus , Magninum hunc ab illis detrahere— 
oporteret , nam cius (cntenria , quam ad littcram- 
exfcripfit Joannes Jacobus Mangctus in fua Bibliothe- 
ca Scriptorum Medicorum , cll quod Opera , quas 
tribuuntur Mngnino noilro, fint Arnaldi Villanovani. 
quoniam & hic fcripfit dc regimine Sanitatis , alia- 
que fub eifdem titulis h Gafparo Gallo , atque ab 
Abbate Picinello relatis . Revera Magninus floruit 
xtate ipfa Villanovani , fcilicct initio Sarculi XIV., 
& cum Amaldus Villanovanus relinquere Galliam^ , 
atque Italiam coa&us fuerit , pr.vdi< 5 lionum ejus 
artrologicarum causi . arbitratus ert Curtius , quod 
mutato nomine , illud Magnini afliimpflflet . In hoc 
dubio Vir Clarillimus permanere duxit ufquedurru 
otitim ei fuirtet examinandi Itylum tam Magnini , 
quam Villanovani , 8 c utinam noc fcciflct ante edi- 
tionem fui Operis , nam certe illius opinio ulque— 
adeo mc non cogit contra illam Wolfangi Julii, Joan- 
nis Hallcrvordii, atque Clarirtimi Lindcnii, qui om- 
nes Magninum nortrumcumVillanovano minime con- 
fundunt , jdeoquc ei in hac mea Bibliotheca locuta 
dare inllitui , ulquc dum clariora proferantur . 

Ipfi tribuuntur 

I. Regimen Sanitatis. Lovanii , 1481. ex Beugbem btcune» 

bula Typograpb. Pag. 8y. 

II- Ojjufculum dc Phlebotomia . 

III. Aftronomia Hyppocratis de variis Aegritudinibus , fle 
Morbi* . 

IV. Secreta Hyppocraris. 

V. Avcrroes dc Venenis . 

VL Quid pio Qua A porhccariorum nuper recognitum per 
Nicolaum Rabbii. cum nonnullis infuper Avicennx, 
ac plcnimque Aurorum aliorum io margine ch.1rr.1- 
rum inferni. Lugduni , apud Jacobutii Myt , 1jt7.11» 4- 
Argentorati , apud Jo Bry, ijoj. n» 4. 

Auftorc* , qui videndi funt , ut diximus , fic nume- 
rantur; Mingetus in Bibi. Script. Medie. Tom. III. 
pag. 1x7. Il.illcrvordius in Bibhoth. Curiofa pig jxo. 
Langius in Hid. Med. Scii. XiV. Zaccurins Silvius in 
Prxt.it ionc Scholx Salernitana cap. AII- fic Picincllu* 
in Athcjueo pag. 406. 


MXX. 


Digitized by Google 


8jl MA SCRIPTOR. MEDIOL. MA 8}i 

A & in Patria Vicarius Juftiti* creatus eft ; hinc , poft 
j Mcdiolancnfcm , Ticinenfem , & Landenfem Prztu- 
M X X. ram , Regius Ducalis Advocatus Fifcalis Generali* 

I in Mediolani Dominio dignitate famique apud Suo* 
! floruit, vclificavitquc, fea quod plus ert, honoribus, 
MAGNUS CHRISTOPHORUS. fic commodis rclidlis, ac fuperiori lumine collurtratus , 

Divi Caroli Borromri (uafu, Congregationi Clericorum 
Regularium Theatinorum adfcnbimr » ubi virtutum 

P Luribus titulis commendandus ert ChriHophorus omnium fpccimina praebens ; anno dcin MDLXXV. 

Magnus Joannis Antonii Peditum Chiliarchx y die XX. Julii , Neapoli tn Coenobio D. Pauli pie mo- 

Chrirtopnoro Ducali Confiliario » & Magiftratus Or- ritur , abllcrfitque Patrum maertitiam certa fpes vitae 

«linarii Prafide geniti » filius , Jo. Arabrofii Phyfici melioris . Ejus effigies in Coenobio PP. Theatinorum 

Collegiati celeberrimi ex fratre nepos ; nam in Coi- prope vertibulum Sacrarii Ecclefi* S. Antonii in hac 

legium Nobilium J. PP. cooptatus anno MDLXV1. , Urbe hifce Notis fubfcriptis confpicitur : 

CHRISTOPHORVS PATRITIVS MEDIOL. CLER. REGVLARIS 
COGNOMINE MAGNVS H VM1LJTATE MINIMVS 
VIRTVTE MAXIM VS 

CHRISTI IVGVM PORTANS CHRISTOPHOR VM SE PROBAVIT 
NAM E CRIMINALIS ET REGII PATRIMONII FISCI ADVOCATO 
CONSVLENTE D. CAROLO RELIGIONEM INGREDITV R 
VT SIBI VIVENS MORTVVS NOBIS ADVOCET. 


Adhuc fuperfunt de ipfo 

I. Allegatione* vari* Turidic* tam impreff* » quam MSS. 

que extant in Collc&ionibui J. CC. Mediolanenlium 
alibi a nobis memoratis . 

II. Vou Fifcalia Vol. II. in fol extant peni* Suo*. 

III . Oratio in Funere (omnis jacobt Mandclli TC. Clarifli- 

mi . MS page. p. in fol. extat in Bibliotb. FF Mar- 
chionum Vicccomitum . 

IV. Carmina varia. Exuor inter illa Affid.uorum Papia: . 
Leguntur ad eum Epigrammata duo in lib. II. Epigr. 

P. Francifci Spinulae , de quo fuo loco . 

Videre eit Lucam lontilcm in Impref. Academi* Af- 
fidatorum pac. yy. Memoratur quoque a Jofcpho Si- 
los in Hifl. Clcric. Kcgular. lib. XIII. pag. 536. nec- 
non a Joannc B.pnft.i dei Tufo in eadem Iliftoria— 
pag 14J. atque ab Advocato Sirono in Theatro , fcu 
Chronico Collegii J. FF. pag. ijx. arric. 561. 


M X X I. 


MAGNUS FRANCISCUS BERNARDINUS. 


D Um Comes Joanncs Jacobus Bdgiojofus inHun- 
gariam profcdlus ell, Militaribus atque Civi- 
libus rebus Imperatori Rodulpho inferviendi cauia , 
fecum habuit Francifcum Bcrnardinum Magnum- , 
forte a Secretis , nam nullis diligentiis pollhabitis 
nihil invenire mihi licuit de ipfo , praeter MS. qui 
in Bibliotheca Ambrofiana fervatur , ut infra . Con- 
tinet autem Seriem cujufdam cn minis Her manni Chri- 
ftophori Rofphurmii cohortis Germanorum Militum- 
Pra»toris , qui cum adverfaretur Comiti Bclgiojofo 
& fallis criminat ionibns ipfum apud Carfarcm accu- 
fartet , fibi poli ea timens » per quatuor Sicarios cum 
dc medio tollendum curavit , fcd cum i£lu tor- 
menti ignej minoris menfurx Comes vulnus tantum- 
modo in brachio reportaflet, tam Rofphurmius» quam 
Comes in cuftodja detenti funt , & judicio coniticuto 
lata crt lententia mortis contra Sicarios , 8c ipfurn- 
Rofphurmium , fignata a lupradi&o Imperatore Ro- 
dulpho Pragx die XXVI. Novembris anno MDCV., 
pro cujus cxccutionc Rofphurmius capite multatus 
di dic XXIX. cjufdcro menfis . Comes inde Bclgio- 
jofus integram abfolutionem a fupradiirto Cilarc— 
obtinuit , ut cx litteris Pr.igx datis XXIX. Decem 
bris MDCV. Sed cum illius fa&i narrationem male 


B dediflet Gotrardus Arthufius Dantifcanus in Mercu- 
rio Gallo-Bclgico , caufam dedit Francifco Bernar- 
dino uollro , ipfam ex integro deferibendi, 8c una_ 
cum documentis authenticis celeberrimo Julio Lipfio 
pnbendi, ut narrationem malcfidam, & it veritate— 
alienam , re t radiandam curaret . Extant autem iau 
didlo MS. qux fequuntur : 

I. Francifci Bcrnardini Magni Mediolanenfi* de Rebu* 
Hungarici*, Comite Jojune Jacobo Bclzojofio ( BcJ» 
giojnlo) Provinci* moderatore. 

IL Epiilolx Latina IV. ad Julium Lipfium , in quibu*,pr*- 
ter Hirtorum flfUMnatMI , agit dc Operibo* a fc- 
jeccpti* cjufJcm Lipfii , atque ca Icgifle indicat , <Jc 
pro mciiio laudat. Dat* funt aruii* MDC IV. MDCV. 
& MD^ VI. Sunt in Cod. MS. Bibliotl). Ambroftan» 
fignaio D. imm. jyy in fol , & in fronte cjufdcni* 
Q fic legitur .- „ Douo Illullriffimi D. Comiti* Albcrici 

n Balbiani Belzojofii anno MDcLXXVI. 


M X X 1 1. 


MAGNUS T H O M A S . 


I Nter Clericos Seminarii hujus Metropolis Alum- 
nos prima litteraria rudimenta percepit Thomai 
Magnus , cujus ingenii felicitatem optime agnove- 
runt Magiftri ejufoem loci , idcoque Philofophica* 
non tantum , fcd etiam Theologicas facultates do- 
cendas ei tradidere » in quibus tam folide , vivaci- 
terque illuxit , ut paulo poli numero Oblatonuru 
adfcriptus * Prseceptor Rhetorici in Helvetico Col- 
legio efficeretur . Ibidem tara prudenter fe gdTit, ut 
Proredlor Collegii Borromci in Urbe Ticinenfi eli- 
geretur , poli quod munus Prxpofiturain Oppidi 
bervii ad Lacum Larium hujus Dioecefts obtinere 
meruit . In fupradidlis lcientiis fummopere excultus. 
Orator etiam tam Lingua Latina , quam Italica^ , 
optimus evafic * ut facile ollendunt , qua: 

Typis vulgavit . 

I. Oratio Panegyrica in laudem Divi Thocne Aportcli 
habita in Collegio Helvetico Mediolani . Ibi , apud 
Ganboldutn , i(Syo. in 4. 

U. Pancgirico per Ia Ferta dcl S. Chiodo . Mtirno , frtjfft 
il RJia , 1660. in 4. 

11L 


Digitized by Google 8jj MA BIBLIOTHECA MA 83 1 


III. Le Lodi di S. Carlo : Panegirico deno in Duomo . Mi- 
iiMio , vella Stampa Arcivtftovile , 1661. r* 4. 

(V. GrJiuUtoria ad Emincmiwmuis Alphonfum Littam- 
Sacrii Purpura decoratum , in fol. 

Pari im vidi, partim «x Picinello Juufi pag. yoj. 


MXXIIl 


MAGNUS VALERIANUS. 


P Atre Conftantino de Magnis Carfareo Legato an- 
no MDCVIII. in hac Metropoli , 8c Omvijc- 
CarcafTbla Patriti is conjugibus ortus eft Valerianus 
anno Reparatas Salutis MDLXXXVII. fratrefquc— 
ejus extirere Francifcus Peditum Germanorum Chi-j 
liarcha , Joannes Baprirta Equeftrium turmae Dudor, 
necnon Maximilianus , & Philippus ambo Sacras Cz- 
ikrex Majeftatis a Cubiculis , omnes vero Sacri Ro- 
mani Imperii Barones . Valerianus nofter quindecim 
annis vix expletis, Capuccinorum Ordinem ingrclfus, 
mirum di&u eft , quantum fapientia & pietate pro- 
fecerit . PhilofophixLc&or aahuc juvenis inilituitur, 
indeque Sacrae Theologiae , quam per plurcs annos 
profeftus eft . Mirabili obedientia praeditus Initiato- 
rum dirnftionem fufeepit, fed brevi infignioribus fui 
Ordinis Conventibus Praefes eligitur , & cum eflet 
ftrenuus Fidei defenfor, ac admirabili in gerendis ne-j 
gotiis , rebufque Ordinis componendis , dexteritate— 
ac fapientia praeditus ; Fcrdinando II. Imperatori , 
ac Uladislao Regi Polonise , gratiffimo amoris vin- 
culo adftrifhis fuit , prxcipuilque Dynaftis Germa- 
niae , Bohemiae , Poloniae , Hungariae apprimi cha- 
rus , quodque prasftamius eft , Summis Pontificibus 
GregorioXV., atque Urbano VIII., a quorum ultimo 
Miflionarius Atpoftolicus , immo Mifiionum Przfe&us, 
per univerfas Provincias fupra enunciatas delegatur , 
m quo munere triginta annorum fpatio conrtan- 
tifllmc perftitit , prxclariffimis feripris , publicifque 
Difputationibus Fidem Catholicam promovendo , 
itaut pro ipfa vitas periculo ufque ad copiofam pro- 
prii fanguinis effufionem fe expofuerit, non fine uoer- 
rimo animarum proventu : plures namque Hzreticos 
ad Catholica; Ecclcfiz gremium perduxit , ac inter 
cztcros , Landgravium d’Armeftat . Hujus vero Con- 
verfio ne dum Hctcrodoxorum , fed Catholicorum- 
aliquot odium in Valerianum concitavit, fi fides Paf- 
chali in Lineris Provincialibus habeatur , qui tcfta- 
tur adeo cxarfilTe iftos in fapientiflimum Mifliona- 
rium , ut ejus dodtrinam hzrefim fapere criminati 
finr , edito ob id libro , & Pragas imprcllo . Certe 
plurima fc paflum ab aliquibus Catholicis conqueri- 
tur Valerianus in fuo libro de Homine infami perfo- 
nato , fi tamen Valeriani eft liber ille . Quae autem- 
Uladislao dc Valeriano fteterit fententia tertarum fe- 
cit vel una Epiftola ad Urbanum VIII. perferipta— , 
qua przdi&us Rex Valeriano facram purpuram- 
acquirere contendit . Ab Acatholicis Mimftris ferael 
dum iter ageret injuriis lacefiirus eft , ac verberibus 
crudeliter percuflus , & vulneratus . In carccrcm- 
quoque conjechis invidorum operi , ex qua inno- 
cens demiflus gloriofior evafit. A fupradieHs Sum- 
mis Pontificibus, ad Uladislaum Regem , aliofque 
Pnncipes Orator miflus eft. Tantus Vir nunquam fa- 
tis laudatus fenio confe&us , laboribus, & xrumnis, 
quas ab adverfariis paffus eft , multifque virtutum- 
trophzis exornatus , inter Crucifixi olcula , & am- 
plexus piiflfime obdormivit in Domino in Conventu 
Suorum Sahsburgenfi , przfente Celfilfimo, & Rcve- 
rendiffimo Principe , & Archiepifcopo Salisburgcnfi, 
apud auem fuit (umma habitus veneratione , die IV. 
Kalend. Augufti , anno Reparatas Salutis MDCLXI. 
stratis fuz LXXV. Religionis L. Cujus Corpus po- 
ftridie ejus obitum in Ecdcfia publice expofitum- , 
frequentia , ac devotione accurrentis Populi venera- 


tum , folitis exequiarutn precibus ipfi rite perfoiu s, 
in communi Fratrum Scpulchro repofitum tuit . Poft 
illius decefliim, iuflii ejufdem Celfiffimj Principis Ar- 
chiepifcopi SalisDurgenfis, Venerandi Patris depida— 
effigie , incertus, fed religiofus, & pius Audor gra- 
titudinis ergo , & in pignus amoris , ac devotionis 
fequenti Elogio parentavit , tumuloque adjecit port- 
humar perennis gloriae monumentum . 

EPITAPHIUM 

Admodum R. P. Valeriani Magni Mcdiolanenfis 
Capuccini Miffionarii Apoftolici . 

Dubium bue gradum , Viator , perplexam attolli 
Alentem . 

Ut magnos olim Propugnatores veritatis fummos inter 
Montes 

Humari confli tuit Maximus lebova : 

Sic nutu ejufdem Numinis pracclfa Juvavii rupe 
Conditus , 

Ifta hac fub tumba tubam magni diei esepellat 
Reverend. Pater Valerianus Magnus Capuccinut 
Strenuus , & conflans affertor Veri , tenax redis 
Amans , (jr fequax Chrifti , 

Verum Religio/i hominis Simulacrum , 

Decus fui Ordinis . 

Vifus quidem oculis in/i pient ium mori , 

Ille autem in pace 

Hic in manu Domini fecurus indormit , 
Scande Montem hunc , Viator , fr ad culmen emerge , 
Ubi ceu in Olympi alto vertice 
Extra tempeftatum turbines collt&ot , 

Non difperfcs contutre 
Rev. Pdtrir Valeriani cineres . 

Ii tibi in primis Jint argumentum 
Ipfum arfiffe char itate , 

Ac demum conflagrajfe Serapbica . 

In alto hujus rupis cacumine pofitus 
Haud ultra expofitut eft malevolorum ludibriis . 
Non accedet ad eum malum maledicenti a , 

Et flagellum Valeriano 
Faftigium ad ipfum non appropinquabit . 

Tu vero. Viator , ne ctrcumftr.tre omni vento verborum. 
Quis , qu ilifve fuerit bic Pater Valerianus t 
In his pulvtribus legito , 

Et ex urna mortali 
Vivas colligito glori /r illius favillas . 

Ex magna Italia Urbe Mediolano , 

Et ex Ulu/i fri Comitum de Magnis Familia 
Htc Magnus traxit originem : 

Sed alta drfpicicns fui generis , 

Ut major fieret Coram Domino 
Minor Capuccinut filius eft 
In mtnortnnt qua/i annorum quindecim eetate 
Jugum Domini juxta confiitttm Propheta 
Portare eligens ab adolcfeentia . 

Quod fufeepit , dr ferre didicit in inclyta Praga . 
Ordo ifte Scraphicus brevi eum ad omnia 
Bohemo Auflriaca Provincia provexit munera ; 
Concionatoris , Magiftri Novitiorum , Guardian ! , 
Praledoris Pbilofophia , 

Ac Myftica t fr Moralis Theologia 
Necnon Deffinitoratus , ac Provmctalatus 
Succejjive conferens dignitates j 
Roma illum denique ad fupremum Generalatus apicem 
Plurium faltem calculis defideravit . 
Mifjionarinm Apollo licum ab anno MDCXXVt. 
Ufque ad extremum vita ejus 
Germania , Polenta , Bohemia , & Hungaria 
Fru/hiosc ipfum expertir funt . 

Hac quatuor Regna , qua Patrem Valerianum in vita 
Orthodoxa Fidei valorofum , & acerrimum 
Propugnatorem , 

Invidum Hartticornm in feli at orent , 

Et ardintijjimttm Animarum zelatorem 

Adni- 


I 


«35 M A SCRIPTOR. 


Admirande ftifpexere j 
Nunc cum nurrore , fr lutlu , ceu Prafica , 
Funut ejus conducunt . 

Hoc Porro Domus Aufiriaca gloriofa 
Sub Gregor io XV Pont fiet Maximo 
Vienna Lutetiam Par i fi orum deftinato 
Ufa Internuntio tfi ad componenda dijfidia 
Tunc temporis 

Inter tpfos Auguftos, fr Regem Galliarum glifcentia 
Felici utique fucceffu . 

Nam feepius deinde ab iifdem etiam ad Rom. Pontif. 
Ac Sacri Romani Imperii Catholicos Fictiores, necnon 
Ad Regem , Procere [que Polonh e Legatus miffus , 
Tam arduo officio ita pr/rclare funtlu: tfi , 

Ut ab his ad Cardinalttism dignitatem 
Pofiulatus fapius , 

Ab illis autem non femel fuerit defiinatus. 

Sed erubuit Cardmalitia purpura 
Suo murice , ut opinor , tegere illum , 

Qitcm jam nobiliori Ofiro , 

Proprio fcilicet cruore 
Pro Fsde Catholica fparfo , purpuraverat . 

R itbrum enim illi Galerum , 

SanHioris utitfue Cardinalitii Infigne , 

Impo fuere Rebelles anno MDCXVIII. 

In Aufiria Superiori Haretici , 

Binas decumanas plagas nodofo ftipitt 
Capiti ejus infligendo . 

In Regno nempe jequtl a Cbrifli 
Illud folum vere coronat , quod cruciat ; 
Praterquam quod eundem 
Multo antea Jufiitia , Prudentia , Temperantia , 

Et Fortitudo jam Cardinalem effeci ffent . 
Magis enim decorum efi Purpuram mereri , 
Quam accipere , 

T inlfis vtflibus de bofira proprii j anguinis renidere , 
Qjiam txtrinfccus accedente fucari colore . 
Zelavit , vcluti alter Pater Phinees , Zelum Demini , 
Et reputatam tfi ei d malevolis ad juftitiam , 

Seu ad infipientiam . 

Ille autem pro veritate contumeliam lucrum putavit. 
Non ignorans apud hunc mundum feri beneficium , 
Meti plerunque injuriam . 

Hinc namque non recufabat pro Chrifio flui tus , 
Imo etiam cum Chrifio Sedulior nputari , 

Null i fibi magis in laude complacens , 

Qjedm quod ambulantes in tenebris 
Reduxiffet in viam lucis. 

Et a tenebris cavere quoslibet 
Lucnlentiffime docuiffet . 

Frufira autem fera peffima invidij 
Moliebatur devorare eum , 

Quem zelus Domus Dei praoccupans 
Jufiitia Zelatorem citius tranfiulerat . 

En tibi , Viator , 

Valerianum Magnum , parvam ttfi in Epitomen minutu 
M ignarum tamen rerum ingens compendium : 

Qui Magnus inter Minoret, virtute, ingenio, {Jr [cientia. 
Prudentia , eloquentia, rebus praelave geflis. 
Theologus profundus , 

Rariori buie faculo fingul tris Philojlphia AuClor, 
Et aultor Seris faculis Venerandus . 

De Sede Apcflolica , 

De Domo A-ifiriac i Augufiiffima , 

Necnon Regia JagclLntca , 

Poloniaquc Regno umverfc benemeritus . 

Amor Prineipum , Reipublica Cbrifliana ornamentum: 
J ubi l i artus Sacerdos , fexagenarius Capuccinus , 

P iique fui Senii 

Utique tWrrieWlo mortalibus raro IVflro peralto 
Anno DoMInlC* JWLVaflonl* obiit ; 

Ufque ad mortem Chrifio , 

Ejufdemque in terris Vicario obrdiens ; 

C onfuetis Sanlla Ecelefia Sacramentis rite communitus , 
Ad ultimum feri ufque halitum mentis compos , 
Inter Crucifixi Redemptori * Imaginis amplexus , 

Et ofcula ; 

Tom. II. 


A 


C 


D 


E 


MEDIOL. MA 836 

Sapius dum ager decubuerat invifente eum , 

Et plurimum condolente 
Celfifjtmo , fr R(verendijffin:o Domino 
Salisburgenfium Principe , fr Archiepifcopo 
GVIDOBALDO 

Magno Sedit Apofichca Legato nato , 
Virtus Calo recepta , fama in immortalem gloriam 
Per re lia efi : 

Frufira jam laudum ejus encomium malevoli radere, 
Aut eradere memoriam zoilnse contendunt , 
Cujus nomen Tabulis immortalitatis indclcbiliter 
Praei ara ‘tpfiut m er ira , fy opera incidere . 

Is amodo in Juvavienfit Urbis MVNITAE 
Propugnaculo 

Beato Felici feliciffimo pauperi 
Ctpuccinorum Patrono inferipto , fr dicato, 
Cuftodientibus lelhtm illius Leonibus Landronianis , 
Felici depofitus efi 
AETERNITATI . 

Huic , Viator, canenti accine illud Pfalmi 30. 
Circa finem : 

Abfcondifli me Domine in ab [condito faciei tua 
A conturbatione hominum . 

Protexifii me in tabernaculo tuo d contradilHonc 
Linguarum . 

BcncdiUus Dominus , quoniam mirificavit 
Miftricordiam fuam mihi 
In Civitate MVN1TA . 

Tandem ambula , Viator , fed vias rellas : 

Sic efio viator stt certus fias comprcbenfor . 

Animus erat nobis tam prolixum Elogium ( fi fupe- 
ris placet ) pro ftylo fuperioris fecuU elaboratum^ 
filenrio involvere , fed cum id non licuerit , liberum 
erto eruditis illud finfe piaculo pmerire . Opera cjufdcm 
qua? immortalitatem ipfi autumant, partim nobis per- 
humaniter defcripfcrunt Sui, partim alibi invenmus , 

Et funt : 


Judicium de A catholicorum Regula credendi contra 
illos, qui illud confutare conati funt , in fex li- 
bros diilributum. 

1. De Regula credendi in communi . 

а. Rcfponfione» ad Toanncm Majorem, 
j. Rclponfione* ad Jouuiem M. mimum. 

4. Refponfioncs ad Joanncm Roilaccium. 
j. Rcfponfiones ad Auttorem Anonymum; 

б , Rciponfiones ad Conradum Belgium . Vi en* 

na Aufiria , apud Mattbaum Camertinum in 
Aula Colomtnfi , amo 1641. 

Judicium dc Catholicorum Regula credendi ad Au- 
di. 1 univerfaliaBibliiiirum,in quo foliddGmi* ra- 
tionibus evincitur, illam veram eOcChridi Ecclc- 
fiam , qua claret regeneraris : hanc verb noru. 
cfle aliam , quam que communicat in Fide cum 
Romano Pontifice in ofto libros diftributum . 

1. De Naturali ncgula judicandi , ut refpicit 
Regulam F>dci . 

s- De Poflibili Regula Fidei in Deum . 
j. Dc Attuali Regula Fidei in Deum. 

4. Hiftoria de Catholicorum Ecclefiaftica Re- 
gula . 

f. Apologema Catholicum . 

6 . Dc Articulatione Doclrinc ChtiAiansc , ut 

cA confirmabitis rationibus . 

7. De hominis perfeda regeneratione per gra- 

tiam Redemptoris. 

*. De Infallibditate Catholicas Regula; creden- 
di . II idem , apud eundem Typorrapbum^ 
anno 1641. Prima editio fuit Praga irfi8. 
Liber ifte plurcs Acatholicos concitavit in 
Auctorem, inter quos Joanncm Majorem, 
Jacobum Martini , dc Joaunem RoAnccium, 
Conr.tdum Bcrgium , & Joachim Stcgma- 
num Socini fettuium , qui omnes adver- 
sus Valerianum fcripfcrc; primus quidem 
an. i£)o. duo fcqucntcs an. i6ji. Bergius 
« Stegmuuus 16)). lis omnibus refc 
pondit Valerianus, iterum imprcftb primo 
Tranatu ima cum novis rcfponlionibus apo- 
logeticis, cum altero Trattatu, htcrcccnliro , 
Echo vera abfui ditatum Joannis Amos Cumenii la- 
titantis fub fido nomine Ulrici dc Heupheld , 
in quo Opufculo Valerianus folidc confutat 
linxeticum oppugnantem , mutilatis plurium Do- 
L florum, 


Digitized by Google 


BIBLIOTHECA 


filorum Catholicorum fententii» , pr»faiut dc Re- A 

9 ula credendi librcw, ut iion fuerit ulterius aufui 
Ium provocate. Ihdem, 1641. & 1646. in 8. 

IV, Soliloquia Valciiani. Ibidem, 1645. 

,V. Organum Theologicum , fcu Ratio argumentandi 
ex humano trlbmonio , feu ratione . Ibtdtm, 1045 
VI A £lu Difputationii Rhcinfcldenfis , fuper cujui dif- I 

K rationis dodrinam Lclfiflimui Princeps Herne- 
s H ifti-u Lanrgruviui , una cum Principifla.. 
conjuge , fuam ex Calvinifmo ad Fidem Catholi- 
cam convcrfioncm folidavit . IHdtm , 164). 

VIL De Luce mentium , fic ejus imagine ; parvus qui- 
dem mole trattatus; ingens ver6 pondere fenten- 
tiarum , dc doflrinarum . Difponitur enim itu. 
gradus quadraginta , per quot afccnditur ad con- 
templandam oculis non caligantibus Lucem Crea- 
tricem, qua illuminat omnem hominem venien- 
tem in hunc Mundum, Roma , 1641 1* 8. 

VIII. Methodus convincendi , 8 c revocandi Haereticos ad 

Fidem Catholicam , ab ipfifmet Hercticis Raris- B 
bonenfibus in Comitiis Elc&oralibui,anno MDC- 
XLUI. celebratis , plurimum collaudata . 

IX. Lux in tenebris lucent : quo Opufculo ex fallis Ca - 1 
tholichifmi , fic Acatholiclurmi ad oculum dc- 
monftracur , qu* (it vera Ecclefia . n» 8. 

X. Opufculum contra Hcrmannum Conringium H*re- 
ticum fatagentem fobverterc , fic concuicre fun- 
damenta Ecdefi* , quo Valerianus examinat lun- 
damenta concuflioriis , cadcmque in ipfum con- 
cutieniem validi retorquet . m 8. 

XL Commentarium in M. jocofum , fr verum , medium, 
cum Appendice , fic Appendicula ■ Eft liber fui 
Apologeticus ob dotlriuam in Rhcinfcldciili dif- 
putanonc adhibitam, fiilfo tradullam vcluii h*- 
reticam . » 8. 

XII. Apologia Valeriani , qua impoAura* adverfariorum 
novi(Tm-i libi inudas vcndicat . 

XIIL D« Pcriphrafi libri duo : in quorum primo totius fete 

Arittotclis tradit fynopfirn . In alicifi vc.b luam C 
profert de hac dolarim fententium : continent . 

1. De Syllogihno Dcmonftrativo. 
x. De Fnte rationis , fic dc ejus diAinllionc^ 
ab Ente reali . 

). Dc Propofmonibus per fe notis. 

4. Ax-omau ex Motu ad univerfam Philofo- 
phum . 

5. Tranatus dc Ente non fulto. 

6 . Dc Ente non fallo , ut cA lux mentium . 

7. De Eme non fallo fe multiplicante . 

8. Tradat ut de Arte Alterna. 

9 De Ratione communi Entibus, ut f.ifitii. 

10. Tradatus de Ente immotivo. 

11. Tradatur deRai.one communi Entibus rao- 
tivis . 

as. Tradatus de Syftemmate creato . 

I). Dc Gradibus Cmitatis . 

14. De Poffibilitate Vacui. 

aj. Dc Incorrupiibilitare Aqua Experimenta . Q 
1 6 De Vitro mirabili frado. 
lj. Dc Atheif.no Ari lmclu, una cum EpiAoIa 
nuncupatoria ad P. Mcrfcnium , data die 
10. Novembris 1047. Qpibus omnibus 
Opufculis dcmonflrantur plures Antiquo- 
rum Philofophoiuin errores in doclriiu_ 
Philofuplnca . Itnpreff* funt 1 'tenna Aufb 1« 
anno 164). & Vatjaijia , 1648. 

Opera autem Valeriani . que adhuc MSS. fervan- 
tur apud Suos , fic in dies lucem expedant , funt , 
que fequuntur : 

XIV. Fhilofophia Valeriana magno Audio ab ipfo elabo- 
* rata , que integratur triginta novem Tradati- 
bus , inter quos enumeramur aliqui ex prefitis 
jam impreffu pertinentibus ad Metaphylicam- , 
quam tradit integram , fic omnibus numeri? ab- 
fblutam . Hoc Opere Valerianus Sapicntiorum. 
judicio excellenti eruditione Philofophiam inno p 
trans. Theologiam colluftrant , Fidem condcco- *■* 
rant, congruent iffima ferv.ua dicendi methodo , 
utiiiflunam docti in .m tradit Mundo; dum calca- 
ris Atheis Stagyrite dnematibus, relidis Pcnpa. 
tus opinionibus mutabilibus , ad radium Fidei 
immutabilem .aflccutus divinarum, humanarum- 

? ue rerum veritatem , fu* nov* verfc Chriftiu»* 
nilofuphia prxcLra facit incrementa . 


Ada difpuutioms Rheinfeldeufis continuata exprt- 
pria cujufque domo cum Dominis Petro Haber- 
Kornio , Gc rgio Calixto , fic Joannc Crocio Pr*- 


dicantibus . 

XVI. Tradatus de Jnfallibilitate Romani Pontificis in re- 
bus Fidei definiendis. 

XVI L Epiftoli fatu prolixi ad Sereniffimum Eidiorem. 
Palatinum de Primatu Romani Pontificis . 
Qjubus nos addiu.us qua fequuntur 


XVIII. Otatio habita in Congregarione de Propaganda 
Fide pro abolitione t cluit iffarun» , cujus memi- 
nit Koliotthus. 

Opera quoque ejufdem memorat Bayle in Lexico 
Cntico loco infra citando, fed ccrtc non omnia 
vidit . Inter alia memorat libium a Valeriano 
notlro feriptum hoc titulo: 

XIX. Dc Homine infami perfonato , de quo fupra locuti 
fumus i aderit B .yle extars apud Dar.nhawcr , 
in Valle Triumphali. 

De hoc pneclarifliino Viro honorifice etiam fcripfe- 
runt qu .mplurimi Dodoict, inter quos eft Joan- 
nes Coramuel Epifcopus Viglcvancnlis ,qui m fu* 
Theologia Fundum, mali pag. 14. dc Valeriano lo- 
qucns,iic ait : „ Rcv. Patris Valeriani Magni Capuc- 
•1 emi pietati, fic ingenio multum debet Europa, mul- 
n <um icclriia ■ Scripfit multa Philofophica , fic 
„ Theolot ica , que cum frudu leguntur . Edidit 
*, contra nxreticos plurima, qu*, qui legerit, Lu- 
n theranus , aut Calvinianus e (Te non pofLt. „ Ar- 
dinglicllus in Appendice Congeminat* voci» Tur- 
turis Often. IV de illo fic feribit : „ I11 Rcfor- 
„ mationis negotio ( fcilicet Geunani* ) infudat 
unus in hac rc prccipuus Adm. Rcv. Pater Ma- 
•1 gnus Valerianus Capuccinus , Fidei Catholica 
„ Piopugnator acerrimus , qui variis congrcflibut 
MiniftinsSithanas Synagon* confutavit , edito de 
,, Acatholicorum credendi Regula Judicio ? qui fic 
f , alia monumenta digna cius calamo fcripfit . Cu- 
>, jus lhiJiis, pient ilfimifqueilboi ibus quidquid inten- 
11 tatum, fuafumque pro avita Religione retinen- 
«• da, fic morum reformatione tuenda , tribuendum 
m dl, nimirum circa pr*tcnfioncs Ecclcfiarum in- 
„ ter Pontificem , fic Lefarem , bonorum Ecdefiu- 
„ llicorum alienationem , qu.ituor Epifcnpatuum- 
n in Bohernia ciccliorem , difciplinx, fi( Jurifdi- 
„ Itionis Erclcfiailicc in eoRceno intioiiuJlioncin j 
„ qu* omnia ob Saxonum pofthumam invafionem 
„ ieiardata, 8c praprdiia fuerant. Archicpifcopale 
„ ( ollc^ium ejuldem induilrii pro junioribus alen- 
„ dis, fic litterarum informatione cum Chrillian* 
,, pietate ercftumcft „ Dc illo etiam meminerunt 
Gt.ivina in voce Tunuris lib. II. ubi dc Capuc- 
cinis , Wadingus dc Script. OnJin. Minorum- , 

f omnes Paulus Crcfcentius in Prxfidio Romano 
b. III. Philippus PicincIJus in Aihenro Medio- 
lanciifi ptg. jo"y Biylc fupr ni-dus in Lexico, Pa- 
(ciialiiis in Epillolis Provinriabbus pig. tj». V V' il- 
lotus in Athcnit Orthod^x s, Didicus de Ia Quii- 
le lib de Francifco ter Evangclico , Marcellinu* 
de Pife in fua Eucyclopedia Torn. 111 . fic alu . 


M AINERIUS. V. MAYNERIUS. 


MAJORAGGIUS HADRIANUS. 

C Onfuevcrunt quandoque Viri eruditione pr.rft.in* 
tes , congruis addu&i caufis, nomen fuum itu. 
Operum initiis vel omnino crlare , vel Ana.^ramma- 
tico velo tegere , quatenus pcrfa?pc aut pronri* 
ferviant modeftis , aut Zoilorum mordaces calum- 
nias prudenter declinent . Id prarftitit inter alios Ha- 
drianus Comes Majoraggius Mcdiolancnfis, Julii Cx- 
faris i Secretis Senatus hlius , qui medio fermi fa^ 
culo XVII. Ciftcrcienfium Inftitutum profelTus , lin- 
gularem prxfctulit Eruditionem , tj^pilquc vulgavit 
Opus , cujus titulum infra dabimus. Prodiit hoc fub 
nomine Adaniri dc Comite Romagiofi» ; & prrter 
praecipuum , dc quo agit , Argumentum , multa.- 
quoque dc Majoraggia Familia Icribit , atque illud 
in primis verum Gentis ejus cognomen cfte dc Comi- 
tibus , additumque fuifte alterum dc Majoraggio ex 
Oppido, unde illa duxit originem. Ancipi tes aiu fui- 
mus an inter alios dc Comitibus , c quibus plures 
littera C. laudavimus , Majoraggios quoque recenfe- 
remus . Verum popularis nuncupatio , 8c qua ufos 
fuifle Ausiores ipfos compcrimus , apud nos quoque 
prrvaluit , ut cos hic potius collocaremus . Inrerim 
moercnccs fateri cogimur nihil ad nos dc hujus Scrip- 


Digitized by 


8^9 MA SCRIPTOR. MEDIOL, 


toris adlis , nudo excepto nomine , Monalhca pro- A 
fdEone , atque Opere , pervemfle . 

Illud c(l : 


I. II Secretario Nobile, Apologetici Tratti d'Adaniro de|! 

Conte Romagioja ( Anagramma , di Adria. odcl t.ontc ' 
Majoraggio) con l’ori;;uie dclla Famiglia Conti Majo* 
iaggia , dedicato al P. Abb. Don Giorgio Kainoldi, 
Vtlitatore generale de’ Monaci Citlercienfi. MtLuo , 
ftr il jWomi , i dj6. n 4. 

II. Vita di Mate’ Antonio M.ijorapgio . Extat in eodem li- 

bro i ubi etiam cernitur hujus effigies expreffa a Pro- 
totypo anni MDLV. cum anno* natus efler XLI. dc 
altera item Scriptoris nuffri . 

Vide fchcdas Sitonnuui . 


M A 


840 


M X X V. 


MAJORAGGIUS MARCUS ANTONIUS. 

U T diximus in procedenti Articulo , genuinum- 
cognomen Familiae Majoraggix Itiit de Corni- 
cibus , ex qua ortus e(l Marcus Antonius Patre Ju- 
liano , Matre ver6 Magdalena item de Comitibus , 
die XXVI. mentis 0 < 5 lobris, anno recuperato falutis 
MDXIV. in Vico Majoraggio . Appellatus fuit in- 
Sacra Ablutione Antonius , cui Marix nomen addi- 
dit Mater devotionis gratil . Novocomi anno MD- 
XXXII. fub Primo Comite, de quo nos jam egimus, 
ejus confanguineo , litteris operam dedit , ita ledulb, 
ut breviter Audlorcs tam Latinos , quam Graecos 
non folum intellexerit, fed etiam explicaverit . Inde- 
que Mediolanum profctShts , apud Lancellotum Fan- 
nianum recipitur , quinque annorum (patio t quem 


in arte dicendi Magiftrum habuit , & Hieronymum 
Lauredamim in Mathematicis quoque profequutus ell. 
Ibidem eloquemix Profeffor inauguratus fuit , chm- 
annos tantum ageret XXVI .quo mun.re dum lum- 
ma diligentia fung hatur, biennio vix elapfo, maxima 
belli Jufpicio Mediolani exorta ell , nam ingentes 
Gallorum copix Alpes tranlccndcrunt , idcoque llu- 
diis intermiflis , cum exteris Profeflorihus dimiffus 
noller cxrtttir, ac Ferrariam petiit , ubi Philofophix, 
8c Jurifprudentix curx fe dedit , fub Vincent io 
Maddio , & And rea Alciaro ProfdToribus . Cum- 
autem belli timor evanuifTct , fcqucnti anno reverfus 
ell in hanc U 1 bem , in eademque publicas eloquen- 
ti* Legiones rcaflbmpfir . In verbprum dclcdhi ade6 
(uperllitiofus fuit Majoraggius , ut nullam dicendi 
formulam admittendam efle arbitraretur , qnx apud 
j veteres , probatofque Latinos AutJlores non habere- 
tur . Id vero in cauda fuit , cur Antonii Marix no- 
men repudiaverit , ne muliebris vox cum virili con- 
jungeretur , feque Marcum Antonium dixerit in fuis 
Operibus ; qua re x mulorum in fe concitavit in- 
vidiam , a quibus coram Mediolanenfi Senatu pro- 
priam defentionem fumere cogitur , accufatus nam- 
que fuerat reus violatx Religionis , quod Marix no- 
men refpucrct, fed rationibus, 8c proprix eloquencix 
vi.caufx viclor extitit. Nunquam verb (ludiis feflus, 
nullaque intermifla exercitatione fatigatus , atque-, 
conlumptus, tantus Vir mortem obiit dic IV. Apri- 
, Iis , anno a Virginis panu MDLV. Satis c(l in ejus 


.laudem Opera illius rccenfere , qux poli ejus Elo- 
'nium , recitabimus , melius cerre quam in Tomo 
XLI.aCI.Niceronio edito, tamctfi polt tanti Viri mor- 
tem, anno MDCCXL. pag. 77 6. & fcqq. Elogium- 
hoc legitur fub Porticu Batilicx S. Ambrotii , ubi 
Audior noller quiefeit, e tiniilro latere Portx patentis 
ad xdes Canonicales , his notis marmori incitis 


M. ANTONIO MAIORAGGIO 
DICENDI MAGISTRO SINGVLARI 
LATINIS GRAECISQ.VE LITTERIS PERPOLITO 
ET LIBRIS EDITIS ILLVSTRI 
Q, V I PVBLICE DOCVIT ANNOS XIV. 
VIXIT XLI. 

BARTHOLOMAEVS COMES VXORIS FRATER 
B. M. POSVIT. 


Ipfum immortalem reddunt qux fcquuntur : I D V. 


L 

XI. 

IU- 


IV. 


Orationes numero XXV. 

Prxfationes numero XIV. 

Dialogus de Eloquentia . H*c omnia edita fue- 
re opera Joannis Petri Ayroldi. Vmtiii , 
apud BorfaAium, ij8t. r* 4. 

Dialogus fu| r.idittus dc Eloquentia editus eft 
(coriim fute loco, anno, &Typo<:r.iplioin4. 

Edite quoque fuerunt Orationes , dc Prtef.wio. 
nes fupradift* , opera M. Danielii C*- 
fcirit Omenfis. Mtmaftmi yytffbal IJ99- m 
8. b. Ltyfia ,1600. & 160 6 . im S. b. Colont* , 
1614. 01 8 It. recens correft*, argumentis, 
dc difpolitione Rhetorica marginali perpetua 
adornate a Valentino Hartungo , Medicine 
D. dc Pathologicos publico Profeflore . Lip- 
fiaqttt tdit* , 1618. & i6j 1. n» 8. 

Sequentes vero Orationes aut non funt in ea- 
dem Collectione , aut non re£ic dc cx inte- 
gro, ut jacent infra: (altem Epillolis nuncu- 
patum , tic Prefuiunculis AuCloris nollri 
certfe carent. 

Antonii Marie Comitis Mnioraggii Oratio ha- 
bita in Nuptiis Jacobi Philippi Sacci , inclyti 
Senatui MciiioLinenfts Prefidis , qua dum- 
feni quoque uxorem ducendam eflc perfua- 
det , tanti viri numquam fatis laudatam fa- 
piemiam commendat. MidioUm , 1540. m 4. 


VI. 

VII. 


VIII. XI. 

XII. 


Antonii Comitis, pro Decreto III. Principii Al- 
phonfi Avali Utonii Marchionis , dc Senatus 
Mcdiolancnfis in Aleatores, Oratio. Mcditla- 
•i, 1541. tn 4. 

Encoinium I.uti . 

Laudatio Magdalcne Comitis Matris fu*. H*c 
duo Opufcula imprclTa funt MtdioHOti uno 
Volumine apud Atojcbunum ijc-o n» 4. pri- 
mum vero mferuit celeberrimus Dornavius 
in luo Amphitheatro. Tom. I. p.ig. 17J. fed 
male notavit nomen Auttoris, nam pro Mar- 
co Antonio fcripfit Joaunem . 

Oratio Apologetica contra Gaudentium Meru- 
lam. Exi arcum infraferipta de laudibus Au- 
ri , amb* a Marquardo Gudto b Mediolano 
translat*, dc ejus cura Ultraje^li edit*. 

De mutatione nominis Oratio judicialis , qua— 
variis rationibus prbbatur unicuique liccrc_< 
ftbi nomen immutare , coram Senatu habi- 
ta. Midiolam , spud Mafcb*nrum , 1541., & 
l f 47- «" 4- 

Philochrifum , feu de laudibus Auri» Hasccertb 
non ell inter imptefs. <0.1(4 ut pote quia plu« 
ra contra Eccleuafticos continet, primum edita 
fuit Ultrajedki ad Rhenum tSod. aMarqu.ir- 
do Gudio. ut diximus , pollea vero Lubtc* 
1690. a Cl. Motofiio. 

Dc Officio Parentum, dc filiontm liber. 

De Ratione proficiendi in Studiis . 

XIU. 


Digitized by Google 


M 


M A 


BIBLIOTHECA 


M A 


841 


XIII. 

XIV. 


XV. 


xvi. 

XVII. 


XX. 

XXI. 

XXII. 
XXlli. 


XXV. 

XXVI. 


In Ciceronis Paradoxa Explicationes nov*. 

byinpoiuicon jJ Plut.irchi imitationem libri X. 

Qpatuor hos pollcriorcs Articulos haufimus ex 
Epiftola Latina Ptimi Comitis, qu* cxtar 
inter Epiftolat pariter Latinas Francifci Cicc- 
rci, dc quo alibi, ad Petrum Galefinum j data 
Mediolani Kal. Februarii anno 1569., in qua 
totus cit Primus in laudibus Majoraggii . 

Dc Senatu Romano, fle Senatoribus ad Paulum 
Origonum Senatus Przf.dcm . Mediolani , 
apud Mofcbenium , ijdi tm 4. , idem Opus edidit 
Cl. Jo, innes Polenus in rapplemcnto The* 
fauri Antiquitatum Romanarum T. I. pag. 
67 y , ipfum quoque ego vidi MS. & ab Au* 
Qore ipfo variis in locis poftillatum , in Bi- 
bliotheca Fratrum Marchionum Vicccomi* 
tum, ipiamque manum agnovi ab Epillola 
Franci ko Alciato feripta de adventu McJio* 
Luium Andtc* Alciati , data Ccriani Id 
Septembris anno MDXXXlX. qu* cum Ma* 
joraggii Sigillo cxtar in eadem Bibliotheca. 

Paraphrafis in XV. libros Ariftotelis dc Ctsl-i. 

Paraphrafis de generatione , & interitu. Uno 
Volumine. Bajilta , apud Obortuum , 1554 
injol. Jn Biblioth. vero Amorolian 1 adfer- 
vatur MS. Codex juli* molis in fol. m.ipur» 
fign. C. num. 144 hoc titulo : ,, M. Ar.ro- 
„ nii Majoraggii Paraphrafis in ttes libros 
„ Ariilotclis dc Caelo „ in fine cji.fdcm ad* 
funt dux Epillolar, una Majoraggii ad Primum 
Comitem , altera hujus ad Majoraggium- . 
Dicit Majoraggius , fe librum non evicit- , 
quod in eo nonnulla fuit , qux cum Fide— 
nuftra non conveniant. 

Commentaria in lib. I. M.T. Cie de Oratore ad 
Marcum Brutum . Prima editio Bafilea , apud 
Opormum , 1 jji. & 1 555. m fol. ad Ambrofium 
Cavcnagum rrotopiiy licum Mediolanc. lem , 
fecutuLi verb Venetiit , apud Francifeutu Senm- 
fim, IJ&7. i» 4. 

Commentari, 1 in III. lib. Ariftorclis , dr Arte— 
Uhctorica. Prima vice Bafilea , apud Ofort- 
num , in fol. Secunda vcio it Prin o Co- 
mae Auttor s Amitino cvlito , atque Amo- 
ncllo , dc Joinni fratribus dc Arcimboldis 
dicata. V menis , per Franeifcum Francifeium , 
1571. in fol. Adcft quoque in eodem libro 
,, Amomi Riccoboni Paraphrafis in Rhc- 
H torica Ariilotclis , inrcrjclka rerum dif- 
„ ficiliorum explicatione cum Majoraggii , 
„ Sigonit Yictorii , fle Murcii cxplicutio- 
,, tubus. Franco furti , apud V V tckehoi , 158& 
sn 8. In quibot M- Tubi Ciceronis omnia— 
paradoxa refelluntur . 

Commentarius in Virgilii Gcorgicon lib. II 
priores . 

Commentarius in librum quartum Virgilii 
lucidos . 

Commentarius in libros III. Ciceronis de— 
Officiis. 

Commeotaiius in Dialogum de Partitione Ora- 
toria Ciceronis , opera , fle (ludio J. P. Ay- 
roldi Marccllini edita Vr*etiit , apud Frantif 
cum Senanfim , in 4. 

Ajitiparadoxon libri VI. ad And ream Alctacnm 
Argentora ti , 1541. & Lugduni , apud Gry 
pinum, 1)46. tn 8. date funt Ferrari* an. 

„ 'W . . 

Reprchcnfionum contra Marium Nizolium lib. 
II ad Fcrdinandum Abvluenfem . 

Rccuf.u 10 omnium eorum , qu* Nizolius in de- 
cifionibsis Majoraggii, tanquam mate pnfitas 
notavit . Uno VoJ. Mediolani , Jine Typo- 
grapbo, 1545». in 4. 

Nizolius vero rcfponfum dedit Ilis Opufculis 
Mujoraggii tn fuo libro, cui titulus: „ Anti* 
barbatus Philofophicus . Parma f 1553.0*4 
fed rx utraque parte nimis acriter difputa- 
tum fuit. 

Dccifioncs XXV. pro M. Tullio contra Caelium 
Calcagninum . Lugduni , apud Gryphium _ , 
1554. nt R. Dc hoc libro hcc Carmina cecinit 
Jo. Matthsms Tofcanus in Peplo lialix pag. 
495 - 

Hic Tulliana affertur ille gloria efi 

Ferraritnfit probra contra Catii , 

Quem ne videret nomen atemu fuum 

Notii muflum infama , fatit reor 

Antonii quam feripta prodirent priut 

Vita libenter atligiffe limitem 


Cl. Jo. Gcorgius Grcvius in Editione Operum Ct- 
ccrants poli libros dc Officiis addidit hocOpua 
Majoraggii . Amfleiod. 1688. in 8. 

XXVIII. EpiAoiicarum Qucftionum lib. II- MedioL apud 
Mofiben. tj6j. m 4. 

XXIX. Note 111 Asliani lib. de varia Hiftoria , tcllc— 

Picine Ilo. 

XXX. De rifu Oratorio fle Urbano lib- II , tefle eo- 

dem . 

XXXI. Dc Numinibus propriis veterum Romanorum— 

lih. IV., eodem tcllc . 

XXXII. Carminum liber , ex ipfo Picinello ; fed quod fuo- 
rit Aufllor nofler in arte quoque Poetica verfa- 
tus tam Italicfe , quam Laiinb, fatis confiat 
a fubfequentibus , necnon ab eo, quodlcrip- 
lit de Poetis fuorum temporum Liltus Gre* 
goriu . Gy nidus his vetbis: „Sed imnquid & M. 
« Anr. Majoraggium nunc przteiniitiam ? qui, 
„ ur fcuis, paratum lubet ingenium, ad quxeun- 
t, que animum intendit , ornato uc fc petegri- 
» nis ac tranfmarinit difcipulis, labori minime 
„ parcens ; 8c quanquam non vi Ji ejus ulla— 
1, Carmina , prztcrquam quxd.im J.unbica— 
n veneni plena , qux in maledicum qut-ndam 
„ Grammaticum, cujus manibus parco, com- 
n pofuerat , dc nuperrime quofdam lletrufcos 
Rhythmos , quos in Principem Hifpani* Cx- 
„ faris filium condidit , cum Mediolani diver- 
n tifiet, in Belgas ad patrem profici fcens , cx 
» quibus liquido p.uct , non minus Carmina* 
H valere pofie, quam foluta Orat onc. Vcriiui 
» hos tres ( fcilicct Francifcus Robortcllus Uti- 
,, nctifis , Scb-ifiiiitnis Corrodus Rc^ienfis, fic 
„ Majoraggius nofier)quos modb commemoravi, 
„ a Poetica plane ezcolctnLi publice Audores 
n interpretandi munus, & prxlegendi nonnihil 
,, avocufie videri potefi ; primus enim Pilis , 
„ alter Boiionic, tertius Mediolani profitetur. 
„ Sed lus tres cultas arbores , & bene cotifi- 
N tas in dies fperamus uberiora , fle volemos 
11 fruCkus edituras . Ignofcitc luxurianti huic 
„ meo Sermoni ; ex nimia enim proc effit amo 
n ris abundantia , qua illos ob eorum prxcla^ 
n ra iludia in bonis artibus proloquor , jam- 
n jam in viam re. Ico . 

XXXIII. Carmina Italica vulco Sometti, num. IV. extanc 
in libro, cui titulus: „ Raccolta de Sonetti 
n dcgli Accademici Traslnnnati di Milano . 
Is Milano, per M. Antonio Borgi , 1540. dal 
me fe di Decembre. 

XXXIV. Carmen Italicum aliud jextat in libro inferiptos 
„ Tcmpio alia Divina Signora D. GiovantUL^ 
„ d’Ar.igona &c. Venetia , t jfj. in 8. 

XXXV. Carmen Latinum in laudem Hieronymi Cardam, 
cxtar ad calcem Elogii cjufdcm Cardini in- 
libro cui titulus: „ Elogj d’Uortiiiii Lcttc- 
„ rari feritti da Lorenzo craffio . I \>.csta_ t 
t<i66. n» 4. p. II 

XVI. Poema Latinum latis longum ad Jo. Bipri- 
llam Porrum dc Davidis Pfilmts , verfibus a P. 
Francifco Spinula fle fetiptit, fle feribendi* , 
extat inter imititionein Catulli cjufdem- 
Spinule,de quo dicendum. 

XVII. Epigrammata 11 . ai fupr.tdiUum Spinulam cum 
illius rcfpottfionibns : Reponuntur tn libro 11 . 
Epigrammatum cjufdcm Spinula:. 

XXXVIIL Panegyricus Jo. Ampelo ArcimbolU» Archiep 
Mediolancnfi. Mediolani, apud < 'afti llionum,in 4. 
XXXIX. Epillola ad Joanncni Cardinalem Mouyium , in 
qua narrat quomodo Nicolaus S ecus Julii— 
ti* Prrfedus amilTu Vercellas recupera- 
vit. Mediolani, apud Mofcbenum , 1553. in 4. 
XL. Epifiulx plurcs ad Fraticifcum Cicci ejum cum 

variis eruditis Qustlionibus , extaut in Epi- 
ftolis MSS. Ciccrcji, de quojam diximus. 

XLL Bpillol* V. extaut inter Epiixul is Gudii pag. 

1x5. in quibus legitur etiam Epillola Seba* 
ftiani Conradt ad Majoraggium pag. nj. 

Ad eundem extat Epiftola fatis longa Anntba- 
lis Cari , cui titulus : „ Sopra li aifetti dcllo 
n feri vere , e I* imbarazzo chc cagiona „ data 
Serrx S. Qmrici fine anno : in Libro : „ Let- 
„ tere di diverii Au tori ccccllcmi . Venetia—, 
freffo il Zilletti, 1J16. 

In Ltoro cui titulus: Carmina Illud. Pocr. Itau 
Toni. IIL pag. 404. Extat Jofcohi Mari* Ci- 
ri* Crcmoncnfis Epigramma ac Marco An- 
nio Majorago. 

In Tomo VIII. cjufdcm Operis pag-i8j. Extat 
Epigratnma Georgii Rotini ad ilarcum An- 
tonium Majoraggtum . 

Ei infcripfit Satyram Aiam feptimam Joannea 
Augufiinut Caccia Novaricnfis ititer eiitaa 
Mediolani , fine nomine impreflbris , 1549. in 8. 
Ad Marcum Antonium Majuraggiuin Pr*cep- 
tonat 


Digitized by Google 


*43 MA SCRIPTOR. MEDIO L. 

A| 


M A 


rorem fuum , ac Philofophum graviffimum^ , 
Epigramma Fcrdinandi Abduenfis , cxrat ad 
cakcm Orationis ejufdem , edita anno 1J4 6. 
in 8. ut diximus in eodem . 

Ipfum laudarunt in primii Cl. Bailc in Lexico 
Critico , Aubcrtus Mineus de Scriptoribus 
Saculi XVI. fed non re&e , Jacobui Midden- 
dorpiut in lib. IV. Academiarum celebrium , 
Conradus Gefnerus in Bibliotheca Univcrla- 
Ii, 8c in fupplemenio Verderii, Jo. Jacobus 
Friiiui in Bibliotheca , Moriggia in Hili 
Nobilit. Mediol. lib. III. cap XIII. pag. »45. 
Niceronui fupiadi&u* in libro cui titulus ; 

•„ Memoirci pour fervir a I’ HiAoire des Hom- 

«, nes illuflres . Tom. XLI. loco citato Joan- 
nes Imperialis in Mulco Hiftorico pag. 1*6. 
Picincllus in Athcnco pag. 409. Sitonus, alii- 
que pene innumeri . 


M X X V L 


MALABARBA JOANNES. 

I Nter Poetas optimi Siculi decimiquinti , nume- 
randus eft Joannes Malabarba Mediolanenfis , ex 
Jacomello genitus anno ChrilH MCCCCIX. Ipfe , fi- 
cut & ejus Pater, ad fer i bebatur in Coetu LXX II. Civi- 
tatis Mediolani Decurionum . Frater ei fuit nobilis 
Vir Milanus Ducalis Qyxftor Magiftratus Ordinarii, 
Thefaurarius Generalis totius Dominii Mediolanenfis, 
dein anno MCCCCXXIV. Ducalis Senator , cujus 
filiam Conflandam duxit Guinifortus Barzizius Du- C 
calis Secretorius, & poftea Senator Neapolitanus fub 
Alphonfo V. Aragonix Rege In MS. Bibliothecae 
Ambrofianx fign. L. num. 69. in 4. legi Fpiftolam- 
Guiniforti Barzizii datam anno MCCCCXXXVIII. 
ad Joannem Augulbnum fratrem , & J. C. , in qua_ 
uxorem fe ducere velle /ignificar , Conftanriam nem- 
pe fupradidlam , cujus forores extitifle ait Cathari- 
nam Phylidrino Gonzagx , & Angclam Jacobo Cri 
Bello nuptas, eafque littcratiflimas faeminas effe alte 
tit . Adfunr quoque in eodem MS. Epiftolx II. ipfius 
Barzizii ad Jacobellum Malabarbam Canonicum Re- 
gularem S. Augullini, datx anno MCCCCLX. Certe 
Malabarba Gens in Annalibus Mediolancndbus pluri- 
mum celebratur , atque feriem Genealogicam ejuf- 
dem mihi perhumaniter tradidit amiciflimus J. C. Si- 
tonus a Jacomello fupradi&o Joannis , de quo agi- 
mus , Parente , ufquc ad Francifcum inter Decurio- 
nes Mediolancnlcs anno MDXHI. Laudatur noder a 
Crefcimbenio , uti Poeta eximius tam in Italica- , 
quim in Latina lingua , ut videre eft in libro infra— 
memorando. Fgo quoque legi in Codice Collectaneo- 
rum Bibliothecx MorimundiOpcllas duas illius Mala- 
barbx verfibus Italicis unam , alteram Latinis feri 
ptas, cert£ non contemnendas . 


844 


Habemus igitur 


I. Podmnta varia Latino , 8c Italico fermnne confcripra. 

Extanc in libro , cui titulus : „ Raccolta di Poene— 
*, in morte di Scrofino Aquil.ino . 

II. Carmen Latinum fatis longum in laudem Alphonfi Re- 

gi* Aragonum MS. Extat in Collc&ionc v:riorum_ 
Poematum tam imprcls. , quam MSS. in B nhothcca 
Monachorum CiAercicnfium Motimundi alibi citata 
in 4. 

tQ. Salutazione dell* Arcangelo Gabriele a M tria Vergine , 
divifa in III. Canti , vulgo Ottav* . MS. extat ib-d. 
Videndi funt Muratorius in Anecdotis Tom.il. pae. 141 
Atchintus, fle Fannianus in Monumentis Fanni 
bil. Mediol. Baldus in Confil num. %<o Tom. I. 


e 


l. Mediol. Baldus m Confil num. aro Tom. I.pagg. 
;. 8c 71. & iterum in Confil. 147. Tom. II. p.ig.iX. 
oannes ChriAianus Lijnig. in Codice Diplom. Itali* 


Tom. III. pagg. 71J. fle 748. tum CJ. AiSvocatus~Si" 
tonus de Scotia in luis Schedis Goaealogn 


s Goaealogicis MSS. 


Ttm. U. 


M X X V I I. 


MANARA CAMILLUS. 


C A mi Ilus Manara Mediolanenfis , cujus frater ex- 
titit Idclphonfus Bobicnfis Epifcopus , a nobis 
mox cum debita laude recenfenaus , narus clt in 
hac Urbe die X. menlts Januarii , anno Salutis noltrx 
MDClii. \ s u i s ver 5 j n litteris apprimi educatus , 
Ticinum fe contulit , ubi in re Medica audivit ce- 
leberrimum Syruni Frigium, primarium in eaUnivcr- 
fitate Profeflorem , ibique Laurei decoratus eft . Ad 
Patriam reverfus, totus in Praxim Medicam incubuit 
fub optimo Prxceptore Bartholomsro Guidctto, ea— 
xtate inter Medicos Mediolancnfes facile principe—, 
ut aflerir Curtius in fuo centies a nobis citato Libro, 
cujus etiam ipfe fuit difcipulus poli Manaram no- 
ftrum , qui nimis cit6 £ vivis fublatus dt anno 
MDCCIX. in medio fux famx curfu , quam tamen 
perpetuam ei fervabunt Opera tam edita , quam in*» 
diu , qux hic damus , 

Videlicet 

Pharmaceutici Litubiani potus ad mentem Gabrielis 
Frafcati Brixiani ext radius : Camilli Manara Phyiici 
Mediol, menfu , in quo natura , vinus , & utendi mo- 
dus ejufJem fincerfc continentur . Titmi Regii , Tyfit 
Cttroli RuM , m via nova , 1687. in 8. 


La Viftl dei Fango ne'bagm di Kitotbio preziofa: Di- 
fcorld di Camillo Manara Milanefc , Medico di Vo» 


ghera , nel quale, quanto fi richiedc alia cognizione, 
utilita, e modo d’a>lopcrarc elToFango, fuccintamen- 
te fi deferive . In Milano, tulla Rigia Dueal Coria, far 
Marcantonio Pandalfo Malatofia. 10 9 - . in 8. 

III. Camilli Manaro Medici, ac Philofopni Mediolanenfis ; 
de moderando Panacea Americano abufu , live 
Tabacci vitio in Europeis , 8c maximfe in Infubribus 
corrigendo f & emendando . Diflcrtatio in tret par- 
tes divifa , m quarum primi nomenclatura , natalis , 
Sc qualitates ; in fecunda rccVus ufus , cjulque utili- 
tates; in tertia abufus, ejufquc d imna furcincte con- 
tinemur . Mediolani , in Curia Regia , apud Marettn t» 
Antonium Pandulfbum MaJaUflam , 1707. in 11. 

IV. Infantilium otumnarum Compendium. Opus non tam 
ad antiquorum , quim ad recemiorum mentem no- 
vi ter concinnatum CatniUi Manaro Phyfici Medioia- 
nenfis , in quo non ram morborum caulis , fccOndum 
diverfas eorundem opiniones , verum felefla ab utrif- 
que remedia fuccin&fc continentur . MS. in 4. extare 
apud heredes , afferii fuprameinoratus Curtius, ipfum- 

que dipnilTimum , ut typis mandnur, adjudicat. 
Vioendus cll ipfe Curtius in libro inferipto „ Norizie— 
Ulonche intorno a’ Medici Scrittori Milancfi pag. ipd. 
nccimn Joannes Jacobui Mangctus in BibhotJtcciL^ 
Scriptorum Medicorum T. U. pag. 116. 


M X X V 1 1 1 . 


MANARA IDELPHONSUS. 


N Unc damus Idelphonfi Manarx Elogium , ut 
promilimus in Camillo ejus fratre fupralauda- 
nam noller & ipfe litteris in juvenili xtate , ac 
optimis moribus fumme deditus , Congregatione m r 
Clcncorum Regularium S. Pauli , quam Barnabita- 
rum vocamus , ingreditur . In eadem expleto primo 
lludiorum curriculo , nobiliores , quas didicit difei- 
plinas, pluribus annis profeflus clt; fed ut fuo indul- 
geret genio , Cathedram in fuggeftum commutavit , 
ex quo tam prxeipuas Italix Urbes, 8t fignanter Bo- 
noniam , ubi eum fumma cum delegatione audire— 
mihi licuit , quam iofam Viennam , Auftrix Metro- 
polim, in qua Augultiffimo Cxfari Leopoldo k Con- 
cionibus fuit , magno cum fructu , uuximaque fua— 
M elo- 


845 


MA 


BIBLIOT 
A 


eloquentia commovit . In Comitiis Generalibus fu* 
Religionis non femel ad fuprermim ejufdem gradum 
aflumprus extitit : Vix tamen illum fecunda vice ob- 
tinuerat , ciim a Clemcntc XI- in feligendis Eccle- 
frarum Palloribus Pontifice Vigilantiffimo, anno Chri- 
fti MDCCXV1. , ad Infulam Bobienfcm afliimcndam 
deligitur, cujus pofleffionc adepta fingulari follicitudine 
vigilantia gregem fibi commiffum regere incepit . 
Clericorum Seminarium inllituit . Immcnfos labores, 
ac atrumnas pallus eft in fua luftranda Dioecefi inter 
afperos Colles , prwcipitefque Valles conclufa . In- 
ea ad commodiorem Incolarum ufum , quatuor 
recentes Parochias erexit ; quum antea ob itineris 
d ; fficultatcs , Pallorumque inopiam perirent oves , 
nullo fpiritualis Vitas pabulo reficias . Qya in rc_ 
tum altcnlum , tum auxilium ScrcniiTimi Francifci 
Farnefii Parmae , fit Placentiae Ducis imploravit , ac 
obtinuit . Cathedralem argenteis candelabris , pre- 
tiofiffimifque ornamentis ditavit , atque facella prar- 
clcgantibus pidluris exornavit . Epilcopalc Palatium 
fuis fumptibus rellauravit , ampliavit , atque in me- 
liorem aipedhim reduxit . Charus fujt Clementi XI. 
fupradidlo Summo Pontifici , i quo pinguioribus Be- 
neficiis cumulatus cfl , atque in mandatis habuit fu- 
mendi juridice informationes in Civitate Novoco- 
raenfi pro caufa Beatificationis , fcu Canonizationis 
Innocentii XI. fan£las memoria Pontificis . Dcmmn- 
ingravefccntc morbo ex perdifficili fu* Dioeccfis Vi 
fitarione contradlo, finem vivendi fecit anno Domini 
MDCCXXVI artatis fu* LXXI1I., fic in Cathedrali, 
comraunique Epifcoporum Tumulo jacet . 

De ipfo h*c proferimus . • 

I, Littera» Paftoralc* , qua* eruditione fingulari Fcclefia- 

ftica refertas evulgavit . 

II. Concioiei Quadra gcfimalci M5S. in fol. fervamur ‘m 

Bibliotheca ornatiffim» Collegii Cleric. S. Pauli apud 
Sanctum Alexandrum Medio! ini. 

IU. Oratione» Panegyric* MSS. in fol. fervantur ibidem . 

De co cum laude agit Michael Angelus Btlforti in Ly- 
ca>o Augufto, nccnon Vghcllus in It.ilia Sacra T.lV. 
pag. 4 jb. in Epifcopi* Bobienfibut , fcilicct in additio- 
xiibu» ad eundem Ighellum , pluraque mihi huina- 
niffime communicavit ainiciflumi* Concivi» P.Pczziu» 
ejufdem Congregationi» Alumnus , 6 c decus. 


M X X I X. 


deMANDELLO ANSELMUS. 


V Etuftiffimam Mandellx gentis in hac Metropoli 
noftra etiam *tate florentis nobilitatem plu 
rium Scriptorum comprobant Volumina. Nos autem 
aliqua hic delibare llatuimus in gratiam Anfdmi 
Mandclli , quem inter eruditos locum mereri certil- 
fime judicamus. Filius is fuit Othonis Comitis Mac 
canei , atque anno MCLIV. Confulatum in Republi- 
ca Mcdiolanenfi cum laude geffit . Equitum etiam- 
Mediolanenfium mille Legionem uti Pr*fedlus rexit 
advcrsbs Fridericum I. Augulhim cognomento (Eno- 
barbum anno MCLXI. atque Anfelmuin fecundum-, 
fic Tatium genuit aml>os Patri* Confulatu claros , 
quem primus anno MCLX VI :i. alter verb annis MC- 
LXXUI- MCCIH- 8c MCCIV non fine commenda- 
tione prudenti* adminiftrarunt . Nepotem etiam ex 
fratre Tatio habuit Robacomitem anno MCXCVI 
pronepotem verb ex Robacomite Othonem fecundum 
anno MCCXIII. pariter Confulatu hujus Metropolis 
illullres . Anfelmus vero nofter omnium laudes lupe- 
rafle videtur , cum in ipfa Urbis rcftauratione circa 
annum MCLXX. cum Collegis fuis condiderit 

L Statuu plurima Mediol.inenfi Reipublic* perquam pro- 
ficua . 

De ipfo cum laude meminere Gualvancus de Ia Flam- 
ma lib. Xlil. cap. jyf. fic fcquaitibu» , Joaanc» Ba- 


H E C A MA 846 

ptifta Pigna Hift. Prlncipum Eftenfium lib. 11. Tibe- 
riu* Gaudolphinu* in Compeud. origini* , antiquita- 
ti* , fic dignitatum Familias Mandclla imprefs. Mt- 
dial. anno ifiij. re 4 . p*n'J MaJattftam , Comet Octa- 
vius Afchiiitus in Colkct fic amiciliinu» J. ... Sitonua 
in Colltuaiicii Confulum Rcipub. MidioL cui etiam* 
debemus hujus Familias Genealogiam . 


M X X X. 


de MANDELLO TATIUS. 


A Nfclmum de Mandcllo Virum fic litteris fic armis 
infignem , quem mox laudavimus , Parentem- 
habuit Tatius, cujus hoc loco proferimus Elogium-. 
Hic , ut prxfuti fumus , Conful extitit Patri* annis 
MCLXXIII. M' 'CHI fic MCCIV. Nepos ei fuit ex 
Anfdmo fratre Albertus Conful primtim Mcdiolanen- 
fis anno MCCI. tum anno MCCIII. Pr*tor Patavii , 
de quo meminit liber omnium Regiminum Civitati» 
P dux, in Tomo IV. Antiquitatum Italicarum medii 
aevi a Clanfs. Muratorio typis noltris Palatinis 
jam editus . Ubi etiam laudatos reperiet Lcdlor 
optimus ex eadem familia Othonem , quo anno 
MCCXXV. Patavium cum imperio regente Lombar- 
dorum Societas adversbs Imperatorem coaluit , Vi- 
rum tam* integritatis 8 c prudenti*, ut ad idem mu- 
nus denuo affiuni meruerit annis MCCXXXIV. 8e 
fequcnti . Commendantur etiam ibidem Ottolinus, fic 
Percevallus fratres Mandclli , qui ambo in cadem_. 
Urbe Patavio Pr*toris officium adminillrarunt , pri- 
mus ouidem anno M -CLXXX1X. alter verb anno 
MCCXC. Tatius autem nollcr inter hos Scriptores fc 
nobis reccnfetur propter ab eo condita cum aliis XII. 
Confulibus anno MCLXXIL 

Statuta plurima ad Mcdiolanenfi» Reipublic® regimen 
fic inter ea computamur lex , ne qui* , amputationi» 
lingu® poena propofui, Fridericum tamquam fchif- 
m iticum hominem de nomine compellaret . _ 

II. Lege- pro novo Militi® genere confcribendo ad vicmo» 
nofte* debdlmdo» , fic Comitatu» a Fruierico inilitu- 
to* extirpandos . 

De ipfo ugunt BcrnardinuS Corius H ft Mcdtol fub ann.' 
M liXXII. MCCIII. MCCIV. G dvan. d.-la Flamma 
Chron. major, lib. XIII. cap. CMJi. fic CMLXV. MS. 
Trift Chilc. Hift. pati. lib. XII. fic XIII. pag. USf. 
x66. Chronicon cui titul. Flo* Flo/um p. tjo- MS. 
Hicronym. de Curce Hift. Vcron. lib. V Joami. u* 
Monte in Chronie, cap. CCXX K V III. fub an. MCCIII. 
fic M< Cl V. MS. P 1 il. Moriggia Hift. amiquit. Me- 
diol. lib IV. Cap XXIV. Tibcriut G.indolphuuu de 
Antiquit. ficc Fam. MandeN®. Advocatu* Suonu» ut 
Monumcnt. gere log. Famil. Mandclla fub nuin. 1 ». 
M>. pcnrs Autltorcm in fol. ficc., fic ('ome»OciaViu« 
Arcliimu* in Colled. Monumcnt. Famil. McdioL 


M X X X I. 

MANGONIUS CAROLUS FRANCISCUS. 

D E Mangonii Mcdiolanenfi Familia fatis eft pro- 
lixam Inferi ptionem proferre, quam Leftor in- 
fra habebit . Ornamentum certe non parvum eidem 
attulit Carolus Francifcus , qui in lucem editus cft 
dic III. Junii anno Redemptionis MDCLVIH. Nobilifli- 
mam Montis Oliveti Religionem amplexus eft dit- 
XVII. Junii anno feptuagefimo quano fupra millefi- 
mum fic fexccntcfimum . Qpuuurn pietate , pruden- 
til 8c litteris in eodem floremifiimo Ocecu illuxerit 
Vir ifte , facile ollendunt munera a Suis eidem col- 
lata, nam poti curfum Theologicum ex cathedra op- 
time promulgatum, in Abbatem eligitur dic X. Maji 
anno MDCXCVI., necnon Vifiiatoris fic Vicarii Ge- 
| neralis officio decoratur . Sufficit ad perpetuam ejus 
I laudem proferre verba Mariani Armdlini , qui poit 

librum 


Digitized by Google 


8+7 MA SCRIPTOR. 


librum infra a nobis proferendum fub num. I. fic ait : 
,, Opufculum vere aureum , ei fermonis puritate, & 
„ elegantia , e .i do&rin* foliditate , ac rationum ro- 
„ bore , ei denique evidentia digeftum , ut Angli 
„ Haeretici canquam errorum fuorum debellatorem- 
„ acerrimum , obdurati nihilominus , ac pervicaces, 
,, Londini flammis palam devoverint , illud immor- 
„ tali luce digniflimum, vel inviti confitentes. „ Ad 
alias cjufdem virtutes juvat profefto addere quod 
linguis Latinis , Graecis , Hebraicis , nccnon Gallicis 
exornatus extitit . Meritb igitur a Suis prxei- 
pue Mcdiolanenflbus laudatur , etiam ob maxi- 
ma beneficia Coenobio S. Virtoris ad Corpus in hac 
Urbe collatis , nam ibidem Tyrocinium , Sacclhmt- 
Sandix Fraocifcat, Coenaculum , Viridarii fepta , Por- 
ticum , Januxque marmorea ornamenta , et Specu- 
lam inftruxit . Obiit in Monaflcrio Majori Olivetano 
Nonis Manii anno MDCCXV. anatis fux LVII. Ta- 
men ejus aeternum, gloriofnmque monumentum, per- 
petui erit quod fcripfit, ut infra : fed prius, ut pro-' 
mifimus , hic damus Elogium Mangoni* Familiae , 
uti legitur in Clauftro prope Ecclefiam Divi Marci 
ad Ponam Novam hujus Urbis . 


A 


R 


MANGONIAE FAMILIAE 

QyAE VIRTVT1S STVDIO NVNQVAM INTERMISSO 
CVCVRRIT 

SEMPER HIC OSSA QyiESCVNT 
DONEC VENIAT IMMVTATIO EORVM 
IO. BAPTISTAE MANGONIO 
MACH1NARVM BELLICARYM 
IN VERCELLENSI OPPVGNATIQNE 
PRAEC1PVO AVCTORI 

ftlVSDEMQVE ARTIS PROFESSORI CLARISSIMO 
COS1MO 

IN BASILICA MEDIOLANI DIVI BABILAE 
CANONICO THEOLOGO 
DIV1NARVM LITERARVM CVLT1SSIMO 
FABIO 

REGIO TEMPUQVE MAXIMI 
ARCHITECTO CELEBERRIMO 
CLAVDIO 

FATERNORVM STVDIORVM EGREGIO IMITATORI 
ET IN RHAET1CIS AC PEDEMONTANiS 
EXPEDITIONI BVS MILITARI ARCHITECTO 
IVL1VS SCVLPTQR 
AC XENODOCHII MAXIMI 
ET COLLEGII IVRISPER1TORVM ARCH1TECTVS. 
NECNON 

OCTAVIVS FRATER L V. D. 
CAVSARVM ET EQVES CAESAREVS. 
VIVENTES 
MQNVMENTVM HOC 
PATRI AC FRATRIBVS DEFVNCTIS. 
OFFICIO DiEFVNCTVRl PIETATIS 
SVADENTE CVM PRIMIS 
DON IVUO FRATRE 
CISTERC1ENSIS ORDJNIS ABBATE 


c 


D 


PP. MDCXXXVIL 


Haec funt Caroli Francifci Opera 

R Motiva L. ad pr* ferendam , 8c pr*cligci»dam ot om- 
nibus inter Chrillianam Religionem Catholico- Roma- 
nam 4 H*retio« ut convertantur. Catholici* ut con- 
firmentur . Ptft-t , ftr Jacabum. dfidrttim G biduum,, 

* 7 * 1 « 1 


MEDIOL. MA 848 

I. Curfut Theologicus in pluribu* Vol.MSS. e* qmbut 
luce digniflimum e(Te Sui omne* afferunt fequentem 
TraRatum , cui titulus; 

III. De Deo , ut Autiorc Salutarium operum per auxilia- 

temporalia , Uc pr*defti nationem ■ ternam . Servan- 
tur in Bibliotheca Monti* Oliveti . _ 

IV. Hiilotia Cong regatioui* Olivctana Parifiot tnuifmifft— , 

ut pr«lo daretur . MS. Autographus fervatur Ro- 
m* in Cubiculo Procuratori* Generali* SanO» Ma- 
ri» Nove . . . . 

Ita Belfortut tn Chronologia Monti* Oliveti pag. 'J®.v 
8c tj8. Annellum* in Bibliotheca Bencdittiuo^afl»- 
neuri pag. 4 *. in Appcnd. fic alii. 


MXXXll 

MANLIUS CONRADUS. 


C Onradum Manlium Mcdiolanenfem Patnthmt* 
Jurifprudentii infienem Virum , anno MCCCC- 
LX. inter Sacr* Rota? Romanx Auditores rcccnfent 
Cantalmajus, & Cafladarus; noviffimi vero Nomen- 
clatura Mediolanenfium Virorum in celeberrimum-, 
eum Coetum admi florum ad me humaniflime tranf- 
mifU a prxftanjiflimo Pr*fule Joanne Baprifta Vice- 
coraite , ut alibi memoravi. Eum Alexandrinum Epi- 
fcopum fuifle Vir hic prxclariflimus aflerit , non tar 
men intelligendum cenfeo de Alexandrina Sede ut- 
Infubria , ab anno enim MCCCCLYH. ufquc ad 
MG- CCLXXV1II. eam Ecclcfiam adminillravit Mar- 
cus dc Capkanets Novaricnfis , ut teftis eft Ughellus 
Tom- IV. in Afexand. num- XXVI. allato etiam- 
Marci ejgfdem Epitaphio . Puto igitur Ecclefix ali- 
cujus Alexandtut* in partibus Infidelium Antillitcm 
fuifle Manlium noifrura % de quo. nobis nil aliud fu- 
perefle doleo, prxter 


Deci fionet Sacr» Rot* Rom*n*K^i« MSS. fervantur Auto- 
grapha m Archivo Moli* Hadriana , 

Agit dc eo Tlieodofiu* Rubeua. in lib. Singularia Dec*- 
fionum Sae. Rot» Romana Tom. II. fol f. qui per- 
peram Alexandrinum vocat . Guilielmu* CalLuiorua 
UI Dccif. IX. fuper ReguLii Cancellarie - 


MXXXIIL 


MANLIUS FLAGR1UL 


I Nter ventftiflimas hujus Urbis Familias recenfitam 
fuifle Manliam , ex qua nonnulli C*(ares eledlt 
fUnr , fatis parenter indicat Triftanus Chalcus Me- 
diolanenfium Rerum Scriptor elegan.iflimus , cujus 
verba ex libro, primo deprompta juvar hic exfcribere: 
„ Non multo polf imperat Carus Minbus ^ qui ut- 
„ Perfide apud Ctcfiphontetn Urbem fulmine ictus. 
” interiit . Et quamquam, incertx originis prodatur » 
,, tamen Flavius. Vooifcus eum Mcdiolanenfem. ut- 
’, quadam Ephemeride legifle fc meminit : quod ut 
„ minus fide careat alio quoque loco docehimus , 
„ claram Mediolani fuifle Manhant Familiam ; & hac 
ratione duo alii Cxfare* Numetianus , & Cannus 
„ Cari filii Mediolrtnenfes erunt . Carino verb luxu- 
^ riofiflime viventi inter extera objeftuni ferunt , 
„ quod cubicula , & triclinia flerneret rofis Medto- 
„ lanenfibus . „ Floruit etiam ex hac gcnre Medio- 
ktni Manlia Dedolia Virgo. Deo dicata , cutus vetu- 
ftiflimum Epitaphium, in Bafilica Ambrofiana poli- 
tum manet adhuc . 


MAR- 


Digitized by Google <49 MA 


BIBLIOTHECA 


MA 


850 


MARTYRIS AD FRONTEM RECVBENT QVAE MEMBRA SEPVLCHRO 
VT LECTOR NOSCAS EST OPERE PRETIVM 
CLARA GENVS CENSV POLLENS ET MATER EGENTVM 
VIRGO SACRATA DEO MANLIA DEDALIA 
QVAE MORTALE NIHIL MORTALI IN CORPORE VOLVENS 
QVO PETERET COELVM SEMPER AMAVIT ITER 
SEXAGINTA ANNOS VICINO LIMITE TANGENS 

RETTVLIT AD CHRISTV M CELSA PER ASTRA GRADVM 
HAEC GERMANA TIBI THEODORVS FRATER ET HAERES 
QVAE RELEGANT OLIM SECLA FVTVRA DEDI. 


Hunc Theodorum fufpicatur Chalcus loco citato 
eundem cfle cum Theodoro Manlio , qui anno Chri- 
fti CCCXC1X. Confularum gcflit , quem Claudianus 
laudans Ligurem vocat . At Valentiniani Cxfaris 
temporibus clariflimus eruditionis gratia habitus efl 
FUgrius Manlius Mediolanenfis , adeo ut in Princi- 
pis Przccptorcm eligi promeruerit . De tanto Viro 
plura dicere fuperfedemus , cum jam fatis de ipfo 
egerit Clarifs. Saxius loco inferius indicando . Opus 
tantum ipfius promemus in medium hoc titulo in- 
feriptum : 

I. Georgicorum Virgilii Interpretatio . De quo Opere in_ 
libro ili. hift Patri* h*c fcripfit Chalcus : „ 1» Gal- 
„ lia juxta Turoncm Urbem extar in celebri icenobio 
„ perrari ad hanc diem exempli Opui Flagrii Manlii 
„ Mcdtoliitenfit , qui Valentiniani Ccfarit Przceptor 
„ Virgilii Geotgicon erudiiiflinie interpretatur . 
Videndus etiam dc Flagrio citatut Saxius de Studiis 
Mcdjolancnfium . 


M X X X I V. 


MANNIUS LUDOVICUS. 


L Udovicus Mannius , cujus Patria Canrurium- , | 
non ignobile Oppidum hujus Ducatus extitit . 1 
Sacrum habitum S. Francifci inter Minores , qui Con- ; 
veotoal» dicuntur , affumpfit , fefeque prodit do- 
tfrin* affluentia , ac dignitate graduum commenda- 
bilem. Ecclifi* fplcndorcm auxit, & decus. Ordini 
honorem attulit , Camuricnfis Monafterii proventus 
cumulavit . Mediolanenfis Provincia: renunciatus 
poflmodum Ordinis Procurator generalis , an- 
no MDCLXXII. prudenti* , dextericatifque fpeci- 
mina prxbuic fane maxima . Cardinalibus , ac Prin- 
cipibus acccptabilis valde fuit , qua de re , pluribus 
au Cardinalatum cum evehere cooptantibus , Epifco- 
pum Urbis Aquulanar, vulgo di Acquiftndtntr , efl 
eleftus die prima Oftobris anno MDCLXXIV. In- 
hujufmodi Epifcopali munere ea lingula gcflit , qux 
Virum Epifcopum commendant . Immaturus votis 
& Prxfulutn , & Urbis fibi fubditx deceflit anno 
MDCLXXX. , 8c conquiefcit in Ecclefla fui Or- 
dinis . 

Superfunt de ipfo tantum : 

I. I.<tter* Padoralcs edit* annis 1674. 1(77. 6c 1678. 

21 . Elogium Ludovici Alanciagi, de quo fuo loco, ab ipfo 
cumpofitum . 

IU. Monumenta Vifitationis fu* Diacclit inccpt* anno 
MDxJLXXlX. plui ibus Vol. MSS. in fol. fed eam- 
morte prseveutus perfeere non potuit . 

Ex Ughelli Iui. a S.:c Tom. 1. coL 584. imw Epifcop. 
Aqu*ptuuUnui , dc a imi». 


M X X X V. 

MANONUS CAROLUS. 


D E Carolo Manono Mediolanenfi , Jofcphi filio , 
nefeio qua de caufa tam parce locutus fit CL 
Curtius inter Scriptores Medicos fu* Patri* , nam- 
contentus tantummodo indicare verba , qux dc ipfo 
protulit Picincllus , Opera Manoni noflri ab ipfo re- 
lata minimi rranferibere voluit , qux fine injuria_ 
mihi videntur non e fle prxtermittcnda, utpote ab eo- 
dem certi non fomniata . Qjjid fi ego de Opufculo 
Chvromanti* hujus Au&oris , quod M$. fervari in- 
Uibliotheca Ambrofiana aflerit Curtius dubitaflem- t 
Ex integro Indices Manufcriptorum ipfius Bibliothec* 
diligenter perferutavi , & cum fupradnflus Curtius 
nullam indicationem proferat pro citato Opere inve- 
niendo , fola eiufmodi aflertione mihi vitio attri- 
buendum efle auxiflem , fi infalutatum dimififlem- 
hunc Manoni foetum , quem cum aliis a Picinello re- 
latis , nec a Curtio infpcdlis, etfi typis fuo xvo com- 
miflis , infra recenfcbo , poli aliqua ad Manoni lhi- 
dia hic proferenda . Quantum igitur Vir nofler lit- 
teris le aedi flet , fatis oftendunt plures , & inter fc_ 
diflidentes Scienti*, quas coluit, nempe Jus Canoni- 
cum , & Civile , Medicina , Aflronomia , Poe- 
fis , 8c fimilia ; ncc ipfas tantum tetigit, ut Curtio, 
& Picinello vifum fuit , nam Laurei m Philofophia , 
Sc Medicina accepti , quantum in aliis facultatibus, 
qu* toto coelo ab illis ciiflonunt, ipfe valeret, palam- 
ab ejus Scriptis conflat , nim 8c Mathematicas , & 
Aflronomicas, necnon Aflrologicas , & quod plus eft, 
Hifloricas res etiam profecutus ert. Linguas quoque-. 
Hebraicam, Grarcam, Latinam, Gallicam, Hifpanicam, 
atque Germanicam didicifle fertur, ncc Poeta infim* 
notx apparuit in Academia Faticoforum hujus Ur- 
bis , ut ex variis Carminibus ab ipfo editis , ideo- 
que fupralaudatus Curtius dc ipfo meliori judicio 
fcripfifle certe potuiflet , cique attribuendum efl for- 
fan filentium , quo ClarilTimus Mangetus de Audlo- 
rc noflro ufus efl in fua Bibliotheca omnium Medi- 
corum , poftquara tot alios infim* notx recenfuerat. 
Vivebat adhuc Manonus anno Chrifli MDCXCV. ut 
ex Schedis’ Sitonianis cognovimus . H*c vero fune , 
qu* de iplo damus , 

Scilicet 

L L*Onearia Vendicata , o fimo felici fucceffi , e glo- 
riofe Vittorie ri portare dalTarmi Imperiali foprx— 
leOttomanc, e ri belli nelP uino M 1 X.LXXXVIII. 
cc. coii le figurc in Rame dctlc principali Cittk 
conquilVue , e delli tre attacchi di Buda , colli— 
Caria Geografica dell’ Ougaria dcl Dottoi Cazl* 
Manouc cc. AIjAnm, jp ir in 11. 


Digitized by Google Iji MA SCRIPTOR. 


M* 11 Prencip* Schiavo : Novella Iflorica colle particola- 
riti dei la Battaglia data da’ Crifliani ai Tureo 
Panno MDCLXXXVII. La depofizionc di Maomer- 
lo IV. , e Telczione di Solitnano IV. fUo fratello. 
Dedicata al Conte Carlo Archinti nell’ occafionc— 
dcJle Aie Nozzc con la Gomeffa Donna Giulia— 
Balbiana di Bclgiojofo . Mtiano, far 1 'Apullt, 1650. 
*» 1». 

III. Metrici Picridum Garritus 8cc. Poemata varia in_ 

Lauica To. Baptifta Vigoni . Madiolani , apt ut Foda- 
ritum A pullum , 1651. m 4. 

IV. Cannocchidlelttorico.che fa guardare dalPanno MDC- 

LXVlJI. fino al principio dei Mondo , c tira ap- 
preflo le eofe piu memorabili fino ad ora fucccdu- 
te . Mtlano , prajfo Marcantonio Malmfla , Tomi II. 

fM I*. 

V. Chyromantia MS. in Bibliotheca Ambrofiana , tcftc— 

Curtio . 

VJ. Cceleflium Motuum Eflemerides , cum Obfervatiom- 
bus novis dcc. ab anno MDCLX. ad MDCC. cum 
carum ifagoge, vera Aftrologorum dogmata propo- 
nente . 

VII. Cometologia , fcu Calcflium Cometarum Anatomes 1 

TraAatus Aftrononio-Judiciariu* , & HiAorico-m» 
dicus . 

VIII. Encidopedia annorum Mundi , Progroftica , genera- 

les Mundi Conflitutioiiei , quadripartito Codice ex- 
pediens , ubi Regnorum , Urbium 8cc. principia , fi- 
nes , nccnon 8c temporum mutationes ad prsdi- 
cendum AArologo-Phyftco-Hiftorice examinantur. 

IX. Argus Propheticus , omnes , & quafcumque divina* 

torias artes non folum reconditas , fcd etiam huc- 
ufquc ignotas artes mirabili Tubtilitate revelans . 

X. Univerfaliflimum pr.tctic* Medicina Emporium , in- 

quo feAarum omnium, quehucufque fuerunt mer- 
ces, nullo vel laltem minimo laboris pretio venun- 
dantur . 

XL Semicologia , in qua morborum omnium figna tam- 
imminentium , quiun prefemium facillima metho- 
do traduntur . 

XII. Phyficus Aftrnlogus , certiifima explanans dogmata- , 

vere t realitcrque medendi , cum Obfcrvationibus , 
Aiirorum ad morborum eventus facillime pradi- 
ceinlum , tum morbos ipfos profligandus , nccnon 
& ad fimplicia quodam colligendum, fecundum Sy- 
derum pofitiones , 8c parandum quodam medica- 
menta , qua it Coeli conftiturionc mirabiles nauci- 
fcuntur virtutes. 

XIII. Oculare mirabilium pcenitiffima naturo arcana, pro- 

digia per fupercoeledes , 8c fere fupernaturafes fe- 
mitas intellectus Sapient ifltir.orum dirigens . 

XIV. Briareus Politicus ambidexter , reconditiluma rerum- 

S mblicaruin omnium Scrinia aperiens , opus ob .«b- 
bluta , fle concordantia cum Hiiioriis , fle rationi- 
bus dogmata praCtica, politica pene regium. 

XV. l/Infubria trionf inte fopra tutte k Citta dcl Mondo , 
o fi.i la vera Mona di Milino , che contiene dall.i 
fondazione fino a i noflri tempi, ogni, e qujlfn>a_- 
fuccclTo de"iio di memoria ec. 

Videndi funt fu praei tali Bartholomsut Curtius in li- 
bro de Scriptoribus Medicis Mediolanenfitxis pag 
ip». atque Picinellus in Alheneo pag. m. 


A 


B 


C 


D 


M X X X V I. 

MANSUETUS. 


M Anfucrus Archiepifcopus Mediolancnfis poli San- 
£him Ampeli iutn illam rexit Ecclefiam. Eum- 
« Sabella gente oriundum effe plures Scriptores ar- 
bitrantur , quos vide , fi libet , apud Bollandum- 
Tomo 111. Februarii pag. 1 36. Claruit circa Idooiiu 
C hrilli DCLXXX. , quo tempore cum Samftus Aga- 
tho Papa in variis Regionibus conventus Epifcopa- 
ks cogi jufltflct ad comprimendam jam pridem pul- 
lulantem Monothclitarum Haerefim , collegit Manfuc- 
tus Mediolani Synodum , qua- cum cjuldem expoli* 1 
tionc Fidei extat in Tomo X. Conciliorum cdir. Rcg. 
Parificnf. ante A&a VI. Synodi . Scripfit ex Synodo 
fua ad Conllantinum Pogonatum Imperatorem Epi- 
ilolam , cujus ha:c cft inferiptio : „ Domino Serenif- 
,, fimo atque Tranquillifiimo , & k Deo Coronato , 
„ Rcligioltlfimo Conllantino Imperatori Manfuetus 
„ Medtolanenfis Metropolitana; Ecclefi* indignus Epi- 
M fcopus , vel imiverfa San£ta Epifcoporum Frater- 
'I «n. II. 


E 


MEDIOL. MA 851 

„ nitas , qua» in hac magna Regia Urbe convenit , 
„ sternam in Domino falutem . „ Interfuit etiam- 
anno DCLXXX. Synodo Romana» , cui fubfcrrpfit , 
8 t cx ea Synodo reverfus Mediolanum paulo poft pe- 
lle , quae univerfam afflixit Infubriam, decclfit , cum 
Ecclcfiae fibi commillar annos IX. fumma cum laude 
praefuillet . Corpus illius in Bafilica Ambrofiana pri- 
mtim conditum , nunc in Bafilica SandVi Stephani 
Majoris afTervatur , & colitur . Meminit ejuldem- 
Martyrologium Romanum ad diem XIX. Februarii. 

Hsc funt Manfueti Opera 

I. Synodus Mediolani habita contra Monothelitas . Extat 

ut fupra. 

II. Fidei Expofitio; legitur ibid. 

IU. Epiftola cjufdcm manulcripu apud Baronium . ficut te- 

flamur ejus verbn in notis ad Martyrologium die cic. 
w Habemus manuferiptam Epiflolam cru.iititfimam ejuf» 
„ dem Manfueti Epifcopi ad Conllantinum Imperat o- 
„ rem Conilantinopolitanum dignam tanto Viro, taa- 
„ tcque Sedis Epifcopo. _ 

Ex Codice Anglicano prodiit cum notis Geverhardi EI- 
menhorflii . Lugdunt Batavarum , afudjaamum P otium , 
1618. tu 4. . . . 

Extat etiam inter MSS. Rcgin* Sucti® in Vaticana Cod. 
num. t\f . , fle in Harduiui ConciL Tom. lll. pag. 
ioji. 8c tofj. , , 

IV. Opera qu«dam ejufdem , qua tamen non inJicantur, 

rcpcnri MSS. in Idibus J.icoh*:i« num. 7884. teflatuc 
Montfauconiut Tom. I. pag. 685. Biblioth. M>S. 

Agit deeo.cjufque Epiflola Purircll. in Differt. Nax- cap. 
71. , & Petrus Paulus Bofca in MariytoL Mediol. ad 
diem XiX. Februarii, & in notis ad eundem diem-, 
ubi plures rerenfet Scriptores de Manfueto feribentes , 
fle inter asieia affert Dyflicon Brautii fequens: 

Profuit intrr evtt Patior Maufuttut 1 it agmts , 

In tvjui frauda non fuit ora dolut . 


M X X X V I I. 

M ANTEGATIA BOSCHINUS. 

S Unt qui Mantcgatiam Familiam apud Infubres 
cl ariffimum nomen acccpifle ferant i Mantegatia 
Viro CL-leberriino , quem ab anno fal. DCCCCLXV. 
vcluc alterum Brutum Medtolanenfis libertatis vin- 
dicem commendat h*c Metropolis . Inter eos , qui 
ita fentiunt , enumerantur Vin Clarifs. de Litteraria 
Rcpub. optimi meriti Corius , Carolus Sigonius , 
Marinonius , Morigia , atque in fchcdis fuis amicif- 
fimus J. C. Sitonus , cujus numanirati debemus Man- 
tegatiarum Genefim a prefato Mantegatia ad ufquc- 
Hole binum inter illius gentis Viros hujus nominia 
fex tum, dc quo nunc cum laude dicendum. Is Fran- 
cifco nobili Viro genitus , ineunte fxculo XIV. flo 
rere coepit . Militarem profefliis vitam , & inter au- 
ratos equites reccnfitus , charifllmus fuit Ailio, five 
Azzoni Vicccomitt Imperiali Vicario » & Mediolani 
Domino , qui in arduis perfatpe negotiis Bofchini 
confiliis uti ccafueverat. Illud prateipue dc ipfo tra- 
ditur y a’> Ajpfonc ipfo cum Pagano de Mandello ad 
ModoertcnW anno MCCCXXIX. ablegatum fuifle-, 
ut de m:tv:®i.'motT>emi rebus ageret. Magna quoque 
fuit apud Concives fuos in exiflimarione , nam anno 
MCCCLK'.. dic XI. O&obris a Generali Mediola- 
ncnft Conftlio fclc^us ell, ut dominium hujus Urbia 
Matthaeo , Barnabovi , & Galcacio fratribus Viceco- 
mtfbus Stephani filiis t 8c Matthaei cognomento Ma- 
gni Nepotibus traderet , quod 8c mia dic perfecit t 
prout latilis pandit pradauuatus J. C. Sitonus in fuis 
Anecdotis monumentis Vicecomitum, editis Mediol. 
in fol. apud Milatdlam anno MDCCXIV. pag. 17. 
Obiit paulo poli , idcll cxcunte anno pradifto 
MCCCLIV. (cpulrulque dicitur in Templo Sandlo- 
rum Martyrum Naboris , 8c Felicis « nunc San^li 
Francifci hujus Urbis , ubi olim in geminis Epita- 
phiis extabat memoria alterius Bofchini Mantcgutie 
Joanooli filii , qui Bofchinus Abbatiam Campimortui 
N attn» 


*5J 


M A 


BIBLIOTHECA 


M A 


■nno MCXVJ. refervxto Fxmili* fu* Jurepatronatus 
condidit . Perierunt ambo inter ejufdem Templi ru- 
dera, ea tamen 6 colleftaneis Jacobi Valerii exfcrip- 
ta pofteritari fervavit citatus J. C. Sitonus in Chro- 
nico Collegii Jurifperitorutn Mediolanenfium art. *8i. 
in h*c verba : 


SEP. NOBILIS ET PRAESTANTISSIMI VIRI 
DOMINI IO ANNIS 

FIUI QVONDAM BONAE MEMORIAE 
DOMINI BOSCHINI DE MANTEGATIIS 
MILITIS EGREGU 
AC HAEREDVM EIVSDEM MCIV. 

SEP. DOMINOR VM 
NOBILISSIMI VIRI DOMINI IOANNIS 
NATI QVONDAM PIAE MEMORIAE 
DOMINI BOSCHINI DE MANTEGATIIS 
EGREGII MILITIS MCXXIV. 


Bofchini autem noffri cxtat 

I. Oratio in publico Modoeticnfium Confilio habita , dic- 
XXVI. Aprilis anno MCCCXXIX. Eam integram- 
refert Bonincomrut Morigia in Chronico Moduci icnli : 
Jib. 111. cap. XXXIX. in Tomo XJi. Actum lui. 
Scxipior. pagg. itj6. 8c fcquenti. 

De co plura U. aitonus in Schedis. 


M X X X V I 1 1. 


MANTEGATIA FRANCISCUS. 


E X veterum Adagio , Ab ungue Leonem facile 
agnofeitur, quod Francifcus Mantegatia Medio- 
lancnlis inter optimos Poetas littcratilTimi f*culi 
XV. recenfendus fit , tametfi fex Carmina tantlim- 
vulgo Sonetti de ipfo proferre nobis concedatur. Pa 
erem habuit Francifcus ifte Ambrofium Mantcga- 
tiam , Matremque Blancam de Stant pa , fuirque ei 
frater Hieronymus , qui Abbas Campi-mortui fiore- 
bat anno Chrilh MDLV. Plura daremus, fi oblivio 
bonarum rerum invida id permififlet . 


«54 


Sunt igirur ejufdem 


ad eum audiendum femper convenerint . Coenobio 
fuo in patria plura addidit aedificia , plurefque Codi- 
ces optimos in ejufdem Bibliothecam intulit . De ip- 
fius eruditione teftcs funt feripta , qua? poft fe reli- 
quit , 8c fi etiam Conciones tanti Viri extarene 
adhuc , eadem fingulari cum voluptate , ut audie- 
bantur , ita nunc etiam legerentur , fed in adjuto 
rium forfan alicujus rranslat* funt . Obiit Vir piiffi- 
mus in Conventu San^Vi Angeli Mediolani apud Suos 
anno reparat® falutis MDCCXV1II. 


H*c funt , qu* de ipfo vidimui : 


I. Gcnt Madlro dcll* anime , Opera Dialogir i con erudi- 
*i«ni, a chi cammina nella via dclloSpiruo. Dedi- 
cata nll.i Serafica Vergmc Santa Chi»» d'Affifi,ed 
alie divoic Ucligiofe dei Sagro Moaaltuo in Alilano. 
MS. in fui. pagg, joo. 

H. Collirio Spirituale , Opera per illuminare Ia mente a 
chi camini:;. i «I Cielo per la via Purgativa, lUu- 
min.it i v« , cd Unitiva. MS. in fol. pagg- »co. 

111. Conciones Q_iadragdimaks , & de Sanctis, fe vidiife^ 
MSS. Vtil. 1J. in fol. penes Auctorem mihi «flerunt 
nonnulli ipfmt Religionis Viri bde digmilimi , fed 
evanuerunt. , 

Extant autcdidainBiM-S. Mari» Gratiarum Modoeuie . 
A Suis. 


M X L. 


MANTEGATIA S TEPHANUS. 


CTephanus Mantegitia Mediol.inenfis patria , pro 
fefiionc verb Ordinis Pr*dicarorum , & don- 
ventus S. Fuilorgii alumnus, foculo XVII. incunte^ 
jam clarebat pietate, difciplinaque regulari commen- 
datus . Frga paflionem Cnrirti miro afTc&u dudlus , 
purmiflione Superiorum accepta , iter Hicrololymita- 
num fufeepit , cum Sodali fibi a tirocino conjundtof. 
fimo , & cum eximiis Ordinis Minorum Religiofis , 
qui in fan&is illis locis res facras adminiffraturi per- 
gebant , & nave Venctiis confccnfa anno MDC. die 
VII. Septembris eo fe conrnlit, exinde jam Mediolanum 
redierat anno MD r I dic XVIII. Mtji. Revcrfus vero 
Diarium fui itineris fcripfit ac cduht ut infra . Htc 
furente per Italiam anno MDOXXX. epidemi* viru 
& xftu , cum mira fan&itatis & innocenti® fama—, 
magno & Fratrum luifhi , pcfte fublatus in coclunc. 
evolavit, cujus adhuc apud fuos clara charaque vigee 
memoria . Summa cum laude , & fignanter de ejus 
fingulari pietate loquitur Ptcincllus in AthcnsQ loco 
citando . 


I. Carmina fex, Italici Sonetti . Extant in leftu digniffimt 
Collectione laejjfc a nobis memorata , hoc mulo ; 
,, Sonetti degli Ac.ademici Trasform.it i di Milano. 
Milano , fer M. Antonio Borgbi , i J48. m 8. 

De ipfo menuouem habent Scholis Mazzuchcllian», & 
Si tornans . 


M X X X I X. 


MANTEGATIA JO. CHRYSOSTOMUS 


E Xem piari fii mo San&i Francifci Ordini , quem- 
Fratrura Minoris Obfervanti* vocamus, necnon 
Patri* Modoetienfi non parum luminis affert Joannes 
Chryfoftomus Mantegana , nam m ipforum Coctu , 
litteris , ac pietate tam fedulo operam dedit , ut 
poli munera lu* Religionis , fumma cum omnium- 
exiffimationc , & plaulu pera&a ( nam & fuo Con- 
ventui pr*fuit & Religionis Definitor extitit ) facro 
Dei Verbo c fuggcltu difleminando ita illuxit in variis j 
Itali* Urbibus , & pracipue Vcoetiis , ut innumeri j 


Illius Operis hic cfl titulus : 

I. Rclazione dcl Sinto Vi.iggio di Gcrufilcmme, e dcllt- 
cole occorfc in quclln, defeutta dal R. P. F. 
Stefrno Mameg izza MiJa >efc dcll' Ordine de' Piedi- 
c.uori , in qucl inodo ch' egli lo fcotfc , 8c caminb 
pPanni dcl S gnore MDC., e MDCi. In Milano, pref. 
fo V Erede Ati qu. Pacifico Ponti» , » Cio. Bati i/fal- 
Pieeaglia Compagni, 1601. tn 4. Hic liber dciiud vidit 
lucem , fir inferiptus : Rclazionc tripartita del 
viaggio di Gcrufalemme , nella quale fi ruccont.uio 
|‘uv veni menti dcll’ Aut ore, I' origini, e cole inligni 
e* lurghi di paflaggto vilitati coii una fomimri^- 
rnccolt.i dclle Indulgciize, e preci fol;tc aquilhirti, e 
farii nella vilir.i di ciafcun di loro . Milano , per gU 
Eredi di Pacifico Pontio, t Gio. Pieeaglia, 1016. m 4. 
De hoc libro f*c feribunt Cl. Qjjetif fic Eccard : 
„ Qyidam volunt illud idem Opus a G ifpare Carcano 
„ S.icre Theologi» M.tgiftro recognitum , ile cnicnda- 
„ tum, iteratis typis ibidem prodiilTc anno 1660. in 4. 
„ Qiod mihi difficile probatur . Cum enim ille Carca- 
„ nui ejufdem Euflorgi.m* Domus Sodalis, unus cx 
„ Cenlbnbus primscditionis fuerit, cui bc nomen fuum 
„ infcriplit prima Novembris idij., non videtur ad 
,, annum iddo. vitam pioduxilTe; unde vel error cd ia 
„ anno notato hujus alterius cditioivit , vel ejus editor 
„ alter efl aGafparc Carcano, qui primam approbavit . 
Primam vero editionem ignorarunt fupradicti Qietif 
tc Eccard, quorum verba luiu etiam qu» kquumur; 

h «“«c 


Digitized by Google *J5 MA SCRIPTO 

n Huic Stephano Scriptori infcribit Alva Sol. Vcrit. 
h R*d. JiS., coi. »oi<8., quafi non fideliter retulerit p. 
„ 641. titulum Orationis, qua dicitur in Domo S. An- 
ti n« . Verum intima , qua feroper illi fuit cum pri- 
»» moribus Ord. Minorum , prssfcrtim locorum Terra 
m Santt* cuftodibu* familiaritas , non finit, ut aliter 
.» •*!> «o relatu* putetur, quam in libelli* tum Hierofo- 
m ‘T"iii ufitatis haberetur. Kevera in libello s cui titu- 
« ju* » Peregrinatio rotiu* Terne San 3 a , in incunabu- 
t* typographi» edito in i<$. , quem Parif. in Rcgia.^ 
*• O. * j y* vidi ac legi, ac quem a Fr.1ncifc.u10 editum 
„ conjectu proclive , non aliter titulus ille legitur , 
*» quam apud noftrum Stephanum fic : Item Domut 
■n Joachim 8c Anne, que nunc cft Ecclefia B. Anne , 
rt m qua B V. Maria fuit nata. Nec cft quidampliui. 

Ita fupradiCti Quctif fic Eccard, in T. II. Scriptorum- 
Ordiri ii Predicaiorum pag. 4 6%. Videndi quoque.* 
funi Bnrfcriui in SuppL cap. Xll. fic Puincllut in- 
Atheneo pag. 498. 


M X L I. 


MAPELLUS JO ANNES. 

E TG Donatus Calvi in Scena Litteraria Erudito- 
rum BorgomcnfiumWaclincum arguere conctur, 
quia Joanncm Mapellum ex Ordine Fr. Minorum- , 
qui Obfcrvantes dicuntur, Mcdiolancnfem efle afferit, 
nulla, ut ipfe feribit, alfignata ratione, ideoque inter 
Bergomenfes locum ei proferat , attamen pacc tanti 
Vin in Qpadragefimali Banholomati de Pilis , quod 
Mapellus nofter imprimi curavit anno MCDXCV1II. 
ipfc Mcdiolancnfem fe elTe profitetur , 8c fignanter in 
lipiftola nuncupatoria Juliano Miglcnli , eidem Qpa- 
dragefimali praefixa . TufTinianenfts quoque Scriptor 
Hiltoriz Seraphicx Religionis loco a nobis -mox 
proferendo idem affirmat . Damus ergo Joannerru 
Mapellum jure merito circa finem fecun XV. floren- 
tem in hac noftra Bibliotheca ob Opera infra de- 
feribenda , etfi i Suis nihil de ipfo nobis fubmim- 
ftratum (it . 

Scripfic igitur : 

I. Qpadtiones QuoJlibctalet. 

Ii. Tabulam , feu Indicem ad Conformitate* Rartholoirai 
Pifani (liber rarus). 

III. Domiuic.ile B.iiediiki Sangalli correxit fic edidit. L* 
Donato C ivi. 

IV. Quadragcliin ile Lanholomei dc Pifu correxit , Sc edidit 
anno 1458. 

Sic Vaddingut in Cathalogo Scriptorum Ordinis Mino- 
rum littera I. pag. 114. , fic Calvi in Scena Litte- 
raria Eruditorum Bcrgomcuflum pnrte tauna pag 
)i6 Tulfijiianenfig lib. III. HilL Scraphicx lleltg. 
pag. j»7. 


M X L 1 1. 


MARASCA CAROLUS C/ESAR. 


M Ediotani ex nobilibus progenitoribus ortus eft 
Cardus Cxfar Marafca , qui Ordini Eremita- 
rum D. Augultini in S meli Marci Coenobio prafita? 
Urbis adfcribi voluit j fcholafticifquc laboribus, juxta 
Indituri fui prxfcriptutn , exantlatis , magilicrii lau- 
rei deinde ornatus fuit . Virum pium xque ac do- 
&um prxfedhira tum memorati Coenobii Marciani , 
& Papienfis D. Auguftini , tum Auguftinianx in ln- 
fubria Provinciae cohoneftavir ; nam Mediolani no- 
vum Sacrarium Templi D. Marci i fundamentis ex- 
citavit , Papia? vero chorum * bellorum injuri! colla- 
bentem , fu! induftri! fuftinuit . Cattcrum fuse ipftus 
bc proximorum xternx faluti vacare pra?cipuum_ 
erat Caroli Cxfaris opus , a quo tunc fdummodo 
ccffavic , quando mortalis vita? curfu abfoluto ad lu- 


!. MEDIOL. MA 8j S 

A peros evolavit , fcilicet anno MDCLXIT. dic XV. 
Novembris. De eo meminit honorifice Philippus Vi- 
eecomes in fuo laudato Opere de Conventu San&i 
Marci. 

Lucubrationum fuarum, que extant typis edicar, 
hi funt tituli : 

I. Orario in laudem D.Catharine V. fic M. Potivit , apui 
Joatrntm B api 1 fiam de M artatis , 1610 in. 4. 

IL Prcgi della Sag. Untura dcl gran Pauiarc.i S. Agofti- 
110. e S. Monica , con breve raccolta dclle grazie ed 
Indulgenze conccITe da varj. Sommi Fomeacr a II»— 
Corop.tgnia de' Ciutufaii , confcrmate da Gregorio 
XV. per opera dcl M. R. P. P. Carlo CcDre Marafca 
Agoftmiano, Baccillicre in Sagra Teologia. AII' ll- 
luIlnfEino Sig- Senatore Ptciio Petracina, MtUno, 
° fer Gio. Battijla M ai ai e ii a , 16}}. , qui liber herum— 

cxcufus fuit anno 1600. m t*. 

Hunc debeo amicifluno , fic do&iflimo P. Nicolao alibi 
laudato . 


M X L 1 1 1. 


MARASCA NICOLAUS. 


N icolaum Marafca prxfati Caroli Czfaris Mara- 
fca germanum fratrem natu minorem , ac ejufc 
dem D. Marci Coenobii alumnum , Magiftraliquc- 
laure! infignitum , apud fuos Auguftinenfes Cocrcmi- 
C tas non vulgariter commendatum didicimus it probi- 
tate morum, atque a zelo quo fervebat in animarum 
falute tum concionibus , tum confcfllionibus excipien- 
dis procuranda : ideoque a prxlatura? honoribus alie- 
num , fibi foli aut proximorum utilitati vixifle ; ac 
demum , depofitl fui corporis farcinl , religiose 
obi ille anno Domini MDCLXXXVII'. die XxVll. 
O&obris . In Bibliotheca Marciana extant ab eodem 
Nicolao exaratae 

I. Concione* varia Italica fic Latina , Vol. II. MSI. 

in 4. 

Et hunc fubminiftravit fupeamemoratus P. Nicolaus 
cjuCJein Ord. 


D M X L I V. 


MARCALDUS FRANCISCUS. 


Y 7"Ix dici potcft,quanthm eruditionis hiftorica? efful- 

V gcatinhis,qua? infra memoranda funt , lucubra- 
tionibus Francilci Marcaldi Mediolancnfis , in qui- 
bus exterarum Regionum Vires tam terrertres, quam 
maritimas , 8c recondita Principum Occuli XVI. vi- 
ventium arcana , miro ordine digclta pofleritati fer- 
vare lhiduit Vir ifte diligenttflimus . Cum autem hxc 
ab otiolis hominibus ncutiquam fciri poflint , conji- 
cimus Marcaldum nollrum non dcfltdem in patria_ 

P vitam traduxifle , fed Anglicas, atque Hifpanas oraa 
peregrinarum , exoticas merces ejus , quo dc agit , 
argumenti fecum retuli fle , unde polimodum Opera 
fua conflaverit . In his patenter fe Mcdiolancnicnu. 
vocat, quod unum dc ipfo ad pollerorum memoriam 
deducum cft . Caetcra illius adla nemo , quod feta- 
mus, indicat . 

Lucubrationibus ejus hic titulus impolitus eft: 

I. Difcoifo, nel quule deferive Io flato di Maria Regint-, 
di Scoria , c dcl Principe fuo figl o isell' anno MD- 
LXXXII.dalta nafeita della ikfla , chc fu Panno 
MDXL 1 I. lino alia Coroiuzionc di deno Principe. 
Dedicato al Sfg. Tommafo Sauli , e dato in Milauo 
L Maggio MDLXXX 1 L MS. in 4. fign. num. io». 

apud 


Digitized by Google 


*J 7 


M A 


BIBLIOTHECA 


M A 838 


apud Monacho* S. Ambrofii Medio!. Extat quoque in 
Bibliotheca Ambrofiana in Cod. MS. in fol. fign. E. 
num. 4 , nec non apud J. C. Coli Jofcphum Lan- 
drianum , cum Epiftola Nuncupatoris ad J. C. Fran- 
dicurn Landrianum in 4. 

Difcorfo dclle cofc di Spagna , de' Regni , e Stati di 
S. M. Catt., e Paefi in diverfi luoghi : e dell' «ltrate , 
c fpefe fuc , oltre a ci6 della Mihsia di Mare , e di 
Terra, coi numero delle Galere, che in alcuni Iuo- 

J hi fi trovano, ed altre cofe ec. AI Sig. Giulio Sauli, 
at. in Milano MDXC. Extat in fupradi&o Codice— 
lUnachox. S. Ambrofii bujui Urbii. 


MXL V. 


MARCELL1NUS ABLATICUS 


N On pauci ex Marcellina Gente Confularus ho- 
norem in Mcdiolancnfi Rcpublica promerue- 
nxnt . Ex his memoriam fcqucntium nobis fervat in 
Colle&aneis fuis Confularibus JC. Sitonus , Petrocii 
videlicet anno MCLXVUI. Rogerii annis MCLXXI. 
& MCLXXXIII. Prevedi, five Presbyteri anno MC- 
LXXI1I Bennonis anno MCXCVIl. Dmdi annis 
MC.XCV1I. & MCCI. Ardici anno MCCXIH.,&Pe- 
«roci alterius anno MCCLXXVII. hujus Metropolis 
Confulum, quorum omnium nomina ad Gentis, 8c Pa- 
triae gloriam repetere placuit Eorum vero Anrefi- 
gnanus quodammodo habendus crt Ablaticus ad Con- 
lulatum evedVus anno MCLXVIIF iterumque in ipfa 
Urbis inftaurationc anno MCLXX. quo ad bene con- 
ftituendam , gerendamque Rcmpublicatn 

I. Multa cum Collegii fuit Statuta condidit. 

De eo pteter enatum Sitonum in Schcdit 8c Collefta- 
ncis, agunt Gualvancus rlel-i Flamma lib. XIII. capp. 
594. 8c fcq. , atque in labcnofitlima Colle&imie fua— 
M\ Monumtnt. Fumil. Mcdiol- Cornei Octavmi Ar- 
chintui . 


MARCELLINUS PREVEDA, five PRESBYTER. 


D E Prevcda, five, ut alii malunt. Presbytero Mar- 
cdlino quatiam fupra in Ablatico ejuldem Co- 
gnominis Viro jam delibavimus , ubi etiam non- 
nulla ad Fannii* commendationem congefGmus. Ipfc 
Confutatu Mediolancnfis Rei publice fundhu eft anno 
MCLXX11I. dum Urbis moenia amplificarentur, qua 
in rc ad Patrie utilitatem , & decus , non parum- 
laboris impendiffe fertur . Excitaverat enim Fridcri- 
cus (Enobarbus Comitatus aliquos in Infubria, ur Mc- 
diolancnfibus novos cumularet hortes . Ut aurem hu- 
jufccmodi adverfariomm vires eluderent illius anni 
Confules , dcledlos ex univerlo Ephxborum numero 
Juvenes militi* nomen dare fanxerunt , qui ad pro- 
pellendos hortiles impetus prarfto forent, & Comites 
ab Augurto creatos funditus extirpare fatagerent . Jus 
etiam Municipale renafccnti Urbi datum crt , ut £ 2 - 
pius jam narravimus , dum Prcvedx nortri Collegas 
•ommend aremus Iparfim in hoc Opere , prout £lc- 
snencarius exigit ordo . 


pier 


Ipfius ergo quoque nomen pofteritas colet , pro- 


Stnrnta permulta ad Rempub. Mediotancnfem ritt. 

formandam co anno condita , 8c : 

Ltgca ad novum Miliiie genus rcccn» confiitutum per- 
tmeniet. 

D* Prevcda agunt Sitonut in Schedis , fic in Collc&. 
Alona raant. FamiL Mcdiol. Comes Oftavnu Archin- 


M X L V 1 1. 


MARCHESONIUS CAROLUS MATTH/EUS. 


V iris IHuftribtis Congregationis Canonicorum Re- 
gularium Lateranenfium addere mihi dlttUU 
eft Carolum Matthxum Marehefonium ob erudita 
ejus Scripta, quas in Bibliotheca Suorum Sanftx Ma- 
ria: Partionis hujus Urbis egomet vidi . Port curfu* 
Philofophicos in Patria exantlatos Audior nofter in- 
pluribus fui Ordinis Coenobiis fummocum plaufu ean- 
dem facultatem edocuit ufque dum immatura— 
morte raptus fuit Florenti* in ASde Sanci* Mari* 
ad Nives anno MDCC. 


Port fe haec reliquit IctJEu digniflima . 

I. De Felicitate humana ad Philofophiam Moralem Ari- 
rtolcll* . 

IL Dc Mctcorit ad Philofophiam Naturalem Ariftotclii 
lib. IV. 

IIL De Communibui operationibus animalium ad parva— 
naturalia. Vol. III. MSS. in 4. juiix moli-., feripta— 
annis MDCLIV. & MDCLV. F.xt.uii iu Bibliotheca 
S Mari» Fafiionis , ut dixiroui , 

A Suit. 


M X L V 1 1 I. 


MARCHESONIUS ]0. PETRUS. 

S Atis eft in laudem Joannis Petri Marchcfonii pro- 
ferre , quod per annos viginti quinque littera». 
Grrcas ac Latinis publice profeflus fit , jubente Ex- 
'ccllcntirtimo Senatu Mcdiolancnfi , cujus etiam fuit k 
Secretis , in Scholis Palatinis , tempore , quo in- 
eodem munere Collegas habebat Celeberrimum Fran- 
cifcum Ciccrcjum , dc quo jam diximus , EruditiflS- 
mutn Damianum Arigontim , aliofque primi fubfcllii 
Viros . Claruit Marcncfonius nolter non tam ingenii 
prxftanttl , quam fpcfkata morum probitate , Anni- 
bali Cruccjo , Odlaviano Ferrario , Galeatio Brugo- 
rx , Bartholomtro Caprae , ceterifque omnibus , qiu 
eadem *tare magnum nomen in Litterarum Republi- 
ca gerebant , & luo loco a nobis jam fuere laudati . 
Verhm exadlo vix tetatis fu* anno fexagefimo , cum 
diuturnam adhuc vitam integr* vires pollicerentur , 
improvifa mor e correptus crt anno redempti Orbi» 
MDXCIV. Maximo omnibus dolori fuit hujufmodi 
obitus Marchcfonii ; meruirque in Funere laudari ab 
Auguitino Bonacini luculenta Oratione , ut in eo- 
dem Bonaclna jam monuimus . Qyantl autem clo 
quentii polleret, tcftes funt Orationes ipfius, atque- 
Epiftol* optimo fermone Latino feriptee , quarum- 
aliquam deoemus humanitati P. Magillri Georgi , qui 
eas ex MSS. Bibliothcc* S. Ambrofii expifeavit . Ora- 
tionem de laudibus Senatus Picinellu? tantum indica- 
vit , utpote editam anno MDLXXXIV. In ca verd 
ii Mediolanenfibus acriter contendit Marchefonius , 
ut rerum Patri* feribendarum cura alicui imponunt, 
his verbis : ,. Equidem libenter , fi portem , adhibe- 
„ rem faces orationis , ad excitandos , atque inflara- 
„ mandos animos veftros , ut cogitationem nobilitate 
„ veftra dignirtlmara dc texenda hiftoria fufeiperetis, 
„ in qua agitur nominis vertri gloria , in fempiter- 
„ nas foculorum States propaganda &c. „ Utinam 
vota ipfius adimpleta fuiflent , aut aditu ple viflenc Ci- 
ves , quos alloquebatur ! 


Damus 


Digitized by Google 


859 MA SCRIPTOR. 


Damus de ipfo quae fcquuntur , nempe 

!• De laudibus Senatus Mediolanenfis Oratio . A ledi olant , 
apud Micbatltm Tinum , 1 ^ 84 . in 4 . 

II- Oratio, in qua agitur, quomodo proviAim fit , ne Ci- 
vitai in fumata tci frumentari* caritate fame peri- 
ret j 8c in fine eft Apoftrophe ad Deum, cui Medio- 
lanenfem Populum commendat . I11 Exordio agit de 
munere fuo, 8c quid pr«ftitcrir, fic pauca tangit dc 
Feftc , quas anno fuperiore fuerat . Extat MS. in- 
Codice fin, num. 60. in fol. in Bibliotheca Mona- 
chorum CiAcrcicnfium S. Ambrofii Mediolani . 

DI. Epirtola ad Paulum Manutium in laudem ejufdem-. 
Ibidem . 

IV. Alia emendata ab ipfo Auflorc , ad Joannem Jacobum 

Reft-im amicum. Ibidem. 

V. Alia ad OfiUvianum M.iggium Oratorem Reipub. Ve- 

nete , in qua de pluribus Viris doTlis Mcdiolancnfi- d 
bus illius evi agit , m.mu Au&oris feripta , digna— 
que legatur. Ibid. 

Tres quoque ad illum extant Epiflole Sigifmundi Foliani, 
in prima , qux cfl I. lib. III. Eluquentix Cathedram- 
ei a Senatu conceffam gratulatur; altera cft XXVII. 
ejufdem libri ; poitrema vcr6 XVI. lib. V. in qua— 
Qucftionci qtiafiiam de memoria proponit ex Arifto- 
tcle, atque Platone. 

Extant etiam ad eum littera; Francifci Ciccrcji, ut diximus 
in eodem , in MS. Biblioth. Marchionum Vicccomi- 
tum . 

In laudes Marchcfonii fefe effudere Franeifcus Civellius 
lib. VI. Cann. Picincllui in Aihenseo pag. )u. alii- 
que plurcs . 


M I L. 

C 

MARCONUS MICHAEL FRANCISCUS . 


MEDIOL. MA 860 

lis efficitur , poflea vero Cathedram Senatoriam- 
afeendit . Vir fuit Gracd, Latinaquc eloquenti! pr*- 
flantiflimus . Non refie vero dc eodem fcripfit Ho- 
ratius Landus in libro V. dc Senatu Mcdiolancnfi 
pag. idj. ut advertit Clariis. Sitonus, loco infra ci- 
tando , his verbis : „ Diamantcm noilrum ejus flu- 
„ «Sluantis Sarculi teropcftatcs in tutiffimum Cuculla- 
„ torum portum comrnutaffe afleruit ( Landus ) . 
„ Quandoquidem ex Inllrumcnto tutelas VII. ejus fi- 
„ liorum lufccptae per Magnif. D. Violantam Cafa- 
„ tam ejufdem uxorem rcli&am , & refpedlivc ma- 
„ trem didlorum minorum recepto annoMDXLVIII. 
„ dic XV. Martii per Joannem Angelum dc Pirova- 
„ no Mcdiol. Notar. ac per nos accurate vifo con- 
„ flat&c. „ Idcoque ipfe Sitonus aflerit, Marinonum 
noilrum obiifle uxoratum, dic Dominico, XXVIII. 
menfis Januarii, anni MDXLVIII. Memoria illius 'nun- 
quam ell peritura ob librum , quem fcripfit fequent» 
titulo , 

Videlicet 

I. De Origine Urbis Mediolani , fic antiquitate Nobilium- 
ejus F.imili.mim . Opus fervat MS Bibliotheca Am- 
brofiana Cod.flgnat. H. num. 181. in fol. Comes Con- 
ft.mtius dc Abdua , aliique plurcs , inter quos fupra- 
dictus anneiffimus Sitonus , qui fu 4 s adjecit adnota- 
tkuics magni faciendas . Extat quoque in Regia Bi- 
bliotheca Parificnlt Cod. MS. num. totf. teile Mont- 
fauconio . 

Loquuntur dc ipfo Moriggia in Hiftoria Mcdiolancnfi 
lib. I. cap jp. Crcfccmiui in II. parte MS. Amphi- 
theatri Romani , fuprainemaratut Sitonus in Thea- 
tro Nobil. pag. soj. art. 4)1. , Ac Picincllui in Athc- 
tueo pag. 161. 


C Um Siculo valedicere inflituit Marconus noflcr, 
nomen Michadis Francifci , quod ipfi Joanncs 
Pater ejus tribuerat ad facrum Fontem , reliquit , & 
Religionem Carmeli tarum Mantuanae Congregationis 
ingreflus ell die XXVIII. Januarii. inno MDCLXXIV. 
vmuitque nuncupari |ofcph Maria . Itj omnibus 
fcientiis Divinis atque Humanis percrudi n is , Regen- 
tis munus Bononia? , Parm* , atque alibi lingulari ; 

f irudfntia geflit . Obiit fenex in magillerio fu* Re- 
igioms , atque in patrio Mediolanenfi Conventu , 
anno Chrifli MDCCXXXJI. 

Damus dc ipfo : 

I. In univerfam Pliilofophiam , atque Theologiam Schol.i- 
fticam, fic Moralem perpetua Commentaria fom. VI 
MSS. in 4. Extant in Bibliotheca Tuorum S. Joannis 
ad Concham , uti egomet infpcxi . 

A fui». 

k S. MARIA CYRILLUS. 

V. CRIPPA STAURENGUS. 


M L I. 


MARLETINUS JOANNES. 


FOannis Marletini Mediolanenfis parentes , a?tatem, 
1 gefta , nemo a me requirat ; ca enim omnia vc- 
tuflas abfumpfit , diligentiam que nollram fefellit . 
Unico illum Opere novimus , quod cum MS. fit , 
nobifquc illud pervolutare datum non fuerit , fcirc- 
non licuit» an foluti vel potius, ut arbitramur , me- 
trica Oratione confcriptum extiterit . Mirum tamen 
nulli fit filentium noilrum , de hac enim familia ne— 
hilum quidem reperi inCollettionibtis a mefaepiflime 
ciratis , Archintea , Fannian! , Sitoniana , aliifque- 
hujufccmodi . 

MS. aurem ejus Codex fic eft inferiptus : 

I. Joannis Marlctini Mediolanenfis dc Creatione. MS. io- 
Bibliorh. Patavina S. Joannis in Viridario. 

Ex Tomafino in Biblioth. Patav. pag. jp. fic Fabricio Bi- 
blioth. medi* «vi Tomo IV. pag. 149. 


i S. MARIA JOACHIMUS. 

V. GARBICELLUS FRANCISCUS. 


E 


M L I I. 


M L. 


MARLIANUS ALBERTUS. 


MARINONUS DIAMANS. 


E X Francifco Matthcri nuncupati Pagant de Mari- 
nonis filio , atque Zanetta Balfama jugalibus na- 
tus cft Oianans , ac quo nurte feribimus . Ad Jura 
edifccnda totum fc dedit , iraut numero J. PP. No- 
bilium Medio! incnfium adferibi meruerit in eorun- 
dem Collegio anno Redemptionis noltrar MDXXXIV. 
Dem Eques Auratus, CaeUrcufque Advocatus Filca- 
‘lom. //. 


C Um gradus mihi nunc faciendus fit ad Marliana 
Gentis Eruditos , Lctflorem monendum fatius 
duxi, hujufcc generis Viros proinifcuc di£los fuifle— 
Marlianos , Marianos , & de Marliano . Cenfui igi- 
tur omnes Marlianos potius dicere , ut popularcm- 
communemque nuncupationem fequcrcr. Nobilitatem 
porro ejus Famili* latis oilcndunt plurcs Confulare* 
Viri, qui Rempublicain Medtolancnfcm rexerunt, iis 
prasfertim temporibus , quibus funditus everfa Urbs 
revivifeere cnepir exeunte ferme S*culo XII. Floruit 
enim anno MCLXX- Uco Marlianus , di quo loci 
O Ipe 


Digitized by Google 


86 1 MA BIBLIOTHECA MA Ut 


fuo dicendum ; anno vero MCLXXVI. Branca , & A 
anno MCLXXV 1 I. Petrus Juftitiz Confutes , quorum 
Placita vidimus co anno data, tam apud amicifTimum 
JC. Sitonum , quam apud eruditum Nicolaum Sor- 
manum Ambronani Collegii Dodfcorcm . Memoratur 
etiam Otho Lucius eodem Magiftratu clarus anno 
MCCXII. quemadmodum & Durantes , qui anno 
MCCXVII. Conful 8c ipfe Jufliriae protulit Senten- 
tiam adjudicationis Sediminis proEcclcfia Modocciae, 
qui adhuc extat in ejufdem Bafilica: Archivo . Hos 
omnes prudentia: laude «quavir Albcrtus nunc lau- 
dandus , qui tantum fama: apud Concives fuos cft 
confecutus , ut cum anno MCCXVI Confuctudincs 
hujus Urbis in unum cotle&x Codicem edenda» cf 
fent , inter Sapicntiflimos cos- Viros eligi meruerir , 
quibus publico Decurionum Dccrcto hoc munus de- B 
mandatum cft • 


Ipfius ergo habemus 

I. Conftictudines , qu* pro legibus fervandx funt Medio- 
lani, in unum lairpus redackx, rcrifir, 8c aucix. 

De eo Comet OtUvius Archimus in CollcU. Jicpiliimc 
ciwu . 


M L I I I. 


MARLIANUS ALOYSIUS. 


C Aufam ignoro , cur Clarifs. Mangctus , cui prar- 
oculis fuit liber centies laudati Bartholomii 
Curtii dc Scriptoribus Medicis Mediolancnfibus , 
quemque pluribus in locis ad litteram trankripfir in 
fua Bibliotheca Scriptorum Medicorum , Aiovfium- 
Marlianum , minime in eadem inferuerit, nifi forfan- 
quia Opera illius ad rem Medicam non pertineant . 
Dignus profero, qui recenferetur, erat oo ea , qui 
nunc de tanto Viro proferimus, nam ex Danielc Marlia- 
no , Ducalis Camera: Rationatore, Atque Margarita 
Cruceja conjugibus onus eft Aloyfius noder polt me- 
dietatem Siculi XV. , & anno Redempti Orbis 
MCCCCLXXX 1 V. in Collegio Phyficorum Medio- 
lanenfium cooptatus , Orator excc-llcnriflimus evafit , 
necnon Archiater duorum Cifarum Maximiliani nem- D 
pe , atque Caroli V In eodem munere extitit quo- 
que penes Ludovicum , nomon Maximilianum Sfor- 
tiadas Mediolani Duces , quorum erat etiam h Con- 
ftliis . Ex Epiitolis infra citandis Hieronymi Moroni 
Aloyfio noftro inkriptis , ipfum quoque fuifle Me- 
diolani Senatorem apparet , quamquam Landus 
nullum verbum faciat de illo . Ipfum ctiam_ 
fupradidfi Caroli V. Imperat, fuiffc a Secretis tc- 
ftem habeo Picinellum . Sed cum ide poftea— 
Aloyfium noftrum fecerit Epifcopum Tudertinum , 
cum revera' fuerit Tudenfis in Regno Galirii ele- 
Aus anno MDXVJ. nefeio quantum, illis fidendum 
(it . Qpod certum eft inter Theologos quoque ma- 
gni nominis recenfetur a pluribus Aloyfius nofter , 
ideoque cedit admirationi locus , fi a fupradi&i$ Princi- E 
pibus tot honoribus decoratus extiterit, iromo i Sum- 
mo do&ifltmoque Pontifice Leone X. inter Cardina- 
les jam numerabatur . nifi mors ipfum fuftulifler in- 
Comitiis Imperialibus Vormatiar annoChrifti MDXXI. 
Memoratur in Eulogio Joannis Francifci Marliani pa- 
rum infra memorandi , ad quod Letftorcm noftrum- 
remittimus . Juvat interim nic addere, quod eriam- 
adnotavit laudatus Curtius dc Scriptore noftro, vide- 
licet ipfum fuifle Auflorcm Jnfignii, vulgo lmprrfa , 
Caroli V. Imperatoris , in qbo cernuntur Herculis 
Columna t cum Lemmate Plus Ultri . Id ferip- 
fit Paulus Jovius in libro , cui titulus : Dia- 

logo delle Imprcfe „ . 1'tnrzto , per il Giolito , 
1557 ii 8. pag. 14. Veiba hac funt unius ex 
Interlo -latoribus ; „ Nuu vc nc maravi^Iiatc- , 


„ perchi 1 * Inventore di cfla fu un molto ec- 
„ cellente uomo , chiamato Maftro Luigi Mar- 
„ liano Milancfe , chc fu Medico di Sua Maefta , c 
,, mori Vcfcovo di Tuy , cd oltre 1 ’altre virtb, fu 
„ gran Mattcmatico ; c quefte fimili Imprefe non— 
„ efeono dalla mente di uomini dozzinali , ma d’ar- 
„ gutiftimi Maeliri . „ 

Hic de tanto Viro proferimus partim ab aliis 
nunquam vifa . 


I. Oratio Parce nerica in Lutherum . Vina* Auflria , Jlna 

anno , & Typogratbo , m 4. 

II. Oratio de Ordine Velleris Aurei habita anno MDXVII. 

extat in Frehcri HiQ. Germ. Tom III. pag 116. 

III. Sylv.1 foitunc Aloyfii Marliani Mcdiol.inenii* . Brixia , 

apud AufeUttttm Britannicum , tfo}. dic 2 Afaji , in 4. 
r«ft titulum fcquitur Epiliola Petri Martyris de An- 
gleria Reverendo , dc inlignt Canonum Dotfo- 
ri Domino Vulcntio Sono no Humiliatorum Sa- 
cro Ordini Vicario Generali . Dcmdc Epiliola eiuf- 
dem Valeatii eximio Viro Pliilofopho , ac Mcdtco 
praedanti Domino Aloyfio Marliauo ; potlra Opufcu- 
lum dc Fortuua. 

IV. Aloyfii Marliani Epiftola dc calamitofa Philippi Hifpa- 

111« Regis in Hifpaniam Navigatione . Argentorati , 
1J14. ( non ut male in Curtio ) ia p- in qua-. 
deferibit , quam Iit periculofa per Hifpaniam Navi- 
gatio . Extat quoque in B navia Illuftrata Petii Schri- 
verii Lugduni Batavorum , apud Elzevinum , 1609. ti» 8. 

8 »g. ix». Ibi legitur .-Aloyfius M.uli.inut D- Hieronymo 
utiiniano Arrienli Prxpolito falutcm . In line autem 
iftius Epiftolx aflerit Auctor fc Icripfiffc quamdam Hi- 
floriam, ipfamquc fufpicatur Clarifs. Curtius med tam 
cxiitilTu ex fequentibus verbis, qu* in eadem Epiliola 
leguntur: „ Petis a me, ut ubi lliflariai mc* copiam 
„ faciam . Mihi autem tantum otii numquam fuit , ut 
„ poflem hifloriam conari . Dices inquam &c. cur non 
„ edis ? non eadem cft ratio feribendi , 8c edendi . Scri- 
„ bcre quocumque tempore polfumus, edere autem niG 
„ opportune &c. Vicius tamen tuo judicio brevi ad te 
„ ftudiorum meorum dcgullationem mittam ficc. 

V. Aloylii Marliani Auguliidimi Anftii* Archiducii Pri- 
marii Phyfici EpiiloLi ad Symphonanum Ghampe- 
rium flec. data cft Gandavi die XVII. Octobris anno 
MDXIii. cxt.it in libro Hieronymi Papienfis, cui ti- 
tulus : „ Duellum Epiflul.ire cum Symphoriano Cham- 
„ perio . 

VI. Aloyfii Marliani Epiliola de Batavis laudibus. Lugduni 
Batav. scii, w 8. tbid. 158 6. 1 n 8. 

VII. Epiilul* III. Latina ad Petrum Martyrem de Angleria 
affinem fuum ab anno MDXVJ. ad MDXXI. In una 
anni MDXX. dat rationes, quate debeat Rex ( ideft 
Carolus V. Imperator deligiutus ) excufuri , dc libe- 
rari a querelis pro fumptibus ex «rario Hifpano fa- 
ti is . Cum enim juridice agerent Hifpani eumCarolo 
Rege coram Mcdiolanenfi Sen itu j Aloylius lunu 
Magnus Cinccll irius pro Rege ipfo flabit . Extanc 
inter Epiitolas Petri Martyru dc Angleria , de qui- 
bus jam fuo loco dicium. 

Ili eodem Volumine exrant Epiftols Latine num. L. Petri 
Martyris fupradi&i ad Marlianum eundem , quem- 
appellat Philofuphum, Vatemque egregium , datat funt 
ab anno MDVIII. ad MDXXI. 

Inter Opufcula Hieronymi Moroni MS. apud March. 
de Sylva extant Epitiol* ad Aloyfiuin Marlianum- 
Phyucum Celans , dc Senatorem Tom II. pag. 9f. 
ico. 1x9 £c ijo. 

Iu libro IX. Syivarum Lancini Curtii editionis Medio- 
lancniis anno 15x1. extat prima Ode ad Manfredum 
Medicem , dc Luiflum Marianum Mcdiolancnfcs pag. 
168. atque in libro IIL Epigrammaton ejuflcin L.in- 
cini Curtii extant Carmina ad eundem Marianum- 
pag. yi. in libro V. pag. 78., in libro VL pag. 91., 
atque in libro VII L pag. ixo. 

Julius Ahnilius Ferrarius Novari entis in Epiliola ad Am- 
brofium V.trifium fuo Aufonio prxfixa , gloriatur fe 
conjun:tum cum Aluyfio Marliauo Phylico atate no- 
flra (iUCCCCXC.) celeberrimo, qui Hyppocratii jus- 
jurandum, inquit, cxatiiffimi mccum obfcivavit invio- 
latum . 

Memoratur a fupradiQo Bartholomxo Curtio pag. 4». 
ab Auberto Mitxo in SxcuJo XVI.dc Scriptonbus Ee- 
clcfuftici' , ab Antonio Poflevino in Apparatu Sacro, 
a Lafor 4 V.irc.t, 4 Draudio in Bibliotlicca U.iffica_- 
pag. 103;, , a ClariA. Siteno pag. 64. an. »73. dc 4 
TicinclJo in Atbcnxo pag. 405. 


MLIV. 


Digitized by Google 


26 3 M A 


SCRIPTOR. 

[ A 


M E D I O L. M A 


864 


M L I V. 


MARLIANUS BARTHOLOM^US, 

VI Agnum fibi nomen adeptus eft Bartholomseus 
XVA M.irli inus , qui promifeue fe ipfum dicit 
'etiam loannem Bartholom*um in operibus infra re- 
ccnfendis. Patrem habuit Gabrielem , Patruumqut^ 
Michaclcm J. C. Coli. Mediolanenfem ac Senatorem , 
claruitquc circa annum vigefimum foculi XVI. ufque 
ad medietatem ipfius , & laus maxima ei debetur jure 
merito pro antiquitatibus Romanis forfan primiinu 
ab eo typis evulgatis , & centies poftea rccufis , 
ut fuo loco indicabimus . Scripfit ae eo Joannes 
Matthatus Tofcanus in Peplo Itali* pag. 483. fe- 
quentes verfus : 

Hic Roma docet omnium locorum 
Olim quis fuerit fitus , novifquc 
Jungit nomina prifea ; quifquis erga 
Urbem nunc oculo flupente lu/lrat 
Novam , prafsdio ille Marliani 
Urbem mente potrfi videre prifeam . 

Sic quamquam periit vetufta Roma, (*r 
Rurfum Roma pottfl nova interire : 

At nullum interitum tamen timebit 
Scriptis utraque Roma Maritam . 

Hinc profequitur : „ Qyamauam multi veteris Ro 
*» ruinas fuis feriptis redintegrare conati funt : 
»» iljius tamen rudera adhuc irrediviva jacerent , 
?» n |l> Marlianus Mediolanenfis Patritius , conci 
*» vis meus , operi manum admoviflet , qui vete- 
*» r ‘ s U f bis Topographiam omnium fcliciffime fep- 
V tetn 1'hris complexus cft „ . Nos vero Opera il- 
lius perattente variis in Bibliothecis infpeximus , 
atque hic damus . 

Scilicet 

l Urbii R om® Topograplua ab ipfo Auttore nonnullis 
erroribus fublutis emendata, addita etiam Inter- 
pretatione Nominum ,que unica littera, vel fyllaba 
in Antiquis Titulis feripta inveniuntur, cui cii.un 
ab eodem adjeita funt quam breviflim* obfcrvaiio- 
nes de Pronomine, Nomine, & Cognomine- , 
de quibus ctfi multi multa fcripferc , nemo ta- 
men hactenus rei veritatem attigilTe videtur. 

De Legionibus Romanorum, eorumque Rationibus. 
Budei ratio de A fle, fic partibus ejus, quod lit fal£i. 
Erafmi Adagiorum quod magna pars pharrago nu- 

/ arum fit. 

oro Romano contra novam fic ftultam opinio- 
nem cujufdun Strepfiadis. 

Argumentum nebularum Arillophanis admodum ri- 
diculum . 

Omnia libri* quinque com prehen fa . Roma, in t Edi - 
but Valerii Dorici , & Aloyfii fratris, Academi, t lm~ 
prejjorum , menfe Septembris , 1349. in fol. Adeft 
cpiltola nuncupatoria fic : „ Referendo & lllu- 
*» ari Catclano Trivultio Epifcopo fic Comiti PI;i- 
» «ntino Bartholomarus Marlianns Miles Siuiiti 
„ Petri S. P. D. 8cc. 

VII. Annales Confulum , Dicatorum , Cenforumque Ro- 
manorum a Condita Urbe, ufque ad Ti. C*f.. 
Autlore Bartholomso Marliano . 

"HI. Ineofdcm fic Triumphos, Commentarius . Roma ex 
Officma Antonii Baldi , ijCq. in f»L ad Pium IV. 
Fontif. Max 

In primo Opere legitur Epigramma hoc Hippolyti 
Aunfpc Patricii Maccr.itcnfis ad Marlianum an- 
uqus Urbis iiiftauratorcra : 


II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 


Tam bene cism Romam defer if fer it ipfe vetujtam , 

Ante oeulot ut qui legerit tfft putet . 

Alter Romana eum fit tu conditor Urbis, 

In te Strepfiadis qui tuus ifle pote It 1 
Te paffim laudant omnes Equitefqua Patrrfque , 

Mare fuo de te garriat ille licet i 
Adde aliud , perflant quod fumosa cacumina venti , 

Nec tangit parves fulminis ira domos . 

Et fuit antiquum qui rodere vellet Homerum , 

Laderet & morfu qui Cieerona fuo . 

Excedat & tu eum rsojhi temporis omnis , 

Te tamen invidia fofft Carere putes l 
Latus & ufque licet , finge boc nefeire tacendo : 

Sie perdet vires impia lingua fuas . 

Si non ferre potes tam longa filentia , dicat 
Hoc unum , libro! edat ut ille ftsot j 
Tunc bic Strepfiadis , fui tanta potentia lingua efl , 
Strepfiadas multos forfitam inveniet . 

. Confulum , Di&atoram , Cenforumque Romanorum 
feries , una cum iplurum Triumphis , quas mar- 
moribus fculpta m foro reperta cft , atque iiw 
Capitolium translata. Roma, 1349. i» 8. 

Opus verfi , quod fub numero I. dedimus , fcilicet 
Urbii Roma Topographia . in lucem venit pri- 


mum, quod fciamus, Lugduni , apud Gryphium 
ij}4- in 8 deinde Roma, 1344. m fol. Bajsl. ijfc. 
in fol ibidem 1538. in 8. Francof. ad Manum , 1388. 
ibidem, 1618. in fol. Par fis , 137], in fol. fic inter 
feptcmdccim Auttores variarum Antiquitatum- 


1 Auctores variarum Antiquitatum- 
editos Lugi. ijfj- 8 c cum Pomponio Lato, de-. 
Antiquitatibus Roma, fic P. Victore» de Locis 
Urbis. Roma, 1334. ra 8. fic cum addit. Hier. 
Ferrarii. Roma , 134 6. in fol. & 1388. ia 8. Et in 
Antiquitatibus Romanis BoiflUrdi Tom. L pag. 
J3« nccnon alibi. Aliud vero numero VII. iciu- 
cet Annales Confulum 8cc. Roma vidit luccm_ 
? n . no . ‘I*?- Kal. Jan. jn 8., deinde anno 1364. 
ibid. in fol. deinde Venetiis, ijtfj 014., fic It -ilice 
per Hessricum Barbtrofum Roma , 1 tfu. tu ix. Com- 
mentaria vero in Triumphos, que dedimus mim. 
VIII. edita quoque fuere Roma anno 1344. in fol. 
fic cum Notis Fulvii UrJini , extant m Gutvii 
Antiq. Rom. Tom. III. pag.jj. 

Celebratur a Conrado Gtfnero in Bibliotheca Uni- 
vcrfali, a Lafor a Varca, a Cinello m Biblio- 
theca Vol. Pluteo XIII., a jam citatis Auftori- 
bus, a Picinello in Athcnno pag. 70. atque a Si- 
tona in fuis Schedis. 


M L V. 

MARLIANUS BERNARDINUS. 

I Nrcr Viros illuftres Mediolanenfcs nullus Scriptor 
Bcrnardinum Marlianum laudavit, 5c tanthm do- 
tfriflimi Joannes Antonius , atque Cajet^nus fratres 
Vulpii ipfius meminerunt in Epiltola nuncupatoria ad 
Eminentiflimum olim S. R. E. Cardinalem Corne- 
lium Bcntivolura, Operibus BalthalT.ris CaltilIion*i 
pr*fixa, optim* editionis Paravin* 1733. occafionc^ 
qua vitam ediderunt ejufdem Balthaflaris a Marliano 
nollro feriptam . Doleo ego fummopere , amVl Elo- 
gium tanti Viri.* BalthalUris fcilicet Caitillion*i , 
inter illa Scriptorum Mediolanenfium inferere non- 
poflim ; nam etfi ex familia CafliIlion*a Mcdiola- 
ncnfi ortus fit , attamen Mantuanis eripere ipfum., 
non audeo , & iuxta inlfirutum meum , de quo ia- 
Pr*fatione fatis aixi, ad alterum Cathalogum rejicien- 
dum effe fatius decrevi, rationibus etiam in Articulo 
ipfius proferendis . Sed ad Bcrnardinum nolim m re- 
ti eamus , qui a Secretis Margarita: Gonzag* fe fulf- 
lc iplemet airerit in Epillola aa eandem feripta , de 

qua 


• Digitized by Google MA 


866 


86 j 


MA 


bibliotheca 


qua infra. Amiciflimus quoque extitit Ludovici Stroz- 
Kii Equitis Mantu mi , Balthaffaris antedirii Cartillio- 
nari ex forore Nepotis , floruitque Vir ifte prope— 
finem ferculi XVI. & paucis annis fubfequenris. Lau- 
datur uti Poeta non infimi noti a Juliano Gofelli- 
no, & quintum lingua Italica optime polleret, atque 
in Hirtortis Italicis lui ivi venatus efler, fatis fu- 
perque ortendunt & vita fupraditfli Caililliomi , & 
Epirto!a> , de quibus mox nobis fermo erit . Optan- 
dum interea eit , quod aliis datum fit uberiora de 
hoc , certe do&o Scriptore reperire , quam nobis , 
etfi Leporibus parum , quod hie damus , facile gra- 
tum fore exiilimemus . 

Lucubrationes illius funt : 

I. Vita dei Conte Batdaflar Cnfliglione, deferitra daBcr- 

n..rdii)o Marliani , con alcune Notazioni di G • V. 
(cioi Gactano Volpi). Sta nelle Opere volgari, c 
latinc dcl detto Conte Buld.iflar Caftiglione novel- 
lamcuic raccoltc 8cc Da Gio. Antonio, c Gaetano 
VoIj>i . Padova , per Ciufeppe Comme , 175 j. ii» 4. 
Prima editio tepciirur 111 lrnnte libri, cui titulus : 
„ II Cortiggiano di Balth.iiTare Caiiiglione , ojfrrjpa 
„ Bcrttardo Bajfo, 1584. « 8. 

II. Epiftulx Italic* .id Gabriclcm Flammam . Extant in- 

libro, cui titulus: „ Nova fcclta di Lcttcre lib. I V. | 
H pag 410. 

in* Alia fic inferipra : „ Leucra alia Scccniffima Madama 
„ IVargarita Gonzuga . Data in Muntova I' anno 
„ MI).:, il primo di Diccmbre. Extat in Totr.o V. 
Operis , cui titulus: ,, Dedicat oric di divctfi„. 
Bergamo, prejfo Comno Ventura , 1 Coj. tn 4. In ea- 
dem (e dicit a Sectetis ejtifde.n DuciIT*. 

_ Extant Epillo!* 11 . Conlblatori.r Juli.1.11 Gofcllini in- 
ter fu. ii Venetia editas anno 1591. in 8. Alrci.i data 
1 ell dic XXIV. Octobris MDLXXXII , causa mor- 

tis cujuliiam filii ipfiui Marliani . Altera data cft 
dic X. Novembris ejurdem anui, in qua Gofcilinu* 
mittit Marliano Carmen Italicum, vulgo Aonrrtopro 
•onfolationc morti, t piius Marliani Patris , pag. 59. 


M L V I. 


MARLIANUS FABRICIUS. 


F Amilia perinfignis Marliana duos dedit Epifcopos 
Ecclefix Dcrthoncnfi Fabricios nomine. Ille, de 
quo agimus , patrem habuit Chrillophorum, nccnon 
Capdlanus atque :t Secretis Ducum Mcdiolanenfium 
extitit , inter quos in primis charus fuit Ludovico 
Maria: Sfortio: Mauro nuncupato , cujus legationein- 
ad Innocentium VIII. Pontificem Maximum de gra- 
viflimis rebus fumnu cum laude obivit ; idem mu-| 
nus egit apud Herculem Eftenfem Ferraria Ducem. 
Anno Redempti Orbis MCDLXXVI. die XVIII. 
Kal. Februarii. Epifcopalun Cathedram Derthoncn- 
fen» vix alcendit , nam illico ad Infulam Placenti- 
nam translatus cll . Epifcopale Palatium rertiruit| 
a fundamentis , ccnlufque Epilcopatus adauxit , cum 
plurcs fortunas abalienatas recuperaflet . Decem- 
Synodis fdubricer celebratis Placentinum Clerum ad 
puriores mores traduxit , omnemque egregiam ope- 
ram cumulitiflimc praftiur, qus Pallori optimo pro- 
fperam virtutum famam parere pofle videretur . 
Ad t«m prAclaras dotes fcientias etiam adjunxit,nam 
prxter gubernandi artem , Theologiam & faerns 
Canones fummopere coluit , nccnon Hiftoriam fl- 
eram , ut videre cll in Chronico Epifcoporum Pla-J 
centinorum , quod fcripfit ut infra , a Vidlore I. 
Epilcopo illius Urbis , h ilicei ab anno Incarnationis 
Domini nodri CCCXXIL ufquc ad MCDLXXXU. 
Mediolani dcccflit anno Chnlliani Orbis MDVIII. 
atque ex tellamcnro Placentiam cadaver relatum in- 
Carhcdrali tumulatum cll . Oravit in eius funcre- 
Alcxander Ruyin.ilia J. C. Orator , 8c publicus 
Profefior . Alterius Fabricii ut diximus Dcrthon* item 
Amilhtis , iil« , quvxn wotu> narravimus , Fabricius 
Nepos luit . 


Damus igitur dc'ipfo 

I. Rituale novum, quod Placentine Ecclefiz tradidit. Ex FI' 

parte Amphitcjtri Romani Crcfcemii . MS. pene* 
rratrei Marchioncs Vicecomires . 

II. Chroniam Placentinorum Epificoporum . Fxtat in Tom* 

XVI. Rerum Ital. Scritit. pag. <5»8. Eli etiam MS. in 
Biblioth. fiiprad. M ireniontim Vicecomitum 
• Videndi funt Ughcllui in Epifcopis Derthoiienlibu» , 8c 
riaccntinii, Morcriu* in Lcxico, Campi in Hili. £c- 
clcf. Pliccnt. Tom. II. p.ig. 171. dc alibi, nccuoa* 
Schedx Sitoniane . 


M L V I I. 

MARLIANUS J O A N N E S. 

M Edicorum fxcuK XIV. lumen fine dubio voca- 
ri potvft Joannes Marlianus Cartclli Ducalis 
Camere Rationatoris , filius . Nec tantum in eadem 
facultate fummopere illuxit , itaut in Coll-gium Phi- 
ficorum Mediohnenfiura cooptatus fuerit oie XXII. 
Auguili anno MCDXL. fed etiam in Plulofophicis , 
Mathematicis, atque A/lrologicis fcientiis uti fui sevi 
Princeps admirabatur . In patria Cathedram Medici- 
na afccndit anno MCDXLVlI. ut feriptum reperitur 
in Matricuh Phyficorum Nobilium Mediolanenfium- 
ab anno MCCCLXVII. ad MCDLIX. , quam clarif- 
fimusSitonus fuppeditavit Bartholomro Curtio, & ab 
illo in opus de Medicis Mediolanenfibus inlata , ubi 
etiam fic notatur : „ D. Joannes de Marliano ad le- 
„ riuram ordinariam Medicino:, itaut legat Altrolo- 
„ giam in diebus feilivis. Florent CC. „ Fuit etiam 
Patria: Decurio fub Capitaneis 8c Defenforibus anno 
MCDXLVlI. & tefte Ghilino munus Archiatri Du- 
calis regnante Joanne Galeacio Vicecomitc obivit . 
Supradickus celeberrimus Curtius in cius fiepe lauda- 
to libro duo profert Diplomata Ducis Galearii 
Maris, alterum aie XXII. Decembris MCDLXXXU. 
datum , alterum ver6 die XXVI. Septembris MCD- 
LX XXIII. in quibus non tantum laudes , fed mune- 
ra munificcntinimi Principis Joanni nollro collatu- , 
quod nunc ccrtc rarum ert, leguntur: ideoque grati 
animi gratid Marlianus Cathedris Mediolanenfibus atque 
Ticincnfibus contentus , Pacavimm , Hononienfcm - , 
Sencnfcm , Ferraricnfcm , atque Prufinam conllan- 
tcr R*cufavit . Doflrina: illius fama mirum ell, quot 
exteros ad ipfum audiendum traxerit , tam in Patria 
quam in Gymnafio Ticinenfi , ut referunt omnea 
co:evi Scriptores. Anno Cbrilli MCDLXXXIII. an- 
norum , divitiarum , glorireque plenus obiit in Pa- 
tria . Hoc Epigramma cecinit Lancinus Curtius in-, 
ejus laudem libro primo pag. 1 . 

Mjrmora , ficr.itoi cineres , corporis umbram , 
Atque Urbis ventr.ire Aecis , nomen que fnper/mm : 

Hoc tumulo Mari.tnus ineft , cui cura potentis 
Natura fatique vias , fecretaquc Mundi 
Scire fuit : Medica hic cultor celeberrimus artis 
Injtgntm ut lauro fobolem fuperefft fenc£la 
Vidit : humo corpus , patria gentique relinquens 
Omne fophos : propius Ccelum efl emenfus t d* aftra. 

Filios duos reliquit Joannes nofter , primum Hiero- 
nymum nomine, fecundum vcr6 Petrum Antonium, am- 
bos Medicos non infimxnotr.ficuti tellantur Diploma- 
ta Ludovici Maria:, & Francifci Secundi Sfortiadum-. 
Mediolani Ducu n , annis MCDXCV. & MDXXIII. 

? uibus nonnullis privilegiis & Itudibus decorantur . 

Ii quoque in fcqucnti Infcriptione fepulchrali ad 
Tumulum Joannis nodri appofica in Templo Sandt» 
Marue Gratiarum , hujus Urbis memorantur : 

IOANNJ 


«67 MA SCRIPTOR. MEDIO L. MA 


868 


10ANNI MARLIANO AVO 
CIVI MEDIOL ET PHILO S. NOBILISSIMO 
ET PAVLO PATRI 
VSV PRVDENTIAQVE 
PRINCIPIBVS CIVITATIS ACCEPTISSIMO 
ET HIERONYMO ET PETRO ANTONIO PATRVIS 
OMNI LITTERARVM ELEGANTIA PERPOLITIS 
PETRVS ANTONIVS MARLIANVS 
1 V R I SC O N S V L T V S ET SENATOR MEDIOLANI 
MAIORIBVS SVIS B E N E M E R E N T I B V S 
POS VIT MDLXIL 


De hoc przclariflimo Medico t Philofopho , ac| 
Mathematico hic habemus : 


t proportione motuum in velocitate. Ad precia- 
rifumum Phyficum , ae Medicum , Equiternque 
auratum Dominum Magiftrum Regu.irditum_. 
Irvj&iffimi Francifci Sforti» Duci* Mediolani 


per Damianum d* Coufalonarin da Bmsfco dtt itS. 
Datemini , 148». rs fol. 

Hoc opus Maiiufciiptum refert Montfiiuconiua , ut 
intra hi* notis: 

Joanni* Maeliani Mediotanenfi* . De propofitiont- 
motuum in velocitate ad Preclariffimum phi- 
lofophum , & Medicum . Equitemaue Domi- 
num Bcncdi&um Rcguardatum de Nurfla invi- 
Aiflimi Francifci Sforti* Duci* Mediolanenfis 
Phyficum, & Senatorem dignitlimum . In fine— : 
m Hoc ita fcribere finivi Mediolani die XXV 1 J. 

• >• Augufti hora tertia, aut circa. MCCCCLXIV. 

Codex P.ipiraceu* MS. in Biblioth. S Marci Pae- 
dicatorum Florenti* n. 90. Ex Biblioih. Biblio- 
thecarum A 1 SS. P. Montfaucon. Tum. I. pag. 
4 * 5 - 

II. De reduaione aqu* calida* ; 

III . Probatio cujjfdam Sententiae Calculatori* de 10 o'u 

Locali . Sunt in eadem editione Papieufi sumo 
•48». . , 

IV. Clariftimi Phyfici, 8c Medici Jo. Martiani dc reidlio- 1 

ne adversus Cajetanum dc Tieni* . Subriliffimu* 
Tranatus , dc juventuti* fu* oput primum Pa- 
pia Scc. in foL 

Hunc librum protulit etiam Clarftfinuis C urtiu* . 
Ego verti ipfum MS. vidi in Biblioih. FF. Min. 
Convemualium Sandi Francifci hufui Urbi* , 
hoc titulo : „ Tractatu* in materia de Rea&io- 
„ ne, compofitui per Joanncm de Marigli-ino Alc- 
„ diolanenfem artium, & Medicina Do&orcm in 
„ Civitate Mediolani , anno Domini noftri fefu 
„ Chrjfti MCDXLVIII. dum febre quartana mole- 
„ fle affligeretur „ figuritquampluribui rubropidtii» 
cui adncdunrur fequcntia nondum edita, qua li- 
benter Lc&oribus mei* nunc primum profero. 

y. Traftattw in defenfionem didtorum in materia dc— 
readionc in alio Tradtaru per me Joanncm dc— 
M irigliano Mediol;inenfem,completu» anno MCD- 
LX 1 V. dic XXIV. Augufti, afeendeme cradu XI. 
Virginis, & incoeptus aie XIII. hora XXJU. 

VL De Iiitenfiouc, & Rcmiftionc. 

VII. De Difficutrare actioni* . 

VIII. De Dcfcenfione partium ad centrum. 

IX- De Maximo, 8c minimo. 

Omnia uno Volumine MS.in fol. in fupradi&a Fran- 
cifcana Bibliotheca Mediolanenfi . 

X Clariftimi Phyfici , Ut Medici Joanni* Marliani Mc- 
diolanenlis Difputatio cum praftamifEmo Medico 
Magiftro Joaunc de Arculi» in divcrfi* materii* 
ad Phyficam , 8c utramque Mcdicin* partem 
pertinentibus. Pupi* ficc. in fol. 

XL Di (putatione* cum Philippo Adjuta Veneto , 8c Ja- 
cebo Forlivienfi - Papia 8cc. in foL 

•XII. Joanni* Martiam McdioVmcnfii Qii*ftio de calidita- 
te corporum hutranonim tempore hyemi* , dc 
allatis , 6c de antiperiftafi . Ad cclcbrcin Phylico- 

T#«. II. 


rum , 8c Medicorum Univerfitatetn Ticinenfcm J 
Venetiit , mandato, & expen/it bandum qu. No*. 
Viri D. Ollavtam Scoti Modoatitnfit t*r Bone- 
tum Locate Ilum Prttbjttrum Btrgomanfem 1 J 0 I. 
fridit Idui OQobrit . 

XIII. De Febribus omnibus cognofcendis 8c curandis. Er 

Picinello. 

XIV. Algorifmu» de Minutiis , extat MS. tn BibL Ambrof. 

fign. A. n. aoj. in fol. fic incipit: „ Quandocun» 
„ que fuerit aliquid divifum flee . . 

XV. Expolitiones fuper XXII. Fen tertii Canonis Avt- 

cenn* . Mediolani , apud Jacobum da Sonflo ha* 
Mario, 1J94. ia fol. 

XVI. De Urinis, extat in eodem . 

XVII. De Medicamentis , extat ibidem . 

In Laurent iana verd Mediata Biblioth. Pluteo 84. nam. 
16. ex eodem P. Montfiiuconio i extat Codex 
Membranaceus, hoc titulo: „ Alexandri Aphro- 
w difici Problcmaton , fedionea VII. e Graco uu. 

Latinum a Georgio Valla Placentino, jam pri- 
„ dem rogatu preceptori* fui Joannis Matliam Ma- 
„ thematici longe praftintiftimi, translati . oc nunc 
„ demum cum imprimendum datur, ab eodem 
H propter varia* occupationes cu/fim, fic uno, ut 
„ ajunt , oculo recogniti. . . 

Inter Epiftolas Francifci Philelphi editioni* Venata 
tuni ijox. ia fol. Extant Epiftol* Joanni Marlu- 
no Philofopho, ac Medico, pag. ijx., 8c i8j. > 
Agunt dc ipfo cum laude Jacobus Phihppui Bergo- 
nut in Supplemento Chronicorum, lib. XV. Jo. 
Trithcmiui in Libro de Script. Ecclcfiafticis , 
Conradus Gefnerus in Biblioth. Univerfali , Jo. 
B-ipt. Sylvaticus in Colleg. Medie. Mcdiol. , Do- 
natus Boffiui in Chronico , Sitonus in Thcar. 
pag. 104. art. 4|j. , Curtius in libro de Mediet* 
Mediolanenfibus pagg. 1 9. »74. »8». , 8c 187. 
nccnon PicincUu* in Athcn®o pag. jio. 


MARLIANUS JOANNES alrcr . 

TOinncs Mirlianus ab eo cenilTime diverfus . quem 
| fuperiori numero laudavimus ( florebat enim vi- 
9 vcnre Bemardino Baldino , qui tranfatfVt Sxculi 
initio mortalitatem exuit , cum alter medio Siculo 
XV. obierit ) Familiam fuam fatis claram , atque_ 
Patriam hanc Mediolanenfcm eruditionis ornamentis 
decorare ftuduit . Orientales Regiones peragrafie^ 
D Joannem noftrum , ex Operis ejus infra laudandi ar- 
gumento arguit Picinellus loco citando , 8c ut nos 
quoque arbitramur, re«c. Habemus apud prafatum 
Baldinum inlaudcm Codicis Scriptoris hujus fcqucns 
Epigramma , quod legitur in hbrq, illius , cui titulat 
eft: Lufus : pag. do. his notis : 


Digitized by Google 


Sf 9 MA BIBLIOTHECA MA *;o 

I A I 


Si quibtu tfl /ludium Byzmti nofcrrt cultus , 
Quos ctlfa varios P barbus in urbe videt , 


In Bibliotheca S. Marci Mediolani habentur me- 
morati Joanms : 


Tam clare cernent pitlos hoc indice libro t 
Quam qui Tbreycia ducit in urbe moras . 


Ex hoc prxfertim Tetrafticho novimus Joannem 
fcripfiflc 


1 « De Moribu* Conflant inopol i (anorum Civium . Verfti 
autem an prosa conftnptui fuerit , cditufque* , 
nec ne, nullus h.iftcmu indicavit ; ncc enim fidimus 
Picinello , qui typis traditum afleiit , ciim nullibi re- 
pertus a nobis fuerit 4 neque Picincllu* ipfc promat 
quo loco, vel anno in lucem prodierit . 

De co brcvilUmc Picinellus idem in Athenio pag. }°'j- 


B 


MLIX. 


MARLIANUS JOANNES alter. 

J Oannes alter Marlianm, nobili progenie ortus Medio- 
lani f Ordinis Eremitarum S Augullini , emenfo 
/ludiorum curriculo, laurea migiflrali a Paulo Ve- 
neto itidem Auguitiniano , & Sacr* Theologi* pu- 
blico Profe/Torc in Umvcrfirate Patavina infigniius 
fuit . Ut lifdem facris difciplinis formaret Iniiituti p 
fui tyrones , Regens conftituirur in Coenobio Eremi- 
tarum Patavii . A fui temporis Prarfulibus totius 
ejufdem Ordinis plura, itcmoue non exigui momenti 
numera ei collata fuere , videlicet Socii Prioris Ge- 
neralis , Comitiorum Provincialium Praffidis , Pro- 
vinciarum tum intra , tum extra Italiam Vifitatoris , 
Vicariique Generalis , ac tandem poli moderatam.. 
Lombardix Augullraenfem Provinciam , a Gerardo 
Ari minenti pra*Uti Ordinis Supremo A nt illi te ad Con- 
cilium Bufilcenfe mittitur anno MCCCCX XXIII. ut 
ibidem vices fuas gereret . Dofloris eximii eandem , 
ac in artibus omnibus erudiriflimi , nec non rcligiofif- 
fimi Viri famam aficquutus , vivere defiit anno 
MCCCCLI. die XIII. Decembris. Dc co hsec reperi 
in libro MS. Philippi Vicecomitii ejufdem Ordinis , 
cui titulus: De Conventu S. Marci . w Cum orto Schif D 
„ mate in .Synodo Provincia: Anglicanx , que eo 
„ Szculo )CxVI. Magiilros do&rint praedantes ale- 
,, bat, B. Aueuliinus Rom. Generalis in Capitulo 
„ A/Icnfi MCCCCXIX illuc mittendum decrevit 
„ Marlianum , fed inde facitis judicavit alios Magi- 
„ Uros Anglos dellinare . Anno MCCCCXXV. die 
„ III. Febr. poli Paulum dc Cambiago Mediolanen- 
„ fem Provincialis Lombardix efficitur . MCOCC- 
•• XXVI. die XXVI. Odlobris pro Capitulo Gcnc- 
t» rati Cremona* celebrando Prscfcs deputatur. MCD- 
», XXVII. die V. Septembris , fimul cum Magilfro 
t > Francifco de Florentia ad VifitationcmCoenobio- 
», rum in Provinciis Tranfalpinis Vi/itator Generalis 
y, mittitur . MCCCCXXXIII. Gerardus Arimimnfis 
y, Generalis fuum focium dilcftum vocat , 8t Vica- 
„ rius Generalis in Concilio Bafilecnfi con/lituitur . 

» MCCCCXXXIV. die XXVI. Julii, Vicarius Gene- 
y, ralis Itali* deputatur . 


I. Compendium , five Abbrcvi,irur« Commentarii i cele- 

berrimo Dotture Mkhacle Je Ma/fc Augurtiniano 
elucubrati fuper primum Sententiarum . Ia fine Co- 
dicis hac leguntur verba : „ Qy.i* inchoaveram anno 
,, MCCXCX. Abbrcviatioues in primum Sententiarum 
•• Dofloris infignis Alar. Michiclii dc MafTa , Ordini* 
„ Eremitarum S Auguliini, Fgo F. Jo.mnct Mediola- 
„ neniis dc Marliano t.onvemus Leftor , tandem con- 
„ fuminavi, anno KC CCCXXX dicXJ.Oaobns,dum 
.• Padu* effem M.igillcr Regens . 

II. Chroniam Kchgianis fui piiii Franci Teum dc Francbis 

ad annum ufquc MCCCCXL. confci ipl-.fic Auctorem 
noftrum teftit cft citatus Philippus Vicecomcs inPra- 
fationc iplius libri de Conventu S. Marci . 

Item confci ibi curavit cniatuor Tomo» Mctaphyfica fu- 

K ra eminenti Pauli Veneti , cum Piitavii , dum ibi 
.egentis munere fungeretur, tum Mediolani . Sunt 
in ipfa Bibliotheca Suor, hujus Urbis npiimx notae . 
Oratio in ejus Magiilrali I.uimm a Paulo Veneto diiU* 
fervatur in Evangclica Bibliotli. MS. num. 4;. 

H*c a P. Nicolai ejufdem Ordinis M.igillro . Omni» . 
cx MS. Philippi Vicecomitis : De Conventu Sanati 
Marci , laudatur quoque ab Errera , & a Magiftro 
Pctto Papienfi in Prolegomrnis ad Ahhrcvi 'tiyne* 
pradicti F. Michaclis de Mafla , dc a Piciucllo pag. 
joy. 

M L X. 


MARLIANUS JO. FRANCISCUS. 


M Ulta funt equidem & fanguinis & dodlrinat or- 
namenta , quibus effutiit . fi b i que pofleritatis 
laudem promeruit Joannes Francifcus Marianus Me- 
diolancnfis ; haullam enim ab Antonio Senatore pa- 
rente nobilitatem generis eruditionis glond cumula- 
vit . Minoribus lluuiis rite pcrfc£lis , doquenrixque 
prxeeptis excultus, Jurifprudcntix animum applicuit, 
in Gymnafio Ticinenfi fub Clariis Przccptore Bona- 
curfio Pifano . Tanta fuit apud Inlubri* Duces ia* 
cxillimatione , ut ad Innocentium VIII Summum* 
Pontificem Legatione ipforum fungeretur . Jurifcoa- 
fultorura Collegium in hac Metropoli florentiffimum 
ingreflus eft anno MCCCCLXXXIX ; mox Auratus 
Eques , & urriufquc Ducalis Confilii Scnitor renun- 
ciatus fuit . Inter Patri* Decuriones rcccnfitus ad 
Maximilianum Auguflum Oraror mitti meruit . Anno 
MDXXII. Senatus Prsefes clc&us eil , ac poli bien- 
nium , anno videlicet MDXXIV. pelle fublatus inte- 
riit . Lubct hic verba referre , quibus cruditilfiinus 
Anlre.is Alciatus tantum collaudat Virum in antiqu. 
Infcripr. Patria* Monument. pj. MSS. „ Jo. Franci- 
„ fcus Marlianus gente patritia ortus per omnes ho- 
„ norum gradus ad cam dignitatem afccndic , ut 
,, Princeps Senatus fidius fuerit, cut MagiUnuui plus 
„ aurtoriratis confert, quam ipfc accipiat, tantum in 
„ ipfo cll, five mores , five judicii acumen , five- 
egregiam doftrinam confideremus . Is antic]uarum 
m rerum , quoties per publica negotia permittitur , 
.» perquam curiofus &c. „ Jacet ui Templo Pacis 
hujus Urbis cum hoc Elogio : 


IOH. 


Digitized by Google 


87* MA SCRIPTOR. MEPIOL, MA 871 

1 0 H. FRANCISCO MARU1NO ANTONII SENATORIS 
ET A CONSILIIS' DVCVM MEDIOLANI FILIO 
EQVITI AVREATO ORATORI l. C SENATORI 
CONSILIARIO LEGATO AD M A X I M I L. CAESAREM 
SENATVSQ.VE PRAE SIDI 
ET ALOYSIO PHILIPPI I. REG. HISP. 

MAXIM ILIANI ET CAROLI V. CAESARVM 
MAX1MILIANI ET LVDOVICI DVCVM MEDIOLANI 
A CONSILIIS SIMVL ET ARCHIATRO 
ORATORI MATHEMATICO ATQVE PHILOSOPHO 
EPISCOPO TVDENENSI. CARDINALI DES. 

ET IOH. ANTONIO EIVS FILIO LEGITIMO 
A CVUICVLO CAROLI V. CAESARIS 
AB EODEMQVE DONIS HONORIBVS 
EQ VESTRI DIGNITATE 
BELLICAE VIRTVTIS CAVSA ORNATO 
PAVLVS CAMILLVS MARLIANVS 
B V S T 1 1 C O M. M. S. B. M. P. AN. M D X C V. 


Ejus eruditionis Orntorix 
perfum ccftiroonia . 


5c Poeticas hxc fti- 


A 


I. Jo. Francifci Marliani Medio!.inenfi* Magnifici Antonii 
filii , XUuAxilUmi Ducis Mediolani Legati , Oratio ha- 
bita apud Innocentium Vili. Pontificem Max. anno 
Domim MCCCCLXXXV. tertio Calendas Quintilis, 
fine loco , anno , & Typogr.ipho , in 4. extat inter 
alias Orationes Romc imprclTus, fic uno Volumine.» 
colicam , fere cjufdcm sutis , penes Marchionem 
Thcoiorum Alcxandtum Trivultium alibi laudatum. 
Reperitur quoque MS. in Cod Bibliothecae Ambrofm- 
nae (ign. G. num. 89. in fi>|. inter eos in 4. 

IL Epigramma in laudem Tractatus de Affinitate Jo. Vil- 
Icmati de Fortia , extat in eodem Opere . Mediolm ti, 
fer Jo. Angelum ieizenzeller , 15*0. die 18. Augujli , 
in fol. max. 

III . Refponfio nomine Ducis Mediolani Legatis Genuenfi- 

bus , extat in MS. Cod. Monachorum CiUercicnfium. n 
S. Ambiofii hujus Urbis , fic fic praetitulatur : „ Res 0 
« geftr , 6c Orationes hab t* in Legatione Genuenfi 
„ Mediolanum miffa ad Toanncm Galcacium , anno 
„ MCCCCLXXXVJI. Luca* Grimaldus Orator dixit ; 

„ Hcfponfum dcifit pane Ducali Joannes Francifcus' 

„ Marlianus Senator, fic Juris pereruditus, qui expofi- 
„ tioni Grimaldi Orationem accommodans ita difle- 
„ ruit ficc. „ In eodem MS. ndcft Deditio Urbis Genua, 

& reliquarum Ligurie Civitatum in poteftatem Me- 
diolancnfis Duos, cum Legatione ad cumdcm mifTa_ 
anno MOCCCLXXXVIII. dic II. Novembris , in qua 
oravic Frarcfeu* Sophia , 8c Joannes Pius Marinus. 
Codex eft in fol. figiut. num. 11. 

IV. Epitlola Latina FrancifcoPhilelpho ; adeft in fronte li- 

bri i Ibus , cui titulus : Convivia Medhlanen/lum ; t ol- 
locutores fu.it Ramb.tl.lus , Landrianus , jEniriut , 
Theb-ildus, Metellus , Policio, Fcrufinus, fic Alphon- 
fus. Opus cll impreflum fine loco, anno, fic Tyj*'- 
grapho, in 4. Epitlola verb fupradrrta data cft cx I'i- /-« 
duo Kal. Sextilis anno MCCCCLXXVII., fic in ipfa 
cognovi Francifcum noftrum difcipulurn extitifle Bo- 
nacurfii Pifani , ut fupra : continet varia in laudettu. 
Philelphi , fic ejus Operis , 8 c inter cetera hec legun- 
tur : „ Soleo ego quandoque , ut tu fspenumero 
monuiui , me a Legum , fic Juris Civilis leflione ad 
„ humanitatis Rudia conferre fice. 

Ei dicavit Commemaria fu a in Sidonium Jo. Biptiftx^ 
Pius , qua de re videndus Clarifs. Saxius in hili. Ty- 
pogr ad annum 1498. 

Extant ad eundem Epillol* tres Latine Hieronymi Mo- 
loni, data anno MDVil. dc quo fuo loco. 


Plura ad cum dedit Epigrammata Lancinus Curtius J 
videlicet lib. ia. fol. n> lib. 17. fol- 87. 88. 99. fic lib. 
18. fol. 114. 

Laudatur a Corio in hifL Mediol. part. o. ad annum- 
MCcCCLXXXVUl. fic part. 7. ad annum Mt-CCi^- 
XCIX. Morig. in NobiL Mediol. lib. J. cap. ix. Ru*> 
eincll. dc Senator, glofla }. c*p. x. num. \6. Landa 
in Senatu Mediol- lib. j. pag. 101. fic lib. 5. pag < 45 >* 
Cavatio in Allcviament. St.it. Mediol. ;in principio ^ 
fic Siiono pag. 64. ari. X7J. atque in Schedis . 


M L X I. 

MARHANUS MICHAEL. 

M ichael Marlianus , Alberri filius , nobili genero 
Mediolani ortus , Oratoriae facultatis ♦ oc Ju- 
rifprudentiae ornamenta alTiduo ftudio fibi compara* 
vit . Ideo jure merito » anno MCCCCLXXX1X. , 
Collegio Jurifconful torum 1\ujUs Urbis nomen dedit . 
Plures ad fumatas Principes Ducum «nfubrum nomi- 
ne Legationes obivit , atque in Patriam reverlus 
Equitis Aurati , 8 c Senatoris munere decoratus clt . 
Conjugem habuit Bonam C a ftron ovatam , atque in_. 
cius nuptiis Orationem publice pronunciavit Petrus 
dc Leonibus Vcrecllenfis Collegtatae Sanftx Mari* 
Scalcnfis in hac Urbe Canonicus , legiturquc inter 
hujus Onera imprefla Mediolani . Tcitamentum con- 
didit anno MDXXIV. quo vifo JC. Sitonus amicifii- 
mus nos monuit delenda efle ea verba « quae ipftu, 
fcripferat pridem ab Impoftore quodam deceptus in 
Chronico Jurifconfuhorum Mediolanenfium pag 69 . 
art. 269 . „ Michael de Marliano Prevedini Jacobo 
„ cx XII. Ducibus Mediol, Reip. & Ducalis Curi* 
„ Sefchalco geniti filius . „ Cum vc r$ ex poftremis 
Tabulis conftct , ipfum non Prevedini , fed Alberri 
filium fuifle . Obiit eodem anno , non autem fcqucn- 
ti , ut Sitonus ipfe fignificavit , quamvis loco citato 
antea vitam ejus ad annum MDXXV. produxiflet . 
Sepulchrum ejus vifitur in Bafilica S. Stepham hoc 
Elogio exornatum ; 

D. O. M. 


Digitized by Google 
bibliotheca 


MA 


M A 
D. O. : M. 

MICHAELI MARLIANO 
IVRECONSVLTO EQVITI SENATORI 
LEGATI MVNERE APVD CAESAREM FVNCTO 
VIRO OMNI VIRTVTVM GENERE ORNATISSIMO 
HERM. FRAT. V. C. 


Supcrfunt ejufdem 

I. Oratione* plure* MSS. in 4. leAu digniffima peni* Suo*, 
uti memoratur in fecunda parte Amphithtam Ro- 
mani . MS. nente Fratre* Marchione* Vicecomite* . 
Laodaatur i Larido in Senatu Mcdiol. lib. IV. pag. 
i)j. it Sitono loco cit. & in Schedii . 


M L X I I. 


MARLIANUS PETRUS ANTONIUS. 


P Ftrus Antonius Marlianus Pauli Senatoris Joanne 
Collegiato , & Ducali Prothophyfico nati , nec- 
non Hyppolitx Landrianx filius ; inter Jurifperito- 
rum Nobilium Mcdiolanenfium Coli, cooptatus 
dl anno Redemptionis noltrx MDXXX1V. Lauda- 
tur , ut Grxcx Latinxque facundi* Vir confultifli- 
mus , enumeratur quoque ex LX. Parrix Decurioni- 
bus , curis Prxfe&us extitic anno MDXXXIX. Ab 
Imperatore Carolo V. Cathedram Senatoriam obti- 
nuit , necnon a Confiliis tortui Ducatus Mediolanen- 
fis dt conilitutus . Paulo poli Prxturam Placentinx 


A 


B 


Urbis omnium plaufu fuftinuit ; dein Philipous II. 
Hifpaniarum Rex Prxlidcm Magillratus Redairuutn 
Ordinariorum ipfum voluit . Nec confundendus eft 
cum altero Petro Antonio Marliano Seniore Phyfico 
celeberrimo Mediolanenfi , qui floruit xtate Lancini 
Curtii , uti facile oilendunt Epigrammata ejufdem-. 
in libro Ilf. , necnon Elogia libri VI. Sylvarum in- 
laudem Petri Antonii Marliani Senioris , quem etiam 
laudarunt Joannes Baptiila Syl varicus in Tradtaru de 
Collcg. Phyf. Med. & Bartholomxus Curtius pag. 84. 
Immo primus in eodem Opere cap. 16. de Petro An- 
tonio nollro Juniore , fic ait ; „ Unus inter fui tem- 
M poris Jurcconfultos Collegiatos graviflimus , patrix 
„ amantiffimus , inter Senatorii Ordinis celebres nuf- 
„ quam fadliofus , glorix lucrique fpretor drenuus 
„ luit : fide , 8c animi modedii mirus ; ita ut cum 
„ gravi rei familiaris fux damno , maximaque om- 
„ nium admiratione jam fenex fatis Qpcdurc Pras- 
„ fes ultro elTe noluerit , fuaque animi auiete eoa- 
„ tentus multis inde annis fupcrvixerir . Mortuus dl 
„ Mediolani o&uagenarius totius Urbis maerore in- 
„ credibili . „ In San&* Mari* Gratiarum Templo 
Fratrum Prxdicatorum quiefeit fub hoc proprio Sc 
paterno iliullri Elogio conditus 


PETRO ANTONIO 


MARLIANO PATRI 


PAVLI SENATORIS FILIO 
ORATORI IV R. CONS. AEDILI ITERVM 


SENATORI PLACENTIAE PRAETORI 
PRAE SIDI Q.VAESTORVM EXTRAORDINARIORVM 


ET A CONSILIIS PHILIPPI II. HISP ANI A RVM REGIS 
HIERONYMO TRIBVNO MILITVM FORTISSIMO 
IOH. FRANCISCO THEODOSIO ET IOHANNI 
PATRVIS PRVDENTIBVS ET OPTIMIS VIRIS 
ET HIERONYMO FILIO SVAVISSIMO 


PAVLVS CAMILLVS BVSTII COMES 
B. M. P. 

ANNO MDXCIV. 


Orator certe fuit magni nominis , ficut elucet non- 
tantum a Pancgyri typis data , ut infra , fcd ab aliis 
ejufdem Orationibus, quarum meminerunt Moriggia, 
8t Picincllus , fcd didin&ibs pars II. Amphitheatri 
Crcfcenrii a nobis infpctfla . Laudatur ut Linguis 
Italica , Latina , 6t Grxca apprime excultus , tdb 
inter alios Bernardmo Baldino, cujus Eulogium Mar. 
fiam aodri legitur in libro Lm/us inlcripto . 


C 


I. 

u. 


Hxc de eo damus 

Oratio habita in Funere Mari* Analia Regina Phi- 
lippi II. uxori* II. Henrici VIII. Angli filia , anna 
MDLVIII. 

Oratione* XXV. varii* in loci* , & occafionibu* habita 
MS. in fbl peiiLt hsiedet . Ita Crefcentias in II, 
parte Amphitheatri MS. pluriet a nobii relata . 

Videndi funt fupradifti Moriggia in lib. III. Nobii. Me- 
diol. cap. 1*. oc in Hifl. lib. IV. cap. j». Landu* d« 
Senatu Mediol. lib. V. pag. 171. Cavatiua in Alle- 
viam. Statui Mediol. in Jprnic. Picincllu* in Atbenaa 
pag. 4j7. St Sitonui in Theatro pag. 104. art. 4]]. 

MLXUi 


Dii 


J by G< 


»75 MA SCRIPTOR. MEDIOL. MA 8/6 

A tantur in Chronicis Belgicis , & figtunter in Hillo- 
ria Leodienfi celeberrimi Patris Foullon e Societate 
M L X I I L Jefu nuper imprefla , ut infra . Ibi ad annum MCD- 

LXI. legitur , pro pace tra&anda miflum fuiflc ab 
Epifcopo Borbonio Raymundum noftrum cum duo- 
M A RLI ANU S RAYMUNDUS. bus aliis additfhimCarolum Burgundi* Ducem in Urbe 

Trajani na commorantem, quod prima vice feliciter 
evenit ; fed paulo poft Bella quater iterum- 

D E Raymundo Marliano, cujus Elogium nunc cft reafiumpta fuerunt , ut accuratiflimc narrat idem 

texendum , plura inveni tam penes Clarifs. Si- Foullon ufque ad annum MDCLXVII. Mortua vero 

conum in fuo libro de Collegio Jurifperitorum Me- uxore Ravmundi nollri , loanna fcilicet filia Domi- 

diolancnfium , quam apud Valerium Andrcam Bcflc- nici de .Samflo Hilario Trajeci ad Molam anno 

Jium in libro Fallorum Academicorum Studii Lova- MCCCCLXI1I. die XII. Junii , vitam Ecclcfiafticam 

nienfis , qua: injucunda Leporibus meis minime fore amplexus fuit , idcoquc Canonicus Ecclefiarura Lco- 

cenfeo . Nam Vir ille magni faciendus patrem ha- dienfis , & Bifontincnfis efficitur. Ad magis illuftran- 

buit Jacobum cx XII. Reipublic* Mediolani Capita- g dam tanti Viri famam juvat hic exferibere verba fu- 
neis , Ducalifquc Curi* Scfchalcum , Prevcdino Du- praditfli Bcflclii in Fallis Academi* Lovanicnfis : 

cali Camerario , ac Legaro genitum , necnon ma- „ Legitur in Adlis Univcrfitaris ad annum MCCCC- 

trem Joannam Cafatam conjuges . Inter Patres Con- „ XC1V. Prid. Kal. Martii , Marlianum iundafle— 

feriptos Mediolancnfis Senatus adferibitur a fupradi- „ Burfam , ut vocant , pro Lovanicnfi iludiofo in- 

dio Sitono , qui etiam Caroli Burgundi* Ducis Su- „ Academia Patavina , prafentato tunc ad eam per 

premum Confiliarium Raymundum nollrum nofeit , „ Redlorem , & Deputatos , uni cum Decano , & 

nccnon gentilitii Marlianorum Collegii in Civitate— „ Capitulo , ac Magillratu Oppidi Lovanienfis , Jo- 

Ticincnli Inilitutorcm optimum . Anno verb MCD- „ anne dc N. Mediem* Iludiofo . Ad eandem anno 

LXI. Dolam evocatus VI. Kal. April. ejufdcm anni ,, MDXIII. III. Kal. Decembris prxfcnratus fuitGeor- 

imer Academicos illius Urbis nomen profitetur . Se- „ gius dc Zclle , Petri Leg. Dodl. filius . „ Sarco- 

dente autem in Cathedra Epifcopale Leodienfi Ludo- phago illius in Divi Petri ante aram D. Urfulse Ci- 
vico Borbonio, plurcs feditiones, & bella infurrexere eram , hxc inferipta leguntur ; 

inter Cives Leodienfcs , & Colonicnfes , qu* reci- * 


NOBILIS FAMOSVS ET EGREGIVS VIR 
! D. RAYMVNDVS DE MARLIANO 
VTRIVSQ; IVRIS DOCTOR CATHEDRALIVM ECCLESIARVM 
LEODIENSIS ET BISONTINENSIS CANONICVS 
VNIVERSITATVM LOVANIENSIS ET DOLANAE 
FACVLTATVM VTRIVSQ.; IVRIS LECTOR ORDINARIVS 
OBIIT CID- CCCC. LXXXV. XX. A V G V S T I . 


Dolendum interea eft , quod extra Patriam mortem j 
noller obierit , nam ejus Scripta minime ad nos per- ! 
venerunt . Accipiant inierim Ledlores plus certe 
quam in Picinello , prxtcr ca , qu* forfan prima— 
vice de Raymundo illo fupra dtdlum cft faltem a 
tiollris . 

Habemus de ipfo 

L Veterum Gallie Locorum , Populorum , Urbium , Mon- 
tium , ac Fluviorum eorum, m.nimcqux apud Cefa- 
rem in Commentariis fune , 8c apud Cornelium Ta- 
citum alphabetica Defcriptio . Primam editionem^ 
ejus Operis ignoro, extat tamen in MedioUnenfi anno 
1477. i* fol. Commentariorum Ccfaris , dc poftea in | 
Lugduxtnfi , 1574 in fol. imo m fere omnibus aliis 
Cacfaris Operum editionibus , uti recenter in clegan- 
t illima lungtrmani Tom. II. fag. JJJ. 

II. De Laudibus Mediolani , dc ejus Antiquitatibus. De— 
hoc prteter Picincllum ex Mori^gia , teflem habemus 
Patrem Gafparem Bercttam alibi laudatum, qui memi- 
nit fc vidiffc titulum hujus operis in quodam Indice li- 
brorum Laude aflerva torum , qui extar in Ain- 
broliana .Bibliotheca , ut notavit in fuis Sche- 
dis . 

Ad eum extant EpiAole duse Joannis Lamole Bononienlis 
de Viris liluArib. Ferraricntib. In altera mittit Opufcu- 
lum fuum de laudibus litterarum,& judicium ejus pofeit. 
Dat* Vcnetiis V. Kal. Julii MCCCCXXX 1 X. Leguntur 
in MS Ambr. fol. fig H. n 49. 

In fecunda parte operum Gafparini & Guinifbrti Bar- 
xizii Bcrgomatum, editionis Romane MDCCXX 1 II. 
pag. 17). extat Guinifbrti Barziaii Epiftola faiis cru- 
dita a a Raymundum de Marliano. 

Ex Epiftola Petri Juftiiri Philclphi ad Jo. Simonetam- 

Tom. II, 


Ducalem Secretarium , que cA in fronte editionis 
l.oinmenr. Celaris anno MCCCCLXX VII. „ Ad hec 
„ etiam fubjcci alia quedam feripta non mediocriter 
„ necciftria ad cognitionem 8c populorum , & flumi- 
„ num , dc locorum , ac rerum aliarum traufalptnarum 
„ diligenter & excogitata , & inquifua per gravifli- 
„ muin crudi riAimumque Virum Raymundum Marlia- 
,, num , qui cum in partibus tranfalpinis diu multum- 
,, que tu’ flet : omnia eA accuratiflimc perferutatus , qua 
„ ad hujufinodi cognitionem pertinerent . 

Hec omnia hauftmus ex fupiaditto Valerio Andrea— 
Bcflclio in libro inferipto :FaAi Academici Studii ge- 
neralis Leodienfi*: Editio iterata . Lavanti , far Hiio* 
rotrymum Ntmpai im , itfjo. iis 4. 'pag. 164. Ex hiftoria 
Leodienfi per Epifcoporum 6e Priucipum fi-riem di- 
geA-i , Auttore P. Foullon h Soc. Jcfu. Ltodii , 1 7jtf. 
Tom. II. pag. yy. cx Gaudentii Anfcellaneis Tom.IL 
pag. 5 jR. dc ex Sitono ram in fuis Schedis , quam— 
in libro de Collcg. Jurisperitorum mg. 45. art. idx. 
Memor ttur qno^juc a Salvatore Vitali pag. x8. , a 
Gcfneto in Biblioth. Univerfali, a Moriggia in lib. |. 
c.ip. is. NobiL Mcdiol. , & lib. I. Antiq. Mediol. , a 
picinello in Atlieneo pag. 480. , a Patribus Trivul- 
tienlibus in Diario menfis Julii MDCC 1 V. Agit etiam 
de ipfo Clarifs. Saxius in HiA. Typogr. 


Digitized by Google *77 


M A 


BIBLIOTHECA 

I A 


M A 


878 


MLXIV. 


MARLIANUS TULLIUS. 


N On fraudandum laude fua exirtimamus , imo 
dignillimum arbitramur qui in hanc litterariam 
fccnam prodeat, Tullium Marlianum infignis Oppidi 
Varifii in Mcdiolanenfi Ducatu incolam , & Confu- 
lem anno MCCCLXXXIX. Infigncm illi prudentix 
commendationem contribules fui fxculis omnibus de- 
bebunt i etenim anno eodem, atque die II. Februarii 
publico Decreto feligi meruit , ut Reipublicx lux 
municipale jus inconditum , ac inordinatum in Vo- 
lumen unum redigeret . Quam llrcnue id perfecerit . 
indicant labores illius ad populi Varifienfis utilitatem, 
fcilicct : 

I. Statuta Rcipublicae Vatificnfit conrdinata , fle in unum- 
corpus icd ct.i . 

Ex Hiftoria Varjf.cnfi Nicolai Sorinani , MS'. penes Au- 
ftorem . 


M L X V. 


MARLIANUS UGO. 


O Gonem Marlianum , de quo fupra incidentcr 
pauca libavimus in Alberto , jure , Sc merito 
Mediolanensibus Scriptoribus adnumerandum cenfe- 
bunt aucnquot novenne , qux ipfe ad Rcipublic* 
Mediolanenfis commodum , utihtacemque peregerit . 
Primhm enim in relluuratione Urbis plures pro Pa- 
tria labores pertulit , ciimque tandem ipfam prifiino 
fplendori reltituiam videret , Confulque Jullitix rc 
nunciari promeruiflet , alterum non minons ponderis 
Mediolanenfi Populo contulit beneficium . Nam an- 
no MCLXX. una cum Collegis . 

I. Statuta plura condidit ab bonum Civitatis regimen ap- 
prime utilia. 

Id teilitur Gualvaneut de Ia Flamma lib. XIII. cap. 
I.XXXV. atque c* eo Comet Octavius Archintui in 
ctlcburima CilSvdionc fui. 


M L X V I. 


MARMORI MARC^LLINUS. 


M Arccllinus Marmori Mediolanenfis ex Ordine— 
Eremitarum Sandti Augullini Congregationis 
Lombardix in Coenobio S. Marix Coronatx habitum 
fumpfit . Adhuc in fxculo (ludiis vacavit in Archi- 
gymnafio Ticinenfi , ibidem quoque Laurei decora 
tus . Religioni addi&us in tam prxclirum Contio- 
natorem evafit , ut confluentibus ad eum audiendum 
Populis angulla eflent Templa , & non raro fubdio 
ad eos dic« re cogeretur . Hebraicam linguam tam- 
«grcgifc callebat, ut xque ac materni lingui co fer- 
roone condonaretur , multofque Judxos ad veritatis 
lucem adduxerit . Anno MCDLXX 1 V. primus Pon- 
tremolenfis Coenobii Prior clc£his ibi Obfcrvantiam_ 
ReguUrem Armavit a fe indudlam . Gabrielis Sior- 
rix e Congregatione ad Archiepifcopatum Mcdiola- 
©enfem aiTumpti confuetudine floruit , ciquc fuit a 
Cpnfiliis , 8c a facris Confeflionibus . Decies Dcfini- 
tor . fepties Vifitator , ter Prxfes , ter etiam Ge- 
neralis Vicarius tori ConereLMiioni praeluxit , annis 
fcilicet MCDXCIV. MDJli. & MDVIU. Eum decef- 


fifle arbitratur Calvi in ejus Vita , quam dat in Mo- 
numentis hifloricis Congregationis fux part. I. pag. 
159. paulo poli annum MDX 1 II. Ibi condidifle me- 
moratur 

I. Prsclar.-ii leges pro Confcrvatione Inftiruti Eremitarum : 

II. Sermones dc Santtit fine Audoris nomine , fcd folum- 

modo lignati in fine his litteris , F. M. de Mediol. 
in fronte libri legitur Epiilola ad G.ibrielem S tor- 
rum veluti nuncupatoria in commendationem Ope- 
ris. Dat. Mediol. fine anno fle fubfcriptione in 4 . 
mjgna molis, MS. in Biblioth. S. M.uix Coronata. 

Ex lutem pradidis, fle tempore , atque amicitia, qua 
inter Marccllinum , 8 c Gabriclcm Sfortiam inter- 
cedebat, Ojnis hoc Marmori adferibeinium arbitra- 
mur. Fomlfimum vero argumentum clt Librum* 
Mtrccllini manu confcriptum e fle, ut cognovimus 
ch .ir.tcteie infpcfto , 8 c cum inferiptionibu» vario- 
rum Ifbrorura in eadem Bibliotheca afictvatorum , 
quar ad Marmori fpedobam , collato. 


M L X V I I. 


MARTELLUS PETRUS MARIA. 


I N infigni Oppido Modoetix , ob fervatam ibi Ita- 
lici Regni Coronam gentibus omnibus Furopx 
noto , Bauhca vifitur Sandto Salvatoris Prtrcurlori 

{ oanni facra a piifllma Thcodclinda Longobardorum 
legina excitata , & munificcntiflimc dotata . Hujus 
celeberrimi Templi mox lapfo fxculo Canonicus fuic 
Petrus Maria Martcllus non mediocris eruditionis , 
prxlertim in Theologicis rebus Vir , cujus do&rinx 
tcflimonia funt Opulcula duo , 

Scilicet : 

I. De AntichriAo. 

11. De falvatione Salomonis , fimul imprefla . Btrgomi , Ty 
fit Ruiti, i6j8. in 1 ». 


M L X V I I I. 


MARTIGNONUS JOANNOLUS. 


F Amiliam Martignonam inter vetuftiflimas hujus 
Metropolis reeenfitam decoravit anno MCCXCIL 
BaMus de Martignono Rcipublicx Mediolanenfis eo 
anno Confu! . At majorem fibi promeruit Joannolus 
ex eadem gente ortus commenaationem , qui anno 
MCCCLXXXIX. in Infigni Oppido Varifii hujus 
Ducatus Mediolanenfis Confutatum geflit . Populo 
aurem fuo prodefle cupiens coordinavit & digeflit 
eodem anno dic undecima Januarii 

I. Statuta Rcipublic* Varificnfit. 

l>e co agit auditus Vir Nicolaus Sormanus Ambrofiani 
Collegii Dodor in Hili fua VaiificofiinMS. ficin Col- 
Jecuneis fuis Confularibus . 


M L X I X. 

MARTIGNONUS PAULUS HIERONYMUS. 


C Lariflimis Viris Patri Joanni Paulo Mazzucchcl- 
lo atque J. C. Camillo Sitono hunc Scriptorem 
debeo , nam a primo in fuis Schedis , uti Sacerdos 
memorandx probitatis , innoccutique rerum antiqua- 
rum Studio aetentus laudatur, k fecundo vero didici 
eum Opus futim; infra memorandum compila (Te anno 
Chrilli MDCXXXVII., 8c quod Iedtu dignillimum-t 

fit . 


Digitized by Google 


M A 


879 M A SCRIPTOR. 

fit . Hujus Familise Scpulchrum efl ia EcoleGa S.l A 
Simplicium iilius Urbis his aotis ; 

IOANNI ANTONIO MARTIGNONO 
FRATRI SIBI POSTERISQVE 
IO. ANDREAS IO. BAPTISTA FRATRES 
POSVERVNT 
III. KAL. MAII MDLXX. 

En titulus Operis : 

I. Tiaratus de Balilica Stephaniana . MS. in fol. page, j Jo. 
Lxrat in Archivo ciuf.iein Sanfii Stepluni Batilic* . 
LauAuur m Schedii f<in r .idiai< a M.tzzucchdlo , 6c i 
citato Sitono in C.uh. ilngo Archicpifcoporum Medio- 
Uncniium , ubi agit deGullidino 11, Atchicpifcopo 

M L X X. 


martinellus georgius maria . 

G Eorgius Maria Martinellus ex Franci fco, 8c An- 
tonia Collia Jugalibus honeltl familii, die nona 
Maji , anno MDCLV. in Pago Brufini-plani , Plebis 
Arcitatc in Ducatu Mcdiolancnii (ito , natus , a pue- 
ntia mores optimos cum literarum lhidiis conjunxit. 
Anno MDCLX 1 X. Clericali militi* nomen dedit, & 
in Seminario Montis Aronx , tum in UniveriitatC— 
Braydcnfi humanis , divinifoue litteris excultus, at- 
que Congregationem Sacerdotum , qui Oblati di- 
cuntur , lngrdTus , in Seminariis Ccllanx , Modoc- 
ttx , Mediolani , & in Collegio Helvetico humanio- 
res liferas^& Rhetoricam docuit . Oblatorum Colle- 
gium apud Oppidum Rhaude , in quo ejufdem Con- 
gregationis Sacerdotes Sacris MilTionibus addicti de- 
gunt , inllituit & rexit . Virtutum Sacerdotalium^ 
ornamentis illulfris , magni fandi i tat is fami fibi con- 
ann « itatis fu* LXXIII. die II. Novembris 
MDCCXXVII migravit ad Dominum . 

Scripfit # 

1. Le vic dcHo fpiriro baitutc , con molli novi penfeti . 
In Fenezia , frtjpt Sfbafiiano Collttti, 1717., Totn. II. 

II. II Cammino dclla falute, .-^evolato a* Sacerdoti. /«_ 
Milaito, pre Jju Domnico Bel labati a, ,.r 8. 

ML Btimoli -ili* Or.i/ionc mentale.' h M,lano , preffo Caria 
Ftdmco Gagltardi, 1710. in 3. 

JV. Moiivj ordinali a fvcgliare Pamor di Dio. h Attiano, 
nr „ ***** Frtmet f co 17 »}. 

V. Comprndio miorno ali* «bufo dcJ far ali’ amore. /n_ 
Milano , nella Stamptria dei Nava , 1718. 

Ejus Vitam fcripfit Benedtdus M.i*aole«i Bafilicte Na- 
zari*n« rh?<>loeui , eamque dicavit Emincmiiiimo Be 
ncJ tco Odefcalco S. R. E Cardinali , & Mcdiola- 
nenfi Archiepifcopo. Prodiit Bergomi , typu Sanum 
»7jt. in 8. " 


M E D I O L. 


8X0 


M L X X I. 


MARTIN EN GHUS JO. BAPTISTA. 


N Ut Vir ifte calamo fuo fe Mediolanenfem efle 
indicaflet, ipfum minime in hac Colle&iooe infe- 
ruillem , nam chm Gens Martincngha fit inter Bri- 
xianos Clarifliraa, nunquam divinare potuiflem Mar- 
tinenghum hunc inter Mcdiolanenfcs reccnfcndum_, 
fore , co magis quod a nemine inter Scriptores 
hujus Provinci* memoratur . Fortuito Oratio 
illius Panegyrica in laudem Divi Caroli Borromxi 
ad me pervenit, 8c a Cinelli Bibliotheca didici, alte- 
ram fcripfifle, de qua infra . Forte plura alia Scriptor 
ille publici juris fecit , qu* in aliorum Scriniis 
adhuc dclitefcunt ; Lcdtor Inierim benevolus accipiat 
quod ei proferre mihi datum ell , nam tantillum per- 
cipere potui de ipfo . 

Illius funt : 

I, Panegyricus 8. Carolo Borromzo di&us in Collegio 
Helvetico anno MDCII. a Joannc Baptirta Martinen- 
gha Mc.liol.incnfi . Mediolani , typis Arcbttpifcopalibut , 
tn 4. 

H. Pc Screniflimorum Principum Cofmi II. Medicei Ma- 
gni Ducis Hetruri* IV. , & Mirisc Mag.Ulcn* Au- 
ItriactB ejut Ictliflims Conjugii prima prole fufeepta , 
Jorn n is Bapiifte Martincnghi MedioLuuuiGi Oratio, 
Mediolani , per Bemardinum Lantonum , 1609. in 4. 
Videnda Cinelli Bibliotheca, Pluteo I. 


MLXX 1 I. 


MARTINIANUS, 


M Artinianus, five Maremianus Mcdiolanenfis Ar-, 
chiepifcopus, San&itate & dodtrina celeberri- 
mus Sandlo Marolo fucceflit ; Bafilicam Saqdto Ste- 
phano Protomartyri erexit, cui cognomen 1 i Kotitt, 
Cum autem Neltoriana hxrefis longe t latcque in_ 
Oriente graHarctur, Martinianus impium Dogma acri, 
& vehementi Scripto confutavit, miflb ad Theodofium 
Minorem , Valentinianum III. Auguftos Libro , 
quo in primis hujulinodi haereticorum impietas coar- 
guebatur . Ecclcfiam Mediolanenfem annos ad mi- 
nus tredecim adroinillravit , ex Papcbrochii Exegefi 
ad Tabulam Chronologicam Archiepifcoporum Me- 
diol tnenfium . Eum Saturitate , 8c multis miraculis 
clarui (TL- tollatur fn Martyrologio fuo Galdlnius. De- 
cedit circa annum Redempti Orbis CCCCXXXV. 
IV. Kal. Januarii . Ejus tamen memoria folemni ritu 
colitur IV. Nonas Januarii . Reliqui* Corporis ejus 
jacent in prxditta Balilica fub Ara maxima cum_ 
nonnulli; aliorum SaixTorum Corporibus, qu* Fcde- 
ricus Cardinalis Borromxus folemniter tranllulit , ut 
ex fequenti Infcriptionc , qu® ibidem extac ; 


CORPO- 


Digitized by Google 


MA 


BIBLIOTHECA 


MA 


88 1 


88 * 


CORPORA SS. MARTINIANI AVXANI ET MANSVETJ 
ARCHIEPISCOPORVM 

PROTASn MARTYRIS MARCIANIQVE HEREMITAE 
SVB VETERI HVIVS ECCLESIAE CHORO 
QVONDAM SEPVLTA 

ET PROPTER NOVAM TEMPLI STRVCTVRAM 
INOE AMOTA 

DILIGENTERQVE EX ANTIQVIS MONVMENTIS PICTVRIS 
TRADmONlBVSQVE RECOGNITA 
FEDER1CVS CARD ET MEDIOL. ARCHIEP. 

POST EORVMDEM CELEBERRIMAM TRANSLATIONEM 
IN VII. PROVINCIALI FREQ.VENTISSIMA SYNODO 
A SE CELEBRATAM 
VNA CVM CORPORIBVS 
SS. ARSATII MED. ARCHIEP. MARINI MARTYRIS 
ET LEONIS HEREMITAE 

Q.VAE IN ARCHA OLIM A S. CAROLO CARD. ET MED. ARCH. 
CONDITA FVERVNT 
INCLVSIS 

SVB ALTARI DECENTI VS COLLOCAVIT 
PRIDIE KALEND. 1VNII MDCJX. 


Scripto 

Librum comta Neftori.tnoi, de quo diximus . 

Exiat Ennodii Ticinenfis Epifcopi Je co Epigramma^ 
in luce verba conceptum : 

Meni mivei laflit flptciet mani fle fla columba , 

A fluta Serpent Martmiane vah. 

Lubrica te dubiis dum pefcunt flumina vulgi , 

Inveniunt pavidum na mertare legi. 

Unus erat Mundo , contraria judice narrant , 

Qui ut caperet regnum, vincere non metuit. 

Protinus ad magni perdttHus culmen honor it , 

Exui Calorum Civibus inflatur. 

Pofl gemmat Sanflii conflruxit mundior a det 
Lumine, quas clauflo jufflt habere diem. 

In Ecclcfia ver 6 S. Ambrofii de hoc Archicpifcopo cx- 
t.it in mcnfa marmorea alterum hoc Epigramma. 

Lux Pati ia [Mune decui Pater Ofiut Urbit 
Mundo flente jacent , traditur boc tumulo . 

Hunc Mediolani populus nunc lugeat omnit 
Noverit ut tanto pignus abijfle Viri . 

Communit , placidus , hilaris , joctiudut , boat fi ut . 
Moribus bic Urbem fecerat effle fluam . 

Celfla domus , protinuflqua potens venit arbiter ore , 

Sed meritis mentis viceret ifle genus . 

Privata Comes , atque rei proveflut in altum 
Sacrarum meruit fli umere jura Comet. 

Patritium culmen gradibus corjcendit bonam , 

Crevit & ex tanto Prafluh certui honor . 

Ejttt Vitam fcripfii Qaufridus dc Buflcro ; dc co etiam 
agunt R.pamomiu» Libro VI. Hiilo.iarum Ecclei.x 
dtcdiolaucnhs , Clauditis Robcrtut in Cathalogo Epi- 
fcoporum Modiol.incnJium , Murtyrologium Roma- 
num dic iV. Januarii, B.ironiu* in Notii ad cun 


A 


De eo quoque agunt ASa Ecclelue Mediolanenlis , Ughel- 
hrt in Tom. JV. Italia Sacra in Mediolanenfibui , 
alnquc plurcs . 


M L X X I I I. 


MARTINOLUS PETRUS. 


B 


P Errus Marrinolus Mediolanenfis poft Studia amoe- 
niora ad facra le vertit , atque in cis tantopere 
illuxit, ut animarum curam in Oppido Poliaui nomi- 
ne prope Rhaudum, nono ab Urbe lapide lito, obti- 
nere meruerit . Inter Curas Paftoralcs, quibus fedulo 
operam femper dedit, nunquam Mufas reliquit, ut vi- 
dere clt in lubfcqucnti ejus Opere Elegiaco Carmine 
confcripto in laudem duorum Mcdiol anendum Ar- 
cliicpifcoporum , 


Nempe : 

I. De S tn&o Carolo Carmina . Mediolani , apud Navam , 

16*0. in 4. 

II. Gafparie Vicecomitis commemoratio, Carminibus cele- 

brata, Extat m eodem libro. 

Laudatur a Picincllo in Athcnco AlcdioIanenr1p.1g.46j, 


M L X X I V. 


C 


M A S E R A 


ANTON 


US. 


A Ntonius Mafera a Gallarato, infigni Oppido Me- 
diolanenfis Ducatus , Capuccinis illius Provinciae 
anno MDCLVIII. nomen dedit , quo in Ordine per- 
fectionis femitam impigre arripuit , & ut facilius 
carnis vitaret inftdias, non communi contentus aulle- 
ritate , fexd quaque anni ferii pane dumtaxat , & 
aqua corporis indigentiam recreabat, aqua confuetu- 
dine , neque dum ad totius PrgYiuda: adminiltratio- 
' nem 


Digitized by Google 


»83 MA SCRIPTOR. 

nem eflet promotus , nunquam difceflit . Ipfius Con- A | 
cionum fervor vulgo erat acceptus , fimulque earun- 
dem litteratura , & Rhetorica difpofitio , Sapienrum 
hominum plaufibus excipiebatur . Obiit Vir do&iffi- 
mus Mediolani in Conventu Immaculatx Concept. 
anno MDCCXUI. XXVII. Feb. xtatis fux LXX1V. 
Relig. LV. , omnibus de fe propter eximiam ejus 
do£lrinam , 8c vit* fandlimomam relinquens dcfide- 
rium 

Et praeter alia M SS. in lucem edidit : 

X. Difcorfi Panegirici dei P. Antonio Mafcra da Galtarare, 
Predic.it ore Capuccino . In Kovere , ed m Milan *, 
prefio Carie Gtuftppt Quinto, 16^4 , fetor de idizione . 

IL La Voce dcl Sario fulle vie dclh falutc, ponderata dal g 
P. Antonio Mafcra ec. In Milemo , per Corio A ntetno 
Meleuflo, itfjj. Toto* II. in 4., & iterum 1701. nova 
editio . 

Ita a Suit . 


MEDIOL. MA 88+ 

mius . Picinellus breve titulum dedit Operis cjufdem- 
quod prx manibus ego habui , idcoque ut jacet hic 
profero , nec forma ipfius libri cil , ut notavit Pici- 
nellus in 4. , fed voluminis in fol. juilx molis , ficque 
inlcribitur : ^ 

I. Incipit quodam Repertorium, fcu Interrogatorium, live— 
Confcffionale per Venerabilem Fratrem Matihianx- 
de Mediolano Ordini* Minoium dc Congrcg iiio.ie_. 
B. Patri* Fratris A mada Hyfpani , -compofitum m- 
loco S. Maris Paci* apud MeJi»1anum,ii<iperitnecoii- 
gcllum . Capitula n. XC. Irnpreflhm Mediolani , per jo. 
A> gelum Scizmzeller anno 1J16. die 4. Deceum it , 
i* 

Vidsiuli funt VVadingu* in Cathaloso Script. Ord Mut. 
Iitt. M. p.ig. ijj., dc Picincllui in Athcnxopafi. 4* 1 * 


M L X X V I I. 


MAURUS CYPRIANUS. 


M L X X V. 

de MASSA ANTONIUS. 


] N nomenclaturis familiarum hujus Metropolis nul- 
lam inveni a Mada nuncupatam , idcoqc nifi Au- 
€lor ipfe Mediolanenfem fe infcripfiflet , ut infra , 
minime ego tn hac Colle&iooe illum inferuiflem , quod 
facile de aliis quoque fadlum efle poteft , ut alibi 
monui , duabus de caufis , prima videlicet quod in 
Cathalogis Bibliothecarum patrix Audforum feri nun- 
quam indicantur , idcoquc labor improbus erat , fi 
tot volumina fub oculis omnia habere voluiflem, alte- 
ra vero dificultas efl in expifeandis locis, ubi plures Au- 
Aores nati funt, irfis fikntibus tam in librorum titulis, 

9 uam in EpiftoPs nuncupatoriis, & Prxfattonibus . 
'rxter patriam A udioris noftri,& qubd munera Con- 
fSliarii Car fari i , atque Rei Salinanx adminiilratoris 
gedilTet, ut ipfc fatetur , nil aliud Ledloribus meis 
proferre polium . Opufculum ipfius tam libenter ac- 
ceptum fuit, ut cx Latino in Italicum Sermonem im- 
preflum apparuerit , immo bis t quaterque . 

Sic inferibitur : 

I. Salit An.itomia, in qua Origo, Facultate* , Differenti* , 
8e Scfctrin Sali* fundamentaliter, 8c fumma cum 
diligentu dcfcnbumur: Ab Antonio a M.iffj .Ve- 
dioLuicnli Saeta* Cziaicc M.ijcft.m* Jofcpli 1. Rom. 
Imperatorii AuguAii*. & Conftliario, rccuon Du- 
catu* Silelia Rei Salinarise AdminiAratorc . Impref- 
fit Uretislevia Andr. Frene. Pege. 

Titulas vero verfionit Italicae ejufdem libri fic legitur : 
,, Anotomia dei Sale, in an fi moArano foudamcn- 
„ talmcnte I' origine, lc virtu , Ic diverfita, e l‘uc— 
„ operazioni da Antonio de Mada Milancfc Cavalie- 
„ re dei S. R. Impero, Configliere delJa Camera di 
„ S. M- cefarea, e fuo Aminiftratore dc’ Sali nc]la_ 
,, Silelia. Alia MaeAa di Carlo III. Rfc dcllc Spagnc, 
* Arciduca d* Andria 8cc. i» Ah Uno , nelle StempeL- 
„ fAmbrogio Remelleti , 171». in 8. 

Memoratur in Cinelli Bibliotheca volante, Pluteo if. 


M L X X V I. 


M A T T H I A S. 


I N '"‘athalogo Scriptorum , quos Minores Obfcrvan- 
ics Samflt Francifci nuncupamus , reperitur Mat- 
thias a Mediolano , cui etiam Sui addunt Venerabilis 
titulum, cognomine tamen fatnilix deperdito, lauda- 
turque ut Vir in Theologicis facultatibus perinfignis, 
Btcnon fui Ordinis Conciopacor generalis, atque exi- 
Ttm. U. 


C 


D 


E 


T Rcs rantbm Viri cx Religione, quam Hierony- 
mianam Lombardix vocant , in hac mea Bi- 
bliotheca locum tenent ex folo Picinelli Athenio, 
nam fruitra alios quxftvi , ut majorem eodem Coetui 

f ;Ioriam afferre poflem , parumque de ipforum fami- 
ia , Adlis , atque de Operibus illorum plufquam- 
in fu p radi «flo Athenxo addere mihi licuit . Dc* 
Cypriano Mauro prolixum Elogium Picinellus fupra- 
didlus texuit , ideoque fatis elt ab ipfo difccrc » quod 
Studiis ille fe imbutflet Bononn, ubi publicas Theo- 
logicas thefes habuit . Suorumque magiller effedlus , 
non tam in Scholaflicis , quam in Moralibus , atque 
Canonicis Scientiis illuxit # qua de re animarum cu- 
ram fufccpit Ecclcfix Parochialis S. Barbatiani ejul- 
dem Urbis per quinquenium . Mantu» dcin atqut_ 
Ticini munus San«fti Officii Conlultoris peregre- 
gie fuflinuit , immo Epifcopus ipfc Mantuanus Mat- 
thxus Vitalis Cyprianum nollrum voluit a Secretis , 
& Synodalem Examinatorem . Dcin Condonator exi- 
mius efficitur , ut in pluribus Lombardix , atque Po- 
dc montis Urbibus ad Verbum Dei dilleminanduin vo- 
catus pluries extiterit . Tanta fuit ejus dicendi vis, ut 
prx manibus omnium Doiflorum fui xvi varix P^ic- 
gyres , atque Orationes funebres palfim circumfer- 
rentur antequam in lucem prodirent . Artem quoque 
Poeticam tam Latino , quam Italico Sermone fum- 
moperc adamavit . Tot virtutibus fingularcm pru- 
dentiam adjunxit , ob quam pluribus fux Religionis 
Coenobiis prxfcs inllituitur , inter qux Mantuanum- 
adnumeratur , qua occaftonc amorem , exillimatio- 
nemque Caroli Mantux Ducis , necnon Marix ipfius 
Matris, atque Arciduciflx Auftriacx (Cui fuit k facris 
Confcltionibus ) fibi ita conciliavit , ut in rebus 
magni momenti ab ipfis Principibus adhibitus fue- 
rit ; apud ipfos quoque Legationem Catholici Rc- 
gij per annos fex ftimma cum laude obivit ; 
ti ipfum alii in primoribus dignitatibus conltituti 
fecerint videre e(t apud citatum Picinellum , quo 
Athcnxum Mediolancnfe feribente , Cyprianus no- 
llcr Cathedram Primariam Logicx in Arc liig)'mnano 
Ticinenfi obtinebat . Aliquot Coenobia fux Congre- 

f itionis vel recuperavit , vel auxit , cxtindlum enim 
. Jofephi rurfus adeptus efl , 8t Mantuanum S. Hie- 
ronymi , cui , ut jam diximus prxfuit , quemadmo- 
dum 8c Ticinenfc S. Marini , cujus prxfulatum man- 
dato Clementis X. Summi Pontificis geffit, morum* 
probitate , atque fixioribus fuis locupletavit . Obiit 
Kal. Maji , xtatis fux anno LXI. falutis vero MDC- 
LXXXI. Opera illius , cum nullibi viderim , ulia_ 
profero , qualia Picinellus indicavit , nullo indicato 
anno , ImprclTorc vel loco editionis , reticens etiam- 
ubi MSS. tenentur ; 


R 


Ea 


Digitized by Google 


MA 


MA 


8 86 


885 


BIBLIOTHECA 


Ea funt . 


1 , Orasione funebrt per 1 ’Abbate Berrazzolo dcira tiu. 

Mantova , e dedicata al Duci Carolo II., ton- 
molte Pocfic Itali ane, e Latine dcirAutore . 

U. Epicedio per Ia Scxcriiffima Infanta Margarita diSa- 

voja DuchefTa di Mantova , e Vicc- Regina di 
Portogallo. 

Iit Varie Pndie, Ode cc. in lode dei Duca Carlo II. 

di Mantova , che cbbe gran parte in liberar 
Alcflandria dall'afiedk> de i Francefi. 

IV. Oda nella nafeita dcl Seremffimo Giufeppc Luigi , 
figlivolo di Fcrdinando IIJ. Imperadorc . 

V. Varie Compofizionl per I' Aflonztonc di Lcopoldo 

alia Corona Imperiale. 

Qos typi» parata erant funr tefle Picinello . 

VI. La Vita di Mad.ima Miria Gonzaga DucheflTa di 

Mantova intitolata; |*Eco Panegirifta. 

VII. La Vita di s. Eurtochia, intitolata Ia Stella Polare. 

Vlil. Dizionario Tofcano intitolato ; L'interpretc dcllsi 

lingua Tofcana . 

Laudatur ab Antonio dc Lupi» in Epiflola imprcITa 
fol. 40» in libro , cui titulus : Jmarnta , 

Extant ibi quoque ejufdem duc alia Epillole fol 
80. fic iod. ad Auctorem nollrum , cui Pater 
Francifcus Maria Batt.lca dicavit librum iuferi- 
ptum : La Galtria Spirituale i Vidcndu» iitm- 
ridocllus ut fupra in Athcnso pag. 147. 


M L X X V 1 1 I. 


A 


MAURUS MAURITIUS. 


Q Uod Maura Familia Mediolanenfis fit , docet 
Infcriptio Sepulchralis in Templo S. Fidelis 
hujus Urbis Carolo Mauro appofita . & in Collegio 
nc Archintca relata . Ex eadem fuifle Mauritium, dc 

3 uo agimus , facile credendum crt ; nam i pfc Me- 
iolanenfcm fe profitetur : ita aflerit Donius loco in- 
fra memorando lequenttbus verbis , dum Opus illius 
reffert inferiptum : II Guflo dell' Uomo , dt Mauro 
da Milano „ con ragiom naturali moftra quefto Uo- 
m mo , che l'Uomo fi dovrcbbe conternare d’ogni 
»» cibo , cd ha fparfo in qucfta fua Opera buone 
„ aurorita d’cfempj veri . „ Recipiant nunc Me- 
diolanenfes hunc Scriptorem , Bc Poirtam forfan ab 
aliis nunquam memoratum , quod fciam . 

Habemus igitur : 

I. II Gufto dell’ Uomo. Ex Donii libro inferipto .* M L;i 
„ Ltbrcri.i di G10. Francefco Doni . Vtvtzia , t*r il 
Giolito , 1556. pag 188. 

II. Carmina V. italica , vulgo Sonctti 1 Extant in libro: 
„ Maulolco di varie Poche Latine , ed Iraliune in- 
i, morte di Giuliano Gofclini. MiUno , 1588. 


M L X X I X. 

MAYNERIUS B ARTH OLOMEUS. 


E Xeunte Sarculo XVI. floruit ex Mayneria Fami- j 
lia Mediolanenfi Bartholom*us , qui Jurifpm - 1 
dentiam fummopere adamavit . In ca ur progrefliis 
jn dies ampliores faceret, Guidum Pancirolum Virum 
Clarifs. , cui fumma erat amicitiae ncceflitudine con- 
junftus , non raro per litteras confulcrc lolebat , ut 
fatis indicant infra dicenda . Egre ferimus inierim- 
ob temporis injuriam multa ipfius Scripta periifTe- , 
quemadmodum licet arguere cx his , quae vetuftatis 
voracitatem fortuito effugerunt . Parem cum Scri- 
ptis calamitatem fenfere Scriptoris Atfta , at arqui 
bonique confutant Le&ores laborem noftrum , quo 
frultra ipfa indagavimus . Florebat tamen circa finem 
fcculi XVL 


E 


Haec tantum ad pofteros pervenere . 

I. Lettera di Bartolomeo Maincrio fpiegante i fuoi dubbj 
fopra le parolc della Lcggc Profurandum . Integra-. 
Dificitatio cft cruditiffima , atque digna, qu* in lu- 
cem prodeat. MS. in fol. in Bibliocn. Ambrofunx-, 
fign. S. num. 8. 

Ibi etiam fervatur Rcfponfum Guidi Fandroli , datum 
Patavii die XXIX. Novembris anno MDXCVI. 


M L X X X. 


MAYNERIUS JACOBUS. 


E As inter Familias , quarum prudenti* , indu- 
Itriae , atque vigilanti* , debet Mediolanenfis 
Urbis Populus poli toties repetitum UEnolurbi exci- 
dium Patri* hujus Inclyt* inftaurarionem , non infi- 
mo certe loco habendum eft Mayneria , ex qua anno 
ipfo tnemorand* illius ruin* prodierat Gotofrcdus 
Julbcix Conful . Rcftituta autem Urbe, & in prilli- 
num decorem redadta floruit cx eadem Gente Jaco- 
bus , qui Magi liratum ipfum geflit annis MCLXVIII. 
atque MCL/CXIII. Huic fuerunt co*vi Gotcicinus, 
& Codeghinus Mayncrii , fortafle fratres , q jorum- 
Confulatus Julliti* laudantur ad annos MCXCVI. & 
fequenti . Horum xmultd funt virtutem anno MCC- 
XLVII. Amicus . MCCLXXVII. Gotofrcdus ju- 
nior, demumque lacobus alter anno MCCLXXXIIL 
& ipfi majorum dignitate , atque muneribus potiri . 
Verum dc tot laudabilibus Viris hac familia genitis 
Jacobus fenior nunc commendandus occurrit , cujus 
nunquam nomen interitum fentict propter ea , qu* 
Pirri* prarftirit . Nam quemadmodum legitur in_ 
To.mo II. pag 71. Infignis Colleftionis Diplomatic® 
in pergameno MS. , qu* fervatur in publico Tabu- 
lario ficlyt* Civitatis Vercellarum compilat* S*cuto 
XIV. . 8c cui nomen impofitom eft i Bifloni , anno 
MCLXX. VIII. Auguili , Mediolani in Canonica- 
Sanfti Laurentii palam in Concione Communis Me- 
diolani , per Girardum Cagapiftam , Alberturo de-. 
Caratc, Mcnadragum dc Sorexina, Albertum Caga- 
toficum , Jacobum Mayncrium , Abiaticuin Marccl- 
linum , Confulcs Communis convenerunt, & promi- 
ferunt Caypo Confuli Communis Vercellarum, Medio- 
lan nfes non exaifluros a Vercellcnfibus Pedaticum, 
fcu Tranfitum Ticini ad Portum , vel ad Pontem- , 
vigore concordi* & focictatis inter ambas Civitates, 
init* tempore reftaurationis Mediolani . 

Infuper magni habendus cft ob 

I. Stanna plurima ad Mediolanenfis Reipublice utilitatem 
condita anno MCLXX. 

Agunt de ipfo, non fine debita, laude Guilv.incut >lefi— 
Fhmmalib XIII. cap. 594. Chalcu» Hili Patris lib. 
XII. pag. »4j- Comes Ortiviut Archintus in ColleO. 
Monument- Famil. Mediol., 8c Sitonu» amiciffimus in 
Collc&ancti fui» MSS. Confulum Rcipublic» Medio- 
lanenfi* . 


M L X X X L 

MAYNERIUS PETRUS. 


P Etrus Maynerius Arnoldi filius, quem perperam, 
ut in fequenti dicemus Articulo , Eruditiflimus 
Curtius in Opere fuo dc Claris Medicis Medi lanen- 
fibus pag au cum altero Petro Maynerio confundit^ 
huic pofiremo tribuens litterarios orimi labores. Or- 
dinem Eremitarum , qui S. Augultini dicuntur am- 
plexus cft . Sacr* Theologi* magifterio infignis fuit, 
miraque eloquenda claruit adeo , ut cum Mediola- 
1 num 


Digitized by Google 


887 MA SCRIPTOR. MEDIOL. MA 888 


nam a Gallorum exercitu ar£la obfidione premeretur, 
facundia fui populum ne cederet detinuerit, atque in 
fide firmavent . Anno poli Chriftum narum MCCC- 
XLI. Verbum Dei fummo cum plauto e fugeeftu plu- 
ribus in Urbibus miniitrare ccepit. Floruit Vir ilte , 
ut fcripfit Philippus Vicccomes in fxpe laudato fuo 
libro ae Conventu S. Marci , ufque ad declinatio- 
nem fxculi XIV. ex Pamphilo quoque & Torcllo ; 
quo autem obierit anno ha&enus incertum. 


A 


Opera illius hzc funt . 

I. Predicationc* fcAiv* h6tm per F. Petrum Maynerium- 

de Mediol MS. inibi pergameuo litteris rubro-nigri*. 
Incipit : Qmli ignis 6cc. 

II. PrBdic..tiones Dommic.ilc» cjufdem. MS. in foL Incipit : 

Erunt ligna 6cc. ut fupra. 

Extant in Biblioth. Cceuobii S. Marci Mediol. 

HI. Oratio dicta Populo Aicdiolanenfi, occaf.ouc quafupra. 
Tcfle Ripainontiu. 

I>c co agunt Thom.u de Errera in Alphabeto Auguftin. 
Antonius Poficviiius in Apparatu Sacro, Tomo Ili., 
& Picincllus in Athcjizo p.ig. 461. 


M L X X X 1 1. 


MAYNER1US PETRUS alter. 


P Etrus Maynerius Bonifacii filius. Vir nobiliflimo 
loco Mediolani natus , inter ceteras eruditionis 
dotes , quas perpeti labore fibi comparaverat , Phy 
ficam przcipue coluit , cujus gratia primum nobile^ 
Collegium Medicorum in hac Metropoli florens in- 
gredi promeruit , tum Joannis Galeacii Vicecomitis 
primi Infubrum Ducis Protophyficus ele&us etl . Diii 
Medicin* exercendx operam dedit in Patria , polt 
modum Clericale amplexus Iullitutum ob Scientia 
rum, morumque integritatis prxltantiam an. MCCC- 
LXXXV1U. ab Urbano VI. Summo Pontifice, trani- 
lato ad Vicentinum Epifcopatum Peiro Filargo, po- 
ftea Novarienfi Prxfule, tum Mcdiolanenfi Archiepi- 
fcopo , poilremo autem Summo Pontifice , qui Ale- 
xander V didhis e it, Placentinis Infulis decorari me- 
ruit , comratflseque fibi Ecclefix per Procuratores 
iniit pofleflionem eodem anno die XXI. Maji . Eo 
fedente Academia , omniumque bonarum artium Ly- 
ccum praefati GJcacii Ducis privilegio tertio reftau- 
ratum eft . Prxfuit Placentia? Urbi annos XVI. non 
fine ingenti laude : atque Mediolani ad immortalita- 
tem tranfiit anno MCCCCIV. fucccdente filii liranda 
Caftillionxo , cujus Elogium loco fuo jam dedimus . 
Cadaver ejus conditum dl in Templo S. Marci , non 
autem S. Marix , ut perperam feribit Ughellus loco 
citando , apud Eremitas S. Auguilini nuncupatos 

Scripfit Opus hoc titulo . > 

I. Thcoric-i Corporum Calefiium , five Commentaria,- 
Sphcr*. MS. in fol. pergameuo. Extai in Ambro- 
fiana Biblioth. fign- E. num. 114 
Lniid.it or a Cuniu de Clari* Medici* Mediol., qui hnc 
Opus ignoravit , tSc ut diximus , tribuit ei Opera al- 
tcnu* l’etri M-iyncrii Articulo fuperiori commendato. 
Ughello lotno II. Itali* Sacre in Placentinis, uum. 
7 ‘. , «Sc Situuu amiciflhno in fuis Schedis . 


M L X X X I I I. 
MAYNUS JASON. 


A Ndreotus Maynus Eques & Comes Palatinus 
Cxfareus , necuon Ducalis Confiliarius & Feu- 
datarius , ob crimen Mediolani patratum, k Ducc_* 
Philippo Maria Vicecomite in exilium aftus , Pi lau- 


rum ad Galcacium Malateftam illius Urbis Dominum 
fe contulit , ubi ex ancilla Agnete anno humana* Sa- 
lutis MCCCCXXXV. Jafonem filium fufeepit . Is , 
Parente in Patriam reverfo Mediolanum dedu&us , 
Praeceptoribus in bonis artibus traditus dl erudien- 
dus . Sed velut ex illegitimis nuptiis natus , paulo 
fordidius , quam Arabrofius , Sc alii legitimi fratres , 
educatus elt , 8c ab immiti Paedagogo duriflime ha- 
bitus . Exinde Ticinum ad Jus Civile perdifeendum 
mifliis, primo anno in pcftilcnti chartarum luxu adeo 
mifere deperditus dl , ut omni confumpta fuppelle- 
dlile , etiam jurium Volumina in membranis magno 
pretio deferiota vendere cpgcrctur, ad extremamque 
inopiam dcfludhis vili velle , & tonfo capite^., 
incederet . Verhm a parente opponunt correptus 
ad eam vitas frugem fe reformavit, ut cum squalium 
admiratione a Hieronymo Torto , Jacobo Puteo , & 
Cattonc Sacco Papienfi eruditus , brevi infignis eva- 
ferit. Poltca Bononiam profedus etiam Alexandrum 
Tartagnum Imolcnfem incredibili Audio audivit. Nec 
fimplici legum facultate contentus humanioribus lit- 
teris ufque ad Poeticas compofirioncs fe inflruxit . 
Dignus Cathedri vifus anno MCCCCLXXI. Ticini 
primo Indi turiones interpretatus ,quxdam Chriftophori 
Portii Commentariis addidit , Fhilipumque Decium 
in ea fedtione auditorem habuit ; Exinde alias Juris 
panes ibidem ufque ad annum MCCCCLXXXVI. 
explicuit , quo Patavium magno honorario mille_ 
Ducatorum aureorum , ut cx lcdlis ejus Codicillis , 
vocatus , ibi cum Anronio Orfato vefpertinas lcdtio- 
nes magna nominis fama per triennium profeflus etl , 
St cum fibi falarium augeri podea petiiflet , difcc- 
dens , Joannem Campegium tocccflbrem habuit . 
Inde Pilas majore ftipendio condu&us , cum Bartho- 
lomaso S ocino eafdem , ut quidam ferunt , mane Ju- 
ris Civilis ledfiones explicuit , fed eos xmutos , non 
concurrentes fu i (Te invenio . Primus fuit cx illis Ju- 
rium Interpretibus, qui mille aureorum falarium ob- 
tinuit , ut cum antea ducentis , aut ad fummum_ 
trecentis aureis docerent ; primus etiam yo. 100 . 8c 
amplius aureos pro Rcfponfis accepit , cum prius 
qtiatuor aureolis honorarentur , ut refert Celeberri- 
mus Guidiis Pancirolus. Jam vero clariflimus fa&us, 
a Ludovico Sfortia rurfus Ticinum anno MCCCXCI. 
revocatus ufque ad finem vitx XX amplius annis 
vefpertinas Icirioncs praelegit . E6 ad celebrem ho- 
minis famam tria millia auditorum confluxiffc dicun- 
tur : Inter alios Jo Franc. Ripam , Rochum Cur- 
tium , Claudium Seiflellum , Sc Paulum a Monte- 
Pico , quem poftea concurrentem habuit , inftituit. 
Oris canore , vocifque decore venuftus etiam lefkio- 
nis perinicuitare difeentibus erat gratiflimus, ut clau- 
fo per duas horas Auditorio , qux explicabat , vel 
dictabat magno filemio exciperentur . Sequente ver6 
anno ad Alexand. VI. Pont, declaratum a Ludovico 
Sfortia cum Hermete Sfortia Ducis fratre, Jo. Franc. 
Sevenno , St Franc. Sfortia , Nicolaoque Corrigio 
gratulatum mifliis , luculentam Orationem habuit , 
ac primas tunc temporis inter Oratores panes obti- 
nuit . Polita ad Federicum Imperatorem fimiliter 
delegatur, quo prxfcnte & Maximiliano Romanorum 
Rege, ac pluribus Gcrmanix Principibus, Orationem 
alteram dixit fuper Matrimonio Maximiliani cum_. 
Ludovici Sfortiz Mcdiolancnfium Ducis Nepte, in- 
genti omnium plaufu . Quare auro , argentoque do- 
natus , Sc Equcllri , ac Palatina dignitate honclla- 
tus , Cxfarifquc patricius lafltu , Ixtus in Patriam 
rediit. Anno etiam MCCCCXCV. , quo Ludovicus 
Sfortia Mediolani Dux creatus eft XVII. Kal Maji , 
folendidam Orationem habuit , 8t ejus Senator , ac 
Patricius ircrum cft declaratus . Inter hxc accidit , 
ut quadam lippientium , ac prope coecutientium- 
oc illorum caligine teneretur , quare ultra novennium 
k docendi munere ceflavit . Ciim ver6 Ludovicus 
XII. Gallorum Rex , fubadlis Liguria , 8c Infubri- 
bus , Mediolano potitus eflec , Jafonem per multos 
Proceres , ac Cardinales , ut ad Jus interpre- 

tan- 


S S 9 M A BIBLIOTHECA 

tandum reverteretur , fruftra follicitavit ; Tandem- 
Rex iple multis adhortationibus ad priilinnm munus 


M A 


S90 


fufeipiendum impulit, 8 c cum Ticinum venifTet , eum 
audire voluit . Die di&a , Jafon aurea velle indutus 
Regem ad Gymnafium deduxit . Ubt co ventum- 
eft , Rex eum , velut Praeceptorem , praeire juflit , 
quod eo in loco profitentibus Regiam potclhucm in- 
feriorem elTe diceret . Comitati Ludovicum fuerant 
quinque Cardinales , & centum Proceres , qui cum 
aliis Subfdlia implevere . Jafon Equcflrcm dignita- 
tem ob foctTuam in prxlio virtutem a Principe col- 
latam, adversus aliorum Icntcmiam.ad liberos tranfire 
fuAinuit;dcfcendentem c Cathedra amplexus, Piope- 
ra caltcllo Regia liberalitatc donatum dimifir ; In- 
domcilico vero colloquio ab eodem interrogatus Ja- 
fon , cur nunquam uxorem duxilTet , ut tua, inquit, 
AmplilTime Rex, opera, Julius Pontifex me ad Pur- 
pureum Galerum promovere polTit . Hoc refponfo ani- 
mi quidem fecrctum offendit, fcd nunquam voti com- 
pos factus ei\ . Caffrum vero Pioperam Rex in feu- 
dum Jofoni , dum viveret , cum multis prardiis , & 
proventibus concedit , hoc animo , ut Jura profiteri 
teneretur , nifi valetudine cfTet impeditus . Veriim- 
cum Ludovicus cognomento Maurus ex Germania , 
ingenti conflato exercitu, reverfus, a Ludovico Rege 
profligatus , captufque fuiflet , Dominus a Corcu 
Regi* Domus Vagi der Jafoncin Caftro fpoliavit , 
ctfi poft acquifitum Caffrum femper docuiflet . Jafon 
amicorum opera k Rege literas impetravit , ut libi 
ablata rellituerentur, fed fruffra CL. aureos in hanc 
c ufam inane impendit , cum nec obolum ex Ca- 
ftro unquam perceperit , quam Hiftoriam ipfc ini. 
quodam refponfo , Icu Epiffola Guidonidc Rupeforti 
Galliarura Cancellario roiffa explicat , qui anno 
MD. contigiflc du nntur . Ipfc tamen poftea ufquc_ 
ad annum MDXI. docui/L' repentur . Jafonis nomi- 
nis invidia exagitatus Philippus Decius ipfum ufquc 
ad infanas cavillationes nunquam infeiftari deftittt . 
Aliorum, ut fertur, laboribus Jafon libenter fruebatur, 
fi imulos fuos .udiamus , qui aflerunt Commenta- 
rium in titulum de Asionibus ab Alexandro Imolenfi 
feite elaboratum ftbi adfcripfifle , & in lucem edidil- 
fe ; Hieronymi Torti Papicnfis , qui cum Jacobo Pu- 
teo in Patria vcfpertinas ledliones paulo ante expli- 
cuerat , & aliorum Scriptis locupletari voluiflc ; Bo- 
nonia? quoque dum ibi Bartholomxus Socinus , dein- 
de Carolus Ruinus profiterentur , auditores aluifle_ 
dixerunt , qui eorum deferiptas leftioncs ad fc re- 
ferrent; Ruinum fipe publici- deploravilTc , qui , ut 
ajunt , mutata per indignationem lententia, furreptas 
opiniones confutare confueverat . Vir fuit alioquin- 
laboriofus, & in cumulandis aliorum di&is diligens. 
Nullum prxterea fibi tempus ad expoliandas legio- 
nes , nifi Qpadragefimx , quum jejunabat , fufficere 
divitabat . Alexandrum Tartagnum eft xmulatus , 
lucido vero ordine, ut feribit Pancirolus, perfpicua- 
atic ac folida do&rina Jura interpretatus, plurimum- 
ltudiofis profuifTe vifus ell . Linteo capiti obvoluto, 
etiam meridie occlufis fcncftris ad acccnfum lumen 
elucubrare confueverat , ne Caeli claritate mentem- 
evagari fmeret . Confultoribus oncrofus in hoc lau- 
dem meruir , quod fi caufa cxcidifTcnt , extortanv 
pecuniam fe riffitururum pollicebatur ( rarum in- 
foro exemplum ! ) Nobile Ticini xdificium extruxit j 
cum Turribus in fummis angulis inverfts , quod pa- 
trem fuum nolle mentitum efle diccrct , qut filio in 
prima juventute ad vitia decimanti fxpc per iracun- 
diam oojicicbat , cum Turrim convenis in Cnelum- 
fundamentis fabricaturum . Q.uo diifto , id xdificii 
genus, quod ad declarandam Nobilitatem fiebat, Ja- 
Ionem nunquam favutum fignificabat ; Po rtx vero 
sedium hanc fenuntiam infcripfit : V artuti fortuna l. 
cvn.es , quod antea Cicero & Livius de CI. Sempro- 
nio loquentes, & alii dixerant. Perampla etiam prx- 
dia in Placentino agro comparavit. Gallis Mediolano 
armis Hifpanorum cxpulfis , Jo. Jacobi Trivultii Cal- 
lorum fautoris bona obtinuit , led illis Francifei i. 


virtute rererfis ea amifit . Ferunt eum fenio confe- 
runt delirafTe , & fxpe k Com. Hippolyto ex fratre 
nepote pugnis exfum fuifle . Obiit Ticini anno 
MDXIX. XI. Cal. Aprilis , itatis LXXXIV. Po. 
lydamante filio naturali poft fc reltfto , qui & ipfc-. 
Jurisconfultus Genua? Pra?tor fuit , & Ambrofo fra- 
tre , ex quo Thomas natus eft . Oravit in ejus Fu- 
nere Marcus Antonius Natta J. C. Aftenfis . Tefta- 
mentum condidit die III. Decembris anno MDXV1II. 
quod fervat in fuo Mufxo Clanflimus Advocatus Si- 
tonus dc Scotia . Scpulrus eft in Suburbano D. Ja- 
cobi, ( non D. Pauli , ut perperam Jovius , ac alii ) 
Templo FF. Min. RefForm. S. Francifci , cum hac 
Inferi ptione ; 


IASON MAYNVS IVRISCONSVLT VS 
EQ.VES ET COMES 
QVISQ.VIS ILLE FVERIT 
HIC REQVIESCIT. 

Sed & aliud non inelegans in hic verba extat Epita- 

f ihium a Dardano Parmenfi editum, ut referri Paulus 
ovius in Elogiis do&orum Virorum. 

Qttis jacet hoc bofpes tumulo t quis ? fummut Jafon 
Ille nt Phryx e te vellere dives ovis l 
Clarior hic illo longe eft , quis nam oro Maymu 
Excellens Juris gloria C* far ei , 

Non fuit hoc Juris quifquam eonfultior alter , 

Qui extinllum poffet reddere Jus mtlius , 

Sed tamen hoc fummi vetuit mens Dia Parentis , 

C et far ibus cupiens ufque favere fuis . 

Te audiit 9 0 nimium felix , qui Jura legentem 9 
Damnantemque acri plurima judicio . 

Neo tamen infelix tua qui monumenta revolvit , 

Et memori condit lelta , fovttque finu . 

Et quamquam obloqueris plebs invida folui Jafon , 
Hic legum nodos difficiles folvit ; 

Amborum fic fama omnem vulgata per Orbem 9 
Ille nitens belli laude , fcd ifle toga . 


Etiam hos verfus fcripfit Marcus Litta in libro de- 
Urbe Mediolani in laudem Jafonis noffri . 


Quis Maynum ignoret ? quo non pervenit Jafon ? 

7 beffaltis haud tantum cognitus ille fuit . 

Sub ejus Effigie , quam dedit Ifaacus Bulartus in- 
Opere , cui titulus : „ Accadcmic de Sciences & 
„ des Arts , hoc Carmen legitur : 

SanShrum intereant nwnerofa volumina Legum , 

Hic per quem fubito reflituantur , erit . , 

Tandem pro coronide hujus viti damus Andre* Al- 
ciati judicium dc Mayno noftro , quod legitur apud 
Janum Vincentium Gravinam in libro deOrtu&Pro- 
greffu Juris Civilis , editionis Lipfienfis anno 171 7, 
pag. 123 . his Carminibus : 

In 


/ * Digitized by Google 


891 MA SCRIPTOR. 


In jure primas comparatus ceteris 
Partes habebit Bartolus , 
Decifiorus ob frequentes , odio 
i Baldum forenfis fuflmct . 

Non ntgligenda maximi efl tyronibus 
Cafirenfis explanatio . 
Opinionum tutius Symplegados 
Superabis Alexandro Duce . 
Ordinis Jafon , atque lucis nomine 
Videndus efl properantibus . 

His fi quis alios addidit interpretes , 
Onerat quam honorat magis . 


A 


B 


Opera illius perdiligenter collegimus , ut fe- 
quitur : 


In primam Sc fecundam Digefli novi partem Com- 
mentaria cum Summariis . Lugd. ijj6 . tu fol. 

In primam fic fecundam Codicis pariem Commen- 
taria cum Additionibus fle Summariis . Ibid. 

In primam fic fecundam Infortiati partem Com- 
mentaria . Ibid. 

In primam & fecundam Djscfti reteris partem- 
Commentaria Ibid His Commentariis adjun- 
ftum eft Repenorium , feu Index A!.'h..bcti- 
cus in Commentaria Jafonis Mayni . Ibid. Huc 
denufl imprefla funt pluribus Voluminibus di- 
ftributa , cum doctorum adnotatiombus , prae- 
fert im Joinnis Franrifci Purpurati . Venetus , 

ij<S8. n fol, 

LcQur.i fu per titulo de Asionibus in fnflitutiones 
Juftini.ini , emendata per Antonium Angelum 
Care.iflbn.tm Sardum. Item termini A&ionum 


I. 

II. 

III. 

IV. 


VIL 

vm. 

ix. 

X 


XII. 

XUL 


per Toonnem Crifpum Montanum. Lugd. 1556. 
tu fol., Ac cum notis Benedicti de Vadis , An- 
tonii Carcafibnu, Jo Crifpii, Adamant ii , »io- 
nyliii Placentini J. C , fle Ludo vici Gomcfii . 
Venetus, fine Typ orrapbo, 158 umfol., & Fran- 
eofurti , 1609. m fol. 

Confdioruin, fve Rcfponforum Volumina IV. cum 
luculentiilimii Additionibus fle noti* Franofci 
Bccii, fic Hieronymi Zanchn . Venetus, iy8i.| 
nr fol. It. Fr.rncofurtt , i6op. «1 fol. , & ibidem, 
aCud Ettlhtrum, 1611. tn fol. 

Confilia Feutidu. F.xtant in Opere, cui titulus: 
Omnium Clarifs. Viror. Confilia Fcudalia— . 
Lugduni , 1553. rn fol. 

Confilia II. Fxiant inter illa Albcrti Bruni AAcn- 
fis. Ventu it , 1648. in fol. 

Confilia duo Criminalia . bxtant inter Confilia Jo. 
Bapt. Zilctti T. II. pagg. 64. fle 67. 

Repetito in L. Quominus . De Fluminibus. Lugduni, 
if jj. in fol. Item inter Repetitiones Jutis Ci- 
vilis. 

Apophtcgmata feu Cngularia Juris. Lugduni , 1JJ9. 
in 8. , fle cum Additionibus, ibid. 1JJ4. te fol. 
Piima autem Editio extitit Papia, anno 1489. 
cui prcfixi eft Aufltoris Epiftola ad lacobum- 
Ghilinum Ducalem Secretarium valde ibi lau- 
datum, 8c Jafon hanc Repetitionem vocat pri- 
mitias agelli fui. Extat ibi quoque Epigramma 
Petri Officdi Cremoncnfis in laudem Jafonis . 

Opera vero juridica Jafonis noftri in uuum corpus 
collc&a , edita fuerunt elugufta Taurinorum- , 
apud BeviU .quam , 1176. 7 om IX. in fol. , fcd 
sion omnia ut hic annotavimus , fle conferen- 
tibus facile patebit , ac inter alia etiam Opus 
quod (equitur , ibi dedi: 

Additiones ad Chnlluphorum Portium in Inditu- 
tionibut. Venenis, apud Francifcum de Portona- 
riit, tjdi. tnfoi. 

Oratio ad Alexandrum VI. Pont. Max. Epiftola fic in- 
cipit : ad I lluftrifljmum.flc Sapicntiflimum Princi- 
pem I.udovicum Sfortiam Vicecomitem Barii 
Ducem , Jafon de Mayno J. C 8c Ducalis Se- 
nator . Data ex Academia Ticinenfi XI/. Ka- 
lendas Januarii, anno falutis Dominice MCD- 
„ XCIil. In fine . „ Afila Roma Idibus Dc- 
„ cembris anno MCDXCII. in Confiftorio Publi- 
„ co. Subfequuntur duo Epigrammata in laudem 
Auftoris , alterum Alexandri Rouvinugi* , al- 
terum Nicolai Scyllatii Siculi. Edita eu etiam 
inter Orationes c Laxorum Virorum ab Acadc- 

Tom. IL 


MEDIOL. M A 891 

mia Veneta promulgatas. Venetus, ijjj*. in 4. 
& Parifiit , 1J77. in 11. 

XIV. Oratio habita in funere Excel Icntiffimi Jurifcouful- 

ti Hieronymi Torti,tcncniis primam Cathedram 
in felici Gymnafio Ticinenli,pcr me Jafoncm- 
de May. 10 Mediolanenfem Juris Uiriufque— 
Dolorem , ad Illuftrifs. Principem Ludovicum 
Sfortiam Vicecomitem Bjrii Ducem fice. In-’ 
fine ficlcgtur: „ Habita Papie in Eeclciia FF. 
„ Miuorum per me Jafoncm de Mayno, tertio 
„ Idus Augufti anno MCDLXXX 1 V. ime Typo- 
graphi nomine, in 4. 

XV. Oratio exhortatoria , habita pro felici initioGymna- 

fii Ticinenfi* , per Clariis. J. U. D. Dominum 

i afonem dc Mayno die IV. Novembris MCD- 
XXV 1 I 1 . Hiec MS habetur in Codice ligna- 
to O. n. J7. in 4. Biblioth. Ambrof. cftquc-. 
pagg. 10., fle cum aliis duabus fupradi&s Ora- 
tionibus Auctoris noftri imprefiis uno Voli.- 
minc , quod Lazirut Auguftmus Cotta dono 
dedit memorate Bibliothcce. 

XVI. Oratio fi ve Epithalamium in Nuptiis Maximiliani 
Romanorum Regis, fle -Blance Maris Viccco- 
mitis : aft.i Hifpruch , feu Ocni ponte Vl. Id. 
Martii, anno MCDXC 1 V.ibique edita in 4. Extat 
etiam inter Scriptores Gcrm.uiicos Frcheri 
Tom. II. pag. m. Et MS. in Regia Parifienll 
Bibliotheca Cod. n. ita Montlauconius in 
Bibi. MSS. Tom. U pag. 7<Stf. 

XVII. Oratio , feu potius Epiftola , J .nuenfium nomine , ad 
Barchiuonenlci , quod julla Arma , unquam- 
lacelllti, contra Regem Aragonum lUfcepenmt . 
Data Janus, anno AK.DCXXXVII. die XXII. 
Augufti. ImprcfT.' verd Cremona, per Bemardi- 
num de Mijbetit d * Papia , anno 14^1. die 18. 7 «»ri . 
XVIII. Refpoufio fatta Oratoribus Gcnuenfibus nomine^ 
Ducis Mediolani , in deditione eorum Urbis 
anno MCDXi.V. fine loco fic Typographo, in 4. 
Extat in Biblioth S. Victoris hujus Urbis. 
Zeter Opufcula Hier. Moroui, MSS. apud M irch. 
de Sylra extanc Epittole HI. ad Jafoncm May- 
num J. C. preftantillimum Tom. IL pag. 14. 
>9. 8c jo. 

In Libro, cui titulus : Bonificii Simoneta Abb. 
Cillere. Perfccuiionum Chriftianarum Hiftoria, 
Poutificumque Commentarii , impreflo Medio- 
lani 1491. Extat Epiftola lib. II. num. f. q..a_ 
Jafoni Mayno Jurrconfulio eximio rcfpondct: 
qualia fim (ub unoquoque climate ingenia homi- 
num , fic fub qua cceli regione homines naf- 
cantur fo leniores. 

Hieronymus Perbonus in Epiftola XI. lib. II. ad 
Gaiparem May.ium armorum Capiranemn ,flc 
Ducalem locum- tenentem , ii.s ve. bis Jafoncm 
commendat: „ Patruus tuus tlarilJin.u» Jafon, 
,, qui divinis legum monumenti* editis patriam— 
„ per omnes mundi rcgioi.ct reddidit au&un fle 
„ majorem. 

Jalonemcommcndanr, praeter citatos A uclores, Ja- 
cobus Philippus Bcrgomas in Supplemento 
Chronicotum lib. VI. Trithemiu* in libro dc_* 
Sctiptmibus Errlefi ifticis , Gcfncrus in Biblic- 
thcca Univerfali, Guidus Pancirolui dc Claris 
la-gum Interpretibus p.ig. mihi »»t. Fichardus 
in Vitis Jurifconfultorum apud Pancirolura- 
pag. 4»fi. , Marcus Mantua in Epitome apud 
eundem p.ig. v 8 - Bayle in Lcxico Critico , 
Thomas Diplovararius, qui Vitam Jafonis evul- 
gavit : Jafon Landus ipfum quoque Epigram- 
mate laudavit: a Picincllo reluo in Athciixo 
pag. 150., atque I Cl. Sitono, cui debemus fe- 
riem ( hronotogicam Mayna Gentit ab Am- 
brofio florente anno MCCCLX. ad Jafoncm ju- 
niorem , de quo mox dicemus . 


M L X X X I V. 
MAYNUS JASON alter. 


J Am diximus in Jafone celeberrimo J. C. feniort- 
antiquam originem ipfum traxifle ab Ambrofio 
Mayno, qui in vivis erat Siculo XI V. ineunte ; a 
leric vero Chronologica Map* gentis» ab humaniiC- 
mo Sitono nobig exhibita, ut innuimus, plura cogno- 
vimus ad ipfam illullrandam aptifliina ufque ad an- 
num MDLX1X. Jafon vero Junior, de quo mine agi- 
mus, parentes habuit Polydamantem fupradidri JaJo- 
nis lenioris filium , qui inter J. C. C. Mcdtolancnfc* 
S ou- 


Digitized by Google 


»93 MA BIBLIOT 

numerabatur anno MDL. , immo Patri* Prxturam_ A 
ipfe exercuit anno fequenti , & Aloyfiam de Medicis 
Conjuges . Noder vero laudatur a Moriggia in libro 
de Nobilitate Mediolancnfi , ut Poeta , & Philofo- 
phus magni nominis, qui vertigia cjufdem Avi fui fccu- 
tus , legum fcientix lcdulam navavit operam , fcd 
cum imbecillo effet corpore , ab eo (ludio defiftcrc- 
coa<fhis eft . Inter Academicos Affidatos fub nomine 
il Bramofo totus ad Mulas fc convertit. Multa com- 
pofuit Carmina, qux apud Eruditos fui zvi fummope- 
re in pretio tunc fuere . Ego vero pro illis tantiuiu 
Italicis , qu* vidi in colle&ione Dulcii , minime in- 
hac Bibliotheca locum ei daturus fuiflem , fed meri- 
c6 id agere inditui pro alio ipfius Poemate Latino 
infra rccenfcndo , interimque alia expeftanda funt 
de hoc laudato Viro a foeliciori pod me Colleftore. B 


H E C A MA 894 

ORATORIO SACELLOQVE ADIACENTE 
ABSOLVTIS 
HAS ETIAM AEDES 

SACERDOTIBVS PER TEMPORA CELEBRAT VRIS 
FAVSTINVS ABBAS MAZENTA 
EXTRVXIT ANNO M. D. C. L. 
3 INGVLA VLTRONEO SVMPTV 
VT PER SACRIFICIA AC SACRA AEDIFICIA. 
DEO ET DIVO FAVENUBVS 
SIBI SVISQ.VE COELICVM 
PARARET DOMIC 1 L 1 VM. 


Profero igitur de Jafone Juniore : 


I. Carmina duo Italica vulgo SWm'; extant in libro, cui 

titulus: „ Stanze Raccoltc dii Dolce.pag. 18. 

II. Poema de Legum Initiis apud Veteres. MS. in 4 figo. 

A n. nox. in Colbertina, ex Cathalogo cjufdem Bi- 
blioth. pag. 109. 

Agunt de ipfo Lucas Concilii in Imprcfiis Academi* 
ASuLuorum, Ciefcentius in II. Parte Ampli teitri , 
MS. in Bbl Vicecomitum . Sitonus in Theatro Ge- 
neilogico Famil. Mediol* pag. 179. MS. in fol. apud 
eundem Auctorem. 


M L X X X V. 

MAZENTA FAUSTINUS. 


G Uidus Antonius Mazenta J.C. C. Mediolancnfis , 
& ex LX. Patri* Decurionibus , nec non He - 1 
lena Raynolda Parentes nobilidimi fuerunt F au di ni 
nodri , qui Juris utriufquc Laurea infignitus , Jus 
Canonicum in Idibus ArchiepifcopaliDus publice 
docuit . Mox creatur Protonorarius Apodolicus , & 
Abbas S. Mari* in Oppido Mazenta . Hinc Canoni- 
cus Ordinarius Metropolitan* anno MDCXIX. Prxfe 
dius Difciplin* Fccldiadicx , Collegit Helvetici , 8c 
Fabric* Sanfti Fidelis , Protegor Carthufix Cari- 
niani . Sacella S. Mari* Mazenta? , & aliud in Tcm- 

E lo San&imonialium S. Pauli Mediolani redauravit 
1 quorum primo leguntur fcquentes du* Infcriptio- 
nes . 


D 


Pedis tempore cum maximo Xenodochio Prxfcdhis 
c/Tct, pluri miim ad pedifera labe tatfios Juvandos la- 
boravit. E vivis cxccflir anno redempti Orbis MDC- 
LVIII. Scientias folidiores, 6c Poeticas quoque colcrt 
voluit , ut ex fcqucntibus patebit . 


Habemus igitur de ipfo : 


I. Carmina , qu* extant inter Pnemara Variorum pr* 

Lauiea Patn* Antonii Jacobt Marchefii , A Hieronymo 
Villa collecti, fle alibi citata. 

II. Epigrammata Latina , atqoe Poemata Italica , vulgo 

Sonitti , in Collectione variorum Poematum in Lau- 
rea Ludovici Melni , in 4. P«fw , lj>7- 
ili. Alia tam Latina , quain Italica in libro cui titulus: 
Varj Componi menti fatti nel Dotmramento dei Sig. 
Ludovico Mazeura (ejus fratris). * « 5 1 1 in 8. 

IV. Carmen de imeritu Concini , populari furore in Gallix— 
difeerpti . Extar in Biblioth. Mon chorum S. Ambro- 
fii hujus Urbis, in JVlS. Jacobi Valerii, Cod. lign. A. 
num. 115. 

Laudatur in lib. cui Titulus : Virtutis Templum fle 
Honoris, Serino Panegyricus ab Antonio Rampono 
Mcdioljncnfi habitus, in renunciatione Guidi Mazcn- 
to. Principis Academi* Infocatorum. 

Exeant ad cum Carmina Latina Auguftini Tcrzagi im 
fuo libro, cui titulus: Poclis. 

Ejus quoque mentio occuirit in libro inferipto : Let- 
Kta d’un Sacerdore della Compagnia di Gesil , nar- 
rante alcune Virtii , e fame Opcrazioni dei Sig. Lx- 
dovico Mazenta. 

Vidende etiain funt Scheda Si toni an*. 


M L X X X V I. 

MAZENTA GUIDOTTUS. 


ORATORIVM HOC DIVO BLASIO 
FAVSTINVS MAZENTA ABBAS S. MARIAE 
RESTA VRATIONE COMPLETA 
REAED 1 FICAVIT 

PRO PERPETVA MISSAE CELEBRATIONE 
DOTAVJT 

DEIN VNDEQVAQyE EGREGIE ORNATVAJ E 
PRO SACRIS INDVMENTIS 
ADDITO SACELLO 

AD DEI AC DIVI HONOREM ET GLORIAM 
ABSOLVIT. 


H ippocratis atque Galeni dogmata fecuti funt 
plures e Mazent<»rum nobili !Tina gente, Joan- 
nes videlicet , Guidotti plures , 8c Simon , quorutm 
in fzpe laudaro libro Bartholomxi Curtii de claris 
Medicis Mcdiolancnfibus honorifica occurrit memo- 
ria . Agendum nunc eft dc Guidorto , quem Pici- 
ncllus tertium vocat, nam dc Guidorto fecundo me- 
minit prxfatus Curtius ad annum MCCCXC. citato 
etiam Sylvatico , qui eum clarilTunum Philofophum 
appellat , tamerfi nullum cjufdem Opus proferat . 
Avus hic fuit Guidotti Junioris , cujus nunc laudes 
promimus, & Pater Simonis , Do&oris Phyfici Col- 
legiati f qui hujus Urbis Decurio , Ticinenfis Aca- 
demi* Rc&or , tum Philippi Mari* Vicecomitis , 
Mediolani Ducis Tertii Protophyficus , atque in- 
cjufdem Secretiori Confilio Senator extitit . Scriptor 
igitur nofter cx eodem Simone , atque Catharina de 
Medicis genirus , Phyficorum xtatis fu* facili prin- 
ccps , circa annum MCCCCLXXX. tantum tenue 
ob eruditionem Philofophicam , Medicam , ac Pon- 
ticam apud Ludovicum Mariam Sforriam tunc Infu- 
bri* imperitantem confecutus cft , ut Aulicus Ar- 


Digitized by Google 


«95 MA SCRIPTOR. 

chiater renunciatus , in confllium Principis aflumere- A 
cur . Ejus laudes attigit Hieronymus Montius in_ 
Oratione habita an. MDXL. pro cooptatione Ludo- 
srici de Mazcntis in celeberrimum Jurisperitorum- 
Mcdiolancnfium Collegium , edita poftea Lugduni 
1J47. apud Stbaflt&num Gryphium , his verbis ; 

,* Recens eft Guidotti avi tui memoria , atque- 
„ ade£> in animis hominum etiam viget * ut plcnquc 
„ non decrepita xtate Viri conllantiflime affirment , 

,, neminem iua xtate Medicorum fui fle, qui illi com- 
, f parandus eflet : referunt tantam ejus Viri cclcbri- 
„ tatem in Italia viguifle , ut Ixpe a diverfis eodem 
„ tempore Principibus accerfitus eflet. Una erat illi 
„ fedes Mediolanum * & tamen tam clari nominis 
,, fama remotiflimas etiam gentes pervalcrat . Quo- 
r , ties ille primarios Viros ingravelcentc morbo ani- g 
„ mara exhalantes ad incolumitatem revocavit! Qjio- 
„ ties alios Medicorum incurii ad extremam poni- 
„ ciem dedudlos , intellegi melius aegritudinis cau- 
,, s 3 , a morte rctrixit ! „ Plurima aha in Guidotti 
laudem lijbdit difertiffimus Orator , fed longum ni- 
mis eflet hic omnia tranferibere . Sylvaticus etiam- 
in Libro Colleg. Mediolan. Medie, cap. 17. pag. jo. 
ait : „ Guidottus Simonis filius , Ludovici Siortix 
„ Ducis Mediolani , Medicus fuit & Conftliarius , 
,« 4 Tiriptis in Philofophia clarus . 


Habentur igitur do&rinx Guidotti noftri hxc 
monumenta . 


I. Opera Philofophica a prefaro Sylvatk» memorata. 

II. Carmina Italica , vulgo &m*tn , imer MSS. Verfu* 

G.ifp.tris Viceeo uiti* , dc quo dicemus loco fuo. 

Ei Piu» Bononienli; anno AID. Nonium Alarcellinum 
dicavit , ui ic.Uiur Cl. Jofcphu» Antonius S.ixius in- 
Hift. fua Typogr.iphica Mcdiolancnfi . 

Nomen vero ipfius memoratur in Sepulehrati Elogio 
Genitoris fui Simonis , quod in Ducali Buiilica Sun- 
ii* Alarie Scalcnlis Mediolani adhuc vifitur. 


c 


D. O. M, 

SIMONI MAZENTAE 

ARTIVM ET MEDICINAE DOCTORI CLARISSIMO 
GVIDOTTVS PHYSICVS 
PATRI B. AI. POSTERISQVE ET SIBI V. P. 

ANNO MCCCCLXXIV. XIL APRILIS. 

Laudatur Guidottus aPtarino Plato in Epidolis impref- 
fis anno 145/6. Morigia Hili. Amiq. Alediol. lib. IV. 
cap. is t dc vohil. Mediol. lib. IU. cap 11. Sylva- 
tico jam citato in Colleg. Phyfic. Mediol. cap. 17. 
Antonio R impono in Elog Faiml. Aiazcut* pag. 10. 
Sitono in Chron. Colice. J. PP. art. 450. pag. 109., 
fic in AiSS. C luon Colleg. Phyfic. , aique Theatro 
Gcnealog FamiL Nobilium McdiaJ. pag. 189. Maz- 
zuchello in Schedis : Picmello in Athenio pag. J7J 
aliifque pluribus. 


M L X X X V II. 


MAZENTA GUIDUS. 


E X Ludovica J. C. Coli atque Mediolani Senato- 
re , de quo parum infra nobis erit fermo , nec 
non cx Catharina Bottigclla jugalibus clarifs. natus 
eft Guidus Mazenta , qui 8c ipie inter LX. Patrix 
Decuriones numerabatur» imo Juridicas ficultates 
prolequendo , ingreflus cft Coli. Juris PP. anno 
Chrifti MDLXXXVI. Deinde Prxturam Urbis Me- 
diolani obivit anno MDCV. , poftquam inter Re- 
gios Vicarios Generales jam adicriptus fuiflet . 
Vir fuit non tantiim litteris fummopere prxdi- 
tus , fed & pietate , liberalitateque infignis. . Me- 
rito igitur fcquentibus verbis laudatur a Petro j 
Paulo Bofca in libro V. de Origine & lUtu. Biblio- 
theex Ambroflanx : „ Jam vero ineunto hoc fxculo 


MEDIOL. M A 89« 

n Vir Patritius , & clarifliroo loco ortus Vidus Ma- 
„ zenta , cum Fridericus ( nempe Card. Borro- 
„ mxus ) vix de condenda Bibliotheca cogitaflet , 
w donaverat Borromxum autographo Leonardi Vin- 
„ cii , in quo de lumine , 8t umbra difputat , ac 
,, perennis tantx munificentia memoria Viget , cum 
», titulo nominis ipfius Vidi , quem liber prxfert 
„ m fronte . Fuerat autem Viaus Vir ftudioflfll- 
„ mus bonarum artium , humaniorum prxeipue t 
„ atque ornaverat ipfe triumphales arcus carmi- 
». ne , ac plurima epigraphe , ciim Margarit*- 
„ ad Hifpani Regis nuptias Mediolano tranfiret , „ 
Porro non tantiim cx Libro infra recenlendo pro re- 
ceptione Margaritx Auftriacx % fed cx aliis lucubra- 
tionibus ejufdcm t quas nos primhm proferimus , fa- 
tis elucet eruditio Guiai noftri, 8c quod plus eft Hy- 
draulicam quoque cognovit, exercuitque . Obiit Ve- 
netiis die XI. Februarii anno Chriftianx Redemptio- 
nis MDCXItl. In Templo Sanctimonialium Divi 
Pauli Mediol. Tumulum fibi vivens cum hoc titulo 
pofuic : 


GVIDVS MAZENTA 
IVR 1 SCONSVLTVS COLLEGIATVS 
EX SEXAG 1 NTA DECVRIONIBVS 
ET REGIVS VICARIVS 
ATQ.VE VRBIS PRAEFECTVS 
SIBI POSTERI SQVE SVIS 
H, M. P. C. 

Juvat hic ad perennem Scriptoris noftri gloriam par- 
tem Tcftamcnti , quod anno MDCXIL die XXIV. 
Novembris conjiidit , referre ; nam inter alia pieta- 
tis lux monumenta jufltt ab hxrcdibus fuis Fabricx 
Metropolitan* Ecclefix hujus Urbis Scuu CCCCC. 
femel tantiim periolvi , quibus certum aliquod lati- 
fundium coemeretur. Hujus frultus peritiffimo Scul- 
prorum ipfl Alcificio infervientium pendi mandavit % 
qui Protogl^tes nuncupatur , atque a primaria Ec- 
clefiallica Dignitate Capituli ejufdcm Fabricx, necnon 
ii primario item Collegiato; Jurjsconfulta in Ccetum- 
NobUium Fabricx ipfius Curatorum ad Icito , & h 
Reftorc memorati Capituli eligatur . Sancivit Pro- 
toglyptcn bunc certum adolclcentium numerum , qui 
memoratis Viris benevifus fuerit , delineandi artem- 
docerc . Id fi ab ipfo negleClum , vel perperam- 
aclum fuerit , licere Capitulo hominem loco move- 
re , 8c lUtuta mercede privatum reounciare . 

De hoc Viro Lc&oribus noftris proferimus qux 
fcquuntur , fcilicet : 

I. Apparato fano dalla, Citta di Milano per ricevere Ia— 

SerenifTima Regina Donna Margarita d*Aullria, fpo- 
fnta a Filippo ill Rc dellc Spagrvc cc. M ilmo, prtjja 
Pacifico Ponzio, IJM. in 4. 

II. Epnt"Ja Latina ad Margaritam AuSriacatn Hifpa iia- 

rmn llcgiium de ejui adventu Mediolanum , offert 
ei Emblcmmata 6tc. Meminit dc Ludovico Senatore, 
fic Prxfide Patre fuo , fic petit fuffici in locum Hora- 
tii Archinti Q.izflorii Reddituum Extraordinariorum . 
Dita Alediolam X. Kal. Novembri» MDLXXXVIIf. 
Eat.ir penes amicidimum Canonicum Jo. Andream- 
Ircum. AIS. 

IU. Carmina aliquot Italica extant in lihro , cui titulu* : 

Lc Muftf Tofcane di divcrfi nobiliflimi ingegm di 
Ger.irdo Borgogni . Bergomo , per Camin V mtura — , 

IV. Difcotfo in tomo al far navigabile il fiumt Adda . Afi- 

lano , M99. fine ImprtJTorn nomine , in 4» 

V* Epiilol* pfuics Latinae ad Cicextjum % cum Refjjonfioni- 
bu» iiliu* Exiant in MS. Ciccreji dat* anno MD- 
LXXX. apud Fratie* Marchjone* Vicecomite», ut 
alibi diximus. 

Cum renuntiatus fuit Princegs Academi» Infocatorum, 
edidit Pancgyrim Amoniua Ramponu» , de quo fuo 


Digitized by GooqIc 


897 M A 

Annibatis Gu.if. Ili ad eundem Epiftola Italic® du«: 
Enant inter Epiltohi Guafcbi. Mediolani, apud Pos- 
tium & P i taleam , idei. 

AJ eum Carmen vulgari Mediohnenfium dialecto com- 
politum legitur inter Jo. Pauli Lomatii Carmina in- 
fcript.i : Ralifeb . 

Videndi iniit de ipfo Francifcut Bernardumt Porrus in 
F-tfuculo Rerum Criminalium pag. 41 . Sitonus in- 
Tbe.itro Nob«l. pag. 1 66. Art. 63 1 . , OC Picincllui in 
A< «eu aco pag. J7J. 


MLXXXVIIL 


MA 898 

A Senatui fcdulam navavit operam, ut exundantes Rhe- 
ni aqux coercerentur , litefque cura Fcrraricnfibus , 
ipfo Judice utringue condituto , componerentur . 
Hoc Elogium fcnpfit pro more (aculi Antonius 
Raraponus , quod integrum damus , ut fecit Cl. Si- 
tonus An. 70J. 

Securitatis animi ex Porphyrite 
Habes Patria 

Gratiarum parentem , Mufarum amorem , 


BIBLIOTHECA 


MAZENTA JO ANNES AMBROSIUS. 


B 


Heroum Ambrofiam 
*fo annem Ambrojium Mapentam 
Sui prrfidium nominis , ac dulce decus . 


Hic virtute opulentus , honore dives 


J Oannes Ambrofius Mazenta Mediolancnfis Ludo* 
vici Senatoris , & Catharinx Buttigcllx jugalium 
filius , Guidi jam laudati frater , generis fnlen- 
dorc clarus , & ingenio prxdanti (limus, adolefccns 
politiores litteras didicit , dcin Philofophicis , Ma- 
thematicis , & Legalibus difciplinis laudabilem ope- 
ram dedit . Jam Ordinis Hierofolymitani Eques , 8c 
Mediolanenfi Nobilium J. C Collegio adferiptus, in- 
ter Clericos Regulares D. Pauli lingulari humilitate, 
annos natus XXVI. , voluit reccnfcri MDXC. Se- 
quenti vero profeflus ed fub Carolo a Bafilica Petri 
tunc Generali Prxpofito. Theologi x dudia apprime 
coluit , optimafque artes , 8c fcicntias , Hiiloriam- C 
prxeipue , 8c Architedhiram , in qua adeo eminuit 
ut rcccntioribus , 8c antiquidimis peritioribus annu- 
merandus videatur . Id (edantur Infignia Templa^ 
Bononia: , Neapoli. Lauds , alibiquc erc&a. Sum- 
mis Pontificibus Clementi VIII. , Paulo V., Gregorio 
XV , ac Urbano VIII. charus fuit , pluribulquc— 
Cardinalibus atque Principibus , Ferdinando prxfer- 
tim I. 8c Cofmo 1. Magnis A£truriae Ducibus accep- 
tiffirnus , & ab eis in maximis negotiis adhibitt^ . 

Pro Sereniflfimo Infante Cardinali Hilpano , dum- 
Vices Regis Fratris in Mediolanenfi Ducatu gere- 
ret , ad Serenifiimam Infantem Margaritam Sabati- 
di* Ducem Legatione fun&us cd. Ei propria patria 
Mediolanum , nifi jam gravefccntc xtate prarpeditus 
edet , ad Regem Hifpaniarum negotia maximi mo- d 
menti demarula det . Juflu Urbani VIII. ad Midio- 
nem Siculam profcdlus ed . Magidratus omnes Or- 
dinis fui , Prxpofiti fcilicet Localis , Provincialis , 

& Generalis , iicmque Generalis Vicarii , Vifirato- 
ris , & A didentis fumma benignitate adminidravit . 
Adolcfcentes Inllituti ad dudia litterarum, przfertim 
vero ad Hebraica , 8c Grxca difeenda alliciebar . 
Provincialis Romanus a Vifitatione Collcgiorum- 
Neapoli Romam reverfus in Collegio Divi Caroli 
udantem prxdiccos mortem , apoplexia vehementi 
correptus ,fcptuagcn irio major defideratus ed anno 
MDCXXXV. Dc ejus affabilitate , & fuavitate qui- 
dam Devotus Epigrammate hoc agit: 


Dulce tibi nomen , dulcis tibi lingua loquendo , 
Inctjfus dulcis , dulcis in ore lepos ; 

Dulce Sodalitium , fed quid nunc plura requiram ? 
Ambrofiam fas efl dicere quidquid agis , 


Immotam d fortuna , ftcuram d cafu columnam 
Ex Porpbyrete 

In Templo Magnanimitatis extollit . 

Laurea donatus U. Juris Jure Collegii Mcdiol. potitus 
Equitibus Hier ofolymit anis adferibitur . 

Bello , quam pace pacatior f 
Sago , quam toga fecurior , 

Clericus Regularis S. Pauli autboratus 
Hoflem commutat , non fugit , 

Gladium Cruci , Vexillo arma conjungens + 
Omnibus bonorum preffis gradibus , tn fafiigio conftdet 
Praful Orbis Maximus initiatus , 

A jaClantia flatibus , d fluminibus invidis 
In morte ipfa tutior , 

Literatura omnis 

Prsfertim Geometris , Aritbmetics , Hifloris 
Per it i fi mus 

Apud Summos Pontifices in deliciis habetur 
Honore cum Virtute lallante . 

A Clemente VIII. Pont. Max. 

In recognofcendis Fervaris finibus 
Adhibitus : 

A Paulo V. Urbano VIII. Pontificibus 
Ferdinando I. Magno Duce Hctruris 
In arcbiteflcmdis Fabricis adfeitus ; 

A Ferdinando Cardinali Infante Hifpaniarum 
In Legatione ad Margaritam Sabaudis Ducijfam 
Elelhts . 

Omnibus omnia , idem fibi 
Uno femper vultus tenore , facilitate afptChss , 
Maje/late oris eadem , 

Magnanimus magnanimum 
Patruus magnus , Nepotem erudiens : 

Heroica virtuti invitam fortunam obfequi . 


Alexius Ledefma praeclaro Elogio Mazentam laudat 
in Opufculo inferipto Elogiorum Centuria prima^. 
Vir fuit Grxce Hebraice Latincque fciens . Muni- 
tum cd ejus ingenio Liburnum, Templa egregii Ope- 
ris ab eo molita Bononi. - ’. , cum ibidem Congrega- 
tionis lux Collegio praedet , cujus quidem Urbis 


■Scripfit ; 


Digitized by Google MA 


900 


S99 MA SCRIPTOR. MEDIOL. 


A 


Scripfit : 


t 

II. 

III. 


IV. 


VL 


VII. 


De Origine Clericorum Regul. S. Pauli, ac de Vita— 
& rebus geftis trium Conditorum in tribus gra- 
dibus cjufdem Ordinis , in fol. Tomi III. MSS. Ser- 
vantur in Archivo Romano S. Caroli ad Catina- 
rios fu* Congregationis. 

Compendio della Vita dei B. Aleflandro Sauli, della 
Compagnia di S. Paolo. MS. Ibid. 

Lettcre al P. D. Qianantonio Gabuzio fu I’ Iftoria— 
della fua Religione, dall’ uu* e 1 'altro dcfcritttL-- 
MS. Ibid. 

Difcgni di varie Fabbriche tanto Militari , quanto 
Civili. Volumen ingens in fol. in Collegio S. Barna- 
Wx Medio). 

Collcitio nonnullarum antiquarum Infcriptionum-, 
quarum meminit in fua Novaria Sacra Carolus a 
Bafilica- Petri s fed lix, refcrcnte nobis P. Gratiolo 
rerum fui Ordinis non parum inrtrutto , inter- 
ciderunt. 

Duc Difcorft intorno al modo di far navigabile il 
fiumc Addi , nc' quali fa menzione dcIFaltro di- 
fcorfo fatto da luo Fratello fu lo ftcffo argomento 
ncll’ anno A 1 DXC 1 X. MS. iu 4. pag. 44. lign. A. 
num. 1 < 5 - in Archivo Monach. S. Ambrofii. 

De cava Columna Manali , Horario , 8c Labaro 
San&c Crucis. MS. in AmbroAana , lignat. Q_. 
num tfj 1 in 4. 

Mazemam noftium plurimum prxftitifle ne perirent 
Lconaidi Yincii Volumina , qux nunc Ambrofu- 
nam Bibliothecam exornant ex dono Galcacii Ar- 
conati , refert Petrus Paulus Boica lib. V. de— 
Orig. & flatu ejuldem Bibhothccc , ubi pluribus 
M.tzc tam commendat - 

Frxtcr citatos, agunt de ipfoSitonus inChron. J PP. 
Art- 701. pag. 17»., fic Rofmut in Licito Later j- 
ner.fi, lib. X. pag. 517. in Elogio Ludovici cjufdem 
/runis, dc quo infra. 


B 


C 


M L X X X I X. 


MAZENTA LUDOVICUS. 


L Udovicus Mazenta Jo. Ambrofii , cujus fupra— 
meminimus , frater natu minor , Mediolani no 
bili genere ortus , Studiis humanioribus emenfis in- t) 
Lateranenfium Canonicorum Coetum cooptatus , Philo- 
fophix ac Theologi* Ravenn* & Placenti* operam 
navavit .Tum anno MDCV. Laurea donatus , cum 
fe aliquantulum facris Concionibus cxcrcuifTet, Abbas 
Sandix Mari* Caforctanx , Pr*pofitus Brinatcnfis , 

& Prior Cafliacenfis clcdhis fuit . Ingenuis etiam la- 
boribus operam dedit , nam Geographicas Tabulas 
cprimfc delineabat, & ciim opere tcflellato plurimum 
valeret , Sacre Eucharilli* Arculam , quam Ta- 
bernaculum dicimus , qu* adhuc extat in ara maxi- 
ma Templi Pafiionis hujus Urbis , pretiofiflimis me- 
tallis , gemmis , & lignis compadlam propria manu 
confecit Pallium etiam Altaris ejuldem e nobiliori- 
bus lapidibus ipfc perfecit . Quinquagenario major 
mortalitatem depofuit . In Libro, cui titulus: „ Vir- E 
„ tutis Templum & Honoris „ Sermo "Panegyricus 
ab Antonio Kampono Mediolanenfi compofitus inert , 
editus Mediolani , apud Dionyfium Gariboldum in 4. 
«ctat ibi ejus Elogium num. XI. in h*c verba : 


Tot». U. 


Tuam quoque 
Ludovice Mazenta ; 

Magnaminitas Magnificentiam 
Virtuti germana palmam prabet . 

Lydio lapide aurum probatur t 
Tibi Lydius auro . 

Evafurut in Templo Magnaminitatis Columna 
Sacrorum Templorum Magnificentiam 
Ore tuo , & are curas . 

Tefiantur pretiofa Imagines Elogiis illuflrats 
In Mediolanen. Templo Canenicor. Later anen. 

Et quod nullo fatis illufirari Elogio poteft , 

S aero f antl a Eucharifiia Ciborium , 
Prttiofijjimo ex lapide ad oculorum mirantium ; 
Sed 

Peryfliliorum majeflas , atque Hortorum amoenitas 
Tuo item ingenio , ac fumptu perfeda 
Tui magnitudinem animi amoenius explicat. 
Magnificentius atcm.it : 

Nobilem ex Lydio Columnam 
In Templo Magnanimitatis 
Confit erat : 

Nepote admonito . 


Ejus ingenii Monumenta funt : 

L Hieroglyphica quodam ad Divin* , naruralT/bue Sophi» 
adruenda Theoremata . Mediat, apud Fortium. , 
IJS4. in 4. 

IL Super pixcipui Mylteria Pa/Eoni* Domini noftei Jcfu 
t hrifti. Elogia elcganrilGma , & dcvotilliina. Ait- 
dtolaui , apud Malatelhim , 1618. 

III. Epigr.unm.ita Latina , atque Italica, vulgo SOmtti, in 
i.ollcfkionc variotuih Poematum in Laurea Ludo- 
vici Mclxii . Papia, 1J97. tu 4. 

Agit dc co RoIUmu in Lyc. Later, pag. $17. , 8c Pici- 
ucliut ia Athenco pag. jji. 

1 

• 1 

M XC. 


MAZENTA LUDOVICUS alter. 


G Uidum Mazentam Jurifconfultum Collegiatum 
atque Helenam Raynoldam nobilillimos Mcdio- 
lancnfcs Conjuges Genitores habuit Ludovicus Ma- 
zenta , Vir non eruditione tantiim , fed pietate quo- 
que infignis . Hic ab ipfa pene infamia lingularem, 
morum integritatem prxfetulit , neque tamen a /lu- 
diorum otiis alienus unquam extitit , immo ea avi- 
diflime colens in Vinun erudirum evafit. Ciim legi- 
bus uavaflet Operam , Collegium Nobilium Jurifpc- 
ritorum ingrefliis elt anno poli Chrillum natum- 
MDCXII. Ut pietati fu* llimulos adderet, Laurcta- 
nam Virginis Domum magna cum animi voluptate—» 
quemadmodum 8c alia 1 ’acra loca « vifitavit . Sandlo- 
rum Patrum feripra fzpiflimi pervolutare confucve- 
rat , unde fibi fpiritus mirabilem ardorem , atque— 
facram eruti itionem comparabat . Orationibus , jeju- 
niis , divinis colloquiis lemet exercere folebat , & 
in egenos , inopes puellas , religiofafque domos mu- 
nificus femper extitit ; Collegii fui dignitates etiam- 
primarias vel fuieipere renuit , vel liilceptas abdic» 
T rit, 


Digitized by Google 


901 MA BIBLI 

▼it , ne hujufcemodi munera eum a piis exercitatio- 
nibus vel tantillum abftrahcrent . Ab aliis ejus virtu- 
tibus enarrandis libenter fuperfedemus , clim hoc nos 
ab oDcrc levaverit P. Rubeus e Societate Jefu ipfi 
olim a Confcflionibus , qui anno MDCXX 1 V- a£la— 


o 

|A 


THECA M A 9 6z 

ejus vulgavit libro infra indicando. Defideratus eft 
anno MDCXXI 1 I. condicufque jacet in Sacra /Ede 
D. Caroli Cannelitarum Nudipedum hujus Urbis , 
atque tumulo haec imminet Imcriptio : 


D. O. M. 

LVDOVICI MAZENTAE PATRICII MEDIOLANENS. 
HIC OSSA Q.VIESCVNT ANIMVS IN COELO 
VBI VIVENS IN TERRIS PRIDEM VIXERAT 
I VRISCONS VLTOR VM ADSCRIPTVS COLLEGIO 
MAIORVM SPLENDORE AC SVO CLARVS 
OMNIA PIETATI POSTHABVIT 
DEI SOLVM AC DIVINORVM AVIDVS 
IMMATVRAE MORTIS DIV ANTE VERIDICVS VATES 
DIEM PARATVS OBIIT 
XVI. KAL. I A N V ARII AETATIS XXXII. 

< SALVTIS MDCXXIII. 

BLANCA LVCIA CASTILLIONAEA CONIVX M. P. 


Extam hujus Viri doftifllmi litteraria Momi- 
menta > qux hic rcccnfcmus . 

I. Poema Latinum in Laudem Collegii Borromneorum- 
Papie; extat in libro, cui littilut : „ V.uj Cnm- 
,, pouimenri fatti nel Dotioramcnto dcl Sig. D. Lu- 
„ dovico Mazcntt „ . P ap:a , 161}. in 4. 

Vulgata eft, ut lupradixiinut , eiui Vita in Opufeufo 
fic uifcrijMo: „ Lctiera d'uit Sacerdote della t.om- 
„ pagni.t di Ge*»i (idellRcv. Patris Rubei iSoc. Jefu ) 
,, narrante lc virrit, e fame ojnr.izio.ii dtl Sig. Lu- 
„ dovico Muzema Dottor di Collegio fuo Pcniictuc, 
„ ferina a Alonfig. Alcff ndio Mazenta Archidiacono 
,, della Metropolitana . Milano, pvr il Poazio , t Pica- 
glia, 1614. nr 4., in qua inferta funt Auctori* Ope- 
ra a nobn indicanda numeris fequcntibut . 

IL EpiRola Latina f.icra eruditione referta ad J. U. D. 
Caularum Patronum , cujus nomen reticet pag. 7. 

III. Ricordi a fc Reflo per beo maritari! a gloria di S. D.M. 

Extant in eodem libro p.ig 6. 

IV. Motivi, con cui ccciiav.j fe medefimo a far bene Oru- 

zionc. Extant ididem pag 1 6 . fic feq 

Ejufdcm Elogium legitur in Tib. cui titulus: ..Virtutis 
,, Templum , fic Honoris , Sermo Panegyricus ab 
„ Antonio Rampono Mediolanenli habitus in renun- 
„ tiatione Ouidi M.izrnt* . 

Agit de Ludo vico noilro Sitoniis in Chronico T. PP. 
Artic. 8».$. pag. <95. atque Piciucllus in Athenio 
pag. js». 


MXCI. 


MAZZETTUS JOSEPH MARIA . 


O Rdinem SanfVi Francifci , inter eos , <iui Mino- 
res Obfcrvantes communiori vocabulo nuncu- 
pari confucvcrunt , floruit fuperiori faeculo Jofeph 
Maria Mazzcttus Mediolancnfis . Hic Philofophicis 
difciplinis excultus , ad Theologicas quaelliones ad- 
difccndas tam fedulb animum convertit , ut ad eas 
Tyronibus tradendas majorum decreto feligi merue- 
rit . Clim annos aliquot facro hoc munere pie , dili- 
genterque perfundlus eflet , Lc£lor jubilatus , tum- 
anno MDCLXXXVI. Dcffinitor in Mediolanenli pro- 
vincia k fuis renunciatur . Ad perennem vitam- 
tranfiit exeunte eodem faeculo , 


A His poft fe rclidlis ingenii fui foetibus : 

I. Il Sarno d’Aragona, c Valcnza Pafqualc Biylna*. 

Defcrizionc della Solcmma celebrata nel convento 
dclle Ctazic di Mo.-.za per la di cui Canomzza- 
zionc . 

II. Orazionc Pancgirica dcl medefimo. 

III. Pocfte varie Italia;. e , c Latine in di lui lodc dello 

fteflb Autore . Omni.» uno Volumine. AJiJano , 
p* itfo il Alonza , 1691. in 4. 

IV. Vita di S. Cio. di Dio Ponditorc de* Frati Ofpiralieri . 

Hoc Opus vulgatum fui fle audivimus, fcd vano 
labore quzfivumis. 

V. Pincgyres plures Italico. MSS. penes Suos . 

Hoc habemus a fui Inflituti Sodalibus . 


M X C I I. 


MAZZUCHELLUS JOANNES PAULUS. 


A Nno^ Redemptionis humana* MDCLXXII. die 
vero Xi. mcnfls Decembris , in hac Urbe Iu. 
cem vidit primam Paulus Mazzuchellus , cui paren- 
tes fuerunt Paulus Hieronymus , & Conflantia Ri- 
molda honeffo» familiat conjuges. In Braydcnft Aca- 
demia litterarum tyrociniucn pofuit , ac pra?cepta__. 
eloquentiae fub Patribus Rubeo , & Mares Societati* 
|elu , quibus anteceflbribus artis poetici quoque le- 
ges tam attente percepit , ut primas femper inter 
condifcipulos occuparet . Annos natus non amplius 
C XVII. die IX. O&obris fub annum Domini MDC- 
LXXXIX. afliimpto Joannis Pauli nomine. Clerico- 
rum Regularium Congregationis dc Somafca inJlitu- 
tum amplexus efl in Collegio Sanfti Petri in Moate- 
forti hujus Metropolis , primoque Religionis anno 
cdo< 5 lus ell a Hieronymo Muzzano , atque G ileacio 
Trotto . Infuper hatniit Sodalem Virum Clarifs. 
Joannem Antonium Mediobarbum , quem fuo loco 
debit.1 cum laudis fignincatione commendabimus . 
Hic Joannem Paulum ad bonarum artium itudia ve- 
hementer accendit, ingenium ejus colente Jolepho 
Ballarino tunc Tyronum in litteris prxeeptore. Poit- 
modum profcllus anno fcqucnti Ticinum mulus ell , 
ut in Collegio San&i Majoli Ipeculacivas, ut vocant , 

feien- 


Digitized by Google 


9°j 


M A 


SCRIPTOR. 


(ciendas edoceretur , quibus peradris ad varia Colle- 
gia Ordinis fui ablegatur , ut quae didicerat exteris 
Otxlcgcrct , id prxltitit biennio in Urbe Albigaunen- 
H , biennio item Brixia: , aliquandiu Novocomi, Lu- 
cani , atque hic in patrio Collegio Stndhe Marix 
Secrctx , ubi Tyrones fuos inftruxit . Adventus tem- 
pore anno MDCCIII ac fcqucnri Quadragefimi dic 
Dus fertivis, & feriis quartis in Templo ejufdem Col- 
legii facras Conciones habuit non line ingenti populi 
frudhi , nunquam tamen a Collegio Sarafti Petri, ubi 
domicilium lhtucrat , rccdTit , in quo ad fu premam 
ufque diem facris excipiendis confeftionibus , Cate- 
chifmo tradendo , negotiifque Collegii curandis in- 
dcfellb labore vacavit . Obierat interi m Jofcph Hie- 
ronymus Sementi us, qui praeter Opera jam typis tra- 
dita , plures reliquerat Schedas ad Congregationis 
fux Annales concinnandos undique collclkas , infor- 
mes tamen , & nullo digertas ordine . Has Mazzu- 
chcllo Majores Congregationis ejufdem tradendas 
ccnfuere , ut Sementii munus fufeiperet , & Chroni- 
con feriberet , rati inter omnes fui C netus eruditos 
adeo hunc eminere, ut nulli alteri hujufmodi provin- 
cia pollet meliori fbe demandari . Nec cos certe fe- 
felliflet opinio , nili joannes Paulus nimio litterarum 
amore vitx fux fpatium breviores ad terminos rede- 
gilTet. Nodfurnis enim vigiliis diurnis lioras aliis do- 
natas negotiis redimens , tanta contentione , atque— 
alfiduiiatc labores eruditos profccutus cik , ut Quin 
tili mcnfc anno MDCCXI1I levi correptus febri , 
qua identidem vexabatur , jafturam fui Rcipub. Lit- 
terariae minari coeperit . Sequenti hyeme rufli , ac 
fanguinis vomitu coalhis eft dccumbcrc , ne rigore— 
acris lxdcrctur ; atque adveniente vere Modoetiain- 
miifiis Hydropem contraxit, quo morbo Mediolanum 
reverfus dic XIII. Augulli , anno MDCCX1V. con- 
fumptus , receptis piillime Ecclefiae Sacramentis , in- 
ter tuorum lachrymas migravit i vita . Ingenio fuit 
acri , mirique memoria praeditus , comis inter ami- 
cos , 8c moribus probatiflimis . Infignem Codicum- 
felc&orum copiam diligenter collectam in Collegii 
fui Cubiculo , quod incolebat , femper habebat ad 
manus , ad cumque rlures primaria? Nobilitatis Ci- 
ves , & claritliim Infubrix Eruditi quotidie fere ac- 
cedere folebant , exterique per litteras tanti Viri 
amicitiam colebant . 

Plura edidit fux dodfrinx monumenta— 
videlicet : 


Mediolanum fcmmU Roma, Diflemtio Apologetica 

J ulii Vicccomius ( fub hoc nomine M izzuclicl- 
us noftjr hic 6c in fcqucntibus , fc abfcomlcrc 
i Voluit ) EruditiiTimo Viro Antonio Gatio . Ber- 
gomi , apud Rubeum, 1711 die 8. Novembrii 01 8. 
Oc in Tomo Vili. Opufculorum Cl.P. Calojcra 
pag. J09. 

Pro Bcrturdino Corio Mcdolanenfi Hiftonco j Sa- 
pient illimo Viro Joanni Sitono de Scotia . Ber- 
gomi, apud Rubeum, 1711. die 1). Februarii , in 8. 
Eandem Di ffcrtationcm intulit Cl. P. Calogcra 
in T. IX. Opufculorum p.«g. t. 

Colonis Ticinis Romane Commentura exfufl.uum ,1 
adversus Cl. Virum Antonium Gatium, ad cru- 
ditiilimum Co: Conflantium dc Abdua. Bergomi, 
ut fupra , 171». die 6. Alaji in 8. 

Novari a in Tribu Claudia , ad Co: Donatum Syl- 
vam . Brixia , apud Turlmot , 171}. die i- ja- 
nuam . 

Qnx Tcquuniur partim prelo parata habebat, par- 
tim adhuc impcrfc&a teliquit . 

V. Vita P. D. Angeli Marci Gambaran*, primi Prtc- 
pofiti Generalis Congregationis Somafchx , Capi- 
tibus XXXIV. divifi. MS. in fol. 

VI. Vita dc] T. D. Gianfunccfco Francheui. MS. in- 
fol. 

,VII- Plura ad Hiftoriam fu* Congregationis Somafcheu- 
fis. Cod. MS. in fol., fcd mcompoliius . 

VIII. Annales Hiflori* Roni.inx per tempora digefli. MS. 

in fol., fcd non ultra annum C. ab Urbe con- 
dita. 

IX. Atcneo degli Uomini Letterati Milanefi . Plura— 
ccrte cxpcftanda erant a Viro tam emunda na- 
ris , aut majora collegiffe dubitandum ctl , pex- 


UL 


IV. 


M E D I O L. M A 904 

ter ea, qu» mihi fubminiftrarunt Sui, nam cer- 
te pauca adinveni . Nihilominus Lectorem meum 
monitum volui ubicunque Sehcdx doctiliimi P. 
Mazzuchctli mihi adjutorio fuere. 

Flures merito laudarunt Auctoiem noftrum , inter 
quos ex profeflo Scriptores Diarii Italici T. XX. 
pag. 40 j. Fenetiii i i prtffi, Curtius in Libro de- 
scriptoribus Medicis McJiqlancnfibu» pagg. 1. dc 
aCj. , nec non alii permulti. 


M X C 1 1 1. 


MAZZUCHELLUS OLIVERIUS. 


I N Seminario Clericorum hujus Urbis fe primbm- 
erudivit Olivcrius Mazzuchellus , deinde in nu- 
mero Oblatorum SS. Ambrofii 8c Caroli adlcribiriir , 
ibique Lauream Theologicam adeptus eft . Acade- 
miam Cafuum Confcienttx per plures annos rexit , 
difcipulofque nonnullos ita edocuit , ut Magiftri in— 
morali dilciplina evaferint : prxfuit quoque Prxpo- 
liti munere Collegio Sanfti Scpulchn , tandem ab 
Eminentiffimo Monrio Mediolani Archiepifcopo Ec- 
clcfiam Prcpofituralero infignis Oppidi Canturii ob- 
tinuit . Fama eiufdem do£trinx Romam ufque Der- 
venit , ita ut ad Cathedram Theologicam alcenden- 
dam in Collegio de Propaganda Fide vocatus excite- 
rit , fed ob amorem Eccleflx fibi commi We , cui 
etiam animarum cura adnedtitur , ad ipfam rever- 
fus eft ; nec ftudiis unquam relidtis , dum de Ccnfu- 
ris refervatis Mediolani Opufculum (cribebat, mifere 
interiit ex cquolapfusrteftimonium pietatis ejufdem fune 
verba, qux fertur ultima pronumialTe , fcilicet : ho- 
die finem facio aliquid agendi in contemptum Dei . 

Hxc dc co habemus . 

I. TraAnus de Calibus refervatis in Dicecefi MediolanenU l 
Aottorc Olive/io M izzuchcllo Obi ito S, T. Sc J. U. D., 
necnrm Canturii Pnepofiio . Metiotani, ifi^i. Secun- 
di editio cum ilidiliombjs . Ibidem, apud 

lmpreffore t drebttpijeopale' , s«S8x. *» 4- 

II. Or ixioiie in Kle di S O.irlo Borromeo. Mtltno, nslla 
Stiunperia Ambrojiana , t*4- 

III. De Ccn furis refervatis Mediolani. Hoc opus imperfe- 
ftum reliquit. 

Inter Carmina Auguftini Tcraagi extat Carmen Oli- 
vet io Mizzucliellio in Tractuum dc Caflbus refer- 
vatis, Eminentiffimo Monito dicatum , pag. 15. 
Laudatur a Petro Paulo Bofci, in Lioro de Origine-., 
Cc flitu B-bliothec* Ambrofnn*. Uc i Philippo Pici- 
ncllo in Aihcn*o, p *gg. 41 S- 


M X C I V. 


MEAZZA HIERONYMUS. 


H ieronymus Meazzfl , nec non Antonia a Bafili- 
ca-petri Mediolanenfes Conjuges m Iuccm de- 
derunt Scriptorem , dc quo nunc loquimur , anno 
redempti Orbis MDCXXXIX. , nomen verd Ambro- 
fii in Sacro Fonte ei collarum, dum Religionem Cle- 
ricorum Rrgularium Tcarinorum ingreflus fuit , in 
Hieronymum mutavit . Probationibus inde fuba<ftis 
profefltonem fuam egit in patrio Collegio D. Anto- 
nii die XIV. menfis Septembris, anno MDCLXVII. 
Vir ftudiis ac pietate deditus fere omnes dignitates 
a Suis obtinuit, nam poli munus Novitiorum Magi- 
ftri , nec non Priepofiti ejufdem Collegii , Vifitator 
quoque totius Ordinis , & Prxfes Comitiorum Gene- 
ralium Romx extitit , & inter Confultores SamfHfti- 
mx Inquifitionis , ac librorum Cenforcs elc&us fuit . 
Philofophiam , nec non Theologiam i fuggeftu in- 
pluribus fux Religionis Academiis non t.tm Italicis , 
quam etiam Germanicis fummo cum plaufu docuit . 


\ 


Digitized by Google 9°5 


ME 


BIBLIOTHECA 


M E 


906 


Verbum Dei tam folide , tam efficaciter di flemina- 1 
vit , ut gratiam , favoremque plurium Cardinalium,' 
variorumque Principum , inter quos tota Domus Sc- 
rcnilGma tlecloralis Bavarica adnumeratur , (ibi me- 
rito aquifiverit . Litterarum , Litteratorumque ama- 
tor fuit eximius , ita ut Academiam Faticolorum in 
fuo hujus Urbis Collegio promoverit , atque acer- 
rime colere ihiducrit , 8c quod ei erit honor perpe- 
tuus , Deipara Immaculati tam fervidus cultor ap- 
paruit , ut Sacellum piorum fumptibus erexerit, nec 
non Congregationem Nobilium , quam Itatis Sahba- 
this alterne viri, & fcemin* frequentatu ; diebufque 
lingula hebdomada unicuique affignatis Maximi No- 
focomii infirmis deferviunt lingulari pietate , irtftitue- 
rir . Exemplis , Confilio , ( etenim Magiftratibus 
quoque illultrcs Viri ipfum confulere folebant) Con- 
cionibus , & Animarum diretftione nunquam mori- 
turus , fummo tamen hujus Civitatis dolore in ofculo 
Domini dic XIX. Maji anno MDCCVII. itatis fui 
LXV 1 II. migravit e viti . Plura fcripfit , ut infra^ , 
variis in locis Sc temporibus , ideoque Suis de- 
bemus Indicem diligentiffimum , quem nunc da- 
mus t 

Scilicet : 

I. Magi/lrr Novit iorum Rcmilirium . Mediolani , ex 
TyfogrupHa Francifci V igoni , 1 < 588 . m 4. 

IL Exteinpor .nca Podii Pars I. & II. Monacbii , apud 
Luram Stranhium , 1071. i» 8. dicata Michacli 
Pol mi* Regi, & Mediolam , typis Caroh Antonu Mti- 
, 1O70. i^7x 1 '.Jio. , cr 1690. tn 8. Pars III. 
AUd olani , typis Jofepli Pandulf bi Malatcfia , 1 699. 
i» 8 Pars IV. lb;d. j fttd cumdcm, 1701. rn 8. 

III. Stimulus Quotidianus , excitans ad recordationem 

FaiEonit J. C. D. N. Mediolani, typis Jofepbi Pun- 
dulpbi Malatefi.t , i~u 6. m 8. 

IV. Stimulus Quotidianus, excitans ad mcmori im Im- 

maculate ^ onceptionis Deipara, Mediolani , ty- 
fis Jofepbi Panduifln Malatefix , 170?. i» ix. 

V- Stimulus Quotidianus, incitans ad fuffragia Defun- 
ctorum. Ibid. Xladtolani , apud tumdem , r7oo. 
Idem Opus Germanico Idiomatc . Monaebu , 1680. 
& 1681. tn 11. 

VI. Racio umenti Sagri XX. uniti in un folVolumc. 

A alano , per Giufeppt Pandolfo Malaiefia , 1 697. 

VII. Prodigj dcl Fnoco Divino , in onore dcllo Spi-I 

rito Santo . In Monaco , per Luca Stratii , 1669. 


A XXIII. Breve Sommario della Vita di S. Gaetano. Mtlano, 
1707. in 16. 

XXIV’ Dilpofiziom* della Nobililfima Congregazione.» , 
erma fotto Ia protezionc della B. V. con una 
fuccinta rclazione dell’ abitiuo dell* Immacol.ua 
Concezione . chc fi difpcjrfa da* PP. Teatii.i i e 
compendio dclle Indutgenzc , che fi acquiAano 
dalli aferitti . Mtlano , i«88. in ix. , & itfyj. 
w X4. 

XXV. Rcgole, e Diario dell’ Academia dc’ Faticofi. MS. 

*n fol. apud Suos . 

XXVI. Varia Opufcula Afcctica, partim adhuc non com- 
v picta. MSS. extant apud Suos . 

XXVII. Pugna Spiritualis Laurentii Scupoli latino donata, 
lub nomine Caroli Antonii Aleazzc . Monachii , 
1 66y. Toni. II. in 1». 

Eum Carmine latino laudavit P. Srampa fe Con- 
gregatione Clcric. Reg. de Somafca , legitur iru. 
p.irtc JJI. Poclis eztcmporan** Auctoris noftri , 
o quemadmodum fle Francifcus Infula , ut videre 

met in parte IV. ejufdeni Operis . In I. ver& , 
ttc [J. habetur in ejus commendationem Epi- 
grammata P. Robii . 

Epiftoja Bartholomei Craffi ad Meazzam , qu em_. 
pluribus laud.tr , inferta eft in libro hujus in- 
feripto : Magiller Noviciorum , de quo egimus 
num. I. \ 

Carmen Italicum vulgo Sonetto Juliani Regalis in 
laudem Scriptoris, editum eft tn Vita S. Paule, 
dc qua num. XIX. 

Marcus Aurelius Opella ei dicavit librum fic inferi- 
ptum : Sc fi poffa biafimare in un' Uomo favk» 
r.ipplfcizione alia Pocfia . Difcorfo Accadcmico. 
De ipfo nos fuo loco. 

Laudatur a P. Rofignolo S. J. in libro : Maravi- 
glic dcl Purgatorio, num. p. 

Vidiiidi funt etiam Jofeph Silos in Hiftoria Cle- 
ricorum Regularium Iib. ix. , nec non Picinel- 
C Ius 111 Athenio pag. 345. 


de MEDA JO. V. OLDRADUS JO. 
M X C V. 

MEDA JOANNES AUGUSTINUS. 


nr 4. 

VIII. Ore di folfievo negl' Efercizj Spirituali d'un’Ani- 

maReligiofii. Ah /ano, per Francefco Vtgpne , i6ip. 
in 4. 

IX. Ricrcazione Spirituale per una Dama in onort» 

dei Patriarca S. G. tetano. Mtlano , per il MaJate- 
fi *, «<5po. $ 1697. in 8. 

X. Riflefiioni foprn XV. Farti della S. Madre Tcrefa. 

Mtlano, par Lodovico Monza, 167S. in X4, 

XI. Sacro Scrtcnario per I » Venuta dcllo Spirito &tnro 

Ivi. Mtlano, per Io Jkffo , e nr/ madtfima axi to, a 
di nuovo i6jx. 

XII. I Nove Mnrtedj in onore di S. Anna. Mtlano , per 

Gio. Baltromino , 1676. in X4. 

XIII* Nove Motivi d’Orazione, cavati dalla Vila di S. 

Antonio da Fadova . Alilano , proflo Lodovico 
Monza , 1678. & 1 6pp. tn 14. 

XIV. Efcrcizio divoto dclle tre potenze dell’ anima, per 

* p re pararfi al S. Natale. Milano , appreflo Lola- 

vico Monza , 1 676. in 14. 

XV. Arfcnale divoto per armar 1’anirre ne’ bifogni fii- 

rituali . Mtlano , per Giufippe Pandolfo Aialaujh , 
169} h»x 4 Liber pfufquunXXX. vicibus imprel- 
fus pluribus in locis tam Italia, quam extra. 

XVI. Cammino alia Perfezionc Rcligiofi . Milano , per 

Giufippa Pandolfo Ma late fla , 1 696. m 24. 

XVII. Trasfigurazione di S. G ctano , Difeorfi per 

fu a Nove-.a . Milano , 1684. in 4. 

XVIII. Vita di S Poola Romana, traddotta dal latino di 
S. Girolamo. Menaeo , p er Luca Straubio , 1667 . , 
0 Milano , itfjjj. tn 8. 

XIX. Apparecchio pratico alia Fella dell* Immacolata— 

Concezione. Milano , 1698. in 8. 

XX. Modo utilillmo , c divoto per f.ire i Mcrcolcdi di 

Santa Tcrefa. Mtlano, 1671. in id. 

XXI. Motivi giornili per ajutarc i Maribondi . Menaeo , 

1667. 1 n ix. 

XXII. Illruzione facile, e breve per occuparis neti' Ora- 

gien miAtalc. Milano , 169J. in itf. 


P Odquatn do^iffimus J. C. & Advocatus Joannes 
Si tonus de Scotia Excelfr Civitatis Mediolani 
Chronilia typis commifit libnim , cui Titulus : 
,, Probationes nobilis dcfccndentix , & civilitatis Cl. 
„ Familiae nobilium de Meda ab anno MCCCXL. ad 
„ annum MDCCXXXV. per publica finccra docu- 
„ menta fpecificc dcmonftrata. Mediolani, apud Ma- 
lit e fiam , 17 j j. in fol. fupervacancurm duco, Lc6lo- 
res meos detinere in re fatis a Viro cmunclz naris 
excudi . Primus igitur ex hac Familia , quem pro- 
fero , Joannes Auguftinus ell, Joannis Baptiliz , 8 c 
Lucretis Gariboldx filius , qui non tantum in juri- 
bus optime excelluit , fcd etiam in humanioribus 
litteris , atque in rerum gerendarum peritia , ita ut 
a Secretis Civitatis Meaiolanenfts eligi meruerit . 
In relatis muneribus optimi fc gedit ad fencdhitem- 
£ ufque . Plura fcripdt , qoz milii ncc Sui , nec alii 
dedere ; Hax igitur funt , qu* pra manibus habui , 
forfan aliquis meliori forte praeditus , plura aliquan- 
do dabit. Obiit die XXV 11. Februarii anno # MDCC- 
XXXVII. 

I. A&itata, 8c Jura viciflim produfta ia Caafa Secretarii 
Civitatis electi anno MDCCXill. juncta Juris allega- 
tione pro Gcneiali Confilio. Mediolani, apud Maliae- 
fiam, 1714. pt fol. 

II. Amoris Triumphus in Mediolanenfi Metropoli , ad Emi- 
nemifs. Aichicpifcopum D. D. Buiediaum EtbattL. 
Odcfcalcum , die XIV. Kal. Septembris MDCCXIV. 
Pontificale folium capcfcemcin folemnirer excipiente. 
Jo. Auguibnus Meda J. C. Mcdiol. ficc. Mediolani , apud 
Malattfiam , 17»;. ia 4. 

m. 


by VjOOQle 


l 


9°7 ME SCRIPTOR. 

III. Epijlola plure* Latinat, tam nomine Civitati* Mediola- A 
ni feriptot, qua fervantur in Archivo ejufdem Urbi*, 
quam Sui ipliu* pene* Varios , inter quas incidi in 
unam Carolo Archinto eximio olim Patrono meo 
feripeam , occatione puplici Ingrcflus Mediolanum. 
Emmcntifllmi Cardinali* Archinti Arcliicpifcopi , MS. 
in Archintea Bibliotheca , fic in ea ingenium , 8c 
ferme Ciceronianum ftylum libenter adfpcxi . 

Vulendm fupracitatu» liber Cl. Sitoni. 


M X C V I. 


MEDA PHILIPPUS. 


E X Joanne Baptifta Meda, atque Hippolyta de Ju- 
dicibus ortus eft Philippus , qui vdKgia fuo- 
rum prolycutus, prudentiam, &. litteras fummopere- 
coluit , ita ut munere Secretarii Exccllcntiflimi Me- 
diolancnfis Senatus exornari meruerit. Mufas quoque 
adamavit , librumquc fcripfit , quem numero I. da- 
bimus , fatis curiolum , & le&u dignum , diligcnria- 
que ipfius aenofeitur in Colle£ione Controverharum 
pro finibus Ducatus Mediolanenfis , ut infra videre— 
ell : Liber quandoque maxime habendus . 

De ipfo igitur damus 

I* OnomaAicum Ttalico-Latinum Mediol.tnenfium Merca- q 
torum , Opificum, Fabrorum, 8c Minifteriorum, Foro 
rcilituium a Philippo Meda , Regio apud Excellentifs 
Senatum b -Secretis . Mediolani, apud foamum Bapti- 
fiam Malatelfam , in 8. 

II. Epiilol* cjjfJcm ad Vario* , nempe ad Jofephum Trot- 
rum , Carolum Archintum tunc Mediolani Pretorem, 
Octavianum Pcrlafcam, Joinnetn BaptilLim Saccum 
Sen.iius a Secretis , cum ilbui Refpontionibu* , ad 
Julium Arefiuin Senatus Pradidem , ad Senatorem 8c 
Regentem Corium, nec non ad Petrum Ftancifcum. 
Landrianum : extant in fupradido Libro . 

III. Carmina varia latina : fune in eodem . 

IV. Alia itein Carmina latina, exiant in libro, cui titulus: 

Dc Origine, dignitate, honoribus, 8c Privilegiis Re- 
gii Fila Patroni. Mediolani, i6\6. in 4. 


MEDIOL. ME 908 

V. Compendium Regiarum Sannionum de cuftodicndo mi- 

litari Decreto, ab anno AtDLVI. ud annum MDC- 
XLI. Mediolani, apud Molat e fiam , 164}. in fol. 

VI. Compcndiofum Opu* Coinroverfiaium , inter Dominium ‘ • ; 

Mediolani, & Statu* diverf.rnm Prmcipum, dc fini, 
bus , ftudio Egregii Sccret.tr.i Philippi Meda» , ac 
coadjuvante Joanne Baptifla dc Laude, Regio Coad- 
j u t oi e in Canccll.iria Exccllcncifi. Senatu» Mediola- 
ni, typis cufum, nempe; 

Cum Bcrgomatibut , 8c Venetis. 

Cum Ducc Sabaudiae. 

Cum Duce Mantua, 8c Dominio Montisfcrrati . 

Ctim Magno Ducc Hctruric. 

Cum Ducc Parma, (5c Placentia. 

Cum Helvetiis, dc Rhetis. 

Cum Principe Auria. , 

In fol. fine anno 8c Typographo. Liber perrarus pe- 
ne* Comitem G.tbriclcm Vcrrum, in toto Mediola- 
nenti dominio Fifci Patronum . 

Videatur liber Cl. Sitoni , continens probatione* pro 
Familia de Meda in Joanne Augullino Cupra a uobi* 
relatus, nec non Piciucllus in Athenao p.ig 191. 


M X C V 1 1. 

MEDA PHILIPPUS alter. 


I Nter tot iltuftrcs Viros Med® Famili® meritb in_. 

primis locum tenet Philippus , de quo nunc agi- 
mus , qui parentibus Jofepho Mediolanenfi Phylleo , 
atque rclicc Turriana in lucem editus , pietati 
8c feientiis , prxeipue Canonicis , fub do&ifltmis 
Pr®ccptoribus totus fe dedit , & tam faelicitcr , ut 
Vicarius generalis Ecclefiarum Cranonenfis fub Scp- 
tala Epifcopo ejus Avo , atque Spoletin® eligi me- 
ruerit ; deinde eximiis ejufdem meritis optime co- 
gnitis , Infulam Converfancnfcm obtinuit die XXIII. 
Januirii, airno Redemptionis nortrx MDCC1I. A plu- 
ribus lucubrationibus, quas ipfe fcripfit, facile agno- 
fcitur tanti Viri ingenium , & ad proximorum lalu- 
tem amor imenfus . Ecclefiam libi commiiram fanflifU- 
mfe rexit ufque. ad annum Clirifti MDCCXXXIII. 
qui fuit ei ultimus , dicque XVIII. Julii in Caihe- 
tirali Balllica tumulatus m Canonici ejufdem primarii 
j Templi lequens ex marmore Mncmofynon ei pofuerunt: 


PHILIPPO MEDA EPISCOPO CONVERSANENSI 
PATRIA MEDIOLANENSI MORIBVS SVAVI 
PIETATE NVLLI SECVNDO 
DOCTRINA INSIGNI 

VT S V A MONVMENTA AERE PERENNIA DOCENT 
DISCIPLINAE CVLTORI 
TEMPLORVM INSTAVRATORI 
PAVPERVM PATRI 
PRAESVLI AMANTISSIMO 
CAPITVLARES EIVSDEM SVO FATO TRISTES 
PERPETVI AMORIS ET OBSEQ.VII 
HOC SIGNVM POS. 

A. MDCCXXXIII. 


H®c fcripfit : 


I. Difcorfi Teofogici fopra i! Giudizio Univcrfalc . Na- 

poli , prtjjo il Mofca, 1714. in 4. 

II. L* lnconuncme fenza fcufii . Napoli , come fopra . 17*8. 

in 4. 

Scgrcti Spirituali Morali, e mifli, ciob: 

DI. 1 . Come fi pofTa agevolmente intendere il gran ponto 
dell’ eterna Predc&naxione , b Reprevazienc. 
fria poli , coma fopra, 17*5. in 8. 

Tam. II. 


V. 

VI. 

VII. 


x. Non elTcr tanti gl* Ippocriti , nfc probabilmcnte tanti 
gli Uomini da bene. Napoli , coma fopra, 1719. 
m 8 . 

j, per conofcere, fe fiafi, b nd fatta unabuonaCoo- 
feffione Sagramentale . Napoli, coma fopra, 1750. 
b 1 8 . 

4. Per andare al Paradifo in Carrozza . Napoli , reme— 


fopra, t7jo. in 8. 
, Per ifc *“ 


r ifcuoprira, fc tal' uno ami Iddio fopra ogni co- 
fa , ed il Proflimo comc fe fteflb. Napoli, conte — 

V1 „ 

V 


Digitized by Google »09 ME BIBLIO 


VIII. 6. Per indurre ogn’uno a volontieri oflcrvarc il Pre- 
cetto dclla Santa Quarefima. Napoli , forne fopra. 
17)1. i* 8 

De eo agunt Ughellu* in Italia Sacra , Tom. VII. 
Coli. 718. edit. Vantlm , 3 c Advocatus Siionus in 1 
Monumenti* Genealogias jam citati* Familia 
Meda . Mtitoi. mfud MaUufhm , ijxy in fol. 
pag. r8. 

MEDICES JO ANNES ANGELUS. 

V. PIUS IV. 

M X C V I 1 1 . 


MEDICES JOANNES JACOBUS. 


A 


B 


B Emardmus Medices Nobilis Mediolanenfis , ex 
Cxcilia Sorbellont conjuge Joannem Jacobum- 
(ufeepit filiuin , cujus militaris fortitudo ob praiclarfe 

J ^ella, atque do£lrinx prxltantiam,ob emdite feripta 
seculoruin omnium memorii dignum effecere. Natus 
eft ille in hic Metropoli anno (alutis humanat MCD- 
XCVJI. Hieronymo Morono, (quem etiam loco fuo 
laudibus debitis celebrabimus) accentus inter primos, 
eoque curante a Francifco II. Sfortia Mediolanen- 
(ium Duce cognitus , & ad magni momenti negotia 
adhibitus fuit . C.iitro Mtiffi au ripas Larii Lacus 
non procul ab Helvetiorum ditione potitus Jo. Jaco- 
bus , diu cjuldem arcis Prccfcfturam geffit , mox 
ejufdcra Caltri , atque Oppidi Mdcgnam Marchiona- 
tu audtus , plura Duci Slortix contulit beneficia»- . 
Anno poftmodum MDXXVI. foedus iniit cum Clc- 
mcnte VII. Pont. Max. Francorum Rege , Veneto- 
rum Rcpubtica , & prafato Mediolani Duce , ad- 
versiis Carolum V. Augulhim Romanorum Impera- 
torem . Crcfccntc interim ejus fama , univeriatn In- f 
fubriam armorum terrore complevit , plura cepit 1 


C 


THECA ME 

Oppida , & Albcricum de Barbiano celeberrimum* 
atatis fux militum du&orem bello fregit , adversi 
tamen fortuna fraftusipfc fuit & ab Antonio de Lcyva, 
fugere coadus cll . Ob bellicum robur Carolo V. 
notus , tanti Crcfaris judicio dignus habitus fuit, qui 
artibus omnibus ad fuas traheretur partes ; quod 
haud difficile fuit ; recogitabat enim Medices infi- 
dias frpe fibi a Francifco Duce paratas , idque in_ 
caufa extitit , cur Imperatorias amplctfti fponfiones 
non dubitaverit . Prxfuit igitur anno MDXLII. co- 
piis, quas Carolus V. auxilium Ferdinando fratri fuo 
laturus in Germaniam mifit , ibique Infideles ad Da- 
nubii fluminis ripas infigni viftoria , qux maximam— 
ei penerit exiftimationem , ftravit. Specimen quoque 
prxclarx virtutis dedit anno MDXLII!, in eo bello , 
quod gelhiin eJl adversus Clivicnfcm Ducem , in ob» 
fidionibus Lucemburgi , atque Fani Sanfti Defidcrii, 
anno fequcnri ; quod idem prxltitir in bello Germa- 
nico , Bofiemico, Parmenfi, & in obfidione Mctcnfi 
anno f IDLII. Varia geflit militiae munera, nam mo- 
do Italicis peditibus cum imperio prxfuit , mod6 rei 
T orincntanx prxfedhiram cxcrcuir, modo univerfum 
peditatum rexit . Poft captas Metas , eum Carolus 
Augulhis, bellum Scnenfibus illaturus, fummum copia- 
rum Iturum Imperatorem conilituit , quocirca in Ita- 
liam veniens Petrum Srrozzium in fugam conjecit 
anno MDLV. cxpugnatifquc Senis , Mediolanum fe— 
contulit . Meditabatur Medices in Subalpinos Mar- 
tem convertere , atque Velleris aurei monile , quod 
illi Catfar fpoponderat , prxftolabatur , at mors in- 
vida immortalem Virum mediis in honoribus fuihilir, 
anno MDLVII. Jacet in Templo maximo hujus Ur- 
bis , in Sacello Affumptx in Coelum Virgini Sacro , 
eique Pius IV. Pontifex Frater Tumulum vere regium 
excitavit , delineante Michaele Angelo Bonarota.- , 
adjcdlis etiam pluribus meis flmulachris , quorum— 
artifex fuit Leo Arctinus . Legitur ibi fcqucns In- 
feriptio : 


910 


IACOBO MEDICI 
M A RCHIONI MARIGNANI 
EXIMII ANIMI ET CONSILII VIRO 
MVLTIS VICTORIIS PER TOTAM FERE EVROPAM PARTIS 
APVD OMNES GENTES CLARISSIMO 
CVM AD EXIT VM VITAE 
ANNO AETATIS SVAE LX. PERVENISSET. 
GADRIELI MEDICI 

IMPERII ET FORTITVDINIS EXIMIAE ADOLESCENTI 
POST CLADEM RHETIS ET FRANCISCO IL SFORTI4E 
ILLATAM NAVALI PRAELIO 

DVM VINCIT CVM INVICTI ANIMI GLORIA INTERFECTO 
PIVS IV. PONT. MAX. FRAT. B. FIERI IVSSIT. 


I. 


U. 


m. 


Eruditionis illius hxc funt reliqua : 

Difcoifo , c parere dcl Sig. Marchefe di Marignano 
circa la guerra d’Ongncria contro il Tureo, dcl 
MDLII.alU Maelia dcl Re dc' Romani .MS. inter 
Codice* olim Regina Svccorum , nunc in Vati- 
cana Bibliotheca fign. num. »o8j. cxMontfauco- 
uio in Biblioth. Bibliothccar. MSS. Tom. I. 
pag. 60. 

Bpiftol* II. ad Carolum V. Imp. Italice feripts, in 
quarum una d.tu mer.fc Augufto. anno flDLIV. 
agitur de Vi&oria a Lufignano habita comrt- 
Sirozzium. Extant in Libro, cui titulus: ,, Let- 
«, tere de Prenctpi feritte a Prendpi , raccoltc da 
Girolamo Ri-icclli, Tom. 1 . pag. 170. 

Ali« puriier Italica ad Peirum Strorcium . Extant 
ilwdcm pag. t66. in eodem volumine leguntui 


D 


V. 


VI. 


quoque Epiftol* II. Ferri Strozzii ad Joannem- 
_ Jacobum noflrum pagg. 166. dc 167. 

IV. Alia II. item Italica ad Carolum Gonzagam . Sunc 
in Tomo 111 . Operis fupradifti pag. »17. 

Alia III- ad Fcrrantem Gonzagam . Extant ibidem 
pagg. Z07. 109., dc xt 6. In quibus adfum Capi- 
tula Conventionum Parma, dc Mirandula Du- 
cum. 

Alia II. ad Anonymum , ibidem pagg. xop., dc xio. 

VII. Ali* IL ad Domino* Senarum pag. aip. 

VIII. Altera ad Hieronymum Quirinum, legitur ibidem. 

In Libco infcripio : „ CoufoLntorie di varj Autori . 

„ l'ertzm , ijjo. „ adeft Confolatoria FrancifciCa- 
retoni, Joanni Jacobo Mediceo Mclegnani Aiarchio- 
«i pag. »?. 

In Voluminibu* FI. III., & XI. Operi* cui titulu* : 
„ Carmina illudrium Poetarum Italorum „ errant 
Carmina varia in ohitu Jo-umis Jacobt lupradi- 


Digitized by Coogle 


9n 


ME SCRIPTOR. 


fti ; edita a Joarme Breffano Bergomenfi , ab 
Annibale Cruceio , a Francifco Vimhu , fic a 
Bcrnardino Bakiino, cujus diftichon hic daic— 
bibet. 


A 


Jatobus Midieti , vol {fi fas momina Divum 
bufofuift Vtrix ) Mari jacit boc Tumula. 

In Codice MS. Epierammatum Jacobi Valerii, quem 
vidi in Bibliotheca PP. T earinorum D. Antonii 
hujus Urbis, rcperiuntur Ipuaphia II. pro Joan- 
ne Jacobo Mediceo. 

Narratio ejus Exequiarum , feu pompst funebris . qui 
delatus cft ab Ecclriia Santts Maria Braydcnfis 
dic XXII. Novembris, anno MDLVI1. ad Tem- 
plum San8i Dionyfii , MS. in fol. Exiat apud 
Canonicum Jo. And. lricum amiciffimum. 

Adefl quoque Hieronymi Montii Deploratio Poetica 
ob mortem Jo. Jacobi Medices. Pometiis ,1557.01 
4. , de qua luo foco dicemus. 

Vitam atque Hiftoriam ipfius Joannis Jacobi fcripfe- 
runt Marcus Antonius Miffaglia, de quo fuo lo- 
co , Ericius Puteanus , Morerius in Lexico , nccnon 
de co locuti funt Morigia in Nobil. McdioL lib. 
IV. Julianus Gofclinus in Vita Ferrantis Gon- 
*«6«, Fortunatus Sprechcrus in Pallade Rhteti- 
ca armata Sc togata a pac. ntS. ad 17». Petrus 
Angelus L.ivizarius in Hiftoria Vallis Tcllinae . 
Cursu R Ut torum , 171«. in 4. , fic Cl. Sitonus in- 
Libro de Legibus Nobilitatis Mediolani , 1714.111 
fol. pagg. 83. fic 110. nccnon in Theat. Nob. pag. 
140. art. iixj. 


MIC. 

MEDICES MANFREDUS. 


Q Uantum hstc mea .Collegio Clariflimo Advoca- 
to Sitono debeat , facite unicuique patebit , 
nam plurium Scriptorum non tantum paren- 
tes , fcd integram Gcnealogicam feriem ipfe— 
perhumaniter mihi communicavit ; id quoque— 
accidit in Manfredo dc Medicis , quem nunc lauda- 
mus , nam ex Schedis fupramemorati diligemiflitm 
Viri cognovi, feptem Artium 8c Medicina Magirtros 
extitifle in hac Familia ab anno MCCCCXII. quo 
vivebat Manfredinus de Medicis Phyficus Collegia- 
tus Mcdiolancnfis Aiufroris nofiri Avus , ufquc ad 
Theodorum pariter Phyficutn Collegiatum anno MD- 
XXXVI. Ignotus fuit Manfredus nofter Banholo- ® 
niso Curtio ctfi Scriptori accuratiflimo dc Medicis 
illufrribus Mcdiolancnfibus . Nec de ipfo loquuti 
funt Vandcr-Lindcn , Mangetus, altique. Nunc pri- 
mum itaque Lcftoribus meis hunc novum Scripto- 
rew Meaiolancnfcm profero , non tantum pro libro 
infra recenfendo, fed pro aliis ejus Operibus, qu® ab 
ipfo expedlanda erant , aut forfan quoque edita , & 
nobis adhuc incomperta, ut e verbis paulo port exferi- 
bendis conjicitur . Claruit igitur Manfredus Petri filius, 
Phyfici Collegiati Mcdiolanenfis , nccnon Patrite De- 
curionis, fratremque habuit Artium & Mcdicin* Do- 
«frorem Phyficutn Collcg. Francifcum inter Decurio- 
nes & ipfum ab anno MCCCCLIV. ad MCCCC 
XCV. Laudatur hic Scriptor , uti publicus in Tici- 
nenfi Archigymnafio ProfdTor a medio feculo XV. E 
ufque ad annum Chrifti MCCCCXC1II. , qui forte 
ultimus ei fuit . 


M E D I O L. ME 


911 


for Damianwn do ConfatonOriii do Binafeo , h fol. magno 
Exrat in Biblioth. Monachorum Momii Oliveti, apud 
Sanftum Vigorem Mediolani. 

Leguntur Lancini Curtii Epigrammata plura ad Manfre- 
dum Medicem, lib. 1. fol. )., lib. x. lol. 19., lib. 4. 

Idem Mancinus Curtius ei , fic Luyfio Marliano dicavit 
Sylvam Libri IX. fol. 168. 

De ipfo agit fupradiftus Clariffimus Sitonus in Chroni- 
co Collegii Nobilium Phylleorum Mediolani, exarato 
de anno 1706, p. 1. MS. in fol. penes ipfuui Au&o- 
r#m. 


MC. 

MEDIOBARBUS JO. ANTONIUS. 


J Oanncs Antonius Mcdiobarbus anno MDCLXX. die 
VII. Otfrobris apud Mediolanum natus ell Familia 
perillullri Ticinenfi . Patrem habuit Co Franci- 
fcum , fub Leopoldo Ctefare generalem Advocatum., 
Fifcalcm , cujus Corpus jacet in Templo S. Marthx 
hujus Urbis , & ob illuftrata Opera Occonis Numif- 
matum clariflimum , Matreracjue Annam Mariam- 
Bcfuriam . Litteras primbm a PP. Congregationis 
Somafch® in Collegio Columbaria:, mille a Mediolano 
paffibus, audivit, tum anno MDCLXXXVI. ad alte- 
rum Collegium S. Bartholomsei Vici Merati in agro 
Mcdiolanenfi tranfiit . Polfremo eidem Congregatio- 
ni adferiptus ed anno MDCLXXXIX. die VIII. Au- 
gulli in Collegio S. Majoli Papias , ubi convi&or 
fuerat . Romam inde profedhis, a Philofophia ad 
Theologiam audiendam fe contulit fub O&avio Cu- 
fano Viro erudiriffimo , qui toti pollmodum fuo Or- 
dini prrefuit . Ibi lub nomine Vitanii Gateatici in- 
ter Arcades rccenfitus , eam Academiam & metro , 
8t foluta oratione frequentiffime illuilravit . Retho- 
ricam in Brixienfi , 8c Ticinenfi Collegiis docuit , 
hinc Taurinum a Congregatione fua mimis , ut pu- 
blico Lycco humaniorum litterarum pneefllet , ob 
prarclaram Numifmatmn Dotfrrinam Allobrogum Du- 
ci charus fuit , 8c ab eodem inter Academiae publi- 
cos Profeflores, ut Geographiae, ac Moralis Theolo- 
gi* prxeepta traderet, cll cooptatus ; quo munere— 
ab anno MDCXCVIII. ufquc ad MDCCI. fumma-, 
cum laude pcrfutxfrits ell . Cum Lutetiam Parilio- 
rum petiifiet , Gualterii tunc Pontificis Nuncii , polt- 
modum S. R. E. Cardinalis, Patroni mei, dum vixit, 
eximii, confuctudine floruit, atque PP. Harduini, 8c 
dc Ia Chai/.e Societ. Jefu amicitiam coluit . Pane- 
gerim Latino Idiomatc Ludovico XIV. dixit , qu® 
Latine , Italice , 8c Gallice clegantilfitnc prodiit , 
fumpto ex Regio Numifmatum Mufeo , quod lullra- 
verat , argumento . Opus illud in Italicam linguam 
a fe, 8c in Gallicam ab Abbate Bignonio converfum 
Regi obtulit , viciflim ab eo aureo torque , regio 
adje&o numifmate , rarilfimis libris , 6c annuo DC. 
Nummorum Gallicorum cenfu donatus . In Italiam- 
regreflus , in Collegio Mediolan. S. Petri in Monte— 
forti per aliquot annos vixit , 8c interim Colo- 
niam Arcadicam cum quibuldam aliis eruditis Viri* 
in hac Urbe inftituendam curavit. Tandem fub finem 
anni MDCCV. in eodem Collegio fato concdfit . 


Liber, quem prae manibus habui , fic inferibitur : 

L Pauli Veneti Quadratura . In fine legitur : „ Expli- 
„ cit Pauli Veneti prope divinum Opus, quod Quaora- 
„ tura inferiptum ell, fommo Audio, maximaque dili-j 
„ genti» corrcAum , c, litigatum , fic auttum a fpetta- 1 
^ bili Anium , fic Medicinae Dofiorc Mjgillro Manfie- I 
« do dc Medicis Mc.liolancnfi , Logico perfpicacilfimo , | 
„ ac fuhtiliffimo Sophi Ha , in felici Ticinenfi Academia— 1 
n Logicam , ac Sophifiari.am publice docentem , quem^ I 
,, fublimis , ac omnipotens Deus longo tempore con- | 
„ fervet , ur alia Opera valeat fua folerti diligentia in^ 1 
* lucem efferre. Imfrojfum Pofta , 1483. dio 7. /1 'ai tir , , 


Edidit : 

I. Ludovico Magno Panegyrim Imperatorum Roma- 

norum Nummis contextam. In Gallicum a Carolo 
C*fare Baudclot de Dariva ; in Italicum ab ipfo 
Auttore translatam. Parifiii , apud Vaiiino , 170J. 

II. Apologiam pro Endimione Clarifiimi de Lemenc— 

Poctz Laudcnfis, qu* impreff» efi Taurini. 

III. Catmcn Italicum , ab fc in Latinum converfum.: 

Dc Romano Tcrrcmotu , fic P. Ia Cluizc dica- 
tum . 

IV. Carmina Italica, fic Latina nondum perfe&a , mul- 

uque alia ad Geographiam , fic Rem Numina- 
iiam 


Digitized by Google 


9» J ME 

riam fpeftantia, quibus manum extremam, immatura 
mone pr*vcntut , imponere non potuit . Ejus de— 
Nummis MS. ufi fumus in editione nofti.i Operis 
optimi ejus Genitoris , anno MDCCXXX. 

V. Ejus Epigrammata Italica , vulgo Sonetti , numero 

LX. Extant MSS. apud Dominum Fcltccin Viccco 
m itera, in 4. 

VI. L’Ita!ia . Canzone in Verfi Eroici Latini , e traddorra 

dal meddimo in Verfi Italiam. Miltmo , per il M*- 
lateUa , 1704. in 4. 

VII. AII' Arcadia, nclla prima ngunanza della Colonia— 

Atc.idc Miiancfe, in Cafa dcll’ Fccellcntiffimo Sig. 
Pnncipe Don Antonio Gaetaito Trivulzi , Canzone 
di Gianantouio Mezzabatba , Chierico Rcgolire— 
Som.fco Procufiode ec. , dedicata ali' Eminentifitmo 
Cardinal Panfiiio . Mtlano , ftr il Malatefla , 170J. 
tn 4. 

VIII. LaVittoria navale riportata da S. A. S. il Sig. Conte 

Enrico di Tolofa . Oda . Mimo , preflb il ligoni , 

i". 1. m 4 . 

Dc Mcdiobarbo mentionem honorificentilfimam fece- 
runt Auftores Veneti Diarii Italici f Cc repetitur 
lauda tif». in Schedis Sitonianis. 


ME 914 

Plurima fcripfit , qux pofl ejus obitum quo pervene- 
rint ignoramus . Nullum tanti ingenii Monumentum 
fupereit , prxter Orationem Latinam , quam habuit 
in inftaurationc Si udiorum Gymnadi Utinends , uc 
infra. Abiit e vivis in prxfato (.'ollegio Utinenfi, 
cui non fem •! praefuit , anno Chriitianx Reparatio- 
nis MOCCXVII. , xtacis fux LXV. 

I. Litterarius Utinenfis Urbis Genius. Utini , 1697. typit 
Scbhat. m ii. 

Jta ex ferie Viior. Illuftrium Clericor. Rcgular. D. Pauli, 
auctore P. Pczio do^tilfimo , typis parata . 


M C 1 1 I. 


MELLIAVACCA BENEDICTUS. 


BIBLIOTHECA 

A 


MCI. 

MEDULLA CLAUDIUS. 


C ^Laudius Medulla a Clarella , Ducatus Mediola-| 
j nenfis in finibus Papienfibus, ob excellentes ejus ' 
animi dotes , Provincix fux Minorum Obfervantium 
peculiare decus fuit Per duas enim vices in- 
Con ventu S. M.irix Pacis Mediolani fuit deditis ad 
munus Provincialatus , inde in Capitulo gcnrali 
in Conventu S. Marix Novx Neapoli habito anno 
MDXL. in Definitorem generalem , pollca in— 
totius Ordinis Vicarium generalem promotus , 

J iuo officio fandle & feliciter fumeus eft. Mif- 
us a Grcgorio XIII. Summo Pontifice CommifTa- 
rius Apodoltcus in Belgium , cum potcftate Legati 
i Latere , ad reformandos Ecdefi Ulicorum mores , 
& abufus , Alexandro Principi Farncfio Parmcnfi 
Belgarum Gubernatori a Confilus condicutus , propu- 
gnandxquc Filici Catholicx acerrimus fuafor , opti- 
mis natura? , & gratix dotibus infignitus , ia eadem 
Religione obiit anno MDCXIV. 

Compofuit , & in lucem dedit : 

I. Epiflolam infignem , qua tam Sarul-iret , quam Eccle- 
fiafticos Fidei fuse cummi fios p;c , fmceicquc admonet 
ad rccle vivendum, Uc fortiter acendum. Duoci ex- 
cudit Bognrdut amo 1)84. 

II. Orationem de rramfigutdMonc Domini, ac de duabus 
in Chmlo Naturis , 6c carum ; flF.vkibus . Brixia , apud 
Caminum Prjfimum , anno 1 597. tn 4. 

III. Librurn Confiiturionum luas Kt-ligioius tam generalium 
ejufifem Ordinis, quam particularium Provinua Alc- 
dolancnfis . Ibi, apud Pontium , 15X0. 

IV. Commentaria in Muttimini . Ex Draudii Biblioth 
Cl tfBcit pag. JJJ,- 

Ita Vvadmcus in Cathalogo Scriptorum Ordinis Min. 
pag. 91 Hcnricus V Vilfot Bclga , Antonius Poflcvi- 
nus in Apparatu Sacro , 8c Abbas Picindlus in fuo 
Atheuau Litteratorum Mcd. pag. ijo. 


M C I I. 


de MELIORIBUS VICTORIUS. 


V ictorius de Melioribus Mediolanenfis inter Cie- 
ricos Regtil. S. Pauli adferiptus , ad omnia— 
natus , optimus Rhetor, Poeta, Phiiofophus, Theo- 
logus , Orator Sacer, atque Hilloncus , apud Uti- 
nenfes infigne Dodtrinx lux fpecimen dedit . Theo- 
logus fuit , & Confiliarius Cardinalis Delphini ejus 
Urbis Fpifcopi, & Patriarchx Aquilejcnfis.. Magnam 
apud Viros dodlos fibi exidimationem comparavit . 


E X Oppido Clarella in Via Papicnfi Ducatus Me- 
diolanenfis prodiit Benedicius M lliavacca Ordi- 
nis Minorum Obfervantium . Per omnes Religionis 
gradus ad ampliore contendens , Oratoria Iacr.t_ 
facultate celebris , pluribus in locis Verbum Dei 
diflfeminavit . Inter Suos Generalis Ledor ob fpecu- 
lationis acumen declaratus , Provinciali a Secretis 
fuit . Multa paraverat typis edenda» Sermones IcU 
licet & Conciones , edita tamen funt lcquentia— 
tantum . 


I. Panegirico di Sun Gitnbuono, Arcivcfcovo di Milano. 
Typit .drebiepifcopaitbus , in 4. E.im habuit die X. 
Februarii , inno MDCXLVIf. in Mettopoliiuna. 

U. Orazionc Funebre per la morte dcl Principe di Spa» 
gna. Ibid. in 4 

1 II. Plurci Sermone* 8c Conciones. MSS- infui. Servantur 
apud Suo* in Ccsooh-o Modocticnfi ■ 

De ipfo Picincllus in Athcnxo pag. 81. , & Afta Pro- 
vina* Mcdiolantufii ObJerwniium lib. z. pa£. 150. 


M C I V. 


D MELLIAVACCA FRANCISCUS MARIA. 


Q Uamvts Cl. Lazarus Auguftinus Cotta in fuo 
Novarienfi Mufxo rccenlucrit Francifcum Ma- 
riam Mclhavaccam , aflercns ipfum in lucem editure 
fuifle in Oppido Galliati , monuit nos nihilominus 
imicifliraus atque do^iffimus JC. Sitonas , i i perpe- 
ram affirmari , citm Mediolani nanis fit an. MD XI. 
parentibus Joannc Francifco jurisperito « Caufidico, 
atque Notario Curix Archivpifcopalis hujus Urbis v 
nec non Blanca Suarda Conjugibus . Nihilominus 
Familiam Melliaviccare effe etiam inter Novari .nfes 
agnofeimus a Balthaflare cjufdem Gentis e Congrega- 
tione Bamabitarum Divi Pauli a Patre Pczio inter Scri- 
£ ptores fui Ordinis recenfito, ficu’i etiam h fupradidfo 
Cotta in fuo Mufxo pag. 7 6. Alterum item Balthaf- 
farem Melliavaccam inveni inter Litteratos Viros xvi 
Joannis Pici Mirandulani , ut cx illius Epitlola ad 
ipfum Melliavaccam colligitur, qui nefeio utrum fuerit 
Familix Mcdiolanenfis , an Novarienfis . Cxteriire 
Scriptor nofler ea floruit legali pr.cfertim eruditio- 
ne , ut in Foro magni nominis gloriam adeptus , 
ad Auditoris munus ^in Fcudis Nobiliffimx Gentis 
Biragx affumerctur , quod annis ferme quinqua- 
ginta fumma cum xquitatis laude adminiilravit . 
Sed 8c inter generales Mcdiolanenfis Dominii Vica- 
rios tamdifi confodit, donec eorum omnium Senior 
evafit . Iu hac Ur v - diein claufit extremam anno 
Redemptionis MDCXCV r . xtatis fux LXXX 1 V. 

Sunt 


Digitized by 
Google 


9 i5 ME SCRIPTOR. M E D I O L. ME 91 6 


Sunt ejus Opera . 


A 


Illud ed hoc titulo : 


V. Genti* Biraehae Nobilitatis Compendium , Hiftoriit, 
Diplomatibus, Elogii* , Emblematibus, Trophais ex- 
plicatum. MS in fol. magna molis: extat penes Pa- 
tricium Virum Catolum Bc fratres Brippios . 

II. Legalium Confultationum Volumina plura estant penes . 
Nobilem Virum Aloyfium Authoris filium. 

De eo piaedidu* Cotta pag. nj. art. 198. , & Sitoniis 
citatus in Theatro Genealog. Famil. Nobb» Mediol. 
pag. 191. MS. penes Au&orem ; quemadmodum Sc 
Cavat ius in Dclcript. Status Mediol. pag. is. 


MOV. 


MELLIAVACCA INNOCENTIUS. 


L Barthofomzi Meltii Verius in laudem Galencii Maria 
Sfortia Vicccomitis Ducis Mediol. Ext. MS. in Reg. 
Parificnf. Cod. 6498. , ex Mom fauconio Biblioth. MSS. 
pag. 764. 

II. Confilium de Immunitate Ecclrfiailica ; fine loco , an- 
no, fic Typographo, in fol. Ext. in Bibliotheca Mo- 
nachor. Camneat. S. Salvaioris Ticini , tcilc P. Beict- 
ta in fuit Schedis . 

Inter Epiflol.it Fiancifci Philclphi , Editionis V retia , 
ami ijoi. ia fol. extat Epiikola Bartholomsto Met- 
tio pag. 71. 

Dc ipfo agit amiciflumit , atque do&ilTimir* VirD. Join- 
nes Siionus J. ij. £Sc Advocatus , 111 Theatro Geuca- 
log. Famil. Nob. Mediol. MS. penes ipfum Auctorem 
in fol. pag 194. 1 


M C V 1 1. 


V irum nunc damus £ Mclliavacca Familia erudi- 
tione, ac dignitatibus confpicuum Innocentium 
Rfediolani ortum , qui adulta vix attate Monadicum 
in Sacro Cidercienfium Ordine amplexus Inditurum , 
brevi virtutis & do&rinx merito ad Abbatiales Infu- 
las promotus cd . Apud Sereniflimum Sabaudix Du- 
cem cui tanti Prxhilis gravitas , atque fapiemia— 
optime nota erat , in Confilium vocari promeruit ; 
tum apud Sandtiffimx Inquifitionis Tributui ad gra- 
viflTtma faspe negotia adhibitus Confulroris gedit Offi- 
cium . Defundlo podmodum Marco Antonio TI 10 - 
mato Adcnfis Eccletix Epifcopo , ad ejus regimen - 
«Humitur die VIII. Jttuit , anno pod Partum Virginis 
MDCXCIII Qpa padorali vigilantia fibi commi Ilum 
gregem rexerit, qui cura Cleri fui mores, in Alum- 
nis prxfertim Seminarii, meliores quotidie efficere- 
ftuduerit , iacile patet cx his , qux confcripfit , i 
nobis infra tradendis . Adhuc erat in vivis anno 
MDCCXUI. 

L Prima Synodus D'a:ctf,>na Aflcnfii Innoccntii Mcllia- 
v.icc.i Oidmit Ciltircicnfii Fpifcopi , hubita 1699. 
Mediolani , afud Ramrllati , 1700 . in 4. 

II. pio xriniaaiu Alumnis ab eodem cor.fcriptr. 

Ext ipi ibidem. 

Agunt dciplb brevibus licet verbis Continuaiorcs Ughclli 
Ital. S.ici* I onio IV. m AilcuCb. nuin. LXXXI. 8c 
Siionus noliur in Schedis. 


M C V I. 


MELTIUS BARTHOLOMif.US. 


M EItia Gens in hac Metropoli adhuc dignitati- 
bus , atque nobilitate inter primarias recenti- 
ta, plures dedit Litterarix Rcipublicx claros Viros, 
quorum nunc Elogia proferenda funt . Occurrit om- 
nium primus , alphabetico , quo utimur , ordine— , 
Bartholomxus , Joannis Cxlarei Comitis Palatini 
in Magidratu , qticm Ordinariorum Reddiruum- 
nuncupant Infubres , Qpxdorts integerrimi , & in- 
Secretiore Confilio Ducali Confiliarii prudent illimi 
filius . Bonarum artium ornamenta familix demmari 
addidit Bartholomxus noder , fit quamvis in eodem 
Magidratu , quem fupra memoravimus , Qpxfturam 
exercuerit , a Mularum tamen amoenioribus dudiis 
non alienus extitit , quod latis odendunt Carmina- 
hic reccnfenda . Francifco Philelpho magni nominis 
Erudito fuinma fuit amicitia coniun&us , ut tollan- 
tur hujus Littcrx ad Meltium feriptx , de quibus in- 
fra mentio fiet . Pollremum Scriptoris hujus annum , 
ut verum fateamur , ignoramus , & nos ceno eflii- 
gifll-t ejus quoque nomen , nili fortuito in Opus ejus 
incidi demus . 


Tam. I/. 


MELTIUS CAMILLUS. 


C 


E 


C Amillus Mettius patria Mediolanenfis , Joannis 
Antonii Meltii, oc Livix Litrx nobilium Conju- 
gura filius, ortus die XII. Decembris , armo MDXC. 
Grammatica: iluduit in Collegio Societatis Jefu hujus 
Urbis ; Rcthoricx vero ac Philofophi* Rornx in- 
Collrgio Romano fub Prarccptoribus Famiano Stra- 
da , & Nicolao BaldcKo , Viris doiilrinx fam.i Cla- 
riffimis . Hifcc difciplims pro!>e excultus , rclidla— 
Urhc, Bononiam Jurifpruderuix operam daturus con- 
cedit, inde Papiam , Parmamque , atque emento Juris 
utriufque curriculo , ac Lauream Dofiloralem fub 
Sfortia dc Oddis adeptus , Romam reverfus, ea in- 
Urbc Capitolini Judicis munere , cum dignitate & 
fama eruditionis aliquando fun&us cd . Podmodum 
Mundi vanitatem cx .rebus perituris retegens , lerib- 
que confidcrans , abdicato Judicis fxcularis munere. 
Clericali militix , obnitente licet patre , nomen de- 
dit . Itaque Prxlulari verte indutu; , ac ab Urbano 
VIII. inter Pontificios Auditores le&us « Camerae Vi- 
cariarum XI. annorum intervallo fumnvi prudenti! , 
plaufuquc pari gedit . Urbanus Pontifex dodlillimi , 
ac piillimi Viri meritis commotus , cum Ecclefta— 
Capuana ex obitu Archicpilcopi coromodfcm vaca- 
ret , prxteritis omnibus , qui cas Infulas ambirent , 
Camillum uil tale cogitantem fuderit . Qualiter ve- 
ro commitlum fibi Ecclefiam adminidraverit religio- 
fus Arciiipr.vful, libet cx Oldoino non gravanter au- 
dire : ., Meltius eledlus Prxlul Capu.inus Eccleiunu 
„ concreditam , haud vulgari laude rexit : Clerum 
„ enim fan^liffimis legibus indituir : Jus Ecclefialli- 
„ cum incontaminatum fervavit : in pauperes , vi- 
„ duas , orphaaos liberalis fuit : manus luas ab ora. 
„ ni munere excudit : Dicecctim pervigili diligentia— 
„ invifir: Archicpilcopalc Palatium mi.-ificc rellituit. 
Subdit deinde : „ Paucis illius annis , quibus Gregi 
„ prxfens adfuit , qua virtute , quo zelo , quove- 
„ pietatis ardore , probatifque exemplis Ecclcfix libi 
„ commidx prxfuerit , Capuanorum lacrymx in ejus 
„ abfontia teilimonium ccrtidimum dedere. „ Exarto 
apud Capuanos triennio, N uncius Apodolicus (quo<l 
Juris divini humanique peritidimus citet) Florentiam 
primo ad Magnum Hctrurix Ducem ; mox Viennam 
Audrix ad Cxfarem Fcrdinandum 112. graviffimis do 
caulis dedi natur . Qia in noilrema Legatione, quod 
Cxfari , totique Atilx , ob fuaviffimos mores , re- 
rum peritiam , exartamque doltrinam eratidimua 
exiderct , annos novem maximo Reipublicx Chri- 
dianx emolumento tranfegit, Apodolicx dignitatis &c 
auctoritatis , ut Oldoinus loquitur , cultor tk afler- 
tor eximius . Ab hac Provincia Ro.nam ab Inno- 
cendo X revocatum Alexander VII. ejufdeo Inno* 
centii Succedor initio fui regiminis Congregationi 
Fpilcoporuin 8c Regularium ii Secretis dedit ; mox 


Digitized by Google 


9 i7 ME BIBLIOTHECA ME 918 

in prima Cardinalium cnunciatione ad preces C affa- 
ris tanquam dignifiimum , deque Kepublica Chriltia- 
na optime meritum Prxfulem, die IX. Aprilis, anni 
MDCLVII. Sacri Purpuri 8c Titulo Presbytcrali 
San&i Marcelli ornavit , ac inter Patres Sacrorum- 
Qcetuum Epifcoporum 8t Regularium , Propaganda» 

Fidei , Sacri Concilii Tridentini Interpretum , & 

Refidentix Epifcoporum cooptavit . Non diti tamen 
vixit in Purpura : nara comparato jam itinere Ca- 

D. O. M. 

CAMILLO MELTIO MEDIOLANENSI 
S. R. E. TIT. S. MARCELLI PRESBYTERO CARDINALI 
CAPVAE ARCHIEPISCOPO 
Q.VI OLIM AD FERDINANDVM IIL CAESAREM 
NVNCIVS PONTIFICIVS 
ET SACRAE CONGREGATIONI 
EPISCOPIS ET REGVLARIBVS PRAEFECTAE A SECEETIS 
PRVDENTIA DOCTRINA IV S TITIA PIETATE EXIMIVS 
PER OMNES HONORVM AC VIRTVTVM GRADVS 
AD PVRPVRAM EVECTVS 
CVM EVM VIVERE 

MAXIME REIPV BLICAE INTERESSET 


A jpuam versus , ut dilectum Gregem , quem Legatio* 
nibus di liemus ad tempus dele ruerat , praeiens pa- 
fcerct, Rom? inopinato morbo correptus , inter vi- 
vos elTc dedit dic XXI. Januarii , Anno Salutis 
MDCLIX. xtatis LXIX. Purpurae biennio nondum 
exa&o . Jacet in Quirinali in Ecclelia Patrum So- 
cietatis Jefu S. Andrcx Apoliolo Sacra in pernobili 
Monumento fub fcqucnti Epigraphc : 


EXTINCTVS EST 
XII. KAL. FEBR. 


ANNO R E P. SAL. M. D C. LIX. 

AETATIS S V A E LXIX. 

10ANNES ANTONIVS MELTIVS ARCHIEPISCOPVS 


DECESSORI ET PATRVO MOERENS POSVIT. 


Fuit Vir apprime do&us , pius , & integer , Cano- B 
nici Cxfareique Juris peritidimus , judicia , rerum- j 
cognitione & ufu eximius , confilio , eloquentia , & j 
gravitate prxllans , litteratorum & pauperum fautor i 
maximus , Purpurei Senatds decus ampliflimum , 6c ' 
Paitor in paucis egregius . 


M C V 1 1 1. 

MELTIUS HIERONYMUS. 


Habemur de ipfo . 


L Lege» pro reformatione Cleri Capuani , partim edita», 
partim MSS. Exunt in Archivo Ecclefue Capua nz . 

II. Oratione» plure» Latino , & Italico fermone fcripiic, 

MSS Ibidem . 

III. Epiftot* V.ad Hilarionem Rancatum cum ejui refpon- 

C», anni* MDCXLI. XLU. 8c XLVI. in Tom.XXIJI. 
MSS. ciufdcm Rancati , dc quo in littera R. 

IV. Epiftole innumere de pluribu» gruviflimis negotii», ma- 

xime Legationi» V icunculis . Extanr in Archivo fc- 
creto Pontificio . 

Agunt dc co Ferdinandi III. Ccf. Littera ad Alex. VII. 
Diplomata Pontificum varia . AuguUums Oldoinu» in 
adii^. ad Ciae. Ughcilu» , aliique. 


Loyfius Mcltius J. C. Coi. ac Mediolani Sena- 
tor , nec 11011 Ifabella Brippia illultres Conjuges 
Hieronymum in lucem ediderunt anno MDXCV. , 
Jura & ipfe prolocutus in Advocatorum Pontificii 
Conditorii ordinem le&us clt anno MDCXXI. , Ju- 
lio Roma , quem fuo loco laudabimus f ad Puipu- 
ran> evedto . Bis Romani ihidii Prxfedturam gelut , 
comitate morum , integritate , virtute libi aditum- 
ad majora patefecit ; ad Auditoratum nempe Roma- 
nx Rotx afeeadit anno MDCXLU. Pirovano dc» 
fandto , deinde Infulam Ticinenfem obtinuit dic- 
XXII Septembris, anni MDCLIX. Eccledam ipfam- 
omni cum laude rexit , beneficiifque auxit ufquc ad 
annum MDCLXXII. qui ei ultimus fuit. De Aloyfio 
autem fupradidto extat Infcriptio in hujus Urbis 
Templo , vulgo il Giardino , quam , ne pereat , hic 
damus : 


ALOY- 


Digitized by Coogle 


9' 9 


ME 


SCRIPTOR. MEDIO L. 

IA 

ALOYSIVS AC ALEXANDER FRATRES 
MELTIORVM 

SACELLVM HOC ATQVE SEPVLCHRVM 
SIBI POSTERIS(iVE SV1S 
PARAVERVNT 
ANNO MDCXXV. 


M E 


920 


De noftro aurem habemus quae fcquuntur. 


Videlicet ; 


I. Dccifioncs S. Rot* Roman* , «tam in maqna ColleS. 

eaiundcm iinprcffa tain Rom,t , quam Emetit i . 

II. Ah* plurcs MS>. cxtam in Archivo Molit Hadriane. 

III. Virtute* Rcgix pro Cunonizaiione Sandi Regis Caftcl- 

le iJc Legionis D. Ferdinandi III. Oratio ad Urba- 
num Vili. MrJiol. apud Gbifulpbum iS|4 m 8. 
Dum erat Advocatus concirtoruhs . 

Agunt de eo Ughdlus in EpifLopis Pap cnfibus T. I. coi. 
tuo. Camalm.iiut, Fontana, tanharius in Sylla- 
bo Advocator. Sacri Confttorii edit. Rnmane pag. 
*ji. Et Sitonus m Chronico J. PP. Collcg. Mediol. 
pag. ipi. an. 847. 


M C I X. 


MELTIUS JOANNES. 

J Oannes Meltius Roglerii filius ob eruditionis , at- 
que morum commendationem inter Ducales Me- 
diolanenfis Provincias Q.uxllores meruit reccnferi. 
Quamvis tamen publicis negotiis effet implicitus, ne- 
dum propriae doeirinx foetus edidit , verum etiam- 
alienos litterarios labores publica luce dignos , ad 
Litteraria! Respublica commodum , typis mandari 
curavit . In his eminent prarcipue Commentaria in- 
Plalmos Gabriclis Brebix , qux Mcltio nollro adni- 
tente anno M' .DLXXVIT. edita fuerunt , ut plenius 
indicat in Hirtoria fua Typographica Mediolanenfi 
Clanfiimus Saxius . Proprias vero lucubrationes infra 
memorandas , optime confcripras Gafpari Nepoti fuo 
Lateranenfi Canonico largitus eltanno MCDLXXVHf. 
ftd ulum Monartcrii Santtx Marii dcCaforcto. Ciim 
vero Gafpar ipfe fuppliciter periiflet ab Ordinis fui 
Moderatoribus , ut fibi liceret Patrui labores ad Mo- 
nallerium Sandfce Marix Palfionis hujus Urbis trans- 
ferre , id obtinuit , ut mox dicemus . Elucet in his 
Auftoris pietas , & facrarum rerum feientia co mi- 
rabilior , quod in Viro publico muneri addi&o , & 
Altaris obicquiis non mancipato confpiciatur . 

Opera illius hxc fun» - : 

I. De praftica Scicmi* , ubi dc Moribus , de Virtutibus 
Vitiifauc . Codex optime feriptus , aiquc dono 
“"“f G Afp.iri cju* Nepoti anno 
MCDLXXVlII. ;id ufum Mo.iaAcrii Sancte Mirio 
de Cafolcio, inde fupplicationibu* ejufdcm Gafpiris. 
Capitulum generale Jcdit Moaafteno dc P.iffionc_. 


Mediolani, ut legatur, 8c PatTc* orent pro ei*. Ita— 
frnptum efl ad calcem ejufdem MS. in fol. pagg. j=>o. 
Ext.it m Mifccll. ligo. n. ijo. in eadem Bibliotheca 
Luterancnlium . 

II. Dc feptem peccati* Capitalibus , cum aliis Qu*8ionibu« 
a Icet icis . MS. in fol. ut fupra pag. i5o. nondum* 
completus, extar ibid. 

Dc eo Scbcdx Sitoniana. 


M C X. 


MELTIUS ludovicus. 


N On tantum fanguinis nobilitate , quantum eru- 
ditionis luce claruit Ludovicus Meltius alte- 
rius Ludovici , atque Catharinre Littx conjugum fi- 
lius . Plurimum i pii debuit Clariflimus , ac Rcligio- 
fi (limus Ordo Militaris Equitum Hicrofolymitano- 
- rum , qui communi appellatione Meliccnfes nuncu- 
'pantur; in eorum enim coetum cooptatus , annos 
agens XVIII- piratas Mediterraneo infertos maritimi 
expeditione inloflatus clt tanto animi ardore , tanta 
cenitanti* firmitate , ut anno «ratis lux XXIV. a 
magno Ordinis fui Magiltro Triremi prxfici merue- 
rit . Tam egregiis expictis facinoribus , terrcllrcs 
amplexus pugnas , propriis fumptibus in Belgicis 
praeliis Catholico Regi Iponce militavit annos lex , 
ubi magnum belli ese glorix nomen fibi conquifivit . 
C j Miferat interim Grcgorius XIV. Summus Pontifex 
• advcrshs Hxrcricos Galliam turbantes Herculem* 
Sfondratum , qui Meltii noltri cum effet avunculus , 
ipfum hallatorum cohortis Ducem rcnunciavit ; pa-% 
remque bellici honoris gradum advcrsiis Regem Na- 
varrx ei contulit Caltell v Comeftabulus tunc Modera- 
tor Regius Infubrix . Hoc in munere Caorfium Op- 
pidum in Subalpinis pofirum expugnavit , 8c in Bur- 
gundia non infimam fibi famam peperit . Caltrorum 
Magirtcrium in Belgio obtinuit , ibique cum fibi 
commiflis militibus Ortende aggreflioni dum interef- 
fet , igneo globulo pcrculfus cit, multumque ad ejus 
Urbis expugnationem fua virtute contulit . Idem vi- 
riliter in Frifia prxrtirit , dignus pronr.-rea habitus , 
quem Albcrtus Archidux Aullrix in b.llicum Confi- 
q lium adfcirct , 8c Equitum generalem Promagirtrum 
j conrtitueret . Catholicus etiam Rex , & nobili annuo 
cenfu , 8t C onfiliarii fccrctioris munere in jutria de- 
coravit M cirium nortrum , ad quam re verius , pedi- 
tes feptem mille quingentos , equitefque item quin- 
gentos fiimmo cum imperio rexit . At duin Vcrcel- 
lenfis Urbis expugnationi vacaret, diflenrerise morbo 
correptus in Oppidum Mazcntx fe recepit , ibique— 
xtatis fux anno LIX. die undecima menfis Julii , an- 
no Saluris MD^XVII. mortalibus valedixit ; cura* 
annos XXXIH. ftrenue militafTet . Cadaver illius 
Mediolanum delatum humo traditum fuit in Tem- 
plo Minorum Stridlioris Obfervantix , cujus cogno- 
men il Gi.Wrno . Tumulo, hanc impofuit Epigra- 
phen Aloyllus Senator Frater . 


LUDO- 


Digitized by Google 91 1 


ME 


BIBLIOTHECA 


ME 


921 


LVDOVICVS MELTIVS LVD. F. 

PATRICIVS MEDIOLANEN. 

EQVES HIEROSOLYMITA NVS 
PHILIPPI II. ET PHILIPPI III. CATH. REGVM 
IN GALLIA BVRGVNDIA BELGIO INSVBRIA 
TVRMAE EQVITVM HASTATORVM DVCTOR 
LEGIONIS ITALICAE LEGATVS 
EQVITVM PROMAGISTER 
BELLICVS 1NTIMVSQVE CONSILIARIVS 
PROXIMO SVBALPINO BELLO 
ALTERIVS EXERCITVS MODERATOR 
HIC APVD MAIORES SVOS SITVS EST 
VIXIT ANNOS LIX. MENSES V. 

DECESSIT IV. EID. QVINTILES MDCXVIl 
ALOYSIVS MELTIVS COMES MAZENTAE SENATOR 
FRATRI OPTIME MERITO. 


Inter Scriptores autem locum obtinet ob fequens 
Opus , militiam profitentibus valde proficuum . 

I. Rcgolc Milit iri fopra il governo , e fcrvSzio parrieohre 
dellt Cavillem . Auverfa , itfn. n fot cum irntti 
'labuin. Et iteruin Ahlano , per il Btdello, itfij». in 
/ii/. 

Tanti habitus cft hic liber , ut in exteras quoque lin- 
guas frequenter translatus luerit ; nimirum Hifpani- 
eam , Gallicam , atque Belgicam , 6c alibi fxpius im- 
preffus . 

Italicas ad cum dedit Litteras Annib.il Guarcus , qua 
leguntur inter hujus, editas Alexandri* MDCV 1 L 

Mentio cft Mcltii nolhi apud Sitonum in Chron. J. PP. 
pag 161. art. 6+9. Videndi quoque Ghillinus in part 
Jl. Theatri Eruditor. Morigia lib. IV. Nobilit. Me- 
diol. , ubi habetur integrum de Scriptore noftro Ca- 
put XLIU. , 8c tandem Picincllus in Athenso pag. 
195 ‘ 


M C X I. 


MENABENUS APOLLONIUS. 


T Am parce locuti funt Bartholomarus Curtius, Jo- 
annes Jacobus Mangetus , atque Abbas Pjcinellus 
de Apollonio Menabeno , ut nec parentes ipfius , nec 
annum mortis ab eis cdifccrc mini licuerit . Floruit 
inter Medicos , Philofophos , atque Poetas ad finem 
vertente Sxculo XVI. Medicus extitit Joannis Sve- 
corum Regis, ut ipfcmcr reflatur in F.piflola Nuncu 
patorii ad Rodulphum Cxfarem , Hifloriae Cervi 
Kargiferi prcefixa , his verbis : ,, Te igitur maxime 
Imperator Rudulphc Cxfar pro innata animi tui 
,, facilitate , pro optima , 6c propenfa in bonarum- 
,i artium rtudiofos voluntate hunc meum libellum in 
„ tua AuAria dncubratum , jam tuis aufpiciis in lu- 
„ certi editum 8cc. , & paulo infra . „Hac mirabili 
„ naturae foltrtia mihi latis peripe&A , atque cxplo- 
,, r.«ta , ciim dTctn Medicus Joannis Regis titulo 
,, Svetorum , (iothorurr. , Vandalorum , omnem- 
„ mihi movendum , ut aiunt , lapidem efll* exiflima- 
„ vi , ut fi qur in fquaJIidis , ac horridis Svccias 
„ regionibus elji-nt fcitu, ac memoratu digna , meo 
» ipfius no.*) luium ex pilearer labem , veram «rtiam- 


A 


„ ad aliorum commoda Scriptis meis in lucem pro- 
,, ferrem &c. „ Aliquando etiam moram traxit Vien- 
na* Auftrix , ubi librum fcripfit de Caufis compofitio- 
nis medicamentorum , ut luo loco dicemus . Sicuti 
& alterum de Caufis fluxus & refluxus aquarum- 
Stokolmicnfium . Fratrem habuit Bartholomatum , 
cujus Carmen in Apollonii laudem , quoti eft in eo- 
dem Opere , juvat hic recudere ex Curtii libro plu- 
ries memorato de Medicis Mediolanenfibus ; 


B 


Impulit heroas virtus tolerare laborum 
Aerumnas , fama ut poffent contingere Cee lum : 

At natura parem medicas fpceularicr artet f 
Optime te frater docuit , penetrare per oras 
Informes vifu , glaciale videre fub ArClo 
Horrendum pelagus , tum immania monftra Getarum 
Atque per ingentes viret fpeflare falubrtt , 

Humano generi medicamina ut inde referres , 

Qjieis torpore jacens animus, proflrataquc membra , 
JEthertas velut a letbo revocantur ad auras . 


C 


Plura edidit, atque plura alia adhuc Manuferipta^, 
extant in Bibliotheca Ambrofiana , non omnia , nec 
fatis accurate a Clarifs. Curtio relata . Q.uod artem 
Poeticam adamaverit etiam noAcr , ex lequcntibus 
Bernardini Baldini Carminibus facile agnofeitur , 
quas leguntur in libro de Fabulofis Diis: 


ImpofuH doQo divini pcftoris index 

Nomen Apollonii doClus Apollo tibi ; 

Nominis ut facri vigeas , virtutis df barts , 

Reque Deum referas , nominis atque fono . 
Hinc Medicam calles artem , euhamque Pocfim ; 

Q>tas docet indigetis divus Apollo choros . 

I r aU trabis merito flates ab Apolline nomen , 

Artis Apolloni divis Apcllir.es . 

Nun<* 


Digitized by Google 


ME 


9ij ME SCRIPTOR. MEDIOL. 


9*4 


Nunc Opera ipfius diligentiflime infpcffca profe- 
timus , quae funt : 

X* De magno Animali, quod Alcen vocant, fic de ipfius 
partium in re Medica facultatibus. 

II- HiAoria Cervi Rangiferi, Sc Guloni» Fi lfras vocati . 

H» duc lucubratione* lucem viderunt tam Colonia, 
•pud Maternum Cbolmum , ij8i. n» 8. , quam e<xUn_ 
anno , Mediolani, apud Micbarltm Tritum , tn 4. Cincl- 
lui in fua Bibliotheca , Pluteo XV. Editionem IL 
focif Colonienfem , in qua legitur Epiftola Dodo- 
nei de Alce , & quid de ipfa quoque fcripfit Olau* 
Magnus in fua Hiftoric libro XVIII. Prodiit ver6 
hoc Opus in Italicum Termonem verfum , hoc titulo: 
„ Tranato (fella Gran Beflia , traddotto di Latino 
„ in Italiano da Conflanzo Felici , con 1 ’nggiuiua 
„ dclla vinft dei Lupo. Alia Marchefa Fcti« del- 
M Ia Rover e. Rtmimt , freffo il Stmiani, 1584- in 8, 

III. De caulis fluxus , & refluxus aquarum Stokolmien- 

fiura , in quo continentur non pauca de fluxu , fic 
refluxu Maris gencratim diOa . Ad Franciftum- 
Msdicem Magnum fic Sereniflimum Hctruri* Du- 
cem . EpiAoIa Nuncupatori* data eft Vienn* Au- 
Ari*- Mediolani , apua Tinum , ir8i. in 4. 

IV. Claudii Riccardi Sequani Medici Chirurgi de Lapide 

Bezovarii Libellus . Ad Sereniflimum fic Inviftifli- 
mum Imperatorem Ferdinandum, cum adnotatio- 
nibus Apollonii Menabeni . MS. 

V. Apollonii Menabeni dc vero contrario veneni . MS. 
VL Dif putatio, an Lapides qui generantur in Animalibus 

brutis Cnt naturales, live prxter naturam. MS. 

VII. Difputatio dc caufa effit&rice Calculi , an femper fit 

immodicus calor. MS. 

VIII. Difputatio , an in Alvi profluviis circa initia conve- 

niat folyens medicamentum dari . MS. Extant hi 

VI. Articuli in Codice Ambrofiano , fign. H. 
num. 16. in foL 

IX. Liber de caufis compofitionis medicamentorum . Scri- 

ptus eft Vienn* Auftri* anno MDXCII. MS. Au- 
Oographus in Ambrofiana , fign. I. num. 49 in_ 
fol 

X Dialogus de antiqua, fixe fimplici , fic de nova, five 
oqmjofita Medicina . Interlocutores funt DoQor 
Flaminius, Albertus Mercator, Nieafius Apotheca, 
nui, fic Sylviui Philodoxus. MS. in Ambrofiana , 
fign 1. num 107. in fol. 

XI. FerTea i ideft Traaatu» de Perfea , & Perfica arbori- 

biis , fic earum fruftibus , cum locoium inter fe_ 
diflkicntii:rn conciliatione , fic quorundam refuta- 
tione. MS. ibid fign. H. num. 40. in fol. 

XII. Dial.igi III. de immoderato , mediocri , fic decenti 

vim ufu . MS. in fol. fign. I. num. 1x4. extat ibi- 
dem. 

Laudatur i Mercklinio in Lindenio renovato , pag. 
i & * fupradiais Curtio, Mangeto, fic Picmel- 

lo , primo pag. 118 fui operis de Medicis Scripto- 
ribus Mcdiolanenfibua , fecundo in Tomo 11 fu* 
Bibliothecis Scriptorum Medicor, pag. jyfi tertio I 
veto in Aihenco pag. 51. 


A 


Habent pofteri Mendrifii noftri , quae fcquuntur 
Opera , fcilicet : 


B 


L Hieronymi Mendrifii, Ccsnobit* Par.idifi Mediolaner.fij 
Expolitio Pfalmi : Qui habitat, ad Ludovicum Ma- 
g>um Patritium Medjobncnfcm , de quo jam egimus 
fic de hoc libio. 

II. Aufpicatio Chrilhana , in Pfalm. CII. Francifco Se- 

cundo Sforti* MedioLtueiifium D.ici . 

III. De necrflitate Elccmofynr, ad Hieronymum Panigaro- 

lam . Sic inferibitur 1 „ Opufculum fic novum, fic doUuin 
„ de ncceflitatc Elcemofytue, ad Dominum Hicrony- 
„ mum Panigarolam Reverendi Fratris Hieronymi 
„ Mendrifii, Ordinis Servorum de Obfervatione „ . In 
Epiftola Nuncupitoria narrat calamitates , qus cp 
tempore Mediolanenfcs angebant. Opufculum con- 
fcripfit rcfponfurus PanigaroUi , qui quasftionem pro- 
pofuer.it an Elecmofyna caderet fub prcccpto , vel 
fub confil io tantum . 

IV. Abfolutiflima, atque clariffima Qusflio de compoflibili- 

tare infallibilis Scienti* Dei , atque contingenti* re- 
rum ; fic utrum Frcdeftinaius poflit damnari, vel 
Prcfcitus falvari , ad Joannem Aloyfium Trottum— 
Patritium Mcdiol. Omnia uno Volumine in 4. Mo- 
dialem, apud Gotterdum Pontium , ijjo. mtnfe Julia.. 


M C X I I I. 


MERONUS PAULUS JO&EPH. 


M irum eft Leonem Allatinm , Virum alioqui 
eruditum , nudum tantiim protuliUe nomen- 
Pauli Jofephi Meroni Mediolancnhs , nihil omnino 
addenao de gcftis cjufdem , nihil de parentibus , ni- 
hil de Ordine forlitan Regulari , quem Au&or pro- 
feflus videtur . Cum tamen Fratris titulum , ut clau- 
llrales folent, nomini pnefixum non invenerimus , Cle- 
ricum fuifle cenfcmus . Sane Virum facris addi&um 
indicant ea , quae tra&avit argumenta , ex divinis 
potiffimum libris deprompta . Claruit etiam Oratoria 
facultate, quemadmodum oftendit Oratio ultimo lo- 
co promenda , quam 8c Allatius, 8c Picinellus igno- 
rarunt . Neque vero a Philofophicis rebus alienus 
fuit , atque Arillocelts libros aliquot Commentariis 
illuftravit . 

Haec funt , quae dc Mcrono invenimus , partim 
edita , partim MS S. 


M C X 1 1. 

MENDRISIUS HIERONYMUS. 


C Oenobium illud , quod cum vicino Templo fub 
San&se Mari® Par ad ili titulo nunc incolunt in 
hac Urbe Minores Tertii Ordinis S. Francifci io- 
Suburbio intramurano Portae Romanse , habitarunt 
olim Fratres Ordinis Servorum , qui nunc in Urbtl 
in aliud Suburbium Port* Orientalis, five Argento? ad 
vetus Monallcrium S. Dionyfii translati funt . Ciim_ 
autem ibi adhuc degerent , floruit inter eos Hiero- 
nymus Mcndrifius Mediolancnfis , non infimi nominis 
aetate fua Theologus , quem confulere folebant in- 
his , qua: ad conlcieotiam pertinent , primarii etiam 
Cives , tanta erat Viri exillinutio . CarilTimus fuit 
Francifco Sfortiae Duci , Ludovico Macio , atque_ 
Hieronymo Panigarol* hujus Urbis patntiis, ad quos 
lucubrationes luas mittendas cenfuit . Vivebat inedio 
ferme SxculoXVl. , 8t cum dolore commemoramus 
nihil omn.no a fui Ordinis Sodalibus, licet rogatis, 
haurire potuiffe . * 


E 


1 1 . Commentarii in Pf.il. CXLV. ad Aulicos, fic Principes ,* 
Lugduni , apud Cardon itfij in 4. 

II. In Epiiiolam Afliieri , qu* in libro HeAer infert*— 

legitur. 

III. Civilium Exercitationum libri IV. 

IV. Commentarii in Malachiam Prophetam. 

V. Commentarii in Pfai. II. de Victoria , fic Regno 

ChriAi. 

VI. Commentarii in Pfiil. C. de Optimo Principe— . 

Renue , apud Stopbanum Paul in, 1657. in 4, 

VII. De vera Patria Dialogus. 

VIII. Obfervationes in Pentateuchum. 

IX. Oblcrvationes in libros Tertulliani. 

X. Commentarii in lib. XII. Metaphyf. Ariftotclis. 

XI. Dc Peccatis in Spiritum Sancum. 

XII. De Uxore Loth verfa in ftatuam falis. 

XIII. De Somniis, quas mittuntur a Spiritu Sanfto. 

XI V. Oratio de Chriftian* Antiquitatis reliquiis . qu* fu- 

eras Imagines pnefeferunt. Roma, apud Mafiam, 
dum , 1 fiso m 4. 

Ei dicavit Mariangelus Sanbcnediftu» partem libri , 
cui titulus elt : „ Autarium ad Grammaticam^ 
Philofophicam Pafcafii Grofippi ( ideft Gafparis 
Scioppii ). 

Dc ipfo prxiiiftus Leo Allatius in ApibusUrbanis pag. 
*u., fic ex eo Picinellus tn Achenato pag. 451. 


Tam. II. 


V MCXIV. 


y Google 9 »5 MI BIBLIOTHECA MI 916 

I A I 


M I C H A E L. 


a S. MICHAEL. V. BEBULCUS. 


B Eatus Frater Michacl de Mediolano ( quem Sui 
contendunt , alterum omnino fuifle a Beato Mi- 
ehaele Carcano , fed cujus Familiz extiterit , pror- 
fus ignoratur ) habitum Minorum Obfervantium in_ 
Provincia Mcdiolanenfi recepit , in eaque , per mul- 
tos annos , fandi i (Time , 8c uberrime laboravit , op- 
timis exemplis , vitae innocentia , alTiduis concioni- 
bus , crebris peccatorum confeftioaibus audiendis , 
miraculis non paucis , ac meritorum fublimitate , 
quibus 6c Beati titulum optimo jure fuum fecit , & 
in Bergomcnfis Infulx dignitatem , ut eliceretur , 
non indignum fc przbuir , cui tamen ele&ioni ex 
animo rdtitir . Qui tandem anno poli Chriftum na- 
tum MCDXC. placide in Domino obdormivit in hac 
Urbe , 8c in Conventu S. Angeli tunc extra Urbem 
exillcnte magnis prodigiis , & miraculis corufcans , 
ibidemque ejus Corpus extitic tumulatum in Sacello 
Sandli Bernardini , quod pollea , una cum aliis , 
translatum fuit ad novum Coenobium intra Civitatem 
conllrudlum , 8t fubtus Sacrarium reconditum . Nos 
vero, ut monuimus in Vita Michaelis Carcani , plura 
expiicavimus pro re£le feligendis operibus duorum 
virorum fub nomine Michaelis tantum k Mediolano 
nuncuparorum , eodem fxculo viventium , 8c in ipfo 
Ordine quoque cxillentium; fed revera adhuc ancipi- 
tes fumus, an id quod nobis alTignavimus acciderit, nec 
ne . Accipiant igitur Leniores , quod nobis fui Con- 
tubernales dedere, & fi aliqua tribuimus Michacli, de 
quo agimus, quz funt Carcani , aut b contra , nobis 
vitio non tribuant . Fertur igitur noller compofuific, 
atque cdidifle , quz fequuntur . 


I. Quadragefimale , feu Scrmonarium de Poenitentia., 
duplicatum per Adventum videlicet, & Quadra- 

S etimam a Venerabili Viro F. Michacle dc Me- 
iolano Ord. FF. Minorum de Obfcrvantia edi- 
tum , qui tum fanctimonia vita , tum frequen- D 
. tiflima verbi Dei pr**dic.icione a Deo innumeri» 

, meruit cornicare miraculi* . Fenettit , per Geor- 

giwn de Arrivabenit , 1496. die 18- SttUmMt . 
Extat quoque MS. in Bibliotheca Ambroliana^ 

Cod fign. CL num. jj. in 4. 

II. Confidfionale , leu Methodus confitendi . Fetet iit , 
151). in 8. 

III. Compendium Saniorum Ordini* Minorum . Sic Ar- 
turu* in Manyrologio Francifc. ad diem XVII. 
Aqgufli $. J. 

IV. Sermone* de Adventu . Venetiit , opnd Nicolaum^ 

Trancefirienfem , 1487. i» 4. 

V. Sermone* de Peccati* . 

VI. Sermones de decem Prcceptit. 

VII. Sermone* de Fide . 

VIII. Sermone* de Poenitentia. 

IX. Sermone* de Tempore. 

X. Sermone* dc Sanfti* . 

Hac duo ultima Opera reperiunrur MSS. in Bibi io- E 
theca San£U Ifidori Roma . Sic VVadingus in_ 
Cathalogo Scripc. Ordini* Minorum littera M. 
pag. 161. Iftiut extat memoria apud Paulum Mo 
riggiam in fuo Summario rerum memorabilium 


MILANUS JOSEPH. 

E Tfi Jofeph Milanus Clericalem vitam profiteri in- 
ftituifiet , attamen primis rudimentis dodlrtnx 
tam Sacrat , quam Profanx ia hujus Urbis Semi- 
nario acceptis , inter uxoratos adlcribere fc voluit , 
qua de re ob filiorum numerum fatis amplum- 
lufceptum , docere Rethoricas , Philofophicas , at- 
que Theologicas facultates in pluribus Mediolani 
Coenobiis , immo in propria Domo coa&us fuit ; 
fed fors ut plurimum bonorum hominum invida , no- 
llro ccecitatem attulit , ita ut ob vi&um fibi quar- 
rendum per plures annos infudarit . Nihilominus an- 
te , & poli tantum inter mala hominum maximum- 
nonnulla fcripfit , quz non fine voluptate legi polTunt : 
partim a Picinello indicantur , partim vero in manus 
nollras incidere , quz nunc libenter damus , 


Civit. MedioL lib I. cap. III. pag. 45,, 8clib.il. 
cap. XIV. pag. i8t., Sc lib. III. cap. XXX. pag. 
187. Nobilitati* MedioL , Abbatem Picincllum- 


in fuo Athenco Littcr. MedioL pag. 4*;., Cari- 
fium in luo Tripartito Tcatro Sacro. Mazaram- 
in fuo Legendurio Francifc. Vol. II. part. II. ad 
diem XV. Oftobrnpag. n< 5 , ,8c VVading, Tom. 

V. Annal. ad annum MCDXVIII. §. \6,, 6c 
Tom. VII. ad an. MCDXC. §. j. Trithcmium- 
de Scriptoribus Ecclcfiallicis , & Dupinium in- 
fua Biblioth. Tom. XII. pag. u8. 


La Sacrofinta Nativita di Gesu Crifto Nollro Signo- 
re , e Rcdcnrore . Data in lucc da Giufcppc Milani 
Milancfc a profitto fpiritualc di ciafchc-dun fc.tclc— « 
Criiliano. Al Sig. Franccfco Addit J. C. e Nobile.. 


Patricio Milancfc. /a Mtlano , per Pandolfo Malatcfla, 
1604 » 14. 

II. Profezie dcl nuovn Pontcficc Romano , detto Leone 

XI. con U dicliiarazione d’alcunc Lettcrc apparte- 
nenti alia perfona dcll’ ificilb, trovate , c duc in_. 
luce di Giufcppc Milani Milanefe . In Mtlano per 
Pandolfo M alate fla, ttfoj. in 8. 

III. II Fregio dcll' l/omo virtuofo , Difcorfo in otravi- 

Rima. Ncl quale , benche brjcvc , compiutamcme 
fi ragiona dcll t virtu , e fue proprictadi , nuova- 
mente dato in lucc da Giufcppc Milani Milancfb-, 
con 1 'Annotazioni in fine ad alcunc dclle Stanzc. 
In Mtlano , per Pandolfo MalateU , 160J. 

IV. Vita di S. Aquilino Martirc. Mtlano , fer il Malatr- 

fla , 1605. , 8c denuo ibkL per 1 1 Gartkoldi , t6j8. 

in 8. 

V. Rclazione dcll' Apparato farto nel Duoino per il B. 

Carlo Borromeo Ii IV. Novembre MDC 1 U. Brefaa , 
der il Salbto , 1604. iit 4. 

VI. Varon Milane* , dc la Lengua da Milan , fivt Pri- 

fcian da Milan , dc la prouonzia MiUncfa . in hoc 
Libro agitur ab Au&ore dc vocibus Mcdiolanenfi- 
bu* plebejis, quas nititur probare cx Linguis Grscis 
atque Latinis aliquam originem trahere i in medio 
adducti* Carminibus varii* vulgari Idiomatc Mc- 
diolanenfi, in quibus faui felix apparuit ejus inge- 
nium. 

VII. Pifcorfo Mcteorologico cftratto dalla Dottrina d’Ari- 

ftotifc , e d ii Donor Angelico San Tommafo , di 
Giufcppc Milani Milancfc intorno ali' efienza , ge- 
nerazione, variet a, e fignificato dclla Cometa , al 
Sig. Come Paolo Simonctta. In Mtlano , perflo it 
Como, 1618. m 4. 

VIII. Il Ritratro vero dclla Donna pudica , e timorata di 

Dio . Rime . In Mtlano , per Pandolfo Malatefla , 

1619. in 8. 

IX. Defcrizione dclla miferia , e vaniti dcl Mondo. Ri- 

me. Milano, come fopra. 

X. Vana ejus Poemata Italica 8c Latina in libro , cui 

titulus : Podic luliane, c Latine di diverfi ncll*__ 
panenza di Zaccaria Sagredo, Podcfta di Verona. 
Verona , 1618. in 4. 

Videndum Abbati» Picinelli Athenaeum pag. j6*. 


Digitized by Google 


9*7 


MI 


SCRIPTOR. M E D I O L. MI 918 


HCXVl 


MILLEFANT1UJ CASAR. 


I N Cxfare Millefantio hujus Metropolis Cive non_ 
pauca elucent virtutis atque dodlrin* lumina.. , 
quorum gratii locus ci honertiflimus in hac Biblio- 
eneca debetur . Minoribus difciplinis apprime excul- 
cus Clericali vita; fc dicavit , talcmque pra fetu lit 
inorum honeftatcm , & eruditionis prxlUntiatn , ut 
regios inter Scalenfis Bafilic* Canonicos anno MDC. 
re merito computatus extiterit . Mox anno MDC- 
XVII. ibidem Archipresbyteratus dignitatem obti- 
nuit . Utrumque Jus , Catiarcum fc ilicei ac Pontifi- 


A cium , optime calluit , & in praeclaris hifce fcientiis 
fummos Academico* honores adeptus eft . Graecam 
linguam , quam * prxter alia litteraria ornamenta-.* 
poflidebat * non paucos annos in Palatino Gymnafio 
docuit : Pocli quoque ita claruit * ut primas inter 
fzculi fui Vates occupaverit . Neque defuit prxilaq- 
tiflimo Viro Oratorix Artis perities * qua perfxpc* 
Auditorum animos in admirationem traxifle perhibe- 
tur . Eruditis lu® xtatis fcdulo favit , prxfertinu 
vero Bernardino Baldino * cujus Carminibus jam- 
editis Appendicem conjunxit infra memorandam, at- 
que illius Tumulum egregio Carmine jlluftravit , ut 
in Baldini Elogio jam diximus . Inter hxc liberalia 
B lludia confenuit ad xtatem ufque annorum LXXX1II. 
& migravit e vita XV- Kal. Februarii , Anno Re- 
demptionis MDCXL. Conditus jacet in fupradidta* 
Scalcnfi BaUlica * hoc Elogio Scpulchro illius impo- 
fico . 


CAESARI MILLEFANTIO I. V. D. 

PROTONOTARIO APOSTOUCO 

PRIMVM A PVERO SVB ALOYSIO MILLEFANTIO EIVS PATRVQ 
CANONICO SCALENSI V1ROQVE ERVDITISSIMO 
IN HIS Q.VAE AD MINORVM ORDINVM FVNCTIONES SPECTANT 
IN HAC ECCLESIA SE EXERCVIT 
DEINDE LEVITA 

A PHILIPPO HI. CANONICVS IN LOCVM AVRELII ARCHINTI 
SVFFECTVS 

Q.VA POTVIT PIETATE ANN. XXVII. MVNVS SVVM SVSTINVlT 
POSTREMO A PHILIPPO IV. 

ARCHIPRESBYTERI DIGNITATE DECOR AT VS 
NVMERATA PECVNIA PENES CHARITATIS MEDIOLANI PRAFFECT. 
AD ANNIVERSARIA DVO CVM MISSIS VIGINTI PRO S1NGVLQ 
QVOTANNIS CELEBRANDA 
H. S. M. F C. 

OBIIT XV. KAL. FEB MDCXL. 

AETATIS SVAE LXXXHI. 

DICANT OMNES REQ.VIESCAT IN PACE. 


Hxc funt Opera Millcfantii nolfai , qux ad po- 
liero» pervenerunt . 


C 


M C X V I L 


L Oratio in Caroli Borromet Cardinalis ampliflimi Fune- 
re i Ccfare Millefintio XV Kal. Decembris publi- 
ce habiu . Mt it edant , tx Tjfograpbi a Pacifici Pontii 
1584. in 4. Eam dicavit Auctor Jo. Gafpari Viccco- 
miti , qui eidem S. Carolo in Arcnicpifcopatu Medio- 
lanenfi fuff ctus cft. 

2 L Epigrammata plura . Leguntur in Appendice Carmi- 
num Bcrnardini B.itdini, quam Millefantius edidit. 
Mediolani , apud Pagant/ Ium, 1600. m 4. 

UI. Alia plura in Variorum commendationem edita in_, 
Operibus ipforum , pnfenim verb in libro de Bello 
Ariano Jo Marci Fagnani , fic in libro ejufdem B.il- 
dini inferipto : Lufus . 

IV. Epitaphium Tctrailicbo capreffum ad Tumulum ipfius 
Baldini, de quo Curtius loco citando. 

Eum Carmine laudavit Baldinus ipfe , ut refert Pici- 
ncllus loco citando . 

De Scriptore nollio cum laude mentio habetur apud 
Cinellum in Bibliotheca volante, Pluteo XXI. Curtium 
dc Claris Medicis Medio!, pag. 101. , fic Picineilunu. 
m Atbcnco pag. ijj. 


MINUTIUS JACOBUS. 


M irum profe&6 eft , Morerium in Lcxico fuo 
duos proferre frarres , & quidem prxitanrifli. 
mos , eodem nomine nuncupatos ; captu enim diffi- 
cile cll , id accidere potuifle . Certe non tam facile 
fidendum cll eidem Morcrio , nam etiam in hac lit- 
tcra M. fui Lcxici laudat Marchi * quem 8c Medio- 
lancnfem, & Congregationis S- Philippi Ncni Alum- 
num facit . Nos vero dubitavimus d.e hoc Viro 
aliunde do£hlfimo,an revera collocandus eflet in hac 
Bibliotheca , nam Marchi familiam inter Mediola- 
nenfes non invenimus . Gratias igitur debemus PP. 
fupradilti Oratorii in almaUrbc, ad quos fcripfimus 
nam monitos nos fecerunt, Marchi fupradi&um vo- 
candum elTc Marchefium , 8c natione Florentinum* 
extitifle . Commendatione tamen fua fraudare non-. 
poflumus ambos Minutios , quamvis unius tanthm* 
fuperfucrint litterarii labores . Infubriam igitur , 
8e Mediolanum prxeipue , in qua ortus ell Ur- 
be * non parvo accoravit fplendorc Jacobus Minu- 
tius, 


Digitized by Google 


B I B L I O T H E C A 


tius , qui ab aimo MDXVII. ad MDXXI. inter R^- A 
gios Ducales Mediolancnfis Senatus Patres recenfitus, 
cum primum Francifcus hujus nominis I. Francorum 
Rex in Italiam venit , tantam apud eum prudentiae , 
atque integritatis laudem aflecutus dl , ut in magni 
momenti negotiis , non fine felici eventu , adhibere- 
tur. In Galliam reverfurus Francifcus fecum Jacobum 
adduxit , & in Burdegalenfi Senatu Pratfidem confti- 
tuit , a quo tamen munere , Francifco Rege capti- 
vo , anno MDXXIV. translatus e/l ad pnmam fe- 
dera occupandam in Tolofano , fuffe&us Petro de_ 
Gantflo Andrea haud pridem defun<5lo . Eruditorum 
fautor fuit aoerrimus , 6c cbm plurimhm eloquenti! 
polleret , litteras Tolofat reflimendas’ curavit . Ori- 
ginem fuam ad Minutium Felicem darifiimum Ro- 
manum Oratorem referebat , ideoque latinfc fe Mi- g 
nutium fubfcribcre confue verat . Fcudo Cailerx de- 
coratus liberos fuflulit ex Conjuge Catherina dt- 
Souhaut , unde propagata efl in Galliis nobili ffima— 
progenies Dominorum de Caflera . Vivere defiit die 
VI. Novembris , anno MDXXXVI. Frater aurem_. 
ejus ( fi fuperis placet ) Jacobus Provincia» Cadur- 
cenfis Scnefcallus , paribus excultus difciplinis , tam 
foluta , quhm numeris adfcrilta oratione plurimum., 
valuit , tcllibufque infra citandis Scriptoribus ela- 
boravit 

I. Opera aliquot Oratoria. 

II. Carmina plura . Haic in lucem prodierint , nec ne , (ci- 

re nequivimus . 

Laudantur ambo Minutii a Morcrio in Lexico , verbo — 

Minut, citatis Ia Croix, du Maine , 8c Ia Faillc in.. ^ 

Amulib. Tolofanit. Agit etiam Si tonus in Schedis. 


M C X V 1 1 I. 


MIRABILIA JOANNES STEPHANUS . 


MCX1X. 


E X Joanne Francifco Mirabilia & Conflantia Vi- 
i cecomite Conjugibus ortus efl fxculoXVI. ver- 

g :nte Mediolani Johanncs Stephanus , qui inter Juris 
onfultos non tantum cum laude numerabatur , fed 
etiam Poeta non infimi nominis, pro more illius sevi, ^ 
ex infra reccnfendis Carminibus inferibitur. Flomit 
ufque ad annum MDCXXVI. ut monent Schedx 
Sitonianx . 


MIRABILIA JO. STEPHANUS alter. 

A Lter Joannes Stephanus Mirabilia parentes ha- 
buit Philippum , atque Joannam Angelicam- 
Lonaram , qui in filii educationem ferio incumben. 
tes , ipfum Prxceptoribus do&iffimis tradi rum ju- 
ris Peritum optimum effecerunt , ita ut in Collegium 
eorundem in Patria meruerit cooptari anno a virgi- 
nis Partu MDCLXXXH. Deinde Prztoris vices egic 
in Urbe Cremorue annis MDCXC. & fcqucnti . In— 
Patria veri» Provicarius extirit Banchi San&i Am- 
brofii , atque unus e Vicariis Generalibus Mediola- 
nenfis Dominii . Cbm autem plurimlim in Legali 
fcientia excelleret , ut Jus Civile in Palatino Gym- 
nafio adolcfcentibus Jurifprudentix candidatis trade- 
ret , ele&us efl , quo in munere haud paucos tranfe- 
git annos . Plura fcripfit , atque edidit , 

Quibus titulus efl : 

L De Hereditatibus , que ab in terti tn deferuntur . Bre- 
vis expolitio faAa a J. C. C. Jo. Stephano Mirabi- 
lia Regio Lc&ore in Scholis Palatinis *d ufunu. 
alumnorum Tuorum . Mediolani , »x Typogrsphicu, 
Caroh lojtpb Quinti , 170J. in 4 
II. De Jure Naturali Gentium & Civili, five Hirtoria Le- 

£ alts, feripta a J. C. C. Jo. Stcpluno Mirabilia—, 
egio Lcclore in Scholis Palatinis, ad ufum alum- 
norum Aiorum, cum Dogmaticis Prsf-.t iouibut ab 
eodem reciuirt coram Senatu Excelleniifs Medio- 
lani. ibt A. i Prslo Gl^ilpbuno , [umpubui Dominici 
Bellagaus , 170;. m 11. 

III. Oratio in Funere Mich. clis Madii, magna adrtante No- 
bilium Virorum, ac alumnorum coiona , occallone 
repetitionis (ludiorum dic IX. Novembris anni 
MDCCXXm. ditia . Extar in Collectione Poema- 
tum MichacUs Madii , quem laudavimus Tuo loco . 
IV. Allegationes plure* exrant in ColIcO. Archimea , Be- 
nalliana , aliifquc alibi relatis. 

Laudatur a Cl- Si tono in Chronico Coli. J. PP. pag. 
»!& an. 108}. necnon in Scholis Maezucchcllaois ; 


MIRABILIA JOSEPH MARIA. 


Extant igitur de ipfo 

I. Allegationes plures Juridice tam edite quam manu- 
ftr.pte , inter quas eminet illa de Oeconomatu , 
fllixque, de qnibut plura Volumina effici portum . 
Ext.rnt in Collcflionibus Juris Peritorum Mediola- 
nenfium . 

IL Epigrjmm ita Latina , atque Poemata Italica , vulgo 
Sonatti , in Colletlione variorum Poematum <p - 
Laurea Ludovici Meltii- Papis, ijyj. in 4. 

DL Alia Carmina in Libro, cui titulus: Pro Laurea Anto- 
nio Femo collata. Papia , 1610. in 4. 

IV. Alia in Libro pro Laurea Cefari 8c Marco Antonio 
Montiis donata. Popis, 1617. n» 4. 

Vkicnds fupradidle Schcde Clarii*. Sitooi . 


T Ofeph Maria Mirabilia Patre Pompejo , Matrequ® 
J Anna Carpana patriam Mediolanenfem , in qu.t_* 
ortus efl anno Mundi redcmprl MDLXVII. Clerico- 
rum Regularium Teati noni m Congregationem , Ci- 
vitatemque Novarienfem fummopere illuilravii, nam 
ita pie , 8c folliciti educatus fuit , ut opibus & fx- 
culo rcli&s , fupradi&am Congregationem exempla- 
rifiimam amplexus fit , & in eadem Profeffioncnc. 
fuam ediderit dic XXVI. Maji , anno MDCXXXIIL 
relidlo nomine Caroh Francifci , quod ci fuit in- 
fzculo . Vir extitit aeque litteris atque pietate fui 
zvi confpicuus , ira ut honores omnes a Suis acce- 
perit ad Generatarum ufque , quem libenter Ponti- 
fici renuntiare rencavit , fed frullra . A Senatu Ve- 
neto ad publicas Gymnafii Patavini Cathedras voca, 
tus anno Chrifli MDCLI. mcnfe Madio , ex his 
Ariflotelis Phtlofopiiiam , Ethicamquc explanavit 
difertiffime , araue eruduiflime , ut inquit Tho- 
mafinus ; dcinae Epifcopus Novaricnns di&us 
efl die XII. menfis Dccemoris , anno MDCLXVU. 
a Summo Pontifice Clemcnte IX. cujus nomine etiam 
Legationem obivit ad Scrcniflimum Bavari* Ducem, 
quem in litteris jam inflruxcrat , pro auxilio petendo 
contra Tureas . Idem munus apud RcmpuDlicanw 

V«- 


Digitized by Google 


9?« 

Venetam egit 


M I 


SCRIPTOR. 


y. 


^ Ecclefiam libi commiflam tam pru- 
denter , tam fan&e rexit , ut ufque in hanc diem- 
memoria tanti Antiltitis fumma cum laude videat . 
Diem extremum , ingenti maerore fuarum ovium- 
claufit in Oppido Galliatc dic XVIII. menfis Septem- 
bris , anno MDCLXXX1V. Odoardus Maria Lan- 
dus Placentinus , atque Jofeph Nicolaus Gibellinus, 
ille Monachus Sandti Hieronymi , hic Ordinis Prat- 
dicatorum Alumnus orarunt in eius funere ; extant- 
que eorum Orationes in Tom. I. Collcdk. Novarienf. 
a Cotta Clar. in Ambrofianam Bibliothecam illatae . 
Plura fcripfit , qu® nec Cl. Cotta fupradi&us , nec 
Picinellus , nec alii cx integro viderunt . 

Harc funt : 


Inflruftiones Sereni flrmi Infanti* Biv-.irorum Prin- 
cipi* ad promovendo* felices icrum eventus. 
V enetiii , apud Fraucifcttm V ‘alvaffenfim , 164} 
rn fol., & Utrum 166J. 

Serie* Regum & Imperatorum , a quibu* ortum- 
ducit Scrcnidimut Infans Bavarorum Princeps 
Venetia , apud eundem , 1645.111/0/. 

Vaticinia glori* Bavaricx. Vtnetiit , apud eundem, 
166J. in /0/. ..... u 

Protheus Eiiiico-Poliiicu* , five dc multiplici ho- 
minum ftjtcu , ad normam virtuti* concinna- 
tor . V enet iit , apud eundem , 1660. in fol. 

Leges vari* Dottrm* ad omnium fere artium-, 
difciplnurum , ac feientiarum notitiam infti- 
tutc , cum Prodromo dc Scrcnifliina Veneto- 
rum Rcpublica. Ext.uu in fupradi^o libto. 

Additiones ad Leges Ethico -Politicas Centuriis 
duabus , in quarum prima Leges honeft* vi- 
tx, in alteri Leges prudentiae Senatori*. V t- 
netiit, 16C0. in fol. . 

Leges prudenti* Epifcopali*. Augufla Taurinorum, 
typis Barlbolowai Z appota , 1678 in 4. 

Leges prnkmi* Spiritu if>* . Venaiit, 1667. tn fol. 
(y Novari* , apud Horedet jo. jaeooi Cacem, 
1680. »1» 4. „„ .. , rt 

Leges prudenti* Moralis. Venetus , 1667. 1» fol. 
& Novaria, 1679. »" 4 , . . 

Leges prudenti* Civilis. Venetist, 1667. tn fol. & 
Novaria ut ftpra , 1680 tn 4. 

PfcudmnaiU veteium & recentiorum explofii. Ve 
net iis apud ValvaJJenfein , 1 66*. Tom. IL tn — 
fol. . 

Atia» m lior , fi ve de fumma Sanftitatc . Venetus , 
apud Valva <J imfem , 1667. in 4- 

Admiranda Sanctitatis cx Vita & Operibus Cie- 
mentis Pap* IX. excerpta, Novaua , , apud 
Fratres de Cacetis , 1670 in 4., & dtnuo Roiut. 

Hermes Ccelcili* , five Legatus c Ccelo ad Ponet- 
pes Chridianos, pro evertendo Tutcarum Im- 
perio. Vcnetiis, apud ValvaJJenfcru , 16 aj. 1« 11 
6* Novaria , 1670. . , 

Hcrmcris» celerti*. five Legati ad Priacipct Chn- 
ftianos Lonfiliu Bellica pro evertendo Turea- 
rum Imperio. Pars Secunda. IbiiLm. 

Synodus Diccccfana Novaricnfis , a Jolepho Ma- 
ria Mirabilia, Epifcopo Novari*, edita in Sy- 
nodali Conventu habito anno MDCLXXIV., 
& a Ordinalium Concilii Trideimni Interpre- 
tum Congregatione recognita , & edi juiTa_, 
cum Appendice . Novarsa , apud Cacciat , 1674. 


IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 


XVL 


XXIII- 

XXIV. 


Athcnxum bonarum Anium & Scicntiirum- 
Novaria, 1661 m 4. . & Ticini Regii , apud 
Carolum Francifcum Magrium, 1681. in 4. 

Faralelli dcllc Grandczste Divine, adorate nclli 
Santiifima Trinita, c nclla B. V. Mihno, pref- 
fo il A lajetta, i68j. re 4* 

Aggiunta di altrc Grandczzc Divine , adorate nclla 
B. V. , divifc in Argomcmi per li Predicaiori. 
Milano , come fopra , tn 4. 

Ammaellramcnti ocl Clero. Milano . per Fran- 
cefco Vigone, 1675. i» 4- . dtnuo 1680. & 1684. 

Ammacftramrnti dcll’ Anima CriAiana . Novare, 
1670 per gl’ Eredi di Gio. GiacomoCaccia , in 8. 
e Milano, 1681» tn 4. 

Pcnficri di divozionc fopra i! Cuorc di S. Gaeta- 
no, che vola al Ciclo. Milano, 1675. per Fran- 
ctfeo Vigone , m 8. 

Componimcmi Poetici fopra Io ftclTo foggctto 
Iludem. 

Errori dc’ Savj , Vinuofi , Lettcrati .Critici , Con- 
tenti, Politici , c Dominanti. Vcnczia , prefjo 
il Conzati , 1 66 %. in 11. , e Milano, prtjfo 1/ / 1- 


gone , 1678. 1 
Tom, II, 


8 . terza tditstme . 


MEDIOL, 

XXV. 


MI 


93» 


Errori de’ Savj, che rtudiano, chc ferivono, che 
parlano, chc traveggono. che fi ritirano, che 
s*inquietano. Ivi come fopra, in 8. 

XXVI. Errori de’ ipcnficrati ncgli affiri dcll’ anima-.» 

correi ti , c confcgrati a chi ha premurt dclU_- 
fua eterna fiilutc . Ivi come fopra , in 8. 

XXVII. Ii merito de’ Prclati di Santa Uucfa, iugrandito 
dallc pcifccuzioni mundane . Tormo , per il 
Zappatta, 1678. in 1». 

XXVIII. Le prorogative dc’ Sinodi Dioccfani . Tormo, come 
fopra, in 11. 

XXIX. Orazionc Funebre per Ia Duchcfla d'OlToiia. Mi- 
lano, 1671. in 4. Hanc in latinum vertit P. Ba- 
rclla S. J. lub titillo ; Grandit Anima. 

XXX. Chrillina Svecorum Regina ddme.ua . Patavii , 

j6j6. in 11 . ... 

XXXI. Peplum Virgineum ad ornatum Deipat* Virg. a 
SS. PP. contextum ( pro lingulis diebus feftis 
cjufJcm M. V. celebrandis ) Coucionatoiibut 
espofiium. Pars I. MS. cx Cotta. 

XXXII. Pepli Virginei characteres pretiofi gemmeo fplcn- 
doic collucentes per unihuctim compotiti. Pars 
II. MS. cx coi. 

XXXUI. Florilegium Philofophicum , & Theologicum , hoc 
cft peregrinarum cum iu Philoloplua , tum in 
S-icra Theologia opinionum dcledum , duobus 
Tomis diliinOum. MSS. extant apud Suo» Vc- 
netiis. 

Icripfit de ejus laudibus Poema Joinnc* Baptuta 
BufTilora , dc quo jam diximus. 

Exr.it quoque ad eum Orario Jo. Baptift* Teli* 
Olegicnfis , habita VI. Maji AIOCLXVIIL ul- 
Tom. XVJ. Novar. Mifccll in Ambrof. 

Ipfum laudant Uglvcllt Coutitiuatore* lt.Sacr.Tqm, 
IV. Edit. Vcnct. in Nuvaricnfibu* , Silos in^ 
Hiftona Clericorum Regularium Tom. 111 . 
pag. 6oj. , Nicolaus Comncnus Papadopolu» 
in Hiiloria Gymnafii Patavini Tom. I. pag. 
37j. , Cotta in frhifxo Novarienfi pag. »04. , 
Francifcus Fulvius Frugonius in libro: „ Cane 
di Diogene pag. fi6. „ P. Rhaudcnfis S. J. i 
nobis luo loco memorandus , Guliclmus Piatus 
in fua Oratione , Paulo dicata , quam bc nos 
in eodem Plato dabimus, Piazza in Hicrarchu 
Cardinalitia pag. tdp. Picinellus in Aihcnso 
pag. 567. t ncc nou Sitonus in Sclaalis. 


M C X X I. 


MISSALIA MARCUS ANTONIUS. 

F Amilia , qux none in ii-ic Metropoli MilTalia dici- 
tur, nuncupata olim fuit dcNegronibusde Eilo. 
qiK-madraodum indicavit nobis amiciflimus . idemquu 
doftiffimus ]. C. & Advocatus Joannes Sitonus , cu» 
debemus gencalogicam huius Gentis feriem , qu^ iu- 
cipit in Petro de Negronibus dc Elio , diclo Mi (Ta- 
lia , fuitque inter vivos anno MCD1X. ot ddinit in 
Marco Antonio , de quo in prarfentiarum acturi fu- 
mus . In EccLIia Parochiali S. Maris Bcltradis hujus 
Urbis , ante Aram majorem . extat cx marmore fc- 
ptilchralis Infcriptio Thom® Miflaliat » ( dui anno 
MCDXXXV. 8c MCDXLIU. claruit fub Philippo 
Maria Vicecomite Ducc Mediolani , teftc Cono ) 
fuitque abavus prafari Marci Antonii MiBalrat his 
notis , quam damus , ue aliquando intec rudera per- 
eat & ipfa : 

HOC TUMULUM 

est quondam domini thomasii 
dicti missaliae et filiorum suorum. 

Huius genitores fuere Galeacius, St HetenaTurriana 
nobiles conjuges , 8t Comites Cantu . atque Cunas 
Cafalis . aMarcus igitur Antonius liberaliter educa- 
tus , inter cztcra , quibus claruit , eruditionis lumi- 
na Pocfi Italica plurimiim cft dclcdlatus . Horebat 
cius mate in hac Urbe celeberrima Transformato- 
rum Academia anno MDXLVI. eredta cu. nomen 
dederant Andreas Gluflianus ♦ Camillus dc Kaudc-, 
| Z Joan- 


✓ 


9» 


M I 


Joanncs Francifcus Caftitliorueus * Ca*far Reyna_» , 
Francifcus Mantcgatia , Cardus Vicecomes, Marcus 
Antonius Majoraggius , Philippus Pirogallus , Facius 
Galleranus , Joanncs Paulus Barzius , atque O&avius 
Arcimboldus . His fe comitem addidit Miflalia no- 
fler , dignus profc£l6 , qui tam eruditum Coetuiru 
ingrederetur, nam diu Inlubriar honos maximus exti- 
tit . Joannis jacobi Medice», Pii IV. Summi Pontifi- 
cis Fratris , quorum opportuno loco indicavimus lit- 
teraria monumenta, cupiebant a perito aliquo Hifto- 
rico facinora in lucem edi rlures militares Viri , 
Principcfque , & inter alios Ferdinandus Archidux 
Aullrix’ . Scriptor ergo nofter in hanc dcfccndic 
arenam , neque foliim Medicei a&a prudcntiflim£ 
tradidit porteris, fcd plura quoque adjecit monita ad 
bellicam artem peninentia , necnon omnia , qua; a 
ramo Duce inter vivos agente in univerfa Europa gelta 
fuerunt , quo uberior pleniorque prodiret Hiltoria_ . 
Veteribus familia* fur titulis cum Plebis Sevefi Co- 
mitatum addidiflet , defideratus fuit Audior noller 
anno poit Chrillum natum MDLXXXV. 

Monumenta litteraria tanti Viri funt : 

I. La Vira di Gio. Gi-icoino Medici Marchcfc di Marii'iu- 

no . MiU’10 , frtflo Putro Maitira Locarno , a G nota- 
nto Bordoaa , i6oj , e di nuovo, V tnazia , frtflo i/ So- 
mufta , <m 4. , 

II. Carmina Italica, vulgo Sontin ,11 umero XIII. h» libio, 

cui titulus : „ Raccolta dc’ Sonciti dcgli Accademici 
,, Traslormati di Milano. Iv i,p*r M Antonio Borgi , 
ij 4 3 . «8. 

Inter ea unum eft ad Jo Francifcum Caftillionaeum , al- 
terum ad Carolum Vicccomitcm, poRrcmuin veri» :ul 
Andre. un Ghillnuum, qui Angulis icfpojidcrc , uijU- 
tet ea citata Colle&ione . 

In libro, qui inferibitur: Lufui, hoc Dillichon in Mifln- 
liac nottri comincikdauouuii cccioil Ocmartliuut B.«l- 
dinus : 

Lux Academi a vivit , fe fifpite , Marra , 

Sit tecum det ai vnrra feela paicr . 

De Marco Antonio Mi IT., lia egerunt cum laude Cnrtnit 
de Cl.ir. Medicis Medio], pag. 8j. Sitoiiu* in .Schcilu, 
ac in Theatro Genealngico Nob. Famil. Mcdiol- MS 
in fol. penes ipfum , pag. ]if, ihc Picincllusin Athc- 
nco, pag, 411. 


M C X X I I. 


BIBLIOTHECA 
A 


MI 


9J4 


batis lachrymis profcqucrctur, verhm etiam populu» 
ad cadaver accurrens , illud certarim precariis glo- 
bulis tangere gertircr . Plura prcelo paraverat , qua» 
tamen omnia ad poflerorum manus non pervenere , 

Praeter Opus 

I. De Qucflionibns Regularium. MS. in fol. translatum fuit 
ad Bibliothecam SanCti Laurentii Crcmorz. 

De co P. D. Jofcph Dclphinonus coaevus in Chronologia 
Abbatum S. Vi&orit, -8t citat. Belfon , in GhronoL 
Catnob. Montis Oliveti pag. ijj. 


M C X X I 1 1 . 


a MODOETIA A N D R E A S. 


S Aerum Praedicatorum Ordinem , atque infigne^ 
Oppidum Modoctienfe , in quo genitus ert , un- 
de etiam cognomen traxit , plurimiim decoravit An- 
dreas eruditionis fuae fplcndoribus . Praefati Ordinis 
habitum induit in hac Urbe , atque inter clariores 
alumnos veturtiflimi Coenobii San£lt Eurtorgii ad Ti- 
cinenfem Portam computatus ell , anno MCCLXX. 
Pius autem in eo libro, quem infcripfit de Progenie, 
pane II. lib. I. coi. ij. Andream florui fle ait anno 
MCCXXVII. verumramen errore chronologico agni- 
to , pag. 142. (phalma fuum fponte latetur . Id non_ 
advertentes Altamura , atque Rovctta, Auiflorcm afli- 
gnarunt , ille anno MCCXXVII. poliremus vero an- 
no MCCXXX. Emortualem hujus Scriptoris annum 
nemo nobis fignificavit . 


Scripta poft fe reliquit h:ec Opera . 


I. Lefhira fuper Joaiinem CLX. collationibus Aiftant.fc 

diitintta . 

II. Sermones varii ad Clerum 8c Populum. 

III. Commentarii in Logicam 8c Phylleam . 

Ex Biblioth. Scripc. Ordinis Pr*»l Quctiffic Eccard To- 
mo 1. pag. 


M C X X I V. 


MISSERONUS MICHAEL. 


S Benedifli Regulam , in nobililTima Congrega - 
. tione Montis Oliveti , amplexus ert anno MI) 
LXXVI. Michael Miffcronus Mcdiolanenlis , Vir 
prxllanti ingenio a natura donatus , quod plure* an- 
nos in Philofophicis , ac Theologicis Qjjxltionibus e 
cathedra enucleandis exercuit . Ampliflimas, ob vir- 
tutum fuarum laudem , & Canonici pnefertim Juris 
Icientiam , in Ordine fuo dignitates aflequi meruit . 
Abbas enim prsrfuit celebri S. Vigoris in hac Urbe 
Monallcrio anno MDXCDC. hinc Vifitatoris, & Ge- 
neralis Vicarii munus exercuit anno MDCXI. Tum_ 
denuo prarfeftus fuit Infulatus Pnefes jam laudato 
Afccrerio Sandli Vigoris , illudque rexit ab anno 
MDCXIV. ad MDCXIX. Bafilicam Monafterii inter 
primarias hujus Urbis ob ve tu datem , Coclitum ibi 
«uiefcentium corpora , elegantiflimamque ftrufhiram 
iilurtrem, pidluris, aliifqnc ornamentis decoravit . Sa- 
crarium quoque pluteis affabre fculptis. Coenobium de- 
nique infignibus auxit xdificiis .Obiit vir tantus inMo- 
«allcrio T icinenfi S. Bartholomxi , non anno MDCXX. 
ut aderit Belfortius loco citando, fed anno fequenti, 
XV. Kal. Aprilis , ut Sui nos docuere , magni cum 
fan&itaris opinione, adeouc nedtirn Fabritius Landria- 1 
nus Ticineafis Epifcopus jacluram tam celebris Ab- 


E 


a MODOETIA ANTONIUS. 


E X Minorum , qui Obfervamcs dicuntur , Ordi- 
ne , multi floruere Viri clarilCmi , quibus Mo- 
doetia infigne Mcdiolanoofis Ducatus Opphiu.n , na- 
tale prxbuit , & cognomen juxta ejuldetu Inlliruti 
fellatorum ufum . Inter alios tamen 8c doArinte 8c 
Ihndlitatis radiis emicat Antonius , qui nunc laudan- 
dus occurrit . Eum tanti fecit Sixtus IV. ex ipfo 
Ordine ad Pontificatus apicem aflumptus , ut dc In- 
dorum, A£thiopumquc fature follicitus, Antonium me- 
rum , & fcientix prtrrtantiA commendabilem , ad 
Aportolicum munus apud pnefatos populos peragen- 
dum , cum IV. aliis cjufdcm Religionis profeflori- 
bus, anno MCDLXXXII. ablegaverit . Mirum diiflu 
ell , quibus laboribus veritatis lumen infidis regio- 
nibus inferre Ihtduerit , ik quot in Evangelica prae- 
dicatione *ruranas pertulerit . Inde revenus , ma- 
gnamque apud omnes exirtimationem n.;iflus , iiu. 
Conventu San6h Francifci Malcti , qui per ea tem- 
pora Sandhr Mari.^ Gratiarum nuncupabatur, in Agro 
Laudcnfi religiufiflimam tranfegit vitam , ad annunu* 
ufque MCDXCV. quo lstus mortem alpexit VII. 
Kal. Aprilis . Conflanti traditione compertum ert , 
Campani ®ris tinnitu , nullo mortalium trahente_ , 
rranutus ejus horam divinitus fuifle decoratam . A 
Suis inter Beatos colitur . 

Hoa 


Digitized by Googti 


935 MO SCRIPTOR. 

Hoc Opus poti fe reliquit . 

1 . Sermones fepruaginu ofto Quadragefimalei . Servantur 
MSS. in Conventu Sanftijacobi apud Leucum . 
Laudatur in Manyrol Francif. ad diem XXVI. Martii, 

& in adnotationibus ad ipfum nura. j}. itemque a 
VVadingo prima edit, aa annum 1481. num. 84. ac 
Tomo VI. ad aiin. 1495. 5. 6. atque in Scriptorib. 


M C X X V. 


a MODOETIA BERNARDINUS. 


MEDIOL. MO 93« 

Vulgaverat jam h*c OpufcuU . 

I. Regola de! Serafico Padre S. Francefco , fpiegata in for- 

ma di Dialogo dal Padi c F. Gianbattiua da Monza , 
Minor OfTervantc Riformato , Tcologo , e Prcdica- 
tore. Napolt , per Francefco Savio , 1647. in 4. 

II. Pauegirico in lode di S.Gemiaro. Napolt , per lo ftttfo. 
Laudatur it Picinello in Athenio , pug. 180. 


M C X X V I I. 


de MODOETIA TROFFUS. 


A Rbitrati fuimus diu Opus , quod mox daturi fu- 
XA mus , ad Anonytnum aliquem pertinere , qui 
Modoerir natus , Minorum Obfcrvantium Reforma- 
torum Inlliruto fe dedicafTct , atque Conventus S. 
Maris Gratiarum in eodem Oppido Incola fuiflet , 
quemadmodum ipfemet teftatur non uno loco : Cum 
Vir amiciflimus , & multis ingenii fui fcetibu* apud 
Eruditos illuilris J. C. ]o. Sitoniis certiores nos fecit, 
id ubi Opus videri F. Bernardini de Modoctia ejuf- 
dera Ordinis . Hominis fententiar , utpote in Infu- 
brum antiquitatibus vcrfatifTimi , perlibenter acquic- 
fccndum duximus , ac fub hujus Audloris nomine^ 
( extera enim ad ipfum pertinentia, nempe parentes, 
4<fla , emortualem annum , & alia hujulmocfi nos la- 
tent ) cenfuimus indicandum . Sani multa eruditione 
cara Iaera , quam profana dodlus hic labor undique 
redundat , & non tantum de B. Gerardo , quem in 
Operis argumentum allumpfic , verum etiam de Coe- 
nobio fuo pluribus agit ; depromptis quoque ex Ar- 
chivo Modoi-tienfi Diplomatibus annorum MCXXXI. 
atque MCLXXIV. Codicem dignum cenfuit Petrus 
Paulus Bofca , quem non fine laudis fignificatione— 
alibi profecuti fuinus , cui adnotationes plurimas de 
fuo adderet . 


T Ro(Tus , dve ut alii malunt Trudus , Modoeticn- 
fis a Patria nuncupatus , vemllifltmus Pidlur* 
Profeflor , non exiguam in ea arte laudem confecu- 
tus cil . Supcrcfl adhuc in hac Urbe , licet fugien- 
tibus pene coloribus ob temporis injuriam , novam- 
que molitionem , frons ^dium , qua; olim ad Joan- 
nem Mendozzam fpedlarunt, nunc vero ad Marchio- 
nes de Corradis pertinent , in via , cui nomen eft 
Mirabilium , ab eo pidla , quod quidem Opus inter 
prtreipua Mediolani habetur . Plura quoque ab ipfo 
penicillo exDreda cernuntur ad noflram ufquc xtatem 
in Bafilica Modoeticnfi Sandlo Joanni Pratcurfori di- 
cata . Hxc haufimus a Scriptoribus infra citandis t 
quorum tamen nullus tempus , quo Pidlor ille inter 
vivos fuit , indicavit . Moriggia autein aderit Vi- 
rum hunc non tantiun arte , led dodlrina quoque 
claruide : 

Nam fcripdt 

I. De Fiaun . Id editum fit , nec ne , filet citatus Mo- 
riggi/i. Nullibi certi nobii «ccurrir. 

Ipfum commcndint lauilniut Muriqgia de Nobii. Me- 
diol. tib. I 1 L Turriut in Dcfcript. Mcdiol. pag. np. 
8c Otiandi in Abccdario Pi 3 orico pag. 410. 


C 


Illud fic inferibitur : 


L De B. Gerardo Tiiiftorio Fundatore, & Maeiflro Hofbi- 
lalu Modoctu in I^mbardia Atta, atque Miracula. 
MS. in 4. exi -it in Biblioth cjufdctn (,'oenobii. 

Ex ipfo Opctc a me diligenter infpccto , & Schedis Siro- 
nuim. 


D 


M C X X V I 1 1. 

MODRONUSLUCAS MARIA. 


M C X X V I. 


a MODOETIA JO. BAPTISTA. 


M inorum Sandli Francifci , quos Obfervantes di- 
cimus , Regulam amplexus eft Joannes Bapti- 
fla , qui ab infigm Oppido hujus Ducatus , in quo 
geni tus fuerat , dc Modoctia di dius efl , pro cjufdcm 
Ordinis confuctudine . Cognomen verb gentilitium-., 
quod Picinellus fc ignorade fatetur , nos quoque— , 
licet diligenter inquilitum , effugit . Ob lingularem- E 
eruditionis , atque prudentia? laudem apud Suos ma- 
gno in honore vixit , mox aufterioris vitat cupiditate 
incenius * ad Minores , qui Reformati nuncupantur, 
fe contulit . Theologicas difciplinas , ut acri erat 
ing nio , apprime didicerat , Sacrofque Canones al- 
fiduo fhidio pervolurarat . Non fine facundia? enco- 
mio multis in Urbibus Sacrum Dei Verbum populo 
explicavit , afccnditquc ad primarios Ordinis gra- 
dus , Provinciam enim Sandli Thomx appellarim- 
in Subalpinis cum Vifiratoris officio fedulb lullravir • 
tum Neanoiim m.llus eil , ut Sacris Virginibus Coe- 
nobii Regalis S. Clarx edet a Confeflionibus . Impo- 
firtim Soc fil 1 munus cum optime gereret , pcllilcnti 
tnorlx) , quo Metropolis illa vexabatur , extindlus ert 
njedio circiter mox clapfo Coculo . 


| F Uc.is Maria Modronus Mediolanends ineunre— , 
L* ut videtur , lirculo XVII. Deo fe dicavit in- 
Sacro Prxdicarorutn Ordine , nam inter Alumnos 
infignis Coenobii Sandli Eultorgii adTicinenfem Por- 
tam fiti , tellibus Viris Clariis. Qpetif , & Eccard 
loco inferius citando , dorcbat anno MDCXXIIL 
Ciim autein apud Infubriatn univerfam magno ha- 
beantur in honore Sandli Confedores Chriln Julius 
Presbyter , atque Julianus Diaconus Fratres , qui c 
Grxcia , ubi lucem viderant , in Italiam venientes , 
Theodofli Augulli temporibus, ipfo permittente plu- 
ra Deo Templa excitarunt in eo tradi u , qui nunc 
dicitur Riparia Sandli Julii Horta: , ac temporali 
Novarienfis Epifcopi junfdidlioni fubcil, quorumque 
Corpora congruo fervantur cultu in Ecclefia Collc- 
giata eidem S. Julio dedicata in Infula Lacus Horta:; 
Modronus noflcr opera? pretium duxit Sandlorum hu- 
jufmodi adla vulgare . Qjiocirca c Bonini Mombritii 
paulo po/t mcmoraiuli Codice haufit potidimuin- , 
quod publici juris fecit . Venia interim danda eil 
citaris Qjictif , & Fccard , qui cum exteri edent 
homines , exidimarunt Sandlos hofce Fratres , non 
ConlHTores , led Marty res illos ede , quos Hifpant 
colum ad diem XXI. Augulli . Hujufmodi Sphal- 
mata iis frequenter accidunt , qui dc exoticis Scri- 
ptoribus , rebufquc tradlant . 

$Ctir 


Digitiz-ed by Google 


M O 


937 


BIBLIOTHECA MO 938 


Scripltt igitur auttor nofter : 


A 


I. Vita, e Miracoli de’ SS. Confcflori Giulio, e Giuliano. 

Mediolani , j6»j. iu i. 

II. Oraz.one detta nel Duomo di Milano, nelPaprirfidc i 

Tribunali l’anno MDCXXV. Ivi , per il Rolla, w 4. 
Hanc ignorarunt Sui . 1 

Agunt de ipfo citati Qjietif , & Eccard in Tom. IX. , 
pag, 4)1. Scripc- Ord. Praedicatorum. 


M C X X I X. 


MODRONUS LUDOVICUS. 


L Udovicus Modronus Marchionis Alexandri , 8c 
Cxcili» Melliavacch» Conjugum filius , ab ipfis 
Parentibus pietate , & ab optimis Magillris Scientiis 
excultus , Steculo valedixit , ac Congregationem D. 
Pauli Barnabitarum amplexus ell . Vir genere illu- 
(Iris, ingenio felix , moribus probatiflimus , indefinen- 
ter curtus tam Philofophicos, quam Theologicos ex- 
plicuit. Primus fuit qui in Scholis Arcimboldiis ner 
oiennium eafdem facultates pronunciarct cx cathcora; 
Theologiam profellus cll tam Laudas Pompejx, quam 
Bonomx in Suorum Collegiis , quibus fumma cura- 
laude pnvfuit . Poenitentiarii quoque munus in fu- 
pradiita Patria mea per aliquot annorum ipatium fu- 
(linuit * ibidemque ad Superos evolavit non fine bo- 
norum omnium maerore, circa finem fxcuti proxime 
tranladi . 


C 


mentum fint adhibiti , nihilominus tot fuperfint quot 
ad aliam excitandam fufficcrent . Nec minorem,. 
adhibuit curam eximius Sacerdos in Templis viven- 
tibus exornandis , nam fex integra LuAra , Verbi Dei 
prasdicationi intentus , animarum falutem promovere 
iluduit . Einincnt inter Conciones ab eo publici ha- 
bitas Oratio ad Catholici Regis exercirum tunc , 
cum poft dies o&oginta foederati Galli , Sabaudi, ao 
Mutincnles obfidione Cremonam folvere coadli funt ; 
quemadmodum & Panegeris Beati Joannis a Sanfto 
Facundo in Templo Auguftinienfium cjufdcm Urbis, 
armo MDCXXV. ab eo pronunciata . Tanta inte- 
rim prxditus fuit humilitate, ut omnia ejus Opcrsu, 
inieritis recenfenda fub alieno vulgaverit nomine . 
Dierum , 8c meritorum plenus , omnium Congrega- 
tionis fu» Alumnorum Decanus , in Collegio Sanfti 
Alexandri , migravit e vita anno poft Chriili Natale 
MDCXCI. 

Hxc funt ejus Opera i Picincllo relata, qui ad- 
dit alia quoque ipfum fcripfifle , qux ignoramus . 

I. Confeifionc di Monaca zelante . Milano , per Ludovie o 

Monza, in 1 6. 

II. Memoria per ConfdEone generale. Ivi per Io fleflo , 

m 1 6. 

III. Pref.igi Conliglieri di pace. Ivi per lo flejjo, in 1». 

IV. Stcllario Laurctano. Ivi per Io fcjfo, in »4. 

V. Prefcpe Mentale. Ivi per lo (LJfo , m »4. 

VI. Corona C.imaldolcfe per via di Medicazioni . Ivi per 

lo fleflo , « M. 

VII. Minieia occulta per cavar Difcom fopra il Santo 

Chiodo. Ivi come fopra in 11. 

Agit dc eo Picincllus ui Athcnco pag. 451. 


De eo fupercft : 


M C X X X I. 


I. De cccldli figura erigenda} ad Ferdmandum MI. Rom. 
Imperatorem . Bononia , apud An 'oleum Tel-aldmnm , 
1641. nt 4. In hoc Libro lunt Ducdionct vari* Aliro- 
nomiar , cum Tabulis cx.ttilhmis pro eadem Scientia. 

A Suis , ix a FuidcIIi Athenaeo pag. J dc quo cti.nn 
honorifice meminit Epiph.inius Ferrarius in fib. cui 
d nilus : „ Liguria trroiifantc dcllc principali nazioni 
„ dcl Alondo . * Vulcndx quoque Schcix Sitonian*. 


M C X X X. 

MODRONUS PAULUS FRANCISCUS . 


F Ratcr antedilH Ludoviri Modroni extitit Paulus 
Francilcus, dc quo nunc agimus, & ejus ve- 
lligia profecutus Congregationem prxfatam Clerico- 
rum Regularium Santli Pauli ad Deo inferviendum- 
delegit . Decorem Templorum adeo dilexit , ut 
nihil antiquius habere videretur , quam ad ornandas 
Aras , facrafquc A^des maximi pretii bpides c va- 
riis congerere provinciis . kl prxfcrtim curavit in_ 
Templo Suorum hujus Metropolis Sandlo Alexandro 
Martyri facro , ubi fuggeftum , & ad facras Con- 
fclTiones excipiendas Tribunalia duo excitavit pretio- 
fis ornata lapidibus . Ibi quoque ad Sacratiffimuia. 
Chrirti Corpus acervandum Arcplam , quam Taber- 
naculnm dicimus , iifdcm ornamentis infignem ex- 
«ruere meditabatur , fcd non , ut Picincllus feribie , 
perficere potuit . Hujus autem fuperftes in Sodalibus 
pietas , cx materia praeferrim ab eo coneefta , mul- 
tis quoque non minoris exitiimationis aaditis , anno 
mox clapfo MDCCXLI. ejufdem Templi Aram ma- 
ximam inter pretiofillimas Itali» recenlcndam poluit, 
in qua animi pendent Spcdlatorcs an opus materiam, 
vel materies infa opus fuperet . Tanta vero extat 
adhuc eorumdem lapidum copia a Paulo Francifco 
collecta , ut quamvis multi iu Arx (upradidtx oma- 


E 


MOLTRASIUS NICOLAUS. 


R EIigiofiflimus Vir Archangelus a San£lo Nico- 
lao Ordinis Eremitarum nudipedum , qui San- 
£li Auguftini dicuntur , in fxculo Nicolaus Moltra- 
fius , lucis ufuram accepit in Oppido Rhaudenfi ex 
Petro Antonio , atque luli t Azimontia Coningibus . 
Vota prxfati Ordinis folemniter emifit XVIII. Kal- 
Maji, anno poli Virginis Partum MDCLXXII. Gra- 
viora dum coleret (ludia , tale portendit acumen in- 
genii , atque doArinx fpecimen , ut Philolophis , 
Theologifque interpretandis e cathedra majorum juf- 
fti , ciim Mediolani , tum etiam in aliis Provinci* 
Coenobiis annos XVIII. vacaverit magna cum fama_, 
apud Suos , exterofquc tantam eruditionem cum hu- 
militate , modeltiaque non vulgari conjunilam admi- 
rantes . Non femcl Prioris , Definitoris , ac Pro- 
vincialis munus fumma cum laude geflit, religiof» ta- 
men folitudinis , quantum per negotia licebat , (lu- 
diorumque cultor eximius . Terris valedixit iiu 
principio fseculi pr» (entis . 


Plura fu* dodhin* monumenta reliquit f vide- 
licet : 


I. Li Venerii di Marzo , e Sabbati della Vcrgin* ad- 
dolor.ua . Milano , per il Viboni , 1694. in 11. 

IL Atnmacllramcmo de^ Figliuoli , che devono comin- 
ciare Ia Santa Comunioue . Milano , per Giufeppa 
MahteJIa , 1705. in ix. 

III. Giorni Mariani per tutti Ii Sabliati , c Ferte dd!a_ 

Vergi ne . Mihrio . prejjb il Gagliardi , 170). iu 16. 
In hoc Opere adignat diebus lingulis exemplum- 
aliquod dclumptum cx Aciis alicujus Eremiie Nu- 
dipedis, qui in Deiparae cultu claruerit. Humilita- 
tis gratia in Operibus hatlcnus rcccndti* nomeru 
fuum reticuit. 

IV. Vita di Sant’ Anna , cavata fuccintamentc da quan- 

to nc feriflero di piu acccrcato U Sonti Padri, 
Milano , ptr tl Malahfta , 1701. 


Digitized by Google 9?9 


MO 


SCRIPTOR. MEDIO L. 


MO 


V. Relaaione della Madonna dei Bofco , che fi vcnerc- 

nel territorio d’ imber fago , Picve di Brivio , Dio- 
ccfi di Milano. Ivi, per 1' Agnelli, 1701. 

VI. Viia di Sam’ Eurofia Vcrgine , e Martire. Milano, 

pe< il Malatefla, 17x0. 

VII. II Fellegrino Mariano iftradaio per ogni giorno alie 

miracolofe Immagmi «di Maria Vcrgine , che fi 
adorano per tuito il Mondo . Milano , ttr il Mala- 
tefla, 17XJ. Tomi II. in ix. 

VIII. Compendium QuotUbetorum Regularium P. Euftachii 

de San&o Ubaldo , additi* quibufdam Appendici- 
bus in fine . Mediolani , apud MaJaSeftam , r7i8. 
w fol. 

Ita a Sui*. 


MC XXX IL 

MOMBRITIUS BONINUS. 


G Ens Motnbritia , five Mombrcta , & Montebre- 
ta quindoqutdem appellata , floruit in hac 
Urbe ab anno Chrilliano MCCCLXV. ufque ad 
MCCCCLXXXIV. uc agnovi a ferie Gcncalogica.- 
amicifTimi Sitoni a Princivallo de Mombreto incipien- 
te , ufque ad Boninuro nollrutn Bartholomxi , five 
Birtholx filium , qui anno MCCCCLXX. cum aliis 
incolis Nobilibus Porto: Ticinenfis fidelitatem juravit 
Galeacio Mari* Sforti* Mediolani Duci . De ipfo 
plures hiilorici litterarii loquuti funt , quos inter ell 
Clarifiimus Oudinus in Tomo III. de Scriptoribus 
Ecclefi* antiquis . Ad comprobandam xtatem Mom- 
britii noftri fub Typographi* nafcentis initium , te- 
ftem ipfe affert Antonium Faurum Dotflorem Sorbo- 
nicum, & Caroli Mauritii Tcllcrii inArchiepifcopatu 
Rhemenfi generalem Vicarium, ciquc vindicat Cata- 
logum Bibliothcc* cjufdem Prefulis, Parifut impref. 
fvn typit Regiis , anno ifyj. in fol. Eidem Catalogo 
ultimam manum , poli mortem Antonii Fauri , Ni- 
colaus Clemens Regi* Bibliothcc* Cuilos adjecit , 
& edendum curavit . Ex ipfo igitur Catalogo Oudi- 
nus Editionem Vitarum Sandlorum a Bonino noftro 
fufeeptam in annum MCCCCLXXXII. figit , eun- 
dernque facit Petro de Natalibus iynchronum , fed 
revera nulla anni indicatio repentur in Editione lu 
pradiifli Operis , qu* unica luit tantum Mediolani , 
nec hic aut alibi recufum fuit hoc Opus , ut fufpi- 
catur idem Gl. Oudinus . Parcendum interea non- 
cft Philippo P:cin lio, qui 8c nomen Bonini Morabri- 
tii in Joannem Mombretum mutavit, 8c perperam cx 
uno duos fecit Audlorcs, atque annum Editionis Vi- 
tarum Santflorum pclfimc ex Moriggia fignavit in_ 
annum MCCCCLIII. quo anno nondum , ut opina- 
mur , orta fuerat ars Typographica Mediolani . Nos 
ver6 ex Fpillolis dotfliffuni C andidi Decembri i Au- 
siori noilro feriptis , facile agnovimus , jam in litte- 
ris eruditum extiiiffc anno MCCCCLX. Ludovicus 
item Sangallus Anis primarix in ampli (fimo Ticinenfi 
Gymnafio Interpres cum vocat difertilfimum Roma- 
na lingux profefforem , in Oratione habita pro J. 
U. D. Petro Craffo . Ex aliis Operibus a nobis 
infra recenfendis Poeta quoque primi nominis fu* 
«tatis merito agnofeitur , & lingu* Grxcx pcritilfi- 
mus . Sed cum de ipfo abunde Clarifftmus Saxius in 
fua Hiltoria Typographica differat , nos contenti fu- 
mus Leilores ad eam remittere. Qjio tempore obierit 
incertum ell, extremam vero diem claufiflc antequam 
feculum XV. impleretur , innuit Epillola Alexandri 
Minutiam prxfixa Epicedio heroico Carmine condito 
in Funere Galeacii Mari* Sfortiz , ut infra , in_ 
qua de variis ejufdem vit* vicibus , atque operibus 
ab ipfo elaboratis , tamquam fi c vivis ereptus jam- 
ioret , diflentur : Data ell autem Epillola anno 
MDII Nos interim enuntiamus Lucubrationes ipfius, 
quas vidimus . 


Tom. II. 


940 


Videlicet : 


Vit* fic A dia SanAorum colle&a fic edita per Boni- 
num Mombritium Mcdiolanenfem ; cum hac Inferi* 
ptione: „ Honefiifiimo Equili Cicho Srmnnetc Du- 
„ cum Mrdiolanenfiutn Secretario „. Ipfas ego infpexi 
varii* in Bibliothecis MSS. in perguneno ab editi* 
divertas , 8c fignanter in Bibliotheca Eremitarum 
S. Marci hujus Urbis extat Volumen ingens Vita* 
Sandtorum continens fub nomine Mombrit ii ordine 
diverfo difpofitas, mutatis pluribus quoque verbi* . In- 
cipit k Sdn&o Martiuo Epifcopo , deinde fequitur 
ut infra . „ Pallio S.uifti Romani S iccrdotis , fic 
„ Martyris , Clementis Martyris , 8c Epifcopi , Ao- 
„ drex A poiloli , Nicolai Epifcopi, fle Coiueffbris, 
„ Sandli Ambrnfii Epifcopi , fic Confelforit Vira_, 
imprcfsi longior „ . Sequitur Vita Sanfti Georgii 
Martyris, qux dccft iu imprcITis . Habentur alio- 
rum Vita , inter quos Sancti Syri Epifcopi Tici- 
nenfis fatis longa. Codex videtur Autographus, 
aut faltem fieculo Mombntii feriptus. 

II. Scriptorci Hiftori* Augull* edidit Mediolani, ut va- 
rii contendunt anno 14 65., fed Fabricius in Tomo 

V. Bibtiothecx Latina Medii JEvi, credit verius 
147 j. typis commifios. De hac re fufius Cl. Saxius 


m. 


in Hift. Typog. 
Chronicon Eufcoii , 


iiianKun r.uicun , Hieronymi , Profperi , fic Mat- 
thai P.ilmerii ufque ad annum MCCCCXLVHL 
Mediolani, 147;. 1* fol. 

IV. Papix GloiTarium . Mediolani , 1476. die it. Decem- 
ini , quod magno ufui fuit Celeberrimo Du-C Iunge 
in texendo fuoGloff irio Latino , ut (c iipfit CI.Mura- 
torius in Tomo IU. Antiquitatum Itali* Medii 
JEvi , coi. pi]. 

V. Bonini Mombrit ii Poet* Mediolanenfis Threnodise in_ 
Funere Illutlrifliini quondam EJomini Don Galeax 
Murie Sfortia libri duo. Me/i 10J ani , apud Alexand. 
Mrnuttanum , 1504. dia x. Martii, in 4. 

VI. Efiodi Theogonia e Greco in Latinos verius tranf- 
I na : extat in Bibliotheca Ambrofiana , impreffa 
fine loco, anno, 8c Typographo , in 4. Editam- 
quoque aficrit Botilea , apud Oporinum Draudius in 
Bibliotheca Claffica, Joannes Jacobus Frifius in fux 
B>bliotheca, & Giraldus in Lib I- de Poetis. 

In fupraditis Editionibus funt varia Epillola , Pra- 
fationes , fle Epigrammata Mombritii nofiri , de 

f uibus di ligem iJuxni: atque eiudite loquitur Cl* 
axius . 

Sequuntur MSS. Titulis a nobis infpe&is ut jacent. 

VII. Ad Mjgnanimum C< Potentem D. D. Sfornam II. 
Vicccomitcm de ejus Conjugio gloriofo cum Amo, 
nia Ludovici Verir.ii filia Epnalamion Bonini Mon- 
tebreti (Mombritii) ex parvo Codice MS. vetere— 
charariere exarato exulauc in Bibliotheca Ambrof. 
num. 14J. verfu exametro . 

VI IL Ad illuftrem fle excellam Hippolytam Vicecomirem- 
Principem Capua , Calabrieque DucilTim Bonini 
Mombritii Canonum in Grammatica Gracorunu 
liber primus . Opus vetfibus eft confcriptum MS. in 
Bibboth. Ambrof. in 4. pagg. 7;. num. 164. forfan 
Aiidographus . 

IX. Ad Magnanimum 8c Potentem D. Triftanum Vice- 
comitem de ejus nuptialibus fieftis Bonini Mombreti 
Carmen . MS. pagg. 17. in Cod. Biblioth. Ambrof. 
fign. C. num. 41. m 4 , fic in Biblioth. Reg. Parif. 
Cnj. tjoi. 

X. Ad illufirifilmam Excellcntifiimamque D. Bonam Me- 
diolani Ducem Momidot lib. Xil. Bonini Mombri- 
tii Poema; in fine fic legitur: 

Sex ego Codicihnt morofat damno Puellas , 

Moratas totidem , quas cano , LeHor habet . 

MS. in fol. forfiin AuRographus pagg. 416. in- 
Biblioth. Ambrof. fign. G. num. ii|. 

XI. De varietate fortuna . MS. in Biblioth. Francilci L 
Re|>is Chriftianillimi , de quo Saxius , fic Jacobus 
Philippus Bcrgomenfis in Sopplcm. Chrouicor. lib. 
XV. 

XII. Mombritii Mediolanenfis de Vit* D. Hieronymi Car- 
men . MS in Vaticana Cod. J7»i. Ex Montfaucon 
Biblioth. Biblioth. MSS. Tom. I. p ig. 110. 

XIII. Buecolica ad Galearium Mariam Vicecomitem . Ex- 
t.u 1:1 Bibboth. Reg. Parif. Cod. 669. ex Labbei 
Biblioth. MSS. 

XIV. Bonini Mombritii Mediolanenfis ad Sanftifs. Domi- 
num Sixtuin IV. Summam Pontificem de Domini- 
ca Paffione libri VI. Carminibus exajnetris. MS. 
in foL extat in Bibliotheca bk\ Augudiniancufiutn 
Crema . 

XV. 

A a MO 


94» 


BIBLIOTHECA 
A 


941 MO 

XV. In Codice MS. Epigrammanim juvenilium , 8c Epi- 
Aolarum Petri Candidi _ Decembri i, qui infcnbitur 
Volumen vigefimum primum , apud PP. Teatino* 
D. Antonii Mediolani , extanr plura Carmina Bo- 
nini Mombritii ad Petrum Candidum Decembtium , 
cum pluribut ejufdcm ad Boninum . 

De eo praeter citatoi agunt Bolandifti.Sitonu* in Schcdit, 
Moriggia in lib. lil. Nobilit. Mcdiol. cap XXVII 
Siit u» Sencnf. in Biblioth. Sacra . Conradu* Gefne- 
rus in appendice Biblioth. 6c PicincUui in Athc- 
n*a pagg. pd.de 311. 


M C X X X 1 1 1. 


MONEUA PAULUS ANTONIUS. 


Ea funt . 

I. Orazionc Panegirica detta in S. Francefco di Milano 

per i cinquc primi Maruri Franccfcani . Editam fuif- 
fe fufpicamur, id tamen, ut in more habet, non in- 
dicat cit. PicincUui . 

II. Panegirico dclla Beata Rita da Caf&a. Milano , per it 

Malatefla, 16x8. in 4. 

Commendant eum Philippus Alegambe in Bibliotheca^ 
Script. Societ. Jefu, PicincUui in Athcruco pag. 114. , 
6t Sitonui in Schedii. 


M C X X X V. 


MONETA CAROLUS alter. 


E X fatis honefta Moneliarum Familia Mediolani 
natus eft Paulus Antonius , aui Carmel i tarum-. 
Inftituto fufeepto , Sacras Theologicas difciplinasj 
egregie calluit adeo , ut in ea facultate Majorum-! 
decreto Magiller fuerit appellatus . Ejufdcm Theo- 
logi* Itudiofis in Coenobio fuo Placentino Regens' 
prxfuit , rexitque Conventus Mediolanenlis Alumnos ! 
cum dignitate Prioris . Gallicam linguam exteris 
litterariis luis ornamentis adjecit * quo ex idiomate 
nonnulla in Italicum tranllulit , prxfertim ad Elo- 
quentiam ciim facraro , tum profanam pertinentia— . 
Summo pietatis ihidio Sannam Virginem Thcrcfiam 
maximum Carmclitarum Ordinis aecus coluit , ut 
cx operibus ejufdcm patet . Obiit non abfque vir- 
tutum laude ante paucos hos annos in hac Urbe- 
apud fui Ordinis adcclas , 

His vulgaris : 

I. L'Eloquenza dei Pergamo, e dcl Foro , tradotto dalla 
lingua Franccfc. Milano , 1710. in 8, 

IL Miftico Complcflo de’ principali oflcqnj da cributirfi 
alia Scr.ifica Vergi ne S. Tercfa , coi Riftretro dei Ia— 
Vita di b Gio dclla Croce, dato alta luce d.il mede- 
fimo, fotio il nome di Direttote dcl Conforzio . Jilt- 
lano, per Giuftppe Malatefla, 17x8. tn ix. 

III. Sacie Kifflcflioi.i lopra i f.itu pii croici di S. Tcrcfi-. 

Milano, ptr Gmfeppt Malatefla , 17x9. in u. 

IV. L ‘Eilr.it to Jelle M.uuviglie di bonta Maria Maddalcnal 
de Pazzi , dedicato .illa Scicniflima ArciduchcfTa— 
Maria Maddalcna. Milano , per 1 1 Malatefla , 1730. 
in 4. 

V. Mirabile Divazionc di cinquc Vcnerdi di S. Maria— 
MadUalena de Pazzi . Milano , per il Malatefla , 1731. 
s» IX. 

Iu a Sui* accepimus. 


C Aroli Monet* fupralaudati co®vus extitit alter 
ejufdcm nominis , & cognominis Vir , quem in 
pr*fentiarum commendabimus . Pater illi fuit Joannes 
Baptilla in Jurifpcritorum hujus Metropolis Ordinem 
cooptatus. Mater vero Catharina Biraga . Gcnitorii 
fui prxclara Iccutus vclligia , poft minorum curricu- 
la (ludiorum , Czfarcum , Pontificiumque Jus dili- 
gcmiflimc didicit , pcrccptifquc in ambobus fummis 
Academicis honoribus , inter cofdern Collegiatos Ju- 
rifconfultos federe meruit , anno MDCXII. Tum cx 
S. C. ad Ticincnfe Lyc*um mittitur, ut ibi Juris In- 
C terprerem ageret, quoti munus non fine ingenti com- 
mendatione , atque Auditorum fru£lu plures annos 
adminillravit . Oratoria facultate ornatus adeb cla- 
ruit , ut Collcg* Mediolancnfcs recens collitam Pur- 
puram Theodoro Principi Trivultio gratulaturi, unum 
Monetam elegerint, qui aditante Senatu, proccribuf- 
que c roltns publice diceret . Cardinali ampliflimo, 
atque Ambronanx Ecclefi® vigilanciflimo Prxfuli Fri- 
derico Borromxo , virtutum luarum commendatione 
plurimum fuit acceptus , habentque polleri mutua* 
eorum latino Idiomate confcriptas Epillolas non pau- 
cas , inferius recenlcndas . Mortalis cfTc defiit Scri- 
ptor nofter anno Salutis MDCXLI1I. ipfa die Kalen- 
dar Odlobris . Cadaver illatum fuit in SS. Caroli , 
5c Therelt* Templum , apud Carmclitas nudipedes 
D hujus Metropolis, ubi marmori incifum hoc Elogium 
confpititur . 

CAROLO MONETAE 
IVRISCONSVLTO COLLEGIATO 
LVDOVICVS FRATER P. 


M C X X X I V. 

MONETA CAROLUS. 


ANNO MDCXLIU. KAL. OCTOBRIS . 

Ejus Eloquentiam hoc Carmine profccutus eft Bene- 
dicius Sociacus , quod legitur inter Epigrammata-, 
i piius lib. Ii pag. 4 }. 


C AroIi Monet* Mediolanenlis parentes fuere Joan- 
nes Aloyfius J. C. Colleg., ot Dorothea de Ab- 
dua nobiles Conjuges . Puerucm ztatem inter litte- 
rarum , ac pietatis rudimenta lic tranfegit , ut San- 
Cio ducente Spiritu Societatem Jefu , m qua Deo in- 
ferviret , adultus elegerit . Voti compos effcClus , 
fludufque dc more pcraClis , faerx Eloquenti* tam- 
fervide fc addixit , ut Chrillo plures lucrifaciens , 
libi magnam pepererit famam . Q 310 anno mortalt- 
ratem exuerit Moneta nollcr, incompertum habemus. 
Sacras Conciones plures certe feriput , quas periifle 
fufpicamur; unicam tamen Orationem, quam num. I. 
dabimus , ad polleros pcrvenilTc aderit Picinellus , 
nos alum reperimus , quam Lcdloribui non invidebi- 
mus . 


Ticini dum tetto fubit Cyllenia Proles , 
Obfiupuit vifa , Carole , fronte tua ; 
Obflupuit fecum tacitus, virgamque remittens 
Paciferam , /lupi da pertulit ire manu . 
fCarolus elapfum g (flamen nobile dextrs 
Corripit , & tacito porrigit inde Deo , 

Atque ait: mutos animes hoc vimine manes , 

Non tua virga mihi , fed mea lingua fat tfl. 

Habemus hujus Scriptoris, qu* fcquuntur. 

L Caroli Monet* Philofophi , & J. Conf. Oratio ab eodem 
habitu in Aula magna Collegii Mcdiol .mi , cum uni- 
vetfo audiente Scn.nu , ac Frmcipibm Nobilit itis , in- 
clytus Ordo Judicum Alumno fuo Principi Theodoro 


Digitized by Google 


u. 


94 ? MO SCRIPTOR. 


Trivultio factam Purpuram e& gratulatu* . XIV. K.il. 
Martii MIX.XXX. Audiolam , ex Typorrapbt a Carolt 
Axtonn Mxlotefla , in 4. 

Epiilol® Latui* plure* ad Fcdcricum Borromaum- , I 
data anno MOCVI. Exta.n in fape laudata Colle- j 
dionc ejufdcm Card. in Bibi. Ambrof. 

Ipfum debitu l .udibui profecutu* etl intonui inChron. 
Jurjfpcritoium pag. iji», Axt. 807. 


A 


MCXXXVI. 

MONETA JO ANNES PETRUS. 


A BbasPicinellus in Athenio fuo Eruditorum Me- g 
diolancnfium ex uno eodemque Viro duos fe- 
cit, in eo Audlore, quem nunc commendandum fu- 
fcipimus. Eum in fraudem induxit geminum nomen, 
illud videlicet , quod Scriptor geflit in foculo , atque 
alterum , quo appellatus fuit , cum Deo fc ltriAiiis 
mancipavit . Hic eft Alexander Moneta Vir & do- 
dkrina , Bc dignitatibus illuitris , cujus genitores fue- 
re Paulus Camillus , 8c Barbara de Urnnis de Roma 
nobiles Conjuges Mcdiolanenfes . Tranfidla lauda- 
biliter impuberi itate inter minora (ciendarum cur- 
ricula , utrique Juri tam Pontificio , quam Cxfarco 
atque Theologi* diligentem dedit operam , pcrccp- 


MEDIOL. MO 944 

tique Laurei , & facris initiatus , anno MDXCII. 
Canonicalem prxbendam in Imperiali Bafilica San<5H 
Ambrofii conlecutus clt , agente in primis Cardinali 
Fcdcrico Borromio Archicpifcopo , apud quem plu- 
rimam exillimanonem nadlus fuerat Ludovicus Ale- 
xandri noltri Patruus , cujus laudes refert in Vita_* 
Sandli Caroli Joanncs Petrus Glulfianus . Sequenti 
anno MDXCIII. ex Ambrofuno Capitulo ad Metro- 
politanum translatus fuit ; tum Apoitolici Protonota* 
rii dignitate audlus ell . Jurifpcntorum Collegio no- 
men dedit anno MDCVIII. cumque ipfo anno inter 
Sacra; Romanx Rocx Auditores cooptatus fuilTec 
Bcrnardinus Scottus , qui prius Oonfiitorialis Advo- 
cati munere fungebatur , in eius locum futifc&us eil 
Moneta noller . lllico properavit ad Urbem , mo. 
tumque Pontificis proprium , & Articulos in Colle- 
gio prxfentavit . Interira reverfus Mediolanum , ibi 
Regularium Clericorum , qui Sanci i Pauli Decollari 
nuncupmtur , Coetui fc addixit , ac nomen Joannis 
Petri afliimpfit. Agebat tunc aetatis fu* annum XL. 
cumque fingulare pietatis , atque dodlrinx fpccimen 
exhiberet, ad munera plura Majorum decreto evoca- 
tur ; nam prxtcr Pripofituras pluribus in Collegiis 
Congregationis geilas , Generalis Moderatoris AiB- 
Itcns eligitur . Uefiderarus ell anno Salutis huminx 
MDCLlV. Scriptoris noltri adhuc Canonici Ordina- 
rii meminit fcquens Inicnptio pofita in Templo San- 
dix Mari* Gratiarum hujus Urbis . 


D. O. M. 

LVDOVICO MONETAE 
PATRICIO MEDIOLANENSI 
SACERDOTI LARGITATE IN PAVPERES 
ECCLESIASTICAE DISCIPLINAE STVDIO 
IN REBVS AGENDIS PRVDENTIA 
AC MORVM INTEGRITATE INSIGNI 
OB EAMQ.VE CAVSAM 
B. CAROLO CARDINALI ARCHIEPISCOPO 
ET S V C C E S S O R I B V S CHARISSIMO 
Q.V 1 ANNO AETATIS SVAE LXXVIIl 
SALVTIS VERO HVMANAE MDIIC. XI. KAL. APRILIS 
MORTEM C V M AETERNA VITA COMMVTAVIT 
Q.VOD MORTALE ERAT AD PATRES 
HIC NON LONGE APPOSITO 
ALEXANDER MONETA CANONICVS ORDINARlVS 
P ROT O NOT A R I V S APOSTOLICVS 
ET A DVOCATVS C O N S I S T O R I A L I S 
IO. ALOYSIVS EX COLLEGIO I. C. MEDIOLANI 
PATRVO BENEMERITO 
MpERENTES POSVERVNT MDCVII. 


Opsra ejus parem ia Szculo , partim in Rdi- 
gione confcripu furu hzc . 


C 


I. De decimi* tara Spiritualibus, quam Papalibu* . Afc- 
dwlsnt , apud bxredit Pontii, 1601. m 8. , & Roma, 
apud Angelum Rutfintllum , 1618. in 8. 

U. De Optione Canonica . Mediol. apud bartdtt Pontii , 
160». 1» 8. , & Marpurgi , iGjji. m 8. Hxc duo 


III. 


Opera prodierunt etiam Roma , apud Pbaum, 1S11. 
in 4. uno dolamina. Hanc editionem locupletiorem 
fecerat ad aliam ^arandam . Kxut cum A 1 SS. ad- 
ditamenti* in Collegio S B.irnab*. 

Dc Diftributionibu* quotidiani* . Medtol apud bare- 
det Pontii. 1600. in 4. tum Roma, 161 f. apud Ruf- 
finellum , tn 4. Colonia, apud Gevtmbrucb , 16x0. ta 
4., tandemifut Roma , apud Pbaum, 1611. 1 ttm tn 4- 
Hkc polii una ediuo autU Cii multi* MbS. additio- 
mbu», 


Digitized by Coogle 


MO 


94« 


945 M O 


BIBLIOTHECA 


nibu* , que in fecunde editioni* Volumine haben- A 
tur in prafato Collegio S. Barnab*. 

Edita funt fimul hac ui* Colonis , upud KiukiusL . , 

1 6 xp. in 8, . , , • j 

IV. De Confcrvatoribui Jndicibu*. Lugduni , spud bnrtdts 

Rnitlhi , itfij. m 4. Servatur etum Audorit manu 
emendatu* , fic varii* additamenti* MSS. audu* 
in eodem Collegio. 

V. De Commutationibu* ultimarum voluntatum . Lug- 

duni , apud Cardomum , 16*4. in fol. . 

VI. De Hori* Canonici* . E* Carthano loco citando , qui 

tamen non indicat an MS. , vel editu* fit hic Tra- 

VII. Confilia fic Refponfa quatuor decifiva , habentur in- 

Catena aurea Hieronymi Cattici , Tomo II. pag. 

564. 

VIII. Centuria Conftiltarionum . Eaxat MS. in Archivo Ge- 

nerali in prafato Collegio, cx Pidnello. Ibi etiam 
fervantur fequentia Opera MSS. 

IX. Tradam* de Verbi* enunciativi* . MS. in fol. B 

X. Rofario della B. V. Trattato appartenente ali’ origi- 

ne , e devoaione dei medefimo . MS. in fol. 

XL L’AffiIonne , Tragedia. MS. in 8 . Hanc compofuit 
Audor «rati* fu* anno XXI., ut ibi legitur . 

XII. Carmina Italica , vulgo Sonotti , t Msdrigsli MS. 

In Aula Collegii Jurifperitoium vifitur Numifma- 
«eneum cum Alexandri noftri effigie. 

Laudatur a Carthario in Syllabo Advocator. Sacri 
Confiftorii , edit. Roman* pag. 144- in Articulo Ju- 
lii Rom*. Siton. in Chronico Art. 79J. Monggia— 

Bb I 1 L Nobilit. Mediol. , fic Picinello ia Athenae 
pagg. 10. fic }»]. 


M C X X X V 1 1. 

MONETA LUDOVICUS. 


C 


J Oannem Alovdum Monetam J. C. Collegiatum- , 
atque Dorotncam de Abdua nobiles Conjuges Mc- 
diolanenfes Ludovicus parentes habuit .Hic majo- 
rum fuorum exempla fecutus , praefertim vero Ale- 
xandri patrui fui , qui poff varios in deculo honores 
ad Congregationem Clericorum Regularium S. Pauli 
tran livit alfumpto nomine Joannis Petri , ut jam di- 
ximus , Jurifprudentiam amplexus fuit , & in utra- 
que facultate , C*farea videlicet , ac Pontificia lau- 
ream adeptus , Collegiatis Jurifpcritis Mediolanend- 
bus adnumeratur anno MDCXXV. Quod vcr6 pri- 
dem didicerat in aliorum eruditionem derivavit , 
cum annos quamplures pqbltcus extiterit in Palatino 
Lyceo Juris Civilis interpres . Floruit etiam Oratio- 
nis ornamentis ad annum ufque MDCLXXV 1 I. quo 
diem claufit . 


D 


Typis edidit , qua: fequuntur : 


I. Ludovici Monet* J. C. C. Mediolani Prolufom Oratio 

ab eodem habita die XII* Novembri* MDCXXViU 
qua primam dic in Scholi* Palatini* Magifiralem Ca- 
thedram afccndit inftitutione* Imperiale* publice in- 
terpretantem . Mtdiolsni , *x 'Iypograpbta Philippi 
Gbifulpbi , r«JJ. «4- . ' 

II. Oratio ab eodem habita in AuU magna Collegii Me- 

diolani etim univerfo audiente Senatu , ac Principi- 
bus nobilitati* inclyiu» Ordo Judicum alumno luo 
Comiii Alphonfo Lute Archiepifcopalcm dignitatem 
etl gratulatu* . Mtdiolsni , tx Typogrspbis Ludovici 
Montis % 15. Stpttmbrit, iOj». in 4. 

Dc i pfo agit Sitonu* in Ghionico J. PP. pag. io|. art. 
*J 7 - 


M C X X X V 1 1 I. 
MONETA RAPHAEL. 


R Aphael Moneta in Urbe Mediolano natus anno 
(alutis humanas MDXCV 1 U. ciim inter bona- 
rum anium (ludia adoleviflet , divinae fervitutis fua- 
vc jugum fubiit in dariflima Congregatione Mona- 
chorum Montis Oliveti , cui nomen dedit anno 
MDCXV. Brevi ad eruditioris apicem conflanti la- 
bore , diligentiaque pervenit , eamque integritati 
morum adeo conjunxit , ut ad Tyrones in Religionis 
difciplina edocendos fetnel admotus , omnem feri 
aetatem in tam utili, fed non minus laboriofo munere 
traduxerit . Ob tam eximia merita a Francifco Ma- 
rii Cafato , tunc fupremo Ordinis Moderatore , ma- 
gno in honore habitus fuit , chmque tantse virtuti 
prxmium deberetur , anno MDCLXV. Monafterii 
Sandli Vilioris hujus Urbis Abbatii meruit infigniri * 
Ampliflimam dignitatem , quod (ludiis fuis impedi- 
mento foret , poli triennium fponte depofuit , ut lit- 
terario liberius otio vacaret . Pauperes , quibus in- 
vita beneficus femper exciterat , ad feretrum incon- 
folabili gemitu parentantes habuit, ciim anno MDC- 
LXXX 1 V. acerbo funere fublatus fuiffet in i pfo Mo- 
nafferio San£li Vigoris . In ejufdem Afceteni Bafili- 
ca , qux olim a Conditoris nomine Portiana nuncu- 
pabatur , requiefeere creditur Corpus Santfli Satyri 
Confefloris , magni hujus Urbis Parentis , 8c Eccle- 
(12 Catholica: Dotfloris Ambrofii eximii Fratris, cum- 
que de Tumulo ipfius magna exorta effet controverfia, 
aliis alibi conditum affirmantibus, fuum e(Tc duxit Mo- 
neta rem Eruditorum judicio fubjicere, vulgaro Ope- 
re do&iflimo, quod Cardinali Giberto Borromato in- 
(cripfic : 

Hoc titulo : 

I. Sun&i Saiyri Confeffori* Divi Ambrofii Fratri* in Bafi- 
lica olitn Portiana, nunc Santti Vittori* ad Corpos 
Mediolani quiefcenris Tumulu* illuftratus a Patre— 
Don Raphae le Moneta Mediolancufi Monacho Oli— 
vetarvo. Gmf, M11 BtntdiCii Cuofcbi , orno 1 6]6. iw 
4. Una tantum Operis par* publicam vidit lucem- . 
.alteram , quam anu cudebat , mone praventui per- 
ficere non potuit Scriptor noAer, fuprem.im tamen.. 
illi manum impofuit Dominicu* Minuioli Luccnfi* 
ejufdem Congregationi* Monachu* . Vifitur Moucts 
Opus Autographum in Biblioth. S. Viilori*. 

Huic Libro rcfpondit Jo Petrus Puriccjlu* alio libro , 
cui titulus: „ Sandti Satyri Confeffori*, fic SS. Ara- 
„ brofii fic Marcellin* Fratri* Tumulus i no&umn 
,, facibus diurna veritati* fu* luci rellitutut.^ 

Citat frpe Monet* Codicem Petrua Paulus Bofca in Mar- 
tyrol. prafertim in noti» ad diem XV 1 L Septembri* . 
Laudatur a Bclforrio in Cluonol. Monti* Oliveti pag. 140- 
fic a Picinello in Athenao pag. 480. 


MCXXXIX. 


MONTANUS JOANNES. 

O Uantiim Orationis , & eloquenti* vi claruerit 
Joannes Montanus , qui pluribus in locis ope- 
ris infra dandis fc apertiflimfc offendit Mediolancn- 
fem , tantiim nos latet quibus parentibus in lucem-. 
fuerit editus , quove anno inter mortales e(Tc dede- 
rit . Prxnomen Magiftri , quod legimus in fronte- 
ejufdem Lucubrationis , cum tempore , quo Scriptor 
floruit , ut apud Eruditos compertum elt , Medie* 
artis profefloribus tribui confucfceret , innuere vide- 
tur , joannem noitrum inter Phydcos computandum. 


Digitized by Google 

. _l 947 MO SCRIPTOR. 


At cum in littera prima , auro , & miniaturis , ut A 
vocant , ornata , Vir quidam confpiciatur Monadi- 1 
ca indutui cuculla , ancipites fumus , Phyficus ne—,, 
an Monachus Auftor extiterit ; arbitrantes hanc efle 
pofle Auroris effigiem . Dubium fub judice perquam 
libenter relinquimus , fatis elTe ccnfcntes nomen ejus, 
atque ztatem in medium adducere ; etenim ut Ope- 
ris argumentum ollendit , vivebat circa medium De- 
culi XV. 


Illud fic prz notatur ; 


I. Ad llluArifEmam Principem Blancam Mariam Illuflriffi- 
mi Genitoris ejus f is fuit Philippus «Maria e Viceco- 
mitum ftirpe Mediolani Dux potiremus ) funebris 
Oratio per MagiArum Joanncm Montanum incipit. 

Extar MS. in Biblioth. Ambtofuna auro , ac miniaturis 
infignis . Cod. fignat M. nuin. x. in 4. autographus . 


B 


M C X L. 


M E D I O L. M O 948 

Ncl recondo libro , fcelta di varj Tcmpj antichi , collc_ 
loro piante , e fpaccati , in jo. mczzi foglj reali . 

Ncl tcrzo libro, feguitano i Tcmpj, e tepolcnri antichi, 
colle loro piante , alzate , e fpaccati , in 40. mczzi 
foglj reali. 

Nel quarto libro fi comprendono varie invenzioni di Al- 
tari , e Depoliti moderni, in 41. mczzi foglj reali. 

Ncl nuiiito libro, difegni , invenzione di Tabernacoli mo- 
derni, in xf. mczzi foglj reali. 

Primum verb apparuerunt Opera Montani noftri feorfim 
edita , ex quibot pra manibus ego habui duo , qua 
fequuntur Ili* titulis : „ Tabernacoli diverfi nuova- 
mente inven rati da M. G o Bat tilia Montano Mi- 
„ lancfe. Opera dedicata ainiJudrifs. ed Eccclentift. 
„ Sig. D. Tadeo B.trbcnno Prencipe di R0C1110. Ro- 
„ me , i(Sio. in fui reale . 

,, Scclta di varj Tcmpictti .tntichi con Ic piante & alza- 
„ te, difiegnatr in Profocttiva da M. Gio. Bauilla— 
„ Montano M/lancfi: , daii in luce per Gio. B.milLi 
»• Soria Romano & beneficio pubblico , c facti ini - 
„ gliareni Rame, dedicati airillullrifs-e Rcvcrendifs. 
,, Sig. Cardinale Borghcfe- Ruma , tpprtjfo il fodiitto 
„ Sona , n fol. realt , fono 'lavoU 66 . 

Laudatur ab Orlando in Abcedario Pictorico pag. »14. 


MONTANUS JOANNES BAPTISTA. 


M C X L I. 


J Oanncm Baptidam Montanum hujus Urbis Civem , 
ideo inter Eruditos computandum ccnfuimus , 
qu6d non folum Sculpturx atque Archite&urx 
artes przclariflimas egregie profeflus fuerit , verum 
etiam libros infra recenlendos elaboraverit , additis q 
notis atque declarationibus ad Architeffcuram ipfam 
apprime illudrandam accommodatis. Ciim ad Urbem 
fe contulilTct , fedente in Apodolico Throno Grego- 
rio XIH. optimo Pontifice , peritiem fuam Montanus 
noder & in extruendis ampliflimis zdificiis , 8c in^ 
ligneis fimulacris effingendis in publicum protulit . 

In hac poltrema arte Profperum Brixieniem adeo 
imitatus ed, ut non lignum, fed ceram potius rra&a- 
re videretur . Jubente Gemente VIII. Laterancnfibus 
Organis fculpturz addidit ornamenta . Quidquid au- 
tem Templorum , Tumulorum & Altarium delinea- 
verat , explicationibus, notifquc , ut diximus , illu- 
ftratum Montanus , in lucem , eo mortuo , emific 
Baptida Soria ipfius difcipulus . E vivis abiit Rom* 
«tatis fuz anno LXXXVII. Chridi vero Salvatoris 
MDCXXI. Illius effigiem inferuit editor Operibus 
cum hac epigraphe : 

IO. BAPTISTA MONTANVS MEDIOLANENSIS 
SCVLPTOR LIGNARIVS 
AETATIS LXXXVII. 

OBIIT ROMAE ANNO MDCXXI. 
VIRTVTE VIXIT 
MEMORIA VIVIT 
GLORIA VIVET. 

Opera illius Le&or accipe . 

I. I cinque libri d' Architettura di Gio. BattHla Montani 
Milanefc, intagliati a bulino, in mczzi foglj reali . 

Ncl priino libro fi cuniengono i cinque ordini , colle loro 
regole. e ornamenti, cavati dali’ amico , in 41. mez- 
xi foglj reali . 


MONTIUS CiESAR. 


C ^far Montius patritius Mediolanenfis , Princivalle 
Senatore 6e Anna Landriana parentibus natus , 
abfolutis in Patriz Collegio Jurifprudcntix dudiis 
J Romam fc contulit , Fcdcrico Cardinali Borromzo 
Mediol. Archiepifcopo hortante . A Paulo V. Proto- 
' notarius Apodolicus, & Signaturz Utriufque Refe- 
rendarius renunciatus fumma zquitate caulas retulit, 
& judicavit . Inter Confiliarios S. Officii , tum Boni 
Regiminis Status Ecclcfiadici , mox Sacrx Conlul- 
tationis adhuc juvenis accerfirus cd . Sub Gregorio 
XV. motu proprio Pontificis, Adedor S. Officii: fub 
Urbano VIII. Propagandz Fidei Congregationi ad- 
fcriptus.mox Nuncius in Regno Neapolitano , & inde 
ad Aulam Catholici Regis pro pace ablegitur , 
hinc Patriarcha Hierofolymitanus confecritus , tn- 
Hifpaniam iterum Legatus mittitur , quam Provin- 
ciam gerens Cardinalis ab eodem Pontifice tacite 
creatur anno MDCXXIX. Mortuo intenm Federico, 
McdioUnenfi Ecclefic Montius przficitur , anno 
MDCXXXII die XXVIII. Novembris , annoque- 
clapfo facr£ purpurd donatur , qua accepta cum ti- 
tulo S. Mariz Tranfpontinx, aci Fcclefiam fuam re- 
gendam venit , quam fan&e ac vigilanter adminidra- 
vit in pauperes beneficus , & Ecclefiadicc Jurifdi- 
dlionis vindex acerrimus. Infignem Archiepifcopatui 
Mcdiolanenfi Pinacothecam magno fumptu undique- 
colle&am dono dedit . Inter alia ejus pietatis Monu- 
1 menta rcccnfenda ed Ecclefia S. Mariz prop£ Con- 
cedam in Agro Mediolanenfi , quam fuis fumptibus 
cum continenti Coenobio extrudtam , 8c dotatam- 
Divz Thcrefiz Alumnis Carmclitis tradidit . Obiit 
anno lubilxi MDCL. die XVI. menfis Augudi , raa- 

f ;no lui defiderio rclidto, annos natus quinquaginta— 
eptem . Ante Deiparz Virginis , quam feraper offi- 
xi coluerat, Aram in Metropolitana fepultus cd cum 
hac Epigraphe : 


OSSA 
A R 
REXI 
VIXI 


CAESARIS MONTII CARDINALIS 
CHIEPISCOPI MEDIOLANENSIS 
T ECCLESIAM ANN. XV. MENS. III. 
T ANN. L V 1 1 . OBIIT ANNO MDCL. 


Tom. II. 


Bb 


De 


Digitized by Google 


MO 


949 


BIBLIOTHECA MO 950 


De eo habemus . 

L 


II 


11 !. 


IV. 


V. 


VI. 


MS. auiogr.iph. in fol- jull«o molis. Exut apud 
eundem Lomiiem Montium. 

VIII. Recole da lui dcttate per 1 1 Congreja2ione dcll* Im- 

macoUta Coucczionc della BcatiiDina Vergmc, dal 
mcdcfimo iftituita per ricercare , ed ajutare Ic po- 
vere Vergini polle in pcricofo delP onelta nclla— 
Citti, e Diocefi. Mi U10, prefo tl Ramtllati , 1641. 

IX. Recole per ii buon governo dei LuogoPio di Santa— 

Fcbrouia, per confcrvarc illcfa Ia pudicizi i ddlc— 
Citcllc qualora Ii ntrov.mo in pericolo di peidcrU. 
Milar.o , ptr tl Beltraunro , fenz' aitno , w 4. 

X- Sermoni P.sllorah cento feu.uita , fatti dal nirdcfimo 
ne’ luoghi della Dioecfi in tempo di Vifita, iiellx_ 
Congrcg-.zione generale della Dottrina Chrti.uu, e 
nclla Sim do. Extant Autographi apud fupradiSum 
Comitem Montium , in fol. 

XL Oratio Latina dc laudibus D. Bartholomai Apoftoli , 
in 4. paginarum 9. 

XII. Alia habita in Citcumcifionc Domini coram Sauaif- 

fimo. „ 

XIII. Alia ad Ampliffimum Jurirconfultotum Mediolani Col- 

legium in gratiarum actionem pro cooptatione Tua 
& Fratris. 

XIV. Alia ad Ampliffimum JC. Papi* Collegium pro decre- 

ta fibi , oc Fratri Oodontut Laurea gratiarum- 
attio, XIV. Kal Feb. MD-XVH . 

XV. Alia, cujus argumentum (quai.dnm effe tebus omni- 

bus infnain lurmoni im ) habita in Collegio Bor- 
romeo P.ipias ad Vilitatotes Collegii, MDCXV. 
pagg. 7. omnes MSS. ibid. 

XVI. Caf.im Montii Epitalamium in mutuis Nuptiis Hi- 

{panis , Uc Gallis Rcguin , ad Card. Fcdericum- 
Borromsum pagg. 11., fine Epiitola Nuncup atoria . 
MS in Biblktth. Ambrof. in Cod. fign. N. n. ijj. 


Synodus Dioecefhna Mediolanenfis trigefima freonda , 
a Csfare Card. Montio, Mediolanenfi Archicpifco- 
po habita anno MDCXXXVI. Mediolani , ex Ty\ 
porrapbia Arebiepifcopoli , i6|«S- » *• 

Decreta condita 10 Sy notio Dicccefana Mediolanenfi 
trigeiima rertia, a Csfare Card. Montio , Archic- 
pifeopo Mediolanenfi habita anno MDCXL. Me- 
diolani , apud Impre foret Arcbiepifcopi t 1641. tn 8. 

Synodus Dicsccfaua Mediolanenfis trigefima quarta— , 
a Csfare Card. Montio . Mediolani Archtepifcopo 
habit i annoMDCL. MtdtoUm, apud bnpre foret Ar- 

ota?/ C S' lo‘Sa’’ anno MDCXVI. in Collegio 
Borromso Ticinenfi i cui titulus efl : „ Hominis 
„ vitam pcriculofam elTc navigationem . n Extat 
MS. in Bibliotheca Comitis Pauli Mootn. 

Oratio ab co habita coram Senam Mediolanenfi in^ 
jEde S. Sepulchri diem feftum S. Maris Magdalens 
folemni pompa celebrante: XI. KaL Apr. MLK.IX. 
dc laudibus cjufiiem Sanfts . Extat MS. in fol. cui 
titulus : „ Variorum Orat- Ac Epiftols . ,, In Bi- 
blioih. Moiuch. Cillere S. Ambr. Mediolani , fign. 
num. do. .... . . 

Poemata Latina 8c Italica extant in libro, cui titu- 
lus : „ Varj Componimenti fatti nel Dor (numen- 
t , to dei Signor Ludovico Mazenta . Papia , idtj, 
in 8. 

AiiKnrifmata fclefla cx Sacra Rots Decifiombus 


A 


B 


C 


XVII. Extant cjufdem Epillols du* ad Hilarioncm Ranca- 
tum cum ejus refpoulis in Toro. XXIli. MSS. Ran- 


cari. _ 

Ejus Vira cum Monumentis Montiotum Famili* ab 
Anonymo feripta, extat in Cod. fign. A. num. do. 
Arch Monach. S. Ambr. de quo jam diximus. 

Ibidem etiam extat alterius Anonymi : Raccolta di 
tutte Ic Azioni dcl Cardinal Monti , durante il fuo 
ArciviTcovado di Milano . MS. magne molis, in— 
fol. fign. * 

Augulluii Tcrzagi ad Celarem Montium Card. Ai- 
chicp. cum aliquot Carminibus in ejus laudem Epi- 
AoIjb quatuor extant MSS. in Biblioihcca olun Co. 
Ctrfaris Montii . 

In Pciilluftriiim Cefaris, 8c M. Antonii Montiorum 
Fratrum Lauream Carmina varia ad Princivallein 
Patrem. Papia, 1617. n 4. 

Ext. n Fpillola Octavii Ferrarii ad Csfarctn Cardina- 
lem Montium , data Patavii Kal.Nov. MDCXXXIX. 

Ejus in Mcdiolanenfem Urbem ingreffum defcripfit , 
dc edidit Jomncs Palla infra memorandus. 

]n cod. MS Epigrammatum Jacobi Valerii Biblioth. 
PP. Thcatin. D. Antonii Mediolani , extant plura 
Carmina ad Cefarcm Cardinalem Montium , in- 
ter que unum de Divo Carolo , 8c Cefarc Montio 
Cardinalibus , 8c Archicpifcopis Mediolani . 

Ei dicatur ab ipfo Jacobo Valerio Epiftola dc Magnitudi- 
ne, & Magnificcuiia Urbium Mediolani ,.fic Nea- 
polis. 


E 


Laudatur Archiepifcopus Montius ab Ughello 1 aJ 
Italia Sacra, a Ghihno in fuo Theatro , a Petro 
Paulo Bofca in libro de Origine 8c Statu Bibliothe- 
cas Ambrofian* , a Sirono in Chron. J. PP. CoL 
An. |{p. , £c a Picineilo in Atheaaw pag. 14*- 


MCXLill. 

MONTIUS FRANCISCUS. 


A Libi jam vtrrba fecimus de ColleiVione fatis no- 
bili MSS. Joannis Baptift* Cornei Tunioris , 
quam Vir hic przftantirtimus , ut in ejus Elogio di- 
ximus , Archiepifcopii Mediolanenfis Archivo lega- 
vit . Ibi etiam incidit mentio Au&orjs , quem nunc 
laudare debemus , chm ejus non vulgaris labor in- 
Tomo V. Mifccllaneorum citati Cornei repedatur . 
Is igitur eft Francifcus Montius Mediolanenfis , qui 
Monadicam San&i Brunonis regulam in Carthufia^ 
huic Urbi vicina , quar Garignani communiori nun- 
cupatione dicitur , profclTus , ibi quoque diutinam— 
duxit vitam , non pietate folvim , fed etiam erudi- 
tione commendabilem . Qpa *tate vixerit , quo an- 
no obierit Scriptor nofter , temporis injuria nos feire 
non finit . 

Scriptis hifce claruit . 

I. De Thuribulo , 6c Thurificationc Tranatus D. Francifd 
Montii Monachi Carthufiani , Carthulla S. AmbroGs 
prope Mediolanum Alumni. 

Extat in citato V. Vol. MSS. Jo. Bapt. Cornei Juniori» 
in Archivo Archiep. Mcdiohnen. 


M C X L 1 1 1 . 


MONTIUS HIERONYMUS. 


P Rincivalle Montio , cujus Elogium brevi recita- 
bimus , Patre, ortus ert in hac Urbe Hierony- 
mus nofter tam legali , quam Oratoria eruditione- 
cluifiimus . Perceptis humanioribus litteris, atque- 
Eloquentiam edoflus fub Praeceptoribus optimis , le- 
galia (ludia amplc&i decrevit , in queis ciira pluri- 
mum profeciflet , Laureamque fuiflet adeptus , Col- 
legio Jurifconfultorum in Patria floremifiimo nomen- 
dedit anno poft Chriftum natum MDXXXV r lII. Ur- 
bis Praefe&uram integerrime adminiftravit anno MD- 
LXII. mox inter conlcriptos Patres Ampliflimi Sena- 
tus Mediolanenfis do< 5 Erin."e merito cooptatus , 8c 
Pr.rtor cum Ticini , tum Crcmon* renunciatus eft. 
Graffame autem in hac Metropoli peftifera lue anno 
MDLXXVI. publicx Salutis Przfes conftitutus , mi- 
rum qua vigilantia , atque prudentia tantum munus 
obiverit . Eloquentiam illius fatis fuperque cogno- 
fcet Lc£lor ex infra dandis illius Orationibus dignij 
certe , qux legantur . Acceprifltmus fuit SandVo Ca- 
rolo Borromro S. R. E. Cardinali , attjuc hujus 
Urbis Antiftiti Iaudatiflimo , qui ciim a<fVu Ticinenfc 
Collegium , quod Borromseorum a Conditoris nomi- 
ne appellatur , excitaret fumptu vere regio , Montio 
noftro tunc Pratorios fafces Ticinenfium regenti plu- 
res dedit Epiftolas , in queis aedificii ut urgeret , at- 
que curaret Opus enixe poftulabat . Dum co Magi- 
ftratu fungeretur , Academiam Affidatorum ob pe- 
llem diminutam , reparandam curavit ; auapropter 
Carmen Italicum ad eum dedit Hannibal Gualcus 
Alexandrinus , quod extat inter hujus Carmina Itali- 
ca , edita Papi* , apud B arto Ium , 1 579. 0/. II. 

pag. 104. Dcfidcratus cil Vir praellantiffimus , & in- 

teger- 


Digitized by Google 


95 * 


M O 


SCRIPTOR. 

A 


tegerrimus anno poft Virginis Partum MDLXXXIII. 
atque illius fimus hoc Epigrammate ornavit Bernar- 
dinus Baldinus , quod legitur in libro inlcripto: 
Lufus . 

Montius exc effit fufer alta cacumina monti i 
ParnaJJi , Mufis , <Jr tibi Phoebe faccr . 

Hoc illi chorus Aonidum conceffit alumno , 

Auris dum vivo fata dedere frut . 

Pojl obitum felix confcendit culmina cali • 

Vivus dr exanimis Montius ufqut fuit . 

Hzc fuperfunt illius Opera . 

L Orationes VI. pro cooptatione in Collegium Jurir-| 
confuhortun Pomponii Coira, Ludovici Mazent*, 1 
Alex indri Vicccomitii , M. Antonii Caymi , Hiero- 
nymi Tonfi , 8c Battholonuei Capra. Lugduni, 
apud Gryphium, 1547. tn 8. Prafixa eft in eodem.. 
Codice ima Gualterii Corheu* ejuldem argumenti 
pro Joannc Bapiifta Caftillionzo . 

XI. Oratio in Funere Mutii Sfortic , habita Caravagii 
VI. Idus Junii MDL 1 II. Vanrtitt , apud Bavi Uquam, 
*fJ7 tn 4. 

III. Carmina Latina ejufJem in laudem ipflus Mutii 

Slortia. In eodem Libro. 

IV. Altera Oratio in Funere Caroli Hifpaniarum Principis 

Legitur in libro, cui titulus : „ Funerali f.uti fari 
„ dii Duca d‘AIburquerque al Principe Carlo di 
„ Spigna. Mtlano , 1 j68 m fol in quo etiam le- 
guntur quadam Latina Carmina Vanorum in lau- 
acm Montii. 

,V. Carmina plura Latina in laudem Francifci CralE 
Oratoris in Funere Caroli V. Ciefari*. Fxtant cum 
Oratione Crafli edita Mtdiol. apud Mofebanium 


Vt Coni 


.um ejufJem Juridicum inter ea J«. 
Flori , Edit. Novaricn. num. 91. pag. j$o- 
lierum . quod praedia Cartliufie Ticinenfi 


1. Baptiftx 

... .x num. 91. pag. j»o. , 1 

VIL Alterum , quod praedia CarthuCua Ticmenfi donata a 
To. Galeario Mediolani Duce , anno MCCCXCVl. 
nnt Monaftcni , non pauperum Laicorum . Memo- 
ratur a Cacherano Conf. 37. 

VIII. Deploratio Poetica ob mortem Joannia Jacobi Medi- 

cci flMtiii , apud Bavilaqnam , 1JJ7. tn 4. 

IX. Hieronymi Muniii , poft reditum Petri Spini Pa-| 

tritii Bcrgomer.fis Epicedion Hetrufci* numeris con-| 
feriptum. Monodia . Madtolani ,apud Pontium , 1577. 
in 4. Ext.it in eodem libro Epiftola Larina Otta- 
viani Magii , data Mcdiol. XIV. K.il. Jan. MD- 
LXXV 1 . ad ipfum Montium , in qua ejus erudi- 
tionem tam in Poeticis , quam in Oratoriis Ani- 
bus plurimum commendat. 

X. Epiitol* ejufdcm plurcs ad S. Carolum , cum hujus 

Refpoufas, anno pralcnim MDLXXX. data . Fx- 
t.mt in pluries laudata Collectione Epift. S. Caroli . 
MS. in Bibliotheca Ambroiiana. 

Fr.mcifcus Zava lib. II. Carminum , eidem cum e flet 
Prator Cremona Carmina fcripfit pae. xSf. 

Bxrant ad eum Epiftola Latina erudita Francifci 
Cardinalis Alciati autographe in Codice MS. Bi- 
blioth. FF. Marchionum Vtcccomiium. 

Ad Hieronymum Montium eft quoque Carmen Fer- 
randi Abduenfii. 

Inter Epiftolas Clarorum Virorum . Vmaliit , 15 68.1 
n 8. Extat Epiftola Jovita Rapicii ad eundem, 
pag. 6|. 

Legitur etiam ad eum Epiftola Sigifmundi Foliani 
qua eft XXXI. lib. 111 . in qua eum laudat . 

Extat ad Montium Epiftola Juliani Gofclini , data XV. 
Martii MDL. In qua fatis prolixe agit de Oratione 
habita Vcnetiis a Patre Gabrielc Flamma occ ‘fione 
Peftis , & de ea fentemiam fuam erudit ifiimi ex- 
ponit . 

Ei nuncupavit Amonellits Arrimboldu* Verfonem 
fuam libri de gratiarum a&ionc S. Bafilii Magni 
de qua jam fermo fuit . 

Prcter fupracitatos agunt de Hieronymo Montio Cl. 
Sitonus in Chron. J. PP. Coi. Air. 44J. , fic Pici- 
nellus in Athcnao pag. 347. 


MEDIOL. MO 951 

M C X L I V. 


MONTIUS JOANNES. 


J Oanncm Montium, five de Monte Mediolanenfem , 
qui fzculo XV. inter Sacri Pridicarorum Ordi- 
nis profelTores computabatur, ardentiflimus in Verbo 
Dei populis miniitrando zelus , & mira in dicendo 
facundia , praeter alias , quibus prxditus erat , vir- 
tutes , commendabilem effecere . Cum Chriilophoro 
Mediolanenfi , cjul'dcm Inftituti Viro a nobis jam fu- 
pra laudato , circa annum Salutis humana» MCCCC- 
LXIV. multam dedit Operam , ut Tabicnfis fui Or- 
dinis Domus conderetur . In San&arum Virginum- 
album a Pio II. Summo Pontifice relata interim fue- 
rat , anno fcilicct MCCCCLXI. Catharina Senenfis, 
quam adeo coluit Joanncs r- offer , ut vitam cius , 
virtutes , atque prodigia in fuis per Italiam habitis 
Concionibus pro merito populis enarraret, tam felici 
eventu , ut in San&am Virginem pietas miri fuerit 
propagata. Hic ea funt.qua* ex Scriptoribus fuis no- 
bis haurire datum fuit . Reliqua ejus a&a , quem- 
admodum &poffremum itatis annum delevit oblivio. 
Sed magis certe nos angit fufpicio deperditorum ejus 
Operum , 


Qpx fuere : 

I. Sermones de Tempore. 

II. Sermones de San&is. 

III. Sermone* Qjiadragcftmalcs . Meminit horum Roverta— 

ad annum MCCCCLXI II., at cilm locum non indi- 
cet , ubi ferventur , neque unquam , quod fciamus, 
lucem Typographia adjumento viderint , ea periifle- 
conjicimus . 

Commendant eum, prater citarum R ovet tam , Lean- 
der Atberri , fol. 14;. §. 6 . R.izzius pag. s8o. num. 
st. , & Quctif & Eccard inter Script. Ord. F radie. 
Tomo I. pag. 8J7. 


M C X L V. 


MONTIUS JOANNES alter. 


A Lterum Joannem de Monte , five ut pofleriorej 
appellant , Montium hic proferimus , quem- 
dih fufpicati fumus eundem efle cum fuperiori. Con- 
je&urae noftri favebat tempus idem , quo uterque- 
floruit, fxcuhnn videlicet XV. ad finem vergens , & 
Ordo Prardicatorum , cui addi&us fuit tam Gualva- 
ncus dela Flamma , cujus Opus inferiptum , Manipu- 
lus florum , ut poffea dicemus , loanncs nofter au- 
xifle videtur , & in Italicum tranfhilit , quam ipfe— 
quoque . Veruniamen nos tandem in contrariam len- 
tendam deduxit Codex infra citandus , ubi difertiffi- 
mis verbis Scriptor nofter aderit fe Presbyterum- , 
quibus etiam nunquam fc inter Przdicatores rcccnfi- 
tum fuiffe docet . Hic enim ibi leguntur : „ Scri- 
„ ptus per mc Presbyterum Joanncra de Monte- , 
„ anno MCCCCLXXXIII. die IX. Julii , juflu Ma- 
„ gnifici , ac przftantiflimi Militis Domini Vcrcclli- 
„ m Vicecomitis , ac Ducalis Commiflarii , Tritii- 
„ que Cailellani . „ Arbitrati funt Viri Clanfs. Q,ue- 
tif & Eccard in Scriptorib. Ord. Przd. dum verba., 
I face- 


Digitized by Google 


BIBLIOTHECA 


lacerent de fupradidlo Gualvaneo , Joannem hunc A 
Amanucnfcm tantum fuiflc , vel ad fummum Conti- 
nuat orem Manipuli Florum . Eorum fententix nos 


nuat orem Manipuli r lorum . torum lententi* nos 

a uoque fubfcribimus , & Opus ipfum a Joannc no- 
ro audtura credimus . Illud vero addimus , Scripto- 
rem illum inter Eruditos k nobis meritb recenferi 
non tantiim ob Manipulum Gualvanci ab ipfo forraf- 
lis continuatum , fca etiam ob fcquens illius ingenii 
Monumentum ; translationem fcilicet Italicam Mani- 
puli cjufdem . 


I. Cronica dclfe Antichita della Citta di Milano , o fit— 
Manipolo di Fiori, traddotto da Giovanni de Monte. 
Codex MS. membranaceus in fol. litteris rubro-nigris 
fervatur in Bibliotheca Archintea. 

Dc eo Picinellus nil pteter inanes bullas habet itu, I g 
Athenio pae. ji*. , ubi memorat Codicem in Am- 
brofiana Bibliotheca exiftentem , qui tamen ciim La- 
tino fermone eonferiptus (it , ut eruimus ex titulo a 
Picinello ipfo relato f idem creditur cum Gualvanci 
Manipulo ; ideoque ipfum Joanni nofiro adferibere- 
i. non audemus. 


M C X L V I. 


MONTIUS MARCUS ANTONIUS . 


E X Princivallc Jurifconfulro Collegiato , ac Re- 
gio Ducali Senatore in hac Metropoli , atque- 
Anna Landriana nobilitate inflgmbus Jugalibus , or- 
tus eft Marcus Antonius Montius , qui liberalitcr 
educatus , G racas , Latinafquc litteras didicit ; Ora- 
tori* ac Poetica: artis prxeepta , tum Legum tan 
dem placita in Ticinenft Archigymnafio fub optimis 
Magillris percepit . Hinc anno MDCXVII. cura- 
Fratre fuo Cxfare , polhnodum S. R. E. Cardinali , 
atque Mediolani Archicpilcopo a nobis fupra com- 
mendato , laurex honore autfhis , in Patriam redux 
Forenfibus curis fe totum dedit . Mox anno fequenri 
Nobiliuh Jurifperitorum Coetui aggregatus , Sandix 
Inquifitionis Officio a Confiliis electus fuit , ac poft 
feptenmum Patri* geflit Prxfedluram . Regio deinde 
Fifco Patronus generalis adfeitus , pro Occonomatu 
item Regio in hac Metropoli ♦ atque ditione confti- 
cuto , non didlis folum , fed 8c libro infra indicando 
tam ftrenue decertavit , ut Catholici Regis julTu ad 
Senatoriam Cathedram aflumeretur . Verum ( proh 
dolor ! ) acerba lues , qux Mediolanenfem Urbem- 
anno MDCXXX. ferpebat , tantum abftulit Virum, 
dum adlu publice lalucis Pr*fes e flet , ejufque- 
adhuc honorifica perleverat mentio in Infcnp 
bone , quz polita eft ad Columnam , quam vocant 
infamem non procul a Bafilica Laurenciana , ubi 
olim llcterant «des perditiflimi Civis , qui aliis in- 
fecteris fui confcicntiam adfeitis , graflantem luem- 
pcftifcris unguentis propagare nitebatur. Ea ia hxc 
verba concepta eft : 


HIC VBI HAEC AREA PATENS EST 
SVRGEBAT OLIM TONSTRINA 
IO. IACOBI MORAE 

Q.VI FACTA CVM GVLIELMO PLATEA 
PVBL. SANIT. COMM1SSARIO 
ET CVM ALIIS CONSPIRATIONE 
DVM PESTIS ATROX SAEVIRET 
LAETIFERIS VNGVENTIS HVC 
ET ILLVC ASPERSIS 

PLVRES AD DIRAM MORTEM COMPVLIT 
HOS IGITVR AMBOS 
HOSTES 

PATRIAE IVDICATOS 
EXCELSO IN PLAVSTRO 
CANDENTI PRIVS VELLICATOS FORCIPE 
ET DEXTERA MVLCTATOS MANV 
ROTA INFRINGI 
ROTAEQVE INTEXTOS 
POST HORAS SEX IVGVLARI 
COMBVRI DEINDE 

AC NE Q.VID TAM SCELESTOR VM HOMINVM 
RELJQVI SIT 
PVBLICAT1S BONIS 
CINERES IN FLVMEN PROIICI 
SENATVS IVSS1T 

CVIVS REI MEMORIA AETERNA VT SIT 
HANC DOMVM SCELERIS OFFICINAM 
SOLO AEQVARI 

AC NVNQ.VAM IN POSTERVM REFICI 
ET ERIGI COLVMNAM 
QVAE VOCETVR INFAMIS 
IDEM ORDO MANDAVIT 
PROCVL HINC PROCVL ERGO 
BONI CIVES 

NE VOS INFELIX INFAME SOLVM 
COMMACVLET 
MDCXXX. KAL. AVGVSTI 
PRAESIDE PVB SANITATIS 
M. ANTONIO MONTIO SENATORE 
B?- 1VSTITIAE CAP. 

IO. BAPTISTA VICECOMITE. 

Pofterorum memoriam libi demeruit Montius 
nofter hifce ingenii fui fartibus . 

I. Carmina Italica in libro, cui titulus: „ Varii Com- 

n poni menti fatti nel Dottoramenro dei Signor 
„ Ludovico Mazenta. Pavis, i6ij. m 8. 

II. Allegatio Jurium pro Regio Occonomatu . Mtdiola - 

mi,fint loco, amo, O* Typogr. m fol. Volu.nea- 
efl integrum pagg. n/. ubi fere omnia ad Occo- 
nomatus initu , progrcflum , atque jurifditlio- 
ncin fpe&antia , miro ordine , atque pondere— 
rationum expenduntur, 8c propugnantur. 

III. In Screniffimam Margaritam Aullri.icam Philippi III. 

Hifpaniarum Regit Maximi charilLmam Conju- 
gem ; Epieedium. MS. pagg. ud. in fol. fervatur 
m Biblioth. AmbroiLma inter Codice* in 4. fignar. 
S. nuru. 87. 

IV. 


Digitized by Google 


953 MO 


SCRIPTOR. 


IV. EpiAoUs plurcs Latine ad Onuphrium Panvinum eru- 

dit ifiimas. Sunt in alio Codice MS. cjufdcra Bi- 
blioth. Ambrofun* Ggn. D. num. joi. 

V. Relatio ftatus Academia Ticinenfii ad PotcntifEmum 

Hifpanianmt Regem. Dat. Mcdiol die XVIII. 
Oftobru MDCXXVII. in fol. jufta molis, MS. 
e*tat in Bibliotheca Comitis Pauli Montii , C«- 
faris haud pridem defundi filii. 

VI. Epiftoh» plure* eiufdem argumenti ad Fabritium- 

Landrianum Ticincnfcm Epifcopum , cum hujus 
rcfponfionibus. Servantur ibid. MSS. 

VII. Allegationes plure* tam edite, quam MSS. habentur 

in Collectionibus Soliveti, Benalis , fic aliorum-. 

I. CC. MedioLan. prout alique etiam in Biblioth. 
Monachorum Imperialis Ccenobii S. Ambrofii 
huius Urbis. s 

VIII. Vota plura Fifcaliu mira eruditione refena ; extant 

in ( olled. fupradi&is. 

In ejus 8c Fratris lauream edita funt variorum Car- 
mina . Papia , 1617. h 1 4. 

Ei dicati prodierunt Ticini anno 1618. Aphorif- 
mi Banols , quibus Idilion fuum praefixit Au- 
guftinui Terxigut , ubi Marci Antonii nofiri 
eruditionem tam Grccam, quam Latinam com- 
mendat . 

Laudatur a B 'Ilo in Epift. ad Jo. Bipt. Saccum pag. 
sc. a Sitono in Chion, art. 840. fic a P. Bcretta 
in Schedis. 


A 


B 


MEDIOL. MO 956 

In libro inferipto : „ PoeTic diverfe dei Sig. Francefco 
„ de Lemene, pane prima i edit. Parmenfis anni 
1711. in 8. hoc legitur Carmen, pag. 154. 

„ Sotto il ritratto dei Signor Conte Don Paolo Monti 
„ fatto dal Sig. Celare Fiori . 

„ Madrigale . 

Volta ritrtr il Fiore 

Coh arte rndufhe tn unt fota fronto 

Lt Modtflia , i’/ Vtlort , 

E qui ritrafe il mio ftmofo Monte . 

Hor dal Fiort animata oprt 1$ Ulla 
Vtvt , ma non favtllt , 

PtrtW il varo Vtlor non i loquace , 

E lt Modtflia itet . 


Ejus cum laude meminerunt prafatus P. Thomas Ceva 
in Vita Francifci de Lemene , atque Sitonus ui— 
Schedii . 


M C X L V I II. 


M C X L V I I. 


MONTIUS PETRUS. 


MONTIUS PAULUS. 


E X Julio Montio Vallis-faxinx Comite , arque 
Julu Simonctta Matrona le&iffima, Conjugibus, 
lucem in hac Urbe vidic primam Paulus nollcr , 
quem morum comitas , oc ingenii ornamenta— 
merito in litterarium hunc Tneatrum inducunt 
porteris fufpiciendum . Is Po&im prae ferti m Ita- 
licam , inter extera liberalia rtudia , quibus ex- 
cultus fuerat , adamavit . Eruditos fui temporis , 
Vates prxfertim , coluit , inter quos nullo modo 

f iraeterm it tendi funt Poetx clariflimi , & omnigeni 
itteratura celeberrimi Carolus Maria Maddius, quem 
jam debito profecuti fumus Elogio , atque Francif- 
cus de Lemene Laudenlis , quibus amicirtimc utebatur . 

His jungendus etiam Thomas Ceva, e Societate Jdu 
Presbyter a nobis & ipfc congruo loco commenda- 1 q 
tus . Licit autem in talium Virorum contubenio 
tranquillo frueretur otio Montius , a Rcipubticx ta- 
men adminillratione fibi abrtinendum efle non duxit, 
ideoque inter LX. Parrix Decuriones recenfitus Ur- 
bis negotia prudenter geflit . Tribunatum quoque- 
Militum , 8c Regiarum Venationum Prxfe&uranv- , 
quam rranfmifit ad pofteros , Principis Diplomate— 
obtinuit . Oppidi Mortarix pro Catholico Rege ali- 
quando Prxfetrturam geffit . Ex Maria Meltia Conju- 
ge Cxfarem fufeepit Virum laudatirtimum , quenu. 
Prid. Kal. Decembris anni mox elapfi MDCCXLI. 
magno cum bonorum moerore terris raptum dolui- 
mus , b cujus Bibliotheca multa deprompfimus ad 
ooftrum hoc Opus adornandum . Paulus autem- 
defideratus ert fuo finem mox lapii fxculi . ^ 

Port fe Ixxc ingenii Monumenta reliquit . 

I. Carmina plura Italica, vulgo Mtdrigtli , • Sonetti , ad 
Francifcutn de Lemene , cum aliquot hujus rcfpon- 
fionibu* autographis, inter qu* unum ejurdem dc— 
Lemene fic infcriprum : ll primo Sonetto fatto in vita 
mia . Centex MS juftte molis in 4. fervatur in citata 
Bibliotheca oli it» Comitis Cafaris Au&oris filii, nunc 
Comitis Pauli nepotis. 

II- Carmen Italicum noc titulo : „ Dialogo per introdu- 
„ zione alia rapprefemaxione di Crifto , che porta.- 
„ Ia Croce. MS. ibid. 

III. Lc Lodi dcll 1 Povcrta . Carmen Italicum fatis proli- 
xum . MS. ibid. 

IV. Parafrafi dcILi fcquenza Diat ira &r. Carmine Italico. 

MS. ibid. 

Tom. II. 


N On immerito P. Mazzuchcllus in Schedis fuis 
Petrum Montium Mcdiolancnfcm , admirabilis 
ingenii , 8c monrtruofx do&rinx Virum nuncupavit , 
idejue cum eo fentient omnes , quotquot Opera illius 
infra recenfcnda pervolutabunt . Patrem habuit Gcor- 
gium Ambrofii nlium , & prxter litterarum lludia , 
quibus optime excultus fuit , arma quoque fccutus 
eft ; nam Cohortis Peditum Prxfc&uratn geflit pro 
Venera Rcpublica , fignamer vero in prxlio ad Gla- 
ream Abdas , anno MDIX. Eum Mcdiolancnfibus 
Scriptoribus adnumerandum ccnfuit Picindlus , loco 
mox citindo , conjeAurl tantum du&us ; nos ver6 
id aperti aflerere non dubitamus , ex telbmonio 
Urbani Montii , qui in Opere fuo Memorabilium— 
Civitatis Mediolani , & Famili® Montix di ferti feri- 
bit , Petrum hunc m hac Urbe lucem vidifle . Lin- 
guarum exoticarum peritus fuit , prxfertim Hifpa- 
nicx , ac Theologicas etiam calluit difciplinas, quod 
mirum videtur in Viro armis dedito . Emortualem, 
hujus Scriptoris annum a nemine difeere potuimus . 

Scripfit 

I. Exercitiorum atque artis militaris Collectanea in tres 
libro* diftinfta . Ad Dominum Galeacium Sanfeveri- 
naicm . Mediolani ,per Joanntm Annium Sctntenzelrr , 
anno r joy. dtt VJ. Julii , in fol. Librum hunc prius 
Hifp.inico Idioinate exaraverat. 

II. De Cognitione hominum , ut ipfcmet Au&or teftatur 
in Prologo memorate ColIe£tincas. 

III. De Via ad exercitia militaria, prout admonet Montius 
idem in Prologo fecundi libri Exercitiorum ficc. Ibi 
ftc ait : „ In tempore , quo ego componebam- 
„ hoc Opu* , Dux Sigifmundui de Auftna , Galeacius 
„ de S.inao Severi no , 8c Claudius de Voldrc natio- 
„ ne Burgundut multa nova arma invenerunt um. 
„ pedcllribus , quam equefiribus attinentia , fle non- 
„ tantum diveria, imo utilifiima. 

IV. De lingulari certamine, live defenfione: deque vetemm, 
rcccntiorumque ritu, ad Carolum Hifpaniarum Prin- 
cipem , 6t Burgundi*, libri tres. In fanc fic legitur t 
„ Petri Montii de Angulari certamine flte. Opus cxcel- 
„ lentiffimum : PerfcCltum fuit non pauco labore : fum- 
„ maque cura revifum , 8c per folertem Cakographum- 
„ To. Angelum Scinzcnaeler , imprefTum Mediolani , 
„ impenfii Jo. Jacobi , fle fratrum de Lignano Merca- 
„ iorum Mcdiolancnfium , anno Verbi Incarnati MDIX. 
„ Prid. Kal. Septembris, Ludovico Francorum Rcge_«, 
„ Mcdiulanique Duce feliciter Regnante „. Scripfit Mon- 
tius hac Opus ante Alciatum , fle forti: omnium pri- 
mus . 

In Epifiota Nuncupatoria memorat Paulus Montius i fe 
editum fuUTc librum 

Cc 


Digitized by Google 


957 


MO 


BIBLIOTHECA 


MO 


958 


Dc Proverbiis . Lib. verb J. cap. 4- fcribir : ., Rcfpubli- 
„ ca ipfa aliquod Opus fub intentione bene agendi 
„ confutuar , ut in temporibus nofliis per Italiam^ 
„ fatlum eft , a Fratribus Obfcrvanu* Sanfti Fratn 
„ cifci inventum , quod Mons Pietatis denominari 
,, folct. 

VI. De unius legis veritate , & Sc&arum falfuate. Volu- 
men in libros XI. divifum . maxim* molis. Mtdiol- 
apud Jo. Annium Scinxnrttlwr , 1511. tn fol. 

De eo agunt Urbanus Montius loc.cit. Sitonus in Sche- 
dis, fic in Monumcm. Familias de Monte. MSi in- 
fol. penes ipfum Ausiorem, cit. Mazzuchellus in Sche- 
dis , atque PicinclL in Athenco pag. 464. 


M C X L I X. 

MONTIUS PRINCIVALLUS. 


E X Henrico Montio , atque Maria Daveria Nobi- 
libus hujus Urbis Conjugibus vitat u furam traxit 
Princivallus Vir incomparabili xquitate , atque non- 
contemnenda eruditione praeditus. Primiim inter De- 
curiones Urbis rccenficus ert , mox Ampliflimi Or- 
dinis Patrum Confcriptorum hujus Mcdiolanenfis Pro- 
vineix dib fuit a Secretis tanta cum laude, ut Caro- 
lus V. Caefar anno MDXXXV. cum Philippo A r- 
chinto, Antonio dc Leva, Marino Caracciolo , aliif- 
que Viris prxllamiflimis Caufam Marchionatus Mon- 
tisferrati , ob ex t indam Paleologorum progeniem- , 
inter Sabaudos , atque Mantuanos Duces couirover- 
fam , xqua lance perpendendam commififlct , focium 
eis adjecerit Princi vallum , qui Ada confcribcret , 
& in ordinem redada Delegatis Judicibus offerret . 
Delatam (ibi Provinciam Montius egregie obivit , 8c 
ejus prxfcnim follicitudine, atque integritate fidum 
eft, ut ipffus litis difcuflio intra paucos annos quoad 
poiTeflioncm contigerit . Annus illius extremus ha- 
denus elt nobis incompertus. Hieronymum J.C.C. 
ac Senatorem genuit , de quo jam diximus . 


Habemus illius 


Z. 


Atta de Juribus fuger Marchionaru Montisferrati , inter 
Sab-iudie, fic Mantu* Duces . Extat in Libro, cui 
titulus: „ Ragioni dclla Scrcnifs. Cafa di Savoja fo- 
„ pra il Monterrato, in foL fine anno, loco, fic 
,, Typographo. 

II. Traduzionc d.tl Latino Idioina nel Votare , dei Ic Ri- 
velaziom della Madrc Arc.ingcla Panigarola , feritte 
dal Commendatore di S. Antonio di Granoble. MS. 
in fol. magn* molis in Archivo Monaflerii Sanet* 
Martii* luijns Urbii fervatur ; idque perfecit petente 
Bencditla dc Vicomercato ejufdcm Parthenonis Anti- 
ftua, de qua fuo loco dicemus. 

Agunt dc iplo cum laude Sitonus in Chron. J. FP. art. 
445 atque in Schedis , quemadmodum dc Vir nobis 
fummopere dilectus Canonicus Jo. Andrcas Iricus in 
Hifl. fui Tridinenfi , que nunc imprimitur. 


M C L. 

MONTIUS URBANUS. 


E X Joanne Baptilla Montio , fcu dc Monte , atque 
Angela Menclotia Nobilibus Conjugibus Menio- 
lanenfibus , ortus eft anno MCCCCCXLIV. Urbanus 
Vir lummo prxditus ingenio, & omnigena litteratu- 
ra illullris . Praeter alia eruditionis ornamenta Geo- 
graphiam, atque Hifforiam plurimum adamavit, nec 
artem delineandi neglexit , imb eandem fic calluit , 
ut in Operibus ejufdcm plures occurrant non fper- 
nendx delineationes tam Provinciarum , quam illu- 
ftrium c Familia Montia Virorum . Illud autem non 
omittendum , Nauticam edam imadtam non reliquiiTe 


Urbanum noftrum , cujus rei gratii novam Globi 
Terraquei conftrucndi methodum excogitavit, quem- 
admodum etiam docuit Pyxidem Magnetis novo mo- 
do formare . Altrologix quoque peritum eum fui fle 
facile agnofeent , quibus ea occurrent , quas fcripfit 
de Solari , atque Lunari Ecclipfi , aliifque id genus 
argumentis ad eam facultatem lpedtantibus . Ab Ita- 
lica Poefi non abhorruit , ut ex infra dicendis pate- 
bit . Obiit circa finem firculi XVL 


Illius eruditionis tefles habemus , quz hic pro- 
ferimus . 

I. Trattato uni verf.de , Defcrizione, e fito di rutra Ia— 

Terra ftn qut conofciuta , deferitta da Urbano Mon- 
te Genriluomo Milanefe , e dall' iftcflb difegnara in 
LXII. Tavole graduate in longhezza, e larghezze, 
conforme alia Gcografia de molci veridici a) ami- 
chi , comc moderni Aurori . Con fuc efpofizioni 1 
ruite Ic Tavole. particolarmente delle qualita dc’ 
Pacfi , coftumi delle Gemi , e delle cofe piu nota- 
bili , che in effi (i ritrovano . Le quali Tavole— 
poffonfi , e t*i»fegnano a ridurreinfieme, edi quel- 
le unirne , c formarne un Mapamondo inticro in- 
forma piana circolare. Avanti alie quali per mag- 
gior imelligenza , c (arisfazione der Studenti , vi 
luno pofti due Libri , de’ quali il primo tratta di 
molte cofe naturali , concernenti alia qualita dei 
Mondo , e 1 'altro ci diftingue un pieno difeorfo di 


tutti i Termini, e Rcgole di GeograJia. Con una— 
copiofa raccolta de' nomi antieni di Provincie , 
Citu. Mari, Fiumi, ed altre cofe, dichiarate con 
i Moderni . E molte altre Tavole , e ruote di bel- 
lifllma fpeculazione , e neccflarie , che ciafcuno leg- 
gendo potra conofcerc . Finalmente dopo alcune— 
cofe intorno agli EcdilK dcl Sole , c della Luna, 
ed alcuni loro effetti , ed alcune altre intorno alia 

S iaJita , e quantita de' Venti , e come (i faccia il 
uflolo da navigare, e modo d' intendere, ed ado- 

K arc Ia Carta da navigare , c cosi pongono due 
lici particolari , Puno delle Tavole , e Capitoli , 
e 1 'altro Helle cofe piil notabili contenute nel Libro 
feritto dallo fic fio, nell’ anno dopo il SantiiBino Na- 
tale dei Signore MDXC. In fine Frontifpicii extat 
Protomc Urbani, his litteris circumpofitis : Urba- 
no Monte d'anni XXXXV. , quemadmodum etiam 
vifitur Infigne Gentilitium Montiorum, addito IU- 
perne Angelo, cum Lemmate : Nunetui & Cuftot . 
Codex in fol. max. fignat. A. num. »i 5 o. Ser- 
vatur in Bibliotheca Ambrofiana . Opus hoc auto- 
graphum intulit in eandem Ambrof Biblioth. Jo- 
fcpn Annonut a Secretu ^dilium , fic Decurionum 
Urbis, Vir plurimum commendatus a Bofca lib. V. 
de Orie. fic flatu cjufd. Biblioth. Extat aliud Exem- 
plar MS. in fol. imper. in Bibliotheca olim Comitia 
Ccfaris Montii, Villofo ferico rubro, atque argen- 
teis bracteis ornatum. 

Succeffi particolari , e piu notabili della Citta di Mi- 
Iano, c dclla Famiglia dc’ Monti , rinuovata nella- 
Cafit dell’ Angelo, fituata nclla Parocchia di San- 
ta Srcfanino in Bregogna , in Porta Orientale. Vo- 
lumina III. MSS. in foL extant apud licredca olim 
Comitis Joannis Baptifi* Montii , fic Rufie Olive- 
ri* Conjugiim. 

In tertia hujus Operis parte h*c vidimus , qu* ad 
Eruditorum notitiam cenfuimut deducenda. 
Traslazionc dc’ Corpi dc’ Santi Simplidano , Geror»; 
zio, e Benigno Axchrcfcovi di Milano , e de’ Santi 
Martiri Sifinio , Martirio , ed Aleffandro , che Ii 
cuflodifcono neita Bafilica di S. Simpliciano , fitta 
dall* llluftrifs. e Reverendifs. Sig. Cardinale Arci- 
vefeovo Carlo Borromeo li XXVII. Maggio MD- 
LXXXII. Habetur a pagina XIII. ufque ul XXXV. 
Delle caufc , modo , c necdBta della correzione dei 
Calendario fatta da Grcgorio XIII. Extat a pagina 
LIV. ad LX 1 V. 

Traslazionc dei Corpo di S. Giovanni Buono Ard- 
vefeovo di Milano fatta dal fopradetto Cardinal 
Bcrromeo li XXXL Maggio MDLXXXII. con un- 
Compendio della Vira twl medefimo S. Giovanni 
Buono . Legitur pagg. LXV. fic fcqucntibus . 
Narrazione della Guerra fra gli Spagnuoli , e Ribel- 
li , con Io fcacciamcnto di queili dall’ lfole Tcr- 
zerc. Extat a pag. LXXIX. ad LXXXII 1 . 
Narrazione della morte dcl Cardinal Borromeo , e 
fuoi Funerali . Inferta eft etiam Oratio funebris ia 
excquiis ejufdcm , habita a Francifco Panigarola— 
pagg. XXVI. Habetur a pagina XCVII. fic profo» 
quitur fert ad finem Voluminis huius III., qui in- 
cipit ab anno MDLXXXi. fic definit in anno 

MDLXBUV. 


VIU. 


9J9 MO SCRIPTOR. 


VJIL Carmina III Italica, quorum primum vulgo Semito 
/ubjecit Urbanus poft Protome S.Caroli Infulatam, 
duo verd vulgo Ottava leguntur in principio huius 
Tertii Voluminis , commem que laudes Familiis 
Montic. 

IX. Series Gencalogica Familiae ipfiu» , cum Imaginibus 
Virorum llluftrium, atque eorum Elogiis. MS. ei* 
tatus a Picinello. 

Agit de ipfo Moriggia lib. III. Nobil. Mcdiol.cap. ij. 
Sitonui in Schedis, fle laudatus Picincllut in Athe- 
neo pag. jif. 


A 


M C L I. 


moraschus carolus. 


B 


C Arolus Morafehus anno MDXCVII. dic XXI. 

Decembris Mediolani natus , «tatis fu* XI V. 
Chrifti vero MDCXII. die VII. Martii , Ordi- 
nem Jcfuatorum amplexus , maxima: pietatis , atque 
do&rinx radiis cffulfit . Sacerdotii dignitate ornatus 
anno MDCXXII ad regendum Coenobium iuum- 
Cremonenfe, cum Vicarii potcftate, meruit affumi an- 
no fequenti , mox Placentino in eodem munere trien- 
nio nrxfuit ; quo expleto ibidem Prior ad fexennium 
confutuitur . Tum annos XII. Monafterii S. Hiero- 
nymi in hac Metropoli Praefui extitit ; & in Longo- 
bardis Provincia Defluutoris Officium bis cum lau- 
de adminiftravit . Hilce in muneribus Coenobiis plu- 
rimum profuit ; nam Placenti® Templo Aram , & 
Afeeterio «edificia addidit , Mediolani autem Sandli 
Hieronymi Aldcm infignibus pi&uris , clatris ferreis, 
Organis , argentea fuppcllcdtili , marmoribus tam ad 
Aras , quam ad Frontem Templi collocatis , atrio , 
novifve valvis exornavit . Francifeo Mari® Cardi- 
nali Farnefio fuit inter primos acceptus , & Thcolo- 

f i fui munere decoratus . Cxfari Montio Cardinali , 
ujus Ecclefi* Archiepifcopo , Proceribus quoque— 
Mcdiolanenfibus gratus, librorum Cenfor pro Sandlif- 
fi m* Inquifitionis Officio rcnunciatus eft . Aftrologi- 
cas difctplinas nobilibus Ephxbis plures annos inter- 
pretatus eft . Accidit interim ut anno MDCLXV1II. 
Clemens IX. Summus Pontifex Jefuatorum Ordinem 
extingueret , quocirca Morafehus jam feptuagenario 
major dimilTo Regulari habitu f Clericos inter , quos 
Sxculares dicimus , relatus Deo famulari perrexit . 


C 


D 


Illius hxc habemus; 


I. Iflorico racconto dcll’ origine , ed apparizione dcll* Im- ' 
magi ne di Maria Vergine di Negioponie. Milano, 
fer il M alat t fla , 1658. im 4. 

II- Cclcfte Anotomia delle Comete . Ivi , per Antonio Me- 
Ut e fla, 1 66f. in is. 

Mcmio illius eft apud Picinellum in Aihcnco pag. 1*4. 
coque feribente adhuc erat in vivis. 


M C L 1 1. 

MORESINUS GABRIEL. 


E 


MEDIOL. MO 960 

nente , anno MDII. ( quemadmodum etiam prxfatus 
Rex in Diplomate dato Mediol. die XXIII. Aprilis 
eodem anno , & infraferipto Operi prxfixo me- 
minit ) 

I. Jus Municipale hujus Metropolis illius , fle Collegarum- 
cura compilatum , 8c emendarum in lucem edidi fiet . 
Prodiit Mediolani , nfud Alexandrum Minutionum- , 
1 501. in fol. 

De eo agit Sitonus In Chron. pag. jo. art. 104. atque in 
Schedis. 


M C L 1 1 I. 


MORESINUS STEPHANUS. 


QTephani Morefini Nicolaus ex LX. Dccurioni- 
v3 bus hujus Metropolis , Regiufque Ordinariorum 
Reddituum Magiftratus Quxltor , atque Clara Pe- 
rrafandla nobiles Conjuges Mediolanenfes , Genitores 
fuere . Hic ab ineunte artate nihil antiquius habuifle 
fertur , quam in litteris progreflus facere . Omnem- 
itaque movit lapidem , ut voti compos pleniftimc fie- 
ret , quocirca Patavium fe contulit » Juri tam Civili 
quam Pontificio fcdulam navaturus operam. His dum 
attentiffimus infudaret , audita Nicolai parentis fui 
morte (qui lares tranftulerat Tridinum in Montisfer- 
rari Ducatus declinaturus bella, qu® Germanos inter 
8c Gallos ca tcmpcftate f®viebam ) domum repedare 
coaftus fuit , ne domefticis rebus dceflct . Summo 
tamen contendit ftudio , ut in Virum numeris omni- 
bus abfolutum evaderet . Humanis enim , divinifque 
litteris excultus , & multiplici linguarum cognitione 
ornatus , optimum inter litteratos locum obtinuit ; 
prxeipue vero Poetic® facultati addidtus fuit . Illud 
ae ejus memoria mirabile traditur, integrum Pctrar- 
chffi Italorum Poetarum Principis Opus fic renuifle , 
ut fingtila prorfus verba in cjufdem Carminibus con- 
tenta , quoties nece fle foret , feraper ad res prxlcn- 
tes haberet ad manus . Plura ipfum edidi fle afferit in 
Schedis fuis P. Mazuchcllus , c quibus tamen hrc 
tantum ad pofteros pervenifle ait , qu® infra memo- 
rabimus . Claruit Scriptor nofter ab anno MDC- 
XXXV. ad MDCLX. 


En illius Opera . 

I. Commento fopra Ia Canzonc di M. Franccfco Pctrarchai 

,, Mai non vo piu cantar , com' io foleva.- . 
Milano , f reflo Gio. Antonio Borgbi , ijfp. in 4. 
Opu» hoc ab AuQore nuncupatum Cardinali Aut. 
Trivultio Legato Apoftolico pluribus effertur ab 
Innocentio Batccllino in Apologia pro SS. Pontif. 
Clcmcntc V. pag. ])• 

II. Vifione Spirituale . Ibidem , in 8 . Opui Chriftianam pie- 

tatem redolens , cftroque Poetico refertum , 8c 
Carmine exaratum , quod optima note Poeiam— 
fjpit. 

Commendatur a Sitono in Theatro Gcnealog. Famil. 
Nob. Mediol. pag. 107. MS. in fol. penes ipfum- 
Au&orcm, atque in Chron. Coi. J. PP. an. J04. 
pag. 70. a Mazuchello in Schedis, quemadmodum 
etiam ab amiciflimo Canonico Jo. Andrca Irico in- 
Hiftor. Tridinenfi , qua a&u imprimitur . 


J Oanncs Morefinus Comes Cxfareus Palatinus , at- 
que unus cx XXIV. Reipublic® Mediolanenfis 
Capi uneis , Gabrielem genuit , cujus ingenium- 
ad legalia natum ftudia , fic in Cxfareis , Pontificiif- 
que juribus fe exercuit , ut in utrifque lauream- 
adeptus in Jurifperitorum Collegio adferibi merue- 
rit anno MCDLXVIII. In eo Coetu prudentiflimo 
aeque ac nobiliflimo lingulare prxbuit virtutis fu® 
fpccimen ad annum ufque MDXI1I. quo mortalitatem 
oepofuit ; cum prius lub Ludovico XII. Francorum 
Rege , Mcdiolanenfem Ducatum ea tcmpcftate obti- 


Digitized by Google 961 


MO 


BIBLIOTHECA 

I A I 


MO 


M C L I V. 


MORIGGIA BON1NCONTRUS. 


A Dvcrtir anre nos , & quidem reirtfc, Clariflimus 
Saxius , agens de Bonincontro Moriggia ( Fa- 
milia crt inter Infubres clariffima , quam aliquando 
Moriggiam , quandoque de Moriggiis nuncupatam- 
invenimus ) in Epirtola fua Operi ejus numero 1 . me- 
morando prsefixa, pauca admodum de hoc Scriptore 
ex Hilloricis Mcdiolancnfibus hauriri polTc . Addit 
etiam , tam Paulum Morigeiam , quam Picinrllum- B 
valde allucinatos fuifle , cum fcripferim , Corium- 
exhibuifle Bonincontrum fumma au&oritate apud 
Galcacium Vicecomitem excellentem , maximifque— 
ab eodem muneribus au&um . Nullibi enim id apud 
Corium reperiri iple Saxius tertis crt , atque , cos id 
Bonincontro tribuifle , quo i Joanni Moriggix pari- 
ter , ut nofter irte , Modoeticnfi , generis nobilitate 
divitiifque prxflanti potius erat adferibendum . Huic 

J oanni (anguinis nexu jun&um fc fuirte nullo in- 
oco Chronicorum Tuorum Scriptor norter arter it, ali- 
qua tamen cognatione ipfum attieifle arguit Saxius 
ex amplitudine munerum , qux publico Contributum 
Tuorum decreto gertit ; 8c qux ipTc refert in eodem 
Opere . Nam anno MCCCXXH. fc cum Artufio Li- 
rrando CC. peditum Ducem milium a Modoerienfi- £ 
t>us feribit , ut Galeario Vicecomid Mediolani mili- 
tum inopi! laboranti fuppetias ferret . Anno vero 
MCCCXXIX. ciim Luaovici Bavari juflii Ludovi- 
cus Dux Techenfis Modoetiam gubernaret , unum- 
Te fuirte affirmat e XII. Viris , qui publico in Con- 
filio prxclari illius Oppidi difficilimis iis temporibus 
negotia pertraflabant . Orator etiam pro Patria ex- 
titit cum Joanne Boxono ad Joanncm Vicecomitem- 
Mcdiolanenfem Archiepifcopum anno MCCCXLIII. 
quo de Legatione fua feliciter perarta gloriatur . Ex 
his omnibus aperte patet , Bonincontrum non folum 
fanguinis claritate , fcd prudentia , milirari robore, 
atque eruditione magnam libi opinionem conciliarte. 
Chronicon fuum anno MCCCXL. feribere ccepit, 

& ultra annum MCCCXLIX. ipfum progredi Saxius 
exirtimat . Poliremus Scriptoris noftri annus nobis ell D 
incompertus . 

Habemus illius , qux fcquuntur : 

I. Chronicon Modoetienfc ab origine Modoeti» ufque ad 
annum MCCCXLIX. Ubi potiffimum agitur de Gcftii 
priorum Vicecomitum Principum , Auftote Bonin- 
contro Moriggia Synchrono , nunc primCkm prodit 
fc Manufcripiu Codice Bibliotheca Ambrofun» . Ex- 
tat in Murat. Rcr. ital Script. Tom XII. pag iojj. 
Codex verb ipfe Biblioth Ambrof in pergameno MS. 
litteris rubro-nigris , lignatus eft D. num. 54. in- 
foL 

Alium MS. Codicem Bonincontri ait Pidnellus cxtitilTe 
Modocti* , quem tamen ipfum clTc , qui nunc vifitur 
in Ambioliana, fufpicamur, fruftra enim illum apud 
Modoetienfc* qusifivimus. 

Scriptorem noRrum laudarunt, prerer citatos, Moriggia E 
in Hillor. Mediol. lib. I. cap. {9. Salvator Vitalis, 
qui in C cemento XXIV. Theatri fui h*c feribit: 

» Bonincontrus Moriggia Scriptor celebris a Triftano 
„ Calco, Geoigio Metula, Bcruardino Corio, ficGa- 
„ fpare Bug-ito Hilloricis maximis celebratus. „ Mu- 
tatorius in Prcfar. Chronici cjufdem. Puriccllut in- 
Monumentis Bafilicxs Ambrof. num. »4j., fic Picinel- 
lus ( qui ci tribuit Opus hoc titulo : Iftoria dcl fuo 
tempo , quod tamen nil aliud efi , quam ipfum- 
Chronicon) in Athenaeo pag. of., fle CL Saxius in 
cit- Epidola eidem Chronico adnexa. 


961 


MCLV. 


MORIGGIA GASPAR. 


I N Genealogica ferie Gentis Moriggix , quam de- 
duiSlam a Leone Equite Ordinis Militaris nuncu- 
pati Gaudentium, qui claruit anno MCCCXXIII. ad 
annum ufque MDLXXXIX. nobis texuit humanifli- 
mus idem , atque* do&iffimus J. C. Joannes Sitonus 
Antiquitatum Mediolancnlium (crutator egregius, ne 
verbum quidem invenimus de Gafpare Moriggia— , 
cujus nudum nomen indicavit Picmellus loco infra 
citando . Opus illius MS. pervolutare nobis erat in- 
j votis , ut inde haurire liceret aliquid ad Scriptoris 
adla , vel faltem xratem pertinens . Verum tam- 
pertimo caraiflere confcriprus crt Codex , ut xgre ti- 
tulum , & pauca quxdam legere datum fuerit ■ Ex 
dirticho autem ipfius Auftoris , quod mox recitabi- 
mus , fufpicio nobis orta ert , Gafparem floruiflt- 
circa medium fxculum XVI. cum recenfeat A£la_ 
Sclimi Turearum Tyranni, qui hujus nominis II. So- 
lymano Parri fucccffit anno MDLXVI. & obiit anno 
MDLXXIV. die XIII. Decembris . 

Scripfit igitur Moriggia norter Codicem hoc ti- 
tulo : 

I. Gerti di Sultan Sdin Ottomano Re dc* Turchi , inter - 
pretado Pacifico , ferini da Gafparo Moriggia. MS. 
in Ambrof. Biblioth. Cod. fignato Q, num. 19. in 4. 
Ibi hstc leguntur Carmina: 

Ad Lcllortm Giftar Moriggia . 

Filia dena prolet Otomana ad Jydara fulfit , 

Capit in undena degenerari genui . 

D« ipfo fatis jejuni agit Pidnellus in Athenco pag. i) j. 


M C L V I. 


MORIGGIA GHERARDUS. 


N On latis fuccenfere pofiumus Paulo Moriggia? , 
Viro alioqui digniffimo, ciim in Opere luo de 
Nobilitate Mediolani , quod Italici fcripfit , multa 
quidem congellent ad Civium hujus Urbis , prxfer- 
tim eruditione florentium commend itionem , led ta- 
men , quali aliud agens , ipforum Lucubrationes in- 
dicare contentus , edita* fuerint , nec ne , porteros 
docere neglexit . Vcruntamen , fi in exteris id cul- 
pabile eli , multo magis caufcndum videtur in his , 
qui eodem cum Paulo ipfo nati funt fanguine , quo- 
rum faltem ubcriiis meminirte debuerat , utpote qui 
facili negotio eorum a£U , parentes , xtarem , hujuf- 
que generis reliqua e Familix fux Monumentis hau- 
rire poterat . Ia prxfari placuit , ciim nunc occur- 
rat Gherardus Moriggia , qui translatis Mediolano 
Alcxandriam patriis utribus , anno MCCCCXCIV. 
inter Confiliarios ipfius Urbis elt computatus . Vi- 
rum Jurifprudcnti! in (ignem fuirte indicant , qux in- 
fra dabimus , reliqua Paulus reticuit , nos quoque- 
ea filcntio involvere cogens . 

Scripfit igitur : 

I. Multa Conflia , tefle citato Paub Moriggia loco indi- 
cando . Ea nunquam in lucem Typographi» adju- 
mento prodi i (Tc fufpicamur, ciim nullibi occurrant. 
Vklc cit. Moriggiam Nobiht. Mediol. lib. 111 . pag. X47. 

MCLVII. 


Digilized by Google 


9 6 } M O 


SCRIPTOR. 

I A 


M C L V II. 

MORIGGI A JACOBUS ANTONIUS. 


C Eleberrim* Congregationi Clericorum Regula- 
rium D. Pauli , quam Barnabitarum vocant * 
fplendorcm maximum attulerunt Viri duo ex llluftri 
Familia Mediolanenfi de Morigeiis ; ambo etiam Ja- 
cobi Antoni nomine , quorum lenior Patrem habuit 
Simonem , Matremque Urfinam Barziam , qui unus 
ex tribus ejufdem Congregationis Inftitutoribus cx- 
titit , tot virtutibus clarus , ut Beati titulo infi- 
eniri meruerit . Abbas Picinellus de ipfo egit in- 
luo Athena;o pag. 318. , nos vero a doltiflimo Pa- 
tre Gratiolo ipfius Congregationis Alumno , atque— 
Concive noftro amantiflimo cdodri fuimus , expungen 
dum efle ab eodem Athetueo rationibus hic proferen- 
dis , verbis ipfis fupramemorati Gratioli , qux funt : 
w Animadvertendum eft, unicum Jacobum Antonium 
„ Moriggiam rccenfendum effc inter Scriptores Con- 
„ gregationis noftrz, etfi duo ejufdem nominis a Pi- 
„ cincllo in fuo Athcnxo relati fint . Juniorem altc- 
„ rum (de quo nos loquimur in pratfemi Articulo ) 

„ alterum feniorem , eftquc Vir pietate celebcrri- 
„ mus , cui Beati titulum multi Scriptores addunt , 

„ & tertius extitit ex tribus Congregationis Barnabi- 
„ tarum auftoribus . Huic Picinellus libellum quen- 
„ dam adfcriplit his verbis. Prr ordine delh Santa_ 
Stic efaminandofi alqumtt Te/iimonj fpra le Lettere, 
e Vtta di Paola Antonia de Negri , uno di quefti fu 
il noflro Gucomo Antonio , ben potendo effo deponere 
in giudizio i virtuo/i meriti di quella Vergine , delh 
di cui vir/u ave a minuta e pient 1 contezza , e cht an- 
eo feritto avea un hibro DE I DONI PARTICO 
LJRl , CH' ERBE DA DIO P 40LA ANTO 
NI 4 SUDDETTA . ,, Verhm Libellus hic prorfus 
„ eft commentitius . Neque enim k quoquam vifum 
^ eft , 6t de illo prorfus Barnabitarum Hiftorix fi- 
,, lcnt . Praeterea anno MDXLVI. ipfe e vita mi- 
„ gravit , Paula Nigria ufque ad annum MDLV. • 

,, xit . Quo igitur pa£to cie Nigri* Vita , five dt_ 
„ ejus Fpillolis , in judicium aliquid venit Moriggia 
,, fupcrftitc . De his quidem promulgandis adlum- 
„ foifle anno MDLX 1 V. Barnabitarum Hiftorix do- 
„ ccnt , quod vetitum fuit ; propterea ccntrovcrti 
,, res coepit ; donec anno MDLXXVI. tandem Ro- 
,, m* , Vita , Sc Epiftol* prodierunt . ,, Hatflcnus 
Cl. P. Gratiolus * nos vero dc his Epiftolis aliquid 
diximus fupra in Joanne Petro Bcfutio , & dc Paula 
Antonia de Nigris fuo loco agemus . Cenfcmus igi- 
tur «quum , emendare Picinellum . Nunc vero ad 
alterum Jo. Jacobum tranfeamus , cujus Parentes fue- 
re Jo. Baptifta atque Angela Porta Conjuges, & ipfe 
ut diximus, inter Cleric. Regul. S. Pauli adferiptus, in 
Collegiis Suorum tam Macerat* , quam Mediolani 
Philoiophiara & fuggeftu pluribus aifcipulis inter- 
pretatus eft , inter quos numerantur Grcgorius Ro 
fignolus Novaricnfis editis Operibus Clariflimus, nrc 
non Jo. Baptifta Vicecomes Novari* Epifcopus fuo! 
loco laudandus . Artem Oratoriam Moriggia noftcr 
ita coluit , ut in pluribus , ac prxcipuis Ita 
liz Urbibus magno Populorum concunu Sacro De 
Verbo concionando admiratus extiterit . Vix Colle- 1 
gii Laudcnfis Prspofitus inauguratus , a Magno Du- 
ce Hetruri* Cofmo le&us fuit in fuum Theologum 
atque in Fcrdinandi ejus Primogeniti Magiftrum- 
in quo munere Principi gratiffimus, primlim Infulis 
Samfli Miniatis , mox Archicpifcooatu Florentino ab 
Innocentio XI. Pontifice Maximo decoratus eft anno 
MDCLXXXm. Deinde Innocentius XII. in Sacrum 
Cardinalium Collegium Moriggiam noftrum coopta- 
Tom. U. 


M E D I O L. M O 964 

tum voluit anno MDCXCVIII. Demum h Clemente— 
XI. Ticinenfis Epifcopus fumma illius Urbis gratula- 
tione renuntiatur , quam Ecclefiam lingulari pietate— 
& prudentia per annos oifto adminiftravit . Archiepi- 
fcopatum Mediolanenfem , ob mortem Eminentilfimi 
Cacci* , fibi oblatum recufavit . Senio tandem , 6c 
laboribus confumptus obiit dic VIII. Novembris * 
anno MDCCVIII. Dolendum interea eft , quod de 
Scriptis tanti Viri pauca , aut nulla mihi fubmini- 
ftrata fint przter ea, qu* leguntur in Picinclli Athe- 
nxo , quod ipfo Moriggia vivente impreffum fuit , 

Nempe : 

L Orazione Funebre nclle Efcqtiie di Monfignor Filippo 
Vifconte Vefcovo di Canuizauo, recitata nclla Cnie- 
£1 di S. Marco di Milano. Ivi , per Frmetfio Figant, 

1 66 j n 4. , 

II. Pictofi tribuii refi alia grand’ anima di Filippo IV. 

MtUno , per lo fitji , 1666. »»4. _ 

III. L* Aquila volante, Orazioue Funebre per Ia ftefla occa- 

fione. Mi Imo , 1 666. . 

IV. Lettere PaAorati al Popolo di Firenae, in fol. 

De morte Moricgi* nollri Cardinali* extant litera con- 

folatori* Jofc^lii I Caefari* ad Marchionem Jo annem 
Baptiftam eju* c* fratre nepotem, in quibu* dcGcntia 
Morigi?'.® meritu erga Domum Augu&iffim.im Autlri» 
plura leguntur . D.u* funt Vicnn» dic XXIX. De- 
cembris, anno MDCCVIII. . 

Academia Infocatorum Gymnafii Arcimboldii Mediola- 
neufis librum edidit in eju* commendationem cum- 
varii* Carminibus Italici*, 8c l atinis , & Oratione- 
Caroli Francifci Oldrati . Imprtft. a*»o 1 699. Medtol. 
apud Malaufam , m 4. cui titulus : Gcfticmium Lit- 
terarum Plaufus &c. * 

Videndi funt dc Jacobo Antonio Seniore Anacletu* Sic- 
cus in Synopfi de Cleric. Regul. S. Pauli DccolL Con- 
gregatione , pag. 119. Chriilophoru* Giarda in Chro- 
nie. de origine Cler. Regul. S. Pauli Decollati lib. L 
• ClariiRmua Sitonus ,qui mihi dedit fenem genealogi- 
cam Nobilium dc Moriggii* , ut monmmu* m Gafpa- 
re Moriggia a Leone Mediolani Cive , 8c Equite ex 
Ordine Fratrum Militum Gaudentium Beat* Mari* 
Virgini* Gloriol» in Vlb, Bonnni» inflituro , qm 
claruit in hic Urbe anno Chrilliano Mi.CCXXlIL 
ufque ad Joanncm Ambrofium , ejufque filios ad an- 
num MDLXXXJX. De altero Jacobo Antonio Ju- 
niore S. R. E. Cardinali loquuntur Uthclli Conn- 
nuatore* Tom. L Edit. Vc.ict* , in Epifcopi* Tici- 
nenlibu*. Cotta in Mufeo Novaricnfi pag. 157 De- 
metrius Supcnfiu* , Cl. .Muratonus m Pr«fatione ad 
Chronicon Bonincoutri Moriggi* Tom XIX. Rerum 
It dicarum. Sitonu» etiam in Schedis . Picinellus m- 
Ailiemeo pag »17-, ‘«c non plunc» laudatus P. Pe*- 
zjui i,, fuo Opere MS. de Sciiptoribu* Congregatio- 
ni* D. Pauli Decollati. 


M C L V I 1 L 


MORIGGIA JOANNES. 

T Ametfi Abbas Picinellus in Athenaeo fuo Litte- 
ratorum Mcdiolanenfium pag. 311. in Elogio 
Joannis Moriggi* , citet Benurdinum Corium tan- 
quam de eo loquentem , nihilominus monendos cen- 
fuimus Lepores noftros , Picinellum ipfum allucina- 
tum fuifle nominum , atque cognominum fimilitudi- 
ne , & ex geminis Viris unum conflalTe . Priorem- 
! hic damus , dc quo vere Corius loquitur , altcrum- 
mox fubjiciemus. Noftcr igitur Joannes Moriggia . cir- 
ca annum Chrifti Redemptoris MCCCXXII floruit ac 
fummopere charus fuit Galeacio Vicccomiti Azoms 
Mediolani Domini Patri, eumque Bonmcontrus Mo- 
riccia Virum prudentem , 8c famofum nuncupavit 
l<So mox indicando . Matthzi quoque Vicecomius 
amicitia floruit , & Gibellin* FaAionts pnmanus 
fautor eft habitus . Plurimum etiam Joannis Confi- 
liis Matth?um ipfum detulilTe idem Bonincontrus af- 
firmat . Oratoriam artem coluit Scriptor noftcr , ut 
patet 


Dd 


Ex 


9 6j 


MO 


BIBLIOTHECA 


MO 


965 


Ex infrafcripco ejus Opufculo . 

I. Oratio Modoeti* in publico Conventu habita . Habetur 
in cap. V. lib, III. Chronici Modoctienfii citati Bou- 
incontri Moriggia: : in Tomo XIL Scriptor. Rerum- 
Italicarum pag. itxi. 

Epiftola latina Galearii Vicecomitii ad eundem, extat 
ibid. 

De eo Coritii Hifloc. Mediol. parte iil. oc Bonincontru» 
loco citato. 


M C L I X. 


III. Carmina plura Italica , vulgo Sanet t i : in libro cui titu- 

lus : Orazioni , e Pocmi dceli Academici Affidati di 
Pavia, in morte di Filippo II. Pavit, ijj jp. i» 4. 

IV. Alia plura in commendationem Operum Pauli Morig- 

E as leguntur in fine libri ejufdem Pauli , aui infen- 
tur : Uloru dell' Antichit a di Milano . rtmsUL . , 
Fo t Guerra , 150». n 4. 

'icinellus in Atucnso pag. jtfx., & Fontaninu* 
Dell' Eloqucnza Italiaoa. Edit. 


Dc 00 

40 j. libri fui 


M C L X I. 


MORIGGIA JO ANNES alter. 


J Oannes alter Moriggia Francifchini hujus Urbis De- 
curionis, 6c Ducalis Familiaris filius ab annoMCD- 
LVI florere coepit ; atque in Virum Eruditum- 
evafit . Inter alia illius ornamenta Graecas , atque- 
Hebraicas litteras calluiflc traditur , quas etiam pu- 
blici aliquando profefliis eft in Alma Urbe Roma—, 
fedente in Apoftolico Throno Alexandro VI. Summo 
Pontifice , qui Joannis eruditionem plurimi fecit , 8c 
in transferendis e Grarco in Latinum Sermonem non- 
nullis Operibus ipfo ufus fuit . Adhuc erat in vivis 
anno MDI1. & quamvis multa eum fcripfiflc facile 
poflit evinci argumento ab illius dodlrina defumpto , 
tamen confuse tantum pofteris indicavit Paulus Mo- 
riggia loco citando ipfius ingenii monumenta , 

Quae funt : 

I. Plura h Grasco in Latinum translara . Memorantur a 
citato Moriggia in Nobilit Mediol. Iib. 111 . cap.XV. 
Meminit ejufdem etiam Picincltus in Athcnao pag- jtx. 
citans Bcrnardinum Corium feribeniem Jo.uine >■ 
Moriggiain perchatum iuific Galeario Vicccomiti Mc- 
diolanenfium Duci , tic inter Scriptores illius «vi re- 
ccnfitum . Id tamen nullo modo Jo.inni huic noftrn 
uibuendum ccafemus , fed de alio pomis Bonincon- 
tri cokvo, quem in ejufdem Bon in contri .11 liculo me- 
moravimus . Cuin tamen quid ille fcripfcrit ignore- 
mus , ejus nomen jure duximus omittendum. Agum 
etiam dc Scriptore noitio Scheda; Silonian*. 


M C L X. 


D 


MORIGGIA JULIUS. 


T Ametfi Picinellus loco citando dubius fuerit, an 
Julius Moriggia inter Mediolanenfes Scriptores 
rccenfcndus foret, nos nihilominus eum abfque ulla— 
hzfitatione in hac Bibliotheca cenfuimus collocan- 
dum , addufti prarfertim ejus Carminibus Italicis in- 
fra recenfendis , quibus confanguinei fui Pauli Mo- 
riggi* ex Ordine Jefuatorum Opera commendavit. 
Amoeniora coluit ftudia, atque in illis tantum profe- 
cit, ut inter Academicos Innominatos Parmenfes non 
infimum locum obtinuerit . Humiliter tamen de fc- 
spfe fentiens nomen felegit Inbabilit . Cooptatus 
etiam fuit inter Affidatos Ticincnfcs . Operam de- 
dit inter alia transferendis in Italicum fcrinonem- 
Veterum Poetarum Latinorum Voluminibus . Coar- 
vus extitit ejufdem Pauli Moriggi* , de quo paulo 
pofl verba nobis facienda funt ; tdeoque floruit excun- 
te fsculo XVI. 


E 


Scripfit , atque edidit . 


I. DiCiwenture d’ Ovidio. Translationem fcilicet Ovidii 
de Trifiibus. Ravenna, in 11 ex Picincllo. 

It Lucano dellc Guerrc civili , traddotto in verfo fciolio 
da Giulio Moriggi . Ravenna , per Franctjco Ttbaldtni, 


MORIGGIA PAULUS. 


C Elcbre Pauli Moriggia; nomen eft apud Medio- 
lanenfes ob Opera edita atque Manufcripta . Vir 
ilic pietati ac litteris natus lucem vidit primam in li ac 
Metropoli parentibus Damiano, nec non Angela Mcl- 
liavacca nobiliffimis conjugibus anno a Virginia 
Partu MDXXV. die vero prima Januarii . Jefuato- 
rum Ordinem amplexus eft artatis XVII tantum at- 
tingens . In ipfo quantum profecerit fatis clt rcccn- 
fere munera , qu* omnium plaufu obivit , nempe— 
quater extitit Novitiorum Magifter , & totidem- 
Conventus San&i Hieronymi vicarius . Triginta— 
quatuor annis praefuit variis fuorum Coenobiis ; per 
biennium Procurator generalis atque Definitor. Qua- 
tuor vicibus totius Religionis Generalis extitit, deinde 
Apoftolicus Vifitator rcnunciatus eft a Gregorio XIII. 
Summo Pontifice , quo tempore tres fu* Religioni 
Conventus vindicavit . Ordines, ataue Conftitutiones 
Jefuatorum reformavit, & publici Juris fecit. Eccle- 
fiam Samfti Hieronymi extruxit, & lapidem primum 
ibi pofuit die II. Martii anno MDLXXXI V. Patriam 
fuam feriptis atque Operibus exornavit, ufque dum- 
feptuagenarius meritifque onuftus e vivis abiit anno 
MDCIv . Jacet in Templo fupradi&e Ecclefi* Divi 
Hieronymi cum hac Epigraphe : 

D. O. M. 

FRATRI PAVLO MORIGIO 
Q.VI OPERA LXI. SCRIPSIT 
VIXIT ANNOS LXXX. 

OBIIT ANNO MDCIV. 

VIRO RELIGIOSISSIMO 
AMICO OPTIMO 

GEORGIVS TRIVVLTIVS MELTII COMES 
COMITIS IO. FIRMI FILIVS P. 

Plura fcripfit Atuftor ifte celeberrimus , ut in Elogio 
Scpulchrui jam diiftum eft , fed nulla pofthabitl di- 
ligentia nobis concefTum non fuit plura invenire— 
ulquc ad numerum LXI. etfi infpctfto Operum fuo- 
rum Cathalogo , quem iplc dedit in libro : „ Iftoria 
., degi' Uomni illullri , che furono Gcfuati „ 
& undiaue alia expifeati fimus tam edita , quam- 
inedita adigenti ifime : Lcdlor interim accipiat pluf- 
quam ab aliis ha&enus prolatum fit 

Videlicet : 

L Calendario volgare fecondo il Rito AmbroflanoI 

Mtlano , ver il PagantlJi , 1591. in 4 , * per 
Antonio Jeg/i Antonii, ijy8. t 1601. m 8., • 
per tl Bidtlli, 1610. r* 4. 

II. Sommario dellc cofc mirabili dclla Citi a di Mi- 

lano libri II. Mtlano, fer Antonio 4egP Anto- 
nii, 1601., 8c denuo 1609. 

III. Iflori.t dclP Antichua di Milano libri IV. Ve ■*» 

nia , prejfo tl Guerra , tjpi. i» 4. 

IV. 


Digitized by Googt 


9«7 

IV, 


Vi 


vn. 

vul 

IX. 


XL 
30 L 


XIII. 


XVI. 


XV IL 
XVIII. 


XXL 

XXII. 


xxin. 

XXIV. 

XXV. 

xxvi. 

XXVII. 
XX VIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 
XXXII. 


XXXIII. 

XXXIV. 


MO SCRIPTOR. 


La Nobilia de i Signari LX. dei Configlio di 
Mi Uno libri VI. Milmo , prtffo PatifUo Pon- 
*i o , Ij9r. n* 4. e con 1 ’ jggioma dcl Borlicri . 
Ivi , prtffo il Bidalli , 1619. in 8. 

Raccolu di tutte Jc Opere di CaritI Criiliana , 
ed Elemofine, che fi fanno in Milano dagli 
Ofpedali , Cafc Pie , ed altri luoghi , coi nu- 
mero delle Scuole , Collegi, e Lctture, che 
moftrano fenza prcmio . Milmo , prtffo Gra- 
xtmo Firtoli . 1599. e itfox m 8. 

II Duomo di MiUno, detro I’ octava meravielia 
dei Mondo, dcfcritto. Milmo, prtffo il Mo- 
jetta , 1(94. in 8 td appreffo il Cordi , 1641. 

Oriciae della Madonna dei Monic fopra Varcfc . 
Milmo , 161 j. in 8. 

Origine della Madonna di S Cclfo di MiUno, 
colla deferizione di quel Tcmpio . Milmo , 
prtffo il Ponzio, 1604. in 4. 

Ifloria fic origine dclla famofa Fontana della_ 
Madonna di Caravaggio Milmo, prtffo il 
Columna , 154;. tn 4. , t Breftta , prtffo 1 1 Sob- 
hio, 1618 n» 4. 

Ifloti.i dclla Nobilia dcl Lago Maggiore , nclLi 
quale fi deferive il fiume Ticino i con 
deferizione di tutte le Terre, e Borghi, che 
giacciono ncllc fuc Riviere, con gli Uomini 
decni di lode, che fono ulciti da quei nobi- 
li luoghi . Milmo , ptr il Bordont , e Locor* i, 
i6oj. in 8. Primus fuit qui Hiltoriam hujus 
Lacus fcripfit poli Maccancum , de quo jam 
egimus. 

Ifloria dell' origine di tutte le Religioni libri III. 
Vntzia, prtffo Ii frottlli Zoppmt , 1569. e— 

1581., td ivt, ptr il Bonfadio , ij8 6. tn 8. 

Ifloria brieve dell' AuguAiflinia Cafit d'Auilrii_, 

con U Vita d’ Uomini, e Donnc di quefto 
gran Ceppo . Bergomo , ptr Comato V tntura , 
if 9 ! io 4. 

Ifloria de Perfooaggi Illuftri , che furono Reli- 
giofi G-.Tu.it i libri V. Ivi, 1599. n» 4 , x Vt~ 
ntzit, prtffo Stbadiano Combi , 1604. in 4. 

Iftnn.i dclla meravigliofa couverfione , vua , c 
fine dclla Conicfla Lodovica Torella Contef- 
fa di GuafialU. Btreomo , ptr Comtno Vtntu- 
ra , 1591. 1 n 4 , t Milmo , prtffo Ambrogtu 
Rame Hat i , 1080. 

Della Progenie di Gregorio XIV. Milano, prtf- 
fo il Ponzio, 1591 ra 4. 

Sommario Cronologico , divifo in fet te libri, 
dal principio dei Mondo fino al prefente— , 
in cui fe U Vita di tiiflo ec. Bergomo , ptr 
Conimo 1 'tntura , 1597. $ 1604 tn 4 

Vita della Madic di Dio. Tcfte Picuiello. 

Vita dell’ Infame Elifabctta d*Auftria Regina 
di Francia . Ivi , 1 594. ia 4. 

Ifloria de' Perfonaggi illullri Rcligiofi , divifa in 
cinque libri . Ivi, 160]. in 4 

Paradifo de’ Gcfuari , nel quale fi racconrs_. 
I’ origine dell’ Ordine de’ Gcfuati di S. Gi- 
rolamo , e Ia Vita dcl B. Giovanni Cotora- 
bini Fondatorc di clTo Ordine , con pan^. 
delle Same Vite d’alouni dc’ fuoi Difcepoli . 
Con due Trattati 1 ’ uno della Parola di Dio, 
• 1'altro dell’ eccellenza dell’ Orazionc— . 
Vntzia, prtffo il Gutrra, i)8s. tn 4. 

Delio flato Rcligiofo.e via Spirituale parti III. 
V nenia , ptr 1 1 Bevilaqua , 1JJ9. td ivi , ptr 
il Farri , 1969. ra 8. 

Giardino Spirituale parti VIII. Como, 1997. m 

8., fic traduit en Francoi», avee la declara- 
tion dc la Mefic. A Arat, cbtzBtlltt, ijoo, 
in 8. 

Giojcllo de’ Criftiani libri V. 

Prato Spirituale libri III. 

Riforma di tutti gli ordini delle Religioni. 

Regola da oflcrvaifi nel recitare le hore Cano- 
niche . 

Teforo Crifliano. 

Indulgenzc, Doni, Grazie, e Tclori Spirituali . 

Offizio dei Nome di G«u con le Litanie. 

Sonetti, Canzoni, e Raprefcntazioni Spirituali . 

Trattato della Pcrfezione . 

Santu.irio dclla Citta c Dioccfi di Milano , nel 
quale fbno deferitti tutti Ii Corpi Sami , c 
Sagre Rcliquic, che fono ncllc Cnicfe d’ eflj 

Citta. 

Riforma della Regola , e delle Conflituzioni 
della Religione de’ Gefuati . 

Scala de’ RcTigiofi , per U quale fi falifce al 
colmo dclU pcrfezione della Vita Spirituale, 
con la Vita dcl B. Giovanni da Toflig na- 
no Vefcovo di Ferrari da P.10I0 Moriggia^ 
cavata dalle tenebre , dov*e giaciura gia CL. 
anni , Pavi a, per Girolamo Bartolt , ijji. 
i» 4 - 


A 


B 


C 


D 


E 


M E D I O L. M O 968 

XXXV. Sommario Cronologico delle Vite de’ Pontefici 
Romani . Bergomo , par Comino V tntura , 1601. 

XXXVI. Elogj tle’ Pontefici Romani fojidatori delle Re- 
ligioni. Extat ibidem. 

XXXVII. Defensione dell’ Efcuriale . Extat ad calcem 
Hiftoria Aulliiac* Domus. 

XXXVIII. Capitolo di S. Baiiho dcl culto della picta, e 
vita Monaflica, traducto dal Grcco m Lati- 
no, e Doi iu Volgarc, con alquatue tradux- 
zioni di Latino in Volgare. 

XXXIX. Iflorij dell' illuilrc Cafit Sauli Genovcfe, e di 
molte illuflri Fjmiglie.checou cfla tengono 
parentado. 

XL. Vita di S. Lorenzo Giufliniani , cavata da va- 

rj Autori. 

XLI. Sermoni , c Prcdiche recitate in Luca , Piftoja , 
Siena , ed aluove . 

XLIL La Santiflima Vita dcl Gloriofo S. Girolamo 
Dottcrc di S. Chicfa, raccolta dal R.P. Al- 
fbiilo V iliceas, Dottore, Tcologo, e Prcdi- 
catorc , c u>gli medefimi ferini di S. Grro- 
lamo ed altri gravi Autori, con le fue ma- 
gmficenzc ferit tc da S. Agotlino , ed alcune 
vifioni , ch’cbbc il medefimo S. AgoAino 0 
S. Cirillo Vefcovo di Gcrufiilcmme , e di S. 
Severo , ed altri r.clla fua gloria, con parte 
de* fuoi cekfliflimi Miracoh ferirti dall’iftcf- 
fn S. Cii illo, il tutto con diligenza adunato 
d.ij R. P. F. Pr.olo Moriggia Milanefe dc* 
G luati di V Girolamo. MS. pr celo paratus , 
extat in Bibliotheca Atnbrofiana fign. R. 
n. 111. in fol 

XLIII. Fpifl*'|« ad Fcdericum Cardinalem Borromcum 
d.ute anno MDIC. Fxr.mt iu fiep^ l.iu lata— 
(.ollecVone Epifl latum ejufdem Card. in_. 
Biblioth- Ambrof. 

XLIV. Memoria degli Arcivcfcovi di Milmo, che fono 
tenuti per Sami jultre u quei che fi trovano 
rei Calendario ultimo Ambrofiano . MS in 
fol autograph. Est.n apud Canonicum Jo. 
Audream iricum fumma mihi amicitia con- 
junctum . 

XLV. Vita SS. Martyrum Firmi, fic Ruflici,cujua 
Editionis Epiilolam nuncup.ttori.im refert 
CofBfiruj Ventura ad Frtmciflum Cremafcum , 
datam Mediolani j. Mariti tuot. Extat in lib cui 
titulus: „ Delle Dedicatoriedidiverfi lib.HI. 
Btrgorr.o, ptr Com no I’ tntura, 1601. n 4. 

Laudatur ab Abbate Ghilmo in prima parte 
fui Theatri , it Joaiiiic Petro Puricello itu. 
Diflert.it lonc N .zariana cap. CLVlli. , a 
Hieronymo Boifcrio iu fupplcm. cap. XII. 
a L.,fiir a Vare.i , ab Auctoribus Diarii 
Italci Venetiit impreffi Tom. Vll. a Cssfare 
Moriggia, qui Vitun Auctoris nolit i fcripfit, 
k Picuiello in Mcdiolanenfi Aihcnxo pag. 
4 ra., nccnon a Clurifs. intono, fic Mazzuc- 
cndlo in eorum Schedis. 


M CL X I L 


MORONUS BARTHOLOM£US. 

I N ter illuflres Moronos Mediolanenfes meritfc lo- 
cum tenet Bartholomseus Joannis. & item Joannae 
Pctrafanfl® Nobilium Conjugum filius , unus ex 
quinque Mcdiolancnfis Rcipumicje proceribus , quos 
libertatis Dcfcnforcs nuncupabant , idcoque juravit 
anno a Virginis Partu MCCCCXLVUI. aic prima_ 
Manii in manibus Balthaflaris Caprx pro defenfione 
Patria: libertatis, nam erat unus cx Capi tantis Por- 
ta: Novz, Militum quoque Tribunus, ut ex documen- 
to in Collc&aneis Archintcis a mc in(pc<flo . Imo 
ex aliis autcnticis Tabulis a Joanne noltro dc Sito- 
nis de Scotia in Epirtola fua relatis , ad Cl. Cunium 
feripta , & in ilfius Opere imprefTa , Bartholomxus 
nofter numerabatur inter Capitancos , & Defenforcs 
Reipublicae anno praecedenti, videlicet MCCCCXLVlf. 
Collegium Nobilium JCC. hujus Urbis ingreflus cl\ 
anno MCCCCXVIII. Deinde Francifci Sfortix Me- 
diolani Ducis IV. extitit a Confiliis, claruitque ufque 
ad annum Chriltianum MCCCCLX1., ut legitur m_ 
Infcriptionc Scpulchrali , quam vidi inter Colle&a- 
nta Jacobi Valerii, extante olitn in Ecclcfia Scalenfi, 
fequentibus litteris : 

I HOC 


\ 


Digitized by Google 9« 9 MO BIBLIOTHECA 

HOC EST SEPVLCHRVM 
SPECTABILIS DOMINI HIERONYM 

SENATORIS ET CONSILIARII SECRETI 
I L L V S T R I S S I M I ET EXCELSI DOMINI DOMINI 
FRANCISCI SFORTIAE DVCIS MEDIOLANI 
AC PRAESTANTISSIMI IVRIS VTRIVSQVE DOCTORIS 
DOMINI BARTHOLOMAEI MORONI 
Q.VI OBIIT DIE V I I L SEPTEM B. AN. MCCCCLXI. 
EIVSQVE HAEREDVM. 


MO 97° 

I MORONI 


Laudatur a pluribus , ut infra , inter JCC. Tuae *ta- 1 A 
tis Clanflimus . Dolendum interca cft , quod pauca 
dc iplo temporis edacitas nobis fcrvaverit , 


M C L X I V. 


Quz funt : 


MORONUS HIERONYMUS. 


I. Confilia Juridica . Extant inter Confilia Martini Garatt 

pagg. x8. & »9. 

II. DiU cruiio Juris de LcCto P.idi , a Ticino ufque ad Ur- 

b.m Mantuam. MS. in fbl.pagg.tfi. Exiat in Biblio- 
theca S. Salvatoris Papia , icite P. D. Gafpare Bcr- 
retta alibi a nobis laudi to in Tuis Schedis. 

Videndi funt Corius ad annum MCCCCXLViJ. Placi- 
dus Pucincllut in Chronico Glafljaicnli pag. 69. Sta- 
tuta Mediolani Vol. I. Curtius in Opere dc Medicis 
Blcdiolancnfibus pag. 185. , dc Siionus in Theatro 
Nobil. pag. 40. Art. num. 116. 


M C L X I I I. 


MORONUS BERNARDINUS. 


T Ametfi omnem moverimus lapidem , ex veteri 
adagio , ut de Bernardini Moroni Mcdiolanen- 
fis , qucm.dmodum ipfe tellatur in titulo Opens , 
cujus poft pauca mentio fiet , parentibus , artis , at- 
que emortuali anno Lertorcs noilros docere liceret , 
tamen diligentiam nollram fruftra impendimus , cum 
a Suis, quamquam non fcmcl rogatis , ne hilum qui- 
dem habere potuerimus . Ordinem Servorum Beata 
Virginis Deipara Scriptorem hunc profeffum fuifle— 
ex ejufdem Lucubrationibus liquet, in quibus facram 
Eruditionem , qua pollebat , ollendic . 

Ift* fic infcribuncur : 


I. Bernardini Moroni Mediolaneniis Servit* liber Creatio- 

nis , cum Exaihco in fine ad Letlorem Jo. Angeli 
Porri Mediolanenfis , imfreffui par G ut bardum Pontium . 
Ad infianiiam Jo. Antonii dc Vareda , die v>. Junii 
1510. Mtdtolam. 

II. Expot.tio Metrica Pfalmi Marnificat. Mediolani , apud 

Got bardum Pontium , i$u. du uti ova Stpitmlrrtt , tn 4. 


B 


C 


D 


J Oannes Moronus Ducalium Arcanorum Magifter » 
ex conjuge fu a Anna Foliata Hieronymum genuit» 
qui ab ipfa infantia litteris excultus , ad feria Le- 
gum fe contulit ftudia , quibus tam fcdulam navavit 
Operam , ur brevi fummos Academicos honores fit 
aflecutus . Avitae Nobilitatis ergo , proprixquc- 
dortrin® merito inter Jurifperitos , quorum Colle- 
gium in hac Metropoli florentifiimum omnia mirata 
funt fecula , cooptari meruit anno MCCCCXCVJII. 
Dein Regius Advocatus Fifcalis per Chrifiianils. Lu- 
dovicum XII. Francorum Regem tunc in Infubribus 
dominantem creatur dic XI. menfis Novembris , an- 
no MCDIC. a quo Senatoris amplifiimi munus etiam 
obtinuit anno MDXI. Hinc Leuci Comitatu aurtus 
a Maximiliano Maria Sforria Vicecomite ; anno inde 
MDXXI. Ducalis Gubernator extitit hujus Mcdiola- 
nenfis dominii pro Francifco II. Sfortia Vicecomite : 
tale dedit prudentia? lpccimen, ut ad Senatoriam di- 
gnitatem aflumeretur a Carolo V. Caefarc, cujus fuit 
etiam a Confiliis , necnon Supremus Cancellarius 
creatus extitit. Caefareo exercitui CommifTarius in— 
Italia Generalis prxfuit, & ad Leonem X. Summum 
Pontificem Legatione funrtus cll ; atque ut uno 
verbo dicamus omnia , Sfortiaci Imperii columen 
jure nuncupari meruit . Fcrdinandus autem Pileari® 
Marchio cum apud Novarum conjecit in carcere » 
dic XIV. menfis Ortobris, anno MDXXV. ob fufpt- 
cionem , quod inito Confilio cum Italis Principibus » 
8c Gallis, Maximilianum Sfortiam in Gallits tunc 
agentem in Italiam reducere conaretur , ne Mediola- 
nenfis Regio in Qefaris potcflatem redigeretur. Inde 
vinculatus Galiiatum ducitur , tum in Callrucn Pa- 
pienfe. Ejufdem innocenti^ poflmodum cogniti Prin- 
cipis gratiam recuperavit anno MDXXV 11. KaL Ja- 
nuarii , ut patet cx infra memorando Diplomate- . 
Quantum ejus effet ingenium , reflantur verba—, 
Hieronymi Perboni Marcnionis Incife, qui inEpillola 
VI. lib.I. ad Alexandrum, & Hieronymum de Ferufi- 
nis,h®cait: „ Hieronymus Moronus, cujus rarum- 
„ inter viventes ingenium, etiam hofhbus in pretio erat, 
,, & venerabile „ . Claruit quoque Scriptor nollcr fobole 
pr litanti (lima , in primis vero Joanne poflmodum- 
S. R. E. Cardinali , dc quo mox agemus , 8c Joan- 
ne Antonio , qui Galearium Maccracenfcra Epifco- 
pum genuit . Tot honorum gradibus exornatus , in 
utraque fortuna quadrati femper animi Vir , anno 
MDXXIX. in Vico S. Cilluni VII. ab Urbe Flo- 
rentia lapide, inter vivos cflc defiit, annos natus LIX. 
Eum laudavit hoc Epigrammate Hercules Cimiliortus . 

Ad 


Digitized by Coogle 


97 * 


MO SCRIPTOR. MEDIOL. 

r 

Ad Comitem Hieronymum Moronum . 


MO 


97 » 


Arma tibi Mavors , tibi Phoebus contulit Artes , 
Queis vitam fervas , perpetuamque facis ; 

Conficis tnfenfos armis tibi Martius boflts , 

Artibus infenfa & vincere fata potes . 

Sed Phoebus de te mage , quam Mars forti meretur . 
Quo brevior vita bine , longior inde venit . 

Exrar inter Epigrammata ejufdem . MSS. in 4. Bi- 
blioth. Marchionum FF. Vicccoroitum . 

Plura fuperfunt nobis eruditionis illius monumen- 
ta , e quibus primas certi debemus quatuor infigni- 
bus Codicibus MSS. in lolio, ledlu dignifiimis, quos 
Marchio Carolus de Sylva Vir humaniflimus nobis 
communicavit . Multa in eis Hieronymi noftri con- 
tinentur Opufcula , quorum hic nomenclaturam da* 
mus . 

!• Epiftole plurima Latina ad vario*, nempe 
Ad J icobum Antiquarium multa. 

Ad Georgium Cardinalem Rothomagcnfem pro- 
Rcgc.n m Italia, 

Ad Ludovicum XII. Gallia Regem , & Mediolani 
• Ducem , 

- Ad Gulielmum Montitferraii Marchionem , 

Ad Lancinum Curtium, 

Ad Stepha.ium Poncherium Epifcopum Parifienfem 
fic Mediolani Cancellarium , 

Ad Matthaeum Cardinalem Scdunenfem , 

Ad Joannem Jacobum Cafhllioneum , Barii Archiepi- 
fcopum , 

> Ad Octavianum Sfontam ele&um Laudenfem, 

Ad Luchinum Cribellum in Helvetiis Legatum, 

Ad Maximilianum Sfortiam Mediolani Ducem, 

Ad Matinum Caraciolum Roma Legatum, 

Ad Jacobum Sadolctum Pontificis Secretarium , 

Ad Albertum Pium Carpcnfcm Calaris Legatum- 
Roma, 

Ad Masimilianum Celarem elcRum Imperatorem. 

U. Relatio temporum , fic pratextuum Ludovici Slortia 

appellati il Moro , extm tyrannici occupavit Duca- 
tum , fic univerfutn Dominium Mcdiolancnlc Ga- 
leario Nepoti, 8c Duci legitimo. 

UL Oratio pro L greffu in Collegium J. PP- Mediolani 
Urbani Trivultii. 

IV. Oratio gratulatoria in Senatu habita ad Joannem- 
Oliycnum Pr* fidem recens creatum . 

V. Oratio in receptione ad diAum Collegium Pauli Tat- 

ti DoCkoris , habita coram frequenti comitatu. 

VI. Oratio gratulatoria ad Summum Pontificem Julium 

11 . nomine Chrifli-miflimi Regis Francorum in af- 
fumptione ad Pontificatum . 

VII. Oratio in prelLrnda obediemia Leoni X. Pont. Max. 

pro Maximiliano Sfoitia Mediolani Duce, Hierony- 
mi Moroni JC. Mcdiolaiienfn , fic Senatoris ibid. 
Ext.u etiam impreiTa Mtdiol. fer Zaronum dt Ca- 
fltlliotf , m 4. cum aliis t.pufculis ad ditium Pon- 
tificem fpeAaiitibut, in Bibliot. S. Mari* Corona- 
ta Mediolani. 

VIII. Fragmentum Orationis exhortatorie Pap» Leoni con- 

tra Gallos, nomine Ducis Maximiliani Sforne. 

IX. Refponfio Hieronymi Moroni Mediolancnfu Ducis 

Legati, fa&a in Concilio Latciancnfi contra Gal- 
lorum Legatorum verba. 

X. Oratio in laudem Antonii Trivultii ad Cardinal. itum 

promoti , coram Summo Pontifice habita . Extat 
ibidem . 

XI. Examen fuum a fc confcriptum , dum effer in Arce 

Papie captivus Marchioms Pifcarie , die XXV. 
Oaobris MDXXV. Idiomatc Latino , paginarum- 
»0. in fol. ibidem . 


Jiicorcu dati a Monlignor di Balanxon circa quello, 
che ha da follecitare prtffo Ia 1 efarea Maeda per 
le provifioni dell’ Efcrcito , e dei Regno di Napoli 
per le cofe della Gucrra, dei Sienor Ca Giiolaino 
Moronc Commiffxrio generale, Panno MDXX VII J. 
VI. Sertembre , pagg 6 . 

Awifo di Gcrolamo Moronc , della vittoria , e dell. 
Rotia dc’ Fnmcefi nel Regno di Napoli Panno 
MDXXV 111 . Extat MS. in Bibi. Vaticina Cod. 
!9*4- 

Tom. II. 


In Libro oRavo Fpi gramma tum Lancini Curtii edi- 
tionis Mediolancimi , ann. ijti. extant Epigram- 
mata ad Hieronymum Moronum pagg. uj. 1*1. 
ii]., 8c Libro nono pag. 14]., Libro decimo pag. 
149., dc Libro undecimo pag. 4. fecundi Tomi. 

Ad eundem Epiftola Latina , dc Carmina Jo. Biffii , 
dc quibus jam loco fuo . 

Extant ad eundem Epiftola plure* Petri Martyris dc 
Anelcria . Date Tridenti , anno fupraditto . 

Privilegium gratis , fic reftitutionis Hieronymi , fa- 
Rum perCefareum Locumtenemem dc Capitaneum 
Generalem Mediolani, dic I. Jan. MDXX VII. Extat 
penes araicifs. Canonicum Jo. Audr. Iricum . 

Meminerunt ejus cum debita laude Benedicius Jovius 
lib- L Hiftori* Novocom. Galearius Capella in- 
Atlii reftit. Francifci Sfortis Antonius Grumetlus 
Papicnfit in Chronico ab anno MCDLXVil. ad 
annum MDXX 1 X dcduflo, MS. io Biblioth. Am- 
brofiana , dono eidem dato a Gafpare Lancelloto 
Birago Metropolitan* Ordinario . Diamans Mari- 
nonm de origine Urbis Mediol MS. Sprccherus m 
Pallade Rhctica lib IV. Landus dc Senatu Mediol. 
lib. IV. & V. Benalius in Hift. M.igiftr. Extraord. 
Sitonus in Chron J. C. C. pag. 7/. artic. 1x4. alii- 
que permulti. 

M C L X V. 

MORONUS JO ANNES. 

J Oannes Moronus Hieronymi mox a nobis laudati v 
& Amabili* Fifiragz nobilium Conjugum filius , 
natus eft Mediolani anno Reparationis, nollrse 
MD 1 X. VIII. Kal Februarii . Fatetur ipfe in Epi- 
ftola ad Reginildum Polum degentem Patavii , 
ibi utriufque Juris tyrocinium pofuifle . Io illis ita— 
profecit , ut mter primos illius Gymnafii J. C. fuerit 
citiftime connumeratus . Romam dein profe£lus, a 
Clemente VII. anno MDXXIX. Epifcopus Mutineo- 
fis eligitur die VII- menfis Aprilis adhuc juvenis an- 
norum vieinti . Diu ipfam Ecclefiam rexit maxima 
P litorali follicitudine , ac vigilantia , Synodis tribus 
do&iflimis habitis , Clero 8c Populo a vitiis redem- 
pto . Illud etiam inter ejus gcfta praeclariflimum nu- 
meratur , quod Celeberrimam Jefu Societatem , 8c 
Capuccinos Mutinam primus invexit , coque egregio 
facinore perfunctus Infulam ipfam rcnunciavit . 
A Summo Pont. Paulo III. loco Petri Pauli Ver- 
gerii ad Ferdinandum Romanorum Regem in Panno- 
niam 8 c Boemiam Apoltolicx Sedis Legatus mittitur. 
Omnibus Germani* Conventibus, prarlcrtim Ratifpo- 
ncnfi, tum Religionis, tum Tureis relidendi cauli 
coacto affuit . Abfen9 ab eodem Pontifice Presby- 
ter Cardinalis S. Vitalis Titulo Veftina: , mox San- 
dli Srephani , anno MDXLIL omnibus plaudentibus 
eligitur . Bononia» purpureum Pileum a Gafpare_> 
Legato Cardinali Contareno fufccpit , cui in eodem 
munere Succeflor poftea datur . Romae aute.n Col- 
legii Germanici Patronus extitit eximius , imo ejuf- 
dem Audior dici potell poli Ignatiura Societatis Jefu 
Sandtiflimum Patrem . Bis Legatus Pontificius in Sy- 
nodo Tridentina fcdit , preleditque iandlifiime , 8c 
tamen fub Paulo IV. pene non capitis , ac fama; pe- 
riculum fubiit . In fufpicionem enim ejufdem Ponti- 
ficis venit , quafi in Germania cum Protcftantibus 
colluliflet, idcoque in Mole Adriani includitur , fuit- 
]ue ibi tantorum meritorum Przful , donec Ponti- 
icx vixit . Eo e vivis erepto, cum Moronus coram 
datis Judicibus objedlum crimen rite ,*ac evidentif- 
fime diluiflet , apud omnes ex innocentia triumpha- 
vit . De hac re videnda eft etiam Vita Caroli Si- 
gonii a Clarifiimo Muratorio feripta , etfi peffime ha- 
Dita ab Archiepifcopo olim Ancirano r onraninio , 
( fed abunde eam vindicavit Muratorius in Libro : 
„ Difcfa della Vita di Carlo Sigonio. w ) Extat quo- 
que Narratio captivitatis ejufdem, ab Anonymo (cri- 
pta in Cod. MS Bibliothec* Ambrofian* , fign. R. 
num 8qq. in fol. Sub Pio IV. & V. , nec non Gre- 
gorio XIII quorum denuo crebras Legationes obivit 
ftliciflime aa Cstfarem in Germania, in Italia ad Ge- 
nuenfes , audlufque adrrinillratione Novarienfis Ec- 
ciefise , aliifque , tum muneribus graviffimis , tum- 
E e opu- 97? MO BIBLIOTHECA MO 974 

opiilentiflimis Sacerdoriis, Epifcopos Prarvlhnuj, Tu -I A i fepcuagenario major occubuit Romat an. MDLXXX. 
fculanus . Portucnfis , atque Olticuftt , 6t Cardina- iKal. Decembris . Jacet in Templo S. Mari* fupra 

lium Decanus , felici apud omnes - St integri fami) I Minervam cum hoc Elogio : 

HIC IACET CORPVS IO ANNIS CARDINALIS MORONI 
PATRIT1I MEDIOLANENSIS ET EPISCOPI OSTIENSIS 
Q.VI FVIT LEGATVS APOSTOLICVS 
IN SACRO CONCILIO TRIDENTINO ET PRAESES 
VIXIT ANNOS LXXI. MENSES X. DIES V. 

OBIIT I. DECEMBRIS MDLXXX 
ORATE DEVM PRO EO 

HIERONYMVS MORONVS COMES PONTISCORONI HAERES 
HORATIVS MORONVS 
EPISCOPVS SVTRINVS ET NEPESINVS 
FRATRIS FILII DOMINO AC PATRONO OPTIMO 
EX TESTAMENTO MOERENTES POSVERE. 


Tanta prudentia, ac lingulari dodtrina praditus fuit, 
ut S. Carolus Borromatus poft patrui cxcdTum , il- 
lum conatus lit evehere ad Apoliolicam Sedem- . 
Plura Icripfit , qua nos undique collegimus , dc ali- 
qua noviter hic damua , 

Videlicet : 

L A&a trium Synodorum Mutinenfium, de quibus fu* 
pra. 

II. Coiiftitutiones Epifcopatut Novaricnfu , ad Divinum* 

cultum , curam Animaram , fle vitam Clericorum 
pertinente* . Sovarta , ifjj. 

III . Verba Cardinalis Motoni prolata in ejus prima com- 

pari tione in generali Congregatione Concilii Tri- 
dentini, anno MDLXI 1 I. Rits, afuHJo.Bapttdam 
Bozulam todtm amo, m 4., CT Mtdiolaai , ia 

4. Orario ipfa extat in Conciliis Labbei . 

IV. Leges pro Concordia Genuenfmm , publicata Genua 

anno MDLXXVI. die XVII. Maji , qu* anno fe- 
quenti edita funt Ntapoli . Condita fuerant leges 
ipfa a Cardinali noftro una cum Joanne Francuco 
Blandrata cx Comitibus San&iGeorgii tuncAqucnfi 
Epifcopo , fle poflmodum S. R. E. Card», aique_. 
DuccGandia, ut Urbe Cafalenfi, quos omnes eam 
ob ictn prolixo Carmine Italico , vulgo Gs 
laudavit Annibal Guafcus Alexandrinus, illudque_ 
legitur imer ejus Carmina Italica edita anno 
sj8i. 

V. Relatio fua Legationis ad Concilium. 

VI. AcU ejufdem Concilii Tridentini. Extant in Archi- 

vo Pontificio. 

VII. ReLuionc fbpra Ii Negosj dei Concilio di Trcnto . 

Extat MS. in Bibliotheca olim Comitis Csfaris 
Montii . 

VII I. Epirtolss XXX. Latine ad Legatos Concilii Tridentini, 

varia ad ejufdem Concilii negotium fpcftantia con- 
tinentes , date Ocniponti anno MDLXIII. Extant 
in Codice MS- Bibliot. Ambrofianc, fign. R. num. 
109. in foL 

IX. Epiftole XXXII. Italice ad quendam Prefulem Ano- 

nymum de rebus ad Concilium fbpradi&um perti- 
nentibus ; date funt a die XI, menfi* O&obri* an- 
ni MDLXI. ufque ad XIX. Februarii MDLXJL 
Extant in fupradifta olim Comitis Montii Biblio- 
theca. 

X. Epiitola ad Cardinalem D. Caxolum Bnrromrum de 

Diplomate Pontificio Nuncii Delphini agent , uni 
cum ejufdem Maroni Meditationibus lex. Exue 
ibidem. 

XI. Epiftote plure* tam Italice, quam Latine, ab anno 

MDLXVI. ufquc ad annum MDLXXX. , de qui- 
bus effici potet» Volumen integrum , Divo Carolo 
Borromtto feripte . Extant in fepe laudata Collc- 
flione Epitlolarum D. Caxoli in Bibliotheca Am- 
brofiana . 

XII. Epiilol» plures ad Polum, 8c ad Cortefium Cardina- 

les , nec non ad Paulum Jovium , ad Federicum- 
Nauteam , aliofque Claros doctrina Viros. Extant 
paitim MSS. paitim in Collectionibus Epillolarum 


illijflrium Virorum, imer qua* illa cujus efi titulus: 
Lene re de' Principi , feritte a' Principi ■ 

XIIL Refponfio ad Litteras Maximi liani II. Rom. Imper. 
quibus Sacrum Cardinalium Collegium monuerat, 
ne Ferrarie , atque Mutine Ducibus , Screniflimi , 
atque Altitudinis Titulos eis a fe nunquam datos , 
atque illis nequaquam competente* in pofterum— 
tribuerem. Dat. Genus XXVU. Julii MDLXXV. 
Extat in Lonie. Cod. Iral. Diplomat. Tom. III. 
pag. 771., fle MS. in Bibliotheca Ambrof fign. P. 
num. 1. 

XIV. Opera Erafmi Rot erodam i ab erroribus emendata, ut ia 
lucem ederentur curavit. 

Vitam ipfiut fcripfit Ludovicus Jacobillus Fulginaten- 
fis Ab amiciffimo quoque 8c dofto Patra Caroclto 
Monacho Congregationis Montis Oliveti , 8c Bi- 
bliothecte Alteriaoe in Alma Urbe Prsfc&o moni- 
tus fui , ibi exure Cod. MS. cui titulus : „ Com- 
,, pendio della Vita dei Cardinal Morone Milane- 
„ fe, figliuolodel Sig. Girolamo Morone, Conte d* 
„ Curo , Gran Cancelli ere dd Duca di Milano 
„ Francefiro Sforza. 

In Opere, cui titulus Carmin3 Hlu8. Poer. Ital.Tom. 


VIII* pag. itfj. Extat Epigramma Bernardmi Rot» 
Neapolitani ad Toanncm Moronum Cardinalem . 

In Tomo autem X- pag. s. extat longum Carmen-. 


Antonii Vaces ad Jo. Moronum . 

In Tomo XI. pag. xj8. extat Epigramma Francifei 
Vinthe Volaterrani de JoaniK MoroooCard. Am* 
pldfimo . 

Ipfi cktto Epifcopo Mutinenfi dedit Latinas Littera» 
Hieronymus Perbonus , que exranc inter ejus im- 
preffas Mtdiol apud Madan , ijjj. lib. IV. pag. f. 

Extat ad eundem EpiAoIa Cardin. Ardinghelli , dat. 
R ornet VUI, Jan. MDXLV. in lib- cui titulus: 
Lencrc di diverfi Autori ecccl lenti. Fntsis, 1 jj 6 . 

In Libro inferipto : „ Scelu di Lrnere di diverfi ec- 
„ cellentifEmi Scrittori , di Bartolomeo Zucchi. 
Vntz ia , ijpj. in 4. Extat Epigola Cardinalis Ni- 
colini ad Cardinalem Moronum. 

Legitur etiam ad eundem Carmen citati Bernardmi 
Rots in Tom. 1 . Operum ejufdem , edit. Ncapol. 

Inter Epiflola* Cardinalis Sadoleti exrat Epiftola ad 
Joannem Moronum S. R. R. Cardinalem Legatum 
Bononis, pag. (79. Lugduni, ifio- in 8. 

Maxima cum laude locuti funt de eo Ciacconius in-. 
Vita Pauli 111 . Andrcas Vitlorcllus , Ferdinundus 
Ughcllus in Epifcopis Mutinenfibus , Antonius Ver- 
derius in Supplemento Bibliothocs Gcfhcri , Nico- 
laus Comncnu* Papadopolus in Hiftoria Gy.iwiafii 
Patavini , Tom II. pag. 80. Egg» Purpura Do- 
£U, Tom. IV, pag. 184. Sitonus in Chrou. J Pt\ 
An. t*4- , Iricus in Hid. Trulinenfi , fle PkumIIus 
ia Atheuao pag. jij. 


Digitized by Coogle 


975 MO SCRIPTOR. MEDIO L. MO 976 

I A I 


M C L X V I. 


MORONUS JOANNES CHRISTOPHORUS. . 

M Orona Familia nedum in hae Metropoli Vi- 
ros protulit omni commendatione digniflimos, 
fed alios quoque habemus eodem (anguine genitos in 
Oppidis Mediolanenfis Ducatus . Id apparet in Joan- 
ne Chridophoro Morono , qui in Trivilienfi munici- 
pio primam accepit lucis ufurara t & ineunte feculo 
Superiori lucubrationibus fuis artem memoriz litte- 
rarum cultoribus utiliflimam poderis tradere curavit. 
Summo interim cum dolore Fateri cogimur , frndra 
nos in perquirendis tanti Viri adtis , parentibus , ac 
reliquis pro confuetudine nodra ad eum fpedlantibus 
inludafle ; nihil enim offendimus, unde poflimus Le- 
poribus fatisfacere , praster 

Opus ejufdem fic inferiptum : 

I. De arte memori* Joannii Chriftophoti Moroni Trivi- 
lienfii Cod. MS. Autogmphui in 4. Extat ia- 

Biblioih. Monachorum S. Ambtofu. 


M C L X V 1 1 . 


MORONUS NICOLAUS. 


M Aximilianus Moromis Stampa , 8c Eleonora- 
Puthea Mcdiolanenfes Conjuges nobiliflimi , 
parentes fuere Nicolai Viri egregii litteraruri io- 
legalibus pr*cipu6 (ludiis illultris . Juvenili adhuc 
artate Clericalem amplexus militiam fic enituit gravi- 
tate morum , atque dodhin* prar flantia , ut Canoni- 
corum Regio-ducalis Bafilic* San&* Mari* Scalen- 
fis Coetui adnumeratus , inter prarclaros Collegas 
jure fufpici meruerit . Majorum fuorum in eadciru 
Bafilica jacentium cineres novo decoravit tumulo , 
atque una cum fratre fuo Hieronymo Juris Confulto 
Collegiato hac Infcriptione ornavit , quae adhuc ibi- 
dem legitur marmori incila : 

ILLVSTR 1 SSIM 1 S MORON 1 S 
IVXTA ARAM MAXIMAM 
ALIAS QVIESCENTIBVS 
COMES H 1 ERONYMVS L C. C. 

ET CANONICVS D. NICOLAVS 
FRATRES MORONI STAMPAE 
NOWM HVNC TVMVLVM 
SIBI SVISQ.VE IMPETRANT 
DIE XXII. OCTOBR. ANNO MDCXCII. 

Commendatur autem Nicolaus noder hoc Opere 

I. De Fide , Tregua , Oc Pace . Fmtiii , apud Zntrum , 
i38j. Tomi IU. im 8. , BcinTratt. Juti» Tom.IL p.ig. 
108. 

De eo Sito-iu* in Chron. are. ioij. pagg* n(. & »1 6 , 
atque in Schedii. 


M C L X V 1 1 1 . 


MORONUS PONTIANUS. 


I N Ponriano Morono Mediolancnfi , clariflimo ge- 
nere orto , atque inter Monachos $. Bcnedidli 
przclarilTim* Congregationis Montis Oliveti rccenfi- 
to , multa emicuerunt litteraria ornamenta , quorum 
gratil in hac nodra Bibliotheca locum merito obti- 
net ; Poeticam enim , atque Oratoriam facultate in- 
ita in fe conjunxit , ut primas leporem, alterius gra- 
vitate temperans , omnium in fe animos , oculolque 
converteret . Cbm autem eximi* pietatis , atque- 
prudenti* noq modica pluries dedi(fet indicia , mul- 
tis fu* Congregationis Coenobiis przfici meruit ; vi- 
delicet Romano , Pifano , Ferraricnfi , Favcntino , 
Pifaurienfi , Lucenfi , Volaterrano , Eugubino , at- 
que Mediolancnfi SanAi Vi&oris. Acccpciflimus fuit 
Raynaldo Cardinali Ellcnfi , qui (acrd poilmodum- 
purpurl depofiti Mutin* Ducatum obtinuit ; cui 
etiam dicavit : 

I, Poema. Illud typii datum fiiiffe afferit Bclfortui , iIKua 
•tace vivem , noa tamen indicat , cuju» argumenti 
Poema illud fuerit , vel qua lingua confctipcum- , 
quemadmodum fle locum reticet , ubi excufum fuit * 
Ea Bclfon pag. 144. 


MCLXIX. 


MOZZONUS ASCANIUS. 


A^Ognovimus ex Genefi Famili* Mozzon* , quam 
V-# in hujus nodr* Colleftionis ufura nobis perhu- 
maniter fuppeditavit JC. Sitonus Vir doftimmus, 
eam incipiens ab Antonio de Mozzonibus , qui f*- 
culo XIV. exeunte inter vivos erat , 8c delinens in- 
Afcanio Ciconia Equite Hicrofolymitano Audiaris , 
de quo nunc agimus , ex Angela filia nepote \ ean- 
dem Mozzonam Gentem inter nobiles hujus Metro- 
polis vetudis etiam temporibus rccenfitaro fuiffc- . 
Floruit in ea Afcanius Joannis Augudini , atque An- 
gei* Vicecomitis conjugum Filius . Hic Jurifpruden- 
tiam fecutus brevi ade6 in ea profecit , ut ad pri- 
marios Litteratorum gradus per Dodloratus infignia 
evedlus , in JurifconTultonim Collegium cooptatus 
fuerit anno falutis MDLX. Rccenntus quoque re- 
pentur inter XII. annon* Prxfcdlos anno MD- 
LXIX. In Villa Befutii Plebis Arcifaci in Ducatu 
Mediolancnfi magnificas zdes extruxit , fontibus 6c 
hortis ornavit , in quarum aula primaria plures mar- 
moreas Infcriptiones collocavit ; ibique quamplurima 
leguntur Carmina cultidima , qu* Afcanii ingenium 
.produnt . Defideratus ed anno MDXC 1 II. condituf- 
E que fuit in Ecclefia Collcgiata & Parochiali Sandti 
Vidloris de Arcifate , ubi Famili* monumenta hac 
Inlcriptione exornata cernuntur : 


MAYNO 


Digitized by Google 


97; MO BIBLIOTHECA MO 978 

MAYNO MOZONO IACOBI FILIO VIRO EGREGIO 
AC BARBARAE SYLVAE IACOBI FILIAE 
P ARENTIBVS OPTIMIS 

<: I ACOBOQ.VE FRATRI CHARISSIMO 

CAMILLA MOESTISS. P. MDLVII. 

ARCISATENSE GENVS I ACET HIC DOMVS ALTA MOZONVM 
PEDRETI FRANCVS DEMIT VR E CETERIS 
MDLXVIIIL 

» NELL* ALTRA I MASCHJ , IN Q.VESTA SON LE MOGLIE 
CHE DI ARCIS ATE SON LE NOBIL SPOGLIE 
MDLXVIIIL 


Hic etiam obfervandum eft, quod apud antiquos Me- 
diolanenfes in more fuit Sepulcra Nobilium Mafculo- 
rum prope illud Nobilium Fce minarum , & Uxorum 
fuarum ponere , fed feorfim & feparatim , prout 
nonnullis exemplis comprobari poteft etiam in hac 
Urbe , & fignanter ex lnfcriptiooibus marmoreis po- 
litis in Sacello Divsr Catharin* in Ecclefia S. Mari* 
Gratiarum P. V. Mediolani , tenoris ut fequitur : 
„ Sepulcrum Speiftabilis Jurifperiti Domini Francifci 
„ dc Bullis , & omnium defeendentium fuorum Ma- 
„ fculorum, qui obiit die XIV. Julii anno MCDXC. 
„ Sepulcrum Mulierum Sperabilis Domini Francifci 
,, dc Bullis Jurifperiti , & defeendentium fuarum* . 
Ex praefato Advocato Sitono de Scotia in Colle&a* 
neis Sclerarum Inferi ptionum Mediolani , cjufque- 
Dioecefis . MS. in fol. penes ipfum . 

Afcanii noftri vulgata fuifle 

1 Opera Poeika , didicimus es Moriggia lib. III. Nobilir. 
Mediol. Cap. XI. 

Ipfum Undarunt Bona ventura Caflilliomeus de Gallor. 
Infubr. antiq. Sedib. pag. io 6 . Francifcui Sanfovinus 
in Dcfcrip. Urbii Mediol. pag .76. Fani. mu* in Com- 
itient. MSS. Nob. Famil Mozzon* . B.irtholom*us 
Taeciui in ejui Villa pag. 10« Jo. Petrui Bimiui 
Confil. Sitonui in Chron. Collegii JC. C. art. fji 
pag. ix 6 . fle Ficinellui in Athenco pag. 57. 


M C L X X. 

MOZZONUS BARTHOLOMJEUS. 

F Loruit ex antedira Mozzona Gente Bartholo- 
m*us Mediolanenfis , qui Carmelirarum Ordi- 
nem in Congregatione Mantuana profefliis , Sacra? 
Theologia? Doror eximius , acutiflimus Metaphyfi- 
cus , atque celeberrimus Orator evafit . Philofopni® 
Mediolani vacavit , Theologi* verb Ferraria? , & 
Bononia? , in quibus praeclaris facultatibus chm pu- 
blica doTrin* fpecimina dediflet , magifterio deco- 
ratus fuit . Suis plures per annos in ftuaiis prselcgit , 
tum in facris roltris animarum falutem promovere— 
curavit . Divinos Libros in Templo Ducali S. Joan- 
nis ad Concham in hac Metropoli biennio publice 
interpretatus eil ; Qitadragefimali tempore Bononi*, 
Ferrari* , Ticini , Brixia; , aliifque in Italia: Urbi- 
bus Conciones habuit laudatiflimas . Dixit etiam* 
eloquentes Orationes non paucas ad SandVorum* 
commendationem in primariis hujus Urbis Bafilicis . 
Prtfuit Conventui fuo Mcdiolanenli , tum Definito- 
ris munm, & Vicarii Generalis officium, necnon to- 
tius Congregationis Pr*fu latum fibi communi fuorum 
confenlu , & Apoiiolic* Sedis judicio demandatum* 


A 


pmdentiffimi rexit . Carolo II. Hifpaniaram Rcg? 
charas exritit , ac pro eodem apud Francifcum II. 
Eftenfem Mutina? 8c Regii Ducem , tum apud F or- 
dinandum Carolum Mantus 8 c Montisferrati Ducem 
honorificus Refidens extitit , quod munus dum ge- 
reret, in Urbe Mantua mortalitatem exuit III. KaL 

{ ulii * tat is fu* anno LXV. ChrifB veri> MDCXCII. 
ulla illi pera dia funt in Templo Carmeli Mantuani, 

I ubi conditus jacet . 

lUius Opera partim edita , partim MSS. hzc 
funt : 


I. H Roveto di Mote. Paneeirico per S. Antonio da Pa- 

dova, recitato nella Bafilica di S. Franccfco I anno 
MDCLIII. Mtlsjn , i««j. i« 1». 

II. Quarefimale . MSS. in fol. apud Suo» • 

III . Un Volume di Panegirici. MSS. ibid. tefle Vagho loco 

infra citando. . 

Laudatur a Tofcpho Maria Furnario ui Chronico Ec- 
clefiz , & Monatlcrii S. Mari* Carmeli Mediolani , 
pan. I. cap. 6 . pagg. to». fle toj. Vago in Com- 
mem. Carmel pag. ]] 6 . Sitono in Schedii, fle Fv 
ciiidlo in Athenso pag. 70. 


M C L X X I. 

MUGGIANUS DOMINICUS. 


D Ominicus Muggianus Mediolanenfis Carmelita, 
Congregationis Mantuan* , Theodori Muggia- 
ni ejufdem Ordinis profefToris , qui Condonator exi- 
mius , 8c in Academia Ticinenfi S. Theologi* In- 
terpres plures per annos extitit , ex Fratre Nepos , 
patruum imintus per ftudiorum curricula eruditio- 
nem fibi , & laudem comparare curavit . Theologi- 
cas Q,u*ftiones eximie enucleavit , in publicis litte- 
rariis certaminibus magna dedit ingenii fpecimina— » 
& Magificrii honorem promeruit . Orator quoque* 
(fuit infignis in Sandlorum przcipue Encomiis e fug- 
gcftu dicendis , atque inter ejus Orationes illa cele- 
bratur , quam habuit Brixi* de laudibus S. Andre* 
Corfini Fpifcopi Fefulani . Non femcl Coenobium* 
fui Ordinis San&i Joanms ad Concham nuncupatum 
Prior adminiftravit , ejufque Templi Sacrarium Sa- 
cerdotalibus preriofis ornamentis , Aram maximam* 
argenteo pallio , aliaquc infigni fuppclle&ili ditavit. 
Carolo II. Mantu* , ac Montisferrati Duci plurimum 
fuit acceptus » atque ab eo in Theologum fuum af- 
fumptus clt . Bis extitit in Romana Curia pro Or- 
dinis negotiis Procurator Generalis, tum ad fummum 
i Congregationis prxdidbc Prxfulatum afeendit, id mu- 


Digitized by Google 


979 MV SCRIPTO 

nus fihi demandante per Apoftolicas Litteras Alexan- 
dro VII. Summo Pontifice . Hydrope tandem con 
tradta , diem vidit extremam IV. Id. O&obris, anno 
Redemptionis MDCLXIX. Ejus Effigiem grati ani- 
mi ergo in pratfeto Sacrario S. Joannis ad Concham, 
hoc aajedlo Elogio, juxta fxculi illius turgidum ge- 
nium confcripto , ejus Coenobii Alumni collocarunt . I 


Rev. Patrem Sac.Tbeol. Mag. Dominicum Muggianum 
In Suggefiis angelicum , m Cathedris refolutum 
Qui d Str. Cardo II. Mant. Mont. Ferr. Duce 
in Tbeol. ajjumptus 
Miraculum 

Aulam virtutibus erudivit 

Bis ad Romanam Curiam mijjus Generalis Procurator 
Tyberi rejlituit Catones 
Creatus ab Alex. VII. Pontif. Max. 
Generalis Vicarius 
Religionem fuam 

Macedonico robore , vtl Apoftoliea caritate firmavit 
Demum argenteo margine , pretio fa fuppellethli 
Multo are 

Ara elegantiam , Templi Matrem , Sacrarii 
Conftruliionem excitatus 
Se adeo in Ecclefia luculentiam evifeeravit 
Ut Angelicum , meliufve dicas 
Ecclefia Filium an Patrem 
Obiit IV. Idus Oflobris Armo MDCLXIX. 

Ac Patre emerito , Prafuli optimo 
Hoc aterni Monumentum amoris 
Carmelita Pofleri pafuere. 

Poft fe reliquit : 

I. Un Volume di Panegiriei , ed Oraaioni . MS. jufl* moli* 
in Biblioth. fupramcmorau La.iobii S. Jo. ad Con- 
cham fervatur. 

Agunt de ipfo Vaghus in Commenr. fui Ordinis, pag. 
jj4-, 8c Felina pag. 1)7. ubi Epigramma in ejus lau- 
dem legitur . 


M C L X X 1 1. 


MUTIUS PIUS. 


T Am diferte , accuratiffimeque de Pio Mutio 
fcripfit Clarifs. Armellinus m fua Bibliotheca— 
Bcncdidlino-Cafincnfi , ut mihi parum addere ei da- 
tum fit , idtoque, paucis mutatis , fere illius verbis 
ufus fum , itaut Lcdkor non mihi , fed Armellino 
A&a , atque Opera diligentiffime relata hujus Au- 
roris debere teneantur . Pius igitur Mutius natus elt 
Mediolani anno poft Chrilti Nativitatem MDLXXIV. 
die XV. Maji, oriundus tamen ex Familia Oppidi Pon- 
tis S. Petri in Territorio Bergomenfi. Anno veroMD- 
LXXXIX. die XII. Martii Monachi vitam vovit in 
Coenobio S. Simpliciani hujus Urbis . Mirum vero 
ad Scientias addilccndas amorem , egregio faventt- 
ingenio , ab ipfo , fi dicere licet , matris utero tulit. 
Puerili enim aetate praematuram Studiis operam de- 
dit , 8c vix quinquennis Grammaticam , feptennis 
autem Rhetoricam artem ita callebat , ut Oracionvs, 
Tom. II. 


MEDIOL. M V 980 

Carmina , & alia id genus eundis admirantrbus , ut 
aflerit Armcllinus, ac plaudentibus publice recitaret. 
Mediolani , & Patavii Scholafticis facultatibus ope- 
ram dedit. Papia; deinde in Academia Affidarorum, 
& in aliis Italiae celebrioribus , quibus certatim ad- 
feriptus fuit , doctis ingenii fcetinus , omnium com- 
mendationem promeruit ; prxeipue tamen hilloricis, 
ac politicis litteris incubuit , in quibus celebris ad- 
modum , & excellens evafit , ac infignes hifcc de— 
rebus Lucubrationes confcripfit , inter quas Animad- 
verfiones in Tacitura nominis immortalitatem praece- 
leris ei pepererunt . Has autem do&rina» gemmas , 
pietatis , ac moralium virtutum auro pr.ee lare exor- 
nabat , inculpatis moribus , integritate vita; , regula- 
ris obfervantiar zelo omnibus ubique prxluccns. Ea 
propter a Patribus Congregationis S. Jultina» , qui 
ejus non minus prudentiam , quam dodrinam opti- 
me pcrfpcdam habebant , mifius ad Chriftianiffimum 
Regem Ludovicum XIII. Orator pro caufa Abbatia; 
Lirinenfis , de qua locutus cft Arraellinus in fua Bi- 
bliotheca , ubi de Petro Paulo Bcnallio diflerit , quz 
vel denuo agitabatur, vel nondum plane abfoluta erat, 
arduam Legationem adeo feliciter obivit, ut adhuc 
in Gallia degens , in Generalibus Comitiis creatus 
fuerit Abbas , ac poftea totius Congregationis Deffi- 
nitor . Revcrfus in Italiam negotium quoddam ma- 
gni momenti cum Ducibus Sabaudia; , Parma; , 8 c 
Mutinx profpcre admodum confecit . Inde ad Mona- 
fteria gubernanda animum adjiciens , Coenobio San- 
di Pauli dc Urbe triennio prxfuit , quo tempore— 
familiaritate iucundiffima Qparcngii , Mafcardi , alio- 
rumque eruditiffimorum Hominum ed ufus . Eum_. 
ob dodrinam , ac probitatem intime amavit Cardi- 
nalis Fridericus Borromxus , Cardinalis vero Guido 
Bcntivolus fcientiam judiciumque Murii tanti fecit , 
ut ejus non foltim confiliis plurimiim deferret , fed 
Hiftoriam etiam fuam dc Bello , ac rebus Belgicis 
ei lu/lrandam , & corrigendam fubjccerit . Fuit mfu- 
per Abbas Sandorum Spiritus, 8c Galli Papix, San- 
dx Scholafticx Sublaci , S. Juliani Genus , demum- 
que S. Simpliciani Mediolani , ubi Claudri partem- 
a Gratiano Trezzi olim inchoatam perfecit , Hofpi- 
tumque Cameras extruxit , aliaque commoda prae- 
dicit cum ad ornatum , tum ad utilitatem Coenobii ; 
fed ciira aeternitatis itineri diligentius , ac tucibs ca- 
peflendo fefe parare pcrcupercc , Prxfulatum fponte 
abdicavit . ac deinceps privatus Deo , ac Studiis uni- 
ci vixit; denique anno MDCL1X. in hac Metropoli 
piiflime diem fuum obiit annos natus LXXXV. 


Ejus Opera harc funt : 


I. Confidcrazioni fopra Cornelio Tacito , nellt- 

? u.«Ii fi trattano le piu curiofc materie delU 
'olitica. Brefeia , prejfo Bartolomro Fontana , 
i' anno 16)4 n 4. 0C iterum Frnetiit , 1641. 
fer Marcum Cinammi , t" 4. Sunt autem,. 
Animadvcrfioncs in primum Taciti Librum, 
quod Opus eruditiflimuin vocat Hieronymus 
Ghilinus , brevi temppris fpatio abfolmum , 
ob alLduam petitionem prxlaud.iti Cardina- 
lis Borroinxi , qui Opus hoc anxie ab co ex- 
pedab.it . 

IL Confidcrazioni fopra il fecondo Libro di Corne- 

lio Tacito , quas brevi in lucem proditurae 
fuiJTc icilatur idem Ghilinus ; Philippus au- 
tem Picincllus jam prodii fle affirmat , fed 
ubiium Gentium , & apud quem , non indi- 
cat ex more . 

III. Difcorfi L. Politici fopra gli accidenti moderni. 

IV. Difcorfi Academici varj . 

V. Giudizj varj fopra lc Opere alirui ; 8c alia , fed 

minoris momenti, ut inquit Leo All.u ius in 
Apibus Urbanis pag. ax8. , ubi de eo agit , 
& hafce ejus Lucubrationes rccenfct, ficui 
8c ex eo Picincllus . At in Bibliotheca San- 
di Simplici, ui Mediolanenfs extant quoque 
Pii Mutii fequeutia Opera MSS. a CI. Ar- 
mellino, ut ipfcmet aflYrit, vifa anno ioHB. 

VI. Ifioria dclU Famiglia Trivulzi.,. Volumen ma- 

gnum in fvl. 

f f vir. 


R. 
I A 


B 


C 


D 


Digitized by Google BIBLIOTHECA M V 98* 


Epiftol.irum Familiarium Latina lingua , lib. A 
in fbl. incipit : „ Eleganter adeb mi Save— 

„ fuaviffime fice. 

Diverfi Difcorfi politici , in fol. , qtto* partim- 
cuidcm puto cum fupra ab Allatio relati*. 

Negoziato alia Corte di Francia per il Mona- 
ttcio di Lcrino. 

Oraifon Franjoife au Roy rres-Chretien : 

Orazione Italuna al Rc di Francia Luigi XTII. 

Ciudizj fopra lc Relazioni , Lcttere , ed Ifioria— 
dei Cardinal Bcntivoglio . 

Apologia indifeladeli' Ifloria dcl raedefimo Emi- 
ncmifEma Bcntivoglio . 

Difcorfo Pera vcrifimile , che Paolo V. dopo 
Paflbluzione movefle guerra a’ Vcuesiani . 

Difcorfo, fe dovcafi maritare la lcconda Infanta 
di Spagna con Inghiitctra. 

Difcorfo fopra la Dicta da farfi Tauno dei!»— 

Pefte . H*c e numero IX. ad XVI. funt ia- 
magno Volumine in fol. MS. cui titulus: B 
Milceilanca . 

Defcriziooe de! fuo Viaggio fatto in Francia- 
Panno MDCXVIII. , in cui da! Capitolo Ge- 
nerale fu mandato Ambafciadore al Re Cri- 
ftiuniJIimo, efl liber MS. in fol. 

H.ime di D. Pio Muzio , lib. MS. in 4. ut fupra 
innuimus , «ft cum antcditfo in .Bibliotheca 
S- Simpliciani . Apud vero fopradifikum Ar- 
mcllinum extat maximum aliud Volumen MS. 
in fol. continens Lucubratione* Pii Mucii , 
ut fequitur , nempe : 

Difcorfo fe il Signor Dqca di Savoja.abbia fano 
bene , o male , zarando Io Stato , a non- 
voler difarmare , come ne lo riccrcavano gli 
Spagnuoli, o fe meglio fora flato Pobbcdirc 
e fchivare gl’ incomodi delLa guerra . Incipit : 

„ Bclliflima materia di difeorrere „ ficc. cx- 
plicit : „ Doveva il Duca , ed era coAiiuito „ 

„ in necdBta di zararc lo Stato , e di pren- ** 

„ der PArmi , come a fatto , piuctoilo chc- j 
„ obbedirc , e metterii in fcrvitu „ ficc. 

Difcorfo intoroo alii prefemi moiivi di Francia. 
Spagna , c Savoja . Incipit : v .E' tanto 41 
„ defidetio , chc io tengo di /ervire V. S. „ 
fice, explicit : E a Dio piacendo Noi go- 

„ dreino una lieta, e tranquilla pace ,, otc 

Rifpofi.i di D. Pio Muzio al Difcorfo dei Signor 
Mano Lanzi , clic ributtava un altro Difcor- 
fo. Incipit : „ E coii avvicne a chi va fluc- 
,, zicando il Vefpajo „ 8cc. 

Difcorfo intorno alii prefenti nuovi difcufti , 
che fi dicono pa flare tra b Santita di N. S. 

Papa Paolo V., c la ScrcnifEina Repubblica 
Veneta. Efl Sermo fatis prolixus, ac valdt- 
eruditus . rogatu D. Laurentii Stella confcri- 
ptut, politicis «eque rationibus , ac pruden- 
tibus documenti* , vereque pietati* fenfibu* ~ 
exornatu* . Incipit : ,, Acccnnommi V. P. ^ 
M. V. Ii giorni p.ifiati ticc. Explicit : ,, E 
eoa noi aqbbiamo fperare b conrinuazione 
di quefta lunga pace „ ficc. Ita Armellinu*. 

Orazione colla quale proccura di perfuadere il 
CriflianiiEmo Re di Francia Lcaovico XIII. 
per fortiflime ragioni . dovcrfi il Monatlcro 
di Lcrino, unito gia da* fuoi gloriofi prede- 
cefTori Francefco I. , cd Hcnrico IV. alia— 
Congregazionc Cafincnfe, governare indiffe- 
rememente tiigli Abati tanto Italiam , quan- 
to Francefi : H*c Oratio , quamvis in eo- 
dem Volumine apud Armcllinum MS. repe- , 
riatur , efl nihilominus typis imprefla , 8c 
conflat paginis integris numero 6. Incipit : 

„ Hanno tanto a cuore, e tanto premonoi 
PF. Cafinenfi nd buon govemo dcl Sagro Mo- 
naftero diS.Onorato di Lcrino,, ficc. Explicit 
,, Per fclicita de* fuoi Regni, di fua Cala—, p 
„ e fua Criflianiffima Pertona 8cc. c 

Difcorfi fopra il Capitolo Biennale, c perpetuita 
dcl Deffimtorio. Incipit: „ Comanda PEmi- 
„ ncntillimo Signor Cardinale Padrone , c— 

„ Protcttore ficc. 

Difcorfo fe fla meglio chc il Defimitorio fla per- 
petuo, o temporaneo. Incipit : „ Dovendofl 
„ ora difeorrero fe fla bene il perpetuare , o 
,* n& il Deflmitorio,, ficc. Explicit .Doveraffl 
„ dunque procurare, che i Monaci fi com- 
„ pongano a quell* onorata maniera di vita , 


, cd a quei fanti coflumi , che ricerca una— 
, Repubblica Rcligiofa , ed una Repubblica, 
„ che dev* c flere d' Domini perfettiflimi c- 


„ nella fantit* di vita, e ncll’ integrita dc' 
„ coflumi, c nell* cfemplarita ficc. 

Apologia iu difefa ddl' Iftoria dcl Signor Car- 
dinal Bcntivoglio contro. un Difcorfo Fran- 
cefe : cft valde prolix.», 3 c crudita. Incipit: 


„ Ho creduto che la dicaci t a dor* fle penlo- 
„ nar alie cofe facre , tocco con mano il 
„ contrario , e conchiudo efTrre veriflimo 
„ quel detto di Tacito : , & b- 

„ vor promit attribui accipiuntur „ ficc. Explicit: 
„ Diciamo dunque che e molto migliore , -e 
„ facra la dot trina dei Signor Caidinalc— 
„ ( potiorm videlteet bahendam tffi Rili gimm i , 
„ en imi dittoncn tx RtirgioitirmuUtiome dftmoms 
„ ruitttm ftqui ) chc quelb dei Lentore M ^ c - 
Difcorfo, con cui approva , e conforma con- 
ragioni fortiflime il Difcorfo di un altro fb- 

E gli ordini , che fl dicevano mandati da- 
gna, perchc gl' Ecdefiallict egualmcnte^ 
i Laici dc* fuoi Stati d’Italia foflero tog- 
getti alie gtavczze impoflc . Incipit > Ho 
„ ietto con molto guno il fenfato Difcorfo 
^ di V. S. circa gPinuflraxi ordini venuti , o 
„ fi fingono venuti di Spagna 8cc. Explicit : 
„ Dallc cofc dette, credo che fi pofla infal- 
„ libi linente conchiuderc, che non fia veri- 
„ fimile , che il Re Cattolico abbi dato il 
„ fuppoflo ordine „ fice. 

Orazione in Contraditorio di un* alrra di tm» 
Conflglierc Spagnuolo ( is fuit Paganus de— 
Turre ) che procnirava perfuadere al Rc— 
Cattolico dovcrfl per varj moiivi far U— 
Guerra al Duca di Savoja . Oratio verb pii 
Mutii, ftc incipit : „ Io non vorrei, Poten- 
„ nflimo Re „ 8cc. Explicit : Qycfla Pace vi 
„ fari benedire du tanti Popoli , vi renderk 
„ caro « tanti Principi , vi reftituiraP alie- 
n nato Cognato , e vi lever* finulmerae da* 
«i pcricoli , e tiavaglj graviflimi . 

Panegyricus in laudem Marchioni* Caruecn» 
Mediolani Gubernatoris : impreflTus,pagg.i8. 
in 4., Bc Hieronymo Legnano apud Catho- 
licam Majefkucm pro Mediobncxifibns Ora- 
tori , dicatus . 

Lettera, «ulb quale dice il fuo patere intorno 
alie Relazioni dcll' ErnincntilEmo Sig. Car- 
dinal Bcntivoglio.nl Stg.Cailo Roffo) ferit- 
ta da Genova Panno MDCXXX. adi XXII. 
Novrmbrc. iocipn : w Fra gli altri obblighi 
„ ch* io conofeo , e confoflo di tenere con- 
„ V. S. IlluftnfGma , principal ifljmo reputo 
^ io quefio d'avcBni dato cogaizioae dei li- 
„ hro delle Relazioni dell’ EminentMs. Sig. 
M Cardinal Bcntivoglio fice. Explicit ; 

E qutl cbt U btllo , t V taxo acertfa alV Oprt , 
L'artt cbt hitto fa , nulla fi fcuoprt . 

Dc hoc judicio Mutii noilri extant Epiflol* 
II. ejufdem Cardinalis eximii , hoc titulo: 
„ Parere dcll' E mineat iflimo Signor Cardi- 
„ nal Bcntivoglio fopra il Giudizio di Don- 
,i Pio Muzio, delle di lui Relazioni in due 
„ Lcttere, una alP illidlriffimo Signer Car- 
,« lo Boffo . incipit r „ Troppo ecccde il no- 
„ Aro P. Don Pio in lodar le mie Rela- 
1, aioni „ fice. L* altra , al medefimo Padre : 
,, Molto Rev. Padre. Io non porrri efpri- 
„ mere il gufio , che ho fentito da lia Scrit- 
„ tura inviataini da V. P. in riguardo par- 
„ ticobrmente alia confumata materia, che 
1, ci apparifee nella materia Iflorica n ficc. 
Giudizio fopra le Lcttere dell* Eminenriflimo 
Signor Cardinal Bcntivoglio . Incipir ; „ Per 
„ obbidire a chi pu6 comandare . „ Explicit: 
», Poflono fervire per modello , e per ver*— 
« idea di vera amioizia, dt buon Cavaliere, 
„ di granPrelato, e zelante di Santa Chiefa, 
„ c di perfecto Miniflro di Principe. „ 
Parere fopra le lilorie di Fiandra dell’ Eminco- 
tiflimo Signor Cardinal Bcntivoglio. Incipit: 
„ Per dire qudlo , ch* io femo „ ficc. Ex- 
plicit : „ Quefl* Opera deve reftar confagrata 
M ali* immortaiit* , non meno di qucllc de' 
( , piu famofi Ifiorid , che abbiano feritto 
„ avami lui „ ficc. 

Giudizio fopra la tersa pane dell’ Ifloria del 
Signor Cardinal BcntivoElio . Efl in modum 
EptAola ad eundem Cardinalem Bemivolum . 
Incipit : n Sprczzato qucl titolo di tcmc- 
n riti . 

Giudizio fopra P Ariftocrazia confcnrata , de! 
Padre Sgualdi . Efl Epiflola ad eundem Sgual- 
dum , data Ticini Regii XVI. Aug. anno 
MDCXXXIV. Incipit : w II Padre Don Hi- 
H latio Bologna noflro mi ha mandato due 
„ dc i libri compofli da V. P. Reverendif- 
„ fima ,, ficc. 

Difcorfi . fe fi debbano ripigliare Ii tre Mona- 
ikxj della Matca : Efl Ictmo valde prolixus 
pagg. 


Digitizi 


M V 9S4 


SCRIPTOR. MEDIOL. 


pagg. integri nam. xo. refponderqae negati- A 1 
ve , probat que fcntentiam fuam vafidiilim»* 
rationibus . Incipit : „ Dovendo io difcorrc- 
„ n 8tc. „ Sic Armellinin . 

XXXVI. Difcorfo circa il Breve : De exemptorum privi- 
legiis . ( Efl Gregor. XV. ) Incipit : „ Io 
„ erodo che 1'mtenzione di N. S. ne lia pub- 
„ blicazione dcl fuo Breve: De exemptorum 
n privilegiis 8cc Explicit : „ Nc petderemo 1 
„ per cou tanto lubrica i noftri privilegi fice. 

XXXVII. Tres alii Set mones, feu potius Tranatu* de re- J 
Imw ad fu* Congr. datum , ac regimen pe- 
culiariter pertinentibus , quos ab omnibus 
noftrii Praelatis, ut inquit Armellinui , legi, 
fic obferrari oper* pretium effet , quorum- 
Synopflm videat in noftrii Anaclerit. 

XXXVIII. Carmina Iialicaextant in libro inferipto: - Ora- 
zioni , e Focfie dcgl’ Accademki Afidati in 
morte di Filippo U. 1599. in 4. 

XXXIX. Alia plura in libro: „ Componimemi di divrrfi d 


„ per il Dottoramento di Gianfrancefco Sor- 
„ bdloni . Pavi a , 1599 m is. 

H*c duo ignoravit Armellinui. 

Jam verb ae Pio Mutio magna cum laude ege- 


Epigrummaton librum dicavit. Leo Allatiut 
in Ap. Urb. pag. sW). Ptnlipp. Picinell. icu 
Atbenno Mediolan. pag. 469., denique Bern. 
Pez in Epi&olis Apologeticis, pag. xjj. Ito— 
e< Acmcilini Bibliotheca , P. Ii. pag. 14/. 


De ipfo damus : 

L Tra&arus de Sacramentis Ecclefi» . Editum , an MS. 
fuerit hoc Opus non indicant fequemes Auttorei , 
qui de ipfo verba faciunt . 

Nimirum Paulus Moriggia in Hift. Mobil. Medio!, cap. 
18. lib. |. Picincllus in Athenao pag. jj. atque Sito* 
nui noder in Schedis . 


MCLXXIV. 


MU TONUS NICOLAUS. 


mnt Placidus Pucinellus in Chron. Glafs 
pag. 1 6j. , fic in Nomenclar. Abbatum pag. 

%6. Hier. Ghilinus in Theatro Vir. IU. par 
prima , pag. 199. fufiflime , ubi eam vocat , 

Felic illimo, 8c admirabili- pratum ingenio, 
fmgulam prudentis , omniumque virtutum- 
exemplar i Opera verb ejus varia doftrina, 
fic omnigena eruditionis copii referta . Rc- 
verfum demum in Patriam an. MDCXLVII. 
Lccboni , fic prseclariffimis Lucubrationibus 
Impense vacaffe narrat ; ejufque nomen fa- 
ma immortalitatem confequutum fice. Do- 
natus Calvi in Scena Literar. Scriptor. Bcr- 
gom par. prima, pag. 448., ubi eum Natu- 
ra portentum appellat , atque inter ejus Ope- C 
ra enumerat Ef ibo tarum libros ficc. in quos 
nimirum libros. Volumen illud EpMolarum 
in foL ftipta recenfitum dividitur. Hilarius 
Bologna in Panegyrica Oratione S. Bencdi- 
Hi , cui titulus : „ 11 Sole , e il Mondo 8cc. 
knpicfla V rn#thr , sum 1647. pag. 6} dt- 
qua diximus. 

In libro , cm titulus : „ Le Glorie dcgli Inco- 
gniti „ quorum Academia Venetiis inftitut* 
Mutius adferiptus luit, pagin. $84., 8c feqq. 
ubi ex inftituto de eo agitur, diciturquc pie- 
tate, fic literis nominis immortalitatem af- 
fequutus i vifitur ejus Efiigie» cum fubjedo 
Dubcfao: 

impius & Taeitut , molior tamon incipit tjfe, 

Fstjua tus Muti dexteritate Piut. 

Item eum valde commendant , Hieronymus ® 
Borferius in Supplemento cap- 1». Augudinus 
Terzagus in Carminibus, pagg. ijs* & 148. 
Benedicius Sociacus , qui Mutio fecundum- 


I N Nicolao Miirono , quem nunc laudandum fufei- 
pimus , preciarum habemus Phyfic* facultatis , 
& Poftictt arris nexum , ambas enim fic dilexit , ut 
cujus merito magis commendari debeat , ancipi t es 
fimus . Sani quantfcm in Medica excello erit inarent 
Curtius Vir Clarifiimut , qui eum Phyficum infignem 
appellavit, cui plurihis nominibus adffritAa eft Phar- 
maceutica , eam namque & fuis , & aliorum Lucu» 
brarionibus in hicem editis illuftravit . Atque h?c 
Lepores optimos advertendos arbitramur, Scriptorem 


M C L X X III. 


MUTONUS ANGELUS. 


F Amiliz Mutonz inter Infubrcs vctuftatem nobis E 
indicavit amiciffiraus , atque do&iffimus Mcdio- 
lanenfium Antiquitatum Inveftigator JC. Sitonus, cu- 
jus humanitati Gentis hujus Stemma debemus . Flo- 
ruit ex hac Familia Angelus , qui defpe&is terrenis 
rebus Deo fe dicavit in Congregatione Lombardiae 
Monachorum , qui Sanfti Hieronymi nuncupari Co- 
lent anno Virginei partus MDLXI. die 11. Julii . Vir 
fuit non tantbm pietate , quam in rebus agendis pe- 
riri! apud Suos maxime habitus , ideoque Vicc* Ge- 
neralis totius Ordinis geflit. In Theologica facultate, 
prefertim verb in iis, qua: ad moderandas Fidelium 
confcientias pertinenr , eruditus extitit , ut facile di- 
gnofeere poliunt Letflorcs cx titulo Operis , quod 
icripfit . Erat adhuc in vivis anno MDCLXXX1V. 


ConcorCgio , nondum enim ed tempore nobis notum 
erat Viri cognomen ; qua de re nos monuit amici fi- 
fimus JC. Sitonus . Quamvis autem in confcribendit 
Phyficis Libris totus effet, nunquam tamen ab amoe- 
nis Mularum Audiis abhorruit , nam plura Poetica— 
illius fuperfunt Opera inferiiis memoranda, e quibus 
patet , quo preaitus edet ingenio . Floruit medib 
ferme Saeculo XVI- , & ad plures migraffe creditur 
ante fubfequenris initium . Qpod «d parent», aliaque 
id genus attinet, altum apud omnes mentium . 

Sibi tamen immortalitatem conciliavit iis , quz 
hic damus , Operibus . 


I. Luminaria duo : Majui , Auftore Joanne Jacobo dc_. 

Manliit Alexandrino : Minus a Qyirico de AuguUi* 
confcriftnm . 

II. Thefaurum Aronxnaridrum Pauli SuSrdi . Hoc omnia 

emendavit , Appendicibus auxit Nicolaus Mutonus 
Mcdiolancnlls . r netus t apud Hieronymum Jcofui*i_ , 
tpfS. i» fel. Sed Luminare Majus fcotfim prtmism 
apparuit V tnotm , apud Lucam Antonium yttnaML* , 
1549. sn fol. , fic demto 1561., & ipud BcviIaquaM~ t 
eiC6. <n fol. 

III. Mithridanosechnta , hoc efl, de Mithridatis legitima- 

conllruttiojie , CoUctllnea, f«b Cimam, fic incudcm- 
r evocata, polita , emaculata, Annotationibus, atque 
Conrroverni* . Utilibus juxta ac nccelTurni locupleta- 
ta , fit irt publicum rtoviflfimfe prMo^la per Michaf- 
lem Dor ingium Breslavienfrrh . $enS , afui Jo Urit- 
mannum t |6xO. «M 8. 

IV. Jaumi6 Sciraphionis de Simplicmm Medicamentorum^ 

Hiftoria lib. VII. Interprete Xicolad Mutono MfidiO- 
lanenfi Medico . Venetus y ijja. in fol. 

V. Amidorarium Mediolancnfe ordine alphaberico difpofi- 

tum . Extat ad calcem Lucidarii in prndica Medicina 
Magi Ibi Joatuiis Concorcgii . MS. in Bibliotheca Am- 
brobana fign. A. num. 104. in foL de quo locuti fu- 
mus litrna C. in Joau nc Coucoregio, ibique ad calcem 
legitur ,, ExplKit Aiwidobirium Nicolai „ tunc igno- 
ravimus fuiffe Mutonum , ideoque ad lineram N. Lc- 
ftorem remifimua ; monente poitea Sitono agnovimus 
Cteus cfle Mutoni nortei , quod ignorarunt Curtius , 
Mnngetus, Mcrklinm, Picincllus, aliique dc Audor® 
i do fcribeiites . 

VL Poesie dei DiVimBimo Vlda traddotte in verfi Tofcani 
fciolti da Niccotb Mutoni , con un Tratuto dcll'Ar- 
te Poetica dei medefimo . Venezia , frtffo ii Gt olito , 
1567. m 8. Ita Cinellus in Biblioth. VoT. CLarilEmus 
Francifcu* Arifuis in Cremona Litterata loco infra— 
citando fic ait : „ Nicolaus Mutonus fuper Scacchia— 
„ M. Hieron. Vid* Par.iphrafiin Italico verfu cdidir 
„ Roma at. 1544. 

VII. 


Digitized by Google 9 Sj M V 

Vjl.policno Stratagemmi doli' Arte dclla Goerra rraddotto 
da Nkcold Mutoni, lentata , prtjfo tl Valgrifi , 155». 
in 8 

Videantur dc profato Nicolao Mutopo Doflore Phyfico 
Joannet Amonida Vanderlindcn de Scripti* Medici* 
parte 1 . pag 496, Fr.mcifcu» Arifiui in Cremona Lit- 
terata Totn. 11 . pag. 111. Gcorgiu* Abraham Mer- 
cklmut in Lindenio Renovaro de Scripti» Medici» 
pag. 840 Joannet Jacobus Mangetu» fiibnoth. Script. 
Medie- Tom. 111 pag. jpi. Curiiu* in libro de Me- 
dici» Mcdolanenfibu* pag 8|. Picinellu» in Athenao 
pag. 4J 1. 1 intonui in Schedii . 


MCLXXV. 


MUTONUS PHILIPPUS. 


A Nqo quadragefimo tertio mox praeteriti Saeculi 
cx Cnriftopnoro Mucono , atque Francifcn., 
Gorina conjugibus natus di in hac Urbe Philippus , 

f uem nunc recenfcbirous inter Infubres lurifconfultos 
oilrinS prxftantcs . In Ticinenfi Academia , cum- 
utrique Juri navaflee operam , ibi anno MDCLXVI. 
dic XI Maji laurea hondlari promeruit . Mox in- 
Foro Mediolanenfi clientelam caufarum fufeipiens , 
magni nominis famam eft alTccutus , nam ei muneri 
prater integritatem animi , ingenii quoque acumen- 
adjungens ab Ampliflimo ExceUentimrm Senatus Pa- 
trum Ordine , aliifque Magulratibus plurimum fxpc 
laudatus crt . Vitam clauuc die II. O&obris , anno 
Salutis MDCXCII1. C 

Ejus Lucubrationes funt 

I. Confulratio pro D. Capiraneo Don Theodoro Trivul- 

tio cum D. Marchionc Sigifmundo Eflcnfc , qu* eft • 
Confultatio CCCCLVli. inter illa» Aloyfii Manfii 
Tom. V. a pag. 604. ad pag. 619 . 

II. Confultationura imprefTamm Tomi XXX. extant pcnfci 
Advocatum Chiiilophorum Mutonum Auwloii» fi- 
lium , in fol. 

Dc ipfo agit amiciflimus Sitonus in Schedis. 

mclxxvl' 

D 

mvrocles. 


M Yrocles Mediolanenlis Civis, & Epifcopus, Con- 
itamini , & Mclchiadis Pontificis temporibus 
floruit . Vir fuit eruditione , & virtutibus inclytus, 
atque in id maxime incubuit , ut univerfam Medio- 
lancnfcm Provinciam ab impura fupcrftitionis reli- 
quiis purgatam Chriftianx Religionis luce perfunde- 
ret . Ejus cum laude meminit Sandhis Ambrofius in 
Oratione advershs Auxentiura de Bafilicis tradendis . 
Certam Sacrarum Precum Regulam ab Apoftolicx 
Tnftiturioms ufu derivatam prefcripfit Ecclefix fuz , 


M Y 98 6 

atque omnes Epifcopales virtutes coluit , in primis 
vero hofpitalitatcm , ejus xdibus aegris , egentibus , 
8c peregrinis hominibus femper patentibus . Ex ejus 
profapia originem duxifle Sandtum Epiphanium Ti- 
cincmem Epifcopum in Atflis cjufdem Epiphanii te- 
llatur Ennodius . Emigdium natione Gallum priinum 
Afculanx Ecdefix Epifcopum , & Martyrem Sacer- 
dotali Myrocles dignitate ornavit , ut tollantur A£la 
cjufdem Emigdii , quae in Vaticana Bibliotheca cu- 
rtodiri ait Puriccll. Diflcrt. Nazar. cap. jd. num. ». 
Interfuit Myrocles Romano Concilio in caufa Caeci- 
liani Epifcopi Carthaginienfts , ut feribit Optatus Mi- 
lcvitanus lib.I. contra Parmenf. Corrigendus ideo cx 
Barooio in Not. ad Martyrol. Rom. III. Nonas De- 
ccmb. liet. G. error Chronici Mcdiolanenfis , ubi po- 
nitur Myrocles obiifle diem anno Domini CCLXVIII. 
nam ex Optati tdlimonio reperitur Judex fedifTc in- 
caufa Cxciliani anno CCCXIII. Quievit in Domino 
III. Non. Decemb. quo die in Mediolanenfi Ecclcfia 
ejus Solemnitas celebratur . Jacet in Bafilica Portia- 
na . Ipfum fub Maximiano Imperatore Martyrio co- 
ronatum fuifle , ait Vallianus in Vitis Archtep. Me- 
diolanenf. ejus tamen fententix fubfcribere non pof- 
fumus , cum Ecclefia Arabrofiana ipfius tamquam- 
Confcfforis , Felium edebret , & in nullo Maityro- 
logio velut Martyr memoretur . 

Unum fupereft illius ingenii Monumentum : 

I. Epigramma fcilicet quod in JE dc D. Gervafii Brixia 

fubjecir imagini D. Anathalonit Pradeceflbri* fui Di- 
fcipuli B. Apofloli Barniba , quam ipfe pingendam- 
curaverat, illud cxfcripfit Baroniut in Noti* ad Rom. 
Martyrol. VII. KaL Oflob. !i«. F. ex Commentario 
Andre* A Ici at i de Rcbu* Patri*, tunc nondum edito 
quod erat apud Cardinalem Francifcum Alciatum* 

D. Anatbeloni Attico Secundo Epifcofo . 

P#fri bofpet , SantUque Anatbalo n , Dormit probate , 
Atque idem foetus Bamaba Apoflotici : 

Qui Mediolani verbi Myfltria tradent , 

Te jubet agnatot vifere Cenomanot . 

Dum tua membra metu rigidet fubduQa Tyranvit 
Brixia viemo detinet in loculo : 

Hic titulum , & ptdo venerandos parjete vultus 
Miroclet reddit , praftitit alma fides . 

Miroclet Epifcopus . 

II. Regula Sacrarum Precum , que poftmodum a Sanflo 

Ambrofio aufta cft, & renovata, & Myrocle tradita 
Ecclefi* Mediolanenfi. Hujut rei 1 e fica habemus A&a 
ipfius S. Myrocli* , qu* ab eadem Ecclefia dic ipfi fa- 
cro leguntur, 8c Cafiirem Cardinalem Montium Ar- 
chicpifcopum in Epillola Paltorali ad Clerum Medio- 
lanenfem Ambrofia^o MifTali prafixa . 

Ipfiq» cum laude meminerunt , prater iam citato» Au- 
Oore», Bonaventura Caftillionaw in Vit. Archicpifc. 
Mcdiol. Pucincllus in Zodiaco Ecclefia Medio!, parte 
11 . pag. ijx. Jo. Baprifta Carifius in Diario Sacro Me- 
diolanenf. pag. nj. fle JC. Sitonut in Moaument. Fa- 
milia de Fidelibus . 


bibliotheca 

A Digitized by Google 


9S7 NA SCRIPTOR. MEDIOL. SA 988 

N 


MCLXXVI1. 

NARDINUS STEPHANUS. 


L Audatiflimus Praefui Mcdiolanenfis Ecclcfiz Ste- 
phanus Nardinus in Urbe Forojulienfi nobili- 
bus ortus parentibus, infignis do&rinz & pie- 
tatis eximiae ornamentis celebratur . Magno ingenii 
acumine praeditus , fcientiarum emenfus curricula_ 
Clericali le adferibendum dedit militi* . Mox inter 
Apoftolic» Sedis Protonotarios recenfitus , ex Fami- 
liari Pii II. eruditiflimi Pontificis, Legationem in Ger- 
mania pro gravifiimis Ecclefiae Romans negotiis obi- 
vit . Ea egregie fundus , atque in Italiam reverfus, 
cum Carolus Forolivicnfis , Archiepifcopus Mcdiola- 
acnfis migraflet e vita , Stephanus nollcr ad hujus 
Ecclefia* adminiftrationem aflumptus cA ab codem- 
Pio 11. SubCalixtoIII. ALmiliam ,fub fzpedi&oPio II. 
Picaenum cum imperio rexit. A Paulo item II primiim 
ad Ferdinandum Neapolitanum Regem Legatus mif- 
fus fuit , tum Almae Urbi PraefctAus renuntiatus , 
auino demum MCCCCLXXIII. Nonis Maji ^ Sixto 
IV. apud San&am Mariam Majorem Cardinalis Pre- 
sbyter tituli S. Hadriani ( quem titulum poAea in- 
alium S. Mari* trans Tybcnm commutavit ) creari 
meruit . Hinc ab eodem Sixto Pontifice Ariminum 
proficifci jubetur cum poteAate Legati a latere , ut 
eam Urbem in fide erga Sedem Apoltolicam fervan- 
da , poA obitum Roberti Malateibe , confirmaret . 
Summo fuit in honore apud Galcacium Mariam Sfor- 
tiam Vicecomitem Mediolani Ducem , qui eum in- 
fecretius Confilium adfeivit , ut ex Codice MS. circa 
annum MCCCCLXXVII. confcripto , qui fervatur 
in Bibliotheca Metropolitan» Bafilica: , fignat. «J* 
num. 83. in fol. eruit do&ifiimus Sitonus in Chron. 
JCC. art. 10*. pag. »3. Ambrofianara Ecclcfiam fibi 
committam , fummnpere adamavit , atque de Riti- 
bus ejufdem reparandis follicitus , Litaniarum preces 
olim a SanAo Lazaro Archiepifcopo inAitutas , im- 


A prdloCodice rcAituit; ut in ipfius San&i Lazari Ar- 
ticulo praefati fumus . Extra Portam , quae Tonfa— 
dicitur , loci amoenitate dcle&atus aEdes conAruxit 
magnificas , quo Przfules Mcdiolancnfes ad levandas 
curas pollent divertere , coque loco nunc furgunt 
Aidcs Pauli Montii Comitis Czlaris Filii . Majus 
etiam Temnium nobili ftipelleflile dotavit , Manu- 
feripto prariertim Ambrofiano MiAiili auro , & pi- 
«fhiris infigni , in ejufdem Sacrario ad noAram hanc 
xtatem aServato . Archiepifcopium auxit , 8c Ec- 
clcfiaAicam difciplinaro omni contentione revocavit . 
In Alma Urbe Collegium excitavit , cui de nomine 
fuo , Nardini nomen impofuit , ut ibi XXVI. Ado- 
lefcentes familiaris rei mopii laborantes gratis ale- 
rentur , cujus jus poteAatemque univerfam apud Me- 
g diolancnfcs Archipraefules effe voluit , refervata Ab- 
bati S. Ambrofii - unius Alumni nominatione . In- 
pauperes quoque munificus non pauca Hofpitali La- 
tcrancnfi bona donavit, inter que Pal tium aere— 
fuo Romae extruflum , quod Urbis Praetores nunc 
incolere confucfcunt , prae cujus foribus non uno lo- 
co Iufcripciones fequentes extant . 


STE. NARDINVS CARD. MEDIOL. MCCCCLXXV. 
STE. NARDINVS CAR. MEDIOL. ANNO IOBILEL 


C 


Neque minori beneficentil titulum fuum TranAyberi- 
num S. Mari» eA profecucus ; ibi enim Sacrarium— 
impcnfa fua rcAituit , & ornavit , fuperAite ad Fo- 
res ipfius Nardini Elogio . In Picxno , atque in- 
Urbe Avcnione Legationis munus exercuit , « cum 
plura do&rinae , liberalitatis , ac religionis veAigUL- 
ubique reliquittet , Archicpifcopatus lui anno XxlII. 
ciim interfuiflet Comitiis , in quibus Innocentius 
VIII. Pontifex eA renunciatus , Roma: mortalis efle 
defiit, dic XXII. menfis 0<£Iobris, ante horam no^Vis 
primam ex Diario Burchardi, five, ut Ciacconio pla- 
cet, die XXI. Septembris, anno MCCCCLXXXIV. 
Cadaver illius conditum fuit in Bafilica Vaticana—, 
hac adje&a Infcriptionc , in qua verus ejufdem- 
mortis menfis infpicitur . 


D. O. M. 

STEPHANO NARDINO P A T R I A F O R O I V L I E N S I 
T1TVLI S. MARIAE TR ANSTYBERIM 
PRESBYTERO CARDINALI 
MEDIOLANENSI ARC HI EPISCOPO 
LEGATO AVENIONEN. 

OBIIT ANNO SALVTIS MCDLXXXIIII. 

XI. KALEND. NOVEM B. 


Nunc vero ob novam ipfius Bafilica: molitionem- 
translatum , in Cryptis Vaticanis jacet , his litteris 
in fornice extantibus , ad tanti Viri fervandam me- 
moriam . 


D 


HIC HVMI EXISTVNT SEPVLCHRA 
CARD. STEPHANI NARDINI 
ET CAROLAE REGINAE HIERVSALEM 
CYPRI ET ARMENIAE. 

Tm. II. 


Ejus do&rinae tefiem habemus maximum , Pium vi- 
delicet II. in Commentariis fuis , cui etiam confen- 
tit Cardinalis Papienfis , qui in EpiAolis fuis eum- 
appcllat Virum integerrimum , atque eruditillimum . 
Conjicimus tamen illius Lucubrationes plures , & ut 
verius dicamus , omnes intercidide . 

Haec enim tantfcm memorantur ab Eggs in Pur- 
pura do&a : 

I. Opufcula nonnulla egregia Vernacula ljngui confcnpta . 

II. Conditutione* Collegii Nardini ab eo Rotnc excitati . 

Servamur MSS. in Archivo ejufdem Collegii. 

G g Exut 


Digitized by Google 


NA 


990 


9*9 NA ’B I B L I O T H E 


Eltat Oratio Petri M.irfi in Solemnirate S.infli Stcpha- 
ui Protomartyris . Roma tmprifla 1* 4. , 8c Cardinali 
noftro dicata . 

Piaret ad eum dedit Epi&olas Francifcui Plulelphut in- 
rer hujua editat. 

Laudatur a Hieronymo Garimbcrto in Vir. Pomif. , fle 
Cardinal. Ciacconio in Cardinal. Sixti IV., Ughcllo 
Italia Sacra Torno IV. in Mediolanen. , Ripamon- 
tio, P. D. Gafparc Rcrctta in Sdxdii , alutquc pluribo* . 


A 


c 


5 . 


A 


M C L X X I X. 
NATALIS. 


M CL X X V I I L 
do NASO MATTHAEUS. 


M Atthxos de Nafo Decretorum Doto>r, oecnon 
Prxpofitus imperialis Bafilicx Santo Ambro- 
fii hujus Urbis anno recuperata? Salutis MCCCLIU. 
coaevus fuit Joannis ex eadem Familia Bononienfis 
Epifcopi , qui in Oppido Gallaratenfi ortus , e Mel- 
phicnfi anno MC('CXL VIII. deinde cVeronenfi Epi 
fcopatu ad eam Cathedram translatus cll 4 Clemente 
Vl. Pontifice, die HI. O&obris, obiitque annoMCCC- 
LXI. In Libro Clarifiimi Saxii , cui titulus : „ Pof 
„ feflio SS. Corporum Gcrvafii , 6e Protafii „ indi- 
cantur Statura Capituli Bafilicx S. Ambrofii fancita 
k Prxpofito Matthxo de Nafo,atque eadem funt forfan 
ipfa, qua: vidit dotortimus Sormanus, ut infra; do- 
lendum interea eft , quod de Matthxo noftro mihi 
aliud non datum fit Lc&oribus meis proferre ; nam 
nec annum mortis ejuidem, etfi diligenter quxfitum, 
adinveni . 


B 


C 


Hac fune qua de ipfo fuperfunt : 

L Leget pro Inflauranda Canonica Difciplina ; Incipiunt: 
„ M.uihxut de Nafo Pntpofim* Ecclcfi» Sanfli Am- 
„ brofii , univcrfn , 8c fingirlii Canonicis Ecclcfia fu» 
,, praditi* f.ilurcm in Domino . „ Lmc funt anno 
MCCCLIU. die XV 11 I. Septembri* . MS. in perga- 
meno , ia fol. 

II. Alie pro Reformatione Capituli eiufdcm Ecclcfi* a/ino 
MCCCLXVI. lato, dic VIII. Ottubrij . MS. in fol 
ut fupra- Extant in Archivo Capituli fupradi&i, ea- 
demque cxfcripfit Sormanui,flc 111 Collectionem fuam 
Diploma tiuam typi* edendam intulit. 


N Atalis Civis Mediolanenfis Vir fuit facra erudi- 
tione , linguarumque Latinx , Grxcx , atque 
Hebraica: peritie celebris, nec minus morum pietate 
Venerabilis , ufque adeo ut in San&orum Conferto- 
rum numerum iure fit rcccnfitus . In Theodori Ar- 
chiepifcopi Mediolanenfis defunto locum circa ax- 
nam humanx Reparationis DCCXXXIX. fulTetfui , 
Ecclcfiafticos Ritus Ambrofianx Ecclcfix , quorum_ 
peririrtTimus fuit , fummopere promovit . Pro Catho- 
lica Fide multos exantlavit labores , multifque etiam 
divine fa6Hs claruit . Bafiticam S. Georgio Martyri 
facram , cui cognomen ad Palatium , excitavit , at- 
que attributis prxdiis locupletavit , ut inde Canoni- 
corum Coetus aleretur , cui pio operi nonnulla con- 
tulirte Liutprandum piirtimum Longobardorum Re- 
gem eruitur cx ipfius S- Natalis Infcriprionc fepul- 
chrali inferius memoranda . Meritis cumulatus mi- 
gravit ad Dominum Epifcopatus fui mcnfc XIV. pri- 
die Idus Majas , ejufquc folcranem memoriam Anv- 
brofiana colit Ecdefia III. Idus cafdcm . Annum itli 
emortualem fuiffc Chrilfi DCCLXIV^ Inditoonc IV. 
allignavit Francifcus Caftellus alibi 4 nobis laudatus, 
in Tuis Colletotneis : advertit tamen Eruditiflirau* 
Muratorius loco infra citando , eo anno Inditoonctn 
II. non vero IV. decurrirtc . Ordinationem illius Cla- 
rifs. Papcbrochius retulit ad annum DCCXL. io- 
Exegefi de Epifcopis Mediol. Tomo VII. Maji Ato>r. 
S anciorum , obitum ver6 ad annum fequentem_ . 
Corpus ejus fervatur , & colitur in fiipradifta Ec- 
clefia S. Georgii , ubi Epitaphium Columnx incifum 
olim fuilTc feribit Francifcus Caftellus citatus m_ 
Quodlibeto Diverfarum Antiquitatum MS. in Biblio- 
theca Metropolitan* , quam Infcriptionem cum_. 
emendationibus cjufdem Clarifs. Viri Ludovici An- 
tonii Muratoni hic Leporibus exhibemus . 


MARMORE CONCLVSVM TEGIT V R VENERABILE CORPVS 
NATALIS PR A ES VL Q.VI FVIT ORBE BONVS 
GRANDIS HONOR PATRVM F VER AT NAM PASTOR ET ALMVS 
NOBILITER VIXIT REXIT OVESQ.VE PATER 
CONDIDlt HANC A VL A M CHRISTO PRAESTANTE IVVAMEN 
REX DEDIT ET RECTE PLVRIMA DONA QVOQVE 
VNDE QV EANT VIGILES DOMINO SERVIRE PER AEVA 
PROQVE SVIS CVLPIS POSSIT HABERE PRECES 
ECCLESIAM REXIT BIS SEPTEM MENSIBVS ANNOS 
SEXIES ATQVE DECEM CVMQVE DVOBVS HABENj. 


Eum fcripfirte 


D 


L Librum comra Arianos teftarur Breviarium AmbroTia- ' 
num, & ex eo Ugbellu* in Ital. Sacra Tom. IV. io 1 
Archicp. Mediol. 

Nicolaus Bcautius in Martycolegio Poetico hoc de ipfo j 
Di&chon cecinit 1 


Eximiui Prsful facroi itfromtn fiwfut 
&»q*io Imgu* trifUu aflui trat. 


Eqm celebrant Ferrarius , Panvinhia , Afta Ecclefi* Me- 
diolanenfn , Muratoriut Antiouit. Itali* Medii ALvi 
Tomo IV. coi. 764. Bofca in Martyrol. Amhtof. Si- 
tonui an. 4)1. pag. ioj. aliique innumeri . 

NATIVITATE JOSEPH ANGELUS. 
V. BUSSERUS JOSEPH LUDO VICUS. 


MCLXXX 


Digitized by Google 


99 ' 


NA SC 

M C L X X X. 


RIPTOR. 

I A 


M E D I O L. NI 991 

De eodem diflcrir.prBier citato* , Ad.ocami Sitoou* iit 
Monumentis (ienealoeici* Nobilis Famili* de N.iva, 
ab anno MCCCXX. ad annum MDCCJOCVI. fub nu- 
mero 4). impreft. an. 17 16, in fol. penes Malatfjtom , K 
in Chion. JCC- pag. 69. art. »98. , atque Picnicllu» 
incideater in Athcn*o pag. 4 9. 


NAVA JOANNES. 


E X nobili Familia Nava , Andrea patre , genitus 
eft in hac Metropoli Joannes , qui Legales di- 
fciplinas ftrenue fecutus , 8c fummis Academicis ho- 
noribus decoratus. Collegio Jurifconlultorum in Patria 
nomen dedit , anno Reparationis humante MCCCC- 
LXXXIX- In Jurifprudentia adeo excelluit, ut com- 
muni calculo Scriptorum artatis fuse prxftantiflimus 
appelletur . Patris quoque commodis plurcs inluda- 
vit annos in Decurionum numerum cooptatus . Cha- 
riflimus extitit Joanni Jacobo Medicco , Melegnani 
Marchioni , quem haud multo ante commendavimus ; 
atque ab eo Prarfcs Confilii Tuitirix in Marchionatu 
Muflii ad Larium lacum conftitui meruit : qua de re 
juvat hic infercre verba ipfa Marci Antonii Miflalix 
in Vita eiufdcm Marchionis Joannis Jacobi parte II. 
pag. 192. harc dc Nava Icribcntis : „ Egli amo mol- 
,, to la giuftizia , e pero egli teneva a Mullo un- 
n Configlio di Valenti Uomini Togati , che rendef- 
,, fero ragione a' fuoi Sudditi , al quale con onorata 
„ provifionc condufle per Prcfidcnte Mcfler Giovanni 
,, da Nava per fincerita d’animo , e per eccellenza.- 
ff di dottrina rari (limo tra quanti Dottori ebbe mai 
„ il Collegio ooftro di Milano . „ Simul cum Joan 
ne Bamifta Vincemala , cujus Elogium , cbm tem- 
pus aaerit , dabimus , quxdam Gloflcraata parave- 
rat ad Jus Municipale Mediolani fllullrandum , qux 
autfra , & in formam rcda&a meliorem cum ad nu- 
nus fuas perveniffent , fe edidifle tcilatur Antonius 
Rubeus in Nuncupatoria praefixa Statutis Mediolani , 
cum appoibllis Catteliani Cottx , his verbis , quibus 
utrofque commendat : „ His tum apparabantur non- 
„ nulla , & pulchro ordine in nollra Statuta , qux 
„ dicuntur Gloflcmata , feu Gloffx ( neque credi- 
„ derim , de edendo , ii cogitarint ) ea tamen- 
„ tum a multis videbantur commendari . Hxc ipfa | 
„ deinde ab eorum morte ad nos pervenere . Ego 
,, autem nc tantorum non parvus Virorum labor ai- 
„ fperiret , & fuus non elfet rei fru&us , curavi pri- 
„ mo , ut hxc ipfa augerentur , complerentur &c. 
Defidcratus cll tantus Vir anno Salutis MDXLIV. , 
& apud Lancinum Curtium hxc de ipfo habemus 
Carmina . 


B 


C 


it S. NICOLAO ARCHANGELUS- 
V. MOLTR ASIUS NICOLAUS. 

M C L X X X I. 

de NIGRIS C /E S A R . 

A Libi in hac noftra Colle&ione Eruditorum Me- 
diolanenfium Lepores docuimus, cur inter eos 
recenfere placuerit etiam earum artium Profeflores , 
qux ad optime formandam adolefcenriam conducunt. 
Nemo enim fanx mentis inficiabitur , hujufmodi Vi- 
ros pro modulo fuo in publicum bonum natos lau- 
dem mereri . Ciimque apud bene moratas Refpubli- 
cas choreis quoque fua non defuerit commendatio , 
ut probe norunt qui veterum fcripta pervolutarum , 
etiam hujus artis peritos , aliquibus vulgans Libris 
claros, inter Scriptores enumerandos efle liquido con- 
dat . Hujufmodi eft Cxfar de Nigris Jacobo Anto- 
nio Patre in hac Urbe geflitus , & cognomento di- 
dtus il Trombone , cujus peritiem fatis oitendic mo* 
memorandum Opus , in quo , prxtcr chorearum no- 
vos modos , publica quxaam Larvatorum fpedlacula 
defcripfit, Awfror recenfens etiam Equitum, ac Ma- 
tronarum nomina , qui fe in eis exercuere . Adhuc 
erat in vivis anno MDCIV. quo prxdi&um vulgavit 
Opus Philippo III. Catholico Regi dicatum , 


Hoc titulo 

I. Nuovc Invenxioni di Bitti divife in uc Tranati di C*. 
f^ie Nceri, deno il Trombone . « MiU«o , affrtjjo 
Girolamo Bordone , 1^04. n. fol. cum plui imi* »*««• 
figunt . . 

De eo mentio efl apud doaifljmum JC. Sitonum >n- 
Schedii , aique in feric genealogica Famili» dc Ni- 
gri» . 

dc NIGRIS GHERARDUS. 

Vide CACAPISTUS. 


Ad Joanoem Navam Mcdiolanenfcm . 


M C L X X X 1 1 . 


Citiea fi nofli , fi Crttm , aut Scita haconum , 

Vel veteres leges , dogmata , jura , pium j 
tabulis , decreta , vices , ac juffia Stnaxus , 

Caf aream mentem , Pontificumque tenes . 

Ntl mirum , vir dofte , tibi contingit avita 
■ Dos , baret faeri et officii , & generis , 8ec. 

Nam vidua , pupillus habent , pauperque patronum , 
Urbs Civem , Dominum gens t focium Ordo Patrum. 

Superftitem habemus ejus eruditionis memoriam 
in his , qux fcripfit , videlicet : 

I. Glofl* plure* ad Statuta Meiiiolani , qua* edidit Anto- 

nia* Rubeat , ut diximu* . . . 

II. Coiifultatio pro Venerando Collegio Phyficortim Civh ( 

taiii Mcdmlani in ardua Coniroverfn contra Univcr-; 
fiutem Pharmacopol irum Mediolani . MS. P®* 

ne* Comitem Ambiofium Navam , eiufdcin Authori* 
ex fratre trinepoti* filium . Con fcripta eii unno MD- 
XXXI. 


dc NIGRIS JACOBUS PHILIPPUS. 

I Acobus Philippus ic Nigris Mediolaneolis inter 
Clericos relatus , probitate morum non minus , 
quam doflrinx ornamentis claruit circa medium-, 
F mox elapfi fxculi . Theologicas Qpxltiones fedulb 
cbm pcrcepifiet , in ea facultate Laurea donari pro- 
meruit , mox in Oblatorum SS. Ambrofii & Caroli 
florentiflimam Congregationem recenfitus , divinum- 
zelatus honorem, atque animarum faluti prolpiciens, 
dignus eft habitus , cui munus Generalis Do&rmx 
Chriftuinx Prioris demandaretur . In Collegio Hel- 
vetico Eloquentis prxeepta Alumnis tradidit , 8e 
quantum in ea excelleret optime perfxpe oftendit 
Caelitum laudes c fuggeftu in hujus Urbis Templis 
pronuncianc Parochialis Ecclefix S. Petri , cui co- 
gnomen fui Doffio , non long* i Bafilica Ambrofiana 
fitx , adminiftrationem exercebat vivente Picincllo , 
qui unicam ejus Panegyrim excufam protulit ; nos 
vero prxter illam , qux dl num. I. aUa quoque da- 
mus , ut infra . 


Digitized by Google 


m 


NI 


BIBLIOTHECA 


N I 994 


Scilicet 


f. L 'Elogio . Panegirico per S. Antonio di Padova , detto 
nel Tcmpio di S. Francefco li XX. Giugno WDCLIJ. 
Milano , par il Manta , i' anno fiajfo , m a 
II- II Samo delP Indie. Ponegirico per S. Francefco Sa- 
verio. Milano, far Io /itjfo , itfjj. in 4. 

III. Volumi doe di Ponegirici . MSS. feivanrur apud Suoa . 
Laudatur a citato Picinello in Athenso pag. »41. 


M C L X X X I 1 I. 


de NIGRIS PAULA ANTONIA. 


E X Lazaro de Nigris , atque Flifabetha Doria— 
Conjugibus orta cft Mediolani Virginia , qua: 
nomen 8c Ixculum reliquit , atque Angelica Paula— 
Antonia vocari voluit . Pietate 8c moribus (anltiHi- 
mis inihtuta , etiam juvenilibus annis fpem maximam 


A virtutum Chriftianarum in omnium oculis protulit # 
nam 8c Nofocomia frequenter pro fublevannis a?ero- 
tis perluftrabat , & fcandala toris viribus in Urbe— 
tollere rtudebat . Opera illius polita fuerunt initia no- 
biliflimi AfccteriiMonialium Angelicarum fub Invoca- 
tione D. Pauli, in quo & ipfa nomen dedit in hac Me- 
tropoli, & quod ipfi erit perpetuus honor , 8c apud 
Deum merces optima, plura loca extrusa pro foeminis 
reformandis , atque a vitiis auferendis , non tam in- 
Patria , quam Veneriis , Veronae , atque Vicemia: , 
itaut Mater Magillra appellaretur . Quod frequenter 
in extafim raperetur , & coeldtibus vifionibus firue- 
retur nonnulli contendunt . Tot fere Angelicis vir- 
tutibus feientias quoque addidit , nam , ut fertur , 
Epiftolas D. Pauli non rantbm prx manibus frequen- 
g tiffime habebat , fed ipfas etiam do&ifTim& explica- 
bat . Port puriUimae vitar decurfum ad Chnltum- , 
quem ardenter fitiebar, Iztantcr evolavit , anno Par- 
tus Virginei MDLV. artaris XLVI 1 . , dic vero IV. 
Aprilis . Ejufdemque meminit Infcriptio in Ecclefia 
Monialium S. Mariar ALgyptiacx , vulgo SS. Cruci- 
fixi hujus Urbis , fequcmitnis Notis . 


IOH. BAPTISTA NIGER 
PROTONOT ARIVS APOSTOLICVS 
CANONICVS ORDINARIVS DOCTOR ALIS PRAEBENDAE 
QVOD ANGELICA PAVLA ANTONIA DE NIGRIS 
Q V A E CALAMO SEXVM 
MVNDI CONTEMPTV COELVM VICIT 
IN HAC AEDE TVMVLATA EST 
GENTILITIVM SACERDOTIVM 
AD REM DIVINAM QVOTIDIE FACIENDAM 
CONSTITVIT ANNO MDCLXXIII. 


Hxc fcripfit de ipfa Auguftinus ab Fcclcfia in libro, C 
cui titulus : Tcatro dellc Donnc Lctterate pag. 171. 

„ Paola Antonia dc Ncgri Milanefe , Monaca in^ 

„ S. Paolo di Milano , eflendo di fpiriro elevato , 

„ pofledeva la Grammatica , avea boniffima intclli- 
„ genza della lingua Latina , ed ha comporto molte 
„ Lcttere Spirituali a fembianza di Sermoni fopraL^ 

„ molte Solenniti dell’ anno , che furono rtampate 
„ nel 1563. 


Scripfit igitur : 


I. Efcrcizio parti colore d’una Serva dcl Signore . Hoc 
Opus Paula Antonia tribuit Arilius Curiffimu» in 
fua Cremona Litterata loco infra citando, fcquen- 
tibu» verbis : „ Cim Romam anno Jubilaei MD- 
„ LXXV. Nicolaus Sfondratus , polleo Gregorius 
„ XIV. profici fceretur , a Rcligiofo quodam Viro 
», accepit librum , quem confcripfcrat devota Dei 
„ famula, illumquc emifit in lucem Brixia, apud 
» Tur linat , m>no 1J77. cum infigni Epiftola , io- 
„ fcriptum : Eftreizio partirolara d‘unm [arva dat St- 
yt pora fle c. Sufpicor , Opus efle Vcn. Ang. Paul* 
„ Amoma de Nigris Mediolon., qua tunc 8c fan- 
„ «limonia, fle fcicntii clarebat , fle multa divina 
„ frugis plena dictabat McdioL in Ccenobio Angc- 
„ lic.mim S Pauli. 

H. Lenere Spirituali di Paola Antonia de Meari . Vtna- 
aw, 1J47. ni 4, Milano, sj6j., e con la Vita della 
inedefuii.i , raccolia da Gio. BattiAa Fontana de’ 
Conti . Roma , nalla Cafa dal Popolo Romano , 1576. 
*n 8. Continet autem : 

De Adventu D N. Jelu Chriili. 

De Nativitate D. N. Jcfu Chrifti. 


D 


De Circumcifione D. N. Jefu Chriili. 

Dc Epiphania D. N. Jcfu Chriili . 

Super Epiflola S. Paufi in Dominica Scpruagcfima . 

In Die Sacrorum Cinerum . 

In Dominica Pollionis D. N. Jcfu Chriili . 

In Parafccve dc Polione Domini flcc. 

De RefurreCtione D. N. Jcfu Chriili . 

De Afccnfione D. N. Jcfu Chriili. 

De Sandliflimo Euchariili* Sacramento flcc. 

De hoc tamen Opere numero II. indicato v iiic , 

qua diximus in Articulis Joannis Petri Bcfuui , 
atque Jacobi Antonii Moriggi* . 

Videndi quoque funt Paulus Moriggia in lib.III. NobiL 
cap. xo. Gregorius Rolignotus tn Vita Comitifl* 
Paula Taureila , Anaclctus Siccus , Valerius Mo- 
dius in Synopfi Clericorum Regularium S. Pauli, 
fupradiRus Aridus in Vita Gregorii XIV. Tom.il. 
Cremona Litterata, pag. 411. Hippolytus Morac- 
em» in Bibliotheca Mariano , Par. I. pag. yf fu- 
pracitarus Joannes Baptifta Fontana de Comitibus, 
quem nos laudavimus littera C. Morerius in Le- 
xico, etfi cum aliis non bene de hac Dei famuli— 
fentiat , Sitonus in Tbcatro Nobil. pag. 119. Arr. 
J4J. , fle Picincllus ia Atlienao pag. 444. 


MCLXXXIV. 


Digitized by Google 


995 


NO 


SCRIPTOR. 

i a 


M E D I O L. 


N O 


99 « 


M C L X X X I V. 


de NOBILIBUS CHRISTOPHORUS . 


E X Conjuge fua Juflina Ferraria Francifcus di 
Nobilibus Medioianenfis Chriftophorum filium— 
fufcepit , qui annis puerilibus inter bonarum artiam 
rudimenta tranfa&is, in ipfo adolefcenti® flore Kal. 
Maji , anno Salutis MDCLIX. Ssculo valedixit , at- 
que Eremitarum Nudi pedum , fub S. Auguftini Re- 
gula Deo militantium Inftituto fe addixit , ac Joan- 
nis Ambrofii a S. Carolo nomen fufcepit . Emiflls 
anno fequenti Votis folemnibus, Philofophicas Qjuar- 
ftiones , atque Theologi* arcana diligentiflime feru- 
tatus , qua* in eis privatos intra parietes didicerat , 
Thefibus non fetnel publice propugnatis , in apertum 
protulit non fine aditantium omnium comraenaatione, 
ac plaufu . Divinorum poftea Codicum ftudio totum 
fe aedit , atque in pervolutandis Interpretum expia 
nationibus indefeflus , eam inde eruditionem hauut v 

E in animarum falutem Verbum Dei aflidufe po- 
miniilrando , & Libros confcribendo derivavit; 
pluribus fibi meritis ante Dominum compara- 
tis mortalis ede defiit circa prxfentis Sxculi annum 
decimumquintum . 


Hxc publici ]uris fecit : 


I. Ofculu Coeleflia , live Explanatio in Cantica Cantico- 
rum . Mediol. afud Federieum Apuliam , 1677. ru 4 
In hoc Opere dilucidi explicat Sacri cjui Libri fen- 
fui , atque Myflcria juxta Clariflimo* Patret , & In- 
terpretet . 

. 11 . Prcdicbc per 1 ’Arvento. Ivi , per Ftdtnto Vtgont , 1688. 
* 

III. Difcorli Sacri . Ivi , per Io fttffo Vigovt , 1 690 in 4. 

IV. Prediche Qiurcfimali . Ivi , ffr git Agnelli , 1696. Tomi 

II. in 4. 

V. Difcorli fopra i Dolori di Maria Vergine . Ivi , per ili 

Vigcme , 170 a. «» 4 

VI. Difcorli fopu Ic ccccllenze dei SantilEmo Rofario .! 

Ivi, per io /hlTo, 1711. m 4. 

Hxc nobn fui Ordinis Sodales indicarunt. 


M C L X X X V. 

de NOTT1S , feu NOTT1US STEPHANUS . 


I Nter profeflbres Ordinis Humiliatorum , quondam 
apud Inftibres celeberrimi , non infimum locutio | 
ob eruditionis prxftantiam fibi promeruit Stephanus 
de Nottis , five Nottius Medioianenfis , qui apud 
Suos magna in exiftirnatione habitus Prspofituram- 
San&iflim* Trinitatis , Suburbii Olitorum hujus Ur- 
bis appellati nunc Parochialis , in meritorum gra- 
tiam obtinuit . Nam liberalium Artium , Sacreque 
Theologia: Magifierio , & Laurea in Jure Canomcol 
infignitus fuerat a Joanne Antonio Sangeorgio , po-l 
fica Cardinali * quem fuo loco laudabimus . In fui 
Ordinis Breviario emendando , atque edendo pluri- 
mbm infudavit , ut inferihs dicemus . Prxpoftrus 
«tiam aliquando extitit in hac Metropoli Domus fui 
Ordinis , appellat® de Cancgrare . Quantum vero in 
facris Difciplinis excelleret , aperti oftendit Opus 
«jufdem , cujus titulum mox proferemus . Cxtera— 
ad Stephanum nofirum pertinentia dare fuperfede- 
mus , cbm de ipfo abundi feribat V. Clarifs. Saxius 
Tam. II. 


fua Typographica Hifloria , ad quam libentiflimi 
Leporem remittimus . 

En Au&oris noflri Opus , cui titulus : 

Traftatui de Jubilao . In fine fic legitur n Die-. 

„ XVI. Jan. MD. hora II. noai» . PrxmilTim Opus 
M compofuit F. Stephanus ex Nodis primfl in alma_- 
„ Br.iyd* Domo Ordinis Humiliatorum Mediolani Pro- 
„ feffor , fle nunc in Domo dc Canegraie «jufdem Or- * 
„ ditiis , fle Civitatis Prapofuus, Artium , fle Theologia 
„ Magiftcr, & Decretorum Docto r , ad laudem Omni* 

,, potentis, 8c aterni Dei, fle ui falvcnrur Anima ©m- 
,1 nium in hoc Volumine legentium . Opus remiflionis 
„ a pcena , 8c culpa ad Joannem Amomum de Sando 
,, Georgio S. Ambrofii Prepofirum Cardinalem Alexan- 
„ drinum . Imprefi. \ 1 tdtoi. per Magtft. Ltonardum Pa- 
ebel anw 1 Joo. au 1 . Dectml/rii . 

Aliqua pars ejufdem Traftatus exxat etiam in libro , 
cui titulus: „ De Anno Jubilao , fle tota Indulgen- 
„ tiarum materia Commentarius , quem Martinus Aa- 
„ pilcucta Navarrus confcripfit , 6 ce. 

II. Brevi* quadam ejus anni explicatio contexta i D. Ste- 
phtno Nottio Theologo, 8c Juris Canonici Do&ore. 
Mediolani, apud Pontium, ij7j. in 8. 

Ex citato Clariflimo Saxio , atque amierffimo Canonico 
Irico in Hili fua Typo6 rA Ph lc ** Tridinenfi. 


MCLXXXVI. 


NOVATUS HIERONYMUS. 


F Araili* Novat* fuir antiquitus Cognomen de Me- 
dicis de Novate, ut nos monuit doftus amicifli- 
mufque Sitonus , cui etiam debemus Seriem Chrono- 
logicam Gentis iftius ab anno Virginei partus MCCC- 
XVIII. ufque in pr*fcntem diem , ex qua agnovimus 
Hieronymum , de quo agimus , filium extitifle Petri 
]. C. C. Medioianenfis , de quo paulo infra loque- 
mur . Hieronymus 8c ipfe anno XVIII. fupra millc- 
fimum & quingentefimum in I. PP. Collegium No- 
bilium hujus Urbis ingreflus elt , deinde anno MD- 
XLV1II. Auditor S. R. R. eletftus , paulo poli Epi- 
fcopus Milevitanus in regione Africana fub Archic- 
pilcopatu Carthaginenfi a Paulo III. Pontifice Maxi- 
mo creari meruit . Ante ver6 Sacerdotium uxorem 
habuit filiam Bemardini Ghilii ex LX. Decurionibus 
hujus Urbis , ex qua tres fufcepit filios : de hac re 
extant apud fupralaudatum Sitonum Tabui® Davidis 
de Glufliano Mediolani Notarii , dat® anno MDXL. 
Quantum nominis Hieronymus nofter fibi acquifive- 
rit apud I. CC. primarios fu® statis, facili conjicitur 
ex fuis Allegationibus pro Catharina de Aultria An- 
gli® Regina , de quibus infra . Defideratus efi dic- 
XXIX. Novembris anno MDL. 


Extant de ipfo : 


Hieronymi Novati Mediol.tncnfu Advocati pro Serenif- 
fima Domina Catharina de AufUia Angli* Regina—, 
ejufque legitimo conjugio flcc. Allegationes . Roma , 
apud Antonium Baldum , »jj». Editio degam ad Car- 
dinalem dc Accolui. 

II. Decifionei plures enatu MSS. in Archivo Rotc Romana 
ex infrateriptis . 

Legitur ad eundem Epiftnla Hieronymi Perboni, fic in- 
Kripta : ,, Exccllcnttllimo jurecotXuIro Hieronymo 
M de Novate cx Stemmate Medice* „ in lib.HI.Epi- 
ftnlatum ejufdem Perboni . Mediolani , apud Mr- 
dam, ifn. in fol. (eg. 9. 

Dc eo agit Rubcui in Smgul. Decifion. Rota Romana. 
Achilles de GrailU Decif. 190. Canralmajui in Syn- 
taxi S. Rota Rom. Auditorum pagg. iS. fle {4. fle U. 
Sitonus in Schedis . 


Hh 


MCLXXXVI! 


Digitized by Google 


997 


N O 

MCLXXXVJI, 


BIBLIOTHECA 

A 


NOVATUS JOANNES BAPTISTA. 

E X eadem Familia de Medicis de Novate fic an- 
tiquitus nuncupata , ut fupra in Hieronymo jam 
diximus , onus c/l Jo. Baptilh, patre Alovfio , qui 
non tantiim litteris , fed pietati deditus Congrega- 
tionem Clericorum Regillanum MinUlrantium Infir- 
mis amplexus ell anno Orbis Redempti MDCVI. , 
ibique Philofophicas , atque Theologicis facultates 
non foliira didicit , fed etiam Suis , aliifque Alum- 
nis e fugge/lu dieVavit . Scientias quoque Mathema- 
ticas , atque Allronomicas fummoperc coluit , & 
quod plus ell , de eminentiis Dcipar* Virginis , at- 
que illibata ipfius Conceptione tam do£l£ , tam pie 
Scripfit, ut magnum nomen apud pofteros /ibi acqui- 
fiverit . Tanti quoque ipfuin fecerunt Sui , ut poli 
alios honores ei collatos , Prsrpofitum Generalem to 
tius Congregationis , in ordine Septimum , ipfuin_ 
voluerint . Dokndum interca cit, quod infirm® vale- 
tudinis Vir ille digni/firous fere ofque ad ejus Vit* 
exitum fuerit , klquc molelli accidit die II. menfis 
Augulli anno MDCXLVIII. itaut nos mirati fimus, 
quomodo tanta ferihere potuerit, ut ex ejufdem Ope- 
ribus infra recedendis a nobis partim infpedlis ctili- 

f entiflime , humanitate P. D. Jofephi Muratorii ejuf- 
em Congregationis Presbyteri digniflimi . 

Videlicet 


De Eminentia Ddpur« Virginis Maris Tomui I 
ad Urbanum VIII. Pont M.n. Roma , afui Mu- 
fottum , dei nii- Bononia , afui Muntium , itfjj. w 
foi. Tomus II. adCsffarem Cardin ikm Montium. 
Bononia , afui Ducttoi , idjo. a fol. 

Euch.tr iAici Amores Tomus I. Mediolani , afui Dte- 

? 'fiunt Cariboldum , 164;. in foi l-ju&kcn Operis 
ornus II. poft AuQoris mortem lucem vidit Vi- 
Bona in Allata , per Bartbohnuenm de Ritfco , 
17HS. in fol. 

Adnor.itionei , & Dccifioncs Morales pro opportuno 
Infirmis , 6c Moribundis auxilio prxilando . Bo- 
nonia , afui Jacobum Montium , 1658. in 8. Ipfo 
demio Italico Sermone ibi imprcffie fuerunt , 6t 
Mediolani , 1646. m u. 

Diiuridauones de illibata Conceptione R. V. Maris. 
Has pralo habebat paratas , terte JiLiraccio , cui 
Auctor sioller fuit amiciffimus , in Bibliotheca.. 
Mariana part. I. pag. dS*. 

Commentaria in Logicam . MS. in 4. 

Commentam jn Phyficnm . MS. *u 4. . 

Dc Generatione , dc Corruptione. -MS. in 4. 

Dc Deo Uno, & Trino. Vol. II. AISS, iu 4. 

De Gruia. Vol. II. MSS. in 4. 

De Actibus Humanis . MS. in 4. 

De Sacramentis in genere , dc in particulari . MS. 


V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

xir. 

XIII. 

XIV. 

xv. 

XVI. 

XVL 


XVIII. 

XIX. 

XX. 


XXI. 

XXII. 
XX III. 
XXIV. 


De Virtutibus Theologici* . MS. in 4. 

De Legibus in Communi . MS. in 4. 

Dc Incarnatione . VoJ. ili. MSS. in 4. 

De Hsercfi . 

Dc Prudentia . 

De Amore , & Odio . 

H*c II I. (um uno tantiim Volumine MS. compre- 
henfa . 

De Sacramento Euduriftis . MS. in 4. 

De Angelis . MS- in 4. 

JX' Vacuo, dc Motu. MS. in 4. 

Supr.ui ctj omnia fervantur in Bibliotheca tuorum^ 
Collegii S tndi* Mariae Salutis Mediolani . 

Traditus de Mctoorss . 

De Ariirrvetica . 

De Altrojionaia . 

Dc Mathematicis . 

Hasc MSS. indicamur a P. Regio in Libro, cui ti- 
tulus ; „ Memor i e lltaricbe de’ Cherici Regulari 
„ Muuitri degi’ Infermi . 

Laudatur a Leone Allatio in Libro infcripto Apes 
Urbanae pag. tja. a Piciacllo in Atheuco p.ig. 
a8i. dc 4 fupradido P. Regio c* prokfio pag. 
l*S- 


NO 998 

MCLXXXVIII. 


NOVATUS PE T RUS. 

P Etrus dc Medicis de Novate , diflus etiam /Im- 
pliciter Novatus , Parrcin habuit Chrillophorum 
inter Decuriones Mcdiolancnfcs adferiptum anno 
MCCCCXLVII. Sicuti 8 c no/lcr in eodem Coetu 
enumerabatur anno MDXIII. & cx XXIV. Guber- 
natoribus , atque hujus Urbis Dcfenforibus anno 
MDXV. Ad Jura edilcenda tam follicite fe contu- 
lit , ut brevi in Collegio J. PP. Nobilium adlcribi 
meruerit, anno fcilicct MCCCCLXXXIX. Pa- 
tri* Prtefccfluram cum laude peregit anno MDXX. 
Filium habuit Hieronymum S. R. Rot* Audito- 
rem , deinde Epifcopum Milevitanum , de quo fu- 
pra . Pauca noois fervavit artas de Petro nollro , 
led tam laudabiliter egerunt dc ipfo Au&ores in- 
fra citandi, ut dubium non fit, ipfuin plura Icnpfiffc 
praeter ea , que nos hic damus , 

Scilicet : 

1 • 

L Confult. uionet Juridice; earant inter illis Jaoobi Mas- 
delli dc Alba, in M. circa finem. 

II. Alie plurct tam cdiiss , q>iim MSS «periuntur in_, 
Collcdionibus J. PP. Mcdtolanenfium , de quibui ali- 
bi dictum eft. 

De ipfo mentionem habuerunt cum laude Joanoet Ab- 
dreas de Prato in Continuatione Hirt. Mediol. poft 
Bernardinum Corium ad annum MDXV. MS. in- 
fol. de quo fuo loco. Carolu* Hieronymus Cavaceius 
a Somi/ea in Allcvumento Status McdioL, & in fe- 
rie Vicariorum Provif. fub anno MDXX. Advocatua 
Sitonus in Chronico Gollcg. J. Vf. acu 197. pag- 69. 

M C L X X X I X. 

NOVATUS PETRUS alter. 

E X tribus filiis , quos Hieronymus Novatus ante 
Sacerdotium fufeepit , ut diximus in eodenU , 
unus eft Petrus hic, dc quo agimus . Vir fuit in Poe- 
tica facultate ura clarus, ut Carmina ejufdem a Ga- 
briele Jolito , nec non ab Andrca Arrivabeno Colle- 
«fVoribus craun£l* naris imprdla fuermt optimo firculb 
XVI. ut infra . Ex Stemmate Gcne.ilogico Famili* 
Novat* agnovimus, Petrum fuilfi; cx fratre nepotem 
Aloyfii , cui Refpublica Litteraria obllrnfla dl pro 
Joanne BaptuU a nobis jam laudato in lucem edito . 
Poeta interim no/ler laudatur a Bartholom*o Taegio 
in libro inferipro: „ Dialogo dclla Villa ,, his verbis: 
„ Potrei addurvi fefempio dei generofo Sig. Pietro 
„ Novato, della cui vertute mi ia de mellieri, ch’io 
„ taccia , per non dir d‘alto foMjetto , 8 c rocco , 8 c 
„ poco ; queiH e tanto amico della Villa, cive fola- 
„ mente mette a conto di vita quegli anni , chc_ 

„ liando ne fuoi poderi , trapafia con molta fua fo- 
„ disfazione . „ De altero Poeta Novato Mabillii 
nomine agit Cl. Fabricius in Tomo V. Bibliothec* 
Medii JEvi , Mabiliu* Novatus Infuber Po 4 '- 

u , in quem alperiores lufus atque invedlivc An- 

f eli Politiani in lib. Epigrammatum , Tomo tertia 
ditionis Gryphian* pag. joj. & feqq. „ Sed cum 
de ipfo , neque de ejus Scriptis aliquid milii datum 
fit reperire , ad meliorem /ortem alterius Colledo» 
ris poli me ipfum amandavi . Petrus ille florebit 
medio firculo XVL, Sc non fine voluptate leguntur 
ejus Carmina , 

Scilicet : 

I. Plurimi Carmina Italica cuam in libro , cui tiruliM : 
w Rimc di Diverfi , raccohc dal Gioliio, lib. V. 

II. Alia in hb. Vi. ejufdem Collectionis poA Jolitum , ab 
Andrca Antnbeno cdiiw. 

De ipfo agunt fupr.id«ctus Taegius in libro jam memora- 
ta pag. 71 . Sitonm in Stcmmtte Genealogico Genti» 
Novat* , atque fapeci tatus Canonicus Incus in Ty- 
pagraphica Hiiloria Tridincnfi, quam Typis patat. 


Digitized by C 


999 


OD 


SCRIPTOR. MEDIO L. 


OL 


lOOO m c x e. 

ODDONUS JO ANNES BAPTISTA. 


A & Alibertus , pro cujufque libito nuncupatus eft . 

I Nos vero Oldepcrtum potius dicendum exiftimavi- 
mus , Puricdlum fecuti , qui ita fcriptura reperte 
jpfius manu ad calcem memorati Diplomatis . 


V Arifium Mediolancnfis Ducatus celebre Oppi- 
dum natale folum fuit Jomnis B.tptift* Ociao- 
ni, cui nihil extirit antiquius, quam Mutas co- 
lere, & amoena fedlari ftudia . Ctim fatis acre , aper- 
tumque ingenium fortitus efler, res illi ceflfit fatis feli- 
citer . Voluntario tamen exilio patrios relinquere— 
lares maluit , quam imminentes fibi calamitates fub- 
ire , 8c Taurinorum Auguftam petiit , ubi a Ca- 
rolo Eramanuele Stbaudi* Duce bcnignifltmd exce- 
ptus eft . In ea Urbe dii fuit femper ftudiis inten- 
tus , & Carminibus pangendis fcdulam navans ope- 
ram , donec anno Chriih MDCXXX. peltifera ta- 
dtus lue ibi diem claufic . 


B 


Lucubrationes illius his praenotantur titulis . 


L L* Vigilie di Marte. Harum meminit Scriptor ipfe in 
Nuncupatoria fcquentu Operi*. 

IL L’Edmondo . Tragcdia. MiU no , ptr il Lsntoni , i £» i . 
m ia. Dicata eft Vincent» Mantu», fic ...ontiiferrari 
Duci, atque inFpiflola ait, te paulo ante Opus ano- 
bi* num. J. Tupenut enunciatum eidem obiultffe. 

11L Rime . Ivi ftr Io fit fi o , ite), m 8. Hoc ipfum Opu* 
idem credimus, quod Picii ellus ir.fcnpfit : Um Tomo 
dt Sonttii , td Jdilj , non indicato loco , anno , 8c 
Imprefforii nomine. 

IV. L’Auonc. Tragicomedia . Nuncupata eft prcdiclo Ca. 

rolo Emmanudi Sabaudi* Duci . Ex Picinello . 

V. Gloric di Carlo Lmmanuele Duca di Savoja Poema 

hoc imprrfedum reliquit Audor mone pmvetuu*, 
ut Piduellu* tcftatur , at ubi nunc fervetur nemo 
novit . 

Eju* meminit citatus Picinellu* in Athciuto pag.i8i. 


C 


M C X C I. 

OLDEPERTUS. 


O Ldepertus Civis Mediolancnfis , atque fub Pc 
tro Oldrado .Archiepilcopo cjufdcm Ecclcfi* 
Presbyter , ipfo Petro defundlo fucceflor datus eft , 
ut Tnftanus Chalcus teftatur , circa annum Salutis 
noftr* DCCCIV. Kal. Odlobris . Arigaufo Monafte- 
rii S. Ambrofii hujus Urbis Abbati , qui Benedidio 
e vivis fublato fucccflerat , Templum S. Vincendi 
Martyris, cui cognomen in Prato, donavit, hujufque 
concelfioms Diploma datum menfe Januario , anno 
DCCCVI. qui erat Caroli , & Pipini in Italia Re- 
gum XXXII. & XXV. Indi&ione XIV. in Archivo 
ipfius Monafterii autographum fe Vidifle Oldeperti 
manu fubfcriptum alTcrit Punccllus loco infra citan- 
do . Eundem Pipinum Regem hofpitio exceptum- , 
e vita migrantem piiflimis adhortationibus ad terri- 
bilem illum exitum communivit. Bemardiun ejus Fi- 
lium in Bafilica Modoctienfi Italici Regni Corona— 
folcmoiter redimivit anno DCCCXI1I. Pr*fuit Arn- 
brofun* Ecclefi* vigilantiflimus Pneful annos IX. 
menfes VII. ctimque obdormiflet in Domino V. Kal. 
Maji , anno DCcCXIV. in Ambrofiana Bafilica— , 
magno cum univerf* Urbis mcerorc conditus fuit . 
Monemus hic obiter, varios efle Scriptores in hujus 
Archiepifcopi nomine , nam Oldibertus , Oldobcr- 
tus , Olibcrtus , Odbcrtus , Eldebcrtus , Alipertus , 


D 


E 


Scripfit : 

L Librum de Sacramento Baptifmi , cjufque Ceremoniis . 
MS. in Bibliotheca Monafterii Augtcnfu apud Cou- 
ft.uitwin, ex Oudino loco citando . 

IL EpiftoUm adCarolum Magnum A uguftum . Eidem Operi 
praefixa eft , eaque rcfpondcr Luteris ipfiu* Caroli , 
qu» cum ipfa Epiftola MSS. quot etiam in < olber- 
tina Biblioth. Cod. j 6ff. Epiftolam Caroli vulgavit 
Clar. Mabdloniu* Iomo I. An . ledorum pag.ii. Lit- 

I teras verd Oldcbcrti cum fpccimmc libri cx anterio- 
ribus Patribus dcfcripii idem Mabillouiu* refert To- 
mo iV. pag. ]oi. citati Operis . 

De prcllantiuimo Prxfule meminerunt Puiicellus in- 
Monum. BifiJic* Ambrofi.tr.ai num. XXIX. 3c alibi 
fparfim , Cafirairui Oudinus de Scriptor. Ecctcfiaft. 
Toin. II. pag. i Dupiuius Biblioth. ccclcfi.tftire Se- 
cui) IX. Ughclhn ItaJ. Saci x Toin. IV. Triftann 
Chalcus Hi lior. Alcdiol. lib. V. Gl.ir. S.ixiui iu lib. fuo 
cui titulus .* „ Pofiefilo SS. Corporum Getv.ifii , 8( 
„ Proufii Medio! . vindicata pag. 40. aliique plure* - 


M C X C 1 1. 

OLDERICUS. 


O Ldericus , qui k quibufdam Scriptoribus Alde- 
ricus , 8c Ardericus dicitur f dcfun&o Hil- 
duino Mediolancnfi Archiepifcopo , de quo loco fuo 
jam meminimus , in ejus locum fufF.-dius eft anno 
DCCCCXXXV1I. chm inter Ordinarios Metropoli- 
tan* rcccnfcretur , atque grand*vus edet *tare— , 
Hugonc Imperatore curante. Verlim paulo poft ad- 
ivershs Hugoncm ipfum Oldericus Berengarium II. 
excitavit , ut illum de Italico Regno dejiceret . Rei 
j cautam praebui Hugonis in Oldericum facinus indi- 
I gnifllmum , chm emm cuperet Hugo filium fuum- 
j Manaflcm Archiepifcopum hujus Metropolis conftt- 
' tuere , idcoquc Oldericum jam annis gravem ad eam 
I dignitatem alTumcndum curaflet , ut cito e vita mi- 
Igrans filio Prxfulatum relinqueret , indigne ferens 
( diutius, quam ipfe mallet, annos ejus protrahi, cum 
aula: fu* proceribus adversfos eum confpiraverat, ut 
e medio tolleretur . /Egrc fgiruf & non (ine IVte- 
diolanenfium Civium ingenti c*de, paratas fibi chm- 
Archiepifcopus declinaflet infidias , in eum , ut di- 
ximus , Berengarium Veron* tunc degentem incir*- 
vit . Vcruntamen Hugo tanti criminis rubore perfu- 
fus , ac pcenltentii duftns Nonamulanam Abbatiam 
Oldcrico donavit . In Bafilica Sanrti Ambrofii Sy- 
nodum a nobis inferitis recenfendnm habuit , cui in- 
terfuere nonnullarum infignium Urbium Prstfules . 
Chm Saraceni pr*doncs Genuam diripuiflenr , divi- 
tiafque inde ablatas in Infulam finus Arabici advexil- 
fent , eas rccuperaffc traditur mifia propriis impenfis 
clafTe . Qpa rc Genuenfes fibi plurimum devinxit , 
adeo ut per Oratores publice ipit gratias egerint , 8c 
Mediolancnfi Urbi pecuniS fui nova adjecennt mu- 
nimenta . Ecclefiam Sandfi Andre* , cognomento ad 
murum ruptnm , vctuftate labentem reparavit , Sc re- 
fecit . Viduis ac pupillis opem tulit , 6c pauperes 
piifiimi fovit . Hitreticorum hoftis perpetuus adver- 
stis eorum impetum Arenae deccrrans gregem ftium- 
vigilantiflimc regere ftuduit . In Bafilica Apoftolo- 
rum Sacellum excitavit , S. Lino Sacrum , cumque^ 

Pape- 


Digitized by Google ICOI OL BIBLIOTHECA OL 


Papebrochius dc ipfo verba faceret , ita locutus eft , A 
ut videatur ienorafle Bafihcam hanc eandem efTe cum 
Ecclefia Sancti ‘Nazarii , quod tamen Erudito exte- 
ro , de rebus tam longe diditis feribenti , ignofccn 
dum . In eodem SacclTo fepultus eft Oldcricus , cum 
Prxfulatus fui anno XII. menfe II. obiiftct III. Idus 
OCtobris , anno Salutis DCCCCXLIX. Eum inter 
Samftos antiquis etiam temporibus cultum fuifle , ac 
magnis claruille miraculis , tellatur Anonymus Scri- 
ptor Mcdiolanrnfis in Opere inferipto : D. Arderici 
Cotta* Archicpifcopi Mcdiolanenfis hiftoria : de quo 
meminimus in hac ipfa Collcdtione num. LXXXVIU. 
coi. 55. his Verfibus : 

.......... tandem pofl omnia fato ^ 

Extintlus , fkmmttm meritis confcendit Olympum . 

Hic erat egregium fanari protinus trgros 
J4[pitere . Hic grcjfum claudis , & lumina cacis 
I leddidit : ardentis fjnavit ulcera hpra . 

Hic abigit febres , hunc fumma frequentia noflri 
Stmper adit populi , meritos <*r folvit honores . 

Quamvis autem & Anonymus ifte , & Scriptores alii 
Wediolancnfcs Olaericum cognomento Cottam fuifle 
afterant, cum prout alios, abique ulla Familix appel- 
latione in medium adduximus , cum apud Eruditos 
ante foculum XI. in ufum cognomina hujufmodi re- q 
vocata nondum fuifte pro certo habeatur . 

Laudatur Oldcricus ob eam , quam memoravi- 
mus • 

I. Synodum in Ambrofiana Bafilica celebratam . 

Hanc inter apocryphas rejiciendam cenfuit erudii ifCmui 
Ludovicus Moratorius ob nonnulla, qu* hiiloric* ve- 
ritati adverfari videntur: Eam tamen pluribus defen- 
dit Pater Euftachiui a S. Ubaldo , diluens omnia—, 
que Muraiorio dubiam fidem faciebant , ut optime 
advertit ClarifEmus S.ixius in libro fuo de Poflctfioue 
SS. Corporum Gervafii. & Protafii, pag. 41. 

Meminerunt illius Ughcllu» Itui. Saci* Tum. IV. num. 
LXLII. in Medioianenfibus Archicp. Puriccllui in Dii- 
fertutionibus Ambrofiana 8c Nazaii.ma pluribus in* 
Jocis. Gualvaneus dcla Flamma in Manipulo Florum. D 
Arnulphui in Chronico. Papebrochius m Notu adje- 
ctis Ugheilo loco citaro. Hieronymus Moniiui in- 
Oratione pro Pomponio Cotta , alnquc plurcs. 


M C X C 1 1 1 . 


OLDRADUS ALPHONSUS. 


O Ldradx quoque Familiz Mediolancnfis Gcncfim 
Clariflimo amiciflimoque Sirono debemus , a 
Petro dc Oldradis , anno Cnrifti MCCCXC 1 II. flo- 
rente , ufquc ad Vitalianum , de quo fuo loco di- 
Cturi fumus . Hieronymus verb ex prima Conjugc E 
lua Vitftoria Alphonfum noftrum genuit anno Orbis 
redempti MDLX 1 V. Sc non tam lineris , fed pie- 
tati lingulari deditus , Congregationi Oblatorum- 
SS. Amorofit, & Caroli adferiptus extitit: iftique- 
Divo Ant illiti propter egregias illius virtutes, & in 

S enii excellentiam chariflimus fuit . Per plurcs annos 
lullriorcs Italiz Urbes Evangclica Prxdicationt— 
percurrens , eximii Concionatoris (ibi famam com- 
paravit . Divina pollmodum vocatione Ordinem- 
Scraphicum Minoritarum Capuccinorum ingrediens , 
nomen Augultini aflitmpflt . Ibi innocentil vitz , 
morum elcg.inti£ , 8c - virtutum fplendore maxime— 
corufcavit ufque ad obitum , qui bonorum omnium 
cum dolore accidit anno MDXC 1 V. Hieronymi 
Patris Epitaphium viflcur in Ecclefia Monialium Sun 


cfti Ambrofii loci Canrarii , quod eruimus cx Col- 
ledkione Archintea . 

HIERONYMO OLDRADO 
VIOLANTA CANTONA OPTIMO CONIVGI 
ET ANTONIVS MARIA CVM FRATRIBVS 
OLDRADIS 

PATRI BENEMERITO ET SIBI 
S. Q PP. ANNO MDCI. 

Multa Alphonfus noder fcripfit typis digniflima, alia- 
que imprimi permiflt fuppreflo ejus nomine , uti nos 
monuerunt Sui, illorum tamen titulum accipere non- 
potuimus , ideoque Ledton offerimus , quod nobis 
datum eft ex Monggia , Picincllo , aliilquc, ut in- 
fra , 

Qpz funt : _ 

I. Sermo quem primui omnium habuit in Academia Me- 

diol.mcnfi Mutii Storiis Columnc Marchionii Cara- 

vagii . 

II. Ethica Ariftotelii ab ipfo explanata , pluribui Oratio- 

nibut . Ibid. 

IIL De Honorum contemptu Diflenationei ibi habitB, in 

a uarum ultima milfionein petiit ab co confertu , Or- 
ini Capuccinorum fe fe adferipturu» , in quo etiam* 
el-ipfo vix menfe feliciter obiit . Ita Clariflimu» Sa- 
tius in Libro de Studiis Mediolanenfium . 

IV. Opera aucdam , teftc Moriggia , loco infra citando . 
Ipfum laudarunt CarminitMJS Italicis , tanquam Verbi 
Dei Prstconcm eximium, Gherardus Borgngni in fua— 
Collectione , edita anno MDXCIX. , tc Francifcua 
Civellus , dc quo jam egimus ; houorificcntiflunam* 
mentionem de ipfo habent etiam Paulus Moriggia in 
libro 111 . cap. VJ. Nobil. Mediol. , dc itein idem Mo- 
riggia lib. eod. cap.XXXIV. pag. mihi 198 , Zaccha- 
rias Boverius in Annalibus Capuccinorum , Totn. II. 
Pan. ii. pag. ijj. num. 9). Italice ad unum MD- 
XCIV, , Diouyfius Gcnucnfu in Bibliotheca Scripto- 
rum cjuricm Ordinis , edit. 11 . pag. 41. Carolus de— 
Arembeig in Libro, cui titulus : ,, Flores Scraph. „ 
Tom II. p.ig 14. appiritione fecunda, t-l. Sitonus in 
Chroo. Colice. Nobil Phy f. Mediol. A rt jji. MS in 
fbl peius ipluin Auitoic.n , 8C Picincllut m Athe- 
nsco pag- i3. 


M C X C I V. 


OLDRADUS JOANNES. 

J Oanncs Oldradus in Oppido Meda , Mediolancnfis 
Ducatus , unde cognominatus eft , primam vidit 
lucem excunte Szculo XII. A parentibus pie ac li- 
beraliter educatus , in ipfo juventutis flore Clericali 
habitu aflumpto , Divinis fe obfcquiis mancipavit . 
Sacerdotali dignitate audtus , in folitudinem Rondc- 
narii ad Larii Lacus littora non long£ a Comenli 
Urbe fe recepit . Florentiflimum per ea tempora— 
Humiliatorum Ordinem poftmodum ingreflus , pri- 
mus fuit in eo Coetu Presbyter , nam ante ipfum ne- 
mo nifi Laicus recipiebatur . Sandlitatem illius , & 
merita cum eruditione conjundta mirati Sodales, to- 
tius Ordinis Regimini Joannem votis communibus 
prarfeccrunt . In eo munere inter alia fapietiter con- 
ftituta illud edixit , ut abdicato Fratrum , atque So- 
rorum nomine , Canonici deinceps appellarentur , 
Horas Deiparz quotidie perfolverent , 8c S. Benedi- 
ifti Regulam fufeiperent. Brevi Ordinem Regularem 
effecit e;t tradita vivendi formi , quam ad cxtin&io- 
nem ufque tenuit . Ad facra Minifteria obeunda— 
quofdam c Sodalibus , quos tanti gradus muneri ap- 
tos noverat , prorr.ovenoos curavit . Chm autem la- 
crum Dii Veroum populis magno cum fru&u mini- 
[ liraret, ingentem fiDi tamam, atque exiftimationrni* 

apud 


Digitized by Google 


iooj OL SCRIPTOR. 

apud omnes comparavit adeo , ut plura in Infubri*— 
lui Inftituti Domicilia vel condiderit , vel ampliave- 
rit . Hinc effe&um eft , ut tamquam Humiliatorum 
Parens vocitari foleat . Nec minor in eo luit in fub- 
levandis egenorum xrumnis mifericordia , quos laepc 
neceflariis quoque rebus (Ibi fubtradkis levare coofue- 
verat . Pltiribus etiam vivetis miraculis claruit , & 
ad prtemium redle fatftorum in Ccelum abiit , anno 
Salutis humanae MCLIX die XXVI. menfis Septem- 
bris . Tanta luit illius (an&itatis opinio , ut paulo 
poft obitum in Beatorum numerum ab Alexandro IU. 
Summo Pontifice relatus fuifle perhibeatur . Plura- 
de ipfo Carmina cecinit Bultius , inter quae (equens 
damus , quod confcripfit de Angelo Sandio Joanni 
pecuniam porrigente . 

Multa cucullatam torquet penuria pubem ; 

Queritur ac fruflra te fla per ampla Ceret. 

Anxitu Annona dum migrat ab urbe Sacerdos , 
Providus i Superis obvius Ales adefl . 

Verba ubi jucundus dixit fohntia Caeles , 

Intulit in vacuas aurea dona manus . 

Aligeri fi fape darent hac munera terris , 
Obftquiofus homo quam foret Aligeris } 

Scripfit : 

L Conditutionea Ordinis Humiliatorum ab infra citandis 
Autioribus memoratas . 

1 L Breviarium Ordinis Humiliatorum ab eo com politum- 
fuifle, iidem tcftantur . 

Laudet illius exararunt S. Antoninus, Parte II- b'ftor. 
Sylvefler Maurolye in lib. inferipto : Mare Occano 
di tutte le Religioni. Tattus in Annalibus Comen fi- 
but. Tomo II. Bofca in Martyrol. Mediol ad diem- 
XXVI. Septembris ; Clirifs Saxius in Hiftor. Typo- 
graphica Mediol. Moreriui in Lcxico , aliiqu» per- 
multi. 

M C X C V. 


MEDIOL. OL 100+ 

Adfluu in laudem Au&oris Epigrammata III. Latina, 
unum (cilicct Cafaris Burri , quod hic d imui, alte- 
rum Jounnit Antonii Maflobru J. U. D. Alexandrini 
Primicerii , fle aL Anonymi . 

Qu i fidet augu/la eum mejeflate Senatus 
Deque polo Afbea mittere feripta filet , 

Hifpant pili ut Jovii efl , & Regit Heri 

Cor , fiptt unde , texui quo regit ille Spiret . 

Hac tu dum loqueris , Divum qua fi nwKCiur Alet 
Fervit Atlantiadi prartpuijje victi . 

Std catut ufque adeo dum pandit firfa Senatui, 

Et nova de Sacro corde Minerva Jovii . 

Videatur Abbas Pidncllus in Athenao pag. j 6p. 


MCXCVL 


OLDRADUS OLDRADUS. 


O Ldradus ex nobili Oldrada gente Mediolani ge- 
nitus Vir infignis eruditionis , atque pietatis cx- 
titit . S Petro Martyri Ordinis Prsdjcatorum fum- 
nu fuit amicitia? neceflltudine conjun&us , 8c ut vi- 
detur comes individuus , prout aperte otlendit titulus 
Operis ab eo confcripti , quod infra recenfebiraus . 
Cumque invidius Chnfti Pugil non longe ab hac Me- 
tropoli ab impiis vulneribus confoflus , ad Coronam* 
abiiflet in Codum , Oldradus veteris amicitis non- 
oblitus Adla ejus , & certaminis feriem diligentiffi- 
me pcrfecutus , ad Innocentium IV. Summum Poiv 
tificem mifit . Floruit medio ferme faculo XIII. 

Habemus ab eo confcripta : 

I. Vita, fle Martyrium S. Petri Martyris . Terte Crefcenr 
tio in Amphithcjr. Romano parte U. MS. in Biblio- 
theca FF. Marchionum Vicecomirum ; qui lameo^ 
non indicat , an editum poiica fuerit hoc Opus , 
ncc ne. 


OLDRADUS JOS EPH. 


J Ofeph de Oldradis inter J. C. Mediolanenfes floniit 
firculo ineunte XVII. , qui in eadem facultate- 
laureatus , tam fcdulam Legum (ludio dedit ope- 
ram , ut magnum nomen fibi aquifiverit , maximi in 
opere ab eodem edito , quod infra dabimus . Re- 
feripta atque Decifiones non tanrfam Ampliflimi hujus 
Urbis Senatus , fed & etiam aliarum Provinciarum , 
Ci vitatu mque diligenti (Time eft perferu catus , & ob- 
fervatiombus fuis cruditiflimis exornavit , ut facili 
legentibus omnibus apparebit . Nec tam in Juribus , 
fed in amoenioribus litteris eruditionem fuam often- 
dit , maxime in Prxfatione ejufdem libri ledlu di- 
gna . Opus fuum Beutifltm* Virgini Mari* nuncu- 
patum eft , & ipfius Au<5loris funr h*c verba- : 
„ Deipar* Virgini in vaftilfiino Juris pelago , tutil- 
„ fimo , fpjendidiflimoque Syderi , quod Audloretru 
t , labentem fulferit , juverit , fervaverit k multis pe- 
„ riculorum fludlibus intadlum , inoffenfum , devo- 
♦, tionis 9 gratique animi Monumentum datum , di- 
y, catum . „ 

Voluminis titulus hic eft r 

I. De Litteris 8c Mandatis Principum , 8c prxfcrtim Ex- 
cellentiflimi Sacrique Senatui Mediol.uienfit , ac alio- 
rum Supremorum totius Orbis Senatuum Commenta- 
ria , in tret panes digcfta . Tofepho Oldr.ido J. C. 
Mcdiolancnfi AuUotc. Mediolani, apud Bide/I. t6jo. 
in fol. 

Tom. II. 


M C X C V 1 1. 


OLDRADUS OLDRADUS alter. 


A Lterura ejufdem nominis atque Famili* Virum 
Oldradum de Oldradis Mcaiolanenfem Civem 
nunc in fcenam hanc Litterariam adducimus . Cle- 
ricalibus muneribus addidlus , poft obitum GuillieL 
mi Amidani Novari enfis Epifcopi ad eam regendam 
Ecclefiam anno MCCCLVII. affumi promeruit . 
Gratiflimus fuit Toanni Vicecomiti ejuldem Urbis 
Domino , qui Olarado noftro familiariflime uti con- 
fueverat . Plura fu* fedis bona fiduciario jure con- 
cedit , & in publicis tabulis mentio ejus occurrit ad 
E annum ufque MCCCLXXXV. Decefltfle tamen vi- 
detur MCCCLXXXVI1I. cbm eodem anno fuc- 
ceflor illi datus fuerit Petrus Philargus, poftea Mc- 
diolanenfis Archiepifcopus , & tandem Alexander V. 
Summus Pontifex , de quo fuo jam loco diximus . 

Oldradi h*c funt Opera . 

I. Statuta Riparia Sanrti Julii, fle G.iudi.ini: Etfdcm alia 
plura addidi flic sil Cotu , ab anno MCCCL1X- ad 
MCCCLXXX1V. 

II. ConSitutiones Synodalet. 

Laudatur a citato Cotta in Mufao Novarienfi pag. 187. 
Ughello itaL Sacra, Tom IV. num. LXVlil. a Bi- 
fiiica Petri pag. 480. , fle Moriggu m Nobil. Mediol. 
Jib. II. 

1 i MCXCVIU. 


V 


Digitized by Google 


1005 


OL 

M C X C V 1 1 l. 


BIBLIOTHECA 

A 


OLDRADUS PETRUS. 


P Etrus Oldradus Civis Modiolancnfis i prima a*ta- 
ic {ludiorum curricula , pro illorum temporum 
condicione laus laudabiliter emenfus , Hadriani I. 
Summi Pontificis Aulam fecutu? , eique ab Epillo- 
lis fuit . Dcfun&o Mediolanenfis Eccleli* Archicpi- 
fcopo Thoma , qui Craflus ab aliquibus dicitur , fcu, 
ut alii malunt , Oldcberto , de quo fupra , circa Sa- 
lutis nollr* annum DCCLXXXIII. ad Archicpifco- 

f alis Cathcdrs falligium evctElus , cum Leone III. i 
ontificc in Gatlias profc&us cil , 8c Carolo Magno | 
Augutlo tam charus cxtint,utcjuspotiflimum hortatu • 
Longobardos Italia expulerit . Romam cum Leone re - 1 
verius , cjufdem Carcli folemni inaugurationi , cbm | 
Auguftus appellatus ell , interfuit . Ab eodem C*- 
fare amplifiima pro Ecclefia fua adeptus dl privile- 
gia , inter qu* illud prxclarum , quod Mcdiolanen- 
lem politicum Principatum impetravit . Sanftum- 
Ambrofium , Divoique Martyres Ger\'afium 8c Pro- 
tafium tam enixi coluit , ut prope Bafilicam , in- 
qua eorum fervantur Corpora , ipfo fui Pontificatus 
initio Monallerium extruxerit , cui etiam infignem- 
contulit dotem , datis quoque bcneficcntiflim* fu* 
voluntatis tcilibus publicis Tabulis anno DCCXC. 
quas Imperiali etiam Caroli aufloritatc firmandas 
curavit . Hujus Confirmationis Diploma , datum.. 
Placenti* , habes apud Puriccll. in Monum. Bafilicx 
Ambr. num. 14. Cum autem Mediolancnfem Ecclc- 
fiam annos ferme viginri laudabiliter adminillraflet . 
mortalitatem depofuit circa annum Chrilli DCCCIV. , 
& in prxdidla Ambrofiana Bafilica conditus jacet . 
Vir fuit prxltantilTimi ingenii , 8c in Arianos H*re- 
ticos tam ftrenue fcriptis & ferro pugnavit , ut a 
Carolo Magno malleus Hxreticorum fuerit nuncupa- 
tus . Divi Gregorii Magni Scripta temporum inju- 
rii difperfa in unum corpus Hadriani Pontificis juf 
fu collegit , & tanti DoCtoris Monumentum elegan- 
tibus verfibus exornavit . 

Scripfit Petrus , 

1 . Contra Arrianos, ut diximus. 

II. Sermones nonnullos . 

111 . Epillnlu plure*, inter quas eminet ill.i , quam dedit ad 
C.irolum Magnum de Translatione Corporis Divi Au- 
gullini ex Infula Sardinia ad Urbem Ticinum , qu* 
lic incipit : „ Domino Regum pitffirr.n Carolo Ma- 
ti g no, Petrus Oldrodus , indignus Mcdiolanenlium- 
>. Archiepifcopu* , perennem in Chrifto Coronam. „ 

J11 fine autem h*c feripea Amk „ Excellentiam Ma- 
gnitudinis Vcftr* per multa annorum curricula.. 
n Rex Regum, ClarsRus Dominus fua dignetur cu- 
t. ftodire potentia. Datum in Urbe Mediolani anno 
„ Salutifera Incarnationis Domini DGOXCVI. „ 

Hanc edidit poft Viiam San&i Augullmi Frater Augu* 
llinus Fiviz.inius Romanus Apoftolici Palatii Sacritla . 
Rams , ix Officina Joamtii Martmtlh , ad fiptum Pi/<r- 
•tittt , 1587. in 4. , £7 primum ibi apud Accolturn- . 
ij8<f. 

Ejus Iconem ex Monumento ac vera Imagine , qu* cft 
in Bafilica S.inft* Ecclcfir Aquifgrancnfij , fub anno 
Domini DCCCXV. exhibet m Monumentis Bafilic* 
Ambrofiana Jo. Petrus Puricellus. 

Ex:at ad Petrum Epillola Alcuini. 

Agunt de co Aymoinus Monachus libro IV. de Gcftis 
Francorum cap. 69 Ademnrus Monachus in Annali- 
bus Regum Francorum . Rltcgino in Chronico libro 
II. ad annum DCCLXXUI. Baronius in Annalibus 
ad eundem annum. Bollandus Tora. I. AQ. Sana. XI. 
lanuar §. V. num. 18. Paulus Diaconus in Hiflorij 
Longobard. Ughellus in Archiepifcopis Mediolanenfi- 
buc , Bactholomvus Areftui in ferie Abbatum San&i 
Ambrcifti, & in Diplomatibus in calce ejuidem Ope- 
ris , de quo jam diximus ,Cl.Saxiui in Differt. dc SS. 1 
Gervafio , «c Protafio pag. jp. , necnon Picincllus in- 1 
Athrnco pag. 4154., aliique plures. 


OL 

M C X C I X. 


1006 


OLDRADUS VIT ALIANUS, 

V Italianus , de quo nunc difturi fumus , parentes 
habuit Oldradum de OIdradis a nobis jam, 
laudatum , atque Prudentiam Tantiam Conjuges , 
avumque Hieronymum , atque Alphonfum inter Ca- 
pueeinos Augultinum vocatum , dc quo diximus , pa- 
truum . Claruit Vir nolter medio feculo XVII. non 
tam in Congregatione Oblatorum hujus Urbis , 
. quam inter Canonicos Ordinarios Metropolitan* Ec- 
[clefi® Prxbcnda Canonicali exornarus . Primitm- 
ver6 a Cardinali Cxfare Montio Romam milTus fuit 
pro Theologia c fuggellu explicanda in Collegio Pro- 
paganti* Fidei ; exinde Prxpofituram Ecclcfi* Arci- 
latis obtinuit . Munus Vicarii Generalis Monialium- 
in hac Urbe cum laude fullinuit , tranfa&is indc_ 
triginta & feptem annis in fupradidlo nobililfitno Coe- 
tu Ordinariorum Ecclefi* Majoris , ad Superos evo- 
lavit anno human* Reparationis MDLXXXVIII. 
Scripta cjufdem tam Rhetoric* , quam Theologi* 
Moralis in Seminario Majori Mcdiolanenfi , in Ca- 
nonica cjufdem Urbis , nec non Rom* , ut fupr*_ 
innuimus , Alumnis tradita , milere perierunt . 

Superfunt tantum ; 

I. De laudibus D. Caroli Borromxi . Oratio Latina habi- 
ta c° rarn Emincniifs. Archicpifcopo Alphonfo Litta. 
Mtdiolm, tyfit Arcbitpifccpahbui , ifij». in 4. 

II. Oratio habita m Synodo Doecefana Mcdiolanenfi num. 
XXXV., atque in eadem impreffa, anno 1^58. 

Inter Panegyre. Alexandri Pcrlafch*, imprefs. MtdioJ. 
1668. Extat una in Laurea Vitaliani Oldradi pag. 
»08. 6 

Agunr dc ipfo Trivultiu* in Nomenclatura Canonico- 
rum Ordinariorum , dc quo in littera T. ClarilTimua 
Sitonui in fuis Schedis, atque Picincllus in Aihcneo 
pag. ftu 


M C C. 


OLGIATUS ANTONIUS. 


Ntonius Olgiatus Mediolanenfis Patritius , inter 
1 Capuccinos adferiptus , faneumis fplendori 
faxxflitatcm , 8 c do&rinam mirabiliter copulavit f 
qu* maxime enituit , dum commifilim fibi Philofo- 

f ihiam , ac Theologiam legendi munus fatis laudabi- 
iter implevit ; & cum uberi eloquentia , zelo , ac 
gratia in Verbo Dei difleminando ex alto indutus , 
tpfius Conciones , utpote animarum faluti accommo- 
dat* , frequenti populorum concurfu exciperentur , 
frudVumquc inde emergentem nefarii homines mori- 
bus orant nequitia exccrabilibus ad meliorem redudli 
frugem , & falutaris poenitenti* lavacro expiati , fe- 
llabantur . Neque ad completum tanti Viri ornatum 
in regendo prudentia defidcrabatnr , quare f*pi(Time 
( ut inferiores Pr*fe£lur* pr*tcrmittantur ) Deffi- 
nitor, bis Minifter Provincialis , infuper Procurator 
Generalis fuit proclamatus ; multorum etiam p ru- 
dentum hominum fuifragiis dignus habitus , cui fu- 
prema totius Ordinis adminillratio conferretur . Or- 
dinis Capuccini Generalis Hiiloriographus conditu- 
tus cjufdem adla pluribus annis contexuit , qu* po- 
Ilea in duos Tomos dieefla prodierunt , plura MSS. 
tenebris relinquens . Obiit m Domino Mediolani, in 
Conventu Capuccinorum S. Vidloris, anno MDCC- 
XXIII. Religionis LII. statis vero LXVIII. 

Typi’ 


Dig 


by Google 


ioo8 


1007 OL SCRIPTOR. MEDIOL. 'OP 


Typis contignavit : 


I. Amuli de* FF. Minori Capuccini , Tomo III. Farte I. 

In Trevto , per Cio ■ /buonro Brunati , 1708. in fol. 

II. Annali dc’ FF. Mmori Capuccini, Tomo 111. Parte II. 

In Ali/im, ptr Cinfeppe Pandclfe Malattfia , 1711. tn^ 
fol. 

Ita a Suis. 


M C C L 


OLGIATUS HIERONYMUS. 


H ieronymus Olgiatus nobili genere Mediolani or- 
tus , Patre Jacobo Ducali Collaterali militum, 
fub Francifco I. Sfortia , & Jo. Galeacio Maria Inlu- 
brum Ducibus, quorum extitit Aulicus, hortante Cola 
Montano Litterarii ludi Magiftro , qui Olgiatum pene 
imberbem inani fpe gloris inflaverat , fi Galeacio 
fublato Patriam in libertatem aflereret , inito cunu 
Joanne Andrea Lampugnano , & Carolo Vicecomite 
foedere , in vitam Principis confpiravit . Recurren- 
tibus ergo Divi Stephani Protomartyris Solemniis , 
anno MCCCCLXXVI. Galearium in ipfa Sanrii Ste- 

{ >hani Bafilica Sacris interfuturum cum Sociis ador- 
iis pugione confodit . Tanto patrato facinore ex eo 
Templo profugiens , cum frultra afylum quxfiflct , 
biduo pou comprehenfus , 8c conjc&us in vincula_ , 
cantimi abfuit , ut imminens jam fupplicium vefanam 
hominis conftantiam vel paululum imminueret , quin 
etiam ad Mulas converfus fex elegantibus Carmini- 
bus defundo Principi infultavit . Ea funt ejufmodi a 
Jovio in Elogio Galeacii Sforcix libro III. pag. 147. 
relata . p 


Quem non mille aeiet , quem non potuere phalanges 
Sternere , privata Galeor. Dux Sfortia dextra 
Concidit , atque illum minime juvere cadentem 


MCCII. 


OPPICELLUS JACOBUS PHILIPPUS. 


f A cobus Philippus Orpicellus patrem habuit Joan- 
J nem , a quo , & ab optimis Praeceptoribus tam- 
retfti , doriilTimeque edodhis extitit , ut Sacris 
addi&us in Canonicum Bafilica; Collegiate S. Am- 
brofii creari meruerit anno MDCLXIX. Charus fum- 
mopere extitit eximio Cardinali Federico Borromio, 
ita ut opera Oppicelli noltri pluries ufus fuerit in_ 
B exrruenao tam Bibliothecam , quam Collegium Am- 
brofianum ; dc hac re tertis eft Opus infra a nobis 
recenfendum numero I. Pratter (olidiores Scientias , 
amoeniores quoque coluit Autftor nofter , ut videre 
eft ex Carminibus fuis fatis eleganter feriptis . Spe- 
cimen primum eruditionis fuse dedit in Seminario 
hujus Metropolis , in quo Rhetoricam facultatem e 
(uggertu declaravit , deinde Theologia: Cathedram- 
in Ecclefia Dcrthonenfi afeendit , donec in patriam 
reverfus , munus fupramemoratum Canonici Bafilica: 
D. Ambrofii obtinuit, & fenio confumptus vicamDco 
reddidit . 

Habemus de ipfo 1 

C L Monumenta Bibliorhec* , 8c Collegii Ambrofiani fice. 
Mediolani, apud Comum 1618. m 8. 

II. Fomii D. Barnabe ex prifeis, prob.mffimifque Au&ori- 

bui Narratio. Mediolani , apud Navam , 1610. in 4. 

III. Poema Verftbui Exametris compofttum io laudem- 

Leonardi Coquei. Exr. in fronte libii , cui titulus: 
„ Antimorneus . 

IV. Epigramma in laudem Jo. Antonii CaJlillionci. Eli in 

libro inferipto : „ Florilegium Antiquitatum Mcdio- 
„ laiienfiuin ejufdem Calli Ilionei, de quo jam ditium. 
Laudatur a Petro Paulo Bofca in libro «le orig. dc ft.itu 
Biblioth. Ambroft-inc, ab Abbate Picincllo in Athc- 
naro pag. 141. , 8c a Si tono in Scbcdi*. 


- d flantes famuli , nec opes , nec regna , me urbes . 
Hinc patet bumanis qua fit fiducia rebus , 

Et patet bine ftevo tutum nil efie tyranno . 

Se quoque in ipfa morte confirmans , dum jam fub 
carnificis manu ftaret , haec contumaci ore protuliflc 
dicitur : ,, Collige te Hieronyme , ftabit vetus mc- 
>* moria fadli ; mors quidem erit acerba , fed tor- 
>» mentum breve , atque ejus lama perpetua . 

Superfunt de ipfo : 

I. Littera, in quibu* Conjurationi* Ordinem narrat juflu 

Maeiftpttuum ad DucilTam Bonam data. Extant in- 
Hiiloria Urbii Mediol. Jofephi Ripamontii lib. VI. 
Leguntur etiam in Bernardini Corii HiAoria ad eura- 
annutn , licte aliquantifper diverfa , ubi etiam habe- 
tur 

II. Ejufdem Hieronymi Epiftola ad Marcum Trottum dt- 

eodem argumento. 

De ipfo Hieronymo prater Corium , Fulgofiuni , Jo- 
vium , Ripamomium 8cc. agunt Robcriu* Rufca in 
Hiftoria Familia Rufcha Mirionis Taurini , anno 
1680. in 4. cum Audario prope finem 8cc. Jul. C«- 
far Imbonatu* in Chronico tragico &c , 8c Advoca- 
tu* Sitonm in Monumentis Gcnealogici* Nob. Fam. 
Olgiata , quemadmodom & Comet Oftaviu* Archin- 
tus in Aia eximia ColleA. Monument. Famil, Medio- 
lanenfium . 


M C C I I I. 


de OPRENO JOANNES. 


E Tfi Picincllus in fuo Athenxo Joanncm hunc 
Opremum vocaverit , & ex eo ClarilTimi Que- 
rif , & Eccard millies a nobis citati ; attamen cunu 
in Nomenclaturis Familiarum Mediolancnfium Opre» 
ma Gens minime indicetur ; nobis , ut fufpicaci funt 
etiam doriiffimi fupramemorati Scriptores , dc Opre- 
no , Oppido in Montibus Brianteis fito , vocare ip- 
fum placuit , e6 magis quia a Patria tantum xtatc_ 
Auftoris nortri cognomina aflumere confueverant 
Religiofi Viri Ordinis Praedicatorum , a!iorumquc_ 
ftri&torum Coetuum. Floruifle igitur noftmm artcrunt. 
Saeculo XIII. vergente, fcilicct anno Chrifti MCCLXX. 
omnes infra citandi Audlores, nccnon fcripfillc Opera 
quae fequuntur , 

Videlicet : 

I. Sermone* de Tempore . 

| II. Sermone* dc San&i* . 

III. Sermone* de B. M. Virgine . 

IV. Sermones de Mortui*. 

Sed ubi nam ferventur auc imprciTa fint , aut MSS. 
□ullus indicit . 

Ex Picinelli Athenxo pag. jtf. ubi Moriggia citatur in 
Nobil. Mediol. lib. j. cap. 19. Tacgio m Monumen- 
tis Ord. Pnrdic. Lufiiano , Pio , Pernando* , Alta- 
mura ad annum MCCLXII. , & cx ipfi* fupracitari 
Qpetif , Sc Eccard in Tom.L pag. 47). Scriptor. Ord. 
Praedicator. 

MCCIV. 


Digitized by Google 


ioo9 


0R 


BIBLIOTHECA OR 


1010 


M C C I V. 


QRDEUS ASCANIUS. 

A Scanius Ordeus Mediolanenfis duodecim annos 
natus , in Oppido Mortarienfi , quo £ Patria— 
dcdu&us fuerat fub difciplina Albcrti Gcntiani Cre- 
fccnrini in Monallcrio Canonicorum Latcranenlium , 
titulo Sandfce Crucis cjufdem Oppidi . Grammaticas , 
humaniorcfque litteras edodhis.quindennts annoMD- 
XC1V. eidem Ordini adferiptus eft . MiiTus ad Mo- 
naikerium Frigdionarix , ibi aliquandiu cum Aurelio 
fratre fuo anxioris difciplinx incrementa haufit . Inde 
Diaic&icis, & Theologicis rebus Mediolani, Placenti*, 
& Patavii operam dedit . Adhuc Diaconus praedi- 
candi munus fufccpit in Templo Sin&i Frigdiaui 
Lucentis per totum anni curriculum . Mox Sacerdos 
efTe&us in Philomatum Academiam cooptatus , ibi- 
que di&us il Pago , Bononiae , Brixiae , Arimini , 
Afculi , Neapoli , Alexandri* , Mediolani , Mefla- 
nx , Ravenna: , Luc* , Novariae , Genu* , Rom* , 
Vcnctiis , quadragcfimales Conciones habuit . Id cum 
prxftitiflct Taurini anno MDCXXXV. eum Dux Sa- 
feaudi* inter cztcra munera , magna Cruce Militaris 
Ordinis SS. Mauritii , 8c Lazari decoravit . Pluribus 
Coenobiis prxfuit, & in generalibus Comitiis Placen- 
ti* habitis privilegia Anttftitura Titularium fortitus 
eft . Obiit in Monalterio Sanfbc Mari* PaiTtoius Me- 
diolani XXV. Februarii MDCLI. 


Edidit 


I. Otazioni Sacre . Milano , prtffo il MalattjU , x 5 i 8 . w 4. 

• i< 5 » 8 . m 8. 

II. La Vita cici 1 3 B. Eufrofina Monam di Vicenza— , 

Farrata, fer Ii Stamfatori Cameret i , 1619. 

III. De pcifedo Principatu Oratio ad Rempublicam Lu- 

ce nfirm . Mediolani , apud Maiateflam , 1618. 

IV. Ode Panegirica della prela di Vercelli al Marchelc* 

di Lcgancs . Milano , ftr il Malatifla , in 4. 

V. L'Applaufo d'italia, Epiul.imio ncllc Reali Moz2t-* 

dc' Screuiflimi UDdmao Jagelkwe Rc di Poionia , 
e Svezia, e Ceti Iu d'Auilria Sorclia di Ferdinando 
III. Imperatore Augulto . Milano , ftr Ftlippo Gbi - 
folfi 16J7. ia a. 

VI. Pancgirieo in lode di Santa TereCi . Milano , ntUa— 

Stamfa Arctvtfcovih , 1611. ra 4. 

VII. Altro m lode dc’ S-imi Ignazio, e Francefco Saverio. 

hi, ftr il Malattfia , 16x1. 1» a. 

VIII- Orazionc in lode di $. Carlo . Milano, prtffo il Bi- 

itU 1, 161». in 4. 

IX. Altra in lode dclio fteffo. hri , ftr il Como, 1 6x6. 1*4. 

t Roma, id»7. 

X. Carmen Latinum in laudem Frantifri Birberini 

Cardinali» , 8c Nepoti* Urbani VIII. AitiiW apud 
Maiatrflai ,nf 

XI. De Fp ulula B. Virgini» ad MeflmcnlVi Concio. A Uf- 

ftna , i<Sxo in 4 rccenfctur ab Hippolyto Maraccio 
Bibliorh. Marian. part. I. pag. 147. 

X 1 L Tuttemmenti Liriei pani duc , quae M.inufcriprs— ( 
apud fc excitifle , leftatur Picinell pag. 59. nunc 
fervantur in Biblioth. S. Mana FalGonit Mediol. ' 
in 4. lignar. A num. ixj. 8c 1x4. Ea ipfc credi- 
mus cite, quaRofinui ait in unum Volumen Citis 
amplum congcfta , Abbatem Tiburtium Boffum pu- 
blici Juris facere voluifle , fed ncquivifTe obtinere , 
ut difpcrfa colligeret, & fumma manu donaret. 
XIII. Rime . Parte prima , che contiene Rime d*Onorc-, 
Sacre, Morali, Funebri , Amorofe, Varie, Propo- 
lle , c Rifpoftc . Pane fcconda , che abbraccia Ma- 
drigali , e Canzonette ; dedicate al Conte Duca di 
S. Lucar , gran Privato di Spagna . 

Adfunt ad cum io Pane prima Carmina Ir alica— , 
vulgb Sonetti , variorum poetarum nemp* Dominici 
Chiariti Lucenfi» , Federici Caballi Anconitani , 
Hippolyti Pigns Romani , Gifmundi Sami , Pan- 1 
dulphi flpannodlii , Ambrofii Luti Scnenfium , qui- 
bus omnibus refpondet . In fecunda verb Guidi U- 
baldi Bcnamati Veneri , Francifci Marie Gualtr. 
«mi Floremini , Vincentii Trcnt* Meffanenfis , 
Annibalis Guafchi Alexandrini , Rkardi Ricardi 
Romani , Celaris Burri Mediolanenfu , cum Rcf- 
ptmbonibut Ordci . Codex MS. Autographui prx-lo 


D 


E 


para rus in 4. fervatur apud ornatiffimum Juvenem 
Carolum Antonium Tamium Mediolanenlem . 

Eum Carminibus celebrarunt Claudius Trivultius , 
Cadar Burrus, Hieronymus Carnagus , Benedicius 
SolTagus ejus affinis , Francifcus Maria Terzagus . 
Subdimus hic Comitis Horarii Archimi Tccraili- 
chon : 

Cum celebret atioi , ta laudat Hordae , nunquam 
At tua non etffas traitrt Scrtpta tyfis . 

Auffieor: Afcanii mtbi farce mode j} ia vatii 
De tt vis tacito fufiut ore loqui . ' 

Agit de eo Celfus Rolinus in Lycseo Lateran. lib. I. 
pag. 68 . Proferens etiam Lineras Ducis Sabaudie 
ad Afcanium Arbizanum Canonicorum Laterancnf. 
Generalem , dat. Taurini XX. Apr. MDCXXXV. 
in quibus Ordeum commendat , 8c ait fe eum in- 
ter Equites SS. Mauritii , fle Lazari recenfuilTc— 
cum magne Crucis bonoie , itemque Piciuellus in 
Athenso pag. $8. 


M C C V. 


ORIGONUS ANTONIUS MARIA. 


A Ntonii Mari* Origoni natale folura Varifium ex- 
titir fatis clarum Mediolanenfis Ducatus Oppi- 
dum . Hic adidua parentum follicitudinc liberaliter 
educatus , vix pueritii exa in hac Metropoli fht- 
diorum perfecit curricula , 8t (acris miniftenis inter 
Clericos mancipatus , Alumnis primhm Seminarii , 
mox auditis diligenter Philofophicis , atque Theolo- 

S icis difciplinis , piilBm* Oblatorum SS. Ambrofii , 
: Caroli Congregationi adferibitur. Plura in Colle* 
gio S. Scpulchri hujus Urbis przclara geflit munera, 
in Papicnfi Borromxorum Collegio Rectoris officium 
adminirtravit ; tum Mediolanenie Nobilium ( priuf* 
auam PP. Societatis Jefu illius pr*fe£hira deman- 
daretur ) Collegium rexit . Cum autem majora in 
dies pietatis , atque do&rin* daret fpecimina, Cano- 
nicatu , ac przbenda Theologali in Infigni Varificn- 
fium S ViAoris Canonicorum Coetu meruit infigniri. 
Eo in munere adhuc vivebat feribente Picinello , qui 
j Origoni nortri eloquentiam , zelum , czterafque Ec- 
clefialtico Viro dignas virtutes multis extollit pr*co- 
niis . E pluribus ejus Concionibus , & Orationibus , 
hanc tantfcm habemus typis fuperititem » ali* ver6 
lucem adhuc expe&ant , 

Nimirum : 

I. Il Pefcatore ApoAolico. Panegirico recitato nelU Me- 
tropoliuna ai Milano , in lode di S- Carlo. Hanc 
memorat Picinctlus, 6c impreHam fiiifle teftatur, at 
nullibi reperimus. 

II. Concionum , atque Orationum Paneg. Volumen MS. 
in fol. Extat apud Suos . 

Vide cit. Picinell. in Atlienao pag. 46. 


M C C V I. 


ORIGONUS CAROLUS JOSEPH. 

I N Varifienfi Oppido , quod patria fuit mox laudati 
Antonii Mari* Origoni , lucis accepit ufuranu. 
Carolus Jofeph eadem familil progenitus , quem- 
nunc debita laude profequemur . Studiorum causi 
in hanc Metropolim k parentibus nobilitate claris 
puer miflus , fuD difciplina PP. Societatis Jefu , in- 
genium , quod perfpicuum fatis , & ad bonas artes 
natum fortitus fuerat , diligentiffime coluit in huma- 
nioribus litteris , & eloquenti* prxeeptis . Inde Ti- 
cinum pergens in ejus Urbis Archigymnafio legibus 

fe 


Digitized by Googl 


c 


1012 


ioii OR SCRIPTOR. MEDIOL. OR 


fe addixit, Do&orifque honeftatus infigniis Patriam-, 
rcvifit . Ibi imbecillitate virium , & corporis advcr- 
fa valetudine a legalibus ftudiis abftincre coadhis , 
amoenitate Mufarum in contubernium adfeita , Itali- 
cos inter Vates emicuit . Verumtamen haud multo 
poft Aftrc* minas declinaturus , apud quem criminis 
alicujus reus fuerat denunciatus , tanquam ad afylum 
Januam fe contulit . In ea Urbe hiftoriz pentie , 
Poefis jocunditate , atque eruditionis prarftantia ma- 
gnam libi laudem peperit , adverfantem fibi fortunam 
naud * gre ferens . Obiit medio ferine ferculo XVII. 

H*c poft fe reliquit Opera : 


I. 1 Furori delta pefle di Milano : Poema ; a Filippo 

Refla. Mtlano , p*r il Bidtlli , 16)1 ni 8. 

II. Pocfic Eioiche . Gmova , ptr Giufeppe Pavoni , 16)4. 

IU. Penlicri Poetici . Ivi , far Piar Fronctfeo Calnoano , 

165 fi. in 8. 

IV. Rime Liriche . Ivi , per Giovmni CaUnxano , 1 6\6, 

in 8. 

V. Voci amorofe. Ivi, per Io flefjb, id)6. in 8. 

VI. Difcorfi amorofi. ivi, eonu Jopro . 

VII. Idilj amorofi . Ivi . 

VIII. Epinole amorofe. Ivi. 

IX. L’Arpa Nuzziale . Ivi , 1657. tu 8. 

X. Due Panegirici . 

XI- Llogia vana Latina. 

XII. Ducento Leircre di buone Feflc . Ivi, pol Caltnxano, 

id) f. , e 1616. in 8. 

XIII. Voci Epitalamiche nelle Nozzc d*Odoardo Duca di 

Parma. 

XIV. L’Auftria trionfame a Ferdinando II. elctto Re de 

Romani. De hi* tanquam editi* verba fecit Pi- 
cincllut, no* ea nullibi invenimu*. 

XV. II Merito efaliato. Acclarruuione ad Agoftino Pal- 

l i vicino creato Duce di Genova. 

XVI. II Caduceo . Trattato Cavallcrcfco in materia di . 

Duelli. MS. 

XVII. II Manuale dcgli Ambafciadori . MS. 

XV 111 . Siorie de fuoi tempi , cominciando dalla morte di 
Ferdinando Duca diMantova. MSS. Inedita hic a 
nobi* recenfita ab infra citandi* Au&oribu* lau- 
dantur i nemo tamen fignificavit ubi nunc icr- 
ventur . 

Commendatur Auftor a Ghilino in Theatro Eru- 
ditorum, parte IL a Scriptore libri, cui titulut: 
Le Glorie decl’ Incogniti di Vcnezia , pag. 91. , 
atque a Piciucllo in Athenso ; pag. 1*0. 


M C C V I I. 

ORIGONUS JOSEPH. 


A diderint . Amoeniores quoque Scientias non negle- 
xit t idcoque inter Academicos Faticofos locum ha- 
bere meruit . Dcfidcratus eft die XIX. menfis No- 
vembris , Anno MDCLXXXVlil. 

Damus ipfius : 


I. Defcrizione dell’ apparato, e fcfte follenni ferte in Mi- 

lano alii Vil. di Agodo MD-LXXl. odb Chiefa di 
S. Antonio ner Ia Canonizzazione di San Gietano. 
Mtlano , ntlls Stamptria dt Lodovico Monza , 1671. 

in 4 

II. Elogia 8c Infcriptione* eadem occaCone ab ipfo com- 

pofit® . Ext. in cod. libro. 

III. Le Grandezzc di Dio ombreggiare in un’ Oda , dall*_ 

penna dcl P. D. G. O (Giufeppe Origonc) C. R., e 
R da lui recitare nell’ Accadcmia dc’Faticofi, Ii XXXI. 

MagRio MDCLXXVL Mtlano, ntlla Stampa dei BtU 
tr omine, 1676. in 4. 

IV. Concionum , 8c S. Scripture Le&ionum Vol. ingen* 

MS. 

Ita a Sui* . 


M C C V 1 I I. 


ORIGONUS OCTAVIANUS. 


O Ctavianus Origonus ex nobili 6c ipfe Mediola- 
nenfi familia ortus , inter Clericos Regulare» 
r D. Pauli Decollati , vulg6 Bamabitas , conlcriptus 
^ fuit anno poft Virginis Panum MDCXLIII. Poft 
confueta ftudia optime percepta ad Oppidum Cafali* 
Majoris in ditione Cremonenfi , ut Aaolcfccntes hu- 
manioribus litteris erudiret , a Suis miffus eft . Ibi 
quantum amoris , & exiftimationis fibi comparaverit 
non tam facili dici poteft ; Ex libro autem infra_ 
memorando omnibus patebit ingenium , atque eru- 
ditio maximi Oratoria & Poetica illius , 

Sic liber inferibitur : 

I. Exercitatione» qu®dam pro Gymnafio S. Cruci* Cafali* 
Majori* ; continet : 

1. Catille Majus Civiuu, Prolufio habita , die V. Decem- 
bris MDCLXII. 

x. Cafate Majus Arx; Proludo habita, die IV. Decembri* 
D M DCL XI II. 

). Cafali Majori inauguratio , Poema larinum pagg. 10. 
Mediolani , ofud Frenctftum Vt gonam , 1664. tn 8. 

Ita a Suit. 


A Mplilfimus Senator Mediolanenfis Hyacintus Ori- 
gonus , & Magdalena Bonacina , Scriptoris lau- 
datiftimi Martini foror , Conjuges , Jofcphum genue 
re , & educationi optim* ipmis ita incubuerunt , 
ur etiam in prima ztate pietas lingularis in co cfful- 
ferit ; Deo igitur totum fe dedit , dum in Congrega- 
tione nobililUma Clericorum Regularium, quos Tea- 
tinos vocamus , adferibi voluit . In eadem profef- 
fus eft Florenti* die I. menlis Aprilis , Anno Chri-I 
ftiano MDCLVIT. Philofophicas , & Theologicas 
fcientias , quas brevi libi comparavit , aliis e Ca- 
thedra fummo cum plaufu tradidit , deinde ad Dei 
Verbum dilfeminandum ab alto vocatus , in variis , 
ac principibus Itali* Urbibus Conciones optimas 
Quadragefimali tempore habuit , & integris fexde- 
cira annis facras litteras in D. Antonii Templo hu- 
jus Metropolis taiR feliciter , ac peregregie explica- 
vit, ut Comes de Melgar tunc toties Mediolanenfis 
Dom nii Moderator non tantum f*p£ audire Jofe- 
phum noftrum voluerit in fupradidfca Ecclcfia D. An- 
tonii, fed 8t in Oratorio Aulico S- Gotthardi nuncu- 
pato . Ad eumdem pro folutione plurium Caluum in 
Morali Theologia frequenter nonnulli confluebant: uno 
Verbo litteris, exemplo, atque prudcnti.4 ram claruit, 
ut fni etiam Przpouturatn patrii Collegii eidem tra- 
Tom. h. 


E 


M C C I X. 

ORIGONUS PETRUS ALOYSIUS. 


D iligentiam Clarillimi Bartholomaei Curtii effugit 
Petrus Aloyfius Origonus Phyficus Mcdiolanen- 
fis Jofephi filius , qui non tamhm fuis virtutibus cla- 
ruit medio fseculo proximi tranfadlo , fed etiam io- 
filio Clememe a Barbara Bizozcra Conjugc fufeepto, 
qui & ipfe inter Phyficos Collegiatos, atque cx XII. 
Provifionum hujus Urbis , ab anno MDCLXII. ufque 
ad annum MDCLXXII. numerabatur. Petrus autem 
Aloyfius nofter Medicis litteris egregie inftruiftus non 
tantum Latino fermone , fed etiam Italico fummo 
pere illuxit . 

Hoc Opus ipfius habemus : 

I. rflfcorfo fopr.i Tabufo dcl Tabacco . Milano , prtflb R- 
lippo GbifoJfi, 1641 

De eodem meminit Tofcph Dondeus i-i Confil. 17. , 8c 
»8. Si tonus in Cnron. Collcg. Nobil. Phyficor. JUe- 
diol. P. II. Art. ? 10. M'. in fol. penb* Auttorcm-, 
6c P. Mazzuccheflut in Schedii . 

Kk MCCX. 


Digitized by Google ioi 3 


OR 


BIBLI 


m c cx. 


ORMANICUS PETRUS PAULUS. 


P Etrus Paulus Ormantcus Mediolani onus , & a 
teneris annis educatus , Brixiam le contulit , ibi- 
que lares ftatuit. Juvenis fatis eximios in lineris cum 
progrelTus feciflet , exoticalquc linguas calleret , ad 
Philofophiar arcana , Theologicas Q.u*ftiones , atque 
Utriufque Juris Scientiam accedendum fibi ccnfuit , 
& in hifcc poflremis Dodlor eft renunciatus . Flo- 
rentiiTimo . atque acri praeditus erat ingenio , ideo- 
que inter Acaaemicos aliquot Itali* Urbium recen- 
'feri meruit , didlus inter Occultos il Ricftnto , in- 
ter Difpcrfos il Timorofc % inter Errantes f /IJJctuto. 
Cbm in hac ultima Academia . in qua plures per 
annos in litterariis laboribus fe exercuit, verba face- 
ret , fcledliflima femper ei adllitit Auditorum coro- 
na , quibus illius eruditio fummam creabat admira- 
tionem . Magni habitus eft a Brixianis Civibus ufque 
adeo , ut revertentem ex Aula Cxfarea Fcrdinandum 
II. Magnum Hctrurix Ducem excepturi omni cuitu 
honoris fignificatione , ut Vcnetx Reipub Sapientif- 
fimis Patribus obtemperarent , Elogia Ormanici no- 
firi expetierint ad pompam , ur decebat , exornan- 
dam . Regente pottmodum Mediolanenfcm Ditionem 
pro Catholico Hifpaniarum Monarcha Comite Sirve- 
lae ad Patriam revocatu» eft ; cui caufam rei prae- 
buit Petri Pauli dottrina , aui cum Scripta quasdam 
de Auguftifllmae Genti» Auftriac* laudibus a fe ela- 
borata Mediolanum mtfiflet , eaque ad ejufdem Co- 
mitis manus perveniftent ; aequum illi vifum eft tan 
ro Cive diutius patriam non carere . Ideo Antiqua- 
rii munere , & congruenti mcrccde percepta , vetu- 
ftatis icrutator eximius in laudabilibus lludiis reli- 
quum vitae traduxit . 

Habemus illius dodlrin* teftimonia , fcilicet : 

I. Elogia Latina pro Ing reflo in Urbem Brixienfem Fer- 
dinandi II. Magni Hctruri* Ducit . EJua fuifle afle- 
rit Picinellu», locum tamen, annum, atque Imprcf- 
forem rciicet. 

U. Storie Brefcianc Sacre, e Profane, particulari, ed uni- 
verfili. Ea hoc Opere pluribut Voluminibus conflan- 
te, fragmenta qutidxm , atque compendia lucem vi- 
difle publicam cx eodem Pidnello noviinu*. 

UI. De lauoibui Augulliflim» genti» Auftrijc* . De hi» fu- 
pra . 

Eju» cum laude meminerunt Placidut Pucinellu» i n- 
parte U- libri fui, cui titului: Dclla fede, e nobilia 
dei Notajo ; & citatu» Picinellut in Atlienao, pag. 
467. 

M C C X I. 

OROBONUS ANTONIUS. 

A Ntonii Oroboni frgftra quxfivi A&a , Parentes , 
8c mortis annum , im6 ii ejus II. Lucubratione» 
mihi fortuito pr* manibus non occurriflent , minime 
io hac mea Bibliotheca locus ei datus fuiiTei . Ex 


1 * H E C A OS 1014 

ipfis facile omnibus patet quantum diligenti* 8c la- 
boris Audior impenderit in expifeandis Ecclcfix fibi 
commiflx antiquitatibus , & documentis . Oratoriam 
quoque facultatem latis conftat habuiffc , idcoquc— 
inter Scriptores Mcdiolanenfes jure merito eft recen- 
fendus . Dcfidcratus eft medio circiter feculo jam- 
tranfadlo . 

Hsc publici juris fecit: 

I. Ritrovamenro della Sagra Immagine dclla B. V. nclla 

Chiefa di Santa Mana Porta , ferino dal Rev. Prete 
Antonio Orobono Curato di detta Chiefa. Extat in- 
Vol. XV. MS. Jo. Bapr. Cornei Juniori» in Archivo 
Archicp. Medio! de quo jam diximu» . 

II. Panacirico per S. Gio. Buono , detto nel Duomo di 

MiLmo. Ivi , n*lla StamprU ArcivtfcoviU , 1641. in 4 • 


M C C X II. 


OSSA MANFREDUS, 


P Lurcs ex Olla vcruftiflimi apud Mediolanenfes Fa- 
milia genitos Viros dc Patria optimi meritos di- 
gnis extollunt encomiis Scriptores Infubres , i quibus 
hos inter exteros reperimus illuftriores , Ollam fci- 
licet Jurifperitum clarifiiraum , unde forfitan univer- 
fa progenies cognomen traxit , qui floruit anno Salu- 
tis MCLXU. Conful Patri* ipfo anno cum Albcrto 
inferius laudando ad pacis capitula cum (finobarbo 
componenda delegatus : Guillielmum, qui cum aliis Ci- 
vibus fmdus iniit cum Friderico eodem , anno MC- 
LXXXV. Ubertum, & Alchcrium an. MCLXVIII. 
MCXCVIII. atque MCCXVII. Mediolancnfis Reipu- 
blicx Confules , ut ex eorum Placitis nos certiores 
reddidit amiciflimns J. C. Sitonus . Guillielmus au- 
rem prxdiilus annis tribus videlicet MCLXXXIX.de 
fcqucntibus Padux Prxtor fuit , quemadmodum & 
Albcrtus citati Ofl* filius eodem munere funtflus fue- 
rat in memorata Urbe an. MCLXXV. Narrare etiam 
hic juvat Guillielmum prxfatum Bononicnfi quoque— 
Rcipublic* cum Prxtoris ooteftatc anno MCXCIV. 
jus aixifle,ut habetur apua Bartholomxum de la Pu- 
gliola in Mifcella Patrix me* amatilTimx Hiftoria^ 
qu* pag.147- prodiit typis noftris Mcdiol. Palatinis in 
Tomo X VIII. Rer. Ital. Script. Ex eadem Familia cla- 
ruit Manfrcdus hic , qui Confulatum hujus Metropolis 
geflit annis MCLXXII. MCCIII. & fcquenri ; quibus 
etiam duobus poftremis annis inter Confiliarios Cre- 
denti* , Sc fex Poteftates conftitutus invenitur , ut 
teftem habemus Chalcum infra citandum . Anno igi- 
tur primo Coniulatus fui 

Scripfit : 

I. Statuta plura Mediolanenfi Reipub. utiliflima. 

Id cx Corio Iib.XIII. haufit Comes OOaviu» Archimu» 
in perinfigni Collctt. fua Monurnent- F.tmil. MedioL 
Chalcu» in Hiftor. Patris lib IU. pag. x.64. 8c a 66 . , 
atque de ipfo cxterifque de Olla meminit cit. Sitonus 
in Schedis. 


o 

A 


B 


C Digitized by.Google 


loij 


SCRIPTOR. MEDIO L. PA 


101$ 


P A M C C X 1 1 1. 


PACEDIANUS NICOLAUS. 


N icolai PacediaJ» Viri litteratiflimi A&a enar- 
raturi , ejus potiflimum fcriptis utcmur , 
unde maximam vitat ipfius partem haufimus . 
Anno MCCCCLXXXVI. in hac Urbe lucem vidit 
primam , genitorifque illius nomen ( quamvis ejus 
non uno loco meminerit ) nufquam reperimus . Ma- 
ter ver6 cxtitit Martiana Cribella Antonii Cribelli 
Sacerdotis Soror, qui nepotis ingenium tenera adhuc 
aetate ad facra minideria pronum admiratus , nihil 
prartermifir , quod ad ipfius indolem formandam- , 
excolendamque conduceret . Avunculi igitur horta- 
tu , chm vix VII. artatis annum edet egreflus, Tici- 
num litteris imbuendus mittitur. Ibi ab altero Avun- 
culo fuo majore Laurentio Ferrario exceptus pritna^ 
doftrinar rudimenta percepit , Jafone Mayno JC. cla- 
rilTimo Academia* Papienhs principe . Verum Mater 
unici filii abfentis deuderio flagrans , eum brevi in- 
patriam revocavit ; ubi fortuna incondamiam fe ex- 
periri coepide teftatur. Mediolani fub difciplina Guil- 
lielmi Soricini Viri cruditidimi ftudiorum curricula— 
profecutus ed; c&mque Soncinus prxtcr Europae Pro- 
vincias fere univerlas , Syriam quoque , & Iaera— 
przfertim Hierufalem Loca Redemptoris nodri pre- 
tiofo cruore confccrata vifitafTet , folebat inter prae- 
legendum , quoties aliqua fe obtulilTct occafio, mo- 
nere difcipulos , & incitare ad varias Orbis terrarum 
partes peragrandas, tedatus nihil xque, ac peregri- 
nationem hominis ingenium inltruere, allato etiam ex 
Homero Ulydis exemplo . Hinc Pacediano vehemens 
infedit ardor exteras vifendi plagas adeo , ut quae vi- 
gilans cogitarat , fibi per quietem redderet fomnus , 
ignotas fcilicct urbes , atque hominum monftra , 8c 
quoties fibi conrigidct Viatorem aliquem audire, ab 
ejus ore diu no&uquc penderet. Anno Salutis MDIV. 
X. Kal. April. Matrem amifit , & ob domcdic* rei 
angudilm,nonedo lucro vi&um fibi paraturus in Tem- 
plo S. Thoma* , cui cognomentum ed in Terra ama- 
ra , focris minideriis fe addicendum curavit , quo in 
munere ludruro infumpfit . Interim Ptolomtci Meltii 
juvenis do&idimi amicitiam coluit , quemadmodun^ 
etiam Nicolai , Oldradi , & Chridophori i Lampu- 

f nana nobili dirpe fratrum , a quibus fe honediflimi 
abitum , pluribuique donis cumulatum aderit eo 
tempore , quo primum Deo Sacrificium obtulit V. 
Non. Junii , anno MDX. Angebat interim Nicolaum 
nodrum ardens peregrinationis defiderium a teneris 
conceptum annis, recogitantem prarfertim V. fe jam 
ludrum prctcriilTe nondum Mediolancnfis agri finibus 
egredum ; detinebat tamen ipfum Guilliclmi Ripal- 
tae eruditio , apud quem Francifcum Tabernam, Lu- 
dovicum Curtium , & Galeacium Capellam in dudiis 
comilitoncs le habuide gloriatur . Janus quoque Par- 
hafius latini fermonis Tepore , Alexander Minutia- 
nus dicendi proprietate , atque Demetrius Chalcon- 
dilas , 8c Stephanus Niger Gratcis legionibus ( hos 
enim omnes in p receptorum fuorum numero recen- 
fet) Virum apudlnfubrcs remanere cogebam. Hifce 
dodris laboribus intentus , aliorum amicitiam erudi- 
torum iniit, Bartholomzi przfertim Simonetts, quem 
in Landrianorum ^sedibus agnoverat ; Veriun ctun- 
aliquando fecunda nodlis vigilii domum rediens, fe— 
infequentium latronum manus a?grc dcclinaflet. Aro- 
nam infigne Oppidum contendit ad Blancam Borro- 
ma*am illudrcm Matronam , apud quam gliquandiu 


A 


B 


C 


D 


! fuit . Ibi Infcriprioncs Vctudas duas in antiquo San- 
dlorum Gratiniani , & Felini Martyrum Monaderio 
contemplatus , cum plurimum delineandi arte vale- 
ret , eafdem cxfcripfir , quemadmodum alias benfc 
multas in Codice infra recenfendo infertas , in qui- 
bus ne dum Siglas , fcd Ornamenta quoque , Coro- 
nides , Epidilia , Lemnifcos , aliaque id genus , ira 
oculis repra-fenrat , ut nihil accuratius , nihil pul- 
chrius exhiberi pofle videatur . Quantam labores Pa- 
ccdiani nodri Litterariae Reipublic* utilitatem con- 
tulerint , facile agnofeere poliunt Ledlores , qui Vo- 
lumina Clariffimorum Virorum Ludovici Antonii Mo- 
ratorii , atque Scipionis Marchionis Maphzi pervo- 
lutavcrint . Interim quotquor reperirc potuit m Op- 
pidis Verbani Lacus antiquitatis Monumenta deli- 
neavit; at mortuo patre Mediolanum reverfus, a Ga- 
Icacio Sfortia Pifauri Domino a Secretis allumptus 
ed , qui in Helvetios profedhirus ipfum apud Gene- 
priam Conjugem reliquit . Galcadio b vivis fublato 
cum Gcnepria Manfredo Pallavicino nuberet fecum- 
abduxit Nicolaum, qui nuptialem Orationem habuit. 
Secutus cd podmodum Joannem Andream Comitem 
Gambaranam fatis eAditum Virum Mantuam profici- 
fcentem , hinc cum Andrea Vicomercato Mediola- 
nenfis Fcclefi* Primicerio Romam fe contulit. Anno 
MDXVII- jam regredus ad Infubres Eleutherio Ru- 
fchx a Secretis fuit , quo defundto ciim ingens de— 
bonis ejus controverfia inter Elconoraro ipfius Conju- 
gem , atque GaJeacium Vicecomitem edet exorta 
ab ipsfl , confilio nonnullorum hujus Urbis procerum 
' ad Ludovicum XII. Galliarum Regem , tunc Infu- 
bri^ dominum , mifTus ed Pacedianus , 8c coram- 
eo aliam habuit Ontionem , de qua inferibs oc- 
curret mentio . Mox Gallias , Angliam , 8t Belgium 
peragravit, in quibus Regionibus omnia facrz vetu- 
datis rudera ferutatus Collefrionem fuam , quam in 
fere omnibus Italis Urbibus pridem ccepcrat , abun- 
de locupletavit. Has fecum aeferens eruditionis opes 
patrios revifit lares , atque Redlor efficitur Ecclefi* 
tunc Parochialis Sancri Nazarii ad Petram-fan&anu 
nuncupatz . Id jam munus exercebat anno MDXLV. 
ut ex publicis Tabulis apud fe extantibus nos monuit 
do<£ri (Iimus J. C Sitonus . Canonicam etiam potitus 
cd in Collegiati Sandrie Theclz , e quo Capitulo an- 
no MDL. translatus ed ad Metropolitanam Bafilicam, 
& inter ipfius Ordinarios computari meruit . Ea in 
dignitate ufquc ad annum MDLXVII. vitam pro- 
duxit , obiitque o&ogenarius condito prius Te- 
damcnro , in quo przfato Metropolitani Capitulo 
quxdara legavit , ut recurrente obitus fui die , in- 
przdifta S. Nazarii ad Petram- fan&am Ecclefia , 
cui olim praefuerat , Sacra fierent ad animz fu® le- 


vamen . 


Volumen ejus MS. hoc titulo : 


E 


Nicolai Paccdiani Recordationum libri XXX. ferva- 
tur Autographum , etcg.tntiJTune feriptum in- 
fol. pagg. fere 700. in Bibliotheca Ambtofiana 
ligna 1. A. num. iej. 

Opus hoc lc&u digmltumim utin.im aliquando lu- 
cem videat , nam haud facile dictu cJt , quantum 
ex co Italica ejus «tatis HiAoria lucis acceptu- 
ra foret. Quoties enim res poAul.it omnia inferir 
Auckor diliccntiflimu» , qua fuo tempore accide- 
runt. In eodem eiiam Volumine, quod auemfc 
infpcximus , h«c continentur: 

Schifmatum omnium , qu* Chr-Ri vexarunt Eccfe- 
fum a Novato, ufque ad Felicem V. nomencla- 
tura , atque HiAoria breviter comprehcnfa . Ex- 
tat in libro I. 

Cxfaruin omnium ab AuguAo ad C.irolun» Magnum 
Hiftoria. Habetur in lib. XIV. 

IV. 


Digitized by Google 1017 PA BIBLIOTHECA PA 1018 


IV. 

V. 


VI. 

VII. 


Mcdiolanenfi* Urbi* a fundatione , ufque ad Maxi- 
tnili.ini Sfotti* tempora brevi* Hirtoria. Legitur 
in lib. 111. 

Oratio habita in fecundi* Nuptii* Gincpri* Benti- 
vols. Memoratur in lib. ll. 

Alia ad Julium Mcdiceum Cardinalem , nomine Co- 
mitis Jo. Andre* Gambarana Urbii Gubernato- 
ri* pio Sacerdotio adepto. Eil in lib. XIV. 

Alia ad Ludovicum XII- Gilbarum Regem, & Me- 
diolani Ducem pro Eleonora Rufca. ER in lib. 
XX- 

Ex ipfo Au&nri* libro , Schedii Sitoniam* , & Pid- 
nclli Atlienao pag. 4)1. 


A 


M C C X 1 V. 


PAGANUS C AESAR. 


C jEfar Paganus patrem habuit Francifcum Virum 
Militaribus ornamentis clariffimum , matrem- 
que Uabellam Foppam . Inter LX- Patriae Decurio- 
nes locum obtinuit, nec non Regius Vicarius Jultitix 
extitic , hinc Advocatus Fifcalis generalis , dem Re- 
gius Ducalifque Senator totius Mcdiolanenfis Pro- 
vinciae , & a Confultationibus San&i Officii . Tot 
titulis , muneribufque effulfit , ut Screniffimus etiam 
Elc&or Palatinus ipfum Inrernuncium voluerit. Obiit 
anno MDCCVII. die XVIII. Novembris , fcpulruf- 
que jacet in limine Templi Capuccinorum hujus Ur- 
bis ; Funus Une imaginibus & pompa per laudes , & 
memoriam virtutum ejus celebre fuit , ut dixerat de 
Germanico Tacitus , Annal. I. Vix polita Epigra- 
phe : 


C 


HIC IACET CAESAR PAGANVS. 


Silendum interea non eft, quantum Vir ifte eximius 
jura Cxfarca totis viribus fuitinucrit , adeo ut anno 
V. prxfentis fxculi mutato Mcdiolanenfi Dominio fub 
Philippo V. Htfpaniarum Rege, ob fufpicionem quod 
adhuc Paganus cum Cxfareis commercium fervaflet, 
in carccre detentus fuit primum in Caftro Portse 
Jovis , deinde in arce Piceleonis ad Abduam- 
lira , ubi extitit ufque dum Ducatus Mcdiolanenfis 
Aultriacx Dominationi reftitutus fuit , de qua re- 
extant Littcrx Jofephi I. Imperatoris ad Cxlarem- 
noiirum gratulatorix pro ejufdem liberatione , in- 


quibus merita ipfius erga Augurtiflimam Domum me- 
morat . Data: fune Vicnnx die V. Manii , anno 
MDCCVII. 


Scripfit qux fcquuntur : 


I. Plklmi D.ividici Italico Carmine redditi. Hoc Opus 

ipfum exaraffc dum canere detinebatur .mimi lui 
dolorem lenituru*, nonnulli Viri eruditi fidedignif- 
fimi nobi* indicarunt , tamcifi ubi nunc ferre- 
tur no* lateat . 

II. Allegatione* quamplurima* , qua exunt in Colle- 

dionibu* Benaliona , Archmiea , Arefiniana- , 
inter qua* eminet 

III. Appendi* ad allegata pro Fifco io Caufa retnillloni* 

petita a Regula toribu* Imprcfua Mercatura , 
in fol. Mtdtol. 167$. 

IV. Privijcgium Fori Religioni* Jerofolymitana ex Pon- 

tificii*, Cafarei* , ac Regii* Sacra Catholica Ma- 
jcft.it 1* conccffionibu* defumptum , in fol. Mtdiol. 
1678. fin* Typogrcpbo . 

V. Vota plura Fifcalia tam imprefla, quam MSta, in- 

ter qua unum legirur anni MDCLXXIX. inHi- 
Aoria Magiftratu* Extraordinarii Jofephi Bcna- 
... . W !<■ 

VI. Carmina vana , prafertim Italica , vulgo Sotutti , 

etiam Mcdiolanenfi dialctio compofita, qua per- 
iiiTc dolemu*. 

Eju* meminerunt Bofcllu* in AuAria Anicia , Fran- 
cifcu* Sadarinu* in Refponfit pag. 17». Sitonua 
in Stemmate Genealoetco Nobilium de Pagani* , 
typi* dato anno MDCCXX 1 X. in Monumenti* 
Vicecomitum publici Juri* fattii MDCCXXIV. , 
& in Chronico Nob. J. PP. pag. nj. art. 1077. 


M C C X V. 


PAGANUS CAJETANUS. 

E X Stemmate Genealogico Gentis Paganx a Clar. 

Sitono nobis oblato cognovimus Arabrofium ex 
ipfis floruifle anno Chr. MCCCL. atque ex e£dem linei 
ortum fuifle Joanncm Antonium anno MDCXVI. , qui 
cum ejus conjuge Lavinia Solaria genuit Francifcum. 
Hic dura fxculo valedixit , atque Congregationem- 
Clericorum Regularium Teatinorum ingrclTus eft , 
mutaro nomine , Cajetanus vocari voluit . Profcflio- 
nem fuam egit Mediolani die VII. Februarii , anno 
MDCXXXV. Loco ejus Vitx fatis dt Elogium re- 
ferre , quod legitur fub ejus imagine , qux fervatur 
in Coenobio D. Antonii apud Suos . 


P. D. CAIETANVS PAGANVS MEDIO L. 

CLERI C. REG. PRAEPOSITVS GEN. XXV. 

SACRIS LITTERIS CHARITATE 
ATQVE VIRTVTVM OMNIVM GENERE 
AD NOVITIOS INSTRVENDOS EXCVLTVS. 
TANDEM EMENSVS OMNIA SVI ORDINIS MVNERA 
OBIIT NEAPOLI 

DIE XXVIL NOVEMBRIS MDCLXXXVIII. 
AETATIS LXX. 


Opus hoc in tucem edidit : 


D 


M C C X V I. 


I. Scrutinio Spirituale compofto dal P. D. Luigi Novarim, 

e ridotto ad una fomma morale, purgato, cd accre- 
fciuto fccondo le diu fode , e ficure opinioni de' Dot- 
tori. Milano , »68». 7 oiw. IL $n 1». 

II. Compendio delia Bolla in Cana Domini , coi Tratrato 

dc’ Cafi rifervati , e dell' irrcgolarita . Extat ibid. 

Ita a Sui*. 


PAGANUS JOHANNOLUS. 

P iganx Gentis nobilitatem , de qua jam aliqua. 

prxfati fumus, non modiciim illullravit Joannes, 
Johannolus pro ejus xtatis confuetudinc nuncupatus ; 
cujus prudentiam (atis pcrlpciftam habens Luchinus 
Vicecomes Mediolani Dominus , in delcdlu do&iffi- 
morum Virorum , qui Municipales hujus Metropolis 

Leges 


Digitized by Google 


1020 


ioi9 


P A 


SCRIPTOR. MEDIO L. 


P A 


Lege* inllaurarent . ipfum inter eos recenfcndum- j A 
CXiflimavit . Principis fpem haud fefellit Civis Ot>ti- 1 
mus , nam fedulicate , atque Audio commendandi ( 
committam ttbi fpartam cum Collegis fuis , macna_ 
cum Patria- utilitate , perfecit . Prodierunt poilmo- 
dum ejus labores anno MCCCLI. juflu Joannis Vi- 
eecomitis Mediolani Archiepifcopi , &c Domini . 

Laudatur Joannes ob 

I. Jut Municipale Mediolanenfii Urbii reformatum . 

Eum commendat ad cir. annum MCCCLI Bernardinirt 
Coriu», atque cx co Comet Ottaviui Archintui inCol- 
ktt. fua Monumcnt. Familiarium Mediolauenfium . 


M C C X V I I. 


PAGGIUS MATTHjEUS. 


I Nftituto Eremitarum Sandi Auguflini fefe addixit 
Marthzus Paggius nobilis Mediolanenfis ( de hac 
Gente G-ifpar fuit inter Sapientes , & Gubernatores 
Mediol. medio faeculo XV. ) in f*pe memorato Coe- 
nobio Sandi Marci , eo przfertim tempore viris pie- 
tate , ac dodrini infignibus referto . Ciim ineflet 
igitur Mattha-o fervens difeendi ardor cum ingenii 
acumine conjundus * humanioribus litteris primum t 
Philofophicis deinde , Theologi cifque (ludiis adeo 
ftrenuam navavit operam , ut merito magitterii lau- 
rei exornatus fuerit . Virtus nihilominus Paggii no- 
ftri in fuggettu apprimi excdluit ; nam cum ad Sa- 
cras Conciones baocudas longi annorum ferie prima- 
rias Itali* Urbes peragraflet , ubique Celeberrimi 
Oratoris famam ttbi comparavit . Apoflolicis tandem 
hujufccmodi laboribus fridus , vivere dcliit Kalendis 
Aprilis anni MCCCLIV. Elapfis. temporibus atterva- 
batur in Bibliotheca pr*didi Coenobii S. Marci Mo- 
numentum fatis prxclarum dodrinar Matthxi nottri , 
videlicet : 

L Volumen Concionum perpulchrii chara&cribui in per- 
gameno feri p tarum , in fol. 

De Maithoo Paggio agunt Herera in Alphab. Auguft. 
Torellut in facul. Auguftin. , « Piciacllui in Athe- 
rueo pag. 417. , qui tamen mali ilium appellat Mi- 
chaclcm . 


M C C X V I I I. 


PAGNANUS CAROLUS. 


P Agruna Familia Mediolanenfis clarebat jam ufque 
ao anno MCCCXL. in Gulielmo Mcdiolanentt De- 
curione . Guidettus. vero Pagnanus Decurio 8e 
ipfe , nec non Dariorum Judex anno MCCCC- 
XLV1II. genuit Carolum , de quo nunc agimus , Ille 


non ranthm inter Civitatis Mediolani Decuriones nu- • 
merabarur inno MDXIU. , fed etiam fuit cx duode- 
cim Prxfidibus Officio Provifionum hujus Urbis per 
triennium , videlicet pro annis MDXV. MDXV1. Bc 
MDXVII , pro ut etiam ex XXIV. Gubernatoribus 
i piius Metropolis . In hac Familia a fupradido Gu- 
lielmo ufque ad Bartholomium Pagnanum Mediol 1 - 
nenfem Senatorem , qui floruit ab anno MCCCC* 
LXVIII. ad MCCCCLXXXV1I1. numerantur XII. 
Urbis Decuriones , inter quos Lazarum memorabi- 
mus in articulo fequenti . 

Monumentum Litterarium Caroli nollri fatis uti- 
le infpexi hoc titulo . 

I. Decretum fuper Flumine Abduse reddendo navigabili 
Mediolanum ufque cum tcilificatioue Chriitiaiuffimi 
Regit in hanc Urbem liberali tatis , ac munificentia . 
Ne pereat memoria ; qux in ALdilicio Concilio Me- 
diolani furit agitata de derivando Flumine Abdu* ad 
Urbem perfouam commode navigabilem, Carolut Pa- 
gnanus McdioLincjifis Patcitiut memoriali hoc libello 
confulir: Qui cum primu excellenti ingenio Civibus , 

Bc Architectis huic rei fomper publica auctoritate^ 
interfuit : Qyicquid fuper co negotio neceltirium vi- 
fum fuit quo potuit compendio perfpicua ferie hic 
Annotatum recenfuir. ImprtQum Mediolani, ptr Augtt- 
fltnum di Vtcamartoto , anno Domini 1510. d‘t td.Julii 
m fol. 

Dc P.ignanis Clar. Advocatus Joannes de Siionit de_- 
Scotia agit in Monumentis Familia ejufd. oag. 14. Bc 
feqq. impnfi. m. 17*1. »■ fol. prati Malataflam ; tum- 
ia Stemmate Gencalogico , ut diximus . 


M C C X I X. 


PAGNANUS JOANNES FRANCISCUS . 

- ’ > 7 : 

?X Lazaro Pagnano , atque Conflantia Calufcha 
j Mediolanenhbus Jugalibus generis fplendore cla- 
ris in lucem prodiit Joannes Francifcus , qui libera- 
libus excultus facultatibus Eruditorum albo adlcribi 
meruit . Sed 8c Patriam plurimum juvit circa ini- 
tium mox laptt fxculi inter XII. Viros Annonx Prx- 
fcdos rccenfitus . Anno vero MDCVI. Judex Vi- 
dualium eledus optime Civibus confuluifle fertur . 
Ex Clara Sovica Icdiffima Conjuge prolem fufeepit 
eximiam , videlicet Joannem Paulum Ordinis Milita- 
ris S. Stephani ornamentis infignem , Hieronymum- 
Regium Cohortis peditum Ducem , atque Joannem 
Baptiflam Equitum Cataphradorum turm* Vexilli- 
ferum . Qpo obierit anno hadenus ignotum , verum 
ex fupremis voluntatis fu* Tabulis dte IX. Augulli , 
anno MDCXXX. confcripris , ciim jam annum «ta- 
tis LXX1X. cxceffiflet , conjicimus ipfius mortem eo 
anno contigi fle. Extant bin* cx marmore Infcriptio- 
nes ejus munific* pietatis refles , videlicet : Prim*^ 
in Ecclefia PP. S. Angeli Nudipedum Minoritariim- 
P. N. Mediolani , hifcc Notis : 


D. O. M. 

MAGNIFICI D. LAZARI PAGNANI ET AFF1NIVM OSSA 
ERANT IN SVO SACELLO TITVLO SANCTI LAZARI 
IN ECCLESIA SANCTI ANGELI DEMOLITA 
OBIIT MCCCCLXXXXl 

IOANNES FRANCISCVS PAGNANVS PRONEPOS POSVIT 
ANNO SALVTIS MDCXX. 

Tem. II. Ll Altera 


Digitized by Google loti PA BIBLIOTHECA PA ioix 

Altera in Sacello SS. Manini , & Rochi ui Ecclefia B. Virginis Marii PP. Servorum Portae Orientalis 
Mediolani , tenoris , ut iequitur : 

MAIORVM MONVMENTVM 

QVOD IN LIMINE HVIVS SACELLI EXTABAT 

10. FRANCISCVS PAGNANVS 

NATVRAE DISSOLVTION1S MEMOR 

SIBI ET POSTERIS SVIS INTVLIT 

ANNO SALVTIS MDCXCIII. 


Compofuit fumma cum diligentia : 


A 


I. TrsQjttum HiA-riemn , flt Cene.ilofticuo» de NoSilibu* 
F-ignam* Mediolani Patricus , ab »uno MCCCXL. 
ad annum MDCXXV., deqoe abi« Nobdibu* XCVi. 
Familiis cum Pagnana Gente per affinitatem conjun- 
Ais . MS. pagg. 109. in folio prostandi &c. Extat 
peni* Hieronymum de Gcorgii* Baizizium Patri- 
cium Tieincnfem ac Mediol.uienfcm . 

Latuit de ipfo agit Advocatu* Joannet de Sitonis de_. 

Scotia in libro , cui titulo* : „ Quadripartita Nobili- 
„ rati* Monumenta in Stemmate Geneulogico Patricii 
„ Viri Hieronymi de Georgii* Nobili* Ticinenfl* ; 
„ obfervante J. C. Ic Advocato Joan nc dc Siloni* de-. 
,, Scotia Ven. Collegii Nobilium Judicum, Exeellcrmft. 
„ Civitati* Mediolani Chromfti , anno MDCCXXII. , 
tmprtft. ia fol. ptait MsUaoftam &t. a pag. videlicet »4. 

ad pag. jp. 


M C C X X. 


PALLAVICINUS HORTENSIUS. 


H Ortenfius Pallavicinus Joannis Petri filius , Me- 
diolani natus dt anno o&avo Sxculi nuper 
ti*nfa£ri,& celeberrima Societati Jcfu fc addixit anno 
MDCXXIV.,cui etiam votorum ouatuor nuncupatio- 
ne fc ar&ius obftrinxit . Artem Eloquenti® fex annis 
profeffus dt, & Philofophiam Scholarticatn oftennio 
explicuit . Sermones Quadragefimales per triennium 
lingulari plaufa habuit in Templo S. Fidelis hujus ^ 
Urbis, tum in Ecdefia B. M. V. prope S. Celfum_, 

& alibi plures Orationes Panegyricas dixit in laudem 
ejufdcm Deipara?, variorumque SantStorum . Nonnullis 
Academiis adlcriptus extitit , inter quas numeratur 
illa Mauritii a Sabandia Cardinalis . Fuit a Confef- 
fienibus Marchionis Caracen® Dominii Mcdiolanenfis 
Moderatoris . Prxpofirus gubernavit Domum Profcf 
fam Mediolani , & totius Provinciae Coufultoris mu- 
nere exornatus , c vita migravit anno MDCXC 1 I. 

Scripfit : 

h Auflriaeos Colare* , Maria Anno Aufiriaco Hifpania- 
rum Regino in Dotale Aufpicium exhibitos , par- 
tire vincta , partim foluta Oratione . Mtdiolani , D 
tfpit Ludoviei Monti * , >649. n» 4. cum cneu ubu- 
1 1* . 

IL Magno Deiparo Vitam Encomi.iftice , 8c Hiflorice 
defeript un . Mtdiolani , tjfu Phltfpi GbifulpLm , 
1657. Tom. U. in 1*, 

III. Encomj , overo Prerogative dei S. Nome di Gctu . 

A filano, fnffo il Monzt , 1661. n 8. ' 

IV. La Vita di cni muore , cioi Maria Proteitrice degli 
Agonizzanti. MtUoto , ptr ii Momza , 1W9. ia ix. 

V. In Cafalenfi vidocia Eridani Epicinion . Ex Pici- 
ndlo . 

VI. I Tanti inviti dei Reale Frofeta . Milano, ptr Ii Gbi- 

feifi, 1687. m ix. 

VII. La Vergi c prudenre. Ivi, ptr U CuddtUi ,t6l$.in u. 
Vili. Id jio amibilifliino alPUomo Libri IV. Ivi , ptr Ft- 
dtrito Agntlli, 1678. ia 8. 

IX. Lettera in rifpo&a circi il Suffragio ali* Anime dcl 
Purgatorio . Ivi, per Fraaetfeo rigont, 1688. 


X. Infcriptionet polita* in Suburbano Palatio Ducum— 

Subaudio , vulgo il Faltntino . Ex Picincllo . 

XI. Infcriptionet , Elogia , aeque Imprelia* in adventu 

Mediolanum Manamus Andriae* Hifpaniarum Re- 
gino . Ex eodem . 

Videndi funt Soutwellu* in Biblioch. Scriptorum So- 
cietatis Jcfu pag. j;x., 8c Picincllu* in Athenco 
P*g- 4J7- 


M C C X X I. 


PALLAVICINUS JOANNES BAPTISTA t 


D I es XV. Martii anno redempti Orbis MDCXXTX. 

prima fuit ]oonnis Baptift® Pallavictni Medio- 
lancnns , qui 8c litteris , & pietate Imguhtritcr ex- : 
cultus inter Carmditis Excalceatos adlcrib* voluit 
die XI. Maji MDCXLV aflumpto nomine Caflrwri 
a S. Elia . Ibi Regularis Obfervanti® euhor eximit» 
cr.titit, vitae innocenriflimz , auftcritatifque fer£ ini- 
mitabilis . Per phires annos Examinatoris Synodalis 
munus fuftinuit in Archicpifcopatu Bononienfi . Sa- 
cris Confeflionibus addidhis , XII. quoque Qtiadrage- 
limalia in totidem Itali® Urbibus exegit . Vir labo- 
ribus ac ftudiis natus omnes fu® Religionis dignita- 
tes conilanter refpuit, ufqucdum meritis fummopere 
cumulatus ad Superos evolavit in Conventu Suorum 
Mcdiolancnfi die V. Januarii Redemptionis anno 
MDCCXIV. 


Hzc de co habemus 

I. Centum HiAoriarum Examen cum Sententia definiti- 
va in utroque Jure, bc pro utroque Foro, in quibu* 
proConfeflariis, 8c Pernitentibus , ac pro Juri* utriuf- 

J iue Doctonbus dubia pene innumera non facili* re- 
olutionit copiofis doti rui is expurgati» ab erroribus 
propofitionum a Pontificibus damn i tarum , abunde— 
rcfolvuntur . Bononia , tx Camtraii Typogropbia Mant- 
Itjana , i< 58 x. ia fol. 

II. Arbor Opinionum Moralium, cuju* Flore* funt voce*, 
cujus frudus funt centum 6c viginti Concione* pro 
totiu* anni Dominici*. Vtrnnit , 1688. r» fol. 

III. Arbor omnium Opinionum Muralium , rotam conti, 
nem Theologiam Moralem ordine alphabctico difpo- 
fuam , adjcdu audoritatibu* Canonirtarum , atque.. 
Jurifperitorum , cum Summorum Pontificum Decre- 
ti* , Vol. VI. in fol. quorum I. & II continentia 
littera* A. B. C. , 8c D. imprefla fuere Bononia, apud 
Pctrunt Mariam Montium , 1691. & 165]. reliqua iV. 
Ftrraria , apud Hieronymum Ftionum, 170J. 

IV. Itinerarium Hiftorico morale, feu Refponla quar variis 
in loci*, itinerando, tum oretenut , cum in feriptit, 
cum Turibus , & Dodoribus probatis , dedit interio- 
gamiout. Mtdtolaai , apud PaaduipUm Maiattflam 
i 7 *a. m 4. 

V. Difcorfi fopra k Fcfte mobili di tutto Panno. Como, 
ptr Gio. Battifia Arcimi , 1^70. in 8. 

VI. II tempo ctcrnato dclP anima , impicgandolo in cele- 
brare Ic Fefie di tutto Panno , e conticne i Difcorfi 
fopra gl’ Ev angeli di tuite le Fcfte immobili di tutto 
j'anno , con atri di preparazione , e ringraziaraento 
alia Jvanta Comunione . Altfjoadri* , ptr Giuftppe^, 
Sbramtfi , 1674. ia 9. 

Ita a Suti. 

MCCXXII. 


Digitized by Google 


10X4 


1013 


PA SCRIPTOR. MEDIOL. PA 


M C C X X 1 1. 


A 


M C C X X 1 1 1. 

PALLAVICINUS STEPHANUS. 


PALLAVI CINUS PLACIDUS. 


P Lacidi Pallavicini Mediolaaenfis Adla libentiflimfc 
recenleremus , nili omnia , quz ad eum fpe- 
£Ure poterant , nobis sctas invidiflet . Vetudatem.. 
autem hujus Gemis apud Infubres teftatam faciunt 
Tabulz Civilitatis ab Urbis hujus Decurionibus im- 
pertita! anno MCCCXL1V. Nicolao Ducali Condita- 
rio , & anno MCCCCLXXXVI. Petro , cjufque Fi- 
liis , quarum meminit Comes O&avius Archintus in 
Collemaneis Jnfcriprionum MSS. Placidus bic noder 
plurimtun in Canonicis legibus verfatus fuifle vide- 
tur , quemadmodum liquet ex ejus Opere , in quo 
eruditionem fummam in (acris (ludiis odendit . 


B 


QTephanum Pallavicinum Mediolanenfcm in hanc 
i3 Colledtionem jure merito intulimus . Quamvis 
enim unica ejus fuperfit Oratio ii nobis paulbpoft me- 
moranda, tamen quod io ea quantlim eloquenti! va- 
leret odenderit , zquum duximus debitam ip(i com- 
mendationem non denegare. Urinam dc parentibus, 
a&is , aliifque ad eum Tpetfbmtibus plura proferre^ 
liceret . At nemo nobis fuccenfeat , quali in hoc 
quicquam laboris intermiferimus , cum omni moto 
lapide , nulla de tanto Oratore przcer Opus obla- 
tum fuerit . 

Illud ed : 

I, Stcphani Pallavicini in pr*clarifRmi J. C. Andre* AI- 
ciati morte Oratio. MS. in fbl. Exeat in Bibliotheca 
FF. Marchionum Vicecomitum. 


Illud prodiit hoc titulo : 


1 - Allegatione in Jure inrorao alie cauft , ehe fi rimeano, 
acciocche un Beato fa eletto in Pretnton, c delta- 
fua pxecedeiuu prima dei Samo canonirxato. Stilato, 
fine Typogtaphi nomine , m fol. 


M C C X X 1 V. 

PANCERUS FRANCISCUS. 

O Uod Pancera familia Modielacenfis fit ex altero 
idius cognominis Viro, Leftor jam perfpctdum 
habere poterit . Nodri ver6, de quo nunc d»mri fi> 
mus , Tritavus (uit Francius , cujus memoria exta- 
bat in Infcriprione Sepulchrali , una cum Infignibus 
Gentilitiis familiz Panccriz in Templo S. Francifci 
huius Urbis, antequam collapfum, & dirutum fuiflec, 
dein magnifice rezdi ficatum , idcoque pe fic ipfa— 
cum aliis jam deperditis in oblivionem tradatur, hic 
repono : 


D. O. M. 

ISTE LOCVS EST DOMINI FRATRIS DE PANCERIIS 
DE VARI SIO COHEREDVM EIVS QV I OBIIT 


MCCCLXIV. DIE SABBATI XX. MENSIS IANVARJI. 


Akera quoque ed Abavi Au&oris nodri in Ecclefia S. Mari* Gratiarum , quz jam jam corrofa non legitur , 
(c questibus notis ; 

10ANNES ET AMBROSIVS CLARI rRANClSCI 
PANZERII NOBILIS PROLES SIBI POSTERISQVE SVI5 


HOC DEDICAVERE SACELLVM 
ANNO MCCCCLXXXVI! I. 


BarthoTomzus vero Pancerius , & Claudia Niguarda 
Conjuges Francifcum genuerunt , qui dum Religio- 
nem U. Augudini profcTTus ed inter Nudipedes , anno 
re parat* Salutis MDCLIII. die II. menfis Decembris, 
nomen joatmis Bartholomzi a S. Claudia aflumere- 
voluit . Tam celerior , optimique facultates Philo- 
fophicas ac Theologicas didicit , ut de eifdem Lc- 
dior Suis declarari mcnicrit , magni Viri do&ilTum 
fam! fibi acquifit!. Mirum ed , qubd Religiofus idc 
i Suis tot muneribus excultus , nempe Prioris Pro- 
vincialis in Patria , Dcffinitoris Generalis Romz, & 
Com miliari i Apodolici in Germania, tam multa (cri- 
bere potuiffet , partim publici juris fatda , parti m- 
adhuc inedita , m infra . Tandem laboribus feffus 
mortalitatem depofutt in Conventu S. Damiani hujus 
Urhis die XVI11. Junii MDCCXI. 


D 


I. 

I 

IL 


III. 
Hac vero immortalem ipfum reddunt : 


Rinfbrzo dedo fpirito ReNgiofo, con dieci giornato 
di Ozio Samo , apprefo nclla Scuola dei Gr.in_, 
P. S. Agoftino . Milttto , tpfrtjjo Frtncrfco Figant , 
169 7. in 8. 

Littera Apoftolic*, Decreta , 6c alia hujufmodi pro 
Congregatione Fratrum Excalceatorum , nuncupa- 
torum Itali* , Ordini* Eremitarum S. Auguftini, a 
primo fu* Inftiiutionii anno MDXCIJ. ad hunc 
Jubilai MDCLXXV. ioumim colltcU. Rottts , apud 
Camerem jlfoflohctm , 11J76. in fol. 

Luftri Stoiiafi de' Sc-tlzi Agollnuani . Milmo , fer il 
Vtgont, 1700. in fol. 

Continet integram fui Ordini* Hifloriam tam in Ita- 
lia , quam in Germania, una cum variis Apologiic 
contra Oppofiiares. 

Croruca geneiale di tutta U Riforma de' ScatxiAgo- 
fliniani , non folo in Italia , e Germania , ma an- 
cora nclle Spagne, e nclf.i Francia. Vof. V. MSS. 
in fol. in Btbhotheca Suorum Mediolani. 

V. Qya- 


Digitized by Google * 


IC1J 


P A 


BIBLIOTHECA 


P A 


101 $: 


Y. Quardimale Ambrofijtio, con Sermoni dcl SS-Rofa- 
rio per il Sabbato. 

VI. Qjiarelimale Agofliniano. Avvento AmhroGano , c- 

Romano . 

VII. Difcorfi per Li Novena innanzl a Natale . 

VIII. Varie Cantate Spirituali. 

IX. Difcorfi per principio di Governo , per ViGte Rego- 

lari $cc. 

X. Difcorfi per Profeffioni Rcligiofe. 

XI. Difcorfi fopra la Rcgol.i dcl Ifo S. Agoftino. 

XII. Varia Pnedicabiliu et"' S. prAueuftmo. H*c a nu- 

mero V. ad XII. exeant ibidem Vol. Xll. MSS. 
. in 4. 

XIII. Cbronifmus Rerum Mediolanenfuim ex probant Hi- 

ftoricis , ab anno Urbi* coi dita* MMCCLXXVII. 
ad annum Chrifti Redemp. MCCCCXCIJ. MS. in- 
ibi. fign.D. V.num. »1. Sylva eft fati* «opioCa, fed 
indigcfta . MS m foL VoL 11. ibid- 

XIV. Rerum McdioUhenfium Infobrcs, aliique Scriptore*, 

corumque tempora circa qu® floruerunt . Extat in 
magno Cod. pergitque ad annum ufque MDCXCU. 
MS in fol. ibid. , 

XV. De Vita, Sc Biprifmo S. Auguflini, & Ordinis Ere- 

mitarum Inilnutioh* , fic de Schola Palatino- • 
•. .ri. MS, in fol. ibid . . , 

XIV. De Bifilica, 6 c duobus Monjftcrii* S. Tctri in Qslo 
aureo Papis, ac de Inventione Corpori* S. Augu- 
ftiui , anno MDCXCV. MS. m fol. ibid. 

Ita k Sui*, Bc k Schedis Masiucchelliani* , atque-. 
Siionianis . 

? : ) ' • '• 

MCCXXV.; 

PANCERUS JOANNES ANTONIUS. 


III. Svegliarino Criftiano di Don Giufeppe B irzia , e-» 

Zambrana Vefcoro di Cadice , traddorro da) Ca- 
fligliano . Milano , preflo Givfifft Makufia , »710. 
Tom. III. m 4. Compendium veii> hujui Operi» 
editum fiiit Mediolani, inde Feno tus , apud Mala- 
cimum, 1717. Vcl.l. in 4. 

IV. Svegliarino Mariale dei foddetto Autore , traddotto 

dal Caftigli.ino come fopra. Milone , preflo 1 l fu** 
dette Malaufta , 1719. »4. 

y. Svegliarino Ciifliano, Divino, cd Eucirillico , trad- 
dotto come fopra. Ivi , opre Jpo lo fle flo , 171 6. in 4. 

VI. Svegliarino Criftiano Santoario . Come fopra , tptu 

m 4. 

VII. Qyarcfimali due dcl foddetto Barzia, traddotti come 

fopra. Ivi, per lo fleflo,' 1714. Tom. II. in 4. 

VIII. Difcorfi Scritturali dcl medefimo Barzia , traddotti 

come fopra . Ivi , proflo lo fleflo , Tom. II. in 4, 

IX. QuarcfimaJi duc dei Padre Emmanuello di Gucrra y 

Ribcra dell’ Ordine dclla Triuita , Predicatore dj 
Carlo II. Re di Spagna , traddotti come fopra . Ivi , 
proflo lo fleflo Malatefla, 1V1J. « 4. . 

X. Difcorfi varj, e Ponegirid dei foddetto Padre Guer- 

ra , traddotti come fopra. Tom. IILin fol. MSS, 
Extam apud Suo» in Bibliotheca Mcdiolanenfi . 

XL Difcorfi vari dcl Dottore Gio. Bach , traddotti come 
fopra. MS. in fol. come fopra. „ 

XII. Quarefimalc d’ incerto Autore , traddotto dal C&fti- 

gliano come fopra. MS. in foL ibid. _ 

XIII. Tradduzione dell’ Opera dei P.Gio Egidio de Godo| 

Domenicano , cui titulus : „ EI mayor Guztnan— 
„ dc lo • Bono» . „ MS- in fol. Tom. III. ibid. 

XIV. Vita di S. Domcnico , con fue RifWEoni quafi ad 

oeni Capitolo. MS. in fol, ibid. . . 

Ita a Sui», fic ab Au&oribu* Diarii Italici. Vtmtin 
impref,, Tom. XIF. & Tom. XX. 

M C C X X V I. 


J Oannes Antonius Pancerus Mediolanenfis nobilibus 
parentibus natus in hac Metropoli , inter Carmc- 
litas ProfdTionem emifit die XVII. Junii , anno 
MDLXI. orudentia atque eruditione tam Gtcrai- , 
quam, profana iummopere imbutus . Regentis munus 
a Suis ei committitur in Conventu Mcdiolanenfi , 
ubi, atque in altero Vercellenfi, nec non in Ecclcfia 
Archiepifcopali Florentis Conciones Qjjadragcfiraa- 
les omnibus plaudentibus habuit , ficuci 8c in Cathc- 
dralt Ailenfi , & alibi . Generalis totius Ordinis ex- 
titit a Secretis , deinde Provincialis Lombardise di- 
gnitate exornatus annis meritifquc honuftus e vivis 
abiit die XXVII. Februarii , anno MDCCXX. Plu- 
ra fcripfit , quorum pars jam lucem afpexic , pars 
vero adhuc defideratur , 


C 


Qua funn 

L Veridici, e diftinti Succcfii dell’ Armi Imperiali , Ri- 
belli , ed Ottom.ine, feguiti nell’ Auflria, dalPanno' 
MDCLXXXJll. fino al MDCLXXXVU. Milano , 
preflo l’ Agnelli, ed il Monza , «*88. Tom. III m ia. 

II. Caduta dell* impero Ottomano . Milano , preflo il Vi - 1 
g one, 1684. in 8. 


PANIGAROLA ALEXANDER. 

A Lexandri Panigarolas Mediolanenfis Patriti» Ga- 
briel Jofeph , atque Margarita Vertemata Con- 
juges , genitores extitere . Magna fpei adolefcentetn 
contemplati parentes , nihil omiferunt , quod ad in- 
dolem illius excolendam conducere pollet ; idcirco 
inter liberalia , & natalibus fuis digna ftudia tenero» 
tranfegit annos , donec jam adultus ad labores litte- 
rarios fc contulit . Majorum Tuorum prae lar a gefta 
undique colligens , & Epiflolas FranctTci Pantgaro- 
lz Altcnfis Epifcopi a nobis paulb poli laudandi , cui 
Alexander ipfe erat ex fratre pronepos, in unum Vo- 
lumen redigens magnam fibi inter Tua tempellati* 
dexftos Viros cxillimationcm promeruit . A Rcipu- 
blica quoque adminiftratione non abftinuit , etenim-. 
inter LX. Patria Decuriones aliquando fedit . An- 
num illius emortualem compertum non habemus » 
adhuc tamen in vivis erat anno MDCXXXI. , cnio 
Idcfundfcr Matri hoc pofuit Elogium in Templo SS. 
[Angelorum apud Minores ObfervanteS hujus Mecro- 
I polis . 


J 


MARGARITAE VERTEMATAE PANIGAROLAE 
PIETATIS ET PRVDENTIAE CONNVBIO 
OECONOMICAE VIRTVTIS EXEMPLO 
INS1GNISQ.VE VIDVITATIS TESTIMONIO 
CONSPICV AE 

ALEXANDER FILIVS MOERENS MEMOR 
P O S V 1 T 

ANNO MDCXXXI. DIE XX. APRILIS. 


Scripta illius haec funt : 


E 


f. Lcuere di Monfignor Panigarola Vefcovo d*Afti, rae- 
coltc d.il Signor Aleflandro Panigarola . Milano, per 
il Btdello , 10*9. 1» 8. cum Nuncupatoria ad Screnif- 
fimum Carnium Emmanuclcrn Saba udi® Ducem . 

II. Hi 'foria Famili® Pani garo I®. Hoc Opus fc fcripfilTe af- 
fciit Alexander in Epiftola Nuncupatoria eju* libri. 


Inter Epiflohs editas Sigifmundi Foliani Burmienfis le- 
gitur XXXIII. hb Ui. ad Alexandrum noftrum da- 
ta , in qua pluribus extollitur Encomiis . 

Laudatur a Sitono iu Schedis fuis , & in Collefk. In- 
Icriptionum Co. Arcliinii. 


mccxxvh. 
Digitized by Google 


IO 17 PA SCRIPTOR. 


M C C X X V II. 

PANIGAROLA ARCHANGELA. 

B Eata Archangela Panigarola ; in foculo Marga- 
rita , anno MCCCCLXV1II nata cft Mediolani 
Patre Gothardo Joannis Galeatii Sfortiz Vicecomitis 
Infubrum Ducis Cancellario , 6 c Matre ConfLntia., 
de Sanfto Petro eximias virtutis Matrona . Exa&is', 
fununa cum innocenti! , primis adolefcentias annis , 
Deo per Vifiones prorius lingulares vocante , ad 
Coenooium Sarxflas Marth® , in quo plures vixere_ 
admirandae San&itatis Virgines , fe contulit annos 3 
quindecim nata , ibique die XVII. Julii MCCCC- 
LXXXIII. fub D. Auguftini Regula Virginum Spon- 
fo fe dicavit . Vivebat eo tempore in eodem Mo- 
nafterio B. Veronica de Binafco , ejufque Comuber- 
nio ad perfe&tonis apicem ade& contendit , ut brevi 
Tyronibus erudiendis Prasfe&a , tum Vicaria , po- 
ftremo PriorilTa fuerit condituta . Mirum , quibus 
virtutibus emtuerit , quibus donis a Coelefti Sponfo 
donata fuerit ; Prophetia* prefertim , & Curationum . 
Leoni X. tunc in Minoribus agenti , cum Mediolani 
captivus detineretur , Pontificatum , ad quem poftea 
afeendit , aperte prardixit . Chrifti Salvatoris, Dei- 
par* Virginis , Angelorum , & Coelitum apparitioni- 
bus dignata fuit . Quin 8 c Angelis di&antious plura 
confcnpfit . Demum anno MDxXV. attatis fua» quin- _ 
quagefimo feptimo die XVI. Januarii , qua prasaixe- ^ 
rat hora , migravit ad Superos . 

Scripfit : 

I. Volumen Eptftol.mim ad Dionyfium Brifonettum- 
Epifcopum primum Toloaietifem , tum Macloricn- 
fem . 

II. Volumen Revelationum , qubd Leo X. litteris, qu* 
adhuc extant in Archivo ejufdem Monaflcrii . Date 
Rom* . MDXIV. dic XXX. Decembris advemu 
quorumdam impugnatorum vim defendit , etiam- 
pro polit is Ecclefiafficis Cenfuri* . Extant ambo MS 
in fol in Archivo prefati Parthenonis S. Marthae 
Mediol. 

III- Prophetiam ejufdem authenticam de inftiruenda So- 
cietate Jefu , fervar i in Archivo Romano tcilatur 
DanicI Bartoli in Hiftoria ipfius Societatis . u 

IV. Rivelazione intorno ali* Anima di Suor ( berubina . 

V. Collana di XII. Gcmme in onore di S. Michcle Ar- 
caneiolo . 

H«c duo Opera Archanget» manu confcripta , fer- 
vari apud piafati Coenobii Virgines aderit Pater 
OClavius Invitiati S. J. in Vira ejufdem . Edita . _ 
Midiolam, apud Gbi/ulf bum , 1677. tn tt. 

VI. Orazioni divote dcll.t mede fima . Extant in Cap. ul- 
timo eiufdem V ita . 

VII. Ordine, ed Efcrcizio de’lavori fpiriruali, i quali fu- 
ronodaU* Angelo infegnati alta degniflima Madrc_ 


MEDIOL. PA 1018 

Arcangela, e dclli quali ella ce ne lafcib un libto. 
Ita Anonyma Monialis S. M.irihe in Vit 1 Victo- 
ria Felicis Luniera , qua eli in Cap. 4). ijufdcm- 
Operis alibi recenfcndi in addendi; . 

In libro , cui titulus ; Co fe notaie da Gio. P etro 
Puricclto nella Vita ddla Madre Arcangela Pani» 
garola , Monaca di Sama Marta di Mil.mo . X1S. 
Auttograf. in 4. in Archivo ejufij. Monartcrii fer- 
rato, hoc leguntur: „ II Commcitdatoic di S. A.i- 
„ tonio di Granobk, venne a Milano Pan no, clic-. 
,, vi fi rongregb il Concilio contro Papa Giulio ii., 
» „ e fattofi hgPuolo Spirituale de ll.s M. Arcangela^, 

„ Ii prefe carico di ferivere le di lei Rivelaziom , ciofe 
„ latinameme, e cominci5 dal Cap LXVll. , c djl 
„ V. Maggio dell’ am o MDXII., ma dopo la di lui 
M morte furono rraJdotte in vulgare dal Magnifico 
,, M. Princivalle da Monte , ad ulanza di Suor Bo- 
,1 naventura , in quei tempi Vicaria det MonaAeio, 
„ c ucll* innanzi Segreiaria dclla M idrc Arcangela . 
H Veggafi la Pref.izione di quclla Monaca, che poi 
„ traienfle le dette Rivelazioni , e gliela pofe 111- 
„ nanzi. „ De hac Princi valli* Monui traduCiiont^ 
in illius Articulo meminimus. 

Ejus Elogium habet Torrcllus Cent 4. Cap. 6x. in_ 
lib. cui titulus: Riilretto delte Vite degli Uomini , 
e delleDonnc illulirr, ed altri famofi Soegetti dell* 
Ordine Agoftiaiano. BaJogua , par il Monti , 1647. 
•* 4- 

Scribunt de ea Card. Federicus Borromxus lib. IU. 
8e IV. de Amore virtutis , fic lib. I. Cap. XII. de^ 
Chriiliana mentis jucunditate Bofca in Manyrol. 
Med. ad diem I. Novembris. Plwrefquc alii ab eo- 
dem Invitiato citati . 


M C C X X V 1 1 1. 


PANIGAROLA AUGUSTINUS. 

E X Francifco Chriftophori filio ortus eft Augufti- 
nus Panigarola , fratrefque habuit Chriflopho- 
rum & Nicolaum Viros laudatifiimos , quorum po- 
liremus Jurifperitus Collegiatus extitit . Codices tam 
Civilium , quam Canonicarum Legum attcntifltme 
peri c rutatus , fummos Academicos honores confe- 
qui meruit , 8c ob generis nobilitatem , atque virtu- 
tis meritum & ipfe Jurifprudemum Collegio aggre- 
gatus fuit anno MDVII. At brevi ad majores alccn- 
dit gradus , etenim primiitn inter Patrias Decuriones 
adle&us , ad Regii Ducalifquc Senatoris gradum- 
provehitur , quo in munere dum fe laudabiliter gere- 
ret , Prastorios fafces in Civitate Bergomenfi Princi- 
pis Decreto adminiftravir . Pluribus in publicis nego- 
tiis magni momenti adhibitus infignem femper pru- 
dentiam , atque integritatem praefetulic , tn rebus 
pneferrim , quse illius astate gerebantur pro Repu- 
olica Genuenuum , ut indicant Epiftobe infra memo- 
randas . Raptus eft terris anno Salutis MDXXIX. , 
conditufque jacet apud Majores fuos in Sacello San- 
&i Joanms Baptilfo b Ecclefia Sandli Petri in Gla- 
xiate , ubi adhuc vifitur marmori infculptum Joannis 
Baptilbs illius filii Elogium in basc verba conceptum : 


IO. BAPTISTAE PANIGAROLAE 
AVGVSTINI SENATORIS FILIO 
L C. ET QVAESTORI EXTRAORDINARIO 
THEODORA LANDRIANA 
MARITO CARISSIMO 
HIERONYMVS PROTH. APOST. 

FRANCISCVS REGIVS SENATOR 
ET AVGVSTINVS FILII 
PATRI OPT. SIBI ET POSTERIS 
P. C. 

rom. n M m Do- 


Digitized by Google ioi9 PA 

Do&rmam illius tcllantur . 


BIBLIOTHECA 
IA 


L EpiftoI* plure* ad Bempublicam Gcnuenfem. Eat edi- 
ta* fuifle Genua alTerit La/or a Vaiea . 

1L Alia plure* Latina ad Hieronymum Moronum , Lan- 
cinum Curtium , Thomam Piatum, aliofquc; harum 
mentio eft in Tomo III. 8c IV. Epiftolarum ejufdcm 
Hieronymi Moroni , qui ad Panigarolam noftrum.. 
plure* dedit ab anno MDXVI. ad MDXVJH. , ca- 
rum Codice* MSS. laudavimu* iu articulo ipfius Mo- 
roni . 

Ejui meminere Aodrea* Saraccui in Trivultiade lib. 6 
Sitonui in Chron. pag. 8*. art. 354. , Sc p.ig. 10*. 
art. 414. , atque Fuccinellus in chron. GU&.iienli 
P»i- II* 


M C C X X 1 X. 


PANIGAROLA CHR ISTOPHORUS. 


F Rancifcus Panigarola jam not* aoud Infubrcs 
nobilitatis Vir Chnftophorum * de quo nunc 
agendum eft, genuit , ac tam ftudiose educavit , ut 
conceptam dc nlio fpem ad effeftum tandem perdu- 
xerit , quem optaverat . Etenim legalibus excultus 
difciplims , atque Doftor in utroque Jure creatus 
Chrillophorus noder , anno MDVIL Jurirprudentum 
Collegiatorum Coetui nomen dedit ; ciimque ad Cle- 
ricalem vi’am animum convcrtiffet , primum in Im- 
periali Bafilica S. Ambrofii Canonicus extitit , mox 
Abbas Commendatarius S. Julii dc Dulzago in No- 
varienfi Fpifcopatu creari meruit . Pollremo magni 
habitus eft Patria , ubi Senatoriam dignitatem ocri 
nuit , 8c in Romana Curia ob eruditionis 8c integri- 
tatis pr.-tftantiam, ideooue inter Auditores Sacrar Ro- 
tx cooptatus fuit dic XIX. Januarii, anno Salutis no- 
ftrz MDXXVI. Majora certe virtuti ejuldem przraia 
parabantur , nifi przmarura morte raptus mortalis 
cfle dcfiiflcr die XXVIII. menfis Octobris , anno 
MDXXX. 

Habemus fuperftites : 


I. Decifione* plure* edita* in corpore aliarum Sacra Ro- 

mane Rui* . 

II. Alia* MSS. in Archivo motis Hadriana . 

Dc ipfiu* virtute, atque rfirniratibut honorifica mentio 

cll apud Fontanam in Biolloth. legali, p.irte II. pag. 
51. Canr.i1m.ifum in Syllabo Auditor. 11 <m* Rouuna. 
Jafoncm Conlil. 77. Vol. III. Edit. Frxneofurti itfu. 
Marcum Ant. Montium in Allegat, pm Regio Oeco- 
nomum i Gomertum Decii*. XXII., dc Sitouum in- 
Chron. Collcg. J. CC. pag. 8j. ait. jjf. 


M C C X X X. 


PANIGAROLA FRANCISCUS. 


A Ntequam de Francifco Panigarola Viro in tota 
Litteraria Rcpublica celeberrimo verbum fa- 
ciam , juvat in primis aliqua proferre dc Gabriclc^ 
ejus Patre J. C. C. , 8c ex LX Patriz Mcdiolanenfis 
Decurionibus . Hic non tantum Qiixftor extitit Ma- 
giliratus Reddituum Ordinariorum , fed Sc etiam- 
Duciflx Chriftiern* reli£V* Francifci II. Mediolani 
Ducis Locum-Tenens in Comitatu Derthonz . GIo- 
riz , lucrique fpretor ftrenuus CathedBam Senato 
rum , imo Pra fidis ejufdcm ampliflimi Coetus digni- 
tatem a Carolo V. Imperatore ultro oblatam a fe_ 
propulfavit , renuit , recufavit . De ipfo Marcus Lit- 
ta ia Libro de Urbe Mediolani , fic cecinit : 


PA tojo 

De Gabriele Panigarola J. C- 8c Oratore ClariCi. 

^Gloria Romane magna eft Hortenfius Urbi , 

Cui lingua eft parttu munere fummus bonos , 
Addidit orandi verum quia legibus artem , 
Panigarola , ideo major habendus eo eft . 

Dolemus interea, quod nullum ejus Litterarium Mo- 
numentum nobis fervaverit temporis edacitas ; gloria 
; interim perpetua ei erit , una cum Elconora Cafata 
conjuge nobilifiima Francifcum noftrum genui (Te— » 
aui dic VI. menfis Januarii , anno Reparationis no- 
Itrz MDXLVIII. lucem vidit primam in hac Me- 
tropoli , nomine ei dato Hieronymi . Magiftrot ha- 
buit Viros eximios , nam Patavii Rhctoncam didi- 
cit fub Natali de Comitibus , Logicam ver6 fub 
Bernardino Thomitano , dein in Gymnafio Ticir 
nenfi in utroque Jure a Gafpare Vicecomite , qui po- 
Iftca Infulam Archiepifcopalem Mcdiolanenfem obti- 
nuit, edotftus extitit, tum Legum curriculum in Bo- 
nonienfi Academia plaudentibus omnibus perfecit . 
Divino poikea afflatu dudlus Religionem Santfti Fran- 
cifei inter Minores Obfervantcs Florenti* amplexus 
eft , in qua vocari voluit Francifcus . Tunc totus 
Sacris Scientiis fe dedit , & cima felici ingenio fum- 
mopere przditus eflet , eruditus Philofophus , nec 
non Theologus do&iflimus breviter iu illuxit , ut iq 
eifdcm facultatibus Lutetiz Parifiorum Lauream ac- 
ceperit . In Sacrorum Bibliorum Libris tantopere^ 
inludavit , ut Condonator facundus univerfi Orbis 
confenfu celebratus evaferit . Erat Francifco libera- 
lis facies , fonora vox , verfatile ingenium , lingua— 
velox , adcooue decenter articulata , ut cum in fug- 
geftu, pleno dignitatis corporis habitu, ad Populum- 
condonaturus promineret, audientium animos ufque 
ad ftuporem rapere videretur . Charus Divo Ca- 
rolo Borromzo , qui ut ipfum concionantem audi- 
ret , focium voluit etiam dum Oppida in Regione— 
Helvetica fita , Dioecefi Mediolanenfi fubjeifta Tacra__ 
Vifitatione pcrluftrabat . Intimus quoque ei fuit a 
confiliis . Demum ipfi etiam morientt aftitit Pani- 
garola , atque extremos illius anhelitus excepit . Hic 
in perennem Francifci noiiri laudem juvat verba ipfa 
referre Clariis. Ughelli ex Tomo IV. Itali* Sacrz : 
Galliam per id tempus Henrid Borbonii arma*, 
vexabant , ciim libi fcilicet ex infelici Henrici III. 
dccdlu Borbonius florentiflimum illud Regnum avi- 
to jure Iponderet . Contra Parifini Cives coierant 
in foedus, dixerantque Pontifici facramcntum, nun- 
quam le recepturos Borboniura , nifi prius ipfe_ 
qua a primis annis fuerat infedhts hxrcfim ejura- 
ret. Ita tamen Henricianara interim obfidionem to- 
lerabant , ut viifti quandoque malis viftori vide- 
rentur ceffuri . Qpos ut confirmaret Sixtus Ponti- 
fex , inque fpem melioris eventus erigeret, Hen- 
ricum Cajetanum Amplifiimum Cardinalem ad ob- 
„ feflos legavit : cui prxter fortium Virorum , oraa- 
tiflimum comitatum Roborum Bellarminum ex 
Societate Jefu Theologum , facundumque Concio- 
nacorem , ex Ord. Minor. Epifcopum Panigarolam 
.. adjunxit . Igitur Panigarola , ut obleffis fpem fa- 
„ ceret , confcenfo fuggeftu , illud Evangelii expli- 
„ cans : Ecce motus magnus faQut eft in mari , ir.juf 
navicula operiretur fludibus , tanta Parifienfium— 
admiratione , hoftiumque terrore peroravit , uc 
plus Panigarolz articulos , ncrvolque vereretur 
Borbonius , quam ad propugnandam leftiflimam 
Urbem intentatos mucrones . ,, Comitiis genera- 
libus Scraphicz Religionis interfuit Parifiis anno 
MDLXXIX. , ibique pro fuprema dignitate certa- 
tum cll inter ipfum Panigarolam , St Francifcum- 
Gonzagam , iliique Iibentifiime atque humiliter no- 
fter ceuit . Anno fcquemi a fupradiiio Summo Pon- 
tifice 


Digitized by Googli 


IOJI 


P A 


SCRIPTOR. 

A 


M E D I O L. P A 


rifice Sixto V. in Gryfopolis Epifcopum , & Fcrra- 
ricnfis Amittitis Coadjmorem fuit eletftus * indc^ 
curante Carolo Em manue!e Allobrogum DuceAftcn- 
fem Ecclcfiam obtinuit anno MDLxXX VII. , 8c |>ott 
feptem annos nondum expletos fui Epifcopatus , die 
XXXI. menfis Maji, anni MDXC 1 V. hora XXII. arta- 
tis fu* annorum XLVI., St mendum IV. tantorum,, 
laborum przmia recepturus ad Coelum evolavit , 8c 
in fua Ecclefia Cathednli tumulatus , relidlo a ft-j 
ipfo Epitaphio , quod luper ejus tumulum incidi juf- 
Ct , fcilicet : 

HIC LACET FRANCISCVS PANIGAROLA 
EP 1 SCOPVS ASTENSIS 
CVIVS ANIMA IN BENEDICTIONE SIT. 

Varii de mortis ejus genere rumores vulgati funt , 
ipfum tamen veneno ab invidis illius objurgationes 
*grc ferentibus propinato periifle condantior 
pcrcrebuit . Sublimiores procul dubio honores ade- 
pturum fiiifle nemo infkiaoittir, nifi morte immatura j 
terris raptus ad eos percipiendos aditum dbi pr*clu- 
fiflet , xternis potitus , ut pi£ creditur , bonis . Ipfum 
in Funere laudarunt Georgius Manganus , cujus Ora- 
rio imprefla fuit Aft*, 1594. m 4 Idem fecit Joan- 
nes Armius ex eod. Ordine S. Fr. St hoc titulo fuam 
Orationem vidi : „ Orazione Funerale di Frate— 
Giovanni dall’ Armi Min. Ofs. ia morte , e fopra 
r> ii Corpo di Francefco Panigarola Vcfcovo d’Adi. 
Tormo , 1594 m 4 Alia perelegans Oratio Anonymi 
in Funere ejuld. latino fermone confcripta , extat in 
Bibliotheca Monae hor. Ciftercienfium Mediol. MS. 
in fol. num. 60. Virtutum tanti Viri majorem tedem 
Leftoribus nodris proferre non po dumus , quim_ 
verba eximii Cardinalis Federici Borromxi , uti le- 
guntur in libro II. de Sacris Oratoribus , qua» 
funt : „ De hoc Oratore podumm affirmare, ue- 
p* minem fuifle per eos annos majore fama , neque^ 

„ id ob Concionum tantummodo gloriam , fed pro- 
»» pter liberalem , & in communi confuetudine mo- 
ti dum agendi , quo multorum privarim animos alli- 
h ciebat . In id habuit ille tantum artis , torque^ 
p, laqueos , St retia ad capiendas hominum volunta- 
»» tes , ut cupididimi atteHarentur , cum nobiles J 
9* obfcuri , do&i pariter , St indo&i , neque folum- 
„ ubi moraretur ufpiam ; fed etiam in itinere diver- 
„ tentem aliquo , ac tranfeuntem forti per Urbes 
Qpantum ille fcripferit pene incredibile cd , Plurali 
enim refert Ughellus loco citato , alia ipfemet refta- 
tur fcripfide in libro, cui titulus : „ Lertcre di Mon- 
„ fignor Panigarola Vcfcovo d’Adi . Mi Imo , 1619. 

In Epidola autem I. Libri II. ad P. Aloyfium Paniga- 
rolam legitur Ind;x Operum Auroris nodri ab ipfo 
dum annum agebat XLV.confetdus . Alia vero leguntur 
in Picinelli Athenaeo , 8c tandem nonnulla adhuc in- 
edita fervantur apud Suos in Bibliotheca S. Angeli 
in hac Urbe, quorum noruli nobis perhumaniter com- 
municata fuit . Ex his omnibus nos Cathatogum fc- 
quentem fcripfimus , additis aliis Lucubrationibus a 
nobis etiam repertis , de quibus mentio alibi frudra 
ed perquirenda , occafione qua tot Bibliothecarum- 
libros maximo labore pervolutavimus . 

Sunt igitur : 

I. Humilis a Dominica pofl Pentecofien ufquc ad 

Adventum, fic in principalibus illius temporis 
Sofemnitaiibus , Rom* habite nnno MD- 
LXXX. Venettit , apud Jacobum Vincentium , 
p Rectiardum Amadmum , 1604. n «. Cura, 
tc diligentia Joannis Armii ejufdcm Inflituti, 
ad Cardinalem Francifcum Sangcorgium . 

II. Dec. eri della I. e 1 L Sinodo Diocefana Aflcnfe , 

fani da Francefco Panigarola, Vcfcovo d'A- 
fti , 1 ’anno MDLXXX VIII. con aggiunievi da* 
Stampatori tutte le Lcrtere Paftorali di Iui . 
die imo a qucu’ora fono ufcitc fuori ficc. 


IOJ 1 


In Afb , fer Giovanni , # Vrrt. Zengrandi , 
IJ89. h 4. 

Sei Quarcfimali fatti in Roma . Ivi, per il Pao- 
!*»• , Ijsrf- V° l : U- *" De hoc libro p>rs 
abqua lucem vidit latino fermone ab Ano- 
nymo donata , fic fic tnferipta .- „ Conciones 
h Quadragcfimalei Francifci Panigarol* . Mo- 
guntia , apud Albinum, itfox. in 4. Sed latius 
duco Mc eaferibere titulos , ut jacent MSS. 
in Bibliotheca Fratrum Min. Obfcrv. S. An- 
geli hujus Metropolis . 

1. Quurdimalc fatto in Roma alia prefenza dei 
Papa . 

а. Qyarefimale fecondo fatro in S. Pietro di Ro- 

ma 1’anno MDLXXVII. Hoc quoque auto- 
graphum MS. habet Bibliotheca olim Com. 
Celaris Montii . 

j. Quarefimale rcrzo fatto in Roma parte prima. 

4. Quarefimale tcrzo fauo in Roma parte fe- 

conda . 

f. Quarefimale quarto fano in S. Pietro di Roma 
Tanno MDLXXXIV. 

б. Quarefimale quinto fatto in Araceli di Roma 
Tanno MDLXXXVI. 

7. Qiiareiimale fefto fatto in S. Pietro di Roma 
1’anno MDLXXXV1J. mentre era Vcfcovo. 

5. Quarefimale dalla Fcria IV. dclle Ceneri .fino 

alia Feria V. della II. Domenica ; conftaL. 
di quattro , cinque , e fei Prediche per gior- 
no . 

9. Quarefimale dalla Feria V. della Domenica-. 

ili. di Qiiarefima fino al fine . 

10. Qnarefimale dalla Settuagcfima alia Domenica 

il. di Qiurefima incluiive . 

ti. Qparcfimule dalla Feria II. dopo Ia II. Dome- 
nica di Qparefima alia Feria III. dopo 1 « 
Domenica IV. di Qparcfima inclufive . 

1*. Qjiarefimale dalla Fetia IV. dopo Ia IV. Do- 
menica di Quarefima atla Fena Ili. dopo fat 
Domenica delle Palme inclufivb . 

ij. Prediche diverfc Ia roaggior parte per Ia Qjta- 
refima . 

Non omnia ctnl efle poffunt in II, Vol. fu- 
pradidis typis traditis. 

Prediche fpezzate , e fuori di tempo di Quarefi- 
ma . A/H , per 1 1 Zangrandt , tjpi. m 4. td m 
A Mano lo flttfa anno. Etiam hic juvat Lecto- 
ri meo proferre MSS. Bibltothccz S. Angeli, 
uti inferipti funt tituli ad has Conciones melius 
cognofeendas , qua 6c i pia non omnes typis 
commiff* fuerunt . 

1. Prediche per 1'Avvcnto. 

% Prediche iei diverfe , e varie . 

). Prediche otto diverfe . 

4. Prediche otto d’Inverno. 

f. Prediche dodeci diverfe de' Sanci , di Domeni. 
che , e di Ferie . 

6. Prediche fedeci diverfe , e di varie cofe crat- 

tanti . 

7. Prediche fedeci parimenti diverfe . 

8 Mifccllanro di diverfi Sermoni , cd Introdu- 
zioni a varie Orazioni . 

9. Difcorfi quattro diverfi . 

Rhetorica Ecclcfiaitica , fi ve de Ratione compo- 
nenda Concionis libri IU. Colonia , apud 
tbemium , tdoj. in 8. 

Tbefei generales e» univerfit SS. PP. Theologia 
defumpta, fic confentiente R. fic illuJlrifs. Pa- 
tre F. Francifco Gonzaga Mantuano , ejuf- 
dcm Ordinis Generali , in Capitulo , cui inter- 
fuere DC.prallantiores Patres ea omnibus na- 
tionibus, etiam Indici, ea novis Infulis, fic 
Hicrufalem, ad publicjm Difuutationem pro- 
pofitx . IngolfUdtt , t;&4 in 8. 

De Maria Virgine Mane Oratio . Afta , Typit 
Vergilii Zaetgrandii , ijpi tn 4. 

In L.iudem S. Domus Bc.ua Virginis Laureta- 
na. Poema Latino, atque Ettufco Carmine 
modulatum : teile Maraccio loco infra citan- 
do . 1 r ■> lice verb ipfum vidi, fic inferiptum: 

„ La Santa Cafa di Loreto , Poema . Bergamo, 
per Comino Ventura. 160 6. in 4 

De Sacrarum Stationum veteri inftltuto k Sixto 
V. revocato . Oratio in dic Cinerum . Me- 
diolani, apud Pontium, 1587. m 4. 

Conciones Latina quotquot catam omnes . Co- 
lonia, 1600 in e. 

5. Petri Vita per modum Catena Aurea con- 
texta . Roma , fine anno , & Typograpbo , in 4. 
Adeft quoque Italico fermone MS. in Biblio- 
theca San&i Angeli . 

Parafrafi , e dichiarazioni fopra i Salmi . Vent- 
am, per li Zoppieei , ij8y m 4. Roma , 1J87. 
Pertgi } ptr Robertobtefano , 1610 m 8. ficitc- 


niwrrio oiejano . 1010 II» «. 
rum Venazia , prefo gl' Imberti , 16*7. i 


XIII. 
by Google io$3 P A 


BIBLIOTHECA PA 


1034 


xiu. 


XIV. 


XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 


XX. 

XXI. 


XXII. 

XXIII. 

XXIV. 


XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVII. 

XXIX. 

XXX. 


Parafrafi, ed Annotationi fopra le Lamenrazio- 
ni diGcrcmia, fatte inS.Lorenzo in Dama- 
fo . Verona , praffo Girolamo Diftepolo , • . 

ed in Remo , preffo il Gighotto , 15M. Repe- 
riuntur etiam MSS. in Bibliothrea S. Angeli 
cum aliis ejufdem Argumenti in EcclefiaMe- 
diolancnfi , vulgfi il Giardm» nuncupata, ha- 
biti» . 

Cento Ragionamenti fopra Ia Pollione di N- S. 
Parti 1 V. raccolii dal P. Puolo Caftrucci da 
Monte Regale Domenicano. Venetia, per il 
Rompazxetti , ij8j. rn 4. id in Genoa , per il 
Borto/i, 1590. Et traduit» enfrancoii ( XXV. 
tantCtm ) par Gabncl Chapuys - A Perit , 1599. 
& aFemfe, ijp». Par* ipforum adeft MS. in 
Bibliothoca Suorum S. Angeli hujus Urbii. ' 

Compendio degli Annali Ecclefiallici dcl Baro- 
mo . Venetia , apfreffo la Compagnia minima , 
ij9j. i» 4. con le Annotazioni . Roma, per il 
Zilietti, 1 5<,o. m 4. MS fcrvatur quoque apud 
Suo» in Bibliotheca S. Angeli Mediolani. 

Prediche fopra gli Evangclj della Qjiarcfima_ . 
Roma , ptr il Polrnt , ijjd Tom. II. in 4. td 
in Milano , per l' Antonii , Io fleffo anno , in 4. 

Orazione in morte, e fopra il Corpo dei Cardi- 
nal Bortomco ( pollea Santa). Milano , preffo 
il Zeni, 158}. in 4. Vicenxa , Bologna , t Pi- 
renae , preffo il Sermatelli , t j8j. in 4. 

Orazione ultra ne' Funerali di S. Carlo. A lilano, 
per tl Lomaxxo , ifioj. in 4. 

Lezioni XX conrro Gio: Calvino . Venezia^ , 
preffo Pietro Dufinelli , ij8j. in 4. ed in Fer- 
rara , per Givlie Vaffallint , tt8j. rn 8. Ha* 
in fermonem latinum vertit Io. Tonfu» , ur 
in eo littera T. dicemu» . Mediolani , apud 
Pacificum Pontium, 1584. Autographa verb 
Italicis funi MSS. in Bibliotheca o. Angeli 
Mediolani . 

Tabulae XXIV. es varii» Conciliis • & Apofloli 
cis Vifitattonibut depromte . Papia , apud 

V HEIKIB , 1 J94. it» 4. 

Modo di comporre una predica rrovato daFran- 
cefeo Panigarola Min. Offerv. per quelli che 
cominciano. Milano, per Paolo Gottardo Poet- 
ato . 1584. m 1». Prodiit quoque latinfc hoc 
titulo : „ Brevis & artificiofus Concionem- 
„ omnibus numeris abfoluram componendi mo- 
,, dus, cx Italica in Latinam linguam transla- 
„ tus per Michaelem Cremcrmm Ord. Praedic 
„ Theol. Dod. Moguntia, apud Bahbafi. Lipp 
ifiit. in 8. 

Efpofizione letterale , e miflica della Cantica, 
di Salomone . Milano , per il Btdelli , i6»i. 
in 8. Extat etiam MS. in Bibliotheca S. An- 
geli hujus Urbis . 

Memoriale di Medicina Spirituale . Extat in eo- 
dem Vol. 

Il Prodicatore , o lia Parafrafi , e Commento 
intorno al Libro dcll’ Eloquenza di Deme- 
trio Falereo . V mexia , per i Gnmti , e Ciotti, 
1609. in 4 Poflquim ipfe in EpiAola fepe. 
difta enumeraverit Opera ab eo confcripta , 
fic de hoc Opere locutus efl : „ Quefto e f.it- 
„ to finora iqucllo, intorno acl*c io fudo adef- 
„ fo, fe bene di Febraro, c una P.irafrafc, un 
„ Commento, e molti Difcorfi intorno al Li- 
„ bro dcl la Elocuzione di Demetrio F.ilereo , 
„ che fara opera di tre anni di tempo a line- 
„ no, ma nella quale io foero di dover fare. 
,, cd alia noftra lingua , ed a’ Predicatori Sacri 
„ fervigio notabiliiluno , riduccndo i precati , 
„ e gli cfempj dei dire , dati da' Greci , alla- 
„ pratica di ben pariare in profe Italiane , ed 
„ accomodando la vana Elocuzione degli Au- 
„ tori profani alia facra eloquenza dc' noftri 
„ Dicitori , e Scrittori Ecclefiallici 8cc. Di Alii 
„ alii y. di Febraro 1J9». „ Hoc idem Opus 
fervat MS. Bibliotheca S. Angeli Mediolani 
in IV. partes, fic totidem Vol divifum in 4. 
manu Auftoris exaratum, fle magni faciendum 
pro nova editione a Litteraria Republica cx 
pluribus ab hinc annis defiderata . 

La Qjiarcfim* in Sonmi , con Ic Figure . Ber- 
gomo , ptr Comino Ventura . 1606. 1« 4. 

De Parifier-lium oblidionc . Roma , fine Typogra- 
pbi nomine , & fine anno , tn 4. 

Lezioni XXll. fopta il Catechifmo ad Parochos. 
Milano, preffo il Pontio , 1581. tn 4. Hrc quo 
que in G.illicum fermonem vertit Gabriel 
Ciiappuys . A Lyon , i»8j. m 8. 

Sermoni fopra Ia prima Parola in Croce . Mila- 
no, fer Tino, e Befoaxi , 1601. tn 4. 

Spccch o di guerra . Bergomo , per tl Locamo , 
*S97- i" 4 - 

Copia di due Lctterc di Monlignor Panigirola^ 
ferine poco avanti di fua morte , e di fiia pr> 


A 


B 


C 


D 


E 


pria mano ; una b intitolata Seren illimo Si- 
gnorc: l’altra Nipotc mio Cariffimo. Siegue 
pianto fatto dopo la morte di Monfigncr Pa- 
nigarola t (ema nome dell’ Editore , flampa . - , 
luogo , ed anno , in 8 

| XXXI. Sagri Concctti di Francefco Panigarola , Opera 
poAuma, dedicata ad Urbano VIII. Milano, 
par il Bidelli , ttSsj. m 4. 

| XXXII. Lettere di Monfignor Panigarola Vcfcovo d'AUi 
raccolre dal Signor AlciTandro Panigarola . 
S tam fate in Milano , per Gio. Battifta Btdelli , 

1 16x9. 

| XXXIII. Carmina varia Latina . Extant in Tomo VIL 
Carminum llluA. Poetar. Italorum . Floren- 
tia , apud Tartmot , & Francot pag. 66. 

| X XXIV. - Epiflola in laudem Card Valerii aa S- Cnrolum 
data Verone die XX. Sepremb. MDLXXX 1 V. 
Extant in pluries laudata Colle&ione Epift. 
D. Caroti in Biblioth. Ambroliana. 

| XXXV. Epiftole tres Latine ad S. Carolum , cum ejuf- 
dem RefponGonibus de anno MDLXXXIV. 
errant ut ftipra . 

XXXVI. Epiflol. pium dui» anni. MDXCIII., 8c MD- 
XCI V. ad Fedcricum Card. Borromcum- . 
Extant in fepe laudata ColleAioue Epiflola» 
rum ejufdem Card. in Biblioth- Ambrofiana. 
XXXVII. In AfTumptione B. Virginis Homilia |. 
XXXVIII. In Nativitate ejufdem Homil. 1 ambe uno Vo- 
lumine. Venetus , apud Jatobum Vincentium , 
1604. in 8. 

XIX. Explicatio Pfalmi Magnificat . Terte Maraccio. 
Hec omnia partim egomet vidi , partim ex in- 
fraferiptis Audoribu» haufi : que verb fe- 
quuntur funt MSS. in Bibliotheca Conventu» 
Mcdiolanenfis S. Angeli apud Suos , preter 
ea que fupra innuimus . 

XL. Prologus Scoti , fle primus ufque ad tertiam di- 

flinSionem . 

XLI. Tertius Scoti a principio ulque ad feptiroam di- 
ftinflioncm . 

XLII. In II. Scoti i principio ufque ad XII. diftin» 
ftionem cxclufivl . 

XLIII. In II. Scoti a XII. diflinfllione ufque ad &iem. 
XLIV. In lil Scoti a VII. diftin&ione ufque ad finem. 
XLV. De Incarnatione, fle Virtutibus Theologicis. 
XLVI. In IV. Scoti i principio ufque ad XIJI. diftin- 
ftionem cxclufive . 

XLVII. In IV. Scoti a XIII diftinftione ad fincin . 
XLVllf. Quertiones Theologice fuper Prologum, fle pri- 
mum Sententiarum . 

IX. Expolitio Prologi , primi Sententiarum a prima 
diftinftione ad quartam fecundi Sententia- 
rum , ac Quodtib Scoti . 

L. Fxpnfitio Officii Sanft illime Ti initat t*. 

LI. Qjzftioncs fuper Prologum Scoti , fic fuper pri- 

mum Sententiarum a prima diftinftione ad 
fecundam diftinftioiivm inclulive. 

LIL Varia Opulenta 1 ’hilofophica , fic alia curiofa . 

LUI. Ars brevis fpeculativa . 

LIV. Homilie in Evaugclia Dominicarum , 8c Fcfto- 
rum a Dominica Trinitatis ad Advemunu. 
lubite in Conventu Araccelitano Roma an- 
no MDXXX. 

LIV. Mifccllaneum diverftrum rerum. 

LV. Traft-uu* de rebus Gallicis . 

LVJ. Acta in Legatione Gallica . 

LVH. Ccofure in Bibliothecam Sanftomm Patrum col- 

leftam a Margarino de la Bigue . 

LVIIL Annotazioni copiofe , o dichiaiazioni fopra di- 
verfi iuoghi di Cornelio Tacito. 

LIX. Cento undici Iuoghi della Scrittura fpiegati in- 
vulgare . 

LX. Iflruzioni alleVifite Paftorali in II. libri. 

J.XI. Sei libri di Lctterc in un Volume. 

LXII. Compendio dei Manuale dcl Navarra . 

LXIII. Traft.it us dc fenlibus Scripturarum . 

LX 1 V. Carmina tam Latina, quam Italica - 

Dc his poflremis teftem adducimus Cl. Crefcim- 
benutm in libro „ Commentar j intorno ali* 
„ Iftoria della Volgar Poesia Vol 111 . Iib. II. 

pag. ii», ubi de Panigarola fic ait : „ Ne 
„ rolle effer privo dell’ ornamento della nuftra 
n Poesia, nella quale beu fovvente fi efercitd, 
„ e v'ebbc vena facile, e piana i ma, comcchfc 
„ componcffe fulla buona manicra , poco in— 
„ alto fi follcvd , contento d’uno ftile da efpri- 
,, mer bene i fuoi cxjncetti , fenza molto lavo- 
„ ro, come fa vedere il Sageio cavato ddls_ 
,, Coion.i d' Apollo di Pier Girolamo Gentili 
,, imprcffi in Vinegia nel tooj. ove fi leggono 
„ varie fue Rime. „ 

V. Efpofizionc Letieralc , e Miftica della Cantica, 
di Salomone. 

LXVI. Tre Prediche fatte in Parigi . 

LXVJI. Apparato agli Annali Ecclefiallici. 

LXVJII. Prolegomcnt a’ Difcorfi Ecclefiallici. 


LXIX. 


LXIX. 

LXX. 

LXXI. 


1035 


PA SCRIPTOR. 


LXXIJ. 

LXXIII. 


rxxv. 

LXXVf. 


Difcqrfi Ecclefiaftici parte II. 

MoJii Tranati a diverfi propoli ti. 

Mifcelbuco di divcrfe cofe. Vol Ital. , a Latino 
nmn. LIV. relato , diflimilc . 

Sclva di divcrfe cole, c divcrfe materie. 

Lettera longliiffiina icritta da Bologna ad un_ 
Prel tto . 

Qi 1 ® liibter indicamut enunciantur in fupradi- 
«a Epiftola ad P. Aloyfium Panigarolam ab 
ipfo Au£kore confcripta , necnon a Picinello 
___ ,n Athemeo, aliifque infra citandi*. 

**A x »v. Selva di tutti i libri Sapicnziali ridotti in varj 
capi.per doveme formare unEtica, una Po- 
litica, ed una Economica Criftiana . 

Le Frafi dei Pctrarca raccolte. 

«-«ah. Le Frafi dei Taffo raccolte . 

LXXVII. Dichiarazione letteralc in Giobbe. 

LXXVIII. La Teologia Davidica . 

lilxi Filkl di Ariftoril. . 
I-XXX. Cronologu Biblica . 

LXX XI Appararo alie Conclufioni di Parigi . 

LXXXIL La Cenfura nelle CoQituaioni Parifienfi dcl Mo* 
unco . 

LXXXIII. De Senfibui Scripturarum . 

LXXXI V . Libro I. in forma di Predica , mi con quattro 
parti fopra la Victoria Navale chc fi ebbc 
a Lcpanto . 

LXXXV. Tractato contra 1 ’Ateifmo. 

LXXXVI. L’Apologia di Ginevra. 

LXXXV 1 L Sermoni fopra tuite le parole dmc da Noflro 
Signore in Croce . 

XXCVIII. Trattato della memoria locale. 

LXXXiX. La pubblicasionc della Trailazione di S. Grego- 
rio Nazianzeno . 

La Malattii fatta in Vcrcelli da Carlo Etnma- 
nucle Duca di Savoja . 

II Compendio di tutte le Opere Spirituali dei Pa- 
dre Granata. 

Una doppia e nuova dichiaraaione della Cantica 
di Salomone. 

Una Grammatichcrra Italo-Franccfe . 

Trattato de* titoli de* Cardinali. 

Trattato della Pelle . 

Compendio dei I. e II. Tomo , e meti dei III. 
degli Annali Ecclefiaftici dei Cardinale Baro- 
nio Pari aliqua hujus Operit edita fuit Vt- 
tuttit exno jCrj. 

^nigarol* Operibus a numero 
LXXIV. ad XCVI forfan aliqua imprefla^ 
fuerunt , quod nos ufque num latet , alia_ 
vero nondum ad umbilicum produ£U ipfe_ 
_.i Au «°I «eftatus eft in fepe relat i Epillola. 
Vita di Francefco Panigarola da lui medefimo 
compolU. Exrat autographa manu exarata— 
ejulitem m Bibliotheca alibi laudat^ S. An- 
£«“ . « « autographo in Ambrofiana Cod 
fign. N. num. 179 in 4. pagg.i^a. & in Biblio- 
theca Sanft* Mari* Gratiarum Modociic . 
Frater V„am Audoris noflri , qu.tm ipfemet 
fcripfic , ut diximus, alteram edidit F.Bona- 
gratu de Varenna ejufdem Infiituti. Mtdiol. 
Mud Bide Ilum , 1617. Bullattus quoque eam- 
dedit , cuin Scriptoris hujus etfig.e , in libro 
„ Bibliothcque des Sciences , fle des Arts TJI. 

. P? g v 4 '- 

In dmffima Ambrofiana Bibliotheca vidi MS. 
fign. S. num. 94. in fol in quo legitur Epi- 
itola fati» neris in Panigarolam of> Concio- 
nem ab ipfo habitam contra Genuenfiura- 
mores j m altero ver6 Codit e ejufdcm Biblio- 
theca fign. S. num. 79. in fol. adeft Opufcu- 
lum infcnptum .• „ Apologia dcl P. Paniga- 
„ rola in fua difefa Panno MDLXXIV. eft pa- 

f [marum 19. 

ibro inferipto „ Cento Lcttere feritte da— 
Muz.o Manfredi Pavia ,j*r And. ea V, mo , 
1J94. m 8. pag. 40. eft Epiftola ejufdem ad 
Francifcum Panigarolam Aftcnfem Epifco- 
pum data Nantii die XXI. Julii MDXCII 1 . 
“ 7 Pe i rC ’ CU ' ,i,ulu * : « Carmina llluft. Poetar. 
„ Itabr. Tom. I. pag. j 66 . extat Epigramma 
rompcji Ariiolphmi Lucenfis in Francifci Fa- 
mgarol* Conciones , 8c in Tomo VII. pag. 
xox. Epigramma Petri Pauli Plovenei ad Fran- 
cifcum Panigarolam. 

Leguntur ad cumEpifloI* duas Italice Aldi Ma- 
num, prima dataBononi* die XXXI. Decem- 

^vvv D J^ XXVI -’ altcra Piri * L J uIi ' MD * 
LXXXVII mter Epiftolas Aldi edita» Roms 
ipvi. apud SanBtm , & Soeiot. 

Annih^is Guafchi Alexandrini ad Panigarolam 
Epillola v. Italica extant inter Epiftolas 
eiufdem Guafch. .mpreffas Modiolo», , ptr 
Potitium , & Picealttm , itfoi. 

L^tqr altera ad cunctem Epiftola inter editas 
Eqmm Bagti Om Gucrini anno MDLXXXVIII 


XC. 

XCL 

xcir. 

xcm. 

xciv. 

xcv. 

XCVL 


XCVU. 


MEDIOL. PA , 0 j 6 

Ad ipfum Eriftole tres Stephani Gua?zii funr 
inter Epiftol.is ejufdem edinonis/Wte, lyj». 

Onuphrii Panvinii Epiftola plure» ad Patrem^ 
Francifcum Panigarolam dat* Modocti* X VI. 
Junii MDLXXXU. ali* tr« MDLXXXIV. 
extant in Codice Ambrofi fign. D. num. ti. 
in fd. 

Clarif». Saxiut fervat in Domeftico fuo Mufeo 
Ancum Numifina magni moduli cum ima- 
gine Francifci Pan igarol* , inferipto fequenti 


HIC PIVS ORATOR TVSCO SERMOVE DISERTVS 
NECTAR ET AMBROSIAM PANIGAROLA DABAT. 

De Francifco Panigarola maxima cum laudt^ 
locuti funt Ughellui in Jtaha Sacra Tom.lV. 
in Aftenfibui, VVodingu» in Annahbu* Mi- 
norum, fle quotquot dc Francifcani» Scriptori- 
bus egerunt , Britiut in Monument. Provin- 
cia Subalpina S. Thom* lib. I1L pag. 268.. 
Francifcus Auguft. ab Ecclefu in Cbrondo- 
gia Prafulum Pedemontii , Crefcimbenius in 
Commentariis ad Hift. ital. Pocfi» Vol. III. 
lib. U. pag. nj. Cinellus in Biblioth. Vol. 
Pluteo L 8c XIX. Marchio M.iffeju» in libro 
^ de Tradduttori Iraliani H Maraccius in Bi- 
. bliotheca Mariana , Fonraniniui in libro 
„ della Volgar Poeiia „ Pidnelbt in Athenco 
pag. 115. , fle Cl. Sitonus in Chron. Colleg. 
)• PP- J 9 J- pag. 91. «C ps. 


M C C X X X I. 

PANIGAROLA JACOBJNUS. 


f Acobinus Panigarola Bcricmi filius & nobilitare^ , 
I & prudentia plurimum in hac Inlubram Metro- 
poli claruit foculo XIV. nam anno MCCCXL. 
publica negotia cum laude geflit inter Decuriones 
Patri* computatus ; poft auadriennium vero Sindi- 
cus hujus Urbis extitit . Mox cum anno MCCC- 
XLVIII. Luchinus Vicecomes , Mcsiiolani Dominus 

J us municipale in meliorem formam redigere llatuif- 
ct , inter pneftantes Viros ad hoc Opus eleflos re- 
cenfitus cft J acobinus noder , qua in re , una cum., 
aliis loco fuo in hac Colletdione memoratis infuda- 
vit ad annum ufque MCCCLI , quo Statuta ipfa_ 
publicata funt , jubente Joanne Vicecomite Mediola- 
ni Archicpilcopo & Principe . Genuit Beriemolum , 
cujus olim in Templo Parochiali S. Vidtoris Marty- 
ris , cui cognomen ad Theatrum ( quod apud ean- 
dem Ecclcfiam olim venerand* antiquitatis aedificium 
ad publica fpe&acula furgerct ) Sepulchralis exta- 
bat Inferi ptio litteris Gotthicis exarau , quam nobis 
fuppeditavit amici/fimus Sitonus : 


IN HOC SEPVLCRO IACET 
DOMINVS BERIEMOLVS 
DICTVS BIG1VS DE PANfGAROLIS 
Q.VI FV1T GVBERNATOR STATVTO^VM 
HVIVS CIVITATIS ANNIS LXX. 

ET OBIIT DIE XXIX. IVNII MCCCCXXXV. 


Jacobinus autem commendatur propter 


I. Leges Municipales Medbhnenfes. Ur fupra. 

Laudatur 4 Bernard:no Corio ad annum MCCCLL a 
Comite O&avio Archtnto.in Colleci. Monument. Fa- 
miliarum Mediol. a JC. Sitono in Theatro Gcnealog. 
Famil. Nob. Mediol , Sc in ColleOanei 1 Infcript. Se- 
pulchral. Mediol. , qu« Optra ambo MSS. extant apud 
eundem Auctarem . 


N n MCCXXXH. 


d by Google 1037 


P A BIBLIO 


M c c x x x II. 


A 


THECA PA , 03 * 

III. Lucubrationes varie ad eruditionem ftcram , atque pro- 
fanam fpe&uites . MSS. 

Extant in fupradi&o Conventu Suorum , ut ipfimet no- 
bis tcflati funt . 


PARAVICINUS ALEXANDER. 


M C C X X X I V. 


A Lcxandro Paravicino Mediolanenfi genitores fue- 
re Hieronymus Militum Dux , Statorque Ma- 
jor, atque Anna Maria Salvatorina nobiles coniugcs. 

Ab his optime educatus filius ad legalia fe contulit 
(ludia, in quibus laurea honcllatus , Jurifconful iorum 
Collegio aggregatus cit anno MDCLXVIII. Forum- 
Mcdiolanenle ipfius f*pe virtutem confpexit in Cau- 
fis graviflimis , prxleriim verh in ca celebri Jacobi g 
Antonii Gallutit . Acutifiimi fuit , ac pr*Hamifltrai 
ingenii Vir , & legali eruditioni Oratoriam , Hifto- 
ricamque conjunxit, ut facile agnofei poteft ex infra 
memorando illius Opere , quod maximam Au&ori 
laudem peperit . Uttnam egregius hic Eruditus im- 
matura; mortis vim non tam citi) fenfilTec ; plura_ 
enim haberemus do&rin* Monumenta . Ab hac vita 
migravit anno Partus Virginei MDCXC11I. 

Opus ejus hoc pr® notatur titulo : 


I. Mcduf* Caput , five Juri* , 8c Fa&i Defcnfionet Jacobi 
Antonii Gillutii Rri peraeli ex Decreto Senatu* Ex- 
celleniiflimi de falfa compilatione , ac fabricatione— 
Inftrumemorum .Diplomatum , aliarumciue Scriptura- C 
rum &c. Quod opus confecit de mandato cjufdcm- 
Senatui, uti Carceratorum Patronus , cui refpondit 
Comei Jofcph Pufterla J. C Collegiatus Mediolani , 
prout inferius. Libro cum hoc titulo: Perfci gladius 
in Caput Mcduf*. ideft Oppugnatio Galluciana De- 
fcnfsonis. Opus in IV. partes divifum , pagg. jty. 
Imprcffa ambo in Libro, cui titulus: Reati » Gmco 
mo Antonio Galluzio. Mediolani , apud PbiUppunL. 
Gbifulpbium , amo i63j. Uno Volumine in fu|. 

Meminit illius Sitonui amiciiiunus in Chron. JCC. pag. 
artic. 1019. 


PARAVICINUS AUGUSTINUS. 


A Uguftinus Paravicinus Mediolanenfis Petri filius 
ca non infimus inter Patria; Hilloricos fxculo XV. 
exeunte & (ubfequentis initio floruit . Ob integritati* 
commendationem charus fuit Infubri® Principibus , 
quibus etiam dih extitit a Secretis . Fratrem habuit 
Francifcum Metropolitan® Ecclefix Canonicum Or- 
dinarium , ac Viccdominum , qui teftamcntum con- 
dens anno MDXL. Legatum conflituir pro annuo fo- 
lemni Sacrificio in perpetuum celebrando ad folamen 
anim® ipfius Augultim fratris fui ; quas Tabulas eo- 
dem anno , die IX menfis Maji a publiqo Tabellio- 
ne Marino Angelo de Caflrofranco fuifle confcriptas 
humanHEmus J. C. Sitonus nos reddidit certiores . 
Inde patet , Audlorem noltrum eo anno jatn vita_ 
funftum fuifle ; certi cum Opus ejus , de quo mox 
agemus, definat in anno MDXXIX. paulo poli obiif- 
fc conjicimus . 


Illud fequens cA : 


I. Chronicon Mediolani ab anno MCCCCXCIX- ad MD- 
XXIX. KScum 

IL Viu S. Naulis Archiepifcopi Mediolanenfis . 

MSS. ambuium Par.i vicini noflri Lucubrationum memi- 
nete citatus JC. Sitonus in Chronico jtirifpcriiorum 
pag. toj. ari. 4J1. atque Joanncs Baptifta Carifius in 
luis MifccFIaneis Fcclefijfticis eruditis. Tom. II. MSS. 

Laudatur etiam i Petro Paulo Bofca in Martyrologio 
Mediolanenfi ad diem III. Noveuib. pag. jtfj. 


M C C X X X 1 1 1. 


PARAVICINUS ANGELUS MARIA. 


I Nter Capuccinos floruit noftris temporibus Ange- 
lus Maria Paravicinus Mediolani natus , de quo 
eam parce ejufdem Ordinis Sodales nos inflnixere— , 
ut quafi jejunos Le&ores noflros relinquere coa£li fi- 
mus,pr®ter nollrum iDllitutum,quo curamus a<5la, atque 
Opera Autflorum, quos laudandos fufcipimus , cxatfle 
proferre . Breviter ideo nobis indicarunt fuifle Para- 
vicinum illum Conventus Alexandrini Redlorcm , & 
totius Religionis pro- Culi od em , & quod ipfius elo- 
quenti® eximi® in Concionibus totius fere Itali® in 
Urbibus principibus traditis teftes edent omnes , qui 
adhuc viventes eum lingulari deledhi , animarumque 
lucro audivere, adeo ut pro efficaci Sermone ejufdem, 
qui inter pene innumeros , quos ille fcripfit , im- 
preflus fuit , ut infira , atque in Cathedrali Alexan- 
dri* didlus. fex illico Hebr*os fidem Catholicam am- 
plexos fuifle tradatur. Alias quoque fcientias tam fa- 
cras , quam eruditas Religiolus ifte coluit , ex indi- 
catione Lucubrationum , quas MSS. reliquit in fuo 
Conventu loci Herb* , Plebis Incini , qu* melius , 
accuratiufque deferibend* erant k Suis . Defideratus 
ell anno MDCCXXV. 

Hxc tantum dc illo proferre nobis datum eA : 


I. La Luce fra 1 ’Ombre: Predica farta alia prefmza degli 
Lbrci ncIDuomo d’AlcfT.inJri.1 , dedicata iMonfignor 
AlciTandro Tuvcrna. Ivi , 1710. n» 4. 

U. Conciones, atque Pancgyrcs. MS6. permulte. 


M C C X X X V. 

PARAVICINUS BALTHASSAR. 


E 


B Althaflar Paravicinus Alexandri filius, in hac Ur- 
be Mediolanenfi natus, non infimum locum fibi 
promeruit inter Infubres eruditos . Sub optimis Prx- 
ccptoribus excultus, cum humanioribus lludiis morum 
probitatem conjungens, gratifllmus fuit hujus Civitatis 
incolis , atque in Banco S. Ambrofii Generalis Ra- 
tiocinator plures annos extitit. Ab co officio transla- 
tus cft die XXIU. Aprilis , anno poli Chrillum na- 
tum MDCXCIII. ad munus Secretarii LX. Decurio- 
num , in quo clim plura fidei , prudenti* , atque.- 
dodlrin® prxAitiflet tellimonia , Prid. Kal. Januarii 
anno fxculari MDCC. feto conccflit . Ejus meminit 
Infcriprio ab ipfo pofita in Aula magna alias ve- 
tulliflimi CaAri , nunc nobilis Domus , loci Para- 
vicini , Diaeccfis Mediolanenfis , juris Felicis Bal- 
thaflaris Paravicini ejufdem ex filio Nepotis , in qua 
depi<5l® funt Icones EccIefiaAici , & Militaris Ordi- 
nis procerum ex Gente Paravicina , tenoris , ut fe- 
quitur : 


EXCI- 


Digitized by Google 


1039 PA SCRIPTOR. MEDIO L. PA i< 

EXCITATA EX LICINO FORI R VDERIBVS ARX PARAVICINA 
EAQ.VE DIV AD PROPAGINEM PROLIS FLORENTE 
POSTMODVM CIVILIBVS DISSIDIIS EVERSA 
NON IACVIT 

SED IN FAMILIAE DOMICILIVM REFLORESCIT 
COMMVNI OMNIVM PARENTI 

PRAESTANTIVM VTRIVSQ.VE PALLADIS IMAGINE EXPRESSA 
PAVCA EI VS ANTIQ.VIT ATIS DECORA 
BALTHASSAR PARAVICINVS RESTITVIT ANNO MDCLXXXVII. 


Scripfit & edidit Opera hoc titulo : 


A 


Poft fc reliquit h*c eruditionis fux monumenta: 


L e Gloric di S. Ambrogio &c. da Mitano rawivate il 
XXlX. Novembre MDCXCVIII-, tratferendo daJla- 
fua BaliHca alta Chiefa Metropolitana la fua Statua— 
d'^rgemo fice. , defrritte da Baldafliirre Parravicino 
fite. Milatio , ftr il Malatejia , 1698. tm fol. 

Mil-ino fempre grande ncl proccurare la Promozione— 
de' fuoi figlj alia dignita di Pafiore , nell* ergere poni- 
pofo Apparato a riccvcrli , nel mantenere un fieliale , 
effoquio dopo ricevuti, circoftanre deferitte ncIrElc- 
»one, ed Ingreflb fatto in Milano dall* Eminentifs. I 
Sig. Fcdcrico Caccia fuo Arcivefcovo il giorno XI 1 
Decembre MDCXCVI. da BaldaiTarre Parravicino . 
Afi/awo , pnjfo tl A lalaufU , ia 4. in quo Pncfationit 
loco enumerat Auttore* omnes» qui de laudibus Me- 
diolani fcripfere. 

Vi dendi funr Schedc amiciffimi Sitoni . 


MCCXXXVI. 


I. Theologia Praedicabilis de Trinitate ad ufiim Conciona- 

torum . 

II. Xaflegna delle virtu, e de’ vizj , per ordine alfaboico 

citati &c. 

III. JL’anima inferma curata » ed inlinuata &c. Hoc Opus 

primum dt Auroris noftri Quadr.igefimalc. 

IV. II Corpo umano con Filofofia tonlidcr.no. 

V. II Tcmpo ctcrnatu dell’ Anima . Opera Spirituale . 

Haec omnia apud Auttorcm iplum MSS. pr*lo parata 

extinfle, icitis eft Picuicllu» in Athenao pagg. jj». 
£c fcqq. 


M C C X X X V 1 1. 


PARA VICINUS JOANNES MATTHaEUS. 


PARAVICINUS CASSIANUS. 


C Attianum Paravicinum Mcdiolanenfem , qui ter 
tio xratis fux luftro cmcnlo rigidiori Carmeli- 
tarum Nudipedum Inftuuto addidtus, de S. Elia vo- 
catus eft , non eruditio foliim » vcriim etiam fingula- 
ris pietas plurimum laudabilem effecerunt . Jam elo- 
quentis prxeeptis fuerat imbutus , cum in Clauftra— 
lc recepit , ideo vix emitta folcmni profettione, Phi- 
lofophiam atque Theologiam auditurus Bononia Lu- 
dovico Maria Agudio , quem jam fupra commenda- 
vimus , Viro eruditiflimo traditur . Eo Dodtore— 
ciim non modicum profeciffet, Romam ad fui Ordi- 
nis Seminarium miflus fuit , ut exoticas linguas , & 
eam , qua ad Dogmata pertinet , facrae facultatis 
partem perciperet. Addixerat fe Cattianus emitto vo- 
to ad Sacras Mifliones in Haeretica labe infedtis re- 
gionibus habendas , ideo Majorum decretis paratio- 
rem fe exhibiturus operx pretium exiftimavit his di- 
fciplinis , qux ad rem ipfam apprime faciunt , ani- 
mum excolere . Jamque Infubriam revifere medita- 
batur , cum in itinere Generalis Ordinis Prioris ei 
redduntur littcrx , jubentis ut in Florentino Coeno- 
bio fpeculativas feientias Auditoribus prxlcgerct; ve 
riim cognita ejus in Sacris Concionibus habendis pc- 
ritie , ad Apoftolicum Minifteriutn admovetur . Ve- 
neriis ergo primbm» tum in pluribus aliis Italicis Ur- 
bibus multos per annos Verbum Domini non line in- 
genti plaufu , atque profedtu Chriftianx Religionis 
populis annuntiavit . Scribente Picincllo , qui pluri- 
bus cum celebrat laudibus » bina jam lullra Concio 
natorio munere fundhis fuerat , 8c inter celeberrimos 
fui Ordinis Oratores computabatur , frcqucntcfquc— 
ad eum audiendum S. R. E. Cardinales , Principes , 
& Proceres conveniebant . 


C 


P Aravicina Familia nedum in hac Metropoli , ve- 
riim etiam in aliis Civitatibus Itali* floret , at- 
que ex eo fangume non pauci prodierunt Viri erudi- 
tionis gratii commendabiles . Novocomum celebris 
Infubrix Urbs hujus familix fplcndoribus illuftratur, 
atque in ca nati lunt Joannis Matthxi noitri progeni- 
tores , ipfe ver 6 parentibus Joanne Matthxo J. C. 
Collegiato Comenn , & pro eadem Civitate Medio- 
lani relidente , atque Aurelia Cotta jugalibus hic lu- 
cem vidit . Minoribus lludiis dc more peraltis « an- 
no MDCLV. Regularium Clericorum , qui Barnabi- 
tx nuncupantur , Inllitutum amplefti decrevit; cum- 
que Tyrocinium laudabiliter confummaffct , anno fe- 
quenti folemni profettione emitta fe ardtibs Deo con- 
junxit . Mox Philofophiam » ac Theologiam aviditti- 
ma diligcnri.-i percurrens dignus vifus elt Majoribus , 
qui Neapolim mitteretur , ut in Collegio S. Caroli 
ad Monellas animarum faluti Concionibus , arauc_ 
aliis Sacerdote dignis muneribus confulcret . No(»_ 
fcmel totius Collegii prxdidi moderatio cum Prxpo- 
fiti potettate Paravicino noftro commiffa fuit . Dei- 
param Virginem , cjufque cultum maxime adamavit, 
ut argumentum ejus Eruditorum Operum aperte de- 
monftrat . Apud Neapolitanum populum magno in- 
honore vivus 8c defundtus habitus dt ; ciim enim- 
anno MDCVII. migraffet c vita , circumfufa Cada- 
veri plebs univerfa inconfolabili gemitu ipfi parentaf- 
fc perhibetur . Fratres habuit Joanncm Paulum mox 
a nobis laudandum , & Odtavium Paravicinum Na- 
zarianx primbm Battlic* in hac Urbe Canonicunv- , 
mox ad Epifcopalcm Mileti in Regno Neapolitano 
Sedem evedhira anno MDCLXXXi. » qui XlV. poit 
annos ddideratus eft . 

Scripfit, atque ediJit .* 

1. II vero Figlio ftddottivo di Maris . Napoli , prtffo il 
Debemii , 1700 . ' Tam ■ UL in 4. , & rurfum ftodiit boc 
Opus Mtdtolatu . 

r Agunt 


Digilized by Google io 4 i PA B I B L I O T 


Agunt dc ipfo Do&ifiimi Viri Pater Peziu» Concivit 
meu* diledlrflimus in A&ii Cletie. Regul. Barnabit. 
Eruditor. AJSS. atque Sitonui in bchcdit . 


A 


H E C A P A 1041 

Videnda fiint Monumenta Chronologica Famili* de Pa- 
razo, five de Palatio, ab anno MCX 1 X. ad MDCO 
XXVII. edita per Cl. Advocatum Sitonum. MedtoL 
mpud Maiateflom , in fo I. 


MCCXXXVIII. 


M C C X L. 


PARAVICINUS JO. PAULUS. 


PARON A C£SA R. 


TO.innis Matthzi Paravicini , cujus jam dedimus 
I Elogium , «mulatus eft vimires , atque doftri- 
nam Jo. Paulus natu mioor ipfius vere germanus 
frarcr . Hic fequenti poit cum anno ad Regularium 
Clericorum Congregationis S. Pauli Inditutum con- 
volans, cum anno MDCLVIIf. cmififTct profeflionem, 
ad Vienncnfe Collegium Majorum juflu contendit, 
ubi Tyrocinium explevit . Florebant ibi ex Sodali- 
tate ipfa Philofophiz atque Theologi* Itali ProfciTo- 
res, quibus docentibus tantum Joannes Paulus profe- 
cit , ut emenfis earum facultatum curriculis aci alios 
e cathedra informandos admotus fueric . Linguam^ 
Germanicam quoque tam bene calluit , ut perfzpc- 
magno cum animarum lucro publice in facris rodris 
ad populum dixerit . Apodolici ad Czfarcam Maic- 
ilatem Legati Theologus extitit , confcienti* Mode- 
rator , & a Confiliis . Regularis difciplinx ftudio- 
liflimus Germani*, atque Bohemi* Collegiis ad mul- 
tos annos prxfuit. Tandem magnis apua Deum me- 
ritis libi comparatis , piilTimc , ut vixerat , morta- 
libus valedixit ; anno reparat* humanitatis MDCCXI. 
in Collegio Viennenfi S. Michaelis . 

Opus hoc reliquit : 


I. Poli inthca , fve Coordinatio Sacrorum Canonum-. . 
Seo-Praga . typis llamptlltanis , 1708. Dtvtfum eft Opus 
in Tomos III in fol. 

De ipfo agit f«pe laudatus P. Pexiu» , atque Sitonui 
amicifiiraui in Schedis. 


M C C X X X I X. 
dePARAZO JOANNES. 


N On parum laudis fibi acquilivit Cxfar ParotuL. 

Mcaiolanenfis ob opera infra citanda, in quibus 
ingenium , & diligentia ipfius fummopere ehicent ; 
id coque inter Scriptores Mediolanenfes abfque inju- 
B ria omittendus non erat . Floruit ineunte Szculo 
XVII. Sed nec diem obitus ejufdem , ncc parentes 
invenire mihi licuit . 

C 

Habemus de ipfo 


I. Devote Axioni di Mitano ne! tenerfi i! Concilio Pro- 

vinciale VII. Panno MDCIX. dal Cardinale Fede- 
rico Borromeo . Mtlano , prefo Pontio t PtccaglitL . , 
itfn. n» 4. 

II. Fcfle di Mi (ano nel feliciflimo nafeimento dei ScrenHB- 

mo Principe di Spagna Don F 1 lippo Dominico Vi t- 
torio , detcritte da Cefare Paron* , ed alia Maefta 
dei Potentifi. Re Catto) ico Fi lippo Tereo N. Si- 
gnore dedicate, ht Mtlano , per Git ol amo Bordone , 
t Psetro Martire Locanti , 1607. in 4. 

_ IIL Relazione di quanto e fucccflo nella Cirta di Vaglia- 
dolid , dopo il feliciflimo nafeimento dei Principe.* 
di Spagna Don Filippo Virtorio noftro Signor^., 
fin cne C finirono le dimoArazioni d’aJlegrezz.i , 
che per quel fi fecero ; tradocta di lingua Caftiglia- 
na da Cefare Parona. Ivi, per Io fltffo, 1608 tn 4. 

IV. Ragguaho dei Donaiivo fano dal Clero e Popolo della 
quinta Regione della Diocefi di Milano a Samo 
Carlo Ii XHI. Aprile MDCXIV. Ivi,priflo il Pon- 
tio , $ Piccaglia , lo fleffo atnso , Ut 4. 

Ad eum extat Epiftota Aquilini Copini pag. nec- 
non altera Muni Manfrcdi inter centum illius Epi- 
ftola* Italicas Ticini tmprclT.it anno 1J94. in Seda- 
ta eft die XV. Julii MDXCI 1 I. Nancii, ad Ccfarem 
Paronam Auguft* Taurinorum tunc degentem.: 
Altera vero Aonibalii Guafchi extat inter Epiilo- 
Ia» ejufdrm Italica» Mediolani edita» i< 5 ot. 

Eju* Opus de Concilio Provinciali Mcdiolanenfi VII. 
citat Bofca in Marryrologio, atque in Notis ad diem 
XX Vili. Maji ■, vide etiam Athcnrum Mcdiolanenfe 
D Abbatia Philippi Picinelli pag. 141. 


I N Monumentis amplidimis a J C. doftiffimo Sito- 
no fervatis gens ida dc Parazo Mediolanenfis 
quandoque dicitur etiam dc Palatio , nam penes ip- 
furo reperiunrur Placita duorum Confuluin Juiliti* 
in Republica Mediolanenfi , quorum unus dicebatur 
Ardcricus de Palatio anno Domini MCXL. , alter 
▼ero Jacobus de Parazo anno MCCCXX. Fufitis ve- 
ro idemSitonus agit loco infra citando de hac fami- 
lia . Sors mihi obtulit MS. Bibliotheca Ambrofian* 
infra recenfendum, cujus ope cognovi Joanncm, dc quo 
agimus, fuifle Coadjutorem Officii vulgo Bolletarum 
hujus Urbis Szculo ineunte XV. Opera celeberrimi 
Francifci Petrarch* non tantiim peregregie fcripfit.fed 
etiam nonnullis in locis notulas fuas adjecit, ex qui- 
bus ingenium, & eruditio Joannis nodri facile conji- 
citur . Jurcmcrito ea de caufa ipfum inter Eruditos 
Mediolanenfes confcribere inititui . 


E 


Titulus Codicis cd : 


I. Opera Francifci Petrarch* . In fine fic legitur : „ Com- 
„ picta funt fragmenta Petrarc* per me Joanncm. 
m dc Parazo Civem Mediolani , ac Coadjutorem Ofticn 
n Bollci.ii iim Civitati» priedia*, Anno Domini nothi' 
*, Jefu Chriili inillefimo quadringemefimo vigefimo 
„ nono, die Sabati vigefimo fecundo menfisOttobrii, 
t, nura decima fcpiiiiu cum dimidia, otlava Indictio- 
** MS. in Pergameno optime not* fervatur in . 

Bibliotheca Ambrofiana fign. L. n. 101. in fol. 


M C C X L I. 


PARUCCONUS MATTH/EUS. 


M Atthzus Parucconus natus in Vico de Biguza- 
re, Plebis Varifii , Ducatus Mediolani , anno 
Chridi MDLXV. profeflionem fecit in Carthufia Pa- 
pi* die II. Julii , exidente Priore Severo Turbolo 
anno MDXCVIIJ. In fu* Religionis itri&idlma vi- 
vendi norma Vir pietatis , ac litterarum amans diq 
valuit ufque ad quinquennium ante obitum , in quo 
coecitatis ludi nens poenam, ipfam cum morte commu- 
tavit die X. Septembris MDCXXXVI1I. 

Scripfit 

I. Memoriale d’alcuoe cofc memorabili dell' antica Rcli- 

§ ione Ccnofina . In eo funt nomina omnium Prxfi- 
um Generalium cjufdcm Ordinis, ficui & Priorum, 
ac Monachorum Carthufia ufque ad annum MDC- 
XXXVI. MS. 

II. Alia Opufcuta Afcetica MSS. Extant omnia in Biblio- 
theca Carthufia: prope Papiam. 

Ita a Sui» . 


MCCXLIl 


1043 


PA 


1044 


PA SCRIPTOR. 


MCCXL1L 


PASINUS ADEODATUS. 


A Deodatus Pafinus , ex Ordine Carnicc inorum-. 
Patrii a Uornato, in Ducatu Mediolani, prope 
Ornatum ad radices Montis Krianrei , Alumnus Pro- 
vincia* Brixienfis, Vir fuit potens opere, & fermone, 
nam in Rhetia Miflionarii Aportolici munus per qua- 
draginta annorum fpatium ndeliflime , ac indefeflo 
labore fubivit , atque in vinea Domini fcdulus ope- 
rator , maxima tum in condonando , tum in dilpu- p 
tando animarum lucra reportavit . Quanta fuerit nu- 
jus Viri dodrina, quantus Catholic* Religionis ze- 
lus , quantum extiterit Hercticorum hoitis acerri 
mus , quantoque amore erga Scraphicum Ordinem- 
exarferir * facili educitur ex illis tribus libris ab 
iplomer compotitis contra Joanncm Bcnolanum , ab 
aliis Sallurtium de Lovinio nuncupatum , Commen- 
tatorem Petri Molinei Calli Sedunenrts , qui libro 
ab eodem Petro evulgato contra Religionem Capuc- 
c inorum novas calumnias , ac plurima convicia adje- 
cit , & prateipue calamum exacuit contra operatio- 
nes Divinas Seraphici Patris San&i Francifci . Obi- 
tus autem ejus annum delevit oblivio . 

Hujus do&ifiiini Viri Volumina hunc habent £ 
titulum : 

I. Subrerrto Operum Tomum Molinei a Lovinio edita, 8c 
Commentariis illuftrata . Brixia , apud Ricciardoi , 

1 6 f 6 Tom. III. n > 8 

Ex Biblioth. Scriptor. Capuccinorum Dionyfii Genucnrts 
pag. 1 ., & ex Relat. Provincia Bnxienl». 


M C C X L 1 1 1. 


De PASQUALIBUS GEORGIUS. 


C Um femper Ludo Schaccorum fummopere dele- 
gatus tim , forte fortuna in evolvendis Codici- 
bus Manufcriptis Bibliothecas Minorum Conventua- 
lium S. Francifci hujus Urbis incidi iu librum fc- 
quentis tituli, ideoque ipfum avidi perlegi, etfi cha- 
ractere non tam facite percipiendo Icriptum. Au&o- 
rem ipfius cognovi extitifle Jacobum de Theflblis ; 
Frater verb Georgius de Pafqualibus de Mediolano 
non tantbm Opus noc exfcripftt , fed multis in locis 
notis plures fuas inrcrpofuit in ipforoet textu ; nam 
A udor non (olbm diflerit de Schaccorum Ludo, fed 
etiam ad Hi floriam , ad Politicam , ad Inflitutionem 
Regi.im , nccnon ad artem Militarem plura inferuir 
permuni i 1 , quibus noder quoque non pauca erudi- 
tionis Sacr», atque Profana» Ipccimina adjecit . Quot- 
quot novi Scriptores, qui dc Viris illuftribus Ordinis 
Minorum Conventualiutn Saodi Francifci egerunt, per 
volvi , fed nihil inveni de Georgio illo , qui , ut ar- 

§ uirur ab «taic hujus MS. certe florebat vcrgcnte_ 
«culo XIV., aut ioeunte XV. Videant Sui an alia 
fcripferit i ut poli me aliquis in meliorem lucem- 
ipfum proferre poflit . 

En titulus Operis : 

1. Liber de Ludo Schaccorum compotitus per Jacobum- 
dc Thcffolis , fle feriptus per manum Fratri» Gcorgii 
de Pafqualibus de Mediolano , Ordinis Minorum, cum 
sfiius notis . MS. in 4. in Pergameno, luteus rubrp- 
fiigris . Exui ut fupra . 

Tom. 11. 


M E D I O L. 


M C C X L I V. 


PASTA JOANNES. 


U Nictis ert Joannes Parta , qui inrer Murteos ab 
Abbate Picincllo relatos in luo Athenaeo Mcdio- 
lanenfi mihi badtenus liceat inter hos Scriptores pro- 
ferre,non ob Murtea* artem, cum in pullandis organis 
peritiflimus , id munus in Ecclefia Bergomcnfi Divi 
Alexandri plures annos impleverit ; fed ut Poeta, at- 
que Hirtoricus , quod .eruitur ex ejus Lucubrationi- 
bus infra citandis . Anno MDCtV. ortus crt Medio- 
i lani , atque in Templo Sandfcr Euphemix Sacrum- 
biptifma recepit , terte Picincllo . Deinde Canoni- 
cus Collegiate Sanffx Marix Fulcorinx efficitur , 
obiitque anno Redemptionis nortrx MDCLXVI. , 
fu* veri «tatis LXll. 

H.rc feriprte : 


J L II Trionf.mre Ingreflb In Milano dei Sig. Cardinale 
Monti. Bergamo, prejfo il Rojfl , ifljj. n 8. 
j II. 11 Q i.idro dclle tre mani - Milano , nella Stamperia 
det Collegio Ambrogiano , l6j<5. in 8. 
i III. Canxnne ali’ Anima miratu . Milano, prejfo il Ma- 
lattfla , 1654. in 4. 

IV. Bpil.il.imj nelle Nozze di Don Giulio Monti , e— 

Donna Giulu Si monet u. Milon , prejfo il Ralla, 
«*J 7 - •" 4* 

V. II Fcmando , owero il Principe Soffereme , libri 

due . Milano, prejfo il Gbijolfi , i6j8. in 8., indi 
in Napoli, ei m Bologna. , 

VI. Le Fortune di Giufcppc . Ivi , per lo flejfo , 1641. 

in ix. 

VII. La 1 ongiura . Ver.tzia , prejfo il Pinelli, 1645. m 8. 

VIII. La Tombi : Centum pruna d'lfcrizioiii giocofe— . 

Milano, per U Glifolfi, 16)9. 

IX. Vitn di Gugliclmo Duca d' Aquitania , libri due-.. 

Milano , prejfo il Gbijolfi, I&S}. «x is. 

X. La Fcdclta infanguinata : Racconto . Ivi , per la 

flejfo , 1640. in 8. 

XI. Mora/zone,Ccrano,Proc.iccini, Rime in loro Inde. 

Milano , mella & tam per ia dei Collegio Ambrogiono , 
fenz' anno , m 4. 

XII. Rime nelle Nozze dei Marchefe Girofamo Talenti 

Fio enca, e Donn.i Agnefc di Vevcfi, e Cordua. 
Milado , frejfo il Gbifotp, i6ro in 4. 

XIII. IAona dclla Petfu , libri IV. renezta, per il Piuel- 

li, t di nuovo per il Baba .- 
XIV» Di/cor fo dclle grandczzc di Brefcia . Ivi . 

XV. Lettcre , parte giocofe , e parte ferie . Vol. I. /«- 
Francoftata . 

XVI- II Tnuinvirato benefico per Ia pace fra le due Co- 
rone . Milano , per il Malattfla • 

XVII. Duc Sorclle, Mulica.e Poesi,, concertate in ari<^« 
Murtea Ii, parti due. La prima tlampata tn 1 'ent- 
zia , per 1 1 y neant », la feconda, per il Gar,U « a . 
Que fequuntur , a fient Picinellus Auctorem ulum- 
MSta reliquiffc ■ 

XVIII. Drama Murtcale per la nafeita dell' Infante di Ba- 
viera . 

XIX. La Marti faceta, ciob DC. Madrigali, Sonctsi, Ot- 

tave ec. 

XX. Parafrart fopra i Salmi di Terza. 

XXI. Parafrart fopra 1’Innb F«i Creator Spiritui 

XXII. Parafrart fopra la Scquenza dc’ Dcfomi . 

Ipfum Carmine laudavit Augufbnu» Terzagus.' 
Videndi quoque funr Picinellus in Athenco , pag. 

)<7., atque Donatu» Calvi in Libro: „ Seeua- 
„ Lcttcraria dcgli Scrittori Bergamafchi „ P. I. 
pag 509., etfi cjurtkm Opera ex integro ambo 
ignoraverint. 


O o MCCXLV. 


Digitized by Google 1045 


PA 


BIBLIOTHECA PA 1046 


MCCXLV. 


A 


PATELLANUS CAMILLUS. 


F Amili.1 Patellaria Mediolantnfis Satculo XV. jam 
florebat , ut agnovimus cx ferie Genealogica— 
Gemis illius i Laurentio, qui claruit annoMCCCC- 
LXX. ulque ad noftra tempora . eamque debemus 
amiciffimo Jurifconfulto Sitono . Gloriari ipfa meritb 
potert de Camillo Beneditti Ducalis Secretarii Se- 
natus Excellent illimi Mediolancnfis , & Laur* Rho’ 
bis conjugum filio, qui natus in hac Metropoli anno 
Chriltiauo MDLIX. Po£ta tam celebris evafit , ut 
ejus Carmina in optima Colledlione Gherardi Bor- 
gogni inferi meruerint . Plura quidem alia fcripfifle 
facile conjicitur, fed & ipla , & annum , quo Poeta ] 
noller occubuit , temporis edacitas mihi Sc Lc&orii 
( bus rapuit . 


B 


Supcrfunt tantum : 


I. Carmina It. ilici, vulgd Seret i : . num. IX. Repeiiunturl 
iu fupradida Collectione, cui titulus: * Ritne di di- 
„ vcrli Poeti. ftnezta, ijsy. 

De ipfo loquuntur Scheda Snonian*. 


M C C X L V L 


C 


PATELLANUS CAROLUS. 


D E Patellana Gente jam egimus fnpra in Camillo. ' 

In eadem floruit quoque Benedicius Ducalis Se 
cretarius apud Exccllcntiflimum Mediolani Senatum, 
ab anno Chrifti MDXXVIf. ufque ad MDLXIV. uti 
cedatur ejus Infcriptio Scpulchralis in Bafilica Sandc 
Mani Schalcnfis hujus Urbis, fcqucntibus litteris; 


BENEDICTO PATELLANO D 

Q.VI IN EXCIPIENDIS 
AC PVBLIC1S DECRETIS CONSIGNANDIS 
SENATVS MEDJOL. CONSVLTIS 
AD ANNOS XXX. 

SVM.MA FIDE ATQ.VE DILIGENTIA 
PERSEVERAVIT 

LAVRA RHOBIA VXOR M. H. P. 

OBIIT XI. KAL. OCTOBRIS E 

MDLXI1II. 


fed 8c etiam pro Collegio ab ejus nomine, Patellano 
vocato, ut ex cjufdem ultimis Tabulis die 111. O &o- 
bris , anno MDCLIII., 8c XIV. Decembris , anno 
MDCLXV. per publicum Tabellionem Petrum Jaco- 
bum Macchium (criptis patet, condito, pro honori* 
fice in litteris educandis adolcfcentibus non tantum 
gentis Patellanz , fed aliarum Nobilium quoque Mc- 
diolanenfium familiarum . Diem verb ultimam clau- 
fit anno fupradi&o , ut ex ejus Elogio Scpulchrali , 
quod extat in eadem Bafilica Schalcnfi bis notis : 


CAROLVS PATELLANVS 
IN PRAECLARISSIMIS GESTIS FORI 
ANNOS XX. 

IN REGII FISCI PATROCINIO X. 

IN SENATV XXI. 
POSTQVAM EXIMIIS LAVDIBVS 
DOCTRINAE IVSTITIAE VIGILANTIAE 
IMPLICAVIT ANNOS LXXXI. 

SIBI AETERNITATIS HAERED1TATEM 
ADDIDIT 

FAMAE NOMEN OPTIMVM LEGAT 
OBIIT DIE XVII. DECEMBRIS 
MDCLXV. 


Ejus doilrin® h«ec Monumenta fuperfunt : 


I. Dcfenfo Jurii Regii in loco Riparia Horta, pag. 114. 

Mcdwlant , fint tene , fr Typogrepbo , in fol. Exut ia 
Bibliotheca Ticinenfi MenocnUna. 

II. Allegationci permulta Fifcalei , 8c Jurifdi&ionaka, par- 

um apud Solivciam, parti m apud Bcnaliam , fi c par- 
tim in Parodiana, atque Archintea. 

III. Carmina ram Latina, quam Italica in laudem Curtii 

Calati . de quo fuo loco jam dismui . MSS. funt ia 
B.bliotlicca Ainbrofiana, atque in Autogr. ejufdcrn- 
C li tti . 

IV. Alia pro Laurea collita Marco Antonio Ferno. Tkini, 

1617. n i 4. 

Meuior.uur in Schcdu P. Gifparii Betet te , necncxL. 

in libro, cui titulua : „ Saporita Gentis ex l> fubri- 
,, but apud Ligure* preclare Genealogicum Stemma— 
„ publicis c Documentis excerptum , obfenrAnte J. G. 
„ oc Advocato Joanne de Sitonis de Seocia Excellentif- 
„ fima Civitatis Mcdiol.ChromAa , anno MDCCXXIIL 
G ' enujt , ex Typograpbia Jomtnit FrancMli , 17xj. fi*-. 
fol., 8c latius in Theatro Gcnealogico cjufdem Sitoni 
pag. j}8. MS. in fol. apud eundem . 


M C C X L V I I. 


PAVARUS ANTONIUS MARIA. 

■ I 1 : 


Plura Carmina tatn Italica , quam Latina hujus Be- 
nedici leguntur in ColleCiontbus Ticincnfibus pro 
Laureis excipiendis . F.pigramma quoque ipfius La- 
tinum in laudem Joannu Petri Arluni cx integro pro- 
fert Bartholomzus Curtius in firpe laudato Opere de 
Medicis Mediolancnfibus pag. <$9. Filium habuit alte- 
rum Bencdidlum polthumum, cx Laura Rhobia con- 
juge , atque ab eodem ortus cil Carolus , de quo 
nunc agimus , omni arvo celeberrimus , non tantum 
pro eximia ejus do&rina in Legalibus Scientiis , ob 
quam , prztcr alia munera , quinus decoratus extitit, 
amplifliroam Senatoriam dignitatem merito obtinuit ; 


E Tfi punilia Pavara adoumeretur inter Nobiles 
Placentinas a Crefccntio in libro , cui titulus ; 
„ Corona della N obi Ita d’Italia; ,, attamen Medio- 
lani quoque floruit Szculo XIII. , nam peofes Clarifs. 
Sitonum reperiuntur Placita a Bufcho Pavaro Rei- 

S ublicz Mediolanenfis Confule emanata annis MCCr 
[LUI., & MCCXLIV. Antonius Maria, dc quo in- 
prafens agimus, fe ipfum Mcdiolanenfem vocat, ficuti 
etiam a Jo. Baptiila Vicecomite in diftico fubter pro- 
ferendo , & Paroeciam D. Petri in Campo Laudenfi 
in hac Urbe fic vocatam rexit; przter alias Scientias, 
.* - qui- 


Digitized by Google 


1043 


PA 


1044 


SCRIPTO 


m c c x l r 1. 


PASINUS ADEODATUS. 


A Deodatus Pafinus , ex Ordine Capuccinorunu , 
Patrid a Bornato , in Ducatu Mediol. prope 
Ornatum ad radices Montis Bnantei , alumnus Pro- 
vincia? Brixienfis, Vir fuit potens opere, & lermooe , 
nam in Rhetia Miffionarii Anortolici munus per qua- 
draginta annorum ipatium fideli (fime , ac indefello 
labore fubivit ; atque in vinea Domini fedulus ope- 
rator , maxima tutn in concionando , tum in dilpu- 
tando animarum lucra reportavit Qjaanta fuerit nu- 
ius Viri do&rina , quantus Catholica? Religionis ze- 
lus , quantum extiterit Hxreticorum hortis acerri- 
mus , quantoque amore erga Scraphicum Ordinenru 
exarferit , facile educitur ex illis tribus libris ab ip- 
fomet compotitis contra Joanncm Bcnolanum , ab 
aliis Sallurtium dc Lovinio nuncupatum , Commen- 
tatorem Petri Molinci Galli Sedunenfis , qui libro 
ab eodem Petro evulgato contra Religionem Capuc- 
cinorum novas calumnias, ac plurima convicia adje- 
cit , St prxeipue calamum exarcuit contra operatio- 
nes Divinas Scraphici Patris San&i Francifci . Obi- 
tus autem ejus annum delevit oblivio . 

Hujus do&illiau Viri Volumina hunc habent 
titulum : 

1 . Subvcrfio Operum Toannis Molinei a Lovinio edita, & 
Commentariis ifluftr. Brixia , apud Ricciardoi , 165& 
Tom. 111. in 8. 

Ex Biblioth. Scriptor. Capuccinorum Dionyfii Genuenfis 
pag. 1., Sc cx Rclat. Provincic Bxixicnii». 


M C C X L I I I. 


dc PASQUALIBUS GEORGIUS. 


C Um femper Ludo Schaccorum fummopere de- 
legatus fim, tunc cum in evolvendis Codicibus 
Manulcriptis Bibliotheca Minorum Conventualium_ 
San&i Francifci hujus Urbis incidi in librum fe- 
quentis tituli , avide ipfum perlegi , ccfi chara&e- 
re non tam facile percipiendo feriptum . Au«rtorem_ 
ipftus cognovi extitifle Jacobum dc The flolis ; Fra- 
ter ver6 Georgius de Pafqualibus de Mediolano non 
tantbm opus noc ex fer i pii t , fcd multis in locis no- 
tas plures fuas interpofuit in ipfomet textu ; nam_. 
Auctor non folum diflerit de Schaccorum ludo, fed 
etiam ad Hirtorum , ad Politicam , ad Inititucio- 
rem Regiam, necnon ad artem Militarem plura infe- 
ruit pertinentia, quibus norter quoque non pauca erudi- 
tionis Sacrx, atque Profanx fpccimina aajecit. Quot- 
quot Scriptores , qui de Viris illurtribus Ordinis Mi- 
norum ('onventualium S. Francifci egerunt, pervolvi , 
fed nihil inveni de Gcorgio illo , qui ut arguitur ab 
aetate MS certe florebat vergente Sxculo XIV. aut 
ineunte XV. Videant Sui an alia fcripferit , ut poft 
me aliquis in meliorem lucem ipfum proferre poffit. 

En titulus Operis: 

I. Liber de Ludo Schaccorum compotitus per Jacobum de_- 
TheiTolis , & feriptus per manum Fratris Georgii dc 
Pafqualibus dc Mediolano Ordinis Minorum , cum- 
iftius notis. MS. in 4. in Pergameno, litteris rubro- 
nigris. Extat ut fupia. 


Tom. II. 


R. MEDIOL. P A 

A | 

M C C X L I V. 

PASTA JOANNES. 


U Nicus ert Joannes Parta , qui inter Murteos ab 
Abbate Picincllo relatos in fuo Athenxo Medio- 
lanenrt mihi hadtenus liceat inter hos Scriptores pro- 
ferre non obMuficx artem, cum in pulfandis organis 
pericirtimus , id munus in Ecclefia Bergomenrt Divi 
Alexandri plures annos impleverit ; fed ut Poeta, at- 
que Hirtoricus , quod eruitur ex ejus Lucubrationi- 
bus infra citandis . Anno MDCXXlV. ortus ert Me- 
diolani, atque in Templo Samrta? Euphemiae Sacrum 
Baprifma recepit , terte Picincllo . Deinde Canoni- 
cus Collegiatx San&x Marix Fulcorinx efficitur , 
obiitque anno Redemptionis noftrx MDLXVI. , lux 
vero setaris LXil. 


Hxc fcripfit : 

I. II Trionfanre Ingrefib in Milano dei Sie. Cardinale 

Monti. Bergomo , prejfo tl Ro/Ji , idji. r» 8. 

II. II Quadro delle tre mani. Ahlono , ntUa Stamperta 

Ati Ol leg. Ambref i6j6. in 8. 

IIL Can/onc ali' Anima litirata. Milano , pr/jj» tl AU- 
latrjia , 16U. in 4. 

IV. Epitalamj nellc Nozze di Don Giulio Monti , e-* 

Donna Giulia Simonetu , Aii Inno, frtjfo il Rolia, 

| 6 } 7 . in 4. . . , _ .... 

V. II Fernando , ovvero il Principe Soffcrente , nbri 

due . Milano, prtJTo il Gbifolfi , |tfj8. tn 8. , tndi 
in Nepoh , ed m Bologna . 

VI. Le Fortune di Giufcppc. /vi, per Io fiefo , 1641. 

VII. 

VIII. 


La Congiura. Venezia , frefio il P malli , 1645. r» 8. 
La Totnba . Centuria p.ima , Delcriziom giocofe. 
Milano, per il Gbifolfi, | 9 - . 

IX. Vita di Gjgliclmo Duc.i d'Acquitama , libri duc^. 

AUlano . prtffo il Gbifolfi, IW}. « 1* 

X. La Fcdclu inlannainau. Raccouto . Ivi , per lo 

fteffo. 1640. m 8. . . , , j 

XI. Moiazzo.ic, Cerano, Procaccmi, Rimem lorolode. 

Mileno , nella Stamperi e dei Collegio Ambrofiem, 
ftnz' anno, in 4. . 

XII. Rimc nellc Nozze dcl Marchefe G;rolamo Talenti 

Fiorenza, e Donna Aenefc di Vevcfi, e Cordua. 
Milano, prtffo il Gbifolfi, i6<o. i" 4. 

XIII. Ifloria della Pcrfia , libu IV. Venezia, per t! Pinei - 

Ii , e di nuovo per il Beba . 

XIV. Difcorfo dcl It grandezze di Brefcia . Ivi. 

XV. Lctrere , parte giocofc , e parte fcric. Vol. I. J«- 

Francefort*. 

XVI. II Triumvirato benefico per la pace fra Ic due Co- 

rone . Milano , per il Malaitfta . 

XVII. Duc Sorelle , Mulica , e Pocfia concertate m arie-. 

Mufic.ili , parti due. La prima fla nefOU in rene- 
nia, per il Vincenti , la feconda , per il Gtrdano. 
Qu* fequuntur , aflerit Picinellu* Auctorem illum- 
MSta reliquifle. ...... _ 

XVIII. Drama Muficalc per Ia nafeita dell’ Infante di Ba- 
vicra . . _ 

XIX. La Mufi faceta, ciob DC Madrigali, Sonetti, Ot- 

tave Bcc 

XX. Parafrafi fopra i Salmi di Tcrza . 

XXI. Parafrafi fopra Plnno Veni Creator Spiritui. 

XXII. Parafrafi fopra Ia Scquenza de’ Defonti . 

Ipfum Carmine laudavit Au-;uftinus Teritagus . 
Videndi quoque funt Picincllui in Ath«n»o , pag. 

j 17. atque Donatus Calvi in Libro ; „ Sceiu— 
n Litteraria dcgli Scriltori Bcrgamafclii „ P. I. 
pag. 509. , et fi cjufikm Opera ex integro ambo 
ignoraverint . 


O o MCCXLV. 


Digitized by Google 


o5i PE SCRIPTOR. MEDIO L. PE 1051 

10 H. BAPTISPAE PECCHI6 MEDIOLANENSI PATRICIO 
IVRISCONSVLTO VIRO AEDILITIO 
FISCI ADVOCATO 

SENATORI REGIO PRAETORI CREMONENSI 
OMNIBVS MVNERIBVS QVAE DOMI AC FORIS ESSENT 
HONESTISSIME FVNCTO 
VIRTVTIS ERGO AD RETINENDAM 
RARISSIMI VIRI MEMORIAM 
LAVRA LANDRIANA VXOR PIENTISS. 

CONIVGI SANCTIS S. B. M. P. MDLV. DIE XIII. OCTOBRIS 
VIXIT ANNOS LI. 


Perquam libenter ipfius peculiari articulo mentionem A 
facere libuifTet , veriim ciim nihil de ipfius laboribus 
eruditis ad nos pervenerit , fi excipias Vota quxdam 
Fifcaha , atque Allegationes plures apud Suos fer- 
iatas , ob rationes alibi allatas fatibs duximus ejus 
tantum hic memoriam agere , deinde ad alium Joan- 
nem Baptirtam Pechium fermonem convertere . Hic 
Praedicatorum Ordinem elegit , ut in ipfo Deo mi- 
litaret , quapropter in Coenobio Ducali Sandix Ma- 
riae Gratiarum fxculo , commodifque renuncians , 
brevi ad eum do&rinx apicem pervenit , ut quamvis 
juvenili adhuc xtate , ingenio tamen , do&rinx pro- 
funditate , dicendique facundia , fenioribus admira- 
tioni foret . In eoaem Coenobio Philofophix Lcdhi- 
r! expicti , ad Theologicam promotus cft Cathe- 
dram . Orator eximius ad maiores , atque prxei- g 
puas feftivicates , ut h roftris diceret , certarim in- 
vitabatur . Aliquot in Italix Urbibus Quadragefima- 
les Conciones habuit , quod dum Mantux prxftaret 
circa annum MDCLIII. immaturo concciEt fato, xvo 
adhuc florente . 

Scripfit atque edidit : 

I. La Ceraunia. P.inegirico di S Antonio di Padova-., 

deno nellrt B.ifilica di S. Frinccfco di Milano l’.inno 
WDCLl. Ah laro , pieffo il Alonza , I'amo ftcffo, in 4. 

II. La Via Lime» . Pampineo per Io lUflb b.nno , deuo 

corne fopra. Ivi, per it tntdejimo , 165}. in 4. 

III. Concione* plurei MbS. qua in aliorum commodum- 

abiete . 

De eo agunt Quetif , & Eceard in Script. Ord. Prxdic. r 
Tomo 11 . pag. 57 6. , 8c Picincllui in Athenco pag. 
a8». 


M C C L I I I. 


PECORELLUS ALBERTUS. 


Q Uantumvis A Iberti Pecorelli Mediolanenfis a£la* 
parentes , Sc reliqua omnia ad inrtituti noftri 
rationem pertinentia nullibi , diligenter licet quxfita , 
nobis occurrerint, xquum tamen non judicavimus ea 
qux fuperfunt porteris invidere . Excelluit Audior 
Oratona Facultate , cujus grati! dum Duciflx Fc- q 
rix julla perfolverentur , dignus cll habitus , cui 
Funebris laudatio publice pronuncianda demanda- 
retur ; quod cbm egregii prxftitiflet, non exiguam 
fibi laudem apud Concives tuos ert confecutus . Plu- 
ra fortafle tempus in apertum proferet . 


Tom. II. 


Habemus ejus has II. Lucubrationes typis editas . 


L Orazione Funebre fatta relle Efequie d«U’ Eccellentiffi- 
ma Signora DuchetTa di Feria Donna Franceica Car- 
dona Cordova, fatta da Alberto Pecorelli Milanefe. 
Mtlaxo , par tl MalataJU, itfij. m 4. 

U. Congratulatione alia Santita d’Uibano VIII. Oraslone . 
Jvt tma fopra , » 4. 


M C C L I V. 


PEDROLUS FIDELIS. 


A Rona Oppidum fatis celebre ad Verbanum La- 
cum patria fuit Fidelis Pedroli , qui ad Sacra 
converfus, atque Scientiis Divinis imbutus, Ecclcfiam 
primum loci Homati Dioeccfis Mediolanenfis , deinde 
alteram Concoregii obtinuit , ubi nullo porthabiro la- 
bore pro animarum fibi commiflarum folatio, diem- 
vidit ultimam , fex ab hinc ferine annis , ac poli fc- 
monumenta fui ingenii , & dodtrinx reliquit , 

Videlicet : 


I. Armatura Dei ad «pugnandas aerea* tempeft.ite* 8cc. 

Mediolani, apud Ftdaricum Agnellum, 1700.111 11. 

II. Minilter Sacramenti Paenitentie, Audore Fideli Pedro- 

lo Aroncnfi S. T- D. ac Parocho . Ibi , apud eurdtm , 
1701. in 4 Sic de hoc Opere agitur iu libro , cui tit. 
n Galtcria di Minerva Tom. V. pag. ja. In qudlo libro 
„ tratta diftintamente 1 ’Autore dcll’ npprovazione ri- 
_ ccrc.ua nel Sacerdote per udire Ic Confeflioni . Non fc 

J ucfto libro, come molt' altri, chc infcgn.tno il mo- 
ti per ben efercit.tre I’ officio dcl Confcffore , o per 
" iftruire il Pcnitcntc fl ben confcflarfi; ma tratta lpe- 
„ cialmcntc dclla potefti, dcll’ ordine , e dclla giuri- 
„ fdizionc, muove molte belle qodlioni, e ncceflaric- 
„ da faperli, c Ic rifolve con ragioni Morali, e Tcoio- 
„ giche , e diftintamente coli' autorita di molli Con- 
n Cilj . „ 


M C C L V. 


PELL 1 TI 0 NUS JO. FRANCISCUS. 


D E Familia Pellitiona Mediolanenfi , mentio ert 
apud Bartholomxum Curtium in ejus Opere- 
de Medicis Mcdioianenfibus, dum Matriculam profert 
a Clariflimo Sitono ci oMatam , quam in calce Sta- 
tutorum ejufdcm Collegii anno MCCCXCVL refor- 
matorum ego quoque vidi MS. in Bibliotheca fratrem 
P p Ere- 


Digitized by Google 


,053 P E BIBLIO 

Eremitarum nudipedum huius Urbis Conventus SS. | A 
Colmx 8c Damiani . Ibi axi annum MCDXXXVH. 
die IV. Septembris infcribiiur Magifter Philippus de 
Fellitionibus . Noder vero fratrem habuit Thomam 
Pro -Cancellarium Archiepifcopalis Curis Mcdiola- 
nenfis , magnum Canonidam , atque Theologum non 
infima? nota: , cujus exemplo bonos mores, ac litteras 
profecutus ed Joannes Francifcus Congregationem-. 
Clericorum Miniftranrium Infirmis ingrediendo, ma- 
gna fpe ipfius ob omnibus concepta , quas minime 
fefellit ; nam inter alias ejus dotes prxclariffimas , pro 
fingulari pietate , inter Suos maximam animationem 
(ibi acquifivit. Ideo pervaria munera, videlicet Can- 
cellarii fux Congregationis, Prxfedli Provincialis Bo- 
nonisr, ad Officium Procuratoris Generalis afeendit . 
Amiciffimus , atque a Confcffionibus Cardinalis Julii 
Romae extitit, necnon B. Camillo de Lellis cjufdem- 
Congrcgationis Inilitutori perquam charus. Illius le- 
gitur ad Pcllitionum nollrum Kpillola, qux fuit ulti- 
ma paulo ante Lelli obitum data XV. Julii MDC- 
XIV. in qua Congregationem ei commendat . Spon- 
te Genuam perrexit , peltifero morbo affliilis mini- 
(traturus; ubi cliaritatis vidlima obiit dic XXII. men- 
fis Augudi anno MDCXXV-, etatis vero XLVI. ob 
prxclara merita fanilitatis fami celebris ; ideoquc_ 
ejus (cripta infra recenfenda , qux extabant in Col- 
legio fuorum Romx , a P. Bartholomxo de Judici- 
bus ejufdem Congregationis fere omnia Mediolanum 
relata, voluminibus XlI.comprehenfa,ob quxdionum 
prxllantiam, & partim religionis ergo, quod Au&or 
inter Beatos efle credatur , i pluribus rapta funt . 

In Bibliotheca igitur fupradi&a Mediolanenfi Colle- 
gii S. Marix Sanitati» nil fupcrcd , quim Traftatus 
Logicus, ut infra. 

Opera illius- funt : * 

I. Sermone» Aurei p»° fieri» Exercitii» peragendi* . 

II. Curfut Theologica». 
llL Curfu* Phitofophitu» . 

IV. TraQatu» de Logica. Vd. IV. in 4. MS jute moli» 

Prcicr hunc , qui adhuc exuu penes Suo* , u 
diximus, alii deperditi funt. . , 

V. Sermo ad Prepofitum Generalem fti* Congregationi* 

habitu*, ut in infi admitteretur . Legitur in mcmo- 
riit Hillorici» Camilli de Lelli* , ut infra, ibiqut-. 
afleritur edidiffe 

VI. Librum afccticum , fcd nullo indicato loco , nec impref- 

fionit anno. 

Dc Philippo Pcllitiono agit Sitonus in Chronico Nobi- 
lium Phyficorum , 8c qua diximu» dc Joanne— 
Franci ico cx libro hiufiinu* , cui titulu» 1 Mc- 
„ moric iiloriclie dcl Ven. Camillo dc Lelli», e— 

„ dc' fuoi cherici Rcgolari Mimftri degl* informi 
„ di Domcnico Rcggi . Napoli, 1 676. in fol. ad pag. 
£41., atque a Suis. 


M C C L V I. 


PELLIZARIUS NICOLAUS. 


N icolai Pcllizarii Modoecicnfis optimum ingenium 
laudati ili mus hujus Metropolis Antiiles , & S. 
R. E. Cardinalis Fridcricus Borromxus adeo perfpe- 
ftum habuit , ut ipfum in Maiori Clericorum Semi- 
nario litteris vacantem in Ambrofianum Collegium... 
adfeivent . Grxcam , Hebraicam , cxrcrafque erudi- 
tas linguas optime noverat , & plura fibi eniditionis 
ornamenta diligentiflime comparare (tuducrat . Inci- 
derant interim in manus optimi Cardinalis Manu- 
(cripti Codices Antonii Georgii Befucii , quem loco 
fuo laudavimus ; cumque illi prorfus inordinati ab 
Audlore morte prxvento reludi fuifleht , & ob pcf- 
(imam litterarum formam vix polTent intelligi , (par- 
tam hanc tantus Prxful Pellizario demandavit , ne- 
que fpetn ejus hic fefellit , ut optime tellatur Codex 
befuui in lucem editus inferiiis indicandus ; in jpfo 


THECA PE ,054 

enim Nicolaus noder manca fupplevit , disjunfta_ 
nexuit , inordinata digeffit , 8c nonnulla de fuo ad- 
didit , quo perfedlibs prodiret in lucem . Sed 8c 
plura proprio Marte compofuic , & vulgavit ; 
podmodum Parochiali Ofnagt Prxfcdtus fuit ; que 
autem anno obierit ignoramus . 

Scripfit, fic edidit : 

I. Difcorfi di Filofofia Militare d’ Antonia Giorgio Bcfoz- 
zi.daii in luce da Nicolb Pcllizari . Mitano, ntlla-. 
Slampa dtl Collegio Ambrofiano , in 4. 
il. Panegirico fopr.i |,< Vita di S. Catio . Mi/atro , per il 
Ponzio , t Ptccaglia , 1 6xf. in 4. 

III. Fluxe» eju» Epiilulx ad Jo. Petrum Puricellum leda 
digniflhn» fervantur MSS. in Biblioth. Ambrof. ia 
Cod. fign. D. num. tif. 

Ex Picinelli Ather.ro pag. 41}. 


M C C L V I I- 


PELOTTUS ANTONIUS. 


E T Poclis tam Latinx , quam Italic* , & Hirto- 
ri* , & Oratorix artis ornamentis clarus emi- 
cuit fxculo XV. exeunte, atque fubfcquentis initio* 
Antonius Pelottus Mediolaneniis, cujus nc dum Ope- 
ra , fed nomen quoque nos fugi flet , nifi forte fortu- 
na in Codicem ipfius MS. inridiflcmus, in quo lucu- 
brationes ipfius continentur . Cxtcrtim nullibi Pelot- 
tx gentis mentio eft apud Colle&ores Monumento- 
rum Familiarum hujus Metropolis , quemadmodum^ 
6 c nos ipfi vidimus , & amiciffimus JC. Sitonus mo- 
nuit . Audior autem noder gratus fuifle videtur Jo. 
Galeacio Marix Sfortix VI. Infubrum Duci , ut indi- 
cat Oratio ad euro habita de Pocfis laudibus, de qua 
num. III. agemus . 

Opera illius hxc invenimus : 

I. Antonii Pclotti Mediolancnfis Carmen Latinum ul* 
laudem B. Fratri» Michacli» Carcani. 

II. Breve Chromcnn Rerum Mediol.mcnfium ab anno 
Mt-CCXXXlI. ad MCDII. 

ilL Oratio in laudem Poclis ad Galearium Mariam Vico- 
tom. Ducem Mediolani . 

IV. Carmina varia Latina, & Italica. 

V. Mofci Carmen de fugitivo amore ab eo latinfe traditum , - 
cum Pr*f. ad eundem Galearium Mariam Sfbrtiam. 
Omnia in Cod.MS. B